Sunteți pe pagina 1din 10

7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE) » 747/2019

747/2019 Revendicare imobiliara


27-08-2019 Curtea de Apel CRAIOVA

Cod ECLI    ECLI:RO:CACRV:2019:082.xxxxxx


Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
 
CURTEA DE APEL C______
SECȚIA I CIVILĂ
 
DECIZIE Nr. 747
Ședința   publică de la 27 August 2019
Completul compus din:
Președinte : - L____ M______ Lă loianu
Judecător : - F_______ C_____ C_______
Judecător : - N___ D_____
Grefier : - A_____ N_______ P_____
 
Pe rol judecarea recursului formulat de pârâta B______ M____ împotriva deciziei civile nr.
443/28.03.2019, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în
contradictoriu cu intimatul reclamant C_______ D_____, având ca obiect revendicare
imobiliară .
www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 1/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII

La apelul nominal , făcut în ședința publică , a răspuns avocat S______ C_________, pentru
recurenta pârâtă B______ M____, lipsind intimatul reclamant C_______ D_____.
  Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință care a învederat instanței următoarele:
timbrarea recursului cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 303 lei prin chitanța nr.
xxxxx/22.05.2019; recursul a fost declarat și motivat în termenul legal, după care;
Nemaifiind cereri de formulat sau excepții de invocat, instanța, constatând cauza în stare de
soluționare, a acordat cuvântul asupra recursului.
Avocat S______ C_________, pentru recurenta pârâtă B______ M____, a susținut oral
motivele de recurs formulate în scris și întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 5,6 și 8
Cod procedură civilă, în raport de care a solicitat admiterea recursului și, în principal,
rejudecarea în fond a cauzei și respingerea ca nefondat a apelului formulat de reclamant
împotriva sentinței pronunțată de instanța de fond; cu cheltuieli de judecată. În subsidiar, a
solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel pentru soluționarea cauzei în
limitele stabilite de reclamant prin cererea de apel și în raport de motivele de fapt și de drept
invocate prin cerere.
 
