Sunteți pe pagina 1din 37

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

CURRICULUM
PENTRU DISCIPLINA OPȚIONALĂ
Aritmetica mentală și Abacus
Copii de 7-9 și 10-14 ani

Chişinău, 2018
Aprobat în ședința Consiliului Naţional pentru Curriculum
(Ordinul MECC nr.792 din 25 mai 2018)

Elaborat în cadrul proiectului 15.817.06.16 A „Asigurarea ştiinţifică a calităţii, eficienţei şi


relevanţei procesului educaţional în învăţământul secundar general”, Sectorul Calitatea Educaţiei,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Coordonator:
Achiri Ion, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației

AUTORI:
Achiri Ion, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației;
Zacon Veronica, colaborator, SRL MIND FORSE.

Recenzenţi:
Ştefan Gherega, profesor de matematică, grad didactic superior, L.T. „Mihai Viteazul”, mun. Chişinău;
Raischi Victor, lector universitar, IŞE.
CUPRINS

Preliminarii…………………………………………………………………………..……..4
I. Concepția didactică a disciplinelor oționale .....………………………………….5
II. Competențe –cheie/transversale ……………………………………........…….….6
III. Competențe transdisciplinare prioritare disciplinei opționale ...........…………....7
IV. Competențe specifice cursului ale disciplinei opționale ………………………..7
V. Repartizarea temelor pe vârste și pe unități de timp…………………...................8
VI. Subcompetențe, conținuturi, activități de învățare și evaluare …………….10
VII. Sugestii metodologice …………………..………………………………................34
Referințe bibliografice………………………………………………………..…....35
PRELIMINARII
Cursul opțional Aritmetică Mentală și Abacus este destinat copiilor de vârsta 7-9
și 10-14 ani. El este conceput cu scopul de a oferi copiilor o modalitate de a-și dezvolta
la maxim potențialul intelectual, viteza de gândire, imaginația, memeoria, perseverența,
încrederea în forțile proprii și totodată majorarea reușitei la disciplinile școloare. La etapa
inițială, în cadrul acestui curs, copiii vor învăța să utilizeze instumentul de calcul Abacul,
versiunea japoneză (soroban) a abacului chinez. Acest minunat instrument antic ”Abacus”
este utilizat prin mânuirea ușoară a bilelor în efectuarea calculelor aritmetice. Practica
metodei Abacus înlătură cu succes frica de aritmetică și transformă aritmetica și
matematica într-un mod distractiv de a învăța. Aceasta contribuie la ridicarea nivelului de
viteză, precizie și concentrație în procesul gândirii. Este necesar, doar, de a practica zilnic
10-20 minute deprinderile formate. După o perioadă de instruire și practică copiii devin
capabili de a vizualiza în minte imaginea Abcului și chiar să efectueze diverse calcule
aritmetice în doar câteva secunde, fără a apela la oricare instrument sau chiar la Abac.
Formarea abilităților de efectuare a calculului mintal reprezintă o problemă în
cadrul studierii matematicii și nu doar. Parcurgerea cursului opțional Aritmetică Mentală
și Abacus contribuie eficient la reazolvarea acestei probleme.
Cursul opțional Aritmetică Mentală și Abacus poate fi predat atât în școli
primare, gimnazii și licee, cât și în diverse Centre educaționale, în cadrul învățământului
nonformal.
Curriculumul este conceput astfel încât grupurile de elevi de vârstele 7-9 ani și 10-14
ani pot activa separat, în paralel sau în regim de continuitate.
Administrarea disciplinei opționale

Statutul Aria curriculară Vârsta Nr. de nivele Nr. de ore pe


cursului pe vârste durata
cursului
Opțional Matematica și Științe 7-9 ani 10 240
Opțional Matematica și Științe 10-14 ani 10 240

I. CONCEPȚIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI OPŢIONALE


Cursul opțional „Aritmetica Mentală și Abacus” are ca prioritate formarea
competențelor necesare pentru a facilita înțelegerea conceptelor matematice de calcul
mintal, a aplica abilitățile matematice în diverse contexte, situații reale și/sau modelate, a
trezi interesul pentru matematică, creativitate, disciplină, responsabilitate, de a facilita
procesul de studiu atât a matematicii cât și a tuturor disciplinilor școlare.
Cursul opțional „Aritmetica Mentală și Abacus” va contribui la dezvoltarea
personalității elevului și este orientat spre:
➢ formarea și dezvoltarea interesului elevilor pentru matematică;
➢ informarea copiilor de vârstele 7-14 ani cu elemente din istoria apariției abacului
ca instrument de calcul și a metodelor de calcul, tipurile de abacuri;
➢ asigurarea învățării tehnicii de calcul mintal prin intermediul activităților ludice,
deoarece ele fac ca activitățile de învățare să devină atractive, acestea pot apărea
sub diferite forme: utilizarea jocurilor cu biluțile din sticlă, flashcarduri etc;
➢ formarea și dezvoltarea abilităților de a aplica cele studiate în situații reale și/sau
modelate.
Proiectarea cursului este fundamentată pe următoarele principii:

• respectarea particularităților de vârstă a elevilor;


• principiul constructiv – structurarea, restructurarea corelarea sistematică de bază al
predării-îvățării-evaluării;
• principiul formativ - formarea directă a personalităţii elevului în procesul
educaţional. În contextul acestui principiu, Aritmetica mentală se orientează spre
un set de valori şi atitudini, ca:
o responsabilitate și disciplină individuală;
o gîndire deschisă și creativă;
o curiozitate şi imaginaţie în rezolvarea şi formularea de probleme;
o tenacitate, perseverenţă şi capacităţi de a învăţa.

Înmatricularea elevilor la disciplina opțională se face în baza cunoașterii numerilor


de la 0 la 10. Promovarea elevilor de la un nivel al altul se face în baza rezultatelor
testului de promovare la finalul fiecarui nivel de 12 săptămâni, care prevede acumularea
punctajului minim necesar de 70% din punctajul total.La finalul realizării ultimului nivel
al disciplinei opționale elevii susțin testul final, iar în baza acumulării a cel puțin 70% din
punctajul total ei primesc certificate.

Astfel, Aritmetica mentală și Abacus este un suport deosebit în procesul


educațional care va fi direcționat spre formarea abilităților ca:

o încrederea în sine ;
o independenţa în gîndire şi acţiune, spiritul de iniţiativă;
o disponibilitatea de a aborda sarcini variate și de a lua decizii;
o disponibilitatea pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi să înveţe;
o obişnuinţa pentru rezolvarea unor probleme practice;
o motivaţia pentru studierea matematicii.
II. COMPETENȚE – CHEIE/TRANSVERSALE
1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi;
2. Competenţe de comunicare în limba română;
3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
4. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale (TIC);
5. Competenţe interpersonale, civice, morale;
6. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
III. COMPETENȚELE TRANSDISCIPLINARE ALE DISCIPLINEI OPŢIONALE
• Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cât şi în
grup.
• Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba
română atât pe cale orală cât şi în scris.
• Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul
Matematică, Economie şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din
cotidian.
• Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate.
• Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală
(telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.).
• Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-
guvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi
dobândirea informaţiilor, inclusiv prin reţeaua Internet.
• Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict.
• Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei,
practicile democratice şi drepturile omului.
• Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor
moral-spirituale.
• Competenţe de a se adapta la condiţii noi.
• Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene.
• Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant faţă de
valorile culturale ale altor etnii.
• Competenţe antreprenoriale de analiză pentru a lua decizii în activitatea cotidiană
şi cea de învăţare; de iniţiere a jocurilor, activităţilor în grup cu colegii săi.
• Competenţe acţional-strategic de a acţiona conform unui plan în activitatea de
învăţare şi odihnă.
• Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare de a manifesta atitudine pozitivă şi
încredere în forţele proprii

IV. COMPETENȚELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI OPŢIONALE


1. Dezvoltarea capacităților mintale într-un mod distractiv;
2. Utilizarea abacului în realizarea calculelor aritmetice cu numere mari;
3. Explorarea, investigarea unor probleme, situaţii-problemă reale și/sau modelate,
integrând cunoștințele achiziţionate.
4. Rezolvarea prin diverse forme de cooperare a problemelor, situațiilor – problemă în
diverse contexte.

