Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Standarde
de competențe digitale
pentru cadrele didactice din învățămîntul general

Chişinău 2015

1/8
Aprobate:
 prin ordinul Ministerului Educației nr. 862 din 07 septembrie 2015.

Coordonatorul Grupului de lucru:


Gremalschi Anatol, doctor habilitat, profesor universitar.

Membrii grupului de lucru:


Beşliu Victor, doctor, conferenţiar universitar;
Chiriţa Ana, master în informatică;
Ciobanu Irina, grad didactic superior;
Ciubatîi Dumitru, master în informatică;
Corlat Sergiu, grad didactic superior;
Dumbrăveanu Roza, doctor, conferenţiar universitar;
Ivanov Lilia, grad didactic unu;
Perciun Dan, şef direcţiei, Ministerul Educaţiei;
Prisăcaru Angela, grad didactic superior, master în informatică;
Răilean Alex, director executiv Dekart.

Componenţa Grupului de lucru a fost aprobată prin dispoziţia Ministerului Educaţiei al


Republicii Moldova nr. 288 din 9 octombrie 2014.

Recenzenţi:
Achiri Ion, doctor, conferenţiar universitar, şef catedră, Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei;
Cristea Iurie, grad didactic superior, director, Liceul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei;
Dicusar Laura, grad didactic superior, profesor de informatică, Liceul Teoretic
„Gaudeamus”.
Melnic Radu, lector superior catedra „Automatica şi Tehnologii Informaţionale”,
prodecan facultatea: Calculatoare, Informatică şi
Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei

Preliminarii

2/8
Scopul acestui document constă în enunțarea competenţelor digitale de care trebuie să dea
dovadă cadrele didactice din învățămîntul general. Competenţele digitale reprezintă sisteme
integrate de cunoștințe, abilități, deprinderi, atitudini şi valori, formate și dezvoltate prin
învățare, pe care le posedă un individ și care pot fi mobilizate pentru a soluționa diverse
probleme ce apar în procesul colectării, păstrării, prelucrării şi diseminării informaţiei prin
intermediul tehnologiilor informaţieişi a comunicaţiilor.
Pe măsură ce tehnologiile sînt integrate în toate activitățile din orice domeniu, capacitatea de a
utiliza aceste tehnologii și de a ține pasul cu evoluția lor rapidă a devenit o condiție obligatorie
întrucît tehnologiile digitale transformă fiecare aspect al vieții, de la stilul de viață personal la
activitatea de la locul de muncă.
În secolul XXI cadrele didactice trebuie să posede competenţe digitale pentru a face față
provocărilor erei informaționale. Necesitatea deținerii unui anumit nivel de competențe digitale
are două fațete pentru profesori: parte integrantă a competențelor profesionale; stimulent și
catalizator pentru dezvoltarea competențelor digitale ale evelior ca prerogativă de angajare a
acestora în cîmpul muncii.
Domeniile de competență au fost determinate în conformitate cu un șir de documente naționale
și internaționale [...], aparținînd domeniului competenței-cheie digitale transversale din
documentul cadru al Parlamentului European şi al Consiliului European din 18 decembrie 2006
privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii []. Din sprectrul larg de
competențe digitale au fost selectate și incluse în acest document cele strict necesare unui cadru
didactic pentru a realiza activitățile profesionale:
 acces la cele mai bune resurse și conținuturi educaționale;
 comunicare cu colegii, părinții și în cadrul rețelelor profesionale;
 efectuarea managementului activităților didactice prin instrumente digitale.
Definirea competențelor cadrelor didactice în forma unui document cadru, care să ghideze
formarea și dezvoltarea lor profesională de-a lungul carierei este una dintre condițiile majore a
creșterii nivelului realizărilor elevilor. Competențele digitale au fost clasificate pe trei nivele –
de bază, intermediar, avansat – din cîteva considerente.
În prezent, la finele formării inițiale cadrele didactice dețin un anumit nivel de competențe
digitale conțiționat de programele de studii și de educația lor informală și non-formală. Pe de
altă parte, mulți pedagogi au definitivat educația lor inițială cu mult timp în urmă, cînd multe
instrumente și tehnologii informaționale nu erau disponibile. În același timp domeniul TIC este
unul foarte dinamic, viteza de dezvoltare a noilor instrumente și oportunități fiind foarte mare,
iar gama și complexitatea competențelor necesare pentru a fi pedagog în secolull XXI este atît
de mare, încît este puțin probabil ca un individ să le posede în totalitate sau să le dezvolte în
aceeași măsură la anumite momente de timp.
În consecință, cadrele didactice trebuie să-și actualizeze în mod constant competențele și să le
adapteze, iar acest lucru necesită atitudini critice bazate pe dovezi, care să le permită să fie
responsabili de rezultatele elevilor.
Nivelele de competențe stabilite vor servi ca indicatori în angajarea cadrelor didactice, precum
și în acordarea categoriilor cadrelor didactice în exercițiu.

