Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI

CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT
„ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU
CENTRUL NAȚIONAL DE INOVAȚII
DIGITALE ÎN EDUCAȚIE „CLASA VIITORULUI”

PROGRAM
de formare profesională continuă a cadrelor didactice
din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova

ALFABETIZARE DIGITALĂ

Chişinău – 2020
Programul a fost elaborat grație suportului financiar acordat de FUNDAȚIA ORANGE
MOLDOVA.
Aprobat la Consiliul Coordonator al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa
Viitorului”, proces-verbal nr. 5 din 17 iunie 2020, Senatul Universității Pedagogice de Stat ”Ion
Creangă” din Chișinău, proces-verbal nr. 11 din 25 iunie 2020.

Autori:
• Tatiana Chiriac, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
• Olesea Schițco, lector univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

2
NOTA EXPLICATIVĂ
I. Concepția formării, destinația și scopul Programului
Programul Alfabetizare digitală este parte integrantă a Programului de formare profesională continuă
a cadrelor didactice din sistemul de învățământ general din Republica Moldova, care reprezintă în sine o
structură definitivată, flexibilă și deschisă pe piața educațională, organizată în vederea formării
competențelor digitale ale profesorilor din acest sistem.
Actualitatea abordării didactice a programului. Evoluția rapidă a tehnologiilor informaționale în
toate sferele societății a solicitat o transformare digitală pentru modernizarea producției, creșterea
productivității, crearea de locuri noi de muncă, eficientizarea modului de organizare a procesului de învățare
etc., în corespundere cu mediul digital de azi.
În acest sens instituțiile de învățământ sunt cele mai indicate pentru transformarea digitală, iar
dezvoltarea inovațiilor și a competențelor digitale (ale elevilor, profesorilor) în sistemul educațional din
Republica Moldova au fost stabilite drept prioritate națională în documentele de politici educaționale și
strategice Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”,
Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, „Educaţia 2020”, Strategia Moldova Digitală
2020. La nivel național au fost identificate Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din
învățământul general (2015), Standarde de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și
liceal (2015) [4, 5].
Aceasta a devenit în ultimul timp una dintre preocupările determinante ale Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al RM cu susținerea partenerilor strategici de dezvoltare USAID - Proiectul de
Competitivitate din Moldova, Guvernul Suediei, UKaid, Fundația Orange Moldova, Serviciul de Dezvoltare
Liechtenstein etc.
În notă, sistemul educațional își direcționează activitatea pentru a crea un mediu favorabil cunoașterii,
utilizării și valorificării tehnologiilor informaționale în procesul de învățământ ca punct de referinţă al
schimbărilor la nivel micro, meso și macro, iar provocările se conturează pe trei direcţii majore: dotarea
şcolilor, pregătirea cadrelor didactice şi asigurarea procesului cu resurse educaționale.
Rolul definitoriu, în aceste condiții, aparține cadrelor didactice pentru care se solicită ca aceștea să
posede competenţe digitale pentru a face față provocărilor societății contemporane, erei informaționale,
cerințelor documentelor strategice și normative la nivel national și international.
Competența digitală este o componentă distinctă a mixului de competențe profesionale pe care trebuie
să le dețină fiecare cadru didactic, una dintre cele opt competențe-cheie, dezvoltate ca parte a obiectivelor
strategice ale Comisiei Europene pentru educație și formare, Codului educației al Republicii Moldova.
Conform Standardelor de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățămâtul general (2015),
„competențele digitale reprezintă un sistem integrat de cunoștințe, abilități, deprinderi, atitudini şi valori,
formate și dezvoltate prin învățare, pe care le posedă un individ și care pot fi mobilizate pentru a soluționa
diverse probleme ce apar în procesul colectării, păstrării, prelucrării şi diseminării informaţiei prin
intermediul tehnologiilor informaţiei şi a comunicațiilor [4, p. 3].
Constatăm, cu regret, că deocamdată nu toate școlile, cadrele didactice sunt pregătite pentru o abordare
digitală a procesului de instruire, pentru a susține/explora învățarea creativă, colaborativă, interdisciplinară
etc. bazată pe utilizarea instrumentelor și resurselor tehnologice digitale.
Necesitatea deținerii competențelor digitale de către profesorii școlari a devenit esențială atât în sălile
de clasă tradiționale, cât și în învățarea la distanță. Acut această problemă s-a reliefat în situația pandemică,
atunci când unele cadre didactice nu au putut face față provocărilor instruirii online, deoarece nu au deținut
competența digitală necesară pentru organizarea procesul de instruire la nivelul așteptărilor.
Astfel, pentru a răspunde nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din sistemul
de învățământ general în utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare a fost elaborat programul
Alfabetizare digitală (Digital Literacy).
Programul este destinat profesorilor școlari, utilizatori debutanți ai instrumentelor și resurselor digitale.
Scopul programului constă în formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, nivel bază,
pentru elaborarea și gestionarea conținuturilor digitale, prezentărilor electronice, comunicarea în spațiul
online, inițierea în serviciile de bază Google pentru educație, în vederea asigurării unui demers didactic de
calitate, conform cerințelor documentelor strategice și normative naționale, actualelor curricula la disciplină.

