Sunteți pe pagina 1din 5

Revenim cu un feedback general privind modalitățile de elaborare / redactare a temei de

portofoliu final, încărcate pe platformă.

Am remarcat următoarele aspecte:

1. Temele proiectelor de lecție sunt atractive și au oferit ocazii de a exersa dincolo de


rigorile impuse de algoritmul proiectării didactice, modalități de proiectare și
valorificare creativă a strategiilor didactice.
2. Conținuturile au fost prelucrate pedagogic, în cele mai multe cazuri corect,
evidențiindu-se unitățile de conținut cu valoare euristică maximă și elementele de
conținut auxiliar ce facilitează înțelegerea / aplicarea noilor comportamente /
achiziții.
3. Obiectivele operaționale vizează, in mare lor majoritate, comportamente măsurabile
– sunt utilizate verbele ce descriu comportamentele observabile, în cele mai multe
cazuri.
4. Pentru unele proiecte, este necesară reluarea demersurilor de operaționalizare a
obiectivelor operaționale în cazurile în care verbele folosite nu descriu performanțe
măsurabile / observabile, nu au fost indicate condițiile interne/ externe (după caz) în
care se realizează comportamentul și nu a fost precizat clar criteriul performanței
minim acceptabile (desigur, este vorba de tehnica de operaționalizare a obiectivelor
- R. Mager).
5. În zona de prezentare a elementelor de identificare a proiectului didactic este
necesară o corelație clară între scopul lecției, tipul de lecție, obiectivele operaționale
și strategia didactică valorificată. De exemplu: în cazul în care lecția urmărește
formarea de deprinderi și priceperi – strategia didactică trebuie să se concentreze pe
valorificarea acelor metode care pot facilita acest demers și nu pe căi de acţiune
didactica ce urmăresc alte dimensiuni ale formării ce nu sunt prioritatea demersului
didactic anticipat.
6. Strategia evaluativă trebuie sa fie in rezonanță cu obiectivele operaționale stabilite și
strategia didactică valorificată. Se va indica comportamentul vizat de obiectiv ce va fi
evaluat și metoda / tehnica / instrumentul de evaluare adecvat (ă).
7. În prezentarea tabelară aveţi în atenție lectura pe orizontală a elementelor definitorii
ale proiectului: de la stânga la dreapta, în etapa x a lecției, se urmărește următorul
obiectiv, sunt oferite în concordanța experiențele de învățare ce activează cele mai
potrivite conținuturi cu ajutorul strategiei didactice: metode, procedee, mijloace de
învățământ și forma de organizare potrivită sarcinii de învățare. Comportamentul
vizat de obiectiv va fi evaluat prin metoda adecvată întregului demers. Atenție:
tehnoredactarea poate crea probleme si lectura pe orizontală să ne conducă la ideea
că nu există concordanța logică – pedagogică și metodică între variabilele actului
instructiv-educativ.
Credem ca pot fi necesare cateva consideratii sintetice privind Proiectarea didactica,
pe care le inseram mai jos:

Etapele realizării unui proiect didactic de succes

 PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

Proiectarea didactică este o acţiune continuă, permanentă, care precede demersurile


instructiv-educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata acestora (presupune
de fapt stabilirea sistemului de relaţii şi dependențe existente între conţinutul ştiinţific
vehiculat, obiectivele operaţionale şi strategiile de predare, învăţare şi evaluare).

     Proiectarea lecției presupune un demers anticipativ, pe baza unui algoritm procedural
ce corelează următoarele patru întrebări:
• Ce voi face?
• Cu ce voi face ?
• Cum voi face ?
•Cum voi ști dacă am realizat ceea ce mi-am propus ?

Aceste patru întrebări sunt expresia celor patru etape fundamentale în proiectarea lecţiei:
Etapa I: Identificarea obiectivelor lecției
Obiectivul ne arată “ce se urmărește în fiecare secvență a procesului educațional şi
cum se evaluează performanțele obținute".

Etapa a II-a: Analiza resurselor


După identificarea obiectivelor, profesorul trebuie să realizeze o analiză detaliată a
principalelor categorii de resurse implicate în desfăşurarea activităţii:

• resurse umane ;

• resurse de conţinut didactic: selecţia conţinuturilor didactice se face în funcţie de


obiectivele identificate (abordare curriculară), pe baza planului de învăţământ, a programei
şcolare, a manualului şcolar folosit şi a altor materiale informative cu caracter didactic;

• resurse de ordin material: materiale didactice şi mijloace de învăţământ care pot


contribui la eficientizarea activităţii;

• locul desfăşurării activităţii (clasă, laborator, atelier, bibliotecă ş.a.);

• timpul disponibil.

Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime


= etapa selectării și corelării celor trei “M" (Metode, Materiale, Mijloace).

Principalii factori care contribuie la selectarea si îmbinarea celor “trei M" într-o
strategie didactică sunt:
• specificul activității (comunicare/însuşire de cunoştințe, formare de priceperi şi deprinderi,
fixare şi sistematizare, evaluare);
• obiectivele operaţionale identificate;
• contextul psihopedagogic al instruirii (nivelul pregătirii elevilor, forme de organizare a
colectivului de elevi);
• contextul material al instruirii (materiale şi mijloace didactice disponibile);
• stilul şi personalitatea profesorului.
Etapa a IV-a: Elaborarea strategiei de evaluare (metode și instrumentele de evaluare)
= alegerea metodelor și instrumentelor de evaluare adecvate obiectivelor propuse, utilizarea
lor în anumite momente ale desfășurării activității, precum și interpretarea si utilizarea
rezultatelor în sensul optimizării activității și, implicit, al pregătirii elevilor.

CERINŢE

a. Claritatea scopului urmărit / derivarea adecvată a obiectivelor operaționale ale lecției


b. Alegerea judicioasă și prelucrarea psihopedagogică a conţinutuluilecţiei      
c. Alegerea metodelor şi procedeelor potrivitepentru realizarea sarcinilor urmărite în
fiecare parte a lecţiei
d. Organizarea metodică a lecţiei – elaborarea unor experiențe de învățare relevante în
rezonanță cu principiile pedagogice cunoscute (respectarea particularităților de vârstă și
individuale, conexiunea teoriei cu practica și realitatea imediată, trecerea progresivă de
la simplu la complex, de la concret la abstract, s.a.... )

Nici un minut din lecţie nu trebuie irosit şi nici o secvenţă din lecţie nu trebuie tratată
superficial!  

În elaborarea proiectelor didactice pentru învăţământul primar, acordaţi atenţie


deosebită:

1. tipului de lecţie (mixtă, de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe; de formare de


priceperi şi deprinderi; de fixare şi sistematizare; de verificare şi apreciere ale
rezultatelor şcolare);

2. formulării OO (tehnica lui R. Mager);

3. corelării celor 2 elemente menţionate mai sus cu strategiile didactice proiectate,


experiențele de învățare relevante propuse elevilor și strategia de evaluare adecvată
comportamentelor vizate de obiectivele lectiei.

S-ar putea să vă placă și