Sunteți pe pagina 1din 10

7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.

7/1996) - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 207/2013

207/2013 Plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2


21-11-2013 Legea nr.7/1996)
Tribunalul VÂLCEA

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX


Operator de date cu caracter personal nr. 4087
 
 
ROMÂNIA
 
TRIBUNALUL V_____ - SECȚIA I CIVILA
DECIZIA CIVILĂ Nr. 207/ A
Ședința publică din 21 Noiembrie 2013
Completul compus din:
P_________ M_____ Nicol_____
Judecător L______ M_______ C________
Grefier E____ S_____
 
****
 

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 1/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

Pe rol fiind pronunțarea asupra apelului civil (astfel cum a fost calificat), declarat de
reclamanții C_______ C______ - S____, C_______ - D______ D____ C_____, ambii domiciliați
în Rm.V_____, Calea lui T_____ nr. 177, județul V_____, împotriva sentinței civile nr. 2301 din
6.03.2013 pronunțată de Judecătoria Rm.V_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, în
contradictoriu cu intimatul-pârât O______ DE C_______ ȘI P__________ I_________ V_____
- B_____ DE C_______ ȘI P__________ I_________ RM. V_____, cu sediul în Rm.V_____,
__________________, județul V_____.
La apelul nominal făcut în ședința publică , cu ocazia pronunțării, au lipsit părțile.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței că dezbaterile asupra
fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 12 noiembrie 2013, susținerile
părților fiind consemnate în încheierea de ședință din acea dată ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre, ocazia cu care, instanța având nevoie de timp în vederea deliberării și
pentru a se depune la dosar concluzii scrise a dispus amânarea pronunțării cauzei la data de
14 noiembrie 2013 și ulterior, la data de 21 noiembrie 2013.
 
TRIBUNALUL
 
Del iberând, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la nr.XXXXXXXXXXXXXX, petenții C_______ C______ - S____ și
C_______ - D______ D____ C_____                                                                                             au
formulat în contradictoriu cu intimatul O______ DE C_______ ȘI P__________ I_________
V_____ plângere, în sensul anulării încheierilor de carte funciară, de respingere
nr.xxxxx/21.06.2011 și nr. 2847/28.07.2011 emise de intimatul OCPI V_____, să se dispună
notarea modificării limitei de proprietate, modificarea suprafeței și actualizarea informațiilor
tehnice pentru imobilul situat în Rm.V_____, punctul Dealul Malului, precum și înscrierea
acestora în cartea funciară.
În fapt în data de 23.05.2011, petentul susține că a înaintat la OCPI V_____ o documentație,
ocazie cu care a solicitat modificării limitei de proprietate, modificarea suprafeței și
actualizarea informațiilor tehnice pentru imobilul situat în Rm.V_____, punctul Dealul
www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 2/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

Malului, nr. cadastral 5390 înscris în CF nr.xxxxx a municipiului Rm.V_____ , în baza