3
În acest context, programul Alfabetizare digitală reunește setul/ansamblul de cunoștințe, abilități,
atitudini și valori ale profesorului, nivel bază, care include:
Cunoștințe:
- înţelegerea şi cunoaşterea naturii, a rolului şi a posibilităţilor tehnologiilor informaționale și de
comunicare (TIC) în viaţa cotidiană;
- familiarizarea cu structura și principalele funcţii ale calculatorului personal;
- cunoașterea oportunităţilor şi riscurilor potenţiale ale Internetului şi ale comunicării cu ajutorul
mediilor electronice, etica comunicării online;
- înţelegerea modului prin care TIC pot constitui un support pentru creativitate şi inovaţie;
Deprinderi/aptitudini:
- utilizarea încrezătoare a unui calculator personal pentru a căuta, a colecta, a primi, a stoca și a procesa
informația;
- utilizarea instrumentelor și tehnologiilor de învățare electronică pentru crearea conținuturilor digitale
educaționale: producerea, prezentarea sau înţelegerea unei informaţii complexe;
- accesarea, explorarea și utilizarea serviciilor de pe Internet, folosirea informației selectate într-un
mod critic, apreciind relevanţa conținutului acesteia;
- crearea și gestionarea unei adrese de e-mail pentru a interacționa online, realiza schimbul de
informații digitale cu colegii și elevii;
- folosirea TIC pentru a sprijini gândirea critică, creativitatea şi inovaţia în procesul de predare-
învățare-evaluare;
- actualizarea constantă de către profesor a resurselor sale electronice etc.;
Atitudini:
- atitudinea critică şi reflexivă faţă de informaţia accesată online;
- utilizarea responsabilă a mijloacelor digitale;
- manifestarea interesului de a se implica în viața comunități în scopuri culturale, sociale etc. [8, p.
24].
La etapa actuală competență digitală, vizează abilitatea de a interacționa, comunica, publica şi accesa
informaţia din diverse surse. Ea inseamnă capacitatea de a inţelege şi a utiliza informaţia provenită dintr-o
largă varietate de surse, în format multiplu, atunci când este prezentată prin intermediul calculatorului.
Cadrele didactice și instituțiile de învățământ general vor urmări formarea constantă a competențelor
de adaptare permanentă la noile tehnologii și de utilizare a tehnologiilor digitale într-un mod sigur, critic și
responsabil, pentru a dobândi abilitățile digitale necesare pentru activitatea profesională și pentru participare
activă în comunitatea digitală în diverse domenii de competențe digitale: comunicarea digitală, gestionarea
informaţiei, crearea de conţinuturi digitale educaţionale, implementarea aplicaţiilor în mediul şcolar,
sistemele de gestionare a conținuturilor educaționale, utilizarea echipamentelor digitale în educaţie,
respectarea normelor etice și legale în spațiul digital [4, p. 4].
Programul Alfabetizare digitală are menirea de a contribui la:
- formarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și implicit ridicarea nivelului de competență
digitală a elevilor;
- eficientizarea procesului de învățare la clasă: realizat în format tradițional sau la distanță;
- creșterea gradului de motivare a cadrelor didactice pentru diversificarea metodelor de lucru cu elevii,
de utilizare și aplicare a instrumentelor și echipamentelor digitale în procesul de instruire formal, informal
și/ sau sincron/asincron;
- facilitarea procesului de elaborare a suporturilor curriculare, privind TIC: proiecte de lecții, produse
digitale și multimedia, prezentări PPT etc.;
- creșterea interesului și a gradului de motivare a elevilor pentru învățare prin formarea şi dezvoltarea
creativității digitale şi a gândirii algoritmice a elevilor;
- crearea unui mediu educațional ofertant, în care fiecare elev să se simtă participant activ la propria
învățare prin remodelarea design-ului procesului de instruire, oferind elevilor posibilități de a lucra cu o
varietate de materiale, resurse digitale în diverse medii digitale etc.
Este important de menționat că competențele digitale trebuie să fie dinamice și revizuite în mod periodic.
II. Finalitățile Programului (competențe profesionale dezvoltate)

