Sunteți pe pagina 1din 5

PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)

a. datele de pe harddisk se pierd 167. Un firewall : a. păstrarea documentelor companiilor pe


152. … reţine instrucţiunile care sunt utilizate la
b. datele din memoria ROM se pierd a. previne accesul neautorizat al unei reţele Internet
pornirea computerului ?
c. datele de pe dischetă se pierd din afară b. cumpărarea şi vânzarea produselor pe
a. memoria virtuală
d. datele din memoria RAM se pierd b. previne distrugerea copiilor de siguranţă în Internet
b. memoria RAM
cazul unui incendiu c. utilizarea poştei electronice pentru afacerile
c. memoria ROM 160. DVD înseamnă:
c. protejează sala calculatoarelor de restul companiei
d. memoria cache (de acces rapid) a. Digital Versatile Disk
clădirii în cazul unui incendiu d. utilizarea Internetului pentru telefoane
b. Digital Video Disk
153. Pentru care din următoarele activităţi este mai d. protejează datele personale de accesul
c. Digital Video Drive 175. Un procesor de texte nu poate:
bun computerul decât omul ? administratorului
d. Digital Versatile Drive a. scrie o carte
a. viteza cu care poate efectua sarcini ce se
168. O parolă într-o reţea e preferabil să : b. verifica gramatical o carte
schimbă de fiecare dată 161. Un UPS e utilizat pentru:
a. fie numele tău, pentru a putea fi uşor c. verifica ortografia unei cărţi
b. organizarea datelor importante a. protejarea utilizatorului de leziuni cauzate
memorată d. afişa imaginile grafice dintr-o carte
c. păstrarea pe perioadă îndelungată a datelor de mişcările repetate
b. rămână neschimbată
importante b. protejarea utilizatorului de leziuni ale 176. O bază de date nu poate :
c. conţină numere şi litere
d. viteza cu care poate efectua operaţii ce se încheieturilor a. stoca o listă de titluri de CD-uri
d. fie scrisă pe o foaie plasată lângă computer
repetă c. protejarea utilizatorului cu ajutorul unui b. corecta datele introduse incorect
ecran protector 169. Dacă date confidenţiale sunt transferate pe c. fi accesată de pe Internet
154. Copyright-ul … :
d. protejarea computerului de şocuri electrice reţea, acestea vor fi : d. fi utilizată de mai multe persoane simultan
a. garantează dreptul autorului asupra
a. încapsulate
produsului 162. Care din următoarele variante este 177. Copiile de siguranţă se fac pentru :
b. înpachetate
b. garantează dreptul cumpărătorului de a adevărată? a. a asigura o eficienţă maximă a discului fix
c. încriptate
utiliza produsul a. un virus poate fi luat de la un scaner b. protecţia împotriva viruşilor
d. încredinţate
c. reprezintă dreptul autorului de a vinde b. un virus poate fi luat prin rularea fişierelor c. a fi siguri că nu pierdem date importante
produsul şi dreptul cumpărătorului de a-l vinde mai ataşate mesajelor 170. În cazul în care credeţi că computerul dvs. e d. a înlătura fişierele nedorite
departe c. un virus poate fi luat de la un mesaj virusat:
178. După 30 de minute în faţa calculatorului,
d. reprezintă dreptul autorului de a modifica d. un virus poate fi luat de la placa de sunet a. nu închideţi computerul
trebuie să :
produsul b. restartaţi computerul cu o dischetă sistem şi
163. Care din următoarele este un dispozitiv de a. faci o copie de siguranţă a discului fix
rulaţi programul antivirus
155. Ce dispozitiv este utilizat pentru selectarea ieşire ? b. faci o scurtă pauză
c. formataţi discul fix
meniurilor cu ajutorul GUI ? a. imprimanta c. bei o cafea
d. copiaţi fişierele importante pe dischetă
a. monitor b. tableta grafică d. restartezi calculatorul