CURTEA
 
Asupra recursului de față.
Prin sentința civilă nr. 6549 din data de 26.10.2018 pronunțată de Judecătoria Târgu - J__ în
dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX , a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul C_______
D_____, în contrad ictoriu cu pârâta B______ M____ . A fost obligat reclamantul la plata
cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei către pârâtă.
Instanța de fond a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale acțiunii în
revendicare conform art. 563 alin.1 C.civil , în considerarea probelor analizate de către ace
asta.
Deși martorii V___ C_________ D_____ și L___ M________, propuși de reclamant au relatat
că bunurile au aparținut defunctului C_______ D______, fiind achiziționate și folosite
l i d
www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032
t d l țiil l d i t i t ți t d lt b di ă 2/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII
exclusiv de acesta, declarațiile celor doi martori nu sunt susținute de alte probe din care să
rezulte data achiziționării bunurilor și proveniența sumelor de bani cu care a fost achitat
prețul acestora, din declarațiile martorilor L________ V_______ și M________ R______
rezultând că la achiziționarea bunurilor defunctul C_______ D______  a fost ajutat de tatăl
său, C_______ G_______, bunurile fiind utilizate de cei doi împreună, desfășurarea de
activități de tâmplărie și de către autorul C_______ G_______ fiind confirmată de decizia de
impunere nr.864/20.03.2001 emisă de DGFPCFS Gorj. 
În raport de starea de fapt relevată de probele administrate în cauză instanța reține că sunt
incidente prevederile art. 633 care instituie o prezumție de coproprietate, până la proba
contrarie, dacă un bun e stăpânit în comun de mai multe persoane, iar prin probele
administrate în cauză reclamantul nu a răsturnat această prezumție.
Din coroborarea probelor administrate în cauză rezultă că bunurile identificate prin procesul-
verbal întocmit la data de 09.07.2018 de Biroul executori judecătorești D________ &Asociații
în dosarul nr.337/E/2018 se află în imobilul ce a aparținut bunicilor paterni ai reclamantului,
respectiv părinților pârâtei, fiind stăpânite împreună de cei trei autori și, potrivit art. 636 alin.
1 Cod civil,  fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu
schimbă destinația și nu aduce atingere drepturilor celorlalți coproprietari, cel care exercita
în mod exclusiv folosința bunului comun putând fi obligat la despăgubiri, conform art. 636
alin. 2 din noul Cod civil.
Se reține astfel că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a condițiilor
prevăzute de art. 563 Cod civil, pentru promovarea acțiunii în revendicare, bunurile fiind
proprietatea indiviză a autorilor părților, iar reclamantul nu poate să pretindă un  drept
exclusiv asupra acestora.
Împotriva sentinței a declarat apel apelantul reclamant C_______ D_____ ,                 criticând-o
pentru nelegalitate și netemeinicie și solicitând ca , în temeiul art. 480 C . pr. civ ., să fie
admis apelul, să se schimbe în tot hotărârea apelată și , pe fondul cauzei, să fie admisă
acțiunea, în sensul obligării pârâtei la restituirea bunurilor ce au aparținut autorului
apelantului.
Prin decizia civilă nr.443/28.03.2019, pronunțată de Tribunalul Gorj în dos arul nr.
XXXXXXXXXXXXX s-a admis apelul declarat de apelantul reclamant C_______ D_____ , CNP
xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în c omuna Schela, _____________________, județul Gorj,
împotriva sentinței civile nr. 6549 din data de 26.10.2018 pronunțate de Judecăto ria Târgu -
J__ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu c u intimata pârâtă B______ M____,
d i ili tă î
www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 3/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII
domiciliată în ________________________________________.
S-a schimbat sentința în sensul că s-a admis cererea de chemare în judecată și obligă
intimata să restituie apelantului bunurile mobile descrise în cerere.
A fost obligată intimata să plătească apelantului suma de 1303 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecată.
Pentru a decide astfel , instanța a reținut:
Prin sentința civilă nr. 6549 d in data de 26.10.2018 pronunțată de Judecătoria Târgu - J iu în
dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul C_______
D_____, în contrad ictoriu cu pârâta B______ M____ . A fost obligat reclamantul la plata
cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei către pârâtă. În principal, s-a reținut că
reclamantul nu a fost deposedat de bunuri și că nu a făcut dovada îndeplinirii cumulative a
condițiilor prevăzute de art. 563 Cod civil, pentru promovarea acțiunii în revendicare,
bunurile fiind proprietatea indiviză a autorilor părților, iar reclamantul nu poate să pretindă
un  drept exclusiv asupra acestora.
Tribunalul a constatat însă că potrivit certificatului de calitate de moștenitor nr. 28/08
februarie 2018, singurul moștenitor al autorului C_______ D______ a rămas reclamantul
C_______ D_____ și că masa succesorală nu s-a dezbătut cu ocazia eliberării acestui
certificat. Totodată, pe baza probelor administrate rezultă că bunurile descrise în cererea de
chemare în judecată și inventariate prin sentința civilă nr. 2152/23 martie 2018 a Judecătoriei
Tg – J__ s-au aflat în posesia autorului la data decesului, tatăl autorului locuind separat,
drept care în speță operează prezumția instituită de art. 937 alin. 1 din Codul civil, în temeiul
căruia persoana care, cu bună – credință, încheie cu un neproprietar un act translativ de
proprietate cu titlu oneros având ca obiect un bun mobil devine proprietarul acelui bun din
momentul luării sale în posesie efectivă.
În același timp, pârâta nu a făcut dovada contrară celor susținute prin acțiune, respectiv a
faptului că bunurile în litigiu au fost dobândite de autorii C_______ G_______ și C_______
Antonica, unele singuri, iar altele împreună cu C_______ D______, tatăl reclamantului,
respectiv fratele pârâtei, aspect invocat prin întâmpinare. Astfel, C_______ D______ a
decedat la 05 noiembrie 2017, iar decizia de impunere emisă pe numele C_______ G_______,
atașată la dosar, a fost eliberată în anul 2001, motiv pentru care acest înscris este insuficient
pentru a anula prezumția de mai – sus.