4.1. Competențe la nivel de cunoaștere și înțelegere:


4
• identificarea elementelor componente ale calculatorului personal și a funcțiilor sistemului de operare
ale acestuia;
• familiarizarea cu conceptele de bază privind produsele software specializate în crearea documentelor
electronice în diferit format;
• înțelegerea opțiunilor de operare, aplicare și procesare a informației, având la bază programe
specializate în editarea informației digitale;
• cunoașterea modului de căutare și selectare a informațiilor din Internet, gestionare a informațiilor
relevante și comunicare în spațiul virtual (poșta electronică);
• cunoașterea riscurilor și a regulilor de etică în spațiul virtual;
• familiarizarea cu serviciile de bază Google pentru educație, beneficiile și soluțiile G Suite pentru
procesul didactic.
4.2. Competențe la nivel de aplicare:
• utilizarea efectivă a sistemului software a calculatorului pentru gestionarea datelor și a informațiilor;
• proiectarea, elaborarea și editarea documentelor digitale în format text și a prezentărilor electronice
(PPT), utilizând programe bazate pe folosirea tehnologiei informației și a comunicațiilor;
• căutarea și selectarea informațiilor relevante din diverse surse online și comunicarea prin poșta
electronică;
• întrebuințarea aplicațiilor specializate pentru prezentarea informațiilor multimedia în demersul didactic;
• inițierea în utilizarea aplicațiilor educaționale Google pentru educație în predare-învățare-evaluare,
comunicare și colaborare cu elevii și livrarea conținuturilor G Suite.
4.3. Competențe la nivel de integrare:
• integrarea tehnologiilor digitale și de comunicare în activitatea didactică pentru eficientizarea procesului
de predare-învățare-evaluare la clasă;
• promovarea educației digitale în rândul elevilor, profesorilor etc. și gestionarea schimbărilor necesare
la nivel instituțional, comunitar, regional;
• încurajarea elaborării și editării de produse digitale pentru asigurarea unui proces didactic de calitate,
conform cerințelor actualelor documente curriculare;
• sensibilizarea cadrelor didactice cu privire la utilizarea tehnologiilor digitale în demersul didactic, și a
serviciilor de bază Google pentru educație;
• conștientizarea riscurilor și problemelor ce pot apărea în spațiul virtual;
• integrarea în propriul sistem de valori, atitudini și comportamente a achizițiilor specifice educației
digitale prin stabilirea programului individual de formare profesională cu referire la dezvoltarea competenței
digitale, racordat la necesitățile personale, ale instituției de învățământ și a comunității.
III. Echipa de formare

Formatori certificați în domeniu


IV. Grupul țintă

Cadre didactice din sistemul de învățământ general, utilizatori debutanți ai instrumentelor și resurselor
digitale.
V. Forma de organizare:
Tradițională (făță în față)
VI. Resurse de timp:
4 zile (Contact direct: 4 zile X 4 ore =16 ore; Lucrul individual – 44 ore)
VII. Planul de învățământ

Administrarea programului

Inclusiv, număr de ore Forma de evaluare


Total ore Credite
Contact direct Lucrul individual finală
60 16 44 2 Admis/respins
5
Designul programului

Numărul de ore
Nr.
Module/Unităţi de conţinut Total ore Contact Activități Evaluare
ord.
direct individuale
Structura și sistemul de operare al
1. 4 1 3 0,5
calculatorului
Elaborarea și gestionarea
2. 18 5 13 1,5
conținuturilor digitale
Internetul și comunicarea în spațiul
3. 15 4 11 1
virtual
Elaborarea și editarea prezentărilor
4. 15 4 11 2
electronice
Servicii de bază Google pentru
5. 9 2 7 1
educație
Total: 60 16 44 6
Evaluarea 10% din conținutul programului

