Sunteți pe pagina 1din 4

VI.4.

UTILIZAREA INTEGRATĂ ÎN CADRUL LECŢIILOR A RESURSELOR


DIGITALE ŞI A MICROSCOPULUI OPTIC

3.2.2. Integrarea mijloacelor audiovizuale în predareaînvăţarea biologiei


Mijloacele audiovizuale desemnează un ansamblu de materiale pe care sa stocatinformaţia
şi de echipamente tehnice care redau imaginile şi sunetele, pentru o perceperecolectivă sau
individuală, pe cale vizuală, auditivă sau pe ambele căi concomitent. Integrateresurselelor
materiale, mijloacele de învăţamânt cuprind fondul de materiale necesare profesorului şi elevului
în procesul de predareînvaţare şi răspund nevoii de a diversifica surselede informare. Pentru ca
această cerinţă să fie realizată se impune folosirea mijloacelor audio –vizuale care facilitează:

 
cunoaşterea realităţii inaccesibile;

 
sensibilizarea şi dezvoltarea motivaţiei;

 
dezvoltarea capacităţii de observare;

 
realizarea unui nivel superior al comunicării;

 
realizarea raportului unitar dintre senzorial şi raţional;

 
investigarea universului ştiinţific, apropierea de cunoaşterea ştiinţifică;

 
realizarea învaţământului formativ;

 
dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi apreciere a frumosului.In învaţământul modern biologic
nu trebuie să lipsească aparatele de bază audiovizuale:retroproiectorul, aspectomatul,
televizorul, camera video, aparatul de proiectare video şicalculatorul, toate acestea favorizând
învăţarea.Mijloacele audiovizuale pot manipula diferite reprezentări.

 
reprezentări audio  înregistrări pe discuri, pe benzi magnetice, emisiuni şcolare radio;

 

1
reprezentări ce se pot proiecta pe ecran: folii transparente, imaginile şi desenele dincărţi pentru
retroproiecţie, diapozitivele, diafilmele, filmele fără sonor, videobenzile,imaginile
stereoscopice, imaginile transmise de calculatoare pe display;

 
reprezentări audiovizuale ce se pot proiecta pe ecran: filmele didactice, filmeletransmise prin
televiziune, înregistrări pe videocasete;

 
reprezentări audiovizuale pe calculatoare: dischete, CDuri.Metodele didactice utilizate cu
ajutorul mijloacelor audiovizuale sunt: observaţia,conversaţia, demonstraţia,
experimentul, explicaţia, problematizarea, asaltul de idei etc.Pentru folosirea eficientă a
mijloacelor audiovizuale se impun următoarele cerinţeorganizatorice şi metodice:

 
elaborarea proiectelor pedagogice presupune integrarea pertinentă a resurselor materiale,deci
şi a mijloacelor audio – vizuale;
 

 
estimarea eficienţei diferitelor mijloace audiovizuale în realizarea obiectivelor propuse;

 
căutarea informaţiilor referitoare la noile mijloace comercializate pe piaţă;

 
interes constant pentru dotarea cu mijloace şi materiale (filme, diapozitive, folii,dischete,
CDuri);

 
 plasarea corespunzătoare a aparatelor în aşa

zisul bord al laboratorului (cu încorporareaunui sistem de comenzi de camuflare şi manevrare
automată a aparatelor şi a ecranului,un suport mobil pentru televizor şi videoplayer); întro sală
anexă sau în cabinet seinstalează un calculator, indispensabil, ca şi sistemul de
depozitare codificată amaterialelor;
 
 
72

 
 participarea la cursuri de perfecţionare;

 
amenajarea unui service interdisciplinar pentru mijloacele ce necesită reparaţii;

2
 
impunerea unui raport corect între procedeele intuitive şi cele abstracte, între
expunereamaterialului de către profesor şi activitatea independentă a elevului;În folosirea
mijloacelor audiovizuale se manifestă deseori deficienţe, cum ar fi:

 
instalarea necorespunzătoare a aparaturii (distanţa faţă de priză, ecran) care duce la proiectarea
incorectă a imaginii pe ecran;

 
erori de punere în funcţiune (la aprindere nu se cuplează ventilatorul iar la stingere nu serăceşte
instalaţia; nu se fixează corespunzător imaginea; indicaţiile se realizează peecran, nu direct pe
folie etc);

 
greutatea comutării atenţiei între activitatea cu mijlocul tehnic, conţinutul logic al lecţieişi
activitatea propriuzisă a elevilor;

 
suprapunerea explicaţiilor în detaliu cu imaginea vizuală care singură îşi relevăsemnificaţia sau
dimpotrivă, lipsa comentariului vorbit în situaţii care îl impun;

 
stângăcia în utilizarea comentariului vorbit (descrieri, explicaţii) care însoţesc
imaginile proiectate, corelarea comentariului cu timpul acordat proiectării imaginii;

 
absenţa integrării mijloacelor în verificarea şi fixarea cunoştinţelor sau,
dimpotrivă,supraevaluarea mijloacelor audiovizuale prin folosirea lor exagerată;

 
lipsa de creativitate şi originalitate în folosirea mijloacelor;

 
nefolosirea elevilor în manevrarea mijloacelor, în ciuda interesului tehnicist manifestat deelevi;

 
suprasolicitarea senzorială a elevilor şi chiar înlocuirea profesorului prinsupradimensionarea
rolului mijloacelor audiovizuale.Utilizarea mijloacelor de învăţământ nu reprezintă un scop în
sine ci o modalitate decreştere a eficienţei procesului didactic. Ele suplimentează posibilităţile
metodice ale cadruluididactic dar nu trebuie ignorate limitele utilizării lor:
 
uniformizarea mesajelor transmise;
 
 predispunerea elevilor la pasivitate şi apatie intelectuală;
 

3
superficialitate în învăţare;
 
receptarea incorectă sau incompletă a mesajului datorită vitezei cu care sunt
oferiteinformaţiile;
 
denaturarea realităţii.