V. REPARTIZAREA TEMELOR PE VÂRSTE, NIVELURI ȘI UNITĂȚI DE


TIMP:

Vârsta Nivelul Temele Nr. de ore

I.Istoricul apariției și structura abacului.


Nivel I 24
II.Noțiuni de bază
I .Adunarea și scăderea a 5-7 numere de o
Nivel II 24
cifră la abac și în minte.
I.Adunarea și scăderea a 6 numere de 2 cifre la
Nivel III abac și în minte. 24
7-9 ani II.Tabla înmulțirii.
I.Adunarea și scăderea a 8 numere de 2 cifre la
abac și în minte.
Nivel IV 24
II.Înmulțirea numerelor din 2 cifre cu o cifră la
abac.
I.Adunarea și scăderea a 10 numere de 2 cifre
la abac și în minte.
Nivel V II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre 24
cu o cifră.
III.Împărțirea la abac cu deîmpărțitul de 3 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră.
I.Adunarea și scăderea a 10-15 numere de 2
cifre la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre
Nivel VI 24
cu o cifră.
III.Împărțirea la abac cu deîmpărțitul de 3 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră.
I.Adunarea și scăderea a 10-15 numere de 2-3
cifre la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a numerelor din 3 cifre
Nivel VII 24
cu o cifră.
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră
I.Adunarea și scăderea a 15 numere de 2-3
cifre la abac și în minte.
Nivel VIII II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre. 24
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră.
I.Adunarea și scăderea a 10 numere zecimale
de 3 cifre la abac și în minte.
Nivel IX II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre. 24
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4 cifre
divizibil la împărțitor de 2 cifre.
I.Adunarea și scăderea a 10 numere zecimale
de 3 cifre la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a factorilor din 2 și 3
Nivel X 24
cifre.
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4-5
cifre divizibil la împărțitor de 2 cifre.
Total ore 240

Vârsta Nivelul Temele Nr. de ore

I.Istoricul apariției și structura abacului.


Nivel I 24
II.Noțiuni de bază
I.Adunarea și scăderea a 5-7 numere de o cifră
Nivel II 24
la abac și în minte.
I.Adunarea și scăderea a 6 numere de 2 cifre la
Nivel III 24
abac și în minte.
II.Tabla înmulțirii.
I.Adunarea și scăderea a 8 numere de 2 cifre la
abac și în minte.
Nivel IV 24
II.Înmulțirea numerelor din 2 cifre cu o cifră la
abac.
I.Adunarea și scăderea a 10 numere de 2 cifre
la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre
Nivel V 24
cu o cifră.
III.Împărțirea la abac cu deîmpărțitul de 3 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră.
10-14 ani I.Adunarea și scăderea a 10-15 numere de 2
cifre la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre
Nivel VI 24
cu o cifră.
III.Împărțirea la abac cu deîmpărțitul de 3 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră.
I.Adunarea și scăderea a 10-15 numere de 2-3
cifre la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a numerelor din 3 cifre
Nivel VII 24
cu o cifră.
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră
I.Adunarea și scăderea a 15 numere de 2-3
cifre la abac și în minte.
Nivel VIII II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre. 24
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4 cifre
divizibil la împărțitor de o cifră.
I.Adunarea și scăderea a 10 numere zecimale
de 3 cifre la abac și în minte.
Nivel IX II.Înmulțirea mintală a numerelor din 2 cifre. 24
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4 cifre
divizibil la împărțitor de 2 cifre.
I.Adunarea și scăderea a 10 numere zecimale
de 3 cifre la abac și în minte.
II.Înmulțirea mintală a factorilor din 2 și 3
Nivel X 24
cifre.
III.Împărțirea mintală a deîmpărțitul de 4-5
cifre divizibil la împărțitor de 2 cifre.
Total 240ore
Notă: Repartizarea timpului s-a efectuat reieșind din 2 ore pe săptămînă. Un nivel dureaza
12 săptămâni (3 luni), iar cursul integral de 10 nivele durează 24 luni.
V. Subcompetențe, conținuturi, activități de învățare și evaluare, repartizate pe clase
Categoria de vârstă 7-9 ani