VIII. Curriculumul programului de formare pe module/unități de conținut

Modulul 1. STRUCTURA ȘI SISTEMUL DE OPERARE AL CALCULATORULUI


1. Calculatorul personal. Familiarizarea cu componentele de bază ale calculatorului. Destinația
componentelor de bază ale calculatorului personal.
2. Componentele hardware și software. Structura și funcționarea calculatorului. Echipamentele
fizice ale calculatorului (hardware). Programe și date (software). Sistemul de operare (SO).
Componentele și funcțiile sistemului de operare. Exemple de SO. Programe specializate în procesarea
informației de diferit tip.
3. Stocarea internă a datelor. Unități de stocare a datelor. Fișiere și directoare. Interfețe grafice
(ferestre). Navigarea în sistemul de fișiere al calculatorului personal. Gestionarea fișierelor și
directoarelor: creare, ștergere, mutare, copiere, redenumire, estimare a capacității de memorare.
Lansarea la execuție a aplicațiilor.
Modulul 2. ELABORAREA ȘI GESTIONAREA CONȚINUTURILOR DIGITALE
1. Aplicații de editare a documentelor. Crearea și salvarea documentelor în aplicația de procesare
textuală. Elementele de interfață ale aplicației de editare a textelor. Culegerea și editarea textelor de
la tastatură. Importul textelor din alte surse. Utilizarea opțiunilor de copiere, mutare, decupare (Copy,
Cut, Paste) a textului.
2. Opțiuni de bază asupra unui document. Salvarea, deschiderea și închiderea unui document.
Gestionarea concomitentă a mai multor documente.
3. Formatarea caracterelor. Setul de caractere. Dimensiunea corpului de literă. Culoarea de
scriere. Modul de scriere (îngroșat, înclinat, subliniat). Efecte asupra caracterelor.
4. Formatarea paragrafelor. Aranjarea textului în pagină. Alinierea paragrafului în spațiul util al
paginii. Stabilirea alineatelor. Spațierea liniilor de paragraf. Indentarea paragrafelor.
5. Formatarea paginii. Stabilirea dimensiunii paginii fizice. Setarea marginilor de pagină.
6. Numerotarea paginilor. Afișarea numărului de pagină. Completarea și setarea proprietăților
antetului și subsolului.

