Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect

S.A. ( Societatea pe acțiuni)

Dreptul afacerilor - Seminar

1
Cuprins
Societatea comerciala________________________________2
Notiuni introductive_________________________________2
Tipuri de societati comerciale_________________________2
Societățile pe actiuni________________________________2
Constituirea societatii pe actiuni_______________________2
Functionarea societatii pe actiuni______________________2
Bilantul contabil. Beneficiile si dividele_________________2
Bibliografie________________________________________2

2
Societatea comercială

Cap I . Notiuni introductive

Termenul de societate are mai multe intelesuri. Din punct de vedere juridic
acestui cuvant i se atribuie de regulă doua sensuri: într-o acceptiune largă
societatea este o asociere de persoane reunite pentru o activitate sau un interes
comun și supusa anumitor reguli , iar în sens restrans se intelege fie contractul
prin care două sau mai multe persoane convin să puna ceva in comun in vederea
realizarii unui profit.

Uneori in legistlatie si doctrina , prin termenul de ,, societate ” se desemnează și


institutia juridical ce cuprinde ansamblul principiilor și normelor juridice care
reglementeaza societatile indiferent de forma si tipul lor .

Societatea comerciala este acea persoana juridica (institutionalizata ) , create in


temeiul unui contract de societate prin care doua sau mai multe personae (fizice
și/ sau juridice ) convin ca prin aporturile individuale aduse , sa constituie un
fond social comun din a cărui exploatare prin săvarsirea de a acte si/ sau fapte
comerciale sa obtina un profit pe care sa il imparta intre ele.

Constituirea tuturor societatilor comerciale

Constituirea societatilor comerciale este conditionata sau supusa indeplinirii


anumitor conditii generale ( valabile pentru oricare dintre formele asociative
reglementate prin Legea 31/1990) cerinte care privesc in special asociatii
(părtile contractante), inscrisurile sau actele constitutive , capitalul social ,
obiectul de activitate si determinarea elemetelor de identificare a societatii
comerciale.

3
CAP. II Tipuri de societati comerciale
Exista trei tipuri fundamentale de societati comerciale : doua distincte și unul
hibrid, reprezentand o mixtura a primelor doua.

Primul tip este reprezentat de societatile constituite primordial in considerarea


persoanei asociatilor , ele se si numesc generic, ,,societati de persoane” , fiind
caracterizate drept ,, societati inchise”.
Aici intră : societatile in nume colectiv, societatile in comandita simpla si
societatile in participatie.

Al doilea tip este reprezentat de entitatile constituite, avandu-se in vedere in


principal capitatul aportat de asociati ( nu si de persoana acestora) , din acest
motiv se numesc ,, societati de capitaluri” fiind caracterizate drept ,, societati
deschise”.
In acest tip de entitati colective intra: societatie anonime (pe actiuni) și
societatile in comandita pe actiuni.

In sfarsit, exista un tip de societate comerciala (societate cu raspundere limitata)


care se situeaza undeva la limita intre societatile de persoane (cu care se
aseamana in masura in care ea a fost construita ca societate inchisa) și
societatile de capitaluri ( cu care se asemana sub aspectul raspunderii limitate a
asociatilor).

In tara noastra sunt reglemetate conform art. 2 din Legea nr. 31/1990 cinci
forme de societati comerciale:

 societate in nume colectiv , ale carei obligatii sociale sunt garantate cu


patrimoniul social și cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor
asociatilor,
 societatea in comadita simpla. ale carei obligatii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social si cu raspundere nelimitata si solidara a asociatilor
comanditati, comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor,
 societatae in comandita pe actiuni, al carei capital social este impartit in
aciuni , iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu
raspundere nelimitata si solidara a asociatilor comanditati , comanditarii
sunt obligatii numai la plata actiunilor lor,
 societatea pe actiuni , ale carei obligatii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social, ascociatii sunt obligatii numai la plata actiunilor lor

4
 societatea cu raspundere limitata , ale carei obligatii sunt garantate cu
patrimoniul social, asociati sunt obligati.
Toate acestor forme de societati comerciale le este conferita prin lege
personalitate juridica.

