Sunteți pe pagina 1din 45

SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII

LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Nr. proiect: 83‐83‐1 / 2019

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
aferentă proiectului
EXPERTIZARE TEHNICĂ DE CALITATE A
STÂLPULUI DE BETON NR. 73
(46°17' 16.91"N 28°05'41.58"E) DIN LEA 110 KV
FĂLCIU - MURGENI, JUDEȚUL VASLUI

BENEFICIAR: S.C.DELGAZ GRID S.A.


EXPERT TEHNIC ATESTAT MLPAT A1: DR. ING. DOREL PLĂTICĂ

-2019-

S.C. PROCONRIM S.R.L 0


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Borderou general

1.Piese scrise
Raport de evaluare

2.Piese desenate
Număr
Denumire planșă Format
planșă
1.00 Plan de încadrare în zonă A3
1.01 Plan de situație existent A3
1.02 Plan de situație propus A3
1.03 Profil longitudinal LEA prosus A3
1.04 Releveu elevație transversală și longitudinală LEA. Secțiune A-A A3
1.05 Elevație transversală LEA propus. Detaliu de principiu fundație. A3
1.06 Plan de încadrare cu drum acces A3

3.Anexe
3.1. Anexă fotografică
3.2. Fișa tehnică a stâlpului propus SMTs 110208
3.3. Anexă documentație economică

Întocmit,
ing. Chelaraşu Alexandu - Alin

S.C. PROCONRIM S.R.L 1


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Colectiv elaborare

EXPERT TEHNIC ATESTAT dr. ing. Dorel Plătică

MLPAT A1,
…………………………………

ing. electroenergetic autorizat ing. Moldovan Constantin

gradul IV-A A.N.R.E.


…………………………………

ing. electroenergetic autorizat ing. Melinte Gheorghe

gradul III-A A.N.R.E.


…………………………………

ing. Chelarasu Alexandru-Alin ……………………………..


ing. structurist Țurcanu Paul ……………………………..

Întocmit,
ing. Chelaraşu Alexandu - Alin

S.C. PROCONRIM S.R.L 2


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

RAPORT DE EVALUARE
1. Date generale
1.1 Denumirea obiectivului de investiție
EXPERTIZĂ TEHNICĂ aferentă proiectului ” Expertizare tehnică de calitate a
stâlpului de beton nr. 73 (46°17' 16.91"N 28°05'41.58"E) din LEA 110 Fălciu -
Murgeni, județul Vaslui”

1.2 Amplasamentul
Construcția supusă expertizării tehnice de calitate la cerința A1 este amplasată
în cadrul liniei LEA 110 KV Fălciu - Murgeni, județul Vaslui.

1.3 Beneficiarul investiției


S.C. DELGAZ GRID S.A.

1.4 Elaboratorul documentației


S.C. PROCONRIM S.R.L. Iași prin expert tehnic atestat cerința A1 și cerința
Af, dr. ing. Dorel Plătică.

1.5 Fundamentarea necesității și oportunității lucrării


Prezenta expertiză tehnică s-a efectuat la cererea beneficiarului, pe baza
comenzii de aprovizionare nr. 4501108803/V07/1931 din 16 aprilie 2019, a Minutei
din data de 9.05.2019 și a Procesului Verbal de predare-primire amplasament din
09.05.2019, în vederea evaluării stării tehnice a construcției (a stâlpului de beton nr.
73 din cadrul liniei LEA 110 KV Fălciu - Murgeni, județul Vaslui) și a gradului de

S.C. PROCONRIM S.R.L 3


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

afectare a acestuia ca urmare a acțiunii factorilor externi și interni (acțiuni


gravitaționale, climatice, seismice, tasări diferențiate, temperatură, etc.), precum și în
vederea evaluării calitative a construcției în ceea ce privește performața acesteia la
acțiuni seismice și alte acțiuni în situația actuală (existentă).
În acest scop, este necesară realizarea expertizei tehnice de rezistenţă și
stabilitate pentru a determina starea fizică exactă şi comportarea structurală de
ansamblu a construcției în cazul unui cutremur de pământ maxim probabil pe
amplasament şi posibilităţile tehnice sau oportunitatea aplicării unor măsuri de
consolidare sau înlocuire și reamplasare a stâlpului, pentru a se obţine gradul de
asigurare structurală seismică conform prevederilor normativelor P100-1/2006 și
P100-3/2008.

1.6 Documentele care au stat la baza elaborării lucrării


- Caiet de sarcini emis de către S.C. DELGAZ GRID S.A.
- P100/1 -2006 - “Cod de proiectare seismică.Partea I - Prevederi de proiectare
pentru clădiri”;
- P100/1 -2013 - “Cod de proiectare seismică.Partea I - Prevederi de proiectare
pentru clădiri”;
- P100/3 -2008 - “Coddeproiectareseismica.Parteaa III-a Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente”
- CR 0-2012 : „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor”;
- CR 1-1-3/2012:“Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra
construcțiilor”
- CR 1-1-4/2012:“Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra
construcțiilor”
- SR EN 1990 / 2004 „Eurocod: Bazele proiectării structurilor”;

S.C. PROCONRIM S.R.L 4


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 – “Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor Partea


1-4: Acțiuni generale – Acțiuni ale vântului-Anexa națională”;
- STAS-ul 6054/1977 – “Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț”;
- NE 012-1-07 – „Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din
beton, beton armat și beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului”
- NE 012-2-10–„Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton,
beton armat și beton precomprimat-Partea2: Executarea lucrarilor din beton”;
- SR EN 1992-1-1:2004 – „Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1:
Reguli generale şi reguli pentru clădiri”
- SR-EN 1997-1:2006 – “Eurocod 7 : Proiectarea geotehnică; Partea 1: Reguli
generale”;
- NP 112-2004 – „Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”;
- NP 112-2014 – „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață”;
- NP 123/2010 – “Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți”;
- SR-EN 1997-1/NB/2007 – Anexa națională la SR-EN1997/1:2006;
- Nomenclator de produse CELPI vol. II din 1977 – Catalog stâlpi din metal și
stâlpi din beton;

Lista prevederilor privind domeniul situațiilor de urgență


În cadrul lucrărilor de expertizare, în cazul problemelor privind situațiile de
urgență, s-au respectat prevederile reglementărilor prezentate mai jos. În cadrul
lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție propuse se vor respecta
reglementările prezentate mai jos și orice altă reglementare care se aplică în aceste
cazuri.
- Legea nr. 307 / 12.07.2006 - Privind apărarea împotriva incendiilor
- OMAI nr. 163 / 28.02.2007 - Pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor

S.C. PROCONRIM S.R.L 5


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- OMAI nr.712 /23.06.2005 - Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în


domeniul situaţiilor de urgenţă (în domeniul apărării împotriva incendiilor şi în
domeniul protecţiei civile)
- Ordin M.A.I. nr. 786 /02.09.2005 - Privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Normativul P 118 -99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
- OMI nr.108 /01.08.2001 - modificat şi completat de Ordinul 349 /01.09.2004 -
Dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări
electrostatice - D.G.P.S.I.-004
- OMI nr.210 /21.05.2007 - modificat şi completat prin OMIRA nr.663 /27.11.2008
- Metodologie privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
- OMI nr.130 /25.01.2007 - Metodologie de elaborare a scenariilor de securitate la
incendiu
- OMAI nr.89 / 2013 - Regulament de planificare, organizare, pregătire şi
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate
- OMAI nr.132 /29.01.2007 - Metodologia de elaborare a Planului de analiza şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a
riscurilor
- HG nr.1739 /06.12.2006 - modificată şi completată de HG nr.19 /15.01.2014 -
Categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării
privind securitatea la incendiu
- Ordin M.T.C.T nr1995/18.11.2005 - Pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremur
şi/sau alunecări de teren
- Legea nr. 481 / 08.11.2004 - Privind protecţia civilă
- Legea nr. 324 / 10.11. 2005 - Pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
- Legea nr. 212 / 24.05.2006 - Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004
privind protecţia civilă
- Legea Nr. 451 / 18.07.2001 Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase
S.C. PROCONRIM S.R.L 6
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- Ordonanţa de urgenţă nr. 21 /15.04.2004 - Privind Sistemul Naţional de