6
7. Crearea/ordonarea listelor numerotate sau marcate cu simboluri de evidențiere: tipuri de
marcare, tipuri de numerotare.
8. Instrumente de corectare. Utilizarea instrumentelor de verificare/corectare ortografică a textului:
analizator lexical, analizator gramatical, tezaur, corectare manuală, corectare automată.
9. Imprimarea documentelor. Posibilități și proprietăți de imprimare.
10. Crearea tabelelor. Crearea tabelelor cu ajutorul sistemului de asistență, prin inserare sau
desenare. Inserarea și ștergerea celulelor, rândurilor și coloanelor. Unirea și divizarea celulelor.
Utilizarea elementelor de formatare a tabelelor.
11. Crearea/inserarea diagramelor pentru prezentarea datelor. Selectarea tipului de diagramă în
funcție de specificul datelor de afișat. Modificarea aspectului sau stilului unei diagrame.
12. Importarea imaginilor în document. Formatarea imaginilor după culoare, luminozitate și
contrast. Modificarea dimensiunilor imaginii. Aplicarea chenarelor și umbrelor. Poziționarea imaginii
în document. Modul de aranjare a textului în jurul imaginii.
13. Crearea/inserarea schemelor și obiectelor grafice. Inserarea schemelor din grupul SmartArt.
Gruparea obiectelor folosind forme grafice simple Shapes. Aplicarea modificărilor de stil. Utilizarea
cutiuțelor de text; textul artistic.
14. Inserarea simbolurilor și formulelor matematice. Inserarea și editarea diferitor tipuri de
formule matematice, fizice, chimice.
Modulul 3. INTERNETUL ȘI COMUNICAREA ÎN SPAȚIUL VIRTUAL
1. Aplicații destinate accesării și navigării în Internet. Rețeaua globală Internet. Serviciul World
Wide Web (WWW). Navigatoarele web. Motoare de căutare. Accesarea, configurarea, utilizarea și
personalizarea browser-ului.
2. Navigare în Internet. Căutarea și selectarea informațiilor. Descărcarea și salvarea informațiilor
solicitate (text/imagini/audio/video) din diferite surse din Internet. Site-uri utile pentru profesor.
Evaluarea critică a surselor și folosirea criteriilor de evaluare a informației: calitatea informației,
fotografiilor, documentelor selectate, etc.
3. Securitatea informatică. Domeniul de aplicare. Pericolele informatice. Mijloacele și regulile de
protecție a sistemelor informatice. Veridicitatea și credibilitatea informațiilor din spațiul virtual.
4. Serviciul de poștă electronică. Aplicații asociate unui serviciu de poștă electronică. Crearea
poștei electronice personale (pe exemplul serviciului g-mail). Deschiderea și închiderea sesiunii de
lucru în contul personal de poștă electronică. Instrumente de gestionare a mesajelor. Crearea și
trimiterea mesajelor. Reguli de redactare a mesajelor. Anexarea și trimiterea fișierelor la mesajele
poștei electronice. Deschiderea și descărcarea mesajelor (anexelor) poștei electronice. Aplicarea
acțiunilor posibile unui mesaj deschis: răspunde, răspunde la toți, redirecționează. Căutarea mesajelor
în poșta electronică.
5. Etica spațiului virtual - particularitățile scrisorilor electronice și a mesajelor instantanee. Drept
informatic: dreptul de autor; licență; infracțiune informatică.
Modulul 4. ELABORAREA ȘI EDITAREA PREZENTĂRILOR ELECTRONICE
1. Elaborarea prezentărilor electronice. Elementele de interfață a aplicației de creare a
prezentărilor electronice. Opțiuni de bază: deschiderea, salvarea și închiderea unei prezentări. Tipuri
de diapozitive. Operații de gestionare a diapozitivelor: inserarea, ștergerea, copierea, mutarea,
reordonarea. Marcajele unui diapozitiv. Design-ul diapozitivelor, alegerea temelor/șabloanelor,
combinația de culori.
2. Inserarea și editarea textului. Formatarea textului în cadrul substituenților de text: font,
dimensiune, stil de afișare, aliniere, intervalul între linii, culoare, marcaje de listă. Selectarea,
copierea, mutarea și ștergerea fragmentelor de text. Reguli de stil și ergonomie în prezentarea
informației. Inserarea și formatarea casetelor (substituenților) de text.

7
3. Inserarea și editarea imaginilor. Inserarea imaginilor în diapozitive: dintr-o locație externă, din
biblioteci de resurse gratuite ale Internetului. Formatarea imaginilor: poziționarea, redimensionarea,
selectarea gamei coloristice, ajustarea parametrilor de luminozitate și contrast, rotirea imaginilor,
decuparea fragmentelor de imagini.
4. Crearea tabelelor. Crearea tabelelor cu ajutorul sistemului de asistență, prin inserare sau
desenare. Inserarea și ștergerea celulelor, rândurilor și coloanelor. Utilizarea elementelor de formatare
a tabelelor.
5. Crearea/inserarea diagramelor. Selectarea tipului de diagramă în funcție de specificul datelor
de afișat. Modificarea aspectului unei diagrame.
6. Crearea/inserarea schemelor. Crearea și editarea unei scheme cu elemente grafice simple.
Aplicarea modificărilor de stil.
7. Inserarea multimedia. Inserarea elementelor audio/video. Modificarea redării/reproducerii
audio/video.
8. Efecte de animație; tranziția diapozitivelor; derularea prezentărilor. Aplicarea efectelor de
animație asupra unui element din diapozitiv. Efecte de tranziție a diapozitivelor. Prezentarea
diapozitivelor în regim show.
Modulul 5. SERVICII DE BAZĂ GOOGLE PENTRU EDUCAȚIE
1. Serviciile de bază Google pentru educație. Inițierea în serviciile de bază Google pentru educație.
Stabilirea beneficiilor și soluțiilor utilizării instrumentelor educaționale Google.
2. Familiarizarea cu aplicațiile educaționale oferite de Google.
Elaborarea de documente colaborative (Google Docs, Google Slides). Stocarea datelor (Google
Drive). Utilizarea instrumentelor de comunicare (Google Meet).
3. Soluții G Suite pentru predare-învățare-evaluare, comunicare și colaborare cu elevii.
Recomandări pentru livrarea conținutului modulului dat.