înainte de a închide calculatorul
b. touchpad c. scaner
179. Intr-un birou în care nu se utilizează hârtia :
c. imprimantă d. mouse 171. Formatarea discului fix …
a. se utilizează Internetul în loc de fax
d. modem a. şterge toate datele şi pregăteşte discul
164. GUI înseamnă : b. se încurajează personalul să utilizeze
pentru utilizare
156. Un byte are … biţi. a. Interpretarea jocurilor utilizatorului (Games Internetul
b. este modalitatea uzuală de înlăturare a
a. 1 User Interpretation) c. devine un birou curat şi ordonat
viruşilor
b. 4 b. Interfaţa jocurilor utilizatorului (Games User d. se utilizează documente electronice
c. este modalitatea uzuală de refacere a
c. 8 Interface)
Windows-ului în cazul problemelor apărute la 180. Un virus de macro este :
d. 16 c. Interpretarea grafică pentru utilizator
pornire şi oprire a. un virus de dimensiuni mari şi foarte
(Graphical User Interpretation)
157. 1K în limbajul specific calculatoarelor d. e recomandat să se facă cel puţin o dată pe distructiv
d. Interfaţa grafică cu utilizatorul (Graphical
înseamnă: lună b. un virus ce distruge hardware-ul
User Interface)
a. 100 c. un virus care poate fi luat din documente
172. Care din următoarele este un sistem de
b. 1000 165. Dacă ai achiziţionat o singură licenţă pentru word
operare ?
c. 1024 un program, ai dreptul să: d. un virus ce se răspândeşte prin Internet
a. Word
d. 1056 a. oferi prietenilor copii gratuite ale
b. DOS 181. Copiile de siguranţă importante sunt păstrate :
programului
158. RAM înseamnă: c. Oracle DBMS a. într-o locaţie separată sigură
b. faci o copie de siguranţă
a. memorie cu acces aleator (Random Access d. Internet Explorer b. local
c. instalezi programul pe toate computerele
Memory) c. pe CD-ROM
tale 173. Performanţele unui calculator sunt influenţate
b. memorie accesată la citire (Read Access d. pe hârtie
d. oferi familiei copii ale programului de :
Memory)
a. dimensiunea monitorului 182. Care din următoarele dispozitive nu are
c. memorie cu adrese aleatoare (Random 166. Placa de bază este :
b. tipul tastaturii memorie:
Address Memory) a. o placă ce menţine sursa de alimentare cu
c. tipul microprocesorului a. camera video
d. memorie ce conţine adresele citite (Read curent
d. placa de sunet b. placa grafică
Address Memory) b. placa pe care se montează procesorul
c. CPU
c. carcasa computerului 174. Comerţul electronic reprezintă:
159. Ce se întâmplă cu calculatorul în cazul d. monitorul
d. placa grafică a computerului
întreruperii curentului?

1/5
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
183. Care este funcţia principală a procesorului ? b. nu se poate face d. copierea unui software comercial de la un a. 2KB
a. efectuarea calculelor şi executarea c. se poate face, dar cu ajutorul unui dispozitiv prieten şi utilizarea acestuia de acasă b. 20 KB
instrucţiunilor special c. 200 bytes
199. Un computer dintr-o reţea este ….
b. stocarea temporară de date d. se poate face, dar numai pe un laptop d. 50 KB
a. client
c. stocarea permanentă de date
192. Camerele digitale utilizează casete obişnuite b. server 208. Câţi bytes are cu aproximaţie un GB ?
d. stocarea copiilor de siguranţă pe dischetă
pentru înregistrarea filmelor ? c. punct de lucru a. 1 million
184. Care este unitatea de măsură ce apare în a. da d. terminal fără capacitate de procesare b. 1 mie
descrierea procesorului ? b. nu, utilizează casete digitale c. 1 miliard
200. Care este sistemul de numeraţie utilizat de
a. baud c. nu, utilizează carduri de memorie sau d. 100
calculator ?
