Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de lecție

PROFESOR : Petrisor Nelia

DISCIPLINA : Biologie

ȘCOALA : Școala Gimnazială Petelea

Data : 12.03.2019

Clasa: a VII a

Aria curriculară: Matematică şi științe ale naturii.

Obiectul :Biologie.

Unitatea de învățare: Funcțiile de nutriție – Sistemul digestiv.

Tema : Importanța alimentelor pentru organism.

Tipul lecției : mixtă-însușire de noi cunoștințe prin abordarea interdisciplinară a lecției


(biologie, educație tehnologică şi chimie).

Scopul lecției : dobândirea de către elevi a unor cunoștințe referitoare la alimente,


clasificarea și importanța lor pentru organismul uman.

COMPETENȚE SPECIFICE :

1.1. Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcțiilor organelor şi sistemelor de organe.

1.2. Stabilirea relațiilor între funcțiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenta factorilor de mediu.

2.1.Utilizarea metodelor şi mijloacelor adecvate studierii organismului uman.

2.2. Realizarea activităților experimentale şiinterpretarea rezultatelor.

3.1. Reprezentarea structurii şi funcțiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.

3.2.Eloborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare şi rezolvarea unor


situații problemă.

4.1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situații de comunicare.

Competențe de dezvoltat la elevi/obiectivele lecției


C1 - Definește noțiunea de alimente;

C2 – Localizează organele care alcătuiesc sistemul digestiv pe planșă;

C3 – Clasifică alimentele după natura și compoziția chimică ;

C4 - Efectuarea corectă a lucrărilor practice - Demonstrarea prezenței apei în alimente,


demonstrarea lipidele (grăsimilor) în miezul de nucă .

C4- Explicarea observațiile făcute în timpul experimentelor chimice. (chimie)

C5-Întocmirea unui meniu, pentru o perioadă de o zi/o săptămână, respectând principiile unei
alimentații sănătoase și echilibrate. (educație tehnologică)

C6- prezentarea unui produs alimentar sub forma unui pliant. (educație tehnologică)

Demersul didactic:

Resurse procedurale: -observația;

-învățarea prin descoperire;

-conversația euristică;

-explicația;

-experimentul de laborator;

-modelarea.

Resurse materiale: - atlase anatomice, planșă, nucă, coală de hârtie, mojar, manual,
spirtieră, eprubetă., acid azotic, carne, albuș de ou, pâine, soluție de iod în iodură de potasiu

Forma de activitate: -frontală, individuală, pe grupe

Locul de desfășurare: laboratorul de biologie.

Bibliografie:

Costică, Naela, Metodica predării biologiei, Ed. Graphys, Iași, 2008.


Iordache, Ion, Metodica predării biologiei, Iaşi, Editura Universității AL. I Cuza, Iaşi, 1995
Lazăr, Viorel, Căprărin, Daniela, Metode didactice utilizate în predarea biologiei, Editura
Arves, Craiova, 2008
Lazăr, Viorel, Nicolae, Mariana, Lecția- forma de bază a organizării procesului de predare
învățare la disciplina Biologie, Editura Arves, Craiova, 2007
Marcu-Lepădat, Mihaela, Macovei, Florica, Dobran, Floarea, Biologie-Manual pentru clasa
a VII-a, Editura Teora,București,1999.
Partin, Zoe, Logofătu, Luminița, Niculescu, Cezar Th, Biologie-Manual pentru clasa a VII-a,
Editura Corint,București,2008.
Șăitan, Traian, Grosu, Mariana, Popescu, Adriana Simona , Lucrări practice de biologie, Ed.
DPH, 2010
***Programa școlară - biologie, O.M. 5097/09. 09. 2009, Bucureşti