Management al Situaţiilor de Urgenţă Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
361 din 26 aprilie 2004
- Ordin M.A.I. nr. 647 /16.05.2005 Pentru aprobarea Normelor metodologice
privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate
substanţe periculoase
- Ordin M.A.I. nr. 684 /07.06.2005 - Pentru aprobarea Normelor metodologice
privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau
urgenţă radiologică
- OMAI nr.1184 /06.02.2006 - Norme privind organizarea şi asigurarea activităţii
de evacuare în situaţii de urgenţă
- Ordin M.A.I. nr. 1259 /10.04.2006 - pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi
alarmare în situaţii de protecţie civilă
- OMAI nr.886 /30.09. 2005 - Norme tehnice privind Sistemul naţional integrat de
înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei
- Hotărârea nr. 630 / 29.06.2005 - Pentru stabilirea semnului distinctiv naţional
prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile,
alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice
personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile
- HG nr. 501/ 01.06.2002 - Pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea
mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
- Ordin M.A.I. nr. 211/ 23.09.2010 - Pentru aprobarea Dispozitiilor generale de
aparare împotriva incendiilor la ateliere si spatii de întretinere si reparatii ;
- Ordin M.A.I. nr. 80/ 06.05.2009 - Pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila ;
- OMAI nr. 166 /27.07.2010 - Dispoziţii generale privind apărarea împotriva
incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente
- Normativ I 7 – 2011 - Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea
instalaţiilor electrice aferente clădirilor, aprobat cu Ordinul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2741/1.11.2011
- Reglementarea tehnică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice – P 118/2 din 08.08.2013 - Reglementare tehnică “Normativ privind
securitatea la incendiu a construcţiilor” – partea a II –a “Instalaţii de stingere” –
indicative P 118/2 din 08.08.2013
S.C. PROCONRIM S.R.L 7
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- Ordinul M.A.I. nr. 3 din06.01.2011 - Ordin pentru aprobarea Normelor


metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţie
civilă
- Hotărârea de Guvern nr. 19 din 15.01.2014 - Hotărârea privind modificarea şi
completarea Hotărârii de Guvern nr 1739/2006, privind aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu
- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice.

Lista prevederilor privind securitatea și sănătatea muncii


În cadrul lucrărilor de expertizare, în cazul problemelor de securitatea și
sănătatea muncii, s-au respectat prevederile reglementărilor prezentate mai jos. În
cadrul lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție propuse se vor
respecta reglementările prezentate mai jos și orice altă reglementare care se aplică
în aceste cazuri.
- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006 ;
- HG 1425/2006 - Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 1425/11.10.2006 pentru
aprobarea normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006 ;
- HG 955/2010 - Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.
1.425/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 661 /27 .09. 2010
- HG 1242/2011 - HOTARARE nr. 1242 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
- Legea nr. 53/2003 – Actualizata de Legea nr. 40/2011 – Republicata in 2011 -
Codul Muncii – actualizat 2011 .
- HG 355/2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor (cu modificarile si
completarile ulterioare)

S.C. PROCONRIM S.R.L 8


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- HG 37/2008 – privind modificarea HG 355/2007- privind supravegherea sanatatii


lucratorilor
- Legea nr. 346 /2002 – Republicata in aprilie 2014 - Privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale .
- Ordinul nr. 450/2006 – Modificat de Ord. Nr. 213/2009 - Ordinul ministrului
muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale,
cu modificarile si completarile ulterioare .
- Legea nr. 436/2001 - Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme
pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă .
- OUG nr. 99/2000 - Privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă .
- HG nr. 580/2000 - Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce
pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor
încadrate în muncă .
- HG nr. 557/ 2007 - Privind completarea măsurilor destinate să promoveze
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi
în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru
salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară .
- HG nr. 1048/2006 - Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă .
- HG nr. 1136/2006 – Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare
la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.
- HG nr. 1146/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca .
- Hg nr. 115/2004 – Modificata de HG nr. 809/2005 - Privind stabilirea cerinţelor
esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor
pentru introducerea lor pe piaţă .
- HG 1022/2002 - Privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului .
- HG nr. 971/2006 - Privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă .
S.C. PROCONRIM S.R.L 9
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- HG nr. 1091/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul


de munca .
- HG nr. 1218/2006 - Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici .
- HG nr. 1093/2006 - Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca .
- HG nr. 1092/2006 - Privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici în munca
- HG nr. 1058/2006 - Privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi
protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat
atmosferelor explozive .
- HG nr. 1051/ 09.08.2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în
special de afectiuni dorsolombare.
- HG nr. 1028/2006 - Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare .
- HG nr. 493/2006 – Actualizata si modificata de HG 601/2007 - privind cerintele
minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot .
- HG nr. 300/2006 actualizata - privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile
- HG nr. 1876/2005 – Modificata si completata de HG nr. 601/2007 - Privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de vibraţii .
- Hotararea nr. 601/2007 – privind modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă .
- Ordinul nr. 3/2007 - Privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea
accidentului de munca – FIAM .
- Ord. 242/2007 - Completat de Ordinul nr.2712/2012 - pentru aprobarea
Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate
şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru
şantiere temporare ori mobile .

S.C. PROCONRIM S.R.L 10


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- Legea nr. 360/2003 – Modificata si completata de Legea nr. 187/2012 -


Republicata 12.03.2014 - Privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase .
- Hotararea nr. 457 / 2003 – privind asigurarea securitatii utilizatorilor de
echipamente electrice de joasa tensiune
- HG nr. 1025/ 2003 - Privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor
în locuri de muncă în condiţii speciale
- HG nr. 1/2012 - Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa
agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă şi a Hotărârii Guvernului nr.355/2007
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor .
- Legea nr. 202/2002 - Privind egalitatea de sanse intre femei si barbati .
- HG nr. 600/2007 – actualizata de HG nr. 867/2009 - Privind protectia tinerilor la
locul de munca .
- Ordinul nr. 23/2011 - Pentru aprobarea Normei tehnice privind stabilirea
cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice .
- Legea nr. 40/2010 - Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor .
- Legea nr. 245/2004 – Republicata in 2008 - Privind securitatea generala a
produselor .
- Legea nr. 240/2004 – Republicata in 2008 - Privind raspunderea producatorilor
pentru pagubele generate de produsele cu defecte .
- HG nr. 1156/2002 - Pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre
Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea
muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002 .
- Ordinul nr. 803/2001 - Privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de
efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la
factori de risc de imbolnavire profesionala .
- HG nr. 510/2010 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice
artificiale .
S.C. PROCONRIM S.R.L 11
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- OUG nr. 107/2003 - Privind pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale .
- HG 867/2009 - Privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii .
- Legea nr. 258/2008 – Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale .
- HG nr. 1425/2006 – Modificata de HG 955/2010 si de HG 1242/2011 - Norme
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319 din 2006 .
- Ordin nr. 34/1999 - Privind autorizarea electricienilor
- Ordin nr. 90/2009 – Modificat de Ordin 29/2010 - Privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută,
verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic .
- Ordin nr. 1496/2011 – Modificat de Ord.277/2012 - Pentru aprobarea Procedurii
de autorizare a diriginţilor de şantier
- Ordin nr. 11/2013 - Privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia,
precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor
electrice
- HG nr. 246/2007 – Modificata de HG 1077 /11.12.2013 - Privind metodologia de
reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
- HG nr. 2280/2004 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri
de muncă în condiţii speciale
- OUG nr. 195/2002 – Modificata de Legea nr. 49/2006 – OUG 65/2006 si de
Ordonanta nr. 21/2014 - Codul Rutier republicat privind circulatia pe drumurile
publice .
- Ord. Nr. 27/2011 - Privind transporturile rutiere .
- HG nr. 1514/2003 - Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de
joasă tensiune
- Legea nr. 457/2003 - Modificata de HG 1514 / 2003 - Privind asigurarea
securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune
- HG nr. 1146/2006 - Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă .

S.C. PROCONRIM S.R.L 12


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- Ordin nr. 20/2010 - Privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a
produselor
- Legea nr. 449/2003 - Privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
- HG nr. 355/2007 – Actualizata de HG nr. 1169/2011 si HG nr.1/2012 - Privind
supravegherea sanatatii lucratorilor .
- HG nr. 37/2008 - Pentru modificarea Hotărarii Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătatii lucrătorilor.

Lista prevederilor legale de protecția mediului


În cadrul lucrărilor de expertizare, în cazul măsurilor legislative privind
protecția mediului înconjurător, s-au respectat prevederile reglementărilor
prezentate mai jos. În cadrul lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de
intervenție propuse se vor respecta reglementările prezentate mai jos și orice altă
reglementare care se aplică în aceste cazuri.
- Ordonanţa OUG 195/2005 – privind protecţia mediului ;
- Legea nr. 265/06.07.2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia mediului
- OU nr. 57/20.06.2007, OU nr. 114/17.10.2007, OU nr. 164/19.11.2008, OUG
nr.71/31.08.2011, OU nr.58/16.12.2012 - Modificata si completata de Legea
329/05.11.2009, HG 1432 / 18.11.2009, Legea 49/ 07.04.2011, Legea 139/
31.05.2013 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice ;
- Lege nr.117/24.04.2013 - pentru aprobarea OU nr.58/16.12.2012 privind
modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor
- Lege nr.226/15.07.2013 - Pentru aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea
si completarea OUG nr.195/2005 privind protectia mediului
- OUG nr. 68/2007 - Privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului ;
- Legea 19/29.02.2008 - Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului ;
S.C. PROCONRIM S.R.L 13
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- OU nr. 15/25.02.2009 - Pentru modificarea si completarea OUG nr. 68/2007


privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului
- Lege nr.308/06.10.2009 - Pentru aprobarea OUG nr. 15/2009 pentru modificarea
si completarea OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la
prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
- OUG nr.64/29.16.2011 - Pentru modificarea si completarea OUG nr. 68/2007
privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului
- OU nr. 57/20.06.2007 - Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
- OU nr. 154/12.11.2008, Lege nr.329/05.11.2009,Legea nr. 49/07.04.2011 - Pentru
modificarea şi completarea OU nr. 57 / 29.06.2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
- HG 445/08.04.2009 – Modificata si completata de HG 17/2012 - Privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ;
- HG nr. 17/11.01.2012 - Pentru modificarea şi completarea HG nr. 445/08.04.2009
- Ordinnr.135/10.02.2010 - Privind aprobarea Metodologiei de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
- Ordin nr.1798/19.11.2007 - Privind aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei de mediu
- Ordin nr.1298/28.04.2011 - Pentru modificarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei de mediu
- Ordin nr. 818/17.10.2003 - Privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu
- Ordin nr. 1158/15.11.2005 - Privind modificarea şi completarea anexei Ordinului
nr. 818 / 17.10.2003
- Ordin nr. 756/03.11.1997 - Pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea
poluării mediului
- HG nr. 140/06.02.2008 - Privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.
166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi
Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE
- OUG nr.152/30.10.11.2005 - Privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
- Legea 84/05.04.2006 - Pentru aprobarea OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi
S.C. PROCONRIM S.R.L 14
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

controlul integrat al poluării


- OUG nr.40/21.04.2010 - Pentru modificarea OUG nr. 152/30. 10.11.2005
- Legea nr.205/11.11.2010 - Privind aprobarea OUG nr.40/21.04.2010
- Ordin nr. 794/06.02.2012 - Privind procedura de raportare a datelor referitoare
la ambalaje si deseuri de ambalaje ;
- Ordin nr.1918/26.10.2009 - Pentru modificarea Ordinului MEC nr. 175 /
13.04.2005
- OUG nr. 57/20.06.2007 - Privind regimul ariilor protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
- OU nr. 154/12.11.2008 - Pentru modificarea si completarea OUG
nr.57/20.06.2007
- Legea nr. 329/05.11.2009 - Pentru modificarea si completarea OUG
nr.57/20.06.2007
- Legea nr. 49/07.04.2011 - Pentru aprobarea OUG nr.57/20.06.2007
- Legea nr.101/15.06.2011 - Pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind
degradarea mediului
- HG nr.210/28.02.2007 - Pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind
degradarea mediului Pentru modificarea si completarea unor acte normative in
vederea finalizarii transpunerii acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului
- HG nr.859/01.08.2007 - Pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
- Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor ;
- Legea nr.310/28.06. 2004, Legea nr.112/ 04.05.2006 - Pentru modificarea si
completarea Legii apelor nr. 107/1996
- Ordin nr. 662/28.06.2006 - Pentru aprobarea Procedurii si competenţelor de
emitere a avizelor si autorizaţiilor de gospodărirea apelor
- HG 188 / 28.02.2002 - Pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de
descărcare in mediul acvatic a apelor uzate
- HG 352/21.04.2005 - Privind modificarea si completarea HG 188 / 2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor
uzate
- HG 210/28.02.2007 - Pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protecţiei mediului
- Normativ NTPA 002/2002 - Privind conditiile de evacuare a apelor uzate in
S.C. PROCONRIM S.R.L 15
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurarex


- Ordin 2/04.01.2006 - Pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de
amplasament
- Ordin nr.799/06.02.2012 - Privind aprobarea Normativului de continut al
documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de
gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
- Normativ NTPA 001/2002 - Privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
- Ordin nr.278/11.04.1997 - Pentru aprobarea Metodologiei-cadru de elaborare a
planurilor si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential
poluatoare
- OU nr.12/28.02.2007 - Pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
- HG 1856/22.12.2005 - Privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi
poluanţi atmosferici
- HG nr. 321/14. 04. 2005 (Republicata in 2013) - Privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiant *)
- HG nr.674/28.06.2007 - Pentru modificarea si completarea HG nr.321/14.04.2005
- HG nr.1260/12.12.2012 - Pentru modificarea si completarea HG
nr.321/14.04.2005
- HG nr.1756/06.12.2006 - Privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu
produs de echipamente destinate utilizarii in exterior a cladirilor
- Legea nr.104/28.06.2011 - Privind calitatea aerului inconjurator
- Ordonanta nr.9/26.01.2011 - Pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE)
nr.10005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16.09.2009 privind
substantele care diminueaza stratul de ozon si de abrogare a OUG nr. 89/1999
privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
- Legea 252/05.12.2011 - Pentru aprobarea OG nr.9/2011 si de abrogare a OG
nr.89/1999
- Ordin nr. 27/10.01.2007 - Pentru modificarea şi completarea unor ordine care
transpun acquis-ul comunitar de mediu
- Legea nr. 84/03.12.1993 - Pentru aderarea României la Convenţia privind
protecţia stratului de ozon , adoptată la Viena la 22 martie 1985 si la protocolul
de la Montreal din 16 sept. 1987, si amendamentul de la Londra iunie 1990
S.C. PROCONRIM S.R.L 16
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- Legea nr.281/05.10.2005 - Pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la


Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la
3 decembrie 1999
- OTA nr. 24 / 27.01.2000 - Pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga
la 25 nov. 1992
- Legea nr. 211/15.11.2011 - Privind regimul deseurilor
- HG nr. 856/16.08.2002 - Privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
- HG nr.1037/2010 - Privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice
- Ordinul nr. 95/12.02.2005 - Privind stabilirea criteriilor de acceptare si
procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala
a deseurilor acceptabile in fiecare clasa de depozit de deseuri
- HG nr. 349/10.06.2005 - Privind depozitarea deşeurilor
- HG nr.1292/15.12.2010 - Pentru modificarea si completarea HG nr.
349/10.06.2005
- Ordin nr.757/26.11. 2004 - Pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor
- Ordin nr.1230/30.11.2005 - Pentru modificarea si completarea Ordinului
nr.757/2004
- HG nr. 235/07. 03. 2007 - Privind gestionarea uleiurilor uzate
- HG nr. 621/23.06. 2005 - Privind gestionarea ambalajelor si deşeurilor de
ambalaje
- HG nr.1872/21.12.2006, HG nr. 247/17.03.2011 - Pentru modificarea si
completarea HG nr. 621/23.06. 2005
- Ordin 1281/19.01.2005 - Privind stabilirea modalitatilor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii
selective
- HG nr. 173/ 28.03. 2000 - Pentru reglementarea regimului special privind
gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi si a altor compuşi similari
- HG nr. 291/07. 04. 2005 - Privind modificarea si completarea HG 173/ 28.03.
2000
- Ordin nr.1179/05.08.2010 - Pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea
ecologica rationala a bifenililor policlorurati
S.C. PROCONRIM S.R.L 17
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- HG nr. 975/22.08.2007 - Privind modificarea si completarea HG nr. 173/2000


pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor
policloruraţi şi ale altor compusi similari
- Legea nr. 360/02.09.2003 - Privind regimul substanţelor si preparatelor chimice
periculoase
- Legea nr.263/05.10.2005, Legea nr. 254/05.11.2011 - Pentru modificarea si
completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor
chimice periculoase
- HG nr. 735/2006 - Privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili
datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de
refinisare a suprafetelor vehiculelor
- HG nr. 372/14.04.2010, HG nr. 1197/30.11.2011 - Pentru modificarea HG
735/2006
- HG nr. 1408/2008 - Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor
chimice periculoase
- OU nr. 145/04.11.2008 - Pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase
- Regulament (CE) nr. 1907/2006 REACH - Privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei
1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE
a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE
ale Comisiei
- Regulament 1272/2008 - Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substanţelor si a amestecurilor
- HG nr. 351/21.05.2005 - Privind aprobarea Programului de masuri impotriva
poluarii cu substante chimice
- HG nr. 738/14.06.2006, HG nr. 210/28.02.2007, HG nr. 1038/13.10.2010 - Pentru
modificarea si completarea HG nr.351/21.05.2005
- HG. nr. 1061/10.09.2008 - Privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei
- HG nr. 1022/10.09.2002 - Privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune
in pericol viata, sănătatea, securitatea şi protecţia mediului
S.C. PROCONRIM S.R.L 18
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

2. Date istorice privind construcţia


Conform informațiilor verbale primite de la reprezentanții E.ON stâlpul de
beton nr. 73 din LEA 110 KV Fălciu – Murgeni din județul Vaslui a fost executat în
jurul anilor 1977.

3.1. Documentele care au stat la baza realizării construcției și documentele în


vigoare la data expertizării acesteia.
- Normativele şi STAS-uri de bază valabile la data execuţiei construcţiei.
- Coduri, cataloage normativele şi STAS-uri de bază valabile la data expertizării.

3.2. Evoluția parametrilor de proiectare pe durata de exploatare a construcției


La vremea proiectării și executării construcției normativele antiseismice din
România erau inspirate din normativele rusești și americane, bazate pe înregistrări și
prelucrări teoretice ale datelor înregistrate la cutremurul din 1940 de la El Centro.
Proiectarea structurilor din beton armat până în anul 1967 se realiza cu metoda
“calculului la rupere”.
Începând cu anul 1967 o dată cu apariția Stas-ului 8000/1967 în calculul
elementelor din beton armat și precomprimat s-a folosit metoda stărilor limită. Stasul
8000/1967 a fost înlocuit o dată cu progresul științific din domeniul tehnic cu Stas-ul
10107/0-1976 care a fost înlocuit mai târziu cu Stas-ul 10107/0-1990.
Proiectarea antiseismică în acea perioadă se făcea preponderent cu metoda
forțelor statice seismice echivalente. Pe baza normativelor rusești s-a introdus și la noi
în țară curba sprectrală care prevedea valori foarte mari ale accelerațiilor pentru
perioade proprii de vibrație sub 0,20 secunde pentru construcțiile cu rigiditate mare și
valori foarte mici pentru construcții cu rigiditate scăzută, foarte eleastice.
Primul normativ antiseismic bazat pe datele înregistrate de la cutremurul din
martie 1977 din România a fost normativul P100/1992, normativ ce a fost folosit atât
S.C. PROCONRIM S.R.L 19
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

pentru proiectarea construcțiilor noi cât și pentru evaluarea celor existente până în anul
2006. Normativul P100/92 a introdus metoda de calcul cu spectre de răspuns bazată
pe datele înregistrate la cutremurele din 1977 și 1990. Începând cu anul 2006 pentru
proiectarea construcțiilor noi s-a folosit normativul P100-1/2006 normativ armonizat
cu reglementările tehnice ale Uniunii Europene. Din anul 2008 evaluarea seismică a
construcțiilor existente s-a realizat pe baza normativului P100/3-2008.
La data efectuării prezentei expertize se află în vigoare codul de proiectare
antiseismică P100/1-2013. Conform articolele 2 și 3 din preambulul Codului
P100/1-2013 evaluarea seismică a clădirilor existente se realizează pe baza
prevederilor Codului P100/1-2006. În cele ce urmează se prezintă articolele 2 și 3
din preambulul codului P100/1-2013.
“Art. 2. — Codul P 100-1/2013 se aplică la proiectarea seismică a clădirilor noi și a
construcțiilor cu structuri similare acestora, care se efectuează în cazul serviciilor de
proiectare contractate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3. — Reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică — Partea I —
Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006, aprobată prin
Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 și 803 bis din 25
septembrie 2006**), cu modificările și completările ulterioare, se aplică în
continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente.”

4. Date generale; condiţiile de amplasament și de exploatare a construcției


Topografia terenului
Terenul din amplasamentul prezinta o panta relativ mare.
Din observațiile de teren rezultă că zona nu prezintă fenomene fizico-geologice
distructive care să-i pericliteze stabilitatea.

