Sunteți pe pagina 1din 11

ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

 ax  by  c
 , a, b, c, d , m, n, p  
 mx  ny  p

Data:
Clasa a IX-a D
Profesor:
Disciplina:Matematică
Unitatea de învăţare:Funcţia de gradul I  ax  by  c
Tema lecţiei: Poziţia relativă a două drepte. Sisteme de ecuaţii de tipul  , a, b, c, m, n, p  
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă  mx  ny  p

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

Competenţe specifice:
1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite
2.1. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor
2.2. Identificarea unor metode grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor
3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor şi reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I
4.1. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I şi reprezentarea ei geometrică
4.2. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete ce se pot descrie prin funcţii de o variabilă, inecuaţii sau sisteme
5.1. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei
5.2. Interpretarea cu ajutorul proporţionalităţii a condiţiilor pentru ca diverse date să fie caracterizate cu ajutorul unei funcţii de gradul I
6. Rezolvarea cu ajutorul funcţiilor a unei situaţii-problemă şi interpretarea rezultatului

Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare.
3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a
construirii unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme
practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, descoperirea dirijată
 Modul de organizare al clasei: frontal, individual
 Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea corectitudinii rezolvării
aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).
RESURSE:
 Materiale didactice: manualul, fişe cu probleme, tabla, creta
 Umane: 24 elevi
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

 Temporale: 50 min
Locul: sala de clasă.
Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manual matematică clasa a IX M. Burtea, G. Burtea, Ed. Carminis, culegere probleme clasa a
IX Ed. Campion.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Modul de Procedee de
Etapele lecţiei Conţinutul lecţiei Metode
organizare evaluare
1. Moment
organizatoric Verificarea prezenţei elevilor, notarea absenţelor în catalog. Conversaţie Frontal

2. Captarea Verificarea temei prin sondaj, prin confruntarea rezultatelor, iar dacă Frontal analiza
Conversaţie
atenţiei există probleme nerezolvate, acestea se rezolvă la tablă. Individual răspunsurilor

Se anunţă clasa că lecţia prezentată se intitulează Poziţia relativă a


două drepte. Sisteme de ecuaţii de tipul,
3. Anunţarea  ax  by  c observarea
 , a, b, c, m, n, p   Conversaţie Frontal
temei  mx  ny  p elevilor
se prezintă competenţele

4. Dirijarea Conversaţie Frontal analiza


învăţării Fie sistemul Explicaţie Individual răspunsurilor
 ax  by  c Problematiza-
 , a, b, c, m, n, p   rea
mx  ny  p Exerciţiul
Necunoscutele din sistem sunt x, y , numerele a, b, m, n coeficienţii
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

necunoscutelor, iar c, p sunt termenii liberi. O pereche de numere


reale(x,y) care verifica simultan cele doua ecuaţii se numeşte soluţie
a sistemului.
Mulţimea soluţiilor sistemului este

S   x, y  ax  by  c şi mx  ny  p . 
Sistemul poate să admită soluţie unică(sistem compatibil
determinat), o infinitate de soluţii(sistem compatibil
nedeterminat), nici o soluţie(sistem incompatibil).
Rezolvarea unui sistem de două ecuaţii cu două necunoscute
se realizează prin două metode: metoda reducerii şi metoda
substituţiei. Reamintesc cu ajutorul elevilor cele două metode.
METODA SUBSTITUŢIEI: din una din ecuaţii se scoate o
necunoscută, se introduce necunoscuta scoasă în a doua ecuaţie, se
afla valoarea necunoscutei, cu valoarea aflată se revine la prima
ecuaţie şi se determină a doua necunoscută.
METODA REDUCERII:se înmulţesc termenii ecuaţiilor astfel încât
prin adunarea sau scăderea egalităţilor sa se anuleze termenii ce
conţin una din necunoscute, se rezolva ecuaţia cu o singura
necunoscuta obţinută, se înlocuieşte valoarea necunoscutei aflate
într-una dintre ecuaţiile , se rezolva ecuaţia , iar perechea obţinută
este soluţia sistemului.
Dacă prin această metodă se anulează toţi termenii ce conţin
necunoscutele şi termenii liberi, sistemul nu are soluţie unica. Dacă
se anulează toţi termenii ce conţin necunoscutele şi termenii liberi nu
se anulează, sistemul nu are soluţie.
Fiecare ecuaţie a sistemului este ecuaţia unei drepte y   x   ,
iar rezolvarea sistemului reprezintă de fapt stabilirea poziţiei relative
a două drepte. Interpretarea geometrică a soluţiilor sistemului:
 Drepte concurente - soluţie unică(sistem compatibil
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

