Sunteți pe pagina 1din 9
Nr. 3079/27.07.2020 ANUNT IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE INTERESATE DE OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR $I DIRECTOR ADJUNCT RAMASE VACANTE IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL IASI Luni, 27 iulie 2020, a fost afisaté pe site-ul Inspectoratului Scolar Judefean Iasi lista posturilor de director si directori adjuncti vacante din unititile de invayimant preuniversitar din judeful lagi Cadrele didactice interesate de ocuparea unei funcfii de conducere tn unitajile de invayimant preuniversitar din tabelul publicat, vor depune, in intervalul 27 iulie - 4 august 2018, dosarul de candidatura, online sau la registratura 1.S.J. lagi, conform prevederilor Procedurii specifice operationale sia Anexelor 1-5. Proba de interviu se va desfisura la sediul 1.S.J. lagi, n data de $ august 2020, conform graficului de desfisurare al acestuia, care va fi afigat pe data de 4 august 2020. Prof. Ciobotaru Florentin Cg Str. N. Bileesou ne. 26, 700117, k Tel: +40 (0)232 26 80 14 Fax: +40 (0)232 2677 05, ‘wor isjiasiro Localitatea/sector ...-.+.+ Unitatea de invayamant ‘Numele candidatului . Funetia pentru care candideazi: Director/Director adjunct GRILA DE EVALUARE CURRICULUM VITAE ANEXA Nr. proceduri Nr Crt. Criteriut Punctaj | Punetaj ‘maxim_| _acordat a) Formare continu pi sori in cadrul institutlor de tavatimant superior, a unor alte studi speci specializiri, finalizate cu diplomi/certticat, in fara celor in baza cArete candidat soe seris Ia concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct: evolufie in carierd si dezvollare profesionala, ea urmare a sein management educational sau pentru dobandirea uneifunor nol | LS P in eae ctuate conform Legit invayimantulu nr. 8471995, republieat, eu modificdrile completirile ulterioare: dobiindita tn ealitate de: _responsabilarie curricular responsabil de comisie metodict, gef cated; 7 Reponsabil/eoordonator Comisie de Evaluare si Asigurare a Calititi (EAC): espe sMatorresponsabil/presedinte al comisiei Sistemului de control managerial inter (SCMI); coordonator Comisie de proiecte si programe educative; 1. | -coordonator al central judetean/monicipifui Bucuresti de asistenta psihopedagogicss | y.95p junct; " de edministratie al unitaii de invatimant ~ Mhordonator al Comisiei de dezvoltare profesional si evolufe in carer’. tense acorda cate 0,25 puncte pentru fiecare responsabilitate/funetie diferith. Y Se pumeteazi documentul (adeveringi sau decizie) care atest mumirea t comisie/functic. Se acorda punetaj $i pentru functia de director si pentru calitaten de ‘humai in situafia in care aceste 1 fost detinute in perioade de timp diferite. > dobiinditi tn calitate - director al Casei Corpului Didactic; “fnembru in consiliul consultativ al specialitaji/al inspectoratului scolar; 1 profesor metodis (in cadrul Casei Corpului Didactic), { metodist al inspectoratului scolar; = mentor ~ expert in Corpul de experti al Corpului de control al rinistrul; “expert ARACIP (Agentia Romang de Asigurare a Calitatit in Invapimantul Preuniversitar); + formator; + responsabil de cere pedagogic: “fnembru in consiliul de administraie al nspectoratului scolar; " mnembru in consliul de administrate al Casei Corpului Didactics “hembra in comisiile (grupurile de lucru) de elaborare a metodologiilor/programelor in domeniul educational; Gomembru in comisiile de evaluare a concursurilor scolare si extragcolare din CAEN 2 | (Calendaral activitajilor educative la nivel national); 125p (Crombru in organismele de conducere ale societtilor/asociatitorstinjfice in domeniul ‘educatii, cu reprezentativitate la nivel national; rmembr in alte comisii organizate la nivel judefean sisau national; ~ Funct de