b. kbs (kilobiţi pe secundă) discuri optice reinscriptibile
a. zecimal 209. Care din următoarele sisteme e cel mai
c. Mb (megabytes) d. nu, camerele digitale utilizează filme digitale
b. natural performant ?
d. MHz (megahertzi) reinscriptibile
c. binar a. Pentium II 233 MHz, 32 MB RAM, 6.4 GB
185. Ce indică un număr mai mare de megahertzi 193. Ce tip de cablu se utilizează pentru transferul d. primar HDD
pentru un procesor? datelor de pe camerele digitale ? b. Pentium III 450 MHz, 64 MB RAM, 10 GB
201. Care din următoarele nu denumeşte o zonă
a. un procesor mai mare a. USB HDD
de stocare a datelor?
b. un procesor mai lent b. paralel c. Pentium 133 MHz, 16 MB RAM, 2 GB HDD
a. informaţie
c. un procesor mai mic c. serial d. Athlon 700 MHz, 128 MB RAM, 20 GB
b. fişier
d. un procesor mai rapid d. nu se poate utiliza un cablu pentru legarea HDD
c. înregistrare
camerelor digitale la un calculator
186. Care din următoarele este un echipament de d. câmp 210. Ce tip de memorie foloseşte programul
intrare ? 194. Rezoluţia monitorului se măsoară în …. : Microsoft Word?
202. Care din următorii termeni pot referi un virus
a. monitor a. cm/inch a. RAM
de computer ?
b. trackball b. puncte b. ROM
a. cal troian
c. printer c. pixeli c. grafică
b. drop
d. plotter d. caractere d. 32 bit
c. maggot
187. Un dispozitiv de intrare cu ajutorul căruia se 195. Un Kb este d. leaf 211. Care din următoarele afirmaţii este adevărată?
indică pe un ecran sensibil se numeşte ….. : a. 100 bytes a. versiunea oficială a oricărui software este
203. Care din următorii termeni pot referi un virus
a. touch screen b. 1240 bytes comercială
de computer ?
b. monitor c. 1000 bytes b. versiunea beta a unui software este oferită
a. bug
c. light pen d. 1024 bytes publicului pentru testare
b. worm
d. PDA c. orice software trebuie înregistrat
196. Care din următoarele afirmaţii legate de c. patch
d. dacă pe computerul dvs. aveţi un program
188. Care din următoarele tipuri de computere au conectarea la Internet este adevărată? d. crack
şi doriţi să obţineţi versiunea superioară a acestuia,
în mod obişnuit un trackball ? a. Internetul poate fi folosit pentru a conecta
204. Care din următoarele pot reprezenta trebuie doar să vă înregistraţi, fără a plăti diferenţa
a. minicomputere calculatoare cu acelaşi sistem de operare
echipamente?
b. laptop-uri b. Internetul poate fi folosit pentru a conecta 212. Un PC este folosit acasă pentru:
a. hardware
c. mainframe-uri calculatoare cu orice sistem de operare a. efectuarea unor calcule complexe
b. shareware
d. servere c. Trebuie să ai un modem pentru a te b. analizarea unor baze de date foarte mari
c. software
conecta la Internet c. realizarea unor proiecte cu ajutorul
189. Aveţi de listat foarte multe documente de tip d. freeware
d. Trebuie să ai o linie de telefon pentru a te Internetului
text. Care din următoarele tipuri de imprimante vă
conecta la Internet 205. Termenul … este asociat cu conectarea la d. planificarea lucrărilor unor roboţi industriali
oferă cel mai economic mod de tipărire ?