determinat),
 Drepte confundate - o infinitate de soluţii(sistem compatibil
nedeterminat),
 Drepte paralele - nici o soluţie(sistem incompatibil)
Aplicaţii:
Propun elevilor să rezolve sistemele(interpretare geometrică):
 x  5y  3
I. 
 2 x  y  5
Rezolvare: Metoda reducerii

 x  5 y  3 ( 2)  2 x  10 y  6
 
 2 x  y  5  2 x  y  5
/ 11y  11, y  1
x  5  1  3, x  2
Soluţia sistemului este perechea S= (-2,-1), sistem compatibil
determinat.
Interpretare geometrică: Rescriem sistemul în forma
 x 3
 x  5y  3  y 
  5 5
 2 x  y  5  y  2 x  5
x 3
d1 : y  
5 5
d 2 : y  2 x  5
Reprezentăm grafic cele două drepte:
x 3
d1 : y   . Intersecţia cu axa Ox: y=0  x  3 . Obţin
5 5
3
A(3, 0) . Intersecţia cu axa Oy: x=0  y  . Obţin
5
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

3
B (0, ).
5
5
d 2 : y  2 x  5 Intersecţia cu axa Ox: y=0  x  . Obţin
2
5
M( , 0) . Intersecţia cu axa Oy: x=0  y  5 . Obţin
2
N (0, 5) .
Reprezentarea grafică în acelaşi sistem de axe pune în
evidenţă soluţia sistemului S= (-2,-1). Dreptele au un singur
punct de intersecţie.
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

 x  5y  3
II. 
 2 x  10 y  6
Se observă că prin împărţirea celei de-a doua ecuaţii cu 2 se
obţine prima ecuaţie. Se notează necunoscuta x cu  ,    ,
 3
şi se determină y  .
5
Sistemul are o infinitate de soluţii, este compatibil
   3  
nedeterminat, S    ,  ,   .
 5 
 x 3
 d1 : y  5

d : y  2 x  6
 2 10
Reprezentarea grafică în acelaşi sistem de axe pune în
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

evidenţă soluţia sistemului. Dreptele reprezentate de ecuaţii


sunt confundate.

III.
 x y 3

2 x  2 y  4
Dacă împărţim a doua ecuaţie cu 2 se obţine că 3=2, ceea ce
este fals. Deci sistemul nu are soluţie, este incompatibil.
 d1 : y  x  3

d 2 : y  x  2
Reprezentarea grafică în acelaşi sistem de axe pune în
evidenţă faptul că dreptele reprezentate de ecuaţii sunt
paralele
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

Să se discute în funcţie de valoarea parametrului real m sistemul Conversaţie


 mx  y  1 Problematizarea
5.Intensificarea  Exerciţiul
Frontal analiza
retenţiei  x  my  m Individual răspunsurilor
Învăţarea prin
descoperire
6. Asigurarea Muncă analiza
Fişă de lucru Individual
feed – back-ului independentă răspunsurilor
Conversaţie Frontal
7. Evaluare Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul lecţiei
Individual
8. Tema pentru Exerciţiile 1,2,3 manual pag 151 Conversaţie Frontal
acasă Explicaţia
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

1 S

2 I

3 S

4 T

5 E

6 M

Fişa de lucru
1. Completaţi tabelul cu denumirile corespunzătoare:

1. Valoare ce verifică o ecuaţie .

2. Un sistem care are soluţie.

3. Metodă de rezolvare a unui sistem.


ORIŢĂ FLORENTINA PAULA -COLEGIUL TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU” TURNU MĂGURELE TELEORMAN

4. Două drepte paralele sunt reprezentarea grafică a unui sistem…

5. Dreptele confundate se obţin ca interpretare grafică pentru un sistem compatibil…

6. De valoarea lui depinde uneori rezolvarea unei ecuaţii.

2. Rezolvă şi interpretează geometric sistemele:

7 x  y  1
a) 
 x y 4

 3 x  y  6
b) 
15 x  5  y  2   20

 x  4y  2
c) 
 2 x  8 y  6