prevederilor Ordinului 634 al Directorului General al Agenției Naționale de C_______ și
P__________ i_________, cu modificările ulterioare.
Prin încheierea de respingere nr.xxxxx/21.06.2011 emisă de intimat, s-a considerat că
documentația este incompletă în sensul că lipsește procesul verbal de vecinătate al
proprietarului de la nord, M______ F______.
Petentul a susținut că potrivit art. 50 alin.2 din Legea nr.7/1996 , la data de 06.07.2011, a
formulat cerere de reexaminare înregistrată la OCPI sub nr. 3735/2011 prin care solicita
reîncadrarea cererii de modificarea limitei de proprietate, modificarea suprafeței și
actualizarea informațiilor tehnice pentru imobilul situat în Rm.V_____, punctul Dealul
Malului, potrivit textului de lege menționat.
Susține că, în mod nelegal OCPI V_____, la data de 28.07.2011, a dispus respingerea cererii
sale de reexaminare prin Încheierea nr. xxxxx/28.07.2011, deoarece în documentația depusă
se află procesele verbale de vecinătate încheiate între proprietarii imobilelor învecinate
pentru identificarea corectă a limitelor comune, și care nu au fost luate în seamă în procesul
de avizare.
Petenții apreciază ca nelegale încheierile de respingere a notării în cartea funciară, motiv
pentru care a formulat prezenta plângere.
În drept se invocă  Legea 7/1996 și Ordinul 634/2006.
În contradictoriu cu susținerile petentului, intimatul a depus întâmpinare invocând pe cale
de excepție lipsa calității procesuale pasive în raport de Decizia nr. LXXII din 15.10.2007 a
Î.C.C.J.
Asupra excepției lipsei calității procesuale pasive invocate de intimat, prima instanță a
reținut că petentului i s-a refuzat înscrierea în cartea funciară existentă, situație în care sunt
aplicabile dispozițiile art. 50 din Legea 7/1996, dispoziții ce prevăd o procedură ce urmează a
se desfășura în fața instanței de judecată, în contradictoriu cu emitentul actului.
În speță petentul a solicitat să se noteze faptul că limita și suprafața terenului înscris în
cartea funciară sunt mai mari decât mențiunile deja efectuate.
Prin sentința civilă nr. 2301 din 6 martie 2013, Judecătoria Rm. V_____ a respins plângerea.

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 3/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

În considerentele sentinței s-a reținut că prin încheierea nr.xxxxx/06.01.2010 emisă de


intimat, a fost respinsă cererea cu privire la imobilul cu nr. cadastral 5390, înscris în cartea
funciară xxxxx provenită din cartea funciară cu nr. xxxxxx UAT Rm.V_____, având
proprietarii petenții C_______ C______ S____ C_______ D______ D____ C_____ în cota de 1/1
de sub B.1.
S-a notat astfel, respingerea cererii prin care se solicita modificării limitei de proprietate și a
suprafeței imobilului înscris în cartea funciară nr.xxxxx/UAT Rm.V_____ și actualizarea
informațiilor tehnice , motivat de faptul că documentația este incompletă, deoarece
documentația cadastrală nu a fost avizată tehnic, în sensul că lipsește procesul verbal de
vecinătate cu semnăturile vecinilor, conform anexei 18 la Ordinul 634/2006, în temeiul art. 19
lit. k) din Ordinul nr.634/2006 coroborat cu art. 49 din Legea 7/1996. Întrucât, în urma
verificării documentelor care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 281/xxxxx din
03.05.1995, a schiței de plan vizată sub nr. 1091/02.06.1995, rezultă că Manasie F______ a
înstrăinat un teren în suprafață de 2414 mp, cu vecin la Nord –rest proprietate, terenuri care
au fost reconstituite.
Urmare a acestei situații, vecinul de la Nord este Manasie F______, sub B/2 din cartea
funciară xxxxx (provenită din cartea funciară cu nr. xxxxx)UAT Rm.V_____.
Petenții au formulat la data de 06.07.2011,  cerere de
reexaminare,                                                                                                             înregistrată la OCPI
sub n r. 3735/2011 prin care au solicitat reîncadrarea cererii de modific a re a limitei de
proprietate, modificarea suprafeței și actualizarea informațiilor tehnice pentru imobilul situat
în Rm.V_____, punctul Dealul Malului, potrivit textului de lege menționat.
S -a susținut că, în mod nelegal OCPI V_____, la data de 28.07.2011, a dispus respingerea
cererii sale de reexaminare prin Încheierea nr. xxxxx/28.07.2011, deoarece în documentația
depusă se află procesele verbale de vecinătate încheiate între proprietarii imobilelor
învecinate pentru identificarea corectă a limitelor comune, și care nu au fost luate în seamă
în procesul de avizare.
Asupra cererii de reexaminare, prin Încheierea nr. xxxxx din 28.07.2011, OCPI V_____, față de
referatul de completare din data de 26.05.2011 și referatul de respingere din data de 15.06.2011,
analizându-se documentația existentă la data respectivă, s-au concluzionat următoarele:

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 4/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