3/8
Standardele de competență digitală pentru cadrele didactice din sistemul preuniversitar

Grup țintă: cadre didactice preuniversitare


Domeniile de competențe digitale
1. Comunicare digitală
2. Gestionarea informaţiei
3. Crearea de conţinuturi digitale educaţionale
4. Implementarea aplicaţiilor de management şcolar
5. Sisteme de gestionare a conținuturilor educaționale (SGCE)
6. Utilizarea echipamentelor digitale în educaţie
7. Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital

Domeniile de competențe digitale


Nivel de bază Nivel intermediar Nivel avansat

1. Comunicarea digitală
Utilizează instrumentele Utilizează instrumentele Activează într-un mediu de
standard de comunicare avansate de comunicare comunicare digital: Realizează
pentru transmiterea și pentru realizarea diferitelor diverse activități educaționale
recepționarea sarcinilor activități de învățare nemijlocit în mediul digital
de învățare, feed-back
individual și de grup
Participă în calitate de Participă în calitate de Inițiază grupuri / comunități
membru în grupuri / membru în grupuri / profesionale virtuale, gestionează
comunități profesionale comunități profesionale activitatea unui grup, dezvoltă
virtuale, urmărește virtuale, la activitatea și promovează activitatea
activitatea grupului, grupului, pune în dezbatere acestuia în rețea
noutățile și problemele noutăți și probleme
discutate, fără a se
implica în conversații

Distribuie resurse, date, Distribuie resurse, date, Promovează utilizarea resurselor


adrese, noutăți prin adrese, noutăți prin partajate și a instrumentelor de
instrumente TIC simple instrumente TIC avansate distribuire în mediul academic
Explică serviciile Promovează utilizarea Organizează sesiuni de instruire
sociale cu implicarea serviciilor sociale cu pentru elevi în vederea utilizării
TIC disponibile în țară implicarea TIC disponibile în serviciilor sociale cu implicarea
comunitate. TIC
2. Gestionarea informaţiei
Utilizează tehnici Utilizează tehnici avansate Dezvoltă un mediu informațional
standard de identificare de căutare în rețea. digital propriu, din care
a resurselor digitale în selectează resurse relevante
rețea folosind diverse metode

4/8
Organizează datele în Gestionează drepturile de Organizează procesarea în
fișiere și directoare în acces la date în medii locale comun a datelor la distanță
medii locale și externe și externe
Cunoaşte criteriile de Aplică criteriile de evaluare Adaptează criteriile de evaluare a
evaluare a validității a validității informaţiei validității informației la
informaţiei contextele didactice

3. Crearea de conţinuturi digitale educaţionale


Utilizează resurse Îmbunătățește resursele Creează resurse digitale proprii.
digitale existente în existente prin aplicarea Integrează dinamic text, date,
procesul didactic opțiunilor avansate ale obiecte multimedia proprii sau
aplicațiilor generice preluate din locații externe în
resursele utilizate după necesitate

