Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza PEST – evaluarea mediului

Mediul Politic/Legal Economic


• Un cadru legal adecvat • Resurse financiare pentru promovarea
• Parteneriat bun cu organele imaginii insuficiente
internaţionale • Posibilităţi de identificare a resurselor
• Instituţia are acces la un volum mare bugetare adăugătoare
de informaţie – din care o mare parte e
cu caracter secret

Socio-cultural Tehnic
• Mobilitate şi emigrare excesivă a • Lipsa unor sondaje de opinie de
grupurilor ţintă caracter calitativ
• Atitudinea generală faţă de organizaţie • Disponibilitatea tehnologiilor pe piaţă
este negativă şi lipseşte încrederea care ar permite efectuarea sondajelor de
• Nivel scăzut de cooperare cu alte opinie de caracter calitativ şi
instituţii publice şi publicul larg implementarea politicilor de
• Nivel scăzut al educaţiei patriotice comunicare
• Lipsa valorilor morale viabile în
rândurile cetăţenilor
• Nu există prestigiu în a lucra pentru
organizaţie

Analiza SWOT (FSOA)


Puncte Forte Puncte Slabe
• Investigaţii operative • Comunicare insuficientă a activităţilor
• Urmărire generală instituţiei
• Apărarea ţării • Absenţa unei colaborări corespunzătoare
• Misiunile de pacificare dintre unităţile RP ale organelor de drept
• Procesele eficiente de lucru • Comunicarea cu publicul, mass media, alte
• Buna cooperare cu organele internaţionale instituţii
• Resursele financiare, umane, competenţa şi
echipamentul unităţilor RP insuficiente
• Structura organizaţională rigidă şi ierarhică

Oportunităţi Ameninţări
• Colaborarea cu organele internaţionale va • Alternativele private compromit poziţia
facilita atragerea resurselor financiare şi instituţiei
perfecţionarea cunoştinţelor şi • Alte organizaţii au reacţii mult mai
experienţelor flexibile şi prompte la situaţiile de criză în
• Creşterea stabilităţii economice va mass media
micşora fluxul migraţional şi va mări • Atitudinea negativă şi lipsa încrederii a
moralul publicului publicului larg
• Dificultăţi în recrutarea noilor cadre
Problema strategică
Organizaţia a decis să se concentreze asupra problemei de îmbunătăţire a comunicării cu
mediul în general şi cu publicul în special. Comunicarea cu publicul este o parte importantă a
mandatului unei organizaţii.

Arborele problemei

Dificultate a
recruta cadre

% înalt al cetăţenilor
care nu au încredere
în organizaţie

Atitudine negativă a
cetăţenilor asupra
organizaţiei

Comunicarea
inefcientă cu publicul

Spaţiu legal restrâns pentru


comunicare
Lipsa unei strategii de
comunicare
Interpretarea rigidă a cadrului
legal

Unitarea RP nu a fost Lipsa resurselor umane


împuternicită să şi a competenţei în
elaboreze o strategie unitatea RP
de comunicare

Resurse insuficiente
alocate unităţii RP

RP – prioritate
scăzută pentru
managementul de vârf

Prioritate scăzută a
RP pentru politicieni

Notă: Noi suntem conştienţi că ar putea să existe şi alte cauze de bază, dar pentru simplitatea
cazului am ales această cale.
Arborele obiectivelor

Candidaţi dornici să se
alăture organizaţiei

> 50 % din cetăţeni


au încredere în
organizaţie

Majoritatea populaţiei au atitudine


pozitivă faţă de organizaţie

Comunicarea eficientă
cu publicul

Spaţiu legal restrâns pentru


comunicare
Existenţa strategiei de
comunicare
Interpretare rigidă a cadrului
legal
Unitatea RP a fost
împuternicită să Unitatea RP are
elaboreze strategia de resurse umane
comunicare suficiente şi
competente

Resurse suficiente
alocate unităţii RP

RP – prioritate înaltă
pentru managementul
de vârf

RP priorotate
înaltă pentru
politicieni
Strategia

Scopul Mai mult de 50% din populaţie au Indicator


strategic încredere în organizaţie Sondajele de opinie printre populaţie arată că
mai mult de 50% din populaţie au încredere în
organizaţie
Obiectivul Majoritatea publicului are o atitudine Indicator
strategic pozitivă faţă de organizaţie Sondajele de opinie printre populaţie arată că
mai mult de 50% din populaţie are o atitudine
pozitivă faţă de organizaţie
Rezultat Organizaţia are un sistem de Indicatori
comunicare eficientă cu publicul Numărul persoanelor care au fost informate
Activităţile • A obţine angajamentul cu
de bază privire la problemă din partea
factorilor politici
• A obţine angajamentul
managementului de vârf al
organizaţiei
• Dezvoltarea capacităţii unităţii
RP
• Comentarii ale legislaţiei de
către experţii/specialiştii legali
• Elaborarea şi implementarea
unei strategii de comunicare