Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ALFABETIZARE DIGITALĂ

Numărul de ore
Nr.
Unități de competene Module/Unităţi de conţinut Total Contact
ord. Activități
ore direct Evaluare
individuale
Modulul 1. Structura și sistemul de operare al calculatorului
Identificarea și descrierea elementelor componente ale Componentele de bază ale calculatorului 2 0,5 1,5 0,25
calculatorului personal: destinația părților componente, programele personal și echipamentele fizice ale
de sistem și programele de aplicații. Utilizarea componentelor de calculatorului (hardware).
1.
bază ale sistemului de operare, sistemului software a calculatorului
pentru colectarea, înregistrarea, prelucrarea, prezentarea şi
interpretarea datelor. Crearea documentelor electronice în diferit
format.
Familiarizarea cu operațiile de bază asupra ferestrelor din Stocarea internă a datelor în calculatorul 2 0,5 1,5 0,25
componența interfețelor grafice. Cunoașterea opțiunilor de personal. Navigarea în sistemul de fișiere
2.
administrare a resurselor calculatorului. Navigarea prin sistemul de ale calculatorului. Gestionarea fișierelor și
fișiere ale calculatorului personal. directoarelor.
Modulul 2. Elaborarea și gestionarea conținutirilor digitale
3. Înțelegerea modalităților de operare, aplicare și procesare a Gestionarea informației. Elaborarea 4 1 3 0.3
informației, având la bază programe specializate în editarea conținuturilor digitale în aplicația de
documentelor digitale. Familiarizarea cu aplicația de procesare procesare textuală. Culegerea și editarea
textuală MS Word. Culegerea textului și reguli de tehnoredactare. textelor. Utilizarea instrumentelor de
Utilizarea instrumentelor de corectare gramaticală a textelor. verificare/corectare ortografică a textului.
Folosirea operațiilor pentru a copia, muta și decupa informația.
Aplicarea operațiilor specifice editării textelor. Întrebuințarea
opțiunii de implimare a documentelor.
4. Înțelegerea și utilizarea opțiunilor de bază în cadrul procesării unui Procesarea unui document digital. 4,5 1,5 3 0,5
document digital: deschiderea, salvarea, închiderea unui document. Formatarea caracterelor, paragrafelor.
Familiarizarea cu noțiunea de formatare și înțelegere a Crearea/ordonarea paginilor, listelor
posibilităților de formatare. Identificarea setului de caractere și numerotate sau marcate. Aranjarea
formatarea textelor conform modelelor propuse.Inserarea și textului în pagină. Paginarea documentului.
poziționarea numărului de pagină. Editarea antetului și subsolului
din cadrul unui document electronic.
5. Cunoașterea și aplicarea instrumentelor de creare și editare a Crearea tabelelor. Utilizarea elementelor de 4 1 3 0.2
tabelelor.Înțelegerea elementelor de tabel: rând, coloană, celulă. formatare a tabelelor.
Aplicarea opțiunilor de înserarea unei linii, coloane într-un tabel, de
unire și scindare a celulelor. Cunoașterea elementelor de stil și
șabloane de tabele.
6. Cunoașterea și aplicarea instrumentelor de creare și editare a Crearea/inserarea diagramelor. 2 0,5 1,5 0.2
diagramelor în cadrul aplicației de procesare a textului. Modificarea aspectului sau stilului unei
Înțelegerea tipului de diagramă în funcție de specificul datelor de diagrame.
afișat. Aplicarea opțiunilor de formatare a diagramelor conform
unui model propus.
7. Cunoașterea și aplicarea instrumentelor de creare și editare a Crearea/inserarea schemelor și obiectelor 2 0,5 1,5 0.2
schemelor și obiectelor și formelor grafice. Înțelegerea opțiunilor grafice. Gruparea obiectelor folosind
de formatare a acestor obiecte, aplicarea modificărilor de stil. forme grafice simple.
Cunoașterea și aplicarea instrumentelor de importare a imaginilor în Importarea imaginilor în document.
contextul unui document, a metodelor de inserare a imaginilor din Formatarea imaginilor
fișierele externe și prin identificarea imaginlor dintr-o varietate de
surse online. Utilizarea instrumentelor de prelucrare a imaginilor.
9. Utilizarea instrumentelor de inserare și editare a simbolurilor și Inserarea simbolurilor și formulelor 1,5 0,5 1 0.1
formulelor matematice. Culegerea formulelor matematice conform matematice și editarea diferitor tipuri de
unui model propus. formule matematice, fizice, chimice.
Modulul 3. Internetul și comunicarea în spațiul virtual
10. Înțelegerea noțiunilor asociate mediului Internet. Cunoașterea Comunicarea digitală în spațiul virtual. 4 1 4 0.25
modului de căutare şi selectare a informațiilor din Internet și Aplicații utile pentru navigarea în Internet.
servicii de comunicare în mediul online. Căutarea paginilor web Căutarea, selectarea descărcarea și
relevante unui profesor. Aplicarea efectivă a TIC pentru extragerea
salvarea informațiilor solicitate din diferite
în mod structurat a informațiilor provenite din diverse surse online.
