Sunteți pe pagina 1din 17

Unitatea şcolară: LICEUL TEORETIC CREŞTIN PRO DEO Aria curriculară: Om şi societate

Profesor: Tebruzucă Elena Disciplina: Psihologie


Director: Caraman Bratu-Maximilian Clasa: a X- a
Șef catedră: Petric Ionuț

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


Unitatea de învăţare I: Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
Număr de ore: 2 / saptamîna 1 – 2
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare RESURSE şi Evaluare ORE/
Detalieri METODE TIMP
DIDACTICE ALOCAT
1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ analiza unui text (”Fii tu însuţi”) - dictionar de Observarea
cu scopul identificării unor psihologie; sistematică
caracterizarea lor in evoluţia personalităţii
cuvinte-cheie, care pot constitui - manual de Autoevaluare
Psihologia ca ştiinţă 1.2.Identificarea legăturilor intre procesele un mini-dicţionar psihologic; psihologie clasa a
▪ enumerarea unor atitudini sociale X-a; 1 ora
psihice
observate de elevi; exprimarea - fişe;
2.1 Analizarea unor procese psihice opiniilor personale legate de - activitate
atitudinile prezentate; frontală
pornind de la exemple concrete

1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ exerciţii de identificare a - dictionar de Observarea


caracteristicilor sistemului psihologie; sistematică
caracterizarea lor in evoluţia personalităţii
psihic uman; răspunsuri la - manual de
Psihicul si 1.2.Identificarea legăturilor între procesele întrebarea: „Ce înseamnă a fi psihologie clasa a
ipostazele sale conştient?”; X-a;
psihice
▪ identificarea „primelor semne” - fişe; 1ora
2.1 Analizarea unor procese psihice ale apariţiei conştiinţei de sine; - activitate
▪ identificarea expresiilor din frontală
pornind de la exemple concrete
vorbire care indică faptul de a fi
2ore
conştient;

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare II: Procesele psihice si rolul lor in evoluţia personalităţii


Număr de ore: 18 / saptamana: 3 – 20

Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi RESURSE Evaluare 1 ora


Detalieri de învăţare şi METODE
DIDACTICE
1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ definirea procesului psihic; ▪ dictionar de Observarea sistematică
Procese psihice caracterizarea rolului lor in evoluţia ▪ prezentarea categoriilor în care pot psihologie; Evaluare formativă
cognitive senzoriale- personalităţii fi grupate procesele psihice şi ▪ manual de
caracterizare generala 1.2 Identificarea legăturilor intre procesele caracterizarea lor succintă; psihologie
psihice clasa a X-a;
▪ exerciţii practice de identificare a
2.1 Analizarea unor procese psihice
proceselor psihice cognitive ▪ fişe;
pornind de la exemple concrete 1 ora
senzoriale; ▪ activitate
▪ caracterizarea comparativă a frontală
senzaţiei, percepţiei şi reprezentării;
▪ alcătuirea unui text în care să
coreleze semnificaţia psihologică a
termenilor învăţaţi;
Procese cognitive 1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ exerciţii de analiză a unor contexte ▪ dictionar de Observarea sistematică
superioare caracterizarea rolului lor in evoluţia în care apare cuvântul „gândire” sau psihologie; Autoevaluarea
Gândirea personalităţii derivatele sale; ▪ manual de Proba orală
▪ Definirea şi 1.2 Identificarea legăturilor intre procesele ▪ realizarea unei scheme a definiţiei psihologie
caracterizarea psihice gândirii; clasa a X-a;
gândirii 3.1 Relaţionarea eficienta / cooperarea cu ▪ învăţarea caracteristicilor gândirii ▪ fişe; Eseu structurat
▪ Structura ceilalţi in colectarea interpretarea si prin metoda „Mozaic”;
psihologică internă evaluarea informaţiilor referitoare la ▪ identificarea structurii psihologice ▪ activitate 3 ore
a gândirii procese si manifestări psihice interne a gândirii pe baza Modelului frontală, pe
▪ Gândirea ca proces 4.1 Utilizarea cunoştinţelor de psihologie structural al gândirii propus de J. P. grupe şi în
de rezolvare a in scopul adaptării conduitei proprii la Guilford; perechi
problemelor situaţii concrete de viata ▪ exerciţiu de imaginaţie: cum ar fi
▪ Tipologia gândirii viaţa oamenilor fără gândire;
▪ găsirea unor argumente care să
demonstreze că gândirea este
definitorie pentru fiinţa umană;
▪ exprimarea opiniilor privind
importanţa caracterului reversibil şi
anticipativ al timpului psihic,
caracter datorat gândirii;
▪ construirea unor exemple pentru
noţiunea de „gândire”;
▪ rezolvarea unor situaţii problemă;
comentarea unor texte din punct de
vedere psihologic;
Memoria 1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ exerciţiu de creativitate (de tip ▪ dictionar de Observarea sistematică
▪ Definirea şi caracterizarea rolului lor in evoluţia brainstorming): să-şi imagineze psihologie; Autoevaluarea
caracterizarea personalităţii cum ar arăta viaţa omului fără ▪ manual de Proba orală
memoriei 1.2 Identificarea legăturilor intre procesele memorie; psihologie
▪ Procesele şi formele psihice ▪ exerciţii de memorie, pentru o mai clasa a X-a;
memoriei 2.1 Analizarea unor procese psihice bună înţelegere a caracteristicilor ▪ fişe;
▪ Calităţile/indicatorii pornind de la exemple concrete acesteia; ▪ activitate
3.1 Relaţionarea eficienta / cooperarea cu ▪ identificarea tipurilor de memorie
memoriei frontală, pe
ceilalţi in colectarea interpretarea si
▪ Factorii care pe baza unor exerciţii de memorare; grupe şi în
evaluarea informaţiilor referitoare la 3 ore
optimizează ▪ metafore care surprind specificul perechi
procese si manifestări psihice
funcţionarea memoriei;
4.1 Utilizarea cunoştinţelor de psihologie
memoriei ▪ identificarea de către fiecare elev a
in scopul adaptării conduitei proprii la
▪ Memorie şi uitare tipului de memorie care-l
situaţii concrete de viata
avantajează;
▪ exerciţii de corelare a cunoştinţelor
despre memorie cu ceea ce ştiu
despre percepţii;