În suprafața imobilului pentru care a fost întocmită documentația  s-a introdus suprafața
unei parcele de teren care nu a făcut obiectul cumpărării, astfel că s-a procedat la respingerea
cererii de reexaminare, în mod temeinic și legal.
Din extrasul de carte funciară nr.xxxxx Rm.V_____, nr. CF vechi xxxxx, și planul de
amplasament și delimitare a imobilului în cauză, reiese că, în urma măsurătorilor, suprafața
acestuia este mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, respectiv cu suprafața de 2.414 
mp. , numărul parcelelor și categoriilor de folosință, este diferită față de cele înscrise în CF
xxxxx, neîndeplinindu-se solicitarea de completare a documentației la momentul respectiv,
astfel cum rezultă din Referatul anexat în copie întocmit de OCPI la data de 15.06.2011, cât și
din Referatul întocmit la data de 23.05.2011, nu s-a completat de către petenți cererea cu
notele solicitate.
Este real că la Capitolul 8 din Ordinul nr. 634 din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în
vederea înscrierii în cartea funciară, respectiv art. 18 și 19, se prevăd conținutul
documentațiilor necesare înscrierii modificării limitei de proprietate, precizându-se că
documentația pentru înscrierea modificării suprafeței imobilului trebuie să cuprindă și
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau declarație autentică de voință și proces-
verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor - conform anexei nr. 18 ( art.19 lit. k), cerință
neîndeplinită în cauză..
Însă aceste dispoziții trebuie coroborate cu dispozițiile speciale ale art. 25 alin. 1 și 2 lit. a) din
același ordin, care arată că, dacă suprafața din măsurători este diferită de suprafața înscrisă
în cartea funciară, suprafața din cartea funciară se va modifica în baza documentației
cadastrale de actualizare a suprafeței. În cartea funciară se va înscrie suprafața rezultată din
măsurători, în condițiile prezentului articol, astfel, pentru imobilele înscrise în cartea
funciară, dacă suprafața determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mică decât
cea înscrisă în cartea funciară, documentația va fi recepționată, iar suprafața măsurată se va
înscrie în cartea funciară în baza declarației proprietarului conform anexei nr. 5.
Prin urmare, în acest c az, printr-o interpretare sistematică a dispozițiilor citate,  prezentarea
procesului verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor, conform anexei 18 la Ordinul
634/2006, este necesar doar dacă suprafața determinată în urma efectuării măsurătorilor este
mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, caz în care documentația cadastrală va fi

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 5/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

recepționată, iar suprafața măsurată se va înscrie în cartea funciară cu condiția prezentării


procesului-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 18 (art. 25 alin. 2 lit. b) din
același ordin).
Astfel în cauza de față, prima instanță a apreciat că este necesară completarea documentației
pentru înscrierea modificării suprafeței imobilului, în sensul că aceasta trebuie să cuprindă
și hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau procesul verbal de vecinătate pe toate
laturile cu semnăturile vecinilor, deoarece suprafața determinată în urma măsurătorilor este
mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară.
Cum această cerință nu a fost îndeplinită de petenții reclamanți nici cu ocazia cererilor de
modificare solicitate și nici cu ocazia plângerii formulate împotriva încheierilor de Carte
Funciară, deși i s-a pus în vedere în mod expres această obligație, instanța apreciază ca
legală încheierea de respingere a notării în cartea funciară nr. xxxxx/21.06.2011 și nr.
xxxxx/28.07.2011 și , față de cele ce preced, să respingă, ca neîntemeiată plângerea.
Împotriva acestei sentințe au declarat recurs petenții.
În ședința publică din 25 iunie 2013, tribunalul a calificat calea de atac din cauză ca fiind
apelul, în raport de prevederile art. 31 alin. 5 din Legea nr. 7/1996.
Apelul a fost declarat și motivat în termenele prevăzute de art. 284 și 287 din vechiul Cod de
procedură civilă, aplicabil cauzei în raport de art. 24 din noul Cod de procedură civilă și de
data formulării plângerii.
Apelul a fost legal timbrat.
În motivarea apelului, astfel cum a fost precizată după calificarea căii de atac, apelanții au
susținut că prima instanță a apreciat în mod legal că prezenta procedură trebuie să se
desfășoare în contradictoriu cu emitentul actului contestat, respectiv intimatul, și că deși a
constatat unele li ps uri ale documentației ce se solicită a fi înscrisă nu a administrat probe și
nu a soluționat problemele puse în discuție.
Apelanții au mai susținut că nu au fost respectate prevederile art. 72 din Ordinul nr. 784/2011,
în sensul că nu s-a solicitat biroului de carte funciară comunicarea dosarului și notarea
plângerii și că cel de-al doilea referat de completare, emis la data de 15 iunie 2011, nu i-a fost
comunicat decât cu ocazia respingerii cererii de înscriere și oricum a fost emis cu încălcarea
art. 10 din Ordinul nr. 634/2011, în sensul că în primul referat de completare nu a fost inclusă
cerința ulterioară.
www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 6/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII
cerința ulterioară.