Evaluează calitatea Analizează critic calitatea Analizează critic calitatea


resurselor digitale resurselor digitale prin resurselor digitale prin îmbinarea
utilizînd criterii compararea cu alte resurse, unor criterii complexe
prestabilite corelarea cu necesitățile
educaționale, stabilirea și Propune și realizează în
evaluarea criteriilor de colaborare îmbunătățiri
evaluare
Informează cadrele Promovează utilizarea Realizează sesiuni de instruire
didactice, elevii si resurselor digitale în rîndul pentru colegi și alte grupuri țintă
părinții despre resursele cadrelor didactice în vederea utilizării TIC în
digitale disponibile procesul didactic

Încurajează elevii să Implică elevii în evaluarea și Implică elevii în crearea


prezinte răspunsurile editarea resurselor digitale resurselor digitale
învățării în format produse de colegi
digital
Identifică softuri Integrează softuri Contribuie la elaborarea
educaționale relevante educaționale în procesul scenariilor didactice ale
pentru a le utiliza în didactic în mod adecvat softurilor educaționale
predarea disciplinelor
școlare
Explică colegilor și Promovează respectarea Organizează sesiuni de instruire
elevilor drepturile de drepturilor de autor și a referitor la drepturile de autor,
autor asupra resurselor, prevederilor diferitor tipuri tipurile de licențe, instrumente
noțiunile de plagiat și de licențe asupra resurselor, anti-plagiat
tipurile de licenț. utilizarea instrumentelor
anti-plagiat
4. Implementarea aplicaţiilor de management şcolar

Utilizează sistemele de Promovează utilizarea Realizează sesiuni de instruire


management școlar în sistemelor de management pentru colegi şi alte grupuri ţintă
activități de planificare şcolar în activități de în vederea utilizării sistemelor de
planificare management şcolar

5/8
Utilizează sistemele de Promovează utilizarea Realizează sesiuni de instruire
management şcolar în sistemelor de management pentru grupuri ţintă în vederea
comunicare şcolar în comunicare utilizării sistemelor de
management şcolar în
comunicare

Utilizează aplicații de Promovează avantajele Utilizează instrumentele de


management şcolar în aplicaţiilor de management analiză statistică integrate în
gestionarea procesului şcolar în gestionarea aplicaţiile de management şcolar
de evaluare procesului de evaluare în analiza progresului elevilor

Utilizează sistemele de Coordonează activitatea Configurează sistemele de


gestiune a clasei elevilor pe parcursul gestiune a clasei digitale în
digitale pentru activităților educaționale prin funcție de specificul clasei
monitorizarea elevilor și intermediul clasei digitale
grupelor pe parcursul
activităților
educaționale
5. Implementarea sistemelor de gestiune a conținuturilor educaționale (SGCE)
Utilizează resurse Adaptează / actualizează Integrează in SGSA resurse
educaționale digitale resursele educaționale educaționale proprii conform
din SGCE existente pentru utilizare în unor scenarii elaborate anterior,
cadrul SGCE folosind instrumentele creative
ale sistemului, alte softuri
specializate pentru crearea și
dezvoltarea de resurse digitale
Utilizează resurse Adaptează / actualizează Creează și gestionează resurse
pentru evaluare, din resurse pentru evaluare pentru evaluare locală în cadrul
SGCE locală în cadrul aplicațiilor aplicațiilor de evaluare, integrate
de evaluare, integrate în în SGCE
SGCE

Utilizează resursele Individualizează la nivel de Elaborează parcursuri


sistemelor de gestionare elev sarcinile de învățare individuale de învățare pentru
a conținuturilor pentru prin mixarea resurselor elevi sau grupuri de elevi prin
realizarea activităților integrate în SGCE mixarea resurselor integrate în
educaționale cu grupuri SGCE și utilizarea resurselor
de elevi în cadrul unei proprii
clase