IX. Strategii didactice de predare-învățare

Explicația, descoperirea, conversația, discuția, problematizarea, brainstorming-ul, dezbaterea, studiul


de caz, proiectul, clustering-ul, întrebările reciproce, instruirea interactivă, învățare bazată pe sarcini,
instruire prin screencast-uri etc.

X. Strategii didactice de evaluare


În procesul de formare profesională continuă, în contextul structurării procesului de învățământ axat pe
competențe, se utilizează următoarele modalități de evaluare:
- Evaluare inițială: chestionar de identificare a nevoilor de formare, de determinare a intereselor, a
opțiunilor cadrelor didactice pentru învățarea digitală etc.
- Evaluare formativă: fișe de evaluare, chestionare Google Forms/Quizizz, proiecte individuale
elaborate după anumite criterii (documente digitale: proiecte didactice, fișe de lucru, teste de evaluare,
prezentări electronice etc.); evaluări orale, practice (prezentări/demonstrații); evaluări reciproce etc.
- Evaluare sumativă: portofoliu/e-portofoliu, test final de evaluare a competenței digitale, util să
măsoare progresul formabilului privind participarea la curs.
Programul finalizează cu completarea chestionarului obligatoriu de evaluare a gradului de satisfacție
al participanților privind cursul în general (structurare, durată, suport, instrumente utilizate etc.).