www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 4/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII

De ase menea, prin sentința civilă nr. 2152/23 martie 2018 pronunțată de Judecătoria Tg – J__
în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a stabilit cu putere de lucru judecat că bunurile se află în
posesia pârâtei B______ M____, aspect confirmat de executorul judecătoresc care s-a
deplasat la fața locului și a întocmit în același sens procesul – verbal din data de 09.07.2017
în dosarul nr. 337/E/2018, astfel încât, pentru toate considerentele de fapt și de drept expuse,
în baza art. 480 alin. 2 C . pr. civ. și art. 563 alin. 1 din Codul civil, tribunalul va admite apelul
declarat și va schimba sentința contestată în sensul că va admite cererea de chemare în
judecată și va fi obligată intimata să restituie apelantului bunuri le mobile descrise în cerere.
În temeiul art. 453 alin. 1 C . pr. civ., a fost obligată intimata să plătească apelantului suma de
1303 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată dovedite, reprezentând onorariu de avocat și taxă de
timbru.
Împotriva acestei decizii, în termen legal și motivat a declarat recurs pârâta B______ M____ ,
criticând-o pentru nelegalitate , conform dispoz. art.488 alin.1pct.5,6 și 8 C .pr.civilă, deoarece
au fost încălcate dispozițiile imperative ale art.6 alin.1, art.13 alin.1 și 3, art.14 alin.4 și 6, art.22
alin.2, art.249, art.389, art.425 alin.1 lit.b, art.477 alin.1, art.478 alin.2 și art. 479 alin.1 C.pr.civilă
, în sensul că instanța de apel, cu încălcarea dispozițiilor legale precizate, a făcut, din oficiu,
aplicarea dispoz. art. 937 alin.1 C. civil, privind dobândirea proprietății mobiliare prin posesia
de bună-credință, fără să fi pus în discuția contradictorie a părților această chestiune de
drept, situație în care au fost încălcate obligația rolului activ al j udecătorului, principiul
contradictorialității, dreptul la apărare și la un proces echitabil ale recurentei-pârâte;
conținutul hotărârii nu cuprinde considerente din care să rezulte raționamentul logico-
juridic pe baza căruia s-a pronunțat hotărârea în raport cu probele administrate; au fost
încălcate dispozițiile legale în ceea ce privește sarcina probei , deoarece, contrar acestora s-a
reținut că pârâta nu a făcut dovada contrară celor susținute prin acțiune, respectiv a
dobândirii în coproprietate a bunurilor revendicate de către autorii C_______ G_______ și
C_______ Antonica, unele singuri, iar altele împreună cu Crețes cu D______, tatăl
reclamantului; instanța de apel a depășit limitele investirii stabilite de apelantul reclamant
C_______ D_____ prin cererea de apel, sentința fiind criticată numai pentru netemeinicie nu
și pentru nelegalitate, nefiind invocată aplicarea în cauză a dispoz. art.937 alin.1 C.civil;
dispozițiile art.937 alin.1 C.civil nu sunt aplicabile în speță, în raport cu obiectul litigiului,
această normă  având alt obiect de reglementare.
Criticile formulate nu sunt întemeiate având în vedere următoarele considerente :

www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 5/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII

Din expunerea motivelor de recurs reiese că în mod special critica vizează aplicarea greșită
de către instanța de apel a dispoz. art.937 alin.1 Cod civil care instituie o prezumție de
proprietate în favoarea posesorului de bună-cre d ință al bunului mobil, dispoziție care
vizează o altă situație decât cea prezentată în cererea de chemare în judecată,  mijloc de
apărare ca re nu a fost pus în disc uția contradi ctorie a părților, nefiind invo cată prin
motivele de apel, ceea ce are ca și  consecință încălcarea principiului contradictorialității și
al dreptului de apărare al pârâtei recurente, fiind depășite astfel l imitele investirii.
Este adevărat că apelul constituie o cale de atac cu efect devolutiv, așa cum se prevede în
dispoz. art.476 C.pr.civilă, deoarece este provocată o no uă judecată asupra fondului,  aceasta
trebuind să aibă loc în limitele determinate de ceea ce s-a apelat, așa cum se precizează în
dispoz. art.477 alin.1 C.pr.civilă, potrivit cărora instanța de apel va proceda la rejudecarea
fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum și cu privire la
soluțiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată.
Prin urmare, conform dispozițiilor citate, limitele  efectului devolutiv al e apelului pot fi
stabilite expres sau implicit, și din acest punct de vedere, din analiza apelului formulat de
către reclamantul-intimat rezultă că acesta a invocat în mod implicit posesia de bună-
credință  a tatălui său asupra bunurilor revendicate, deoarece a precizat faptul că respectivele
bunuri au fost folosite exclusiv de acesta, pentru exercitarea meseriei sale.
Această susținere implicită din motivele de apel se regăsește și în acțiunea introductivă ,
prin care  s-a arătat că bunurile au aparținut tatălui reclamantului, care le-a folosit în mod
exclusiv pentru practicarea meseriei, chiar dacă a locuit în casa părinților săi.
Este reală  susținerea recurentei-pârâte că în cauză nu sunt aplicabile dispoz. art.937 alin.1
C.pr.civilă, deoarece acestea se referă la încheierea cu un neproprietar a unui act translativ de
proprietate cu titlu oneros, având ca obiect un bun mobil, de către o persoană cu bună-
credință și care devine astfel proprietarul bunului din momentul luării în posesie efectivă.
Așa cum rezultă din  motivarea acțiunii introductive și a apelului, reclamantul a invocat în
mod concret posesia de bună-credință, ca prezumție conform art. 935 C .civil, potrivit căruia
oricine se află la un moment dat în posesia unui bun mobil este prezumat că are un titlu de
dobândire a dreptului de proprietate asupra bunului.
De altfel, și instanța de fond în considerente a reținut că bunurile au fost în posesia
defunctului C_______ D______, tatăl reclamantului, dar a co ncluzionat că acesta locuind în
casa  părinților săi, bunurile ar fi fost dobândite unele în coproprietate de cei trei, altele
www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 6/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII
casa pă ț o să , bu u ea ost dobâ d te u e e cop op etate de ce t e , a te e

numai de părinți, fără a le preciza însă, și a făcut aplicarea prezumției de coproprietate


instituită de art. 633 C .civil, deoarece, în cauză nu s-a făcut dovada achiziționării bunurilor și
proveniența sumelor de bani.
Motivele de apel au vizat în special aplicarea greșită  de către instanța de fond a acestei
prezumții, invocându-se faptul că din declarațiile martorilor a rezultat că acestea au fost
folosite exclusiv de către autorul-reclamantului  pentru practicarea meseriei, acesta locuind
singur în imobilul părinților săi.
Î n atare situație se constată că, deși în acțiune și apel nu a fost indicat ca atare textul de lege
privind prezumția  de proprietate asupra bunului mobil, în favoarea posesorului de bună-
redință, aceasta a fost invocată implicit, iar judecătorul, în baza rolului activ are obligația de a
aplica textul legal corect.
Prin urmare , nu se impune a cu necesitate punerea în discuția părților a probei respective,  a
cărei invocare a  rezultat din motivarea acțiunii și apelului.
Este adevărat că prezumția este un mijloc de probă care  conform art.328 alin.1 NCPC scutește
de dovadă pe acela în folosul căruia este stabilită în tot ceea ce privește faptele considerate
de lege ca fiind dovedite, și ca urmare administrarea acestei probe implică formularea
solicitării , în condițiile art. 254 alin.1 și 2 C .pr.civilă, însă în speță, această prezumție legală
fiind invocată prin prezentarea stării de fapt, nu se poate susține că era necesar a fi pusă în
discuția contradictorie a părților,  pre cizarea acestei prezumții av ând caracter cert și fără
dubiu din dezvoltarea motivelor acțiunii și apelului.
Chiar dacă instanța de apel a indicat greșit textul de lege cu privire la prezumția legală
prezentată, aceasta nu atrage nelegalitatea hotărârii de apel, atât timp cât din motivarea
hotărârii rezultă că  instanța în mod concret a făcut aplicarea prezumției de proprietate
asupra bunului mobil în favoarea posesorului de bună-credință și a avut în vedere posesia
efectivă a bunurilor, numai de către  autorul reclamantului.
Ca atare, nu se poate susține că s-au depășit limitele investirii cu încălcarea limitelor
efectului devolutiv, și că s-au încălcat dispoz. art.6 alin.1, art.13 alin.1 și 3, art.14 alin.4 și 6,
art.22 alin.2, art.389, art.477 alin.1 și art.478 alin.2 și art.479 alin.1 C.pr.civilă privitoare la
principiul contradictorialității, dreptul la apărare și l a un proces echitabil al e recure ntei
pârâte , deoarece instanța are posibilitatea de a preciza norma legală aplicabilă conform
stării de fapt prezentate.