conducere, indrumare si control in inspectoratul scolar sau fn functit din cadrul Ministerului Educatiei Nationale. Se acordd cite 0,5 puncte pentru ficeare responsabilitate/funetie diferita Ia nivelul Ministerului Edueatiei Nafionalefinspectoratului scolar. Se puncteaz documentul (adeverinti, decizie, certifieat, ordin al ministrului) care atest numires fn comisie/functie sau calitatea de formator, mentor, expert, metodist ete. Se acordi punelaj si pentru fune(ia de inspector si pentru ealitatea de membru al consiiulu) consultativ al speci 1 inspectoratului scolar, respectiv si pentru funetia de inspector scolar general/general adjunct/director al easei corpului didactic si pentry tulitatea de membru al consiliului de administra(ie al inspectoratului scolar, respect pentru functia de director al casei corpului didactic si calitatea de membru a) onsiliului de administrafie al casei corpului didactic, numai in situatia tn care aceste responsabilititi au fost detinute in perioade de timp diferite. | Competente profesionale/manageriale dobindite in context nonformal si informal Sutericoautor de clriimonografiilucrari in specialitate sau in management educational, publicate cu ISBN (International Standard Book Number): Peo tor/coautor alunuiarticoVal_unei_lucrari, tn specialitate_sau_in_management Nr. Crt. Criteriut Punctaj | Punctaj maxim | acordat Ghacajional, publicat/publicatl in reviste cu ISSN (International Standard Seri sau in brosuri ale conferin{elor/simpozioanelor; saat Te specialitate sau in management educational, prezentate la sesiuni de eomunicdi stiinfice/simpozioane/conferinte; eines in colectivul de redactie al une revste cu relevant pentru domeniul educatiet. Se acordi punctajul maxim pentru cel pufin o lucrare de management ‘educational sau de specialitate fn caitate de autor, cite 0,75 puncte pentru cel putin © saacatte management educational sau de specialitate in calitate de coautor si cite (hs punete pentru lucriri in specialitate sau in management educational, prezentate 10 aa eat de comunicdristintifice/simpozioane/conferinfe, respectiv pentru calitaten de sesitpra in colectivul de redactie al une reviste eu relevant pentru domeniul ceducatiei. Number) ®) Farticiptri la profectelprograme din domeniul educafional ip vary Dicipas Ta prolecte de partenerat educafional recunoscute de inspectoratl scolar/Ministerul Educatiei Nationale Fovvaricipare la programelproiecte de infegrare europeant/proiecte intemafionale/eu Tinanare din. fonduri structurale sau de coeziune {Lifelong Leaming Programme, srattetee, Programul operational sectorial Dezvoltarea, Resurselor Umane/Program\ ‘operational Capital uman (POSDRU/POCU, PODCAPOCAY, proiecte prin programele cretaliere, EEA. grants, Programul de Cooperare Elvetiano-Romén, Granturle rorvegiene si Spatiul Economic European, alte proiecte finanfate prin programe intemationale] i Participari la actuni/vaite de studiu finalizate cu Centifieate europene tip Europass $1 Youthpass yee imieipari la programelproiecte de voluntariat avizatelrecunoscute de inspectoratul colar/Ministerul Educatici Nafionale ge acorda cate 0,5 puncte pentru ficeare participare la programe/proiecte de integrare europeand/proiecteinternationale/eu finantare din fonduri structirate sit eer eciune/proiecte de parteneriat —educafionaliproiecte de _voluntariat seszatelrecunoscute de Ministerul Educatiei Nationale gi cfte 0,25 puncte pentru Tecare.participare la proiecte de parteneriat educational/programe/proiecte de voluntariat avizate/recunoseute de inspectoratul scol: Cunoasterea unei limbi strine de circulafie international doveditt prin documente Gmise de 0 autoritate in materie sau prin foaia matricoli/suptimentul la diploma de Ticenti/absolvire a studiilor universitare/postuniversitare (pentru eandidafii care a¥ pe diploma de licenti/absolvire, ea specializare, o limba strand, este suficientt prezentarea copiei de pe diploma). 