Internet.
a. cu ace 197. In ce situaţii calculatoarele sunt mai utile decât 213. Care din următoarele afirmaţii e falsă?
a. software
b. cu jet de cerneală oamenii ? a. comerţul electronic se referă la efectuarea
b. on-line
c. laser a. pot sorta rapid cantităţi mari de date electronice a unor tranzacţii
c. browser
d. de birou b. pot înlătura greşelile utilizatorilor b. comerţul electronic desemnează afaceri
d. e-mail
c. nu se opresc niciodată din lucru electronice
190. La ce este utilizat un plotter ?
d. pot efectua sarcini ce se modifică de fiecare 206. Care din următoarele afirmaţii este adevărată? c. comerţul electronic e utilizat foarte rar
a. la introducerea imaginilor pe calculator
dată a. acasă se utilizează servere d. comerţul electronic se referă la culegerea
utilizând un dispozitiv sensibil la lumină
b. în afaceri se utilizează minicomputere electronică de informatii în scop comercial
b. la desenarea graficelor şi diagramelor 198. Care din următoarele acţiuni sunt ilegale ?
c. la convertirea graficelor şi diagramelor în a. neînregistrarea unui software achiziţionat c. în centre de cercetare se întâlnesc 214. Care din următoarele afirmaţii e adevărată?
format grafic b. copierea şi utilizarea unui program freeware supercomputere a. monitorul trebuie poziţionat în partea stângă
d. la imprimarea datelor de orice tip fără a-l plăti d. mainframe-uri nu se utilizează de marile a utilizatorului
c. utilizarea în comun cu un prieten a unei reţele b. monitorul trebuie poziţionat în partea
191. Descărcarea imaginilor făcute cu o cameră
singure licenţe, dar nu în acelaşi timp 207. Un document simplu de text de o pagină dreaptă a utilizatorului
digitală pe computer se face:
a. direct, cu ajutorul unui cablu poate avea dimensiunea de ….

2/5
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
c. monitorul trebuie poziţionat în faţa d. Vă asiguraţi că toate fişierele sunt salvate b. Powerpoint d. scaner
utilizatorului, astfel încât acesta să privească în sus în siguranţă pe dischete c. Word 237. Care din următoarele medii de stocare are cea
spre centrul ecranului d. Publisher mai mare capacitate ?
221. Ce înseamnă RSI?
d. contrastul şi luminozitatea pot ajustate de a. discheta
a. afecţiuni cauzate de incluziuni repetate 229. Care din următoarele echipamente nu este un
utilizator b. disc jaz
(Repeated Strain Inclusion) dispozitiv de intrare?
c. hard disk
215. Care din următoarele afirmaţii e adevărată? b. pornirea regulată a sistemelor (Regular a. Monitor
d. DVD
a. durerile de spate se evită printr-o bună Systems Initiation) b. Mouse
poziţionare a tastaturii c. infectarea rutinelor (Routine Structures c. Tastatură 238. Care din următoarele afirmaţii este adevărată?
b. oboseala ochilor se evită prin reglarea Infection) d. Scaner a. formatarea este folosită pentru a face un
scaunului utilizatorului d. afecţiuni cauzate de mişcări repetate back-up al datelor de pe disc
230. Care din următoarele reprezintă distanţa
c. afecţiunile cauzate de mişcări repetate pot fi (Repetitive Strain Injury) b. formatarea este folosită pentru a debloca
optimă recomandată faţă de monitor?
evitate prin poziţionarea corectă a tastaturii şi un disc
222. Sănătatea şi siguranţa sunt importante atunci a. 80 cm
mouse-ului c. formatarea este folosită pentru bloca
când lucraţi la calculator. Care din următoarele b. 1 m
d. afecţiunile cauzate de mişcări repetate pot accesul la un disc
previne leziunile cauzare de lucrul pe calculator? c. 60 cm
fi evitate prin poziţionarea corectă a monitorului d. formatarea este folosită pentru a pregăti
a. Utilizarea screen saver-elor d. 70 cm
discul în vederea stocării de informaţii
216. Care din următoarele afirmaţii e falsă? b. Utilizarea aparatelor de aer condiţionat
a. pentru a evita contactul utilizatorilor cu c. Securizarea tuturor cablurilor electrice 231. Care este înălţimea maximă la care trebuie să 239. Ce tip de software controlează alocarea
cablurile electrice, acestea trebuie trecute pe sub d. Stingerea luminii la sfârşitul zilei fie genunchii faţă de sol? resurselor în calculator ?