Apelanții au mai precizat că nu i se poate solicita acordul vecinului de la nord, M______


F______, întrucât aceasta este decedată, iar moștenitorul acesteia nu s-a prezentat la
convocare. Lipsa acestuia nu poate constitui o piedică în recepția documentației.
Cu privire la introducerea în suprafața măsurată a unei parcele de teren ce nu a format
obiectul actului de dobândire, apelanții au precizat că documentația tehnică a fost întocmită
corect, suprafața este inclusă în vechiul amplasament astfel cum este delimitat cu grad.
Chiar și în situația constatării suprapunerii, intimatul era obligat să noteze din oficiu
suprapunerea .
În apel a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind înaintate la dosar copiile proceselor
verbale de vecinătate, precum și ale actelor din dosarul în care au fost emise încheierile
contestate.
Analizând apelul în raport de motivele invocate și de dispozițiile legale aplicabile, tribunalul
îl apreciază ca fiind nefondat, pentru considerentele care vor fi expuse în continuare.
Contrar susținerilor apelanților din cuprinsul cererii de apel, prin încheierea nr. xxxxx din 16
noiembrie 2011, prima instanță a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a
intimatului chemat în judecată, respectiv O______ de C_______ și P__________ I_________
V_____. Această soluți e nu a fost criticată prin apel, astfel încât tribunalul, în temeiul
principiului disponibilității și al art. 129 alin. 6 din Codul de procedură civilă, nu poate analiza
acest aspect.
Datorită acestei concluzii, tribunalul apreciază că susținerile apelanților referitoare la
notarea suprapunerii constatate constituie o chestiune contencioasă, inadmisibilă a fi
realizată pe calea prezentei plângeri, potrivit art. 335 din Codul de procedură civilă.
Aceeași împrejurare, neurmată de vreo modificare a cererii de chemare în judecată sub
aspectul intimatului, este de natură să contureze în speță o procedură necontencioasă,
suspusă regulilor speciale cuprinse în art. 331-339 din Codul de procedură civilă, astfel cum
se desprinde și din considerentele deciziei nr. 72/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,
pronunțată în recurs în interesul legii, obligatorie potrivit art. 330 /7 alin. 4 din Codul de
procedură civilă.
Tribunalul mai reține că plângerea împotriva unei încheieri de carte funciară poate avea ca
obiect doar verificarea legalității încheierilor emise de O.C.P.I. , contestate de persoana
interesată. Excede astfel obiectului prezentei judecăți administrarea unor probe care să
l t
www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190
t l l li i di d d fă tă î f ț O C PI 7/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII
completeze eventualele lipsuri din procedura desfășurată în fața O.C.P.I. .
Astfel, cu privire la cele lalte critici din apel, tribunalul reține că în baza conve n ției încheiate
între apelanți și persoana fizică autorizată G____ M_____ (fila 44 din dosarul de apel), a fost
formulată cererea de înscriere a modificării suprafeței imobilului înscris în cartea funciară pe
numele apelanților, a limitelor de proprietate și actualizarea unor informații tehnice, fiind
întocmită documentația aferentă, astfel cum rezultă din actele înaintate instanței de apel.
Prin încheierea nr. xxxxx din 21 iunie 2011, a fost respinsă această cerere, reținându-se că
documentația cadastrală nu a fost avizată tehnic întrucât din analiza unei documentații care
a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 281/1995 (depus în apel) rezultă că numita
M______ F______ este vecin la nord cu terenul apelanților pentru care se solicită
modificările precizate mai sus.
Anterior emiterii acestei încheieri, registratorul a emis două referate de completare din data
de 26 mai 2011 și 15 iunie 2011 cu privire la unele lipsuri ale documentației, respectiv acordul
creditorului ipotecar în favoarea căruia a fost înscrisă ipoteca asupra bunului apelanților și
actualizarea datelor referitoare la neconcordanța dintre parcele și categoria de folosință și la
procesul verbal de vecinătate cu privire la vecinul de la nord.
Tribunalul reține că potrivit schiței întocmite de persoana fizică autorizată, modificarea
suprafeței înscrise pe numele apelanților a constat în înscrierea unei suprafețe de 4351,42
mp. în loc de 2414 mp., iar vecin la nord este înscris numitul M______ V_____ D_____ (fila 31
dosar apel).
Prin încheierea nr. xxxxx din 28 iulie 2011, a fost respinsă cererea de reexaminare formulată
de apelanți împotriva încheierii anterioare.
S-a reținut că o parte din suprafața înscrisă în titlul de proprietate emis pe numele lui
M______ F______ și neînstrăinată de aceasta către M______ V_____ D_____ potrivit
contractului de vânzare cumpărare de la fila 39 din dosarul de apel, se regăsește înscrisă în
suprafața pentru care s-a solicitat modificarea de către apelanți, iar cel de-al doilea referat de
completare este de fapt de respingere. S-a mai reținut lipsa procesului verbal de vecinătate
întocmit în acord cu art. 1 din ordinul nr. 634/2011.
Contrar susținerilor apelanților și în acord cu soluția primei instanțe, tribunalul apreciază că
potrivit art. 18 și 19 din Regulament și art. 4 alin. 2 și 10 alin 1 din O rdinul nr. 634/2011,
documentația tehnică întocmită pentru înscrierea modificărilor solicitate nu a fost