Accesarea surselor de informare selectate. Aplicarea criteriilor de surse online Site-uri utile pentru profesor.
evaluare a informației. Evaluarea critică a surselor
11. Cunoașterea riscurilor și a regulilor de etică în spațiul virtual. Securitatea informatică și etica în spațiului 4 1 3 0.25
Familiarizarea cu norme de conduită în comunicarea prin Internet, virtual.
drepturilor de autor și alte practici de prevnire a infracțiunilor
informatice. Înțelegerea eventualelor agresiuni şi infracţiuni ce pot
avea loc prin intermediul Internetului, a regulilor de utilizare a
resurselor digitale.
12. Familiarizarea cu modul de comunicare digitală prin poșta Crearea poștei electronice personale 6 2 4 0,5
electronică. Elaborarea unui cont de postă electronică. Utilizarea Deschiderea și închiderea sesiunii de lucru
serviciului gmail în crearea unui cont personal de postă electronică. în contul personal de poștă electronică.
Accesarea resurselor de atașament a mesajelor. Crearea, expedierea
Crearea de mesaje în poșta electronica.
și recepționarea mesajelor. Înțelegerea și identificarea riscurilor
utilizării incorecte a contului personal de poștă electronică. Instrumente de gestionare a mesajelor.
Reguli de redactare a mesajelor.
Modulul 4. Elaborarea și editarea prezentărilor electronice
13. Familiarizarea cu proiectarea, elaborarea și editarea prezentărilor Elaborarea și editarea prezentărilor 2,7 0,7 2 0.4
electronice (PPT) în aplicația MS PowerPoint. Înțelegerea electronice. Design-ul diapozitivelor,
elementelor de interfață ale aplicației. Alegerea design-ului alegerea temelor/șabloanelor, combinația
prestabilit de diapozitiv. Gestiunea diapozitivelor din cadrul de culori.
prezentării. Opțiuni de bază privind deschiderea, salvarea,
imprimarea unei prezentări.
14. Identificarea obiectelor unei prezentări. Inserarea textului în cadrul Inserarea și editarea textului. Formatarea 3,5 1 2,5 0.5
substituenților de text. Aplicarea formatărilor conform unor modele textului în cadrul substituenților de text:
propuse. Inserarea și formatarea casetelor
(substituenților) de text.
15. Importanța utilizării imaginilor în predarea conținutului didactic. Inserarea și editarea imaginilor. 1,3 0,3 1 0.1
Utilizarea imaginilor calitative. Dimensiunea și proporțiile unei Formatarea imaginilor
imagini. Familiarizarea cu tehnicile de formatare a imaginilor.
Editarea gamei coloristice și de ajustare a luminozității și
contrastului unei imagini. Căutarea și inserarea imaginilor din
bibliotecile mediului Internet și imagini preluate din fișiere externe.
16. Cunoașterea opțiunilor de inserare și editare a tabelelor, Crearea tabelelor. Utilizarea elementelor 4 1 3 0.7
diagramelor. Tehnici de modificare și optimizare a aspectului unui de formatare a tabelelor.
tabel. Utilizarea opțiunilor de inserare, editare și afișare a datelor în Crearea/inserarea diagramelor, schemelor.
dependență de tipul de date. Cunoașterea și editarea opțiunilor de Modificarea aspectului unei diagrame.
inserarea și editare a schemelor. Elaborarea prezentărilor Aplicarea modificărilor de stil.
electronice ce conțin texte și elemente grafice.
17. Uzul elementelor multimedia în predarea conținuturilor Inserarea multimedia în PPT: elemente 3,5 1 2,5 0.3
educaționale. Aplicarea tehnicilor de inserare și editare a audio/video, animația. Tranziția
componentei audio-video într-o prezentare. Utilizarea efectelor de diapozitivelor și derularea prezentărilor.
animație. Cunoașterea tehnicilor de derulare a prezentărilor.
Utilizarea tehnicilor de afișare a prezentărilor în funcție de etapa
elaborării. Utilizarea tranziției
Modulul 5. Servicii de bază Google pentru educație
18. Inițierea în utilizarea aplicațiilor educaționale Google pentru Inițierea în Serviciului de bază Google 4 1 3 0,5
educație în predare-învățare-evaluare, comunicare și colaborare cu pentru educație. Stabilirea beneficiilor și
elevii. soluțiilor utilizării instrumentelor
educaționale Google.
19. Familiarizarea cu Serviciul de bază Google pentru educație, Familiarizarea cu aplicațiile educaționale 2,5 0,5 2 0.25
beneficiile și soluțiile G Suite. oferite de Google.
20. Înțelegerea noțiunilor de Cloud. Untilizarea serviciului Drive. Soluții G Suite pentru predare-învățare- 2,5 0,5 2 0.25
Setarea și gestiunea unui drive comun. Crearea și editarea evaluare, comunicare și colaborare cu
documentelor colaborative. Partajarea documentelor. elevii. Recomandări pentru livrarea
conținutului modulului dat.
Total: 60 16 44 6