S.C. PROCONRIM S.R.L 20


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Condiţii climatice, geotehnice şi geo-tectonice


Din punct de vedere climatic, amplasamentul se încadrează astfel:
- încărcarea din zăpadă la sol conform “CR 1-1-3/2012:Cod de proiectare. Evaluarea
acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”s0=2,5 kN/m2;
- presiunea de referinţă a vântului conform “CR 1-1-4/2012:Cod de proiectare.
Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”qb = 0,60 kPa.
Adâncimea de îngheţ este la limita 100 cm de la suprafaţa terenului conform
STAS 6054 - 77.
Conform normativului de proiectare antiseismică P100-1/2006, tab. 4.2,
construcția se încadrează în clasa a I-a de importanţă caracterizată de γI =1,40.
Conform normativului de proiectare antiseismică P100-1/2006 amplasamentul
este caracterizat de o acceleraţie orizontală a terenului ag=0,24g şi o perioadă de colţ
Tc=0,7s.
Categoria de importanță conform Regulamentului nr. 766 din 21 noiembrie1997
este A - construcții de importanță excepțională.
Conform studiului geotehnic, terenul de fundare din amplasament prezintă
următoarea stratificație:
 pentru forajul f01:
- un strat de sol vegetal în grosime de cca 50 cm;
- un strat de argilă nisipoasă prăfoasă, cu plasticitate mijlocie, vartosă, în grosime
de 200 cm;
- un strat de argilă nisipoasă, cu plasticitate mare, vartoasă - consistentă, cu o
grosime de cca 280 cm;
Proprietăţile fizice rezultate în urma analizelor de laborator se încadrează în
următoarele intervale:
 compoziţie granulometrică:
S.C. PROCONRIM S.R.L 21
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- petris - (0,00% ÷ 0,00%);


- nisip - (27.03% ÷ 30.80%);
- praf - (37.27% ÷ 46.36%);
- argilă - (27.45% ÷ 32.46%);
 umiditate naturală:w (%)= (13.02 ÷ 21.78);

 limita inferioară de plasticitate wp (%)= (11.33 ÷ 13.92);


 limita superioară de plasticitate wL (%)= (31.52 ÷ 39.11);
 indicele de plasticitate Ip (%) = (20.17 ÷ 25.19);
 indicele de consistenta Ic (%) = (0.67 ÷ 0.92);

 pentru forajul f02:


- un strat de sol vegetal în grosime de cca 50 cm;
- un strat de argilă nisipoasă prăfoasă, cu plasticitate mijlocie, vartosă, în grosime
de 200 cm;
- un strat de argilă nisipoasă, cu plasticitate mare, vartoasă - consistentă, cu o
grosime de cca 280 cm;
Proprietăţile fizice rezultate în urma analizelor de laborator se încadrează în
următoarele intervale:
 compoziţie granulometrică:
- petris - (0,00% ÷ 0,00%);
- nisip - (24.51% ÷ 32.62%);
- praf - (39.90% ÷ 49.65%);
- argilă - (27.02% ÷ 29.41%);
 umiditate naturală:w (%)= (21.05 ÷ 28.13);
 limita inferioară de plasticitate wp (%)= (19.18 ÷ 25.27);
 limita superioară de plasticitate wL (%)= (44.02 ÷ 68.20);
 indicele de plasticitate Ip (%) = (23.75 ÷ 45.12);
S.C. PROCONRIM S.R.L 22
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

 indicele de consistenta Ic (%) = (0.80 ÷ 0.96);pentru forajul f03:

 pentru forajul f03

- un strat de sol vegetal în grosime de cca 50 cm;


- un strat de argilă nisipoasă prăfoasă, cu plasticitate mijlocie, vartosă, în
grosime de 200 cm;
- un strat de argilă nisipoasă, cu plasticitate mare, vartoasă - consistentă, cu o
grosime de cca 280 cm;
Proprietăţile fizice rezultate în urma analizelor de laborator se încadrează în
următoarele intervale:
 compoziţie granulometrică:
- petris - (0,00% ÷ 0,00%);
- nisip - (23.19% ÷ 32.58%);
- praf - (40.65% ÷ 46.78%);
- argilă - (25.11% ÷ 32.58%);
 umiditate naturală:w (%)= (13.00 ÷ 21.73);
 limita inferioară de plasticitate wp (%)= (11.30 ÷ 13.88);
 limita superioară de plasticitate wL (%)= (31.59 ÷ 39.13);
 indicele de plasticitate Ip (%) = (20.22 ÷ 25.30);
 indicele de consistenta Ic (%) = (0.67 ÷ 0.92);

În ceea ce privește stabilitatea, conform datelor din Studiul Geotehnic, se


precizează:
Având în vedere faptul că în zonă nu s-au produs alunecări, se constată că
amplasamentul are stabilitatea locală și generală asigurate.
Valorile presiunilor sunt: presiunea convențională: pconv barat = 200 kPa;
presiunea plastică: ppl = 170 kPa și presiunea critică: pcr = 190 kPa.
S.C. PROCONRIM S.R.L 23
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

5. Date privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale


Din punct de vedere structural construcția obiectiv este o construcție industrială
energetică.
Stalpul de beton 73 din LEA 110 KV Fălciu-Murgeni dublu circuit (echipat un
circuit), este de tip SCS 1187- stalp de sustinere in aliniament, fiind echipat cu 3
lanturi de izolatoare de portelan de sustinere simpla, dispozitive antipasare, 3
conductoare active cu sectiunea de 185/32 mmp, conductor de protectie de OL AL-S
95/55 mmp .
Stalpul este confectionat din beton armat centrifugat telescopat, alcatuit din 2
tronsoane si console metalice . Fundatia stalpului este de tip monobloc.
Structura de rezistență a stâlpului este realizată din beton armat centrifugat
telescopat, alcătuit din 2 tronsoane și 3 console din metal. Tronsonul de la bază are o
lungime de 9.43 m, un diametru constant (exterior 72 cm și interior de 58 cm și o
grosime la perete de 7 cm), iar tronsonul al doilea are o lungime de 15.07 m, un
diametru variabil de la 53 la 34,3 cm spre vârf și o grosme variabilă de la 7 cm la 5,50
cm spre vârf.
Stâlpul este armat longitudinal cu bare independente de tip PC52 Φ20 dispuse
la circa 10 cm pe conturul secțiunii. Transversal stâlpii sunt armați cu fretă de tip Ob
Φ6/12cm.
Înălțimea totală a stâlpului este de 24,65 m raportată la cota superioară a
fundațiilor. Stâlpul prezintă 3 console metalice pentru susținere izolatori la cotele
14,50 m, 18,05 m și 21.70 m.
Fundația stâlpului este de tip fundație izolată tip pahar și prezintă o formă
dreptunghiulară în plan cu dimensiunile 1,50 x 1,50 și o înălțime de circa 3,25 m și
este realizată din beton. Aceasta prezintă o cotă de fundare de circa 3,10 m raportată
la CTN.
S.C. PROCONRIM S.R.L 24
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

În situația existentă linia LEA face în dreptul stâlpului expertizat un unghi de


200g respectiv 180°.

6. Descrierea stării construcţiei


La data vizitelor pe amplasament, respectiv mai 2019, starea construcției se
prezenta astfel:
1. S-au identificat următoarele degradări structurale:
- fisuri și crăpături în corpul celor 2 tronsoane, fisuri orientate în lungul armăturilor
longitudinale și transversale;crăpături pe toată inăltimea celor două tronsoane

- fisuri mai mici de 0,5 mm pline cu carbonat de calciu ca urmare a apelor din
precipitaţii ce au pătruns în interiorul stâlpului prin zona de îmbinare dintre cele două
tronsoane, si prin varful stalpului, ape care s-au acumulat in interiorul stalpului, au
penetrat peretele stâlpului şi sub acţiunea fenomenului de îngheţ au produs fisurarea
acestuia și a fundației, având loc şi un fenomen chimic de debazificare a betonului din
care a rezultat carbonatul de calciu;
- fundațiile realizate din beton monolit cu agregate nesortate prezintă crăpături;
- consolele metalice prezintă un stadiu de coroziune avansat, fapt care reduce
secțiunile elementelor cu 10-15 %;

S.C. PROCONRIM S.R.L 25


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- lipsa acoperirii cu beton a armăturilor;

2. S-au identificat următoarele degradări nestructurale:


- tronsoanele de beton prezintă zone cu strat de impermeabilizare lipsă sau puternic
degradat;
- lipsa unui strat de protecție anticorozivă la elementele componente ale consolelor
metalice;

Condiţii de execuţie, exploatare si întreţinere


Executia defectuoasa a lucrarilor de monolitizare a zonei de imbinare a celor
doua tronsoane ale stalpului, a favorizat, in timp, penetrarea prin aceasta zonă a apelor
meteorice in interiorul acestuia. Acest fenomen s-a produs și datorita degradării
căciulii de protecție din vârful stâlpului. Apa ajunsa in interiorul stâlpului nu a mai
avut posibilitatea de a se scurge, doar de a se infiltra in peretele stalpului. Stagnat in
interior mult timp, aparitia inghetului in sezonul rece, a produs fisuri mai mici si mai
mari in stalp si fundatie facand ca acesta sa nu mai prezinte siguranta in exploatare.
Se consideră că degradările constatate sunt influențate de defectele de execuție,
calitatea materialelor utilizate și de lipsa unor lucrări periodice de reparație și
întreținere.

