Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tecuci

CLASA: Pregătitoare A

PROPUNATOR: Pădure-Arghire Lucian

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ,,Salutare, primăvară!”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

SUBIECTUL LECŢIEI: Sunetul şi literele ,,b /B” de tipar

TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare

COMPETENŢE SPECIFICE

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;

3.1.Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de
tipar;

DEZVOLTARE PERSONALĂ

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară;

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

2.1.Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

COGNITIVE:

O 1.3.1.Să recunoască poziţia sunetului ,,b” în cuvinte date;

O 1.3.2.Să găsescă literele ,,b şi B” în cuvinte/propoziţii date;

O 2.1.1.Să citească în ritm propriu silabe /cuvinte/ propoziţii date;

;
STRATEGIA DIDACTICĂ:

METODE SI PROCEDEE: - metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia,


observaţia, exerciţiul, expunerea, problematizarea, explicaţia, munca independentă, jocul
didactic;

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individua, în perechi, pe grupe;

RESURSE MATERIALE: Soft educaţional EDU `,, Alfabetul din povesti”,


Auxiliar,, Comunicare în Limba Română”, Editura ,,Delta Cart”, Pitesti, planse cu
litere, fişe de lucru, creioane colorate,carton, plastilină, videoproiector;
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale,
stimulente;

RESURSE TEMPORALE: 35 minute+10 minute activităti în completare;

BIBLIOGRAFIE:

*** „Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta 2018;

*** „MECTS -„Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi


explorarea mediului, Dezvoltare Personală, Arte vizuale şi Abilităţi Practice, aprobată prin
ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucureşti, 2013;

*** Program de formare continuă de tip ,, Blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, Elaborat de Universitatea Bucureşti-
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru formarea
profesorilor, 2013.

COMPETENȚE CHEIE VIZATE:

I      Competența de comunicare în limba maternă


 Asocierea prin corespondenţă a cuvântul rostit cu imaginea sugestivă;
 Alcătuirea unor enunţuri orale în care să se regăseascvă cuvinte care încep/conţin în
interior/ se termină cu sunetul învăţat;
II     Competența de comunicare în limbi străine
 Pronunţarea unor cuvinte în limba engleză care conţin sunetul nou învăţat;
III     Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)
 Numărarea literelor dintr-un cuvânt sau a unor cuvinte date;
 Asocierea unor cuvinte care conţin sunetul nou învăţat cu elemente din mediul
înconjurător;
IV      Competența digitală
 Aplicarea jocului cu sunetul şi litera b/B din Soful educaţional EDU `,, Alfabetul
din povesti”;
V      A învăţa să înveţi
 Completarea unui rebus şi descoperirea cuvântului cheie;
VI      Competenţe sociale şi civice
 Sprijinirea colegilor care întâmpină greutăţi în realizarea sarcinilor de lucru;
VII     Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 Confecţionarea din hârtie, carton, plastilină a literelor învăţate şi prezentarea
rezultatelor sub formă de ateliere.
VIII      Sensibilizare şi exprimare culturală
 Interpretarea după auz, în colectiv/perechi, pe grupe şi individual a cântecului
,,Broscuţa”;

S-ar putea să vă placă și