Imaginaţia 1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ exerciţiu de descriere a felului în ▪ dictionar de Observarea sistematică
▪ Definirea şi caracterizarea rolului lor in evoluţia care se desfăşoară viaţa unui om psihologie; Autoevaluarea
caracterizarea personalităţii „lipsit de imaginaţie”; ▪ manual de Proba practică
imaginaţiei 1.2 Identificarea legăturilor intre procesele ▪ identificarea unor situaţii dificile pe psihologie
▪ Procedeele psihice care le-au trăit şi pe care le-au clasa a X-a;
imaginaţiei 2.1 Analizarea unor procese psihice depăşit făcând apel la imaginaţie; ▪ fişe;
▪ Formele imaginaţiei pornind de la exemple concrete ▪ argumentarea rolului adaptativ al ▪ activitate
3.1 Relaţionarea eficienta / cooperarea cu imaginaţiei în viaţa omului; frontală, pe
ceilalţi in colectarea interpretarea si ▪ stabilirea deosebirilor dintre iluzie, grupe şi în 3 ore
evaluarea informaţiilor referitoare la perechi
halucinaţie şi fabulaţie.;
procese si manifestări psihice
▪ argumentarea faptului că în apariţia
computerelor s-a folosit analogia;
▪ exerciţii de exemplificare a
procedeelor imaginaţiei;

Limbajul 1.2 Identificarea legăturilor intre procesele ▪ exerciţiu de descriere a felului în ▪ dictionar de
▪ Definirea şi psihice care se desfăşoară viaţa unui om psihologie;
caracterizarea 2.1 Analizarea unor procese psihice „lipsit de limbaj”; ▪ manual de
limbajului pornind de la exemple concrete ▪ identificarea unor situaţii dificile pe psihologie
▪ Procedeele 3.1 Relaţionarea eficienta / cooperarea cu care le-au trăit şi pe care le-au clasa a X-a;
limbajului ceilalţi in colectarea interpretarea si depăşit făcând apel la limbaj; 2 ore
evaluarea informaţiilor referitoare la ▪ argumentarea rolului adaptativ al
▪ Formele limbajului procese si manifestări psihice ▪ activitate
limbajului în viaţa omului;
4.1 Utilizarea cunoştinţelor de psihologie
in scopul adaptării conduitei proprii la ▪ exerciţii de exemplificare a frontală, pe
situaţii concrete de viata procedeelor limbajului; grupe şi în
perechi

Atenţia 1.1.Identificarea proceselor psihice si ▪ . identificarea tipurilor de atenţie pe ▪ fişe cu Probă de evaluare
caracterizarea rolului lor in evoluţia baza unor exerciţii ; subiectele scrisă
personalităţii ▪ metafore care surprind specificul testelor
1.2 Identificarea legăturilor intre procesele atenţiei;
psihice ▪ identificarea de către fiecare elev a ▪ activitate
2.1 Analizarea unor procese psihice individuală 2 ore
tipului de atenţie care-l avantajează;
pornind de la exemple concrete
▪ exerciţii de corelare a cunoştinţelor
despre atenţie cu ceea ce ştiu despre
percepţii;

▪ Procese reglatorii 2.1 Analizarea unor procese psihice ▪ exerciţii de analiză a unor contexte ▪ dictionar de Observarea sistematică

▪ Motivaţia pornind de la exemple concrete în care apare cuvântul „motivare” psihologie; Autoevaluarea
de viata sau derivatele sale; ▪ manual de
▪ Afectivitatea
3.1 Relaţionarea eficienta / cooperarea cu ▪ realizarea unei scheme a definiţiei psihologie
ceilalţi in colectarea interpretarea si motivaţiei si afectivităţii; clasa a X-a;
evaluarea informaţiilor referitoare la ▪ învăţarea caracteristicilor motivaţiei ▪ fişe;
procese si manifestări psihice prin metoda „Mozaic”;
4.1 Utilizarea cunoştinţelor de psihologie ▪ găsirea unor argumente care să 2 ore
in scopul adaptării conduitei proprii la demonstreze că motivaţia este ▪ activitate
situaţii concrete de viata definitorie pentru fiinţa umană; frontală, pe
▪ construirea unor exemple pentru grupe şi în
noţiunea de „motivare”; perechi

▪ rezolvarea unor situaţii problemă;


▪ comentarea unor texte din punct de
vedere psihologic;
Evaluarea Test cu itemi: ▪ Fişe cu Probă de evaluare
cunoştinţelor 2.1 Analizarea unor procese psihice ▪ cu răspuns scurt/de completare; testele scrisă
pornind de la exemple concrete ▪ cu alegere duală;
de viata ▪ activitate 1 ora
▪ de tip pereche;
3.1 Relaţionarea eficienta / cooperarea cu individuală
▪ cu alegere multiplă.
ceilalţi in colectarea interpretarea si
Eseu structurat
evaluarea informaţiilor referitoare la
procese si manifestări psihice

Unitatea de învăţare: III STRUCTURA ŞI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII


Nr. de ore alocate: 10 ore
SĂPTĂMÂNA: 19 – 29
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Metode (M) şi Evaluare ORE/
(detalieri) mijloace (m) TIMP
ALOCAT
Caracterizarea 2.3 Caracterizarea Lecţie de transmitere şi însuşire M - problematizarea, Evaluare
generală a principalelor dimensiuni de noi cunoştinţe bazată pe conversaţia euristică, formativă prin
personalităţii; ale personalitatii problematizare: dezbaterea, lectura observare
3.2 Exemplificarea, prin -dobândirea informaţiilor de bază exploratorie, studiu de caz, sistematică,
cooperare cu celalti a unor legate de personalitate prin exerciţiul exerciţii
trasaturi ale personalitatii utilizarea problematizării şi m - manualul, fişe cu aplicative
necesare reusitei in conversaţiei descrierea unor personalităţi
activitate - recunoaşterea unor din literatură,
4.2 Analizarea „personalităţi accentuate” prin 2 ore
posibilitatilor de dezvoltare analiza critică a unui material
personala din perspectiva literar;
cunostintelor de psihologie - identificarea principalelor
5.1 Caracterizarea trăsături de personalitate prin
profilului unui participant completarea unei liste de
responsabil si eficient la adjective
luarea
Temperamentul 2.3 Caracterizarea Lecţie de transmitere şi însuşire M - problematizarea, Evaluare
principalelor dimensiuni de noi cunoştinţe bazată pe conversaţia euristică, formativă prin
ale personalitatii problematizare exerciţiul, dezbaterea chestionare orală
3.2 Exemplificarea, prin - caracterizarea laturii dinamico- m - manualu, fişe cu
cooperare cu celalti a unor energetică a personalităţii şi a chestionare .
trasaturi ale personalitatii tipologiilor temperamentale în
necesare reusitei in urma explicaţiilor oferite şi 2 ore
activitate purtarea unor dezbateri pe tema
4.2 Analizarea -temperament „bun sau rău”-
posibilitatilor de dezvoltare - utilizarea chestionarelor pentru
personala din perspectiva identificarea propriului
cunostintelor de psihologie temperament şi deducerea
măsurilor educative pentru
fiecare temperament în parte
Aptitudinile 2.3 Caracterizarea Lecţie de transmitere şi însuşire M - conversaţia euristică, Evaluare
-Inteligenţa ca principalelor dimensiuni de noi cunoştinţe bazată pe problematizarea, formativă prin
aptitudine ale personalitatii problematizare exemplificarea, dezbaterea chestionare orală
generală; 3.2 Exemplificarea, prin -caracterizarea laturii m - manual, planşe cu
cooperare cu celalti a unor instrumental-operaţională a întrebări,
trasaturi ale personalitatii personalităţii
necesare reusitei in - analizarea posibilităţilor de
activitate dezvoltare personală din 2 ore
4.2 Analizarea perspectiva aptitudinilor de care
posibilitatilor de dezvoltare dispun precum şi recunoaşterea
personala din perspectiva la fiecarea oersoană a tipului de
cunostintelor de psihologie inteligenţă de care dispune
5.1 Caracterizarea
profilului unui participant
responsabil si eficient la
luarea
Caracterul 2.3 Caracterizarea Lecţie de transmitere şi însuşire M - conversaţia, Evaluare 2 ore
principalelor dimensiuni de noi cunoştinţe bazată pe problematizarea, dezbaterea, formativă prin
ale personalitatii strategia explicativ-reproductivă experimentul chestionare orală
3.2 Exemplificarea, prin - caracterizarea laturii relaţional- m - fişe de lucru frontală
cooperare cu celalti a unor valorice a personalităţii în urma
trasaturi ale personalitatii explicaţiilor oferite
necesare reusitei in -dezbatere pe tema posibilităţilor
activitate de modelare socio-culturală a
4.2 Analizarea caracterului şi identificarea
posibilitatilor de dezvoltare factorilor care contribuie la
personala din perspectiva acestea
cunostintelor de psihologie - realizarea unui mini experiment
5.1 Caracterizarea în urma căruia să identifice
profilului unui participant principalii factori care au
responsabil si eficient la influenţat dezvoltarea unor
luarea persoane
Creativitatea 2.3 Caracterizarea Lecţie de transmitere şi însuşire M - conversaţia, Evaluare
principalelor dimensiuni de noi cunoştinţe bazată pe problematizarea, dezbaterea, formativă prin
ale personalitatii strategia explicativ-reproductivă exerciţiul chestionare orală
3.2 Exemplificarea, prin - fixarea informaţiilor noi despre m - fişe de lucru
cooperare cu celalti a unor conceptul de creativitate, 2 ore
trasaturi ale personalitatii nivelurile şi fazele procesului
necesare reusitei in creativ pe baza conversaţiei
activitate euristice
4.2 Analizarea -analizarea posibilităţilor de
posibilitatilor de dezvoltare dezvoltare personală folosindu-se
problematizarea în rezolvarea
unei situaţii concrete
Recapitulare 2.3 Caracterizarea Lecţie de recapitulare şi sinteză M - conversaţia, Evaluare
Sinteză principalelor dimensiuni la sfârşit de capitol; problematizarea, dezbaterea, sumativă prin
ale personalitatii Recapitulare: Caracterizarea exerciţiul examinare orală 1 oră
3.2 Exemplificarea, prin generală a personalităţii, m - fişe cu diferite exerciţii şi observaţie
cooperare cu celalti a unor Temperament, Aptitudini, sistematică a
trasaturi ale personalitatii Caracter, Creativitate elevilor
necesare reusitei in -analizarea, sintetizarea
activitate dimensiunilor personalităţii
4.2 Analizarea -aprofundarea noţiunilor
posibilitatilor de dezvoltare fundamentale despre structurile
personala din perspectiva de personalitate cu ajutorul
cunostintelor de psihologie fişelor
5.1 Caracterizarea
profilului unui participant
responsabil si eficient
laluarea

Unitatea de învăţare: IV. CONDUITA PSIHOLOGICA


Nr. de ore alocate: 6 ore
Săptămâna: 30 – 36
Nr. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Metode (M) şi Evaluare
crt. (detalieri) mijloace (m)
1. Imaginea de 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de transmitere şi M - problematizarea, Evaluare
sine şi percepţia relatii interpersonale a unor însuşire de noi cunoştinţe brainstorming, conversaţia formativă prin
socială a comportamente si atitudini bazată pe problematizare euristică, dezbaterea, chestionare orală
imaginii de sine sociale in situatii date -dezbatere pe tema exerciţiul
2.4 Evaluarea unor tipuri de importanţei imaginii de sine m - manualul, fişa
comportament psihosocial in şi brainstorming pentru
contexte situationale date identificarea influenţei timp alocat: 2
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu pozitive şi negative a imaginii ore
ceilalti a unor situatii problema de sine (pozitivă/negativă)
cu ajutorul cunostintelor de - aplicarea noilor cunoştinţe
psihologie prin realizarea analizei
4.3 Adecvarea conduitei psiho-
sociale la diferite situatii
5.2 Manifestarea unor
comportamente prosociale
necesare participarii la rezolvarea
problemelor comunitatii

2. Relaţiile 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de transmitere şi M - problematizarea, Evaluare


interpersonale relatii interpersonale a unor însuşire de noi cunoştinţe conversaţia euristică, formativă prin
şi rolul lor în comportamente si atitudini bazată pe strategia explicativ- dezbaterea, exerciţiul chestionare orală
formarea şi sociale in situatii date reproductivă m - manualul, fişe cu exerciţii frontală
dezvoltarea 2.4 Evaluarea unor tipuri de - sintetizarea cunoştinţelor
personalităţii comportament psihosocial in despre specificul şi tipurile de
. contexte situationale date relaţii interpersonale precum
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu şi utilitatea practică a acestora
ceilalti a unor situatii problema - utilizarea noilor informaţii Timp alocat: 2
cu ajutorul cunostintelor de pentru stabilirea climatului ore
psihologie educativ în sala de clasă
4.3 Adecvarea conduitei psiho- (elevi-elevi, elevi- profesori)
sociale la diferite situatii

5. Comportamente 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de transmitere şi M - problematizarea, Evaluare


pro şi relatii interpersonale a unor însuşire de noi cunoştinţe brainstorming, conversaţia formativă prin
antisociale comportamente si atitudini bazată pe strategia explicativ- euristică, dezbaterea chestionare orală
. sociale in situatii date reproductivă m – manualul, pliante cu
2.4 Evaluarea unor tipuri de - familiarizarea cu noţiunile influenţa grupului
comportament psihosocial in noi (comportamente pro şi
contexte situationale date antisociale, noemalitate şi
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu anormalitate socială)
ceilalti a unor situatii problema - teoretizarea asupra ideii de Timp alocat: 1
cu ajutorul cunostintelor de influenţă a grupului asupra oră
psihologie propriei persoane
4.3 Adecvarea conduitei psiho-
sociale la diferite situatii
5.2 Manifestarea unor
comportamente prosociale
necesare participarii la rezolvarea
problemelor comunitatii
6. Recapitulare 1.4 Recunoasterea unor tipuri de Lecţie de recapitulare şi M - conversaţia, Evaluare
finală. relatii interpersonale a unor sinteză la sfârşitul semestrului problematizarea, dezbaterea, sumativă prin
comportamente si atitudini şcolar exerciţiul examinare orală
sociale in situatii date Recapitulare: Caracterizarea m - schema lecţiei şi observaţie
2.4 Evaluarea unor tipuri de generală a personalităţii, xerocopiată (cu spaţii libere curentă
comportament psihosocial in Temperament, Aptitudini, pentru completare), fişe cu
contexte situationale date Caracter, Creativitate, diferite exerciţii
3.3 Rezolvarea,prin cooperare cu Imaginea de sine şi percepţia
ceilalti a unor situatii problema socială a imaginii de sine,
cu ajutorul cunostintelor de Relaţiile interpersonale şi Timp alocat: 1
psihologie rolul lor în formarea şi ora
4.3 Adecvarea conduitei psiho- dezvoltarea personalităţii
sociale la diferite situatii