XI. Lucrul individual

8
Lucrul individual ghidat de formator include:
Ore
Modalități de
Nr. Unități de conținut lucrul Produsul preconizat
evaluare
individual
1. Modulul 1. 3 Poster (prezentarea principalelor Turul galeriei
Structura și operații cu fișiere și directoare
sistemul de operare (creare, ștergere, redenumire,
al calculatorului copiere, mutare, căutare), relațiile
dintre componentele hardware și a
produselor software).
2. Modulul 2. 13 − Fișă de lucru la un subiect/temă dată, Prezentarea și
Elaborarea și utilizând obiecte grafice, imagini, evaluarea în
gestionarea scheme etc. baza unei grile
conținuturilor − Fișa de evaluare sumativă/formativă
la clasă (va conține matricea de Autoevaluarea
digitale
specificații, conținutul probei de produselor
evaluare, baremul de corectare,
schema de convertire a punctajului în
note).
− Proiect didactic elaborat conform
prevederilor metodologice ale
disciplinei date, conform sarcinii
înaintate, criteriilor de evaluare.
3. Modulul 3. 11 − Manual școlar pentru clasa/ Portofoliu
Internetul și disciplina predată (în format .pdf), electronic
comunicarea în descărcat de pe platforma
spațiul virtual http://ctice.gov.md/. Evaluarea
− Fișier (în format .pdf) Ghid de curentă și
utilizare a internetului, descărcat de observarea
pe platforma https://mecc.gov.md/; sistematică
− Lecții video, manuale digitale,
prezentări și exerciții etc. descărcate
din biblioteca digitală de pe
platforma http://educatieonline.md/ Autoevaluarea
conform unei tematici concrete la
disciplină.
− Poștă electronică creată.
− Scrisoare electronică (redactată și
transmisă la o adresă de e-mail).
4. Modulul 4. 11 Prezentare electronică (PPT) redactată Prezentarea
Elaborarea și conform sarcinilor și criteriilor date la PPT și
editarea un subiect din disciplina predată evaluarea
prezentărilor (mesajul prezentării (motto-ul), titlul reciprocă a
electronice prezentării, rezumatul prezentării, lista produselor
de obiective urmărite, ilustrarea elaborate
textului, imagini legate de tematică,
hartă conceptuală/ scheme,
reprezentarea informației prin tabel și
diagramă, design, animații și tranziții
ale slide-urilor).
5. Modulul 5. Servicii 7 − Cont elaborat pe G Suite; Evaluarea
de bază Google − Mapă pentru stocarea și partajarea practică
pentru educație datelor pe Google Drive;
9
− Proiect de grup interdisciplinar Grila de
(Google Docs, Google Slides ); observații
− Sesiune de lucru în camera virtuală
(Google Meet).
XII. Bibliografie
Cadrul legal și normativ
1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, 2014, modificat LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.
401; în vigoare 01.07.16.
2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova, nr. 944 din 14.11.2014. publicat în Monitorul Oficial, nr. 345-351 din 21.11.2014.
3. Strategia Moldova Digitală 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013.
4. Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general, aprobate prin
ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015.
5. Standarde de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal. Aprobate prin ordinul
Ministerului Educației nr. 862 din 7 septembrie 2015.
Bibliografia recomandată
6. Ajutor și învățare Word. Disponibil pe https://support.microsoft.com/ro-ro/word (accesat la
26.05.2020).
7. Ajutor și învățare PowerPoint. Disponibil pe https://support.microsoft.com/ro-ro/powerpoint (accesat
la 08.05.2020).
8. Ardelean, A., Mândruț O. Didactica formării competenţelor. Arad: „Vasile Goldiş” University Press,
2012.
9. Bolboceanu, A., Morozan, O. Intervenția psihologică în cazul dependenței de internet la copii: incursiuni
metodologice de diagnoză şi terapie. Disponibil pe:
https://drive.google.com/file/d/0Bz51GZJLEOVcQU9zVWw2OGF3b2c/view (accesat la 01.04.20).
10. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
economic and social committee and the Committee of the regions on The Digital Education Action
Plan. Brussels, 17.1.2018. COM (2018) 22 final.
11. Cojanu, Ș. ș.a. Cu privire la tendințele dezvoltării domeniului tehnologiei informației. Disponibil pe:
www.academiaromana.ro/pro_pri/doc/st_a02.doc (accesat la 27.05.2020).
12. Chiriac, T., Aplicații generice (suport de curs), Univ.Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Teacher
Education Review and Update of Curriculum. – Chișinău: Tipografia Centrală, 2014.
13. E-mail Tutorials, Disponibil pe https://edu.gcfglobal.org/en/topics/emailbasics/(accesat la 26.05.2020).
14. Gremalschi, A., Prisăcaru, A. Formarea și dezvoltarea culturii informaționale și a gândirii algoritmice în
învățământul general. Didactica Pro., nr. 4-5 (110-111), 2018.
15. Gremalschi, A. Formarea competenţelor-cheie in invăţămantul general: Provocări şi constrangeri: Studiu
de politici educaţionale; Inst. de Politici Publice. Chişinău: S. n., Tipogr. «Lexon-Prim», 2015.
16. Lankshear, C., Knobel, M. (2015). Digital Literacy and Digital Literacies: Policy, Pedagogy and
Research Considerations for Education. Nordic Journal of Digital Literacy. Disponibil pe:
https://www.researchgate.net/publication/284918725_Digital_Literacy_and_Digital_Literacies_Policy
_Pedagogy_and_Research_Considerations_for_Education/citation/download (accesat la 10.05.2020).
17. Marhan, A.-M. Competenţa digitală
https://www.researchgate.net/profile/Ana_Maria_Marhan2/publication/237192126_Competenta_digita
la/links/0deec51ba2212e647d000000/Competenta-digitala.pdf (accesat la 06.05.2020).
18. Microsoft Office Access 2007. Manual pentru uz școlar. Disponibil pe:
https://testeinfotic.files.wordpress.com/2012/12/microsoft-office-publisher-2007.pdf (accesat la
06.06.2020).

10
19. Microsoft PowerPoint 2010 Tutorials. Disponibil pe: https://edu.gcfglobal.org/en/powerpoint2010/
(accesat la 26.05.2020).
20. Popov, L., Evdochimov R. Tehnologii Informaţionale și Comunicaţionale, Modulul Conceptele de
bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul. Bălţi: US “Alecu Russo”, 2017.
21. TIC în educație. Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul
urban, Modul 5. Disponibil pe:
http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducationale/Modul%205%20TIC%20in%20ed
ucatie.pdf (accesat la 10.05.2020).
22. Word 2016 Tutorials.Disponibil pe: https://edu.gcfglobal.org/en/word2016/ (accesat la 06.05.2020).

11