S.C. PROCONRIM S.R.L 26


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Din analiza degradărilor constatate la construcția analizată se poate trage


concluzia că starea actuală a acestora se poate considera ca fiind nesatisfăcătoare, în
consecință, dacă nu se iau măsuri de reabilitare există riscul major ca în cazul acțiunii
viitoare a factorilor externi (fenomene meteo extreme, precipitaţii, îngheţ – dezgheţ),
și/sau în cazul producerii unui cutremur de intensitate medie construcția să cedeze din
punct de vedere structural.

7. Rezultatele investigaţiilor pentru determinarea rezistenţelor betonului


Analizând datele din Nomenclator de produse CELPI vol. II din 1977, se
constată faptul că principalul material utilizat pentru tronsoanele stâlpilor de beton,
este betonul armat prefabricat centrifugat. Valorile proiectate ale betonului pentru
stâlpul analizat sunt corespunzătoare unui beton de clasă C25/30 respectiv:
- rezistența caracteristică la compresiune: fck=25,00 N/mm2
Pentru valorile realizate ale rezistenţelor se ţine cont de un coeficient de
reducere a rezistențelor betonului mR=0,90, datorat degradărilor și a factorilor de
mediu ce au acționat asupra construcției. Obţinem astfel, următoarele valori ale
rezistenţelor: - rezistența caracteristică la compresiune: fck=22,50 N/mm2

8. Stabilirea valorilor rezistenţelor betonului (pe baza nivelului de cunoaştere)


Identificarea nivelului de cunoaştere:
Geometria – configuraţia de ansamblu a structurii şi dimensiunile elementelor sunt
cunoscute dintr-un releveu extins.
Alcătuirea de detaliu – detaliile sunt cunoscute dintr-o inspecţie extinsă pe teren.
Materialele – informaţiile privind caracteristicile mecanice ale materialelor au fost
preluate din cataloage.
În conformitate cu factorii consideraţi mai sus, rezultă următorul nivel de
cunoaştere: KL2. Acestui nivel de cunoaştere îi corespunde un factor de încredere
S.C. PROCONRIM S.R.L 27
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

care are valoarea CF=1,20 (conform P100-3/2008, tab. 4.1).


În vederea stabilirii caracteristicilor materialelor din structura existentă, valorile
medii obţinute se împart la valorile coeficientului de încredere CF. Se obţin astfel,
următoarele valori ale rezistenţelor:
- rezistența caracteristică la compresiune: fck=18,75N/mm2
Deoarece rezistențele obținute după aplicarea factorilor de siguranță sunt
apropiate de rezistențele betonului de clasă C18/22,5, se concluzionează că betonul
aferent celor două tronsoane are o clasă C18/22,5.

9. Alegerea metodologiei de evaluare


Se va utiliza pentru verificarea structurii construcției analizate metodologia de
evaluare de nivel 1. Acest tip de metodologie implică:
- evaluarea calitativă preliminară a construcţiei care constă în verificarea listei de
alcătuire structurală dată în anexa B din P100-3/2008.
- evaluarea cantitativă simplificată.
Această evaluare se va face pentru încărcările verticale gravitaționale și
încărăcările orizontale (vânt, seism).
În evaluare se va lua în considerare și analiza stabilității locale a
amplasamentului stâlpului, analiză preluată din studiul de stabilitate aferent studiului
geotehnic.

10. Efectuarea procesului de evaluare


Evaluarea calitativă urmărește măsura în care regulile de conformare generală
a structurii și de detaliere a elementelor structurale și a componenetelor nestructurale
sunt respectate.
Rigiditatea laterală pe direcția transversală și longitudinală a stâlpului apare din
efectul de consolă verticală încastrată în fundație.
S.C. PROCONRIM S.R.L 28
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Aspecte luate în considerare:


- traseul încărcărilor
- redundanța sistemului structural
- discontinuități verticale
- Zone slabe din punct de vedere al rezistenţei,
- Efectele de torsiune de ansamblu,
- Infrastructura (fundaţiile),
- Nivelul de conformare a structurii,
- Nivelul leziunilor.
Gradul de îndeplinire a condiţiilor de alcătuire seismică (R1)
Indicatorul R1 ia valori pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiţii
de alcătuire dat în lista specifică tipului de structură analizat din anexa corespunzătoare
tipului de material structural folosit, respectiv, în cazul nostru Anexa B din P100-
3/2008.
Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcţia analizată, asociate
cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R1max= 100, corespunzător
unei construcţii care îndeplineşte integral toate categoriile de condiţii de alcătuire.
Cele 4 intervale distincte ale valorilor R1 sunt date în tabelul 8.1. din P100-3/2008.

Tabelul 8.1. Valorile R1 asociate claselor de risc seismic


Clasa de risc seismic
I II III IV
Valorile R1
<30 30-60 61-90 91-100

Lista de condiţii de alcătuire a structurilor din beton în zone seismice:


Criteriu Criteriul Criteriul nu este îndeplinit

S.C. PROCONRIM S.R.L 29


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

este Neîndeplinire Neîndeplinire


îndeplinit moderată majoră
(i) Conditii privind configuratia Punctaj maxim: 50 puncte
structurii 50 30-49 0-29
- Traseul încărcărilor este continuu - - 24
- Sistemul este redundant. (Sistemul are
suficiente legături pentru a avea
- - 24
stabilitate laterală şi suficiente zone
plastice potentiale)
- Nu există niveluri slabe din punct de
- - 15
vedere al rezistenţei
- Nu există niveluri flexibile - - 20
- Nu există modificări importante ale
dimensiunilor în plan ale sistemului - - 25
structural de la nivel la nivel
- Nu există discontinuităţi pe verticală
(toate elementele verticale sunt - - 26
continue până la fundaţie)
- Nu există diferenţe între masele de
- 35 -
nivel mai mari de 50 %
- Efectele de torsiune de ansamblu sunt
- 30 -
moderate.
- Infrastructura (fundaţiile) este în
măsură să transmită la teren forţele - - 18
verticale şi orizontale
Total pe criterii: - 65 152
Punctaj total: 217 din 450 de puncte (48%)

(iii) Condiţii privind alcătuirea Punctaj maxim: 30 puncte


(armarea) elementelor structurale 30 20-29 0-19
(b) Structuri tip cadru din beton armat
Ierarhizarea rezistenţelor elementelor
- - 8
structurale asigură dezvoltarea unui
mecanism favorabil de disipare a