Subcompetențe Conținuturi Activități de învățare și evaluare


(recomandate)
Nivel I Sarcini de:
1.1.Identificarea părților -Structura și istoricul - cunoaștere a istoricului
componente ale Abacu- apariției instrument- apariției primelor abacuri,
lui. tului de calcul - diversitatea lor;
1.2.Recunoașterea nu- Abacul. - identificare a parților
merelor reprezentate pe -Componența numă- componente ale Abacului;
Abac. rului 5. - identificare a numerelor
1.3.Perceperea elemen- -Noțiunea de Prieteni reprezentate la Abac;
telor de limbaj aferent Mici. - reprezentare a numerelor la
cursului dat. -Componența numă- Abac;
1.4.Comunicarea în rului 10. - scriere și/sau transcriere la
cadrul activităților de -Noțiunea de Prieteni viteză a numerelor
învățare în grup. Mari. auzite/văzute;
-Tehnici de operare la - citire și scriere a numerelor de
Abac și operațile de pe flashcarduri și după diverse
bază ca adunarea și criterii;
scăderea numerelor de - identificare a perechilor de
o singură cifră. numere – componența numere-
lor 5 și 10;
- imaginare a Abacului și a
numerelor reprezentate pe
Abac;
- operare cu Abacul și poziți-
onarea corectă a corpului în
timpul scrisului și de mânuire
corectă a Abacului cu degetele;
- utilizare a formulelor de
adunare (+1=-4+5, +2=-3+5,
+3=-2+5, +4=-1+5) și scădere
(-1=+4-5, -2=+3-5, -3=-2+5,
-4=+1-5) ale Prietenilor mici;
formulelor de adunare
(+1=-9+10, +2=-8+10, +3=-7+10,
+4=-6+10, +5=-5+10, +6=-4+10,
+7=-3+10, +8=-2+10, +9=-1+10 )
și scădere (-1=+9-10, -2=+8-10,
-3=+7-10, -4=+6-10, -5=+5-10, -
6=+4-10, -7=+3-10, -8=+2-10, -
9=+1-10 )ale Prietenilor mari;
formulelor combinatede adunare
 (+ 6 = + 1 - 5 + 10,  + 7 = + 2 - 5
+ 10, + 8 = + 3 - 5 + 10,  + 9 = + 4
- 5 + 10) și scădere  (- 6 = - 1 + 5 –
10,  - 7 = - 2 + 5 – 10, - 8 = - 3 + 5
– 10,  - 9 = - 4 + 5 – 10).
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului;
problematizarea; algoritmizarea;
activitatea în grup; studiul de caz,
cu aplicaţii practice; jocuri
didactice; analogia; contra-
exemplul; flashcarduri etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc
Nivel II Sarcini de:
2.1.Identificarea -Scrierea corectă a - identificare a numerelor repre-
numerelor naturale de la numerelor la viteză. zentate la Abac;
0 pînă la 99 în diferite -Formulele de scădere - reprezentare a numerelor la
contexte. și adunare ale Prie- Abac;
2.2.Citirea și scrierea tenilor Mici și Mari. - scriere și/sau transcriere la
numerelor după diverse -Exerciții în scris pe viteză a numerelor
caracteristici. fișe cu 5-7 numere de auzite/văzute;
2.3.Aplicarea operațiilor o cifră. - citire și scriere a numerelor de
aritmetice în diverse -Exerciții în scris pe pe flashcarduri și după diverse
contexte. fișe cu 3 numere de 2 criterii;
2.4.Completarea si 3 cifre. - clasificare a numerelor după
succesiunii de numere -Calcul mintal – anumite criterii;
după anumite reguli exercitii cu 3 numere - reconstituire a operațiilor
identificate sau date. de o singură cifră pe studiate;
2.5.Transpunerea unor fișă - imaginare a Abacului și a
situații reale și/sau -Calcul mintal pe numerelor reprezentate pe
modelate în limbaj aplicația web. abac;
matematic, rezolvarea - adunare și scădere mintală a
problemei obținute și numerelor de o singură cifră;
interpretarea - interpretare a rezultatului
rezultatului. obținut în cadrul rezolvării
2.6. Utilizarea softului problemei;
în antrenarea abilității de - justificare și argumentare a
calcul mintal oral. rezultatelor obținute și a
tehnologiei utilizate;
- operare cu Abacul și
poziționare corectă a corpul în
timpul scrisului și de mânuire
corectă a Abacului cu degetele;
- utilizare a formulelor de
adunare și scădere ale
Prietenilor Mici și Mari;
- calculare a sumei numerelor de
o singura cifră prezentate în
mod aliator de către programul
de soft.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; activitatea în
grup; jocuri didactice; analogia;
contraexemplul; flashcarduri,
aplicația soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; etc
Nivel III Sarcini de:
3.1.Explorarea, investi- -Scrierea corectă a - identificare a numerelor
garea și transpunerea numerelor naturale la reprezentate la Abac;
unor situații reale și/sau viteză. - reprezentare a numerelor la
modelate în limbaj -Exerciții în scris pe Abac;
matematic și rezolvarea fișe de adunare și - scriere și/sau transcriere la
problemei obținute. scădere la Abac a 6 viteză a numerelor din 5-6 cifre
3.2.Stabilirea conexi- numere naturale de 2 auzite/văzute;
unilor logice dintre cifre. - citire și scriere a numerelor de
matematică și alte -Exerciții în scris pe pe flashcarduri și după diverse
domenii, în situații reale fișe la Abac a 2 criterii;
și/sau modelate. numere natural din 3 - numărare la Abac de la 0 la 500
3.3.Interpretarea prin cifre. înapoi de la 500 la 0 contra
modele matematice a -Calcul mintal – timpului;
unor probleme practice. exercitii cu 3 numere - reconstituire a operațiilor
3.4.Investigarea valorii de 1-2 cifre. studiate;
de adevăr a unei afirmații -Tabla înmulțirii cu 2 – - imaginare a Abacului și a
simple prin prezentarea 9. numerelor reprezentate pe
unor exemple, -Calcul mintal pe abac;
contraexemple. aplicația web. - adunare și scădere mintală a
3.5. Utilizarea softului numerelor de una sau două
în antrenarea abilității de cifre;
calcul mintal oral. - interpretare a rezultatului
obținut în cadrul rezolvării
problemei;
- justificare și argumentare a
rezultatelor obținute și a
tehnologiei utilizate;
- operare cu Abacul și
poziționare corectă a corpului
în timpul scrisului și de
mânuire corectă a Abacului cu
degetele;
- utilizare a formulelor de
adunare și scădere ale
Prietenilor Mici și Mari;
- calculare prin adunare și
scădere a numerelor de una sau
două cifre prezentate în mod
aliator de către programul de
soft.
- însușire a tehnicii de calcul a
înmulțirii la Abac în limitele
numerelor 2-9.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice;
analogia; contraexemplul;
flashcarduri, aplicația soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc
Nivel IV Sarcini de:
4.1.Identificarea carac- -Scrierea corectă a - reprezentare la Abac a
teristicilor numerelor numerelor naturale la numerelor celebre referitoare la
naturale şi a formei de viteză. Republica Moldova;
scriere a unui număr -Exerciții în scris pe - scriere și/sau transcriere la
natural în contexte fișe de adunare și viteză a numerelor din 6-7 cifre
variate. scădere la Abac a 6-8 auzite/văzute;
4.2.Aplicarea operaţiilor numere naturale de 2 - citire și scriere a numerelor de
aritmetice şi a cifre. pe flashcarduri și după diverse
proprietăţilor acestora în -Calcul mintal – criterii;
calcule cu numere exercitii cu 3 numere - numărare la Abac de la 0 la 600
naturale. de 2 cifre. înapoi de la 600 la 0 contra
4.3.Estimarea rezulta- -Înmulțirea numerelor timpului;
telor unor calcule cu din 2 cifre cu o cifră la - reconstituire a operațiilor
numere naturale. abac. studiate;
4.4.Completarea succe- -Calcul mintal pe - adunare și scădere mintală a
siunii de numere asociate aplicația web. numerelor de două cifre;
după reguli identificate - interpretare a rezultatului
prin observare şi/sau obținut în cadrul rezolvării
indicate. problemei;
4.5.Descrierea activită- - formare a numerelor de la 1 la
ţilor, precizarea meto- 9 pe toate tijele din exterior
delor şi/sau a operaţiilor spre centru cu ambele mâini ;
utilizate în rezolvarea - operare cu abacul și poziționare
unei probleme. corectă a corpul în timpul
4.6.Transpunerea unei scrisului și de mânuire corectă
situaţii reale şi/sau a abacului cu degetele;
modelate în limbaj - utilizare a formulelor de
matematic, rezolvarea adunare și scădere ale
problemei obţinute cu Prietenilor Mici și Mari;
ajutorul tehnicii de calcul - calculare prin adunari și
mintal și interpretarea scădere a numerelor de două
rezultatului în numere cifre prezentate în mod aliator
naturale. de către programul de soft;
4.7.Comunicarea în - însușire a tehnicii de calcul a
cadrul activităţilor de înmulțirii la abac a numerelor
învăţare în grup. de două cifre.
4.8.Utilizarea softului în Metode şi activităţi de instruire:
antrenarea abilității de metoda exerciţiului; problema-
calcul mintal oral. tizarea; activitatea în grup; jocuri
didactice; analogia; contra-
exemplul; flashcarduri, aplicația
soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc
Nivel V Sarcini de:
5.1.Identificarea şi -Exerciții de împărțire - scriere și/sau transcriere la
utilizarea operaţiilor cu la Abac cu deâmpăr- viteză a numerelor din 6-7 cifre
numere naturale în țitul de 3 cifre divizibil auzite/văzute;
rezolvări de probleme. la împărțitor de o cifră. - citire și scriere a numerelor de
5.2. Aplicarea criteriilor -Exerciții în scris pe pe flashcarduri;
de divizibilitate (cu 10, 2, fișe de adunare și - numărare la Abac de la 0 la 600
5, 3, 9) şi de descom- scădere la Abac a 10 înapoi de la 600 la 0 contra
punere a numerelor numere naturale de 2 timpului;
naturale în diverse cifre. - reconstituire a operațiilor
contexte. -Calcul mintal – exer- studiate;
5.3.Transpunerea în citii cu 4 numere de 2 - adunare și scădere mintală a
limbaj matematic a unei cifre. numerelor de două cifre;
situaţii simple reale şi/sau -Înmulțirea mintală a - interpretare a rezultatului
modelate utilizînd numerelor din 2 cifre obținut în cadrul rezolvării
relaţiile de divizibilitate a cu o cifră. problemei;
numerelor naturale. -Calcul mintal pe - formare a numerelor de la 1 la
5.4.Modelarea unor aplicația web. 9 pe toate tijele din exterior
situaţii concrete simple spre centru cu ambele mâini ;
cotidiene în contextul - operare cu abacul și poziționare
rezolvării unor probleme corectă a corpul în timpul
prin metoda reducerii la scrisului și de mânuire corectă
calcul aritmetic mental. a Abacului cu degetele;
5.5. Utilizarea softului - utilizare a formulelor de