mochetă a. 1 m a. sistemul de operare
223. Care din următoarele sisteme conduc la
b. prizele nu trebuie să alimenteze foarte b. 80 cm b. programul antivirus
îmbunătăţirea comunicaţiilor într-o companie?
multe calculatoare c. 60 cm c. programul de back-up
a. Excel
c. cablurile trebuie protejate cu ajutorul unor d. 70 cm d. software-ul de securitate
b. PowerPoint
suporturi
c. E-mail 232. Care din următoarele este un sistem de 240. Care din următoarele afirmaţii este adevărată
d. un calculator nu consumă multă energie
d. Solitaire operare ? atunci când cumpăraţi produse online?
217. Care din următoarele mecanisme nu sunt a. Linux a. puteţi întâlni vânzătorul în persoană
224. Care din următoarele utilizează comerţul
folosite pentru a proteja computerele de accesul b. Microsoft Word b. puteţi testa produsele înainte de a le
electronic pe Internet?
neautorizat? c. Internet Explorer cumpăra
a. Verificarea zborurilor
a. firewall d. Outlook Express c. puteţi compara preţurile între diverse
b. Căutarea unei excursii
b. conturi pentru utilizatori produse
c. Căutarea destinaţiilor de vacanţă 233. Care din următoarele este un dispozitiv de
c. parole d. puteţi intra în posesia produselor imediat
d. Rezervarea unei vacanţe ieşire pentru fişierele de muzică ?
d. backup după cumpărare
a. scaner
225. Care din următoarele se foloseşte pentru
218. Care din următoarele afirmaţii e adevărată? b. imprimanta 241. Care din următoarele aplicaţii nu e utilizată
găsirea informaţiilor pe Internet?
a. viruşii se execută imediat după ce au c. boxe într-un spital?
a. Email
pătruns pe computer d. joystick a. înregistrarea pacienţilor
b. un procesor de texte
b. viruşii sunt generaţi de computer b. sistemul de control a ambulanţelor
c. un motor de căutare 234. Pe calculator aveţi date importante. Cum vă
c. viruşii fac parte din categoria sistemelor de c. instrumentele de diagnosticare
d. un program de editare de imagini protejaţi de accesul neautorizat şi de viruşi ?
operare d. servicii de consiliere
d. viruşii pătrund pe computer fără ştirea 226. Care din următoarele activităţi pe Internet sunt a. prin ştergerea acestora
b. prin ştergerea parolei 242. Care din următoarele tipuri de raportări pot
utilizatorului realizate de acasă?
c. prin dezinstalarea programului antivirus conţine anumite date personale ?
a. Păstrarea numelor şi adreselor prietenilor şi
219. Care din următoarele afirmaţii e falsă? d. prin folosirea unui program antivirus şi a. o ofertă cu produsele firmei
rudelor
a. copiile de siguranţă (backup) se fac pentru adoptarea unei politici de parolare corespunzătoare b. o listă de materiale ce trebuie achiziţionate
b. Căutarea informaţiilor pentru temele şi
a regăsi datele, în cazul distrugerii originalului c. o listă cu calculatoarele din birou
proiecte 235. Care din următoarele tipuri de computere este
b. fişierele cu date importante se salvează d. o listă cu personalul unui departament
c. Stocarea fişierelor unul portabil ?
regulat pe server
d. Restartarea calculatorului a. desktop 243. Care din următoarele componente reprezintă
c. datele şi copiile de sigurantă se păstrează
b. tower un periferic al unui sistem informatic?
