Sunteți pe pagina 1din 5

AN ȘCOLAR 2019-2020

EVALUARE SUMATIVĂ

ŞCOALA PRIMARA BUIA


DISCIPLINA: MEM
CLASA I
PROF.ÎNV.PRIMAR: FLEȘER AURELIA-LIVIA
DATA :
NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIȘI/EVALUAŢI:
UNITATEA: Povești la gura sobei

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare

Competenţe
specifice
CS 1.1. I1, I2 I1, I2 I1, I2
CS 1.2. I6 I4
CS 1.3. I3
CS 3.1. I7 I5

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE PROBEI DE EVALUARE SUMATIVĂ (DIN


PROGRAMA ŞCOLARĂ)

CS 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100


CS 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
CS 1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
CS 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

CS/ITEMI:
CS 1.1./I 1- raporteazănumărul la cantitate
CS 1.1./I 2- completeazăzecileșiunitățileunuinumărdat
CS 1.3/I 3- ordoneazăcrescătorșidescrescătornumerele date
CS 1.2/ I 4 - comparăperechile de numere
CS 3.1/ I 5 – descoperăregulașirului numeric șicompletează cu încă 3 numere
CS 1.2/ I 6 - recunoaștenumerele pare șinumereleimpare
CS 3.1/ I 7 – recunoașteorganele interne ale corpuluiomenescîn imagine

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

CALIFICATIVE

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


UL
1 Realizează corespondenţa Realizează Realizează corespondenţa
corectîn toate cele șase cazuri corespondenţa corectîn toate 2-3 cazuri
corectîn toate 4-5
cazuri
2 Completează corect zecile și Completează Completează corect zecile și
unitățile în toate cazurile corect zecile și unitățile în 2 cazuri
unitățile în 4
cazuri
3 Ordonează corect toate Ordonează parțial Ordoneazăcrescătorsaudescrescă
numerele date în ordine corect numerele tornumerele date
crescătoare și descrescătoare date în ordine
crescătoare și
descrescătoare, 2-3
erori
4 Comparăperechile de Comparăperechile Comparăperechile de
numerecorectîntoatecazurile de numerecorectîntr-un singurcaz
numerecorectîndou
ăcazuri
5 Completeazăcorectceletreișiru Completeazăcorect Completeazăcorectunul din
rinumerice cu câte 3 numere, două din celetreișirurinumerice cu 3
respectândregulile de formare celetreișirurinumer numere, respectândregula de
ice cu câte 3 formare
numere,
respectândregulile
de formare
6 Coloreazăcorectnumerele Coloreazăcorect 4 Coloreazăcorect 2 numere pare
pare numere pare și 4 și 2 numereimpare
șinumereleimpareîntoatesituaț numereimpare
iile date
7 Recunoaște cele 5 organe Recunoaște 3-4 Recunoaște 1-2 organe interne
interne ale corpului omenesc organe interne ale ale corpului omenesc
corpului omenesc

BAREM DE APRECIERE

CALIFICATIV
Număr de itemișinivelulrezolvării (corect / incorect,
integral/parțial)
Rezolvă integral șicorect 6/7 itemișiparțial 1 item Foarte bine
Rezolvă integral sicorect4/5itemi; incorect 1 item/ parţial 1-2 item. Bine
Rezolvă integral sicorect1- 2 itemi; parţial 4-5 itemi/ incorect 1- Suficient
2itemi.

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr.
elevi

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE


REGLARE/AMELIORARE:

Competența Descrierea problemei (dificultăților) Numele şi prenumele elevilor


neformată/ identificate care întâmpină dificultatea
formată
insuficient
CS 1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor
până la 100

CS 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-


100

CS 1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100

CS 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea


unor regularităţi din mediul apropiat
Numeleelevului: __________________________ Data: _________

Probă de evaluaresumativă- MEM

U.T Povești la gurasobei

1. Unește fiecare mulțime cu numărul de elemente corespunzător:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Completează cifra zecilor cu bile roșii și cifra unităților cu bile albastre:

Z U Z U Z U
Z U Z U Z U

1 46 7 80
14 23 3 9

3. Ordonează:
a) crescător b) descrescător

27 12 46 69 30 10 53 86 4 61

4. Compară perechile de numere folosind unul dintre semnele < , > , =

31 31
26 62
61 34

5. Descoperă regula și continuă șirul:

22, 23, 24, ____, ____, ____.

8, 10, 12, ____, ____, ____ .

15, 14, 13, ____, ____, ____.

6. Colorează numerele pare cu portocaliu și numerele impare cu verde, în fiecare situație:

7 4 46 13 29 30

5 2 61 78 84 43

7. Recunoaşteorganele interne şiscrieîncasetă, numărulcorespunzătordenumiriiacestora:

1- Inima
2- Creier
3- Plămâni
4- Stomac
5- Rinichi

S-ar putea să vă placă și