6. Utilizarea echipamentelor digitale în educație

Utilizează Utilizează funcționalitățile Identifică și experimentează


funcționalitățile de avansate ale noi modele de utilizare a
bază ale echipamentelor digitale de echipamentelor digitale de uz
echipamentelor uz general în activități de general și a celor specializate
digitale de uz general instruire și comunicare în în organizarea creativă a
în activități de instituție activităților educaționale
instruire și
comunicare în
instituție
6/8
Utilizează Utilizează funcționalitățile Promovează implementarea
funcționalitățile de avansate ale dispozitivelor dispozitivelor interactive în
bază ale interactive în activități activități didactice.
dispozitivelor didactice
interactive în
activități didactice
Utilizează Utilizează funcționalitățile Promovează implementarea
funcționalitățile de avansate ale echipamentelor didactice
bază ale echipamentelor didactice specializate : laboratorul
echipamentelor specializate virtual, microscopul digital;
didactice seturi digitale integrate
specializate
Utilizează Utilizează funcționalitățile Instruiește grupuri țintă in
funcționalitățile de avansate ale dispozitivelor utilizarea dispozitivelor
bază ale digitale multimedia în digitale multimedia în
dispozitivelor producerea de resurse producerea de resurse digitale
digitale multimedia digitale multimedia cu multimedia cu caracter
în producerea de caracter educațional educațional
resurse digitale
multimedia cu
caracter educațional
Identifică problemele Descrie specificul Contribuie la soluționarea
tehnice apărute în problemelor tehnice apărute problemelor tehnice de
procesul de utilizare în procesul de utilizare a utilizare a echipamentului (în
a echipamentelor echipamentului si apelează la cazul în care soluția nu implica
asistență tehnică specializată riscuri de sănătate sau alte
riscuri)

7. Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital

Utilizează dispozitivele Identifică efectele pozitive Ia decizii informate referitor la


electronice respectînd și negative ale tehnologiilor dispozitivele electronice pe care
regulile de protecție a informaționale asupra le procură și modul în care le
mediului mediului și sănătății umane utilizează, ținînd cont de
impactul acestora asupra
mediului și sănătății umane

Utilizează instrumentele Selectează strategiile de Configurează aplicațiile de


de securitate cibernetică securitate în funcție de securitate cibernetică pe care le
prestabilite pentru amenințări (antivirus, deține, în conformitate cu
protecția datelor și firewall, parole) cerințele de soluționare a
echipamentelor în problemelor apărute.
mediul digital personal Identifică amenințările de
(antivirus, firewall, securitate și apelează la Rezolvă amenințările de
parole) ajutor pentru a le înlătura securitate cu care se confruntă

Explică elevilor și Utilizează instrumente care Ia decizii cu privire la aplicațiile


colegilor riscurile asigură confidențialitatea și circumstanțele în care se
asociate distribuirii informațiilor cu caracter colectează date cu caracter
informațiilor cu caracter personal în Internet personal
personal în Internet

7/8
Explică elevilor și Informează organele abilitate Întreprinde activități de prevenire
colegilor fenomenul de în cazul depistării situațiilor a cazurilor de agresiune
agresiune cibernetică şi de agresiune cibernetică cibernetică
riscurile acestuia

Respectă regulile de Explică elevilor și colegilor Promovează regulile de utilizare


utilizare a resurselor regulile de utilizare a a resurselor digitale în distribuție
digitale în distribuție resurselor digitale în liberă și a celor proprietare
liberă și a celor distribuție liberă și a celor
proprietare proprietare
Utilizează instrumente Selectează instrumente Promovează instrumentele pentru
prestabilite de depistare pentru depistarea plagiatului depistarea plagiatului
a plagiatului in funcție de specificul
conținutului digital

Respectă prevederile Explică prevederile Promovează prevederile


legislației în domeniul legislației în domeniul legislației în domeniul protecției
protecției copiilor în protecției copiilor în mediul copiilor în mediul digital,
mediul digital, educației digital, educației digitale, educației digitale, infracțiunilor
digitale, infracțiunilor infracțiunilor cibernetice, cibernetice, protecției datelor
cibernetice, protecției protecției datelor
datelor

8/8