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentul didactic Activitatea de învățare Metode şi


procedee de
Activitatea Activitatea elevului predare /
profesorului
evaluare
Organizarea clasei Pregătește materialul Își pregătesc cărțile şi Conversația
didactic. caietele de biologie, euristică
1 min. manualul, atlasul.
Verifica prezența.
elevilor la ore şi
notează în catalog
elevi absenți.
Verficareacunoştinţelo Prin chestionare orală: Răspund la întrebări: Conversația .
r
Care sunt funcțiile -Funcțiile unui organism euristică
5 min. unui organism ? sunt de relație, nutriție şi
reproducere.
-Care sunt funcțiile de
nutriție ale Funcțiile de nutriție sunt
organismului? reprezentate de digestie,
circulație, respirație şi
-Care sunt substanțele
necesare pentru buna excreție.
funcționare a
organismului? -Oxigenul şi substanțele
nutritive

Captarea atenției Anunță elevii că vor Elevii sunt atenți la


începe o nouă lecție: explicațiile profesorului.
1 min Funcțiile de nutriție
– Sistemul digestiv
Importanța
alimentelor pentru
organism.

Informarea

- anunț titlul lecției, îl


Anunțarea temei şi a
scriu pe tablă.
obiectivelor Notează în caiete titlul
- comunic clar lecției şi urmăresc
3 min. obiectivele lecției.
competențele lecției
ce vor fi urmărite pe
tot parcursul
desfășurării lecției:
Dirijarea învățării Definește termenii noi Elevii folosesc informațiile Conversația
: Funcția de nutriție, acumulate în semestrul I ,
30 min. sistemul digestiv, folosindu-se de materiale euristică
alimentele. ajutătoare şi anume Observația
manualul și atlasul.
Colaborând cu elevii Explicația.
stabilește alcătuirea Răspund la întrebări;
sistemului digestiv şi Învățarea prin
localizează descoperire.
componentele Elevii sunt atenți la .
acestuia în corpul indicațiile profesorului.
uman folosind planșa,
atlasul.
Profesorul clasifică Elevii răspund la
alimentele după întrebările profesorului.
natura lor și
compoziția chimică.
Precizează ce conțin
și unde găsim grupele
de alimente și anume,
lipidele, proteinele, Scriu în caiete indicațiile
glucidele, sărurile date de profesor.
minerale.
Explică ce este Elevii sunt atenți la
avitaminoza. explicațiile profesorului și
Împarte elevii pe realizează experimentele,
grupe și le distribuie urmărind pașii din fișa de
fișe, materiale pentru lucru.
a realiza experimente
prin care vor Explicația
identifica compoziția
chimică a alimentelor
Activitate pe
Grupa I- demonstrarea grupe
prezenței apei în
alimente. Experimentul de
laborator
Grupa II-
demonstrarea
prezenței substanțelor
Corelați
organice în alimente.
interdisciplinar
Grupa III- prezența e cu chimia
proteinei din lapte,
albuș de ou.
Grupa IV-prezența
amidonului din pâine.
Grupa V- evidențiază
prezența lipidelor în
nuci.
Completează schema
lecției pe tablă cu
participarea elevilor.

Scriu în caiete schema


lecției.
Inventariază Răspund la întrebări Conversația
principalele informații
Obținerea prin chestionare orală Activitate
şi solicită elevilor să frontală ă
performanței elevilor
dea răspunsuri clare
5 min. pentru a verifica
măsura în care au fost
atinse obiectivele
propuse pentru
această lecție.

Evaluarea Notează elevii care au Se gândesc şi răspund la Activitate


răspuns pe tot întrebări. frontală.
performanţei elevilor parcursul orei şi au Elevii sunt atenți şi își
făcut observații. notează tema în caiete.
5 min. Corelații
Profesorul le dă temă interdisciplinar
pentru acasă elevilor : e cu educația
tehnologică
Realizează un pliant
pentru a promova un
produs alimentar sau
un meniu.
Schema lecției

Funcțiile de nutriție

Sistemul digestiv. Alimentele și importanța lor.

1. Definiție
Prin funcțiile de nutriție se realizează schimburile de substanțe și energie dintre
organism și mediu, precum și transformările din interiorul organismului.