www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 7/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII

În ceea ce privește răsturnarea sarcinii probei invocată de către recurentă, în sensul că


instanța  a constatat că pâr âta nu a făcut dovada contrară celor susțin ute prin acțiune,
deoarece prin formularea prezumției de coproprietate a bunurilor autorilor C_______ 
Ghoerghe,  C_______ Antonica  și fiul lor  C_______ D______, trebuia să facă dovada în acest
sens, se constată că  această critică nu este întemeiată.
Este reală susținerea că sarcina probei dă expresie principiului potrivit căruia, cel ce face  o
susținere în cursul procesului  trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute
de lege, ceea ce duce la concluzia că reclamantul prin introducerea cererii de chemare în
judecată, are primul obligația de a-și dovedi pretențiile.
Dar, la rândul său, pârâtul are și el obligația să probeze ceea ce susține în apărare, situație în
care, păstrându-și calitatea procesuală , a re totuși primul sarcina probei, cu privire la
propriile afirmații.
Astfel prin invocarea prezumției legale relativă de coproprietate de către pârâta recurentă
prin întâmpinare a fost deplasată sarcina probei spre aceasta, care avea obligația de a dovedi
faptul invocat prin prezumția formulată în beneficiul său.
I nstanța de apel a reținut că pârâta nu a făcut dovada faptului că bunurile în litigiu au fost
dobândite în coproprietate, referindu-se la probele prezentate de pârâta-recurentă ( decizia
de impunere eliberată pe numele lui C_______  Ghoerghe în anul 2001) situație în care , ca
urmare a aplicării prezumției de proprietate asupra bunului mobil în favoarea posesorului de
bună-credință, s-a reținut că această ultimă prezumție nu a fost răsturnată, neexistând o
dovadă contrară.
Așa cum rezultă din argumentele expuse mai sus, prin care s-a făcut analiza hotărârii
pronunțată în apel, se constată că aceasta îndeplinește condițiile impuse de art. 425 C
.pr.civilă, deoarece cuprinde, atât argumentele de fapt cât și cele de drept cu referire la
probele administrate în cauză de părți.
 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 8/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII

 
Respinge, ca nefondat, recursul formulat de pârâta B______ M____ împotriva deciziei civile
nr. 443/28.03.2019, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, în
contradictoriu cu intimatul reclamant C_______ D_____, având ca obiect revendicare
imobiliară.
Decizie definitivă.
Pronunțată în ședința publică de la 27 August 2019 .
 
  

Președinte, Judecător, Judecător,


L____ M______ F_______ C_____ N___ D_____
L_______ C_______

  Grefier,  
A_____ N_______
P_____

   
 
Red.Jud.N.D_____
Tehn.I.C./Ex.5 / 13.09.2019
Jud.Apel/L. M_______ și
A.M. N_________
Jud.Fond/C. V_____

www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 9/10
7/23/2020 747/2019 revendicare imobiliara - ROLII
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5d7c45cbe490092c16000032 10/10