în antrenarea abilității de adunare și scădere ale
calcul mintal oral. Prietenilor Mici și Mari;
- calculare prin adunare și
scădere a numerelor de două
cifre prezentate în mod aliator
de către programul de soft;
- însușire a tehnicii de calcul a
înmulțirii la abac a numerelor
de două cifre.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri,
aplicația soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel VI Sarcini de:
6.1. Scrierea, citirea -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
compararea, ordonarea mintală cu deâmpărți- obținut în cadrul rezolvării
şi reprezentarea pe axă tul de 3 cifre divizibil problemei în cifre și numere
a numerelor raţionale. la împărțitor de o cifră. naturale;
6.2.Identificarea şi -Exerciții în scris pe - vizualizare a Abacului și
utilizarea în situaţii reale fișe de adunare și operarea cu ajutorul lui în
şi/sau modelate a scădere la abac a 10-15 minte;
numerelor raţionale. numere naturale de 2 - împărțire mintală a unul număr
6.3.Efectuarea calculelor cifre. din 3 cifre la un număr de o
cu numere raţionale -Calcul mintal – cifră;
utilizînd proprietăţile. exercitii cu 6 numere - scriere a rezultului calculat în
6.4. Aplicarea operaţiilor de 2 cifre. minte;
de împărțire, înmulțire în -Înmulțirea mintală a - justificare și argumentare a
rezolvări de probleme. numerelor din 2 cifre rezultatelor obținute și a
6.5.Estimarea şi cu o cifră. tehnologiilor utilizate;
aproximarea rezultatelor -Calcul mintal pe - operare cu Abacul și
unor calcule cu numere aplicația web. poziționare corectă a corpului
raţionale. la scris și de mânuire corectă a
6.6. Analiza veridicităţii Abacului cu degetele;
unor rezultate obţinute - scriere și/sau transcriere la
prin măsurare sau prin viteză a numerelor
calcul cu numere auzite/văzute;
raţionale. - adunare și scădere a numerelor
6.7.Crearea şi rezolva- de două cifre în minte prin
rea unor probleme intermediul vizualizării
simple, pornind de la un Abacului;
enunţ parţial sau un - înmulțire mintală a numerelor
model. de două cifre;
6.8. Utilizarea softului - adunare și scădere a numerelor
în antrenarea abilității de aliatorii utilizând aplicația web.
calcul mintal oral. Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel VII Sarcini de:
-Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
7.1.Descoperirea unor mintală cu deâmpăr- obținut în cadrul rezolvării
legități matematice în țitul de 4 cifre divizibil problemei în cifre și numere
diverse contexte. la împărțitor de o cifră. naturale;
7.2.Analiza și interpre- -Exerciții în scris pe - vizualizare a abacului și
tarea rezultatelor fișe de adunare și operare cu ajutorul lui în minte;
obținute la rezolvarea scădere la abac a 10-15 - împărțire mintală a unui număr
unor probleme prin numere naturale de 2-3 din 4 cifre la un număr de o
metode nonstandarde. cifre. cifră;
7.3. Analiza veridicităţii -Calcul mintal – - scriere a rezultului calculat în
unor rezultate obţinute exercitii cu 9 numere minte;
prin măsurare sau prin de 2 cifre. - justificare și argumentare a
calcul cu numere -Înmulțirea mintală a rezultatelor obținute și a
raţionale. numerelor din 3 cifre tehnologiilor utilizate;
7.4.Crearea şi rezolva- cu o cifră. - operare cu Abacul și
rea unor probleme -Calcul mintal pe poziționare corectă a corpului
simple, pornind de la un aplicația web. la scris și de mânuire corectă a
enunţ parţial sau un Abacului cu degetele;
model. - scriere și/sau transcrierea la
7.5. Utilizarea softului viteză a numerelor au-
în antrenarea abilității de zite/văzute;
calcul mintal oral. - adunare și scădere a numerelor
de două cifre la Abac;
- înmulțire mintală a numerelor
de două cifre;
- adunare și scădere a numerelor
aliatorii utilizând aplicația web.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice;
analogia; contraexemplul;
flashcarduri etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel VIII Sarcini de:
- de interpretare a rezultatului
8.1.Identificarea nume- -Exerciții de împărțire obținut în cadrul rezolvării
relor raţionale şi a formei mintală cu deâmpăr- problemei în cifre și numere
de scriere a unui număr țitul de 4 cifre divizibil naturale;
raţional în contexte la împărțitor de o cifră. - vizualizare a Abacului și
diverse. -Exerciții în scris pe operarea cu ajutorul lui în
8.2.Aplicarea tehnicii de fișe de adunare și minte;
calcul la Abac în scădere la abac a 15 - împărțire mintală unui număr
efectuarea operaţiilor cu numere naturale de 2-3 din 4 cifre la un număr de o
numere raţionale. cifre. cifră;
8.3.Transpunerea unei -Calcul mintal – - de scris rezultaul calculat în
situaţii-problemă în exercitii cu 10 numere munte;
limbaj matematic, de 2 cifre. - justificare și argumentare a
rezolvarea problemei -Calcul mintal de rezultatelor obținute și a
obţinute şi interpretarea adunare și scădere a 9 tehnologiilor utilizate;
rezultatelor. numere zecimale cu - operare cu Abacul și
8.4.Utilizarea terminolo- partea întreagă de 1 poziționarea corectă a corpului
giei aritmeticii mentale cifra și cu 2 cifre după la scris și mînuirea corectă a
de calcul cu numere virgulă. Abacului cu degetele;
raţionale în contexte -Înmulțirea mintală a - scriere și/sau transcriere la
diverse, inclusiv în 2 numere de 2 cifre. viteză a numerelor
comunicare. auzite/văzute;
8.5. Utilizarea softului în -Calcul mintal pe - adunare și scădere a numerelor
antrenarea abilității de aplicația web. de două la Abac;
calcul mintal oral. - înmulțire mintală a numerelor
de două cifre;
- adunare și scădere a numerelor
aliatorii utilizând aplicația web.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel IX Sarcini de:
9.1.Identificarea şi cla- -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
sificarea în situaţii reale mintală cu deîmpărțitul obținut în cadrul rezolvării
şi/sau modelate a de 4 cifre divizibil la problemei în cifre și numere
numerelor raționale. împărțitor de 2 cifre. naturale;
9.2. Reprezentarea pe -Calcul de adunare și - vizualizare a Abacului și
axă a numerelor rați- scădere la abac a 10 operarea cu ajutorul lui în
onale. numere zecimale cu minte;
9.3.Estimarea şi aproxi- partea întreagă de 1-2 - împărțire mintală unui număr
marea, utilizînd rotunji- cifre și cu 2 cifre după din 4 cifre la un număr de o
rile, a rezultatelor unor virgulă. cifră;
calcule cu numere -Adunarea și acaderea - de scris rezultaul calculat în
raționale finite. mintală a 10 numere munte;
9.4.Interpretarea mate- de 3 cifre. - justificare și argumentare a
matică a unor probleme -Înmulțirea mintală a 2 rezultatelor obținute și a
practice prin utilizarea factori de a cîte 2 cifre. tehnologiilor utilizate;
operaţiilor cu numere -Calcul mintal pe - operare cu Abacul și
naturale, numere rațio- aplicația web. poziționarea corectă a corpului
nale finite. la scris și mînuirea corectă a
9.5. Identificarea tipului Abacului cu degetele;
problemei de aritmetică - scriere și/sau transcriere la
date şi rezolvarea viteză a numerelor au-
acesteia utilizând metoda zite/văzute;
calcului mintal. - adunare și scădere a numerelor
9.6.Efectuarea calculelor de două la Abac;
cu numere naturale şi a - înmulțire mintală a numerelor
numerelor raționale finite de două cifre;
prin utilizarea operaţiilor - adunare și scădere a numerelor
şi a ordinii efectuării aliatorii utilizând aplicația web.
operaţiilor. Metode şi activităţi de instruire:
9.7. Utilizarea softului în metoda exerciţiului; problema-
antrenarea abilității de tizarea; algoritmizarea; activitatea
calcul mintal oral. în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel X Sarcini de:
10.1. Completarea şi -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
compunerea unor la abac cu deîmpărțitul obținut în cadrul rezolvării
succesiuni de numere de 4-5 cifre divizibil la problemei în cifre și numere
după reguli identificate împărțitor de 2 cifre. naturale;
sau date. -Calcul mintal de - vizualizare a Abacului și
10.2.Identificarea şi adunare și scădere a 10 operarea cu ajutorul lui în
aplicarea terminologiei numere zecimale cu minte;
aferente noţiunii de partea întreagă de 1-2 - împărțire mintală a unui număr
număr real în diverse cifre și cu 2 cifre după din 4 cifre la un număr de o
contexte, inclusiv în virgulă. cifră;
comunicare. -Adunarea și acaderea - scris rezultaul calculat în minte;
10.3.Efectuarea de mintală a 5 numere de - justificare și argumentare a
adunări scăderi, înmulţiri, 4 cifre. rezultatelor obținute și a
împărţiri şi ridicări la -Înmulțirea mintală a 2 tehnologiilor utilizate;
putere cu exponent factori de 3 și respectiv - scriere și/sau transcriere la
natural ale numerelor 2 cifre. viteză a numerelor au-
reale. -Calcul mintal pe zite/văzute;
10.4.Analiza rezolvării aplicația web. - adunare și scădere a numerelor
unei probleme, situaţii- de două la Abac;
problemă în contextul - înmulțire mintală a numerelor
corectitudinii, al de două cifre;
simplităţii, al clarităţii şi - adunare și scădere a numerelor
al semnificaţiei aliatorii utilizând aplicația web.
rezultatelor. Metode şi activităţi de instruire:
10.5.Utilizarea achizi- metoda exerciţiului; problema-
ţiilor referitoare la tizarea; algoritmizarea; activitatea
calculul algebric pentru în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
caracterizarea locală practice; jocuri didactice; analo-
şi/sau globală a unei gia; contraexemplul; flashcarduri
situaţii reale şi/sau etc.
modelate. Activități de evaluare:
10.6. Selectarea şi evaluarea formativă; evaluarea
sistematizarea din finală; evaluarea asistată de
mulţimea de informaţii calculator; testarea; probe orale,
culese sau indicate a scrise, practice; investigaţia;
datelor necesare pentru proiecte simple; etc.
rezolvarea problemei de
calcul aritmetic în situaţii
reale şi/sau modelate,
rezolvarea problemei;
10.7. Utilizarea softului
în antrenarea abilității de
calcul mintal oral.
Categoria de vârstă 10-14 ani