0,75 p 2) ‘Competenfe de operare pe calculator, dovedite prin documente. 075 p Punctajfinal=a+b+e+d+e+f+g 10p ‘Nume gi prenume evaluator .. ‘Semnatura..... Data evaluarii.... (ANEXA Nr. 2 la procedura Nume si prenume candidat. Unitatea scolar pentru care candideaza ... EVALUARE INTERVIU uncta} pentru propunereproect de dezoltareinstsionals (PDIYplan de actiune al scolii (PAS) si plan operational pentru 1 an Punctaj Punctaj Punctaj Ne. i aspect Punetaj maxim | acordat aspect Ne | aspect vizat . Indicator aes ipaintniess in intrebatri Tore ealltaiea_procesuTul coferit de insttuyia de 075 p 1. | Diagnoza bY © analiodcorectt de tip PEST(ELA) sau/9i SWOT bed identifies si formuleazi corest_ viziunes ase Tdentifich formulear’ corest misiunes coli in comunitate. ose | Componenta 25» [Identifies si formuleazi corect scopurile aaa strategic (intel) strategie : 3 TWentfieh i formuleazi corect opiioile ee strategioe. Stabileste corect modal de ‘moniorizarelevaluare ose Proiecteazi programe de dezvoltarTactiuni Structurate in func de ele patru domenti ro fimejionalelde erupurisintade rezltatele P asteptate Formuleazi, in concordanta ou sirategia din PDUPAS, obiectivete specie see. Component Ae gave |e eee operajionali/Pl : - erat Siiese core modal de 3 J 4 rmonitorizarefevaluare a Indeptinieitintelor \s perational P| Soateie vom ions Lead ropune termene realise de fnalizare 8 mG actvitailor. sP Tentifica,n mod corect,resursele nevesare (umane, materiale, financiare). osP Stables, in mod realist, indicator de ae performana. P ‘Monitorizeazi gr evalueazi—_planul operational. ose IT Verificarea canostinfelor privind legislajia geolard raportath strict la Jpecteu gi nivel untait de tnvaindnt, pe baza bibliografiel de concurs 2p prin adresarea a5 intrebiri candidatului. TOTAL PUNCTAT 10p ‘Nume gi prenume membru comisie ‘Semnatura.. Data evaluat NOTA: {in vederea edificarii asupra punctajului aferent indicatoritor, mem! jei de concurs pot adresa intrebiri candidatul innrebarileprvind legislajia scolar trebue s fie acleasi pentru tot candidat nserish penis funcfie de la aceeasi unitate de invatamant. Comisiajudeteant de organizare a probelor de concurs stabileste prinit-o procedurd specific’, aprobata de consiliul de vryministrate al inspectoratului scolar, planul interviulu, duata prezentarliofertet managerisle de catre candidat si durata in care aendidati trebuie st rispund a cele 5intrebar privind legisla scolar fra dep durata maxima alocatt probei de interviu. ANEXA Nr. 3 la procedura Unitatea de invitaimént Numele candidatului Funefia pentru care candideazii: director/ director adjunct BORDEROU FINAL DE NOTARE ‘Analiza curriculumului ‘itae Interviu “| Punetaj obfinut/evaluator Punctaj obfinut/evaluator | Petal final de la fiecare evaluator Comisie A B Presedinte ASB Membru 1 ASB Membru 2 ASB Membru 3 ASB Membra 4 a tot.A+ tot.B TOTAL Numele, prenumele si semntura membrilor comisiei de concurs Presedinte : Membru 1: Membru 2: Membru 3: Membru Secretar Secretar ANEXA or. 4 CRITERIT DE iNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR SI DE DIRECTOR ADJUNCT {N UNITATILE DE invATAMANT PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL IASI ~ IULIE 2020 Dosarul de inseriere la concurs, care trebuie si confind obligatoriu urmatoarele document, depune la Registratura LSJ. Iasi in perioada 27 julie ~4 august 2020, intre orele 9.00 - 13.00: a) cererelcereri de inscriere completatd/completate b) copie dupa cartea de identitates ) copie dupa certificatul de nastere si, dacd este cazul, copie dupa certificatul de cisitorie; 