în acelaşi loc 227. Care este avantajul principal al utilizării
c. laptop a. GUI
d. copiile de siguranţă se fac pentru cea mai reţelelor de calculatoare într-un birou?
d. mainframe b. scaner
recentă versiune a datelor a. Utilizarea în comun a datelor
c. memoria RAM
b. Crearea regulată a copiilor de siguranţă 236. Care din următoarele dispozitive este necesar
220. Care este cea mai bună modalitate de a d. unitatea de dischetă
c. Reducerea costurilor pentru comunicarea cu alte calculatoare prin
preveni infectarea cu viruşi a unui computer ?
d. Automatizarea procedurilor intermediul liniei telefonice ? 244. Care din următoarele dispozitive este cel mai
a. Inchideţi calculatorul de fiecare dată după
a. modem bun pentru a crea o copie de siguranţă a unui fişier
ce aţi terminat lucrul 228. Care din următoarele aplicaţii software se
b. fax de 50 KB ?
b. Instalaţi şi utilizaţi un software antivirus utilizează pentru crearea unui raport detaliat?
c. CD-ROM a. hard disk extern
c. Nu utilizaţi poşta electronică a. Excel

3/5
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
b. dischetă 252. Care din următoarele dispozitive nu este un 260. Aţi achiziţionat un CD cu un program de
c. DVD dispozitiv de stocare permanent ? contabilitate. Ce tip de licenţă aveţi pentru
d. CD_ROM a. hard disk program?
b. RAM a. freeware
245. Care din următoarele concepte reprezintă
c. bandă magnetică b. licenţă utilizator
utilizarea Internetului pentru a cumpăra produse
d. DVD c. shareware
online?
d. software
a. poşta electronică 253. Care din următoarele reprezintă funcţii ale
b. transfer electronic de date sistemului de operare? 261. Trebuie să faceţi o copie de siguranţă pentru
c. sistem electronic de înscriere a. depanarea erorilor apărute în programe date de 1MB. Ce dispozitiv folosiţi? 
d. comerţ electronic b. realizarea rapoartelor cu privire la viruşii a. discheta zip
eliminaţi b. CD
246. De ce este important să aveţi o bună
c. scanarea calculatorului c. DVD
luminozitate atunci când utilizaţi un calculator ?
d. supervizarea şi controlul resurselor unui d. discheta
a. pentru a îmbunătăţi vederea
calculator
b. pentru a evita pericolul radiaţiilor 262. Care din următoarele etape în realizarea unui
c. pentru a evita afecţiunile coloanei 254. Ce tip de reţea uneşte calculatoarele dintr-o program este a doua din lista urmatoare? 
d. pentru a evita afecţiunile oculare şi durerile clădire ? a. analiza
de cap a. WAN b. testarea
b. LAN c. implementarea
247. Care din următoarele acţiuni conduce la
c. MAN d. programarea
protejarea mediului înconjurător?
d. GAN
a. păstrarea unei înregistrări a tuturor 263. Cu ajutorul cărei din următoarele tehnologii
documentelor electronice pe disc 255. Conectarea la un server din reţea se face puteţi comunica cu alte calculatoare? 
b. utilizarea calculatoarelor 24 de ore dacă aveţi drepturi de ...  a. LAN
c. reducerea memoriei RAM a. admisiune b. ADSL
d. reciclarea cartuşelor de imprimantă b. logare c. CBT
c. acces d. EULA
248. Care din următoarele afirmaţii reprezintă un
d. intrare
dezavantaj al documentelor electronice? 264. Versiunea unui program este ...
a. uşurinţă în arhivare şi stocare 256. În ordine descrescătoare, care este a doua a. Un numãr care identificã data când a fost
b. găsirea rapidă a documentelor unitate de măsură, ca mărime, din următoarele: creat produsul software
c. accesul neautorizat a. gigabyte b. Un numãr care identificã un autorul
d. redenumirea acestora b. terabyte software-ului
c. petabyte c. Un numãr care identificã oferirea publica a
249. Legislaţia de protecţie a datelor reprezintă:
d. kilobyte unui program
a. o legislaţie care oferă deţinătorilor ei dreptul
d. Un numãr care indicã locul unde trebuie
de a se proteja împotriva accesului neautorizat 257. Care din următoarele este o bună metodă
instalat software-ul
b. o legislaţie care dă dreptul fiecărui individ pentru a evita afecţiunile cauzate de mişcări
de a stabili existenţa datelor personale, de a le repetate (RSI)?