(Bibliografie ,,Constituirea societăților comerciale” -Mircea Stefan MINEA,


ed. ,,Lumina Lex”)

5
Societatile pe actiuni
Definitia societatii pe actiuni

Potrivit art 3 din Legea 31/1990 , societatea pe actiuni este societatea ale carei
obligatiuni sunt garantate cu patrimoniul social , actionarii sunt obligatii numai
pana la concurenta capitalului social subscris.

Pe baza defimitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale


mentionate , societatea pe actiuni poate fi definita ca acea societate comerciala
constituita prin asocierea mai multor persoane , care contribuie la formarea
capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri ,
numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul
impartirii beneficiilor și care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita
aporturilor lor.

Caracterele societatii pe acțiuni

Societatea se constituie dintr-un numar minim de asociatii, denumiti si


actionari,
Capitalul social este divizat in actiuni, care sunt titluri negociabile și
transmisibile,
Raspunderea asociatilor pentru obigatiile sociale este limitata, ei raspund
numai pana la concurenta capitalului social.

6
Constituirea societatilor pe actiuni
Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociatilor exprimata in actul
constitutiv.

Actele constitutive ale societatii


Potrivit art. 5 din Legea nr 31/1990 , societatea pe actiuni se constituie
prin contract de societate și statut. Contractul de societate și statutul
pot fi incheiate și sub forma unui inscris unic , denumit act constitutiv.

CONTRACTUL DE SOCIETATE
Contractul de societate trebuie sa cuprinda elementele prevazute de art. 8 din
Legea 31/1990 si sa se incheie in forma autentica .

ASOCIATII

Ca in orice societate comerciala , asociatii societatii pe actiuni , denumiti


actionari , pot fi persoane fizice sau juridice . Pentru acesta forma de societate ,
legea impune un anumit nr. minim de actionari , care nu poate fi mai mic de
cinci (art. 10 alin.2 Legea 31/1990).

FIRMA SOCIETATII

In cazul societatii pe actiuni , firma se compune dintr-o denumire proprie , de


natura de a o deosebi de forma altor societatii și va fi insotita de mentiunea
scrisa in intregime ,, societate pe actiuni” , sau scrisa prescurtat ” S.A” ( art. 34
din Legea 31/1990).

CAPITALUL SOCIAL

In contractul de societate trebuie sa se prevada capitalul social subscris si cel


varsat. Capitalul societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei. La
constituirea societatii, capitalul social subscris .

7
APORTURILE ASOCIATILOR

In contractul de societate trebuie aratat aportul fiecarui asociat. Aportul poate fi


numerar, in natura sau in creante. In cazul aporturilor in natura , in contractul
de societate trebuie prevazuta valoarea bunurilor aduse ca aport.

ACTIUNILE

Contractul de societate trebuie sa arate numarul si valoarea nominala a actiunilor


, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator . Valoarea nominala a unei
actiuni nu poate fi mai mica de 1000 lei ( art. 93 din Legea nr. 31/1990).

ADMINISTRAREA SOCIETATII

In contractul de societate , asociatii trebuie sa mentioneze numarul , numele ,


prenumele si cetatenia administratorilor, persoane fizice sau juridice , denumirea
, sediul și nationalitatea administratrilor , persoanele juridice , garantia pe care
administratorii sunt obligatii sa o depuna. De asemnea, trebuie sa se arate
puterile admistatorilor si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat ,
drepturile sociale de administrare si de reprezentare acordate unora dintre ei.

CENZORII SOCIETĂȚII

8
In contractul de societate trebuie sa se prevada numele, prenumele , domiciliul si
cetatenia cenzorilor , persoane fizice , persoane juridice.

CLAUZE PRIVIND CONDUCEREA ADMINISTRATORILOR,


CONTROLUL GESTIUNII SI FUNCTIONAREA SOCIETATII

In contractul de societate se pot prevedea clauze speciale privind luarea


hotararilor in adunarea generala , modul de lucru al administratorilor, nr
cenzorilor etc.

9
Functionarea societatii pe actiunii
Actiunile emise de societate

Notiunea si caracterele actiunilor

Actiunea este o fractiune a capitalului social, ea trebuie sa fie obligatoriu egala


in valoare cu celelalte actiuni. Actiunea este un titlu de credit , ea incorporeaza
si constata drepturile si obligatiunile izvorate din calitate de actioanr .
Actiunea desemneaza raportul societar , adica raportul juridic dintre actionar si
societate .

Cuprinsul actiunii

Actiunea ca inscris care incorporeaza anumite drepturi , trebuie sa cuprinda


elemente care privesc societatea emitenta , precum si drepturile posesorului
actiunii. Potrivit art. 93 alin.2 din Legea 31/1990 , actiunea va cuprinde
denumirea societatii, data actului consitutiv, numarul din registrul comertului
sub care se afla inmatriculata societatea și numarul Monitorului Oficial in care
s-a facut publicarea, capitalul social , numarul actiunilor si numarul lor de ordine
, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate .

Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi
sau a unicului administrator.

Conditii pentru emiterea actiunilor

Actiunile pot fi emise numai dupa inmatricularea societati in registrul


comertului (art. 93 alin. 2) . Aceasta conditie este menita sa ii protejeze pe
subdobanditorii, care ar putea dobandi actiunile unei societati a carei constituire
nu s-a realizat.

Actiunile nu vor fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala (art.
92) . Numai cu respectarea acestei conditii se va asigura formarea capitalului
social si deci vor fi ocrotiti creditori sociali.

Emiterea de actiuni noi , pentru majorarea capitalului social este interzisa pana
nu vot fi complet achitate cele din emisiunea precedenta (art. 92 alin.3).
Aceasta conditie esre destinata ocrotirii creditului general.

Drepturile actionarilor

10
Dreptul de a participa la aduanrea generala a actionarilor . Acest drept il au
toti actionarii , chiar daca , din anumite motive , legea le interzice sa participe la
deliberarii si luarea hotararilor.

Dreptul de vot . In temeiul actiunilor lor , actionarii au drept in adunarea


generala a actionarilor . Potrivit art. 101 din Legea nr 31/1990 , orice actiune
platita da dreptul la un vot in adunarea generala , daca prin actul constitutiv nu
s-a prevazut altfel. Actionarii nu au drept de vot, in cazul cand sunt detinatori ai
unor actiuni preferentiale cu divident prioritar fara drept de vot.

Dreptul de informare. Actionarii au dreptul sa fie informatii asupra


desfasurarii activitatii societatii. Astfel , administratorii sunt obligati sa puna la
dispozitia actionarilor registrele societatii si sa elibereze la cerere , pe cheltuiala
acestora , extrase de pe ele ( art. 173 din Legea nr 31/1990).

Dreptul la dividentele . Principalul drept patrimonial al actionarului este


dreptul de a primi dividente. Potrivit art. 67 alin. 2 din Legea nr 31/1990,
dividentele se platesc asociatilor in proportie cu cota de participare la capitalul
social varsat , daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

Dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea societatii. La incetarea


exintentei societatii , actionarii au dreptl sa primeasca ăartea ce li se cuvine in
urma lichidarii societatii. Potrivit art.261 din Legea nr. 31/1990 , partea ce se
cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii se stabileste de
lichidatori prin bilantul final de lichidare a societatii.

ADMINISTRAREA SOCIETATII
Administrarea societatii pe actiuni este reglementata de mai multe prevederi ale
Legii 31/1990. Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi
administratoti (art. 34).

Daca sunt desemnati mai multi administratori , ei constituie un consiliu de


administratie (art. 134 alin. 2).

Cenzorii societatii

In societatea pe actiuni , controlul asupra actelor si operatiunilor


administratorilor se exercita de catre cenzori. Potrivit legii, societatea pe actiuni
va avea trei cenzori si tot atatia supleanti , daca prin actul constitutiv nu se

11
prevede un numar mai mare. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie
impar ( art. 154 din Legea 31/1990).

Cenzorii sunt stabiliti prin actele constitutive , care trebuie sa prevada numel si
prenumele, locul și data nasterii , domiciliul si cetatenia cenzorilor , persoane
fizice ; denumirea , sediul si nationaltatea cenzorilor , persoane juridice ,. In
cazul constituirii societatii prin subscriptie publica , cenzorii sunt alesi de
adunarea constitutiva ( art. 8 și art. 27 din Legea 31/1990).

Durata insarcinarii cenzorilor este de trei ani , putand fi realesi. Legea impune ca
cel putin unul dintre cenzori sa fie contabil autorizat sau expert contabil.
Cenzorii trebuie sa fie actionari , cu exceptia cenzorilor contabili , iar
majoritatea lor sa fie cetateni romani .

In cazul mortii, impiedicarii fizice sau legale , incetarii sau renuntarii la mandat
a unui cenzor , acesta va fi inlocuit cu supleantul cel mai in varsta.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CENZORILOR

Cenzorii au anumite drepturi care le permit exercitarea controlului gestiunii


societatii.

Au dreptul sa participe sedintele consiliului de administratie , fara sa aiba


drept de vot (art. 146 alin. 5).
Au dreptul sa obtina lunar de la adminitratori o situatie privind mersul
activitatii societatii. Legea interzice cenzotilor sa comunice aceste date
asociatilor in particular si tertilor (art. 159).
Au dreptl la renumeratia stabilita ( art. 156 alin 3).
Obligatiile :
sunt obligatii sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca
bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite ,
sunt obligatii daca registrele societatii sunt regulat tinute ,
sa convoace adunarea generala ordinara si extraordinara , sa faca lunar
inspectii casei ,
sunt obligatii sa aduca la cunostiiinta administratorilor si in anumite
cazuri adunarii generale , neregularitaile in administratie și incalcarile
dispozitiilor legale si a prevederilor actelor constitutive ale societatii( art.
158 alin. 5).

12
Bilantul contabil. Beneficiile si dividentele

Bilantul contabil. In calitate de comerciant, societatea pe actiuni are obligatia


sa tina anumite reistre comerciale ( de contabilitate), in care sa consemneze
operatiunile patrimoniale efectuate in cursul exercitiului financiar si sa faca
recapitularea lor periodica , prin intocmirea inventarului si a bilantului contabil
(art. 177 din Legea nr 31/1990).

Bilantul contabil este documentul oficial de gestiune a activitatii societatii . El se


intocmeste cu respectarea dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Acesta se compune din: bilant , contul de profit și pierderi , anexe și raportul de


gestiune . Bilantul contabil se intocmeste prin grija administratorilor societatii.
El este supus verificarii si certificarii de cartre contabili autorizati sau experti ,
precum si de cenzorii societatii.

Cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale a
actionarilor, administratorii sunt obligati sa prezinte cenzorilor exercitiul
financiar precedent , cu contul de profit si pierderi , insotit de raportul de
gestiune si de documentele justificative.

 Dupa aprobarea bilatului contabil , administratorii sunt obligati ca in


termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe
bilant , insotita de contul de profit si perderi , la administratia financiara.
La aceste documente se anexeaza raportul administratorilor, raportul

13
cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale a ationarilor ( art. 80 din
Legea 31/1990).
 Un exemplar al bilantului contabil , vizat de administratia financiara ,
insotit de contul de profit si pierderi, raportul administratorilor, raportul
cenzorilor si procesul -verbal al adunarii generale , vorfi depuse la oficiul
registrului comertului.

Beneficiile si dividentele
Societatea pe actiuni ca orice societate comerciala se constituie in
scopul de a obtine benefici si a le imparti intre actionari, sub forma de
dividente.
Ceea ce se imparte intre actionari este beneficiul net, adica excedentul
activului fata de pasiv realizat de societate in cadrul exercitiului
financiar.
Pentru stabilirea beneficiului net trebuie deduse din beneficiul brut
toate cheltuielile utile ale societatii, precum si cota destinata fondului
de rezerva . Repartizarea beneficiilor si stabilirea dividentului pentru
fiecare actiune se fac de catre adunarea generala a actionarilor (art.
111 din Legea 31/1990).
In cazul in care dividentele au fost platite din beneficii fixe, ele se
restituie .
Dreptul la actiune privind restituirea divindentelor se prescrie in
termen de trei ani de la distribuirea lor.(art. 67 alin. 5 din Legea nr.
31/1990).

( Bibliografie : ” DREPT COMERCIAL ROMAN ”-


Stanciu D. Carpenaru)

14
BIBLIOGRAFIE
” DREPT COMERCIAL ROMAN ”- Stanciu D. Carpenaru)
,,Constituirea societăților comerciale” -Mircea Stefan MINEA,
ed. ,,Lumina Lex”)

15
16

S-ar putea să vă placă și