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 8/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

recepționată cadastral (condiție prealabilă pentru înscriere) ca urmare a neefectuării


completărilor solicitate. În acest sens, constatarea existenței unei suprapuneri coroborată cu,
lipsa acordului unui vecin constituiau impedimente în înscrierea modificărilor solicitate.
Este reală susținerea apelanților potrivit căreia referatul de completare trebuie întocmit o
singură dată în cadrul aceluiași dosar, potrivit art. 10 alin. 2 din Ordinul nr. 634/2011, însă din
compararea celor două referate (filele 19 și 22 dosar fond) rezultă că cel din 26 mai 2011 a fost
un referat de completare (cu datele referitoare la acordul creditorului ipotecar și la parcele și
categoria de folosință), iar cel ulterior a fost unul de respingere sub aspectul mențiunilor
referitoare la vecinul de la nord.
În consecință, în temeiul art. 296 din Codul de procedură civilă, tribunalul va respinge apelul
ca nefondat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
 
Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanții C_______ C______ - S____, C_______ -
D______ D____ C_____, ambii domiciliați în Rm.V_____, Calea lui T_____ nr. 177, județul
V_____, împotriva sentinței civile nr. 2301 din 6.03.2013 pronunțată de Judecătoria
Rm.V_____ în dosarul nr. XXXXXXXXX/ 2011.
Definitivă.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică astăzi, 21 Noiembrie 2013 la sediul Tribunalului V_____ –
secția I-a civilă.
 
 

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 9/10
7/21/2020 207/2013 plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) - ROLII

P_________,   Judecător,
M_____ Nicol_____ L______ M_______
C________

  Grefier,  
E____ S_____

 
 
Red.N.M. /20 decembrie 2013/4 ex.
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/59a792b6e490099c2d000190 10/10