Sunteți pe pagina 1din 4

Nume prenume elev……………………………………………………

Data :……………………………….

Test de evaluare INIȚALĂ- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a IV-a

A.Citeşte textul.
Tudorel era un ciobănaș de vreo zece anişori, prin isteţimea lui scăpase în mai multe rânduri vacile şi oile
satului din ghearele unor lupi. Nu ştia nici de frică, nici de înșelăciune.
—Sunt cioban, trebuie să-mi păzesc turma! Asta ştiu!… şi nu-l biruia nimeni.
Moşul din pădure, vrăjitorul cel bun, care vede şi răsplătește pe cei ce se poartă voiniceşte l-a chemat la el în
peşteră şi l-a poftit să-şi aleagă tot ce va dori din bogățiile adunate acolo.
Tudorel se hotărî să ia doar un fluier.
— Să-mi trăiești, băiatul moşului! i-a răspuns vrăjitorul cel bun. Tu nu ai vrut nici straie scumpe, nici bani de
aur, dar ai ales o comoară nepreţuită. Fluierul acesta, pe care l-a făurit un meşter din vechime, nu numai că-ţi va ţine
de urât, dar prin el vei putea îmblânzi fiarele. Păstrează-l sănătos, dragul meu, şi s-auzim de bine!
A doua zi, plecând cu oile, Tudorel se aşeză pe un dâmb şi începu să-i zică din fluier. Mare îi fu bucuria când
văzu că mioarele se opresc din pășunat şi încep să joace.
(Victor Eftimiu, Fluierul fermecat)
1.Completează spaţiile punctate, conform cerinţei, cu informaţii din text:
a) Autorul textului este ....................................................................... .
b) Titlul textului este ......................................................................... .
c) Personajele care iau parte la acţiune sunt............................................................................. .
d.) Textul dat este un text: *nonliterar; *narativ; * în versuri.
2.Formulează întrebările sau răspunsurle corespunzătoare:
Î. ...........................................................................................
R. Ciobănașul Tudorel era isteț, curajos și onest.

Î. ..............................................................................................
R. Tudorel se hotărî să ia doar un fluier.

Î. Care erau puterile magice ale fluierului?


R. ...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. Scrie cuvinte:
a) cu sens asemănător pentru: b) cu sens opus pentru:
isteț - .................................. ; sănătos - ........................ ;
frică - .................................. ; frică - ...............................;
pădure - ............................... ; sărăcie - .............................. ;
bogăție - ..........................; tristețe - .............................. .
c.) din familia de cuvinte a cuvântului pădure :
.....................................................................................................................................................................
4. Alcătuieşte un enunţ folosind cuvântul poartă cu alt înţeles decât cel din textul dat:
............................................................................................................................
5.Selectează, din textul dat:
a) trei substantive: ......................................................................................................
b) trei
adjective: .............................................................................................................................. ;
c) trei verbe: .............................................................. ;
f) două pronume personale: .................................................................................................... .

6. Completează următorul fragment cu semnele de punctuaţie potrivite:


Broscuţă nu vrei să ne jucăm
Nu cred că e o idee bună cocostârcule

7. Subliniază forma corectă a cuvintelor evidenţiate .

Bunica sa /s-a împleteşte ciorapi. Ion nea /ne-a arătat o ciocârlie.


Cumperi mere sau /s-au pere? Ei au mers într-o/întro excursie.
Tata ia /i-a dat lui Adi o jucărie. Radu este neam /ne-am cu tata.
În mai /m-ai înfloreşte bujorul. Sunt dintr-o/dintro famile mare.
Părinții intrau într-un/întrun magazin. Dintr-un/Dintrun tufiș apăru un
iepure.
DISCIPLINA: LB. ROMÂNĂ EVALUARE INIȚIALĂ
Data susținerii evaluării:
1. Competente specifice
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia
3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de
texte
4.2. Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal

2. Descriptori de performantă
Com Calificativul
-pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient Insuficient
I1 Identifică informatiile - precizează titlul,
3.1 - precizează o
dintr-un text citit la prima autorul, personajele și - precizează 2-3 informații
informație -
3.4 vedere tipul textului

4.1 - scrie osingură


I2 Scrie întrebări/răspunsuri - scrie cele 2 întrebări
și răspunsul potrivit
- scrie 2 din cele trei întrebare sau un -
4.2 pe baza textului citit singur răspuns

1.2 I3 Scrie sinonime/ antonime/


- scrie 9-10 cuvinte - scrie 6-8 cuvinte - scrie 3-5cuvinte - scrie 1-2 cuvinte
3.1 familia de cuvinte

1.2 - scrie propoziția cu alt - scrie propoziție cu același


I4 Scrie propoziția corect sens al cuvântului sens
- scrie propoziția greșit -
3.1
1.2 10-12 de alegeri 1-2 alegeri
I5 Identifică părțile de vorbire corecte
8 - 10 de alegeri corecte 7-9 alegeri corecte
corecte
3.5
I6 Completează corect textul
6 semne de
4.1 cu semnele de punctuație
punctuație
4-5 ........... 2-3 -
potrivite
I7 Alege forma corectă a
4.1 cuvintelor
10 alegeri corecte 7-9 ....................... 2-6.................. 1-3…..

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 5-7 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 2– 4 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE

Rezolvă integral si corect 1 item; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT

Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT


4. CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Calificativ Nr. elevi

FB

S
I

EVALUARE INIȚALĂ LIMBA ROMÂNĂ

Data susținerii evaluării:


NR. NUMELE ŞI PRENUMELE I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Rezultat
CRT.
ELEVILOR final

10

11

12

13