4) copie dup& hotirarile judecdtoresti/alte documente pentru persoana care si-a schimbat numele din diferite motive, daci este cazul; ©) copii acte de studi (conform cu originalul): diploma de pacalaureat/certificat de competenfe, in situatia candidatilor absolventi ai liceelor pedagogice cu. specializarea educatoare/invatator, diploma de absolvire/certificat de competenfe, in situafia candidajilor absolventi ai scolilor postliceale pedagogice cu specializarea educatoare/invafator sau ai colegiilor universitare pedagogice de institutori, diploma de licent/absolvire a studiilor universitare, foi ‘matricole/suplimente de diploma; 1) copie (conform cu originalul) dupa documentul care atest calitatea de membru al corpului nafional de experti in managementul educafional; 2) copie (conform cu originalul) dupa ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular in invatiméntul preuniversitar; bh) certficatul (conform cu originalul) ultimului grad didactic obtinut sau diploma de doctor/adeverinta care atest objinerea titlului de doctor, dupa az; j) adeverinyiladeverinfe care atest obfinerea calificativelor .Foarte bine” in ultimii 4 ani scolari anteriori anului scolar in care se desfigoara concursul, lucrafiefecti Ia catedra in functi didactice sau in foncfii de conducere din unitifi de invipimdnt/inspectorate seolare/cascle corpului didactie/Palatul Nafional al Copiilor/Ministeral Educatiei si Cereetiit ori in funefi de indrumare gi control din inspectorate colare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei si Cereettii, indiferent de perioada in care candidatul si-a desfigurat activitatea, corespunzitoare functiilor indeplinite in perioada respectiva, 4) adeverinta/adeverinfe care atest cl mu a fost sancjionat diseiplinar in ultimii 4 ani scolari anteriori anului scolar in care se desfisoard concursul, luerati efectiv la catedra in funeeatidarspersan in func de conducere din unitafi de invajimént/inspectorate gcolare/cascle corpului didactic/Palatul National al Copilor/Ministerul Educayii si Cercetirii ori in fume de indrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educat si Cercetaii, indiferent de perioada in care si-a desftigurat activitatea; k) cazier judiciar; 1) certificat medical eliberat in temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificdrile si completirile ulterioare, conform Ordinului ministrului educatiei si corcetiii stinjfice gi al ministrului sinatajii nr. 3.177/147/201 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru. ineadrarea si mentinerea intr-o funcfie de conducere sau de indrumare si de control din invayamantul preuniversitar mm) declarafile pe propria rispundere care si ateste ef mu a avut staturul de ,.ucritor al Securitifii” sau _colaborator al Securitai” si c& nu se afl in una dintre situatille de incompatibilitate; 1) binecuvéntarea cultului emis in vederea ocupaii prin concurs @ funcfiei de director sau de director adjunct, in cazul liceelor si seminarillor teologice, respectiv documentul seris care atest’ consultarea organizafiei care reprezinti minoritatea respectiva in Parlamentul Rominiei sau, dacd mminoritatea nu are reprezentare parlamentari, documentul seris care atest consultarea grupului perlamentar al minoritiilor nationale, in cazul unitifilor de invéfamAnt cu predate intr-o limba a ‘nei minoritaji nationale; «) curriculum vitae Europass, conform modelului elaborat prin Decizia nr. 2.241/2004/CE a Parlamentului European sia Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire @ unui cadru comunitar unie pentru transparenfa calificarilor $i competentelor (Europass), Ia care se anexeazi documente doveditoare care si susfind declaratiile din curriculum vitae; ) serisoarea de intenfie in care candidatul prezint cