Sunteți pe pagina 1din 10

Perioada (2 saptamani): 28 octombrie – 15 noiembrie

Auxiliare: Delta Cart

Competente Activităţi integrate/pe Detalii de


Ziua specifice discipline; organizarea continut Resurse Evaluare
colectivului de elevi
Luni, 28 D.P. - 1.1,2.2. • Întâ lnirea de dimineaţă – Receptarea - ecusoane Observare
oct. prezentare, impresii, aşteptă ri. unui mesaj -mascota sistematică
(activitate frontală ) clasei Tema de
Familia mea - auxiliar acasă – lipirea
C.L.R. 1.2. - prezentarea fotografiei personale (p.8), culori fotografiilor
la diferite vâ rste; - exerciţiul, Autoevaluare
munca
- prezentarea familiei din fotografii; independe
ntă,
- desenarea familiei conversaţia
- activitate
- Joc: “ Să îmi prezint familia ” frontală,
individuală
C.L.R. 1.1;1.2 - sesizarea semnificaţiei globale a “Familia caiet, fişe Observare
1.3; 1.4; 1.5; unui mesaj audiat; mea” de lucru, sistematică
2.1;4.1; 4.2 - formulare de întrebă ri şi Formulare de planşă ,
ră spunsuri despre conţinutul unui pă reri imagini din Aprecieri
mesaj audiat; proprii; poveste, individuale
- repovestirea unor secvenţe Modele de imagini
preferate; comporta diverse
- numirea personajelor din textul ment;
audiat; Sunetul "n".
- exerciţii de exprimare a propriei Literele n" şi
pă reri despre un fapt povestit; "N";
DP -1.1 - exerciţii de sesizare a poziţiei Elemente
sunetului “n” în pronunţarea grafice
diferitelor cuvinte;
- exerciţii de recunoaştere a
literelor “n” şi “N”;
- exerciţii de scriere a literelor “n” şi
“N”;
- exercitii de trasare a unor
elemente grafice folosite în scrierea
literelor de mâ nă.
-joc de rol

M.E.M.- - exerciţii de descriere a spatiului Igiena caiet, fişe Observare


3.2.,3.3. ilustrat,a alimenelor prezentate- alimentatiei de lucru, sistematica
exerciţii de identificare a Numă rul şi planşe,
MM- 2.1 comportametului oamenilor- cifra 1 imagini
exerciţii de identificare a puzzle cu
alimentelor care nu trebuie sa alimente,
lipseasca din alimentatie versuri
- exerciţii de identificare de mulţimi rimate;
cu un element;
- exerciţii de corelare a jumatatii cu
intregul
- exerciţii de recunoaştere a
semnului grafic 1;
- exerciţii cu mulţimi;
M.M. - 1.1, - audierea câ ntecului demonstrat ŞEZĂ TOARE -jucă rii de Aprecieri
1.4,2.2 de cadrul didactic sau redat cu TOMNATE acompania globale
ajutorul mijloacelor tehnice; CĂ
- observarea unor ilustraţii pe Percuţia ment
textul câ ntecului care uşurează corporala
CLR- 1.1,1.2 receptarea; Altfel de
- desenarea unor imagini sugerate instrumente..
de textile câ ntecelor; ..
- acompanierea câ ntecelor cu
percuţie corporală ;
- interpretarea câ ntecelor în
colectiv, pe strofe, integral

C.L.R.- 1.2 - exerciţii de sesizare a poziţiei Sunetul "n" caiet, fişe Observare
1.3,1.4,1.5 sunetului “n” în pronunţarea de lucru, sistematică
diferitelor cuvinte; Comunicarea planşă ,
- exerciţii de recunoaştere a orală imagini din
A.V.L.M . 2.3. literelor “n” şi “N”; poveste,
Desen –coloreaza desenele care imagini
contin sunetul „n” diverse

M.E.M. - - exerciţii de descriere a spatiului Igiena caiet, fişe Observare


3.2.,3.3. ilustrat,a alimenelor prezentate- alimentatiei de lucru, sistematica
exerciţii de identificare a Numă rul şi planşe,
comportametului oamenilor- cifra 1 imagini
exerciţii de identificare a puzzle cu
alimentelor care nu trebuie sa alimente,
lipseasca din alimentatie versuri
A.V.L.M . 2.3. - exerciţii de identificare de mulţimi rimate;
Marti, cu un element;
29 oct. - colorarea unor scene de familie;
- desenarea hranei ;
- exerciţii de corelare a jumatatii cu
intregul
- exerciţii de recunoaştere a
semnului grafic 1;
- exerciţii cu mulţimi;
- scrierea cifrei 1.
• Desen –coloreaza desenele care colaj - hâ rtie Analiza
contin sunetul „n” lucră rii
AVLM- 2.3 - acuarele
CLR- 1.2; 1.3; •Colorarea unor imagini din povesti
cunoscute -pensule
1.4; 1.5

RELIGIE

C.L.R .1.2..3.2. • ,,Ce –ti povesteste imaginea?”- Propozitie, -coli de Observare


alcatuire de enunturi cuvant, hartie sistematică
Miercuri
silaba, sunet
30 oct. - exerciţii de recunoaştere a -imagini
literelor “n” şi “N”; "Literele n" şi
- exerciţii de scriere a literelor “n” şi "N"; -creioane
“N”; Elemente
- exercitii de trasare a unor grafice -fisa de
elemente grafice folosite în scrierea lucru
literelor de mâ nă.
•Deseneaza atatea nuci cate cuvinte
MEM - 2.3. auzi in propozitie.

M.E.M. - exerciţii de descriere a spatiului Igiena caiet, fişe Observare


-3.2.,3.3. ilustrat,a alimenelor prezentate- alimentatiei de lucru, sistematica
exerciţii de identificare a Numă rul şi planşe,
comportametului oamenilor- cifra 1 imagini
exerciţii de identificare a puzzle cu
alimentelor care nu trebuie sa alimente,
lipseasca din alimentatie versuri
CLR- 1.2 - exerciţii de identificare de mulţimi rimate;
cu un element;
- discutii despre imagini
- exerciţii de recunoaştere a
semnului grafic 1;
- exerciţii cu mulţimi;
- scrierea cifrei 1.
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA

Joi, 31 • Intalnirea de dimineata Propozitie, -coli de Observare


oct. cuvant, hartie sistematică
CL.R. 1.2, 3.2. •,,Ce –ti povesteste imaginea?”- silaba, sunet
alcatuire de enunturi -imagini
AVLM- 2.1 ". Literele n"
-exerciţii de recunoaştere a literelor şi "N"; -creioane
“n” şi “N”; Elemente
- exerciţii de scriere a literelor “n” şi grafice -fisa de
“N”; lucru
-exercitii de trasare a unor
elemente grafice folosite în scrierea
literelor de mâ nă.
- coloreaza si contureaza litera ,,N’’
M.E.M.- - exerciţii de descriere a spatiului Igiena caiet, fişe Observare
3.2.,3.3. ilustrat,a alimenelor prezentate- alimentatiei de lucru, sistematica
exerciţii de identificare a Numă rul şi planşe,
comportametului oamenilor- cifra 1 imagini
exerciţii de identificare a puzzle cu
alimentelor care nu trebuie sa alimente,
lipseasca din alimentatie versuri
A.V.L.M . 2.3. - exerciţii de identificare de mulţimi rimate;
• Poezii din folclorul copiilor Formarea
unui
- audiţii de frâ mâ ntă ri de limbă, comporta
jocuri de cuvinte, poezii, câ ntece, ment de
OPT- 1.2; 5.2 jocuri muzicale; auditor/de
interpret/par CD, Aprecieri
CLR-1.1 -dialoguri pe baza legă turii dintre ticipant activ calculator verbale
conţinut şi acţiune; la exersarea
jocurilor
muzicale/recit
ărilor/dra
matizărilor;
A.V.L.M. 2.3. -decupare Avionul Hartie Observarea
glasata sistematică
M.E.M. -indoire
3.2.,3.3. foarfeca
-lansare

D.P. - 1.1,2.2. • Întâ lnirea de dimineaţă – Receptarea - ecusoane Observare


prezentare, impresii, aşteptă ri. unui mesaj -mascota sistematică
(activitate frontală ) clasei
Familia mea - auxiliar Tema de
VINERI, C.L.R. 1.2.
1 noi. - prezentarea fotografiei personale (p.8), culori acasă –
la diferite vâ rste; - activitate lipirea
frontală, fotografiilor
- prezentarea familiei din fotografii; individuală
Autoevaluare

C.L.R. 1.2., 3.2. - formulare de întrebă ri şi Propozitie, -coli de Observare


ră spunsuri despre conţinutul unui cuvant, hartie sistematică
mesaj audiat; silaba, sunet
- repovestirea unor secvenţe -imagini
preferate; ". Literele n"
- numirea personajelor din textul şi "N"; -creioane
audiat; Elemente
- exerciţii de exprimare a propriei grafice -fisa de
pă reri despre un fapt povestit; lucru
- exerciţii de sesizare a poziţiei
MM-. 1.1;1.4 sunetului “n” în pronunţarea
diferitelor cuvinte;
- exerciţii de recunoaştere a
literelor “n” şi “N”;
- exerciţii de scriere a literelor “n” şi
“N”;
• Jocuri pe câ ntec cu executarea
unor mişcă ri potrivite conţinutului
de idei: „La moară ” (din folclorul
copiilor)
ED. FIZICA SI
SPORT

MM- 2.1 • Executarea unui dans cu mişcare Mişcă ri de CD, aprecieri


repetată dans imagini/fo globale și
CLR- 1.2 executate tografii individuale
•Vizionarea unor fotografii, filme- împreună cu
discutii, joc de rol un partener

Luni, 11 DP - 3.1 • Întâ lnirea de dimineaţă - Evaluare - foi, Interevaluare


noi. Să rbă toritul zilei Proiect -
“Împreună cu creioane Autoevaluare
• Prezentarea proiectului: proiectul alţii” colorate,
este realizat în grupuri de câ te 4, pe
foaie A3 şi cuprinde: colaj cu fete şi imagini
CLR - 1.1; 2.1
băieţi, jucă ria preferată (fotografie
sau desen), mâ ncarea preferată
(bifată dintr-o suită de imagini).

CLR - 1.1,1.2 - sesizarea semnificaţiei globale a “E prezent in Steluţe – Observarea


1.3,1.4,1.5,2.1 unui mesaj audiat; orice loc” de pentru curentă
4.1,4.2 - formulare de întrebă ri şi Emilia recită ri
ră spunsuri despre conţinutul unui Caldararu reuşite
mesaj audiat; Formulare de
- repovestirea unor secvenţe păreri proprii; Caiet
preferate; Modele de auxiliar –
- numirea personajelor din textul comportamen
audiat; CLR
MM. t;
- exerciţii de exprimare a propriei Sunetul "i".
1.1,1.3,2.2,2.1 pă reri despre un fapt povestit; Pag 20
Literele "i" şi
• Joc-mima –“Ce culoare arata
"I";
semaforul?” Elemente
grafice

D.P 2.2. • Denumirea şi descrierea spatiului -exercitii de alimente, Observare


ilustrat; numarare, sistematică
M.E.M.-3.2,1.1 - exerciţii de recunoaştere a cifrei 2; grupare a fise
1.2,1.3,1.4 - exerciţii cu mulţimi de 0, 1, 2
obiectelor
elemente;
- exerciţii de completare a şirului
02 crescă tor/ descrescă tor;
- exerciţii de scriere a cifrei 2.
Sari de cate ori .....

M.M. 1.1 - audierea câ ntecului demonstrat ŞEZĂ TOARE -jucă rii de Aprecieri
1.4,2.2 de cadrul didactic sau redat cu TOMNATECĂ acompania globale
ajutorul mijloacelor tehnice; Percuţia ment
- observarea unor ilustraţii pe corporala
CLR- 2.1 textul câ ntecului care uşurează Altfel de
receptarea; instrumente..
- desenarea unor imagini sugerate .
de textile câ ntecelor;
- acompanierea câ ntecelor cu
percuţie corporală ;
- interpretarea câ ntecelor în
colectiv, pe strofe, integral

Marti, C.L.R. 1.2., 3.2. • Intalnirea de dimineata Propozitie, -coli de Observare


12 noi. cuvant, silaba, hartie sistematică
formulare de întrebă ri şi sunet
ră spunsuri despre conţinutul unui ". Literele “i" -imagini
mesaj audiat; şi "I";
- repovestirea unor secvenţe Elemente -creioane
preferate; grafice
- numirea personajelor din textul -fisa de
audiat; lucru
- exerciţii de exprimare a propriei
pă reri despre un fapt povestit;
- exerciţii de sesizare a poziţiei
AVLM –
sunetului “n” în pronunţarea
1.1,2.3 diferitelor cuvinte;
- exerciţii de recunoaştere a
literelor “n” şi “N”;
- exerciţii de scriere a literelor “i” şi
“I”;
Colorează semnele de circulatie

- exerciţii de identificare şi de -exercitii de alimente,fi Observare


clasificare a alimentelor numarare, se sistematică
M.E.M.- (dulce,sarat) grupare a
3.2,1.1 - exerciţii de recunoaştere a
1.2,1.3,1.4 obiectelor
regulilor de igiena alimentatiei
- exerciţii de recunoaştere a cifrei
2;
AVLM-1.1;2.3 - exerciţii cu mulţimi de 0, 1, 2
elemente;
- exerciţii de completare a şirului
02 crescător/ descrescător;
- exerciţii de scriere a cifrei 2.
• Coloreaza doar cifra.....
MEM – 2.1; 2.2 • Recunoasterea si conturarea Tăiere, Hâ rtie Observarea
cifrelor decupare colorată , sistematică
AVLM – 2.4 după contur, foarfece,
• Decuparea unei invitatii după lipire lipici Expunerea
contur lucră rilor
(Invitatie) Calculator
• Realizarea invitatiei– lucrare
colectivă
RELIGIE

CLR- 1.5; 2.2 Intalnirea de dimineata.Salutul Propozitie, -coli de Observare


copi- denumirea şi descrierea cuvant, hartie sistematică
spatiului ilustrat; silaba, sunet
-imagini
MEM - 1.3 - exerciţii de sesizare a poziţiei ". Literele “i"
sunetului “i” în pronunţarea şi "I"; -creioane
diferitelor cuvinte; Elemente
- exerciţii de recunoaştere a grafice -fisa de
literelor “i” şi “I”; lucru
- exerciţii de scriere a literelor “i” şi
“I”;
Miercuri
- exerciţii de identificare şi de -exercitii de alimente,fi Observare
13 noi.
clasificare a alimentelor numarare, se sistematică
M.E.M.-3.2,1.1 (dulce,sarat) grupare a
1.2,1.3,1.4 - exerciţii de recunoaştere a
obiectelor
regulilor de igiena alimentatiei
- exerciţii de recunoaştere a cifrei 2;
CLR- 1.5 - exerciţii cu mulţimi de 0, 1, 2
elemente;
- exerciţii de completare a şirului
02 crescă tor/ descrescă tor;
- exerciţii de scriere a cifrei 2.
ED. FIZICA SI
SPORT

LIMBA
ENGLEZA

DP – 3.1 • Întâ lnirea de dimineaţă – Salutul Propozitie, -coli de Observare


cuvant, hartie sistematică
Joi, 14 CLR- 1.5; 2.2 - exerciţii de sesizare a poziţiei silaba, sunet
noi. sunetului “i” în pronunţarea -imagini
diferitelor cuvinte; ". Literele i"
- exerciţii de recunoaştere a şi "I"; -creioane
literelor “i” şi “I”; Elemente
- exerciţii de scriere a literelor “i” şi grafice -fisa de
“I”; lucru
• Colorează imaginea după modelul
AVLM – 2.4
dat.

MEM-4.1; 5.1 • Alcă tuirea pă rţilor componente Obiceiuri caiet, fişe Observarea
ale corpului uman: organelor alimentare. de lucru, sistematică
AVLM – 1.1 interne, organelor de simţ; Igiena planşe
- exerciţii de constituire de mulţimi alimentaţiei;
CLR – 2.2 (schema
cu 3 elemente Numă rul şi
- exerciţii de grupare (sortare de corporal,
cifra 3
obiecte dupa criteriu dat- simţuri); organe
- corespondenţa elementelor a două interne,
mulţimi; organe de
- exerciţii de recunoaştere a cifrei 3; simţ, cifra
- completarea şirului 03 3),
crescă tor/ descrescă tor
- exerciţii cu mulţimi (compunerea/ numă ră toa
descompunerea numă rului 3); re, riglete,
- ghicitori, proverbe despre
să nă tate.
• Poezii din folclorul copiilor Formarea
unui
- audiţii de frâ mâ ntă ri de limbă, comporta
jocuri de cuvinte, poezii, câ ntece, ment de
OPT- 1.2; 5.2 jocuri muzicale; auditor/de
interpret/par CD, Aprecieri
CLR-1.1 -dialoguri pe baza legă turii dintre ticipant activ calculator verbale
conţinut şi acţiune; la exersarea
jocurilor
muzicale/recit
ărilor/dra
matizărilor;
MEM – 2.1; 2.2 Recunoastere figuri geometrice Tăiere, Hâ rtie Observarea
decupare colorată , sistematică
AVLM – 2.4 Decuparea patrat după contur, foarfece,
lipire lipici Expunerea
Realizarea unei moristi lucră rilor
(Morisca) Calculator

Vineri, DP - 3.1 • Întâ lnirea de dimineaţă - Evaluare - foi, Interevaluare


15 noi. Să rbă toritul zilei Proiect -
“Împreună cu creioane Autoevaluare
• Prezentarea proiectului: proiectul alţii” colorate,
este realizat în grupuri de câ te 4, pe
foaie A3 şi cuprinde: colaj cu fete şi imagini
CLR - 1.1; 2.1
băieţi, jucă ria preferată (fotografie
sau desen), mâ ncarea preferată
(bifată dintr-o suită de imagini).

CLR- 1.2;1.3 - formulare de întrebă ri şi Propozitie, -coli de Observare


ră spunsuri despre conţinutul unui cuvant, hartie sistematică
mesaj audiat; silaba, sunet
- repovestirea unor secvenţe -imagini
preferate; ". Literele i"
- numirea personajelor din textul şi "I"; -creioane
audiat; Elemente
- exerciţii de exprimare a propriei grafice -fisa de
pă reri despre un fapt povestit; lucru
- exerciţii de sesizare a poziţiei
sunetului “i” în pronunţarea
diferitelor cuvinte;
MM- 1.1
- exerciţii de recunoaştere a
literelor “i” şi “I”;
- exerciţii de scriere a literelor “i” şi
“I”;
-Cantec ,,Iepurasul’’

ED. FIZICA SI
SPORT

M.M. 1.1 - observarea unor ilustraţii pe -jucă rii de Aprecieri


1.4, 2.2 textul câ ntecului care uşurează Percuţia acompania globale
receptarea; corporala ment
CLR- 2.1 - desenarea unor imagini sugerate
de textile câ ntecelor;
- acompanierea câ ntecelor cu
percuţie corporală ;
- interpretarea câ ntecelor în
colectiv, pe strofe, integral