Sistemul digestiv cuprinde totalitatea organelor in care se realizează digestia


alimentelor și absorbția nutrimentelor.

Alimentele sunt un amestec de substanțe organice și anorganice, care asigură în


organism creșterea, reînnoirea și repararea țesuturilor.

2. Clasificare

După origine, alimentele sunt:

- de origine - animală ( carnea ,laptele, ouăle);

- vegetală ( cerealele, legumele, fructele);

- minerală ( săruri, apă).

După compoziția chimică, alimentele se clasifică în:

- alimente de natură -proteică;

- glucidică;

- lipidică;

- vitamine;

- săruri minerale și apă.

Omul consumă alimente de origine vegetală și animală (omnivor).


Apa :

– reprezintă 2/3 din greutatea corpului;

- este componentul de bază din citoplasma celulelor.

Sărurile minerale:

– calciu și fosfor– lapte, brânzeturi, pește;

- sodiu – în sarea de bucătărie;

- fier– în carne, ficat, spanac, pătrunjel.

Glucidele (zaharurile) :

-furnizează energia necesară organismului fiind numite substanțe energetice.

– fructe, legume, cereale.

Lipidele (grăsimile) :

- în ulei, unt, slănină, nuci, alune;

- sunt substanțe energetice;

Proteinele :

- sunt substanțele de bază ale organismului , deoarece toate celulele sunt


construite din proteine;

- asigură creșterea și întreținerea organismului;

- ex.: albuș de ou, lapte, făină de grâu, carne.

Vitaminele :

- asigură creșterea, înmulțirea și buna funcționare a celulelor;

- Avitaminoza – absența vitaminelor din corp.


Alimentele și importanța lor

Metoda predicției aplicate la unele lucrări practice

Grupa I- Demonstrarea prezenței apei în alimente.

Materiale necesare :

 Aliment (pâine, carne).


 Eprubetă.
 Spirtieră.

Mod de lucru :

1. Introdu alimentul într-o eprubetă.


2. Ține eprubeta deasupra unei spirtiere aprinse.
3. Rotește mereu eprubeta.

1. Ce crezi că se va
întâmpla?-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

2. Ce dovezi
ai ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
3. Ce s-a
întâmplat?----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Alimentele și importanța lor

Grupa II- Demonstrarea prezenței substanțelor organice în alimente.

Materiale necesare :

 Aliment – o bucățică de carne uscată.


 Eprubetă.
 Spirtieră.
 Hârtie roșie de turnesol.

Mod de lucru :

Etapa I

1. Introdu alimentul într-o eprubetă.


2. Fixează hârtia roșie de turnesol la gura eprubetei.
3. Ține eprubeta deasupra unei spirtiere aprinse.
4. Încălzește ușor eprubeta.
Etapa II- Continuă încălzirea până la flacără puternică .

Ce s-a întâmplat ?

Etapa I

Etapa II
Alimentele și importanța lor

Grupa III- Evidențierea proteinelor din pâine, albuș de ou.

Materiale necesare :

 Aliment – pâine, albuș de ou.


 Acid azotic.
 Pipeta.
Mod de lucru :

- Se aplică pe albuș de ou și pe pâine picături de acid azotic.


Ce s-a întâmplat ?
Alimentele și importanța lor

Grupa IV - Evidențierea amidonului din pâine.

Materiale necesare :

 Aliment – pâine.
 Soluție iod în iodură de potasiu.
 Pipeta.
Mod de lucru :

- Se aplică pe pâine picături de iod în iodură de potasiu.

Ce s-a întâmplat ?
Alimentele și importanța lor

Grupa V - Evidențierea lipidelor din nucă.

Materiale necesare :

 Aliment – nucă.
 Mojar.
 Foaie de hârtie.
Mod de lucru :

- Zdrobește miezul de nucă pe o foaie de hârtie

Ce s-a întâmplat ?

S-ar putea să vă placă și