Subcompetențe Conținuturi Activități de învățare și evaluare


(recomandate)
Nivel I Sarcini de:
1.1.Identificarea părților -Structura și istoricul - cunoaștere a istoricului
componente ale Abacu- apariției instrumentlui apariției primelor abacuri,
lui. de calcul - Abacul. diversitatea lor;
1.2.Recunoașterea nu- -Componența numă- - identificare a parților
merelor reprezentate pe rului 5. componente ale Abacului;
Abac. -Noțiunea de Prieteni - identificare a numerelor
1.3.Perceperea elemen- Mici. reprezentate la Abac;
telor de limbaj aferent -Componența număru- - reprezentare a numerelor la
cursului dat. lui 10. Abac;
1.4.Comunicarea în -Noțiunea de Prieteni - scriere și/sau transcriere la
cadrul acțiunilor de Mari. viteză a numerelor
învățare în grup. -Tehnici de operare la auzite/văzute;
Abac și operațile de - citire și scriere a numerelor de
bază ca adunarea și pe flashcarduri și după diverse
scăderea numerelor de criterii;
o singură cifră. - identificare a perechilor de
numere – componența numere-
lor 5 și 10;
- imaginare a Abacului și a
numerelor reprezentate pe
Abac;
- operare cu Abacul și poziți-
onarea corectă a corpului în
timpul scrisului și de mânuire
corectă a Abacului cu degetele;
- utilizare a formulelor de
adunare (+1=-4+5, +2=-3+5,
+3=-2+5, +4=-1+5) și scădere
(-1=+4-5, -2=+3-5, -3=-2+5,
-4=+1-5) ale Prietenilor mici;
formulelor de adunare
(+1=-9+10, +2=-8+10, +3=-7+10,
+4=-6+10, +5=-5+10, +6=-4+10,
+7=-3+10, +8=-2+10, +9=-1+10 )
și scădere (-1=+9-10, -2=+8-10,
-3=+7-10, -4=+6-10, -5=+5-10, -
6=+4-10, -7=+3-10, -8=+2-10, -
9=+1-10 )ale Prietenilor mari;
formulelor combinatede adunare
 (+ 6 = + 1 - 5 + 10,  + 7 = + 2 - 5
+ 10, + 8 = + 3 - 5 + 10,  + 9 = + 4
- 5 + 10) și scădere  (- 6 = - 1 + 5 –
10,  - 7 = - 2 + 5 – 10, - 8 = - 3 + 5
– 10,  - 9 = - 4 + 5 – 10).
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului;
problematizarea; algoritmizarea;
activitatea în grup; studiul de caz,
cu aplicaţii practice; jocuri
didactice; analogia; contra-
exemplul; flashcarduri etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel II Sarcini de:
- identificare a numerelor repre-
2.1.Identificarea -Scrierea corectă a zentate la Abac;
numerelor naturale de la numerelor la viteză. - reprezentare a numerelor la
0 pînă la 99 în diferite -Formulele de scădere Abac;
contexte. - scriere și/sau transcriere la
și adunare ale
2.2.Citirea și scrierea viteză a numerelor
numerelor după diverse Prietenilor Mici și auzite/văzute;
caracteristici. Mari. - citire și scriere a numerelor de
2.3.Aplicarea operațiilor -Exerciții în scris pe pe flashcarduri și după diverse
aritmetice în diverse fișe cu 5-7 numere de criterii;
contexte. o cifră. - clasificare a numerelor după
2.4.Completarea succe- -Exerciții în scris pe anumite criterii;
siunii de numere după - reconstituire a operațiilor
fișe cu 3 numere de 2
anumite reguli identi- studiate;
ficate sau date. si 3 cifre. - imaginare a Abacului și a
2.5.Transpunerea unor -Calcul mintal – numerelor reprezentate pe
situații reale și/sau exercitii cu 3 numere abac;
modelate în limbaj de o singură cifră pe - adunare și scădere mintală a
matematic, rezolvarea fișă. numerelor de o singură cifră;
problemei obținute și -Calcul mintal pe - interpretare a rezultatului
interpretarea obținut în cadrul rezolvării
aplicația web.
rezultatului. problemei;
2.6.Utilizarea softului în - justificare și argumentare a
antrenarea abilității de rezultatelor obținute și a
calcul mintal oral. tehnologiei utilizate;
- operare cu Abacul și
poziționare corectă a corpul în
timpul scrisului și de mânuire
corectă a Abacului cu degetele;
- utilizare a formulelor de
adunare și scădere ale
Prietenilor Mici și Mari;
- calculare a sumei numerelor de
o singura cifră prezentate în
mod aliator de către programul
de soft.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; activitatea în
grup; jocuri didactice; analogia;
contraexemplul; flashcarduri,
aplicația soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; etc.
Nivel III Sarcini de:
3.1.Explorarea, inves- -Scrierea corectă a - identificare a numerelor
tigarea și transpunerea numerelor naturale la reprezentate la Abac;
unor situații reale și/sau viteză. - reprezentare a numerelor la
modelate în limbaj Abac;
-Exerciții în scris pe
matematic și rezolvarea - scriere și/sau transcriere la
problemei obținute. fișe de adunare și viteză a numerelor din 5-6 cifre
3.2.Stabilirea conexi- scădere la Abac a 6 auzite/văzute;
unilor logice dintre numere naturale de 2 - citire și scriere a numerelor de
matematică și alte cifre. pe flashcarduri și după diverse
domenii, în situații reale -Exerciții în scris pe criterii;
și/sau modelate. fișe la Abac a 2 nu- - numărare la Abac de la 0 la 500
3.3.Interpretarea prin mere natural din 3 înapoi de la 500 la 0 contra
modele matematice a cifre. timpului;
unor probleme practice. - reconstituire a operațiilor
-Calcul mintal –
3.4.Investigarea valorii studiate;
de adevăr a unei afirmații exercitii cu 3 numere - imaginare a Abacului și a
simple prin prezentarea de 1-2 cifre. numerelor reprezentate pe
unor exemple, contra- -Putere cu exponent abac;
exemple. natural a unui număr - adunare și scădere mintală a
3.5.Utilizarea softului în natural. numerelor de una sau două
antrenarea abilității de -Pătratul şi cubul unui cifre;
calcul mintal oral. - interpretare a rezultatului
număr natural
obținut în cadrul rezolvării
-Calcul mintal pe problemei;
aplicația web. - justificare și argumentare a
rezultatelor obținute și a
tehnologiei utilizate;
- operare cu Abacul și
poziționare corectă a corpului
în timpul scrisului și de
mânuire corectă a Abacului cu
degetele;
- utilizare a formulelor de
adunare și scădere ale
Prietenilor Mici și Mari;
- calculare prin adunare și
scădere a numerelor de una sau
două cifre prezentate în mod
aliator de către programul de
soft.
- însușire a tehnicii de calcul a
înmulțirii la Abac în limitele
numerelor 2-9.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice;
analogia; contraexemplul;
flashcarduri, aplicația soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
4.1.Identificarea carac- Nivel IV Sarcini de:
teristicilor numerelor -Scrierea corectă a - reprezentare la Abac a
naturale şi a formei de numerelor naturale la numerelor celebre referitoare la
scriere a unui număr viteză. Republica Moldova;
natural în contexte - scriere și/sau transcriere la
-Exerciții în scris pe
variate. viteză a numerelor din 6-7 cifre
4.2.Aplicarea operaţiilor fișe de adunare și auzite/văzute;
aritmetice şi a scădere la abac a 6-8 - citire și scriere a numerelor de
proprietăţilor acestora în numere naturale de 2 pe flashcarduri și după diverse
calcule cu numere cifre. criterii;
naturale. -Calcul mintal – exer- - numărare la Abac de la 0 la 600
4.3.Estimarea rezulta- citii cu 3 numere de 2 înapoi de la 600 la 0 contra
telor unor calcule cu timpului;
cifre.
numere naturale. - reconstituire a operațiilor
4.4.Completarea succe- -Înmulțirea numerelor studiate;
siunii de numere asociate din 2 cifre cu o cifră la - adunare și scădere mintală a
după reguli identificate abac. numerelor de două cifre;
prin observare şi/sau -Numerele negative. - interpretare a rezultatului
indicate. -Calcul mintal pe obținut în cadrul rezolvării
4.5.Descrierea activită- aplicația web. problemei;
ţilor, precizarea meto- - formare a numerelor de la 1 la
delor şi/sau a operaţiilor 9 pe toate tijele din exterior
utilizate în rezolvarea spre centru cu ambele mâini ;
unei probleme. - operare cu abacul și poziționare
4.6.Transpunerea unei corectă a corpul în timpul
situaţii reale şi/sau scrisului și de mânuire corectă
modelate în limbaj a abacului cu degetele;
matematic, rezolvarea - utilizare a formulelor de
problemei obţinute cu adunare și scădere ale
ajutorul tehnicii de calcul Prietenilor Mici și Mari;
mintal și interpretarea - calculare prin adunari și
rezultatului în numere scădere a numerelor de două
naturale. cifre prezentate în mod aliator
4.7.Comunicarea în de către programul de soft;
cadrul activităţilor de - însușire a tehnicii de calcul a
învăţare în grup. înmulțirii la abac a numerelor
4.8.Utilizarea softului în de două cifre.
antrenarea abilității de Metode şi activităţi de instruire:
calcul mintal oral. metoda exerciţiului; problema-
tizarea; activitatea în grup; jocuri
didactice; analogia; contra-
exemplul; flashcarduri, aplicația
soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel V Sarcini de:
5.1.Identificarea şi - scriere și/sau transcriere la
utilizarea operaţiilor cu -Exerciții de împărțire viteză a numerelor din 6-7 cifre
numere naturale în la Abac cu deîm- auzite/văzute;
rezolvări de probleme. părțitul de 3 cifre - citire și scriere a numerelor de
5.2. Aplicarea criteriilor pe flashcarduri;
divizibil la împărțitor
de divizibilitate (cu 10, 2, - numărare la Abac de la 0 la 600
5, 3, 9) şi de descom- de o cifră. înapoi de la 600 la 0 contra
punere a numerelor -Exerciții în scris pe timpului;
naturale în diverse fișe de adunare și - reconstituire a operațiilor
contexte. scădere la Abac a 10 studiate;
5.3.Transpunerea în numere positive și - adunare și scădere mintală a
limbaj matematic a unei negative de 2 cifre. numerelor de două cifre;
situaţii simple reale şi/sau - interpretare a rezultatului
-Calcul mintal – exer-
modelate utilizînd obținut în cadrul rezolvării
relaţiile de divizibilitate a citii cu 4 numere de 2 problemei;
numerelor naturale. cifre. - formare a numerelor de la 1 la
5.4.Modelarea unor -Înmulțirea mintală a 9 pe toate tijele din exterior
situaţii concrete simple numerelor din 2 cifre spre centru cu ambele mâini ;
cotidiene în contextul cu o cifră. - operare cu abacul și poziționare
rezolvării unor probleme -Introducerea factori- corectă a corpul în timpul
prin metoda reducerii la scrisului și de mânuire corectă
lor sub radical, scoa-
calcul aritmetic mental. a Abacului cu degetele;
5.5. Utilizarea softului terea factorilor de sub - utilizare a formulelor de
în antrenarea abilității de radical. adunare și scădere ale
calcul mintal oral. -Pătratul şi cubul Prietenilor Mici și Mari;
numerelor naturale - calculare prin adunare și
-Calcul mintal pe scădere a numerelor de două
cifre prezentate în mod aliator
aplicația web.
de către programul de soft;
- însușire a tehnicii de calcul a
înmulțirii la abac a numerelor
de două cifre.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri,
aplicația soft etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel VI Sarcini de:
6.1. Scrierea, citirea -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
compararea, ordonarea mintală cu deîmpărțitul obținut în cadrul rezolvării
şi reprezentarea pe axă de 3 cifre divizibil la problemei în cifre și numere
a numerelor raţionale. naturale;
împărțitor de o cifră.
6.2.Identificarea şi - vizualizare a Abacului și
utilizarea în situaţii reale -Exerciții în scris pe operarea cu ajutorul lui în
şi/sau modelate a fișe de adunare și minte;
numerelor raţionale. scădere la abac a 10-15 - împărțire mintală a unul număr
6.3.Efectuarea calculelor numere pozitive și din 3 cifre la un număr de o
cu numere raţionale negative de 2 cifre. cifră;
utilizînd proprietăţile. -Calcul mintal – - scriere a rezultului calculat în
6.4. Aplicarea operaţiilor minte;
exercitii cu 6 numere
de împărțire, înmulțire în - justificare și argumentare a
rezolvări de probleme. de 2 cifre. rezultatelor obținute și a
6.5.Estimarea şi -Înmulțirea mintală a tehnologiilor utilizate;
aproximarea rezultatelor numerelor din 2 cifre - operare cu Abacul și
unor calcule cu numere cu o cifră. poziționare corectă a corpului
raţionale. -Introducerea la scris și de mânuire corectă a
6.6. Analiza veridicităţii factorilor sub radical, Abacului cu degetele;
unor rezultate obţinute scoaterea factorilor de - scriere și/sau transcriere la
prin măsurare sau prin sub radical. viteză a numerelor
calcul cu numere auzite/văzute;
-Pătratul şi cubul
raţionale. - adunare și scădere a numerelor
6.7.Crearea şi rezolva- numărelor naturale de două cifre în minte prin
rea unor probleme -Calcul mintal pe intermediul vizualizării
simple, pornind de la un aplicația web. Abacului;
enunţ parţial sau un - înmulțire mintală a numerelor
model. de două cifre;
6.8. Utilizarea softului - adunare și scădere a numerelor
în antrenarea abilității de aliatorii utilizând aplicația web.
calcul mintal oral. Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel VII Sarcini de:
7.1.Descoperirea unor -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
legități matematice în mintală cu deâmpăr- obținut în cadrul rezolvării
diverse contexte. țitul de 4 cifre divizibil problemei în cifre și numere
7.2.Analiza și interpre- la împărțitor de o cifră. naturale;
tarea rezultatelor -Exerciții în scris pe - vizualizare a abacului și
obținute la rezolvarea operare cu ajutorul lui în minte;
fișe de adunare și
unor probleme prin - împărțire mintală a unui număr
metode nonstandarde. scădere la Abac a 10- din 4 cifre la un număr de o
7.3. Analiza veridicităţii cifră;
15 numere pozitive și
unor rezultate obţinute - scriere a rezultului calculat în
prin măsurare sau prin negative de 2-3 cifre. minte;
calcul cu numere - justificare și argumentare a
-Calcul mintal – exer-
raţionale. rezultatelor obținute și a
citii cu 9 numere de 2
7.4.Crearea şi rezolva- tehnologiilor utilizate;
rea unor probleme cifre. - operare cu Abacul și
simple, pornind de la un -Înmulțirea mintală a poziționare corectă a corpului
enunţ parţial sau un numerelor din 3 cifre la scris și de mânuire corectă a
model. cu o cifră. Abacului cu degetele;
7.5. Utilizarea softului -Introducerea factori- - scriere și/sau transcrierea la
în antrenarea abilității de lor sub radical, scoa- viteză a numerelor au-
calcul mintal oral. terea factorilor de sub zite/văzute;
radical. - adunare și scădere a numerelor
-Pătratul şi cubul de două cifre la Abac;
numărelor naturale - înmulțire mintală a numerelor
-Calcul mintal pe de două cifre;
aplicația web. - ridicare la putere a numerelor
naturle;
- adunare și scădere a numerelor
aliatorii utilizând aplicația web.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel VIII Sarcini de:
8.1.Identificarea nume- -Exerciții de împărțire - de interpretare a rezultatului
relor raţionale şi a formei mintală cu deâmpăr- obținut în cadrul rezolvării
de scriere a unui număr țitul de 4 cifre divizibil problemei în cifre și numere
raţional în contexte la împărțitor de o cifră. naturale;
diverse. -Exerciții în scris pe - vizualizare a Abacului și
8.2.Aplicarea tehnicii de fișe de adunare și operarea cu ajutorul lui în
calcul la Abac în scădere la Abac a 15 minte;
efectuarea operaţiilor cu numere pozitive și - împărțire mintală unui număr
numere raţionale. negative de 2-3 cifre. din 4 cifre la un număr de o
8.3.Transpunerea unei -Calcul mintal – exer- cifră;
situaţii-problemă în citii cu 10 numere de 2 - de scris rezultaul calculat în
limbaj matematic, cifre. munte;
rezolvarea problemei -Calcul mintal de - justificare și argumentare a
obţinute şi interpretarea adunare și scădere a 9 rezultatelor obținute și a
rezultatelor. numere zecimale cu tehnologiilor utilizate;
8.4.Utilizarea terminolo- partea întreagă de 1 - operare cu Abacul și
giei aritmeticii mentale cifra și cu 2 cifre după poziționarea corectă a corpului
de calcul cu numere virgulă. la scris și mînuirea corectă a
raţionale în contexte -Înmulțirea mintală a Abacului cu degetele;
diverse, inclusiv în numerelor 2 numere de - scriere și/sau transcriere la
comunicare. 2 cifre. viteză a numerelor
8.5. Utilizarea softului -Pătratul şi cubul auzite/văzute;
în antrenarea abilității de numărelor naturale. - adunare și scădere a numerelor
calcul mintal oral. -Calcul mintal pe de două la Abac;
aplicația web. - înmulțire mintală a numerelor
de două cifre;
- -ridicare la putere a numerelor
naturale;
- adunare și scădere a numerelor
aliatorii utilizând aplicația web.
Metode şi activităţi de instruire:
metoda exerciţiului; problema-
tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc.
Nivel IX Sarcini de:
9.1.Identificarea şi cla- -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
sificarea în situaţii reale mintală cu deâmpăr- obținut în cadrul rezolvării
şi/sau modelate a țitul de 4 cifre divizibil problemei în cifre și numere
numerelor raționale. la împărțitor de 2 cifre. naturale;
9.2. Reprezentarea pe -Calcul de adunare și - vizualizare a Abacului și
axă a numerelor rați- scădere la Abac a 10 operarea cu ajutorul lui în
onale. numere zecimale cu minte;
9.3.Estimarea şi aproxi- partea întreagă de 1-2 - împărțire mintală unui număr
marea, utilizînd rotunji- cifre și cu 2 cifre după din 4 cifre la un număr de o
rile, a rezultatelor unor virgulă. cifră;
calcule cu numere -Adunarea și acaderea - de scris rezultaul calculat în
raționale finite. mintală a 10 numere munte;
9.4.Interpretarea mate- de 3 cifre. - justificare și argumentare a
matică a unor probleme -Înmulțirea mintală a 2 rezultatelor obținute și a
practice prin utilizarea factori de a câte 2 tehnologiilor utilizate;
operaţiilor cu numere cifre. - operare cu Abacul și
naturale, numere rațio- -Calculul procentelor. poziționarea corectă a corpului
nale finite. -Calcul mintal pe la scris și mînuirea corectă a
9.5. Identificarea tipului aplicația web. Abacului cu degetele;
problemei de aritmetică - scriere și/sau transcriere la
date şi rezolvarea viteză a numerelor au-
acesteia utilizând metoda zite/văzute;
calcului mintal. - adunare și scădere a numerelor
9.6.Efectuarea calculelor de două la Abac;
cu numere naturale şi a - înmulțire mintală a numerelor
numerelor raționale finite de două cifre;
prin utilizarea operaţiilor - -calculare a procentelor;
şi a ordinii efectuării - adunare și scădere a numerelor
operaţiilor. aliatorii utilizând aplicația web.
9.7. Utilizarea softului Metode şi activităţi de instruire:
în antrenarea abilității de metoda exerciţiului; problema-
calcul mintal oral. tizarea; algoritmizarea; activitatea
în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
practice; jocuri didactice; analo-
gia; contraexemplul; flashcarduri
etc.
Activități de evaluare:
evaluarea formativă; evaluarea
finală; evaluarea asistată de
calculator; testarea; probe orale,
scrise, practice; investigaţia;
proiecte simple; etc
Nivel X Sarcini de:
10.1.Completarea şi -Exerciții de împărțire - interpretare a rezultatului
compunerea unor la abac cu deâmpărțitul obținut în cadrul rezolvării
succesiuni de numere de 4-5 cifre divizibil la problemei în cifre și numere
după reguli identificate împărțitor de 2 cifre. naturale;
sau date. -Calcul mintal de - vizualizare a Abacului și
10.2.Identificarea şi adunare și scădere a 10 operare cu ajutorul lui în minte;
aplicarea terminologiei numere zecimale cu - împărțire mintală a unui număr
aferente noţiunii de partea întreagă de 1-2 din 4 cifre la un număr de o
număr real în diverse cifre și cu 2 cifre după cifră;
contexte, inclusiv în virgulă. - scriere a rezultatului calculat
comunicare. -Adunarea și acaderea în minte;
10.3.Efectuarea de mintală a 5 numere de - justificare și argumentare a
adunări scăderi, înmulţiri, 4 cifre. rezultatelor obținute și a
împărţiri şi ridicări la -Înmulțirea mintală a 2 tehnologiilor utilizate;
putere cu exponent factori de 3 și respectiv - scriere și/sau transcriere la
natural ale numerelor 2 cifre. viteză a numerelor au-
reale. -Calculul procentelor. zite/văzute;
10.4.Analiza rezolvării -Calcul mintal pe - adunare și scădere a numerelor
unei probleme, situaţii- aplicația web. de două cifre la Abac;
problemă în contextul - înmulțire mintală a numerelor
corectitudinii, al de două cifre;
simplităţii, al clarităţii şi - calculare a procentelor;
al semnificaţiei rezul- - adunare, scădere, înmulțire,
tatelor. împărțire și ridicare la putere a
10.5.Utilizarea achiziţi- numerelor aliatorii utilizând
ilor referitoare la calculul aplicația web.
algebric pentru caracteri- Metode şi activităţi de instruire:
zarea locală şi/sau metoda exerciţiului; problema-
globală a unei situaţii tizarea; algoritmizarea; activitatea
reale şi/sau modelate. în grup; studiul de caz, cu aplicaţii
10.6. Selectarea şi practice; jocuri didactice; analo-
sistematizarea din gia; contraexemplul; flashcarduri
mulţimea de informaţii etc.
culese sau indicate a Activități de evaluare:
datelor necesare pentru evaluarea formativă; evaluarea
rezolvarea problemei de finală; evaluarea asistată de
calcul aritmetic în situaţii calculator; testarea; probe orale,
reale şi/sau modelate, scrise, practice; investigaţia;
rezolvarea problemei. proiecte simple; etc.
10.7.Utilizarea softului
în antrenarea abilității de
calcul mintal oral.
VI. SUGESTII METODOLOGICE
Cursul opțional ”Aritmetica mentală și Abacus” va fi predat amplificând aspectul
interactiv al didacticii, care presupune plasarea elevului în centrul procesului educațional.
De aceea, la alegerea strategiilor și tehnologiilor didactice, profesorul va da dovadă de
flexibilitate și creativitate. Ele vor asigura o educație centrată pe elev, care contribuie la
dezvoltarea gândirii critice și formării unei atitudini pozitive a elevilor pentru matematică.
Abacul în sine reprezintă un instrument de calcul ușor de utilizat, care trezește un
interes sporit de calcul în rândurile elevilor. Misiunea profesorului este, de a utiliza jocuri
și metode distractive de predare, care ar ajuta elevii să aplice cunoștințele dobândite și la
disciplinile școlare și în diverse contexte de viață.
Un Abac este alcătuit dintr-un cadru cu tije verticale pe care sunt înșirate cinci biluțe
care se deplasează în sus și în jos. Porțiunea superioară a abacului este separată de cea
inferioară de o bară orizontală numită o bară intermediară sau bara de calcul.

Un abac de tip soroban are o bilă deasupra barei intermediare și patru sub bară.
Bilele deasupra barei sunt adesea numite bile cerești și fiecare are o valoare de 5 unități,
bilele de sub bară sunt numite adesea bile pământene și fiecare au valoarea de o 1unitate.
De-a lungul barei barei de calcul, se observă că fiecare a treia tijă este marcată cu un
punct. Aceste tije special marcate sunt numite tije de unitate, deoarece oricare dintre ele
poate fi desemnată pentru a reprezenta unitățile numărului. Cel ce calculează decide care
tijă va purta numărul de unități, însă este acceptată o practică comună de a alege o tijă
unitate doar la dreapta față de centru pe abac. [4]
Tehnica de calcul la Abac (Soroban) este cea japoneză care constă în operarea cu 5
biluțe pe o tijă (1:4; 1 având ca valoare cinci unități și 4 având ca valoare o unitate).
Aspectele didactice ale aplicării abacului în realizarea calculelor mintale sunt prezentate în
sursele [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Profesorul va selecta tehnologiile didactice și va adapta practicile pedagogice în
funcție de ritmul de învățare și de particularitățile elevilor.Predarea-învățarea tehnicii de
calcul trebuie să creeze condiții favorabile antrenării elevilor pe calea căutărilor,
cercetării, care să favorizeze învățarea prin exersare regulată. Este necesară crearea unor
condiții pentru transferul competențelor dobândite și conștientizate în diverse domenii,
inclusiv în cotidian. Orele de Aritmetică mentală vor fi asistate de TIC prin intermediul
aplicațiilor interactive.
Evaluările realizate în cadrul cursului opțional se va axa pe principiul pozitiv al
evaluării: Evaluarea depistează și stimulează succesul elevilor, nu insuccesul acestora
și nu-i pedepsește. Tehnologiile de evaluare vor include prioritar metode ca evaluarea
reciprocă, probe practice, investigația, autoevaluarea, evaluarea prin jocuri didactice
cu aspect evaluativ etc. În cadrul evaluărilor realizate accentul se va pune nu pe
cunoștințe și capacități separate, ci pe formarea de competențe.
Este important ca evaluările făcute în orice circumstanțe să fie obiective.

REFERINȚE WEBO-BIBLIOGRAFICE
1. Codul Educației ale Republicii Moldova. Chișinău,2014
2. Bernazzani D., “Soroban and Abacus Handbook”, 2005 /
http://sliderulemuseum.com/Abaci/THE_ABACUS_HANDBOOK.pdf
3. Heffelfinger T., Flom G., The Bead Unbaffled – An Abacus Manual /
http://webhome.idirect.com/~totton/abacus/ ,
http://webhome.idirect.com/~totton/abacus/pages.htm#Soroban1
4. Markaria K., Soroban, The Japonise Abacus, Swire House, London /
http://www.japansociety.org.uk/wp-content/uploads/2015/01/soroban_1.pdf
5. Kojima T., “The Japonise Abacus, Its Use and Theory” /
http://www.sorobanexam.org/static/data/kojima-exercises.pdf
6. The Japan Chamber of Commerce and Industry, The League of Japan
Abacus Associations, „Soroban”, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 1989/
https://ru.scribd.com/document/267739992/Soroban
7. Ministério da educação / Secretaria de Educação Especial
Soroban - Manual de Técnicas Operatórias para Pessoas com Deficiência Visual
/ https://ru.scribd.com/document/119391634/soroban
8. Herrizo P. M., Membrives A. R. Guía didáctica para el aprendizaje
delábaco japonés (Soroba), Madrid, 1996 /
https://ru.scribd.com/document/175652125/Guia-Didactica-Aprendizaje-
Abaco-Japones .
9. ALOHA Mental Arithmetic Benefits --
https://www.youtube.com/watch?v=YFmdKZo1gz8
10.ALOHA Classes -- https://www.youtube.com/watch?v=DuPtngJqIDU
11.ALOHA Demo -- https://www.youtube.com/watch?v=2pcsGmDYdpQ
12.www.alohama.com
13.www.alohaspain.com
14.www.alohacanada.ca
15.www.alohaireland.ie
16.www.alohaphilippines.com
17.www.alohabangladesh.com
18.www.alohaturkey.com

S-ar putea să vă placă și