S.C. PROCONRIM S.R.L 30


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

energiei seismice: la fiecare nod suma


momentelor capabile ale stâlpilor este
mai mare decât suma momentelor
capabile ale grinzilor
- Încărcarea axială de compresiune a - - 9
stâlpilor este moderată ν≤0,65
- În structură nu există stâlpi scurţi:
raportul între înălţimea secţiunii şi - - -
înălţimea liberă a stâlpului este < 0,30
- Rezistenţa la forţa tăietoare a
elementelor nodului este suficientă
pentru a se putea mobiliza rezistenţa la - - 10
încovoiere la extremităţile grinzilor şi
stâlpilor
- Înnădirile armăturilor în stalpi se
dezvoltă pe 45 diametre, cu etrieri la - - 10
distanţa 10 d pe zona de înnădire
- Înnădirile armăturilor din grinzi se - - -
realizează în afara zonelor critice
- Etrierii în stâlpi sunt dispuşi astfel
încât fiecare bară verticală se află în - - 12
colţul unui etrier (agrafe)
- Distanţele între etrieri în zonele
critice ale stâlpilor nu depăşesc 10 - - 12
diametre, iar în restul stâlpului ¼ din
latură
- Distanţele între etrieri în zonele
plastice ale grinzilor nu depăşesc 10 - - -
diametre şi ½ din lăţimea grinzii
Total pe criterii: - - 61
Punctaj total: 61 din 180 de puncte (34%)

Punctajul total pentru


R1 =34 puncte
ansamblul conditiilor
Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabileşte valoarea coeficientului
R1 (gradul de îndeplinire a condiţiilor de alcătuire seismică): R1=34

S.C. PROCONRIM S.R.L 31


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

Gradul de afectare structurală (R2)


Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de
degradări structurale şi nestructurale dat în lista specifică tipului de construcţie
analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat (în cazul nostru
Anexa B din P100-3/2008).
Şi în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de
construcţia analizată, asociate celor 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj
maxim R2max= 100, corespunzător unei construcţii cu integritatea neafectată de
degradări. Cele 4 domenii distincte ale valorilor R2 sunt date în tabelul B.3. din P100-
3/2008.
Tabelul 8.2. Valorile R2 asociate claselor de risc seismic
Clasa de risc seismic
I II III IV
Valorile R2
<40 40-70 71-90 91-100

Lista de condiţii privind starea de degradare a elementelor structurale


Criteriul Criteriul nu este îndeplinit
Criteriu este Neîndeplinire Neîndeplinire
îndeplinit moderată majoră
(i) Degradări produse de acțiunea Punctaj maxim: 50 puncte
cutremurului 50 26-49 0-25
- Fisuri şi deformaţii remanente în
zonele critice (zonele plastice) ale - - 8
stalpilor, pereţilor şi grinzilor
- Fracturi şi fisuri remanente înclinate
- - -
produse de forţa tăietoare în grinzi
- Fracturi şi fisuri longitudinale
deschise în stalpi şi/sau pereţi produse - - 5
de eforturi de compresiune
- Fracturi sau fisuri înclinate produse de - - -

S.C. PROCONRIM S.R.L 32


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

forţa tăietoare în stâlpi şi/sau pereţi


- Fisuri de forfecare produse de
- - 5
lunecarea armăturilor în noduri
- Cedarea ancorajelor si înădirii barelor
- - 10
de armătură
- Cedări ale fundatiilor sau terenului de
- 26 -
fundare
Total pe criterii: - 26 28
Punctaj total: 54 din 250 de puncte (21%)

Punctaj maxim: 20
(ii) Degradări produse de încărcările
puncte
verticale
20 11-19 0-10
- Fisuri si degradări în grinzi si plăcile
- - -
planseelor
- Fisuri si degradări în stâlpi si pereti - - 5
Total pe criterii: - - 5
Punctaj total: 5 din 20 de puncte (25%)

(iii) Degradări produse de Punctaj maxim: 10


încărcarea cu deformatii (tasarea puncte
reazemelor, contractii, actiunea 10 6-9 1-5
temperaturii, curgerea lentă a betonului - - 2
Punctaj total: 2 din 10 de puncte (20%)

Punctaj maxim: 10
(iv) Degradări produse de o executie
puncte
defectuoasă (beton segregat, rosturi de
10 6-9 1-5
lucru incorecte)
- - 5
Punctaj total: 5 din 10 de puncte (50%)

(v) Degradări produse de factorii de Punctaj maxim: 10


mediu: înghet-dezghet, agenti corozivi puncte
chimici, sau biologici, etc. , asupra 10 6-9 0-5
S.C. PROCONRIM S.R.L 33
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

betonului si asupra armăturilor din otel


(inclusiv asupra proprietătilor de - - 2
aderentă ale acestora)
Punctaj total: 2 din 10 de puncte (20%)
Punctajul total pentru
R2 =27 puncte
ansamblul conditiilor
Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabileşte valoarea coeficientului
R2 (gradul de afectare structurală): R2=27
11. Sinteza evaluării şi încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic
Conform punctajelor menționate în cod P100-3/2008, vulnerabilitatea
construcției în raport cu acțiunile luate în considerare, rezultă:
- gradul de îndeplinire a condiţiilor de conformare a structurii R1=cca.41
corespunzător pentru clasa de risc Rs II;
- gradul de afectare structurală care exprimă proporţia degradărilor existente
R2=cca.27 corespunzător pentru clasa de risc Rs I.
Evaluarea cantitativă prin procedura (metodologia de ordin 1) constă în
compararea: Cerința << Capacitate element
Construcţia prezintă abateri faţă de prevederile în vigoare, în ceea ce priveşte
gradul de îndeplinire al condiţiilor de alcătuire seismică, în elementele componente
ale structurii de rezistență sunt prezente crăpături și fisuri și este în măsură să transmită
la teren forţele verticale şi orizontale numai în regim static.
Luând în considerare cele enumerate mai sus, precum şi valorile indicatorilor
R1=41, R2=27 stabilite la punctul anterior, am stabilit aproximativ clasa de risc seismic
pentru construcţia analizată în situația existentă: Clasa Rs I, din care fac parte
construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător
stării limită ultime. Se precizează faptul că structura stâlpilor poate ceda fără a fi
supusă la acțiuni deosebite (vânt, chiuciură și seism de cod).
Defectiunile majore din structura stalpului pot provoca prabusirea stalpului si
S.C. PROCONRIM S.R.L 34
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

scoaterea din functiune a LEA 110 KV dublu circuit Fălciu-Murgeni, cu consecinte


deosebite asupra alimentarii cu energie electrica a consumatorilor si prin producere
de accidente umane grave.

12. Propunerea deciziei de intervenție:


Prezenta expertiză tehnică s-a efectuat la cererea beneficiarului în vederea
stabilirii soluțiilor de intervenție necesare consolidării sau înlocuirii și reamplasării
stâlpului de beton nr. 73 din LEA 110 kV Fălciu – Murgeni, din județul Vaslui.
Luând in considerare obiectivele expertizei precum şi:
- modificarea substanţiala a codurilor de proiectare până în prezent, (în sensul
majorării valorilor de proiectare);
- starea actuală, cu defecțiuni majore în structura stalpului (crăpături
longitudinale în ambele tronsoane, crăpături în zona de telescopare și înclinare mare
fata de axul stâlpului) care pot provoca prabusirea acestuia si scoaterea din functiune
a LEA 110 KV dublu circuit Vetrișoaia-Fălciu, județul Vaslui, cu consecinte deosebite
asupra alimentarii cu energie electrica a consumatorilor si prin producere de accidente
umane grave;
- ținând cont de mărimea degradărilor, se consideră că structura de rezistență a
stâlpului nu mai poate fi readusă la starea de exploatare prin lucrări de reparații.
Astfel, se propune: Soluție unică de intervenție:
‐ Se impune înlocuirea stâlpului existent tip SCS-1187 cu un stâlp metalic tubular
nou de tip SMTs-110208 care se va amplasa în apropierea amplasamentului actual,
în aliniamentul liniei LEA 110 KV, la o distanță de 5,00 m față de stâlpul existent nr.
73, spre stâlpul 74 ( plansa nr. 1.02) și care va fi prevăzut cu fundație turnată
monobloc (plansa nr. 1.05). Se anexeaza fisa tehnica a stâlpului propus SMTs-110208
(plansa nr. 3.2).

S.C. PROCONRIM S.R.L 35


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

‐ inlocuirea izolației electrice existente cu lanțuri de izolatoare de sustinere


simpla din materiale compozite;
‐ refacerea instalatiei de legare la pamant.
‐ se va realiza un drum de aces provizoriu, cu o lungime aproximativă de 5 m,
prin decopertarea stratului vegetal și dispunerea unui strat de balast/piatră spartă,
conform planșei nr. 1.06.
Stâlpul se va reamplasa atât din considerente tehnologice (imposibilitatea
opririi alimentării cu energie electrică a LEA pe o perioadă îndelungată) și din
considerente constructive (imposibilitatea realizării fundației și poziționării stâlpului
propus pe același amplasament cu stâlpul existent).
Propunem ca soluție de intervenție o soluție unică, datorită faptului că este mai
ușor de executat și cu o durată de realizare cât mai scurtă.
Caracteristicile principale ale instalatiilor:
Stalpul existent care se demonteaza este de tip SCS 1187.
Stalpul nou proiectat este metalic tubular de tip SMTs 110 208.
Stalpul se echipeaza cu lanturi simple de izolatoare de sustinere din materiale
compozite.
Conductoarele active sunt de tip OL AL 185/32 mmp.
Conductorul de protectie este de tip OL AL-S 95/55 mmp

Procesul tehnologic al lucrarilor este urmatorul:

- ancorarea stalpilor de intindere de la capetele panoului in care se lucreaza;


- se demonteaza lanturile simple de izolatoare de sustinere de la stalpul nr 73.
- coborarea la sol a conductoarelor active si a conductorului de protectie in deschiderile
aferente panoului in care se lucreaza si realizarea ancorarii acestor conductoare.
- demontarea stalpului nr 73 de pe fundatia existenta;
S.C. PROCONRIM S.R.L 36
SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

- demontarea fundatiei vechi si depozitarea elementelor de beton rezultate din


demontare in spatiul stabilit in vederea eliminarii acestora din zona de lucru;
- umplerea cu pamant a gropii si compacterea pamantului;
- trasarea si pichetarea fundatiei stalpului nou;
-executarea fundatiei pentru stalpul nou;
- executia prizei de pamant;
-asamblarea la sol a stalpului metalic tubular,
- montarea stalpului nou pe fundatia realizata,
- montarea pe consolele stalpului a noilor lanturi de izolatoare compozite,
- montarea pe fiecare faza a dispozitivelor antipasare,
- montarea conductoarelor active si intinderea la sageata pe intregul panou.
- montarea conductorului de protectie.
- realizarea semnalizarilor de identificare si de avertizare prin inscriere pe stalpul nou
proiectat conform IPPP-SSM-33- DELGAZGRID.
- Se demonteaza ancorele de la capetele panoului pe care se lucreaza.
- Se aduce terenul la starea initiala.
NOTA: Cantitatile exacte de materiale necesare si valoarea exacta a lucarilor se vor
stabili la faza de proiectare PTh+DTAC.

S.C. PROCONRIM S.R.L 37


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

13. Evaluare costuri


Valorile prezentate în tabelul următor sunt valori (fără TVA) care includ
cheltuielile indirecte 7% şi profit 5%, conform formular F2 din Anexa 3.3 atașată la
prezenta documentație.
Nr
crt denumire valoare (lei)
1 montare stalp 86953
2 demontare stalp 4362
3 conductoare active 7470
4 conductoare de protectie 1552
5 schimbare izolatie 3142
6 placute indicatoare 289
7 priza de pamnat 8333
8 refacere mediu(nivelare teren) 744
amenajare drum de acces ( lungime drum=10 m ) si
9 platforma de lucru 1694
10 fundatie stalp 24716
total 139260,11

NOTA: Cantitățile exacte de materiale necesare și valoarea exactă a lucărilor


se vor stabili la faza de proiectare D.T.A.C. + P.Th.

14. Concluzii
Luând în considerare cele enumerate mai sus, am stabilit aproximativ clasa de
risc seismic pentru stâlpul de beton nr. 73 în situația propusă cu adoptarea soluției
unice: Clasa Rs IV, corespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic
aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în
vigoare.

S.C. PROCONRIM S.R.L 38


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

În urma aplicării soluției unice de intervenție se poate afirma că obiectivul


analizat, în situația propusă, asigură cerințele de rezistență, stabilitate, siguranță in
exploatare, igienă și sănătate impuse de articolul 5 din Legea 10/1995 și completările
ulterioare, privind calitatea în construcții.
Având în vedere cele prezentate mai sus se impune realizarea lucrărilor de
intervenție aferente soluției unice pentru construcția analizată într-un interval de
maxim 180 zile.
Ţinând cont de observaţiile asupra structurii, măsurătorile în situ, rezultate
prezentei expertize, se întrevede o EVOLUŢIE PERICULOASĂ pentru stâlpul nr. 73
în situația existentă.
Recomandarea noastră pentru reglementarea situaţiei din teren, este să se
realizeze solutia unică prin montarea unui stâlp de susţinere metalic tubular nou
de tip SMTS 110208 amplasat la 5,00 m față de stâlpul existent nr. 73, spre stâlpul
74, în aliniamentul existent al stâlpilor 72-74 din LEA Vetrișoaia - Fălciu.
Până la execuţia lucrărilor, stâlpul va fi monitorizat permanent şi se recomandă
montarea de placute avertizoare privind pericolul existent în zonă.
De asemenea se interzice urcarea pe stâlp înainte de realizarea lucrărilor
propuse.
Durata de valabilitate a expertizei este de 1 an, în situaţia în care nu apar
modificări importante ale terenului din amplasament și cu mențiunea că pe durata
acestei perioade să nu se producă seisme de medie și mare magnitudine. În cazul în
care se produce un astfel de seism expertiza se anulează automat și trebuie refăcută cu
luarea în calcul a degradărilor produse de seismul în cauză.
Conform minuntei din 09.05.2019, atașată la prezenta documentație, nu sunt
necesare lucrări de provizorate.

S.C. PROCONRIM S.R.L 39


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

IMPORTANT!
1. Decizia de intervenţie va putea fi completată şi/sau modificată după decopertarea în întregime
a structurii şi vizualizarea elementelor de către expert şi proiectant,
2. Orice modificare a soluţiilor propuse se va face numai cu acordul expertului tehnic,
3. Rezultatele prezentei expertize tehnice nu pot fi aplicate la alte obiective.
4. Prezentul raport de expertiză tehnică este valabil 1 an de la data întocmirii cu condiția ca pe
această perioadă caracteristicile fizice și mecanice ale construcției să nu se schimbe datorită
producerii unui seism.
Expert tehnic A1
Dr. ing. Dorel Plătică

Întocmit,
Ing. Chelaraşu Alexandru - Alin

S.C. PROCONRIM S.R.L 40


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

3.1. Anexă fotografică

S.C. PROCONRIM S.R.L 41


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

S.C. PROCONRIM S.R.L 42


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

S.C. PROCONRIM S.R.L 43


SOCIETATE DE PROIECTARE ŞI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCŢII
LABORATOR DE ANALIZE ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

S.C. PROCONRIM S.R.L.


Județul Iaşi, Sat Vișan, comuna Bârnova, Strada Sfânta Maria, nr. 30, România
Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail:proconrim@yahoo.com
J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iaşi

3.2. Fișa tehnică a stâlpului propus SMTs 110208

S.C. PROCONRIM S.R.L 44