vedea şi de a corecta sau şterge datele incorecte a. evitarea folosirii unei tastaturi
c. o legislaţie care dă dreptul guvernelor de a b. folosirea unui scaun ergonomic
controla datele de acces la Internet c. folosirea unui monitor cu diagonală mare
d. o legislaţie care ajută la promovarea d. luarea unor pauze regulate
conceptului copyright
258. Aţi achiziţionat on-line un produs din altă ţară.
250. Ce tip de computer este recomandat pentru a Ce legislaţie vi se aplică?
stoca o bază de date guvernamentală care este a. legislaţia ţării din care aţi achiziţionat
utilizată partajat de mai mulţi utilizatori ? produsul
a. mainframe b. legislaţia ţării dvs.
b. desktop c. legislaţiile ambelor ţări
c. laptop d. shareware
d. staţie de lucru
259- Trebuie să faceţi o copie de siguranţă pentru
251. Ce dispozitiv utilizaţi pentur a crea o versiune date de 1GB. Ce dispozitiv folosiţi?
digitală a unei fotografii ? a. discheta
a. ploter b. CD
b. imprimanta c. DVD
c. scaner d. discheta zip
d. mouse

4/5
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)

1. d 34. b 67. b 100. a 133. b 166. b 199. a 232. a


2. b 35. b 68. a 101. d 134. d 167. a 200. c 233. c
3. d 36. b 69. c 102. a 135. b 168. c 201. a 234. d
4. d 37. a 70. c 103. d 136. b 169. c 202. a 235. c
5. c 38. c 71. b 104. b 137. d 170. b 203. b 236. a
6. d 39. a 72. d 105. c 138. c 171. a 204. a 237. c
7. b 40. a 73. d 106. d 139. c 172. b 205. b 238. d
8. b 41. a 74. a 107. b 140. a 173. c 206. c 239. a
9. c 42. b 75. a 108. d 141. b 174. b 207. a 240. c
10. b 43. c 76. b 109. b 142. b 175. a 208. c 241. d
11. d 44. c 77. c 110. d 143. a 176. b 209. d 242. d
12. c 45. b 78. d 111. b 144. c 177. c 210. a 243. b
13. b 46. d 79. b 112. d 145. c 178. b 211. b 244. b
14. b 47. b 80. a 113. d 146. a 179. d 212. c 245. d
15. c 48. b 81. c 114. a 147. c 180. c 213. c 246. d
16. b 49. c 82. d 115. b 148. a 181. a 214. d 247. d
17. a 50. d 83. c 116. a 149. b 182. d 215. c 248. c
18. b 51. c 84. d 117. a 150. a 183. a 216. a 249. b
19. c 52. b 85. a 118. c 151. b 184. d 217. d 250. a
20. d 53. b 86. d 119. b 152. c 185. d 218. d 251. c
21. a 54. d 87. c 120. d 153. d 186. b 219. c 252. b
22. d 55. d 88. b 121. a 154. a 187. c 220. b 253. d
23. d 56. d 89. b 122. b 155. b 188. b 221. d 254. b
24. a 57. c 90. c 123. a 156. c 189. a 222. c 255. c
25. d 58. a 91. a 124. b 157. c 190. b 223. c 256. b
26. c 59. b 92. d 125. d 158. a 191. a 224. d 257. d
27. c 60. b 93. b 126. a 159. d 192. c 225. c 258. c
28. b 61. d 94. c 127. b 160. a 193. a 226. b 259. c
29. b 62. a 95. d 128. c 161. d 194. c 227. a 260. b
30. c 63. d 96. b 129. c 162. b 195. d 228. c 261. d
31. b 64. d 97. c 130. c 163. a 196. b 229. a 262. d
32. b 65. c 98. d 131. a 164. d 197. a 230. c 263. b
33. d 66. d 99. d 132. a 165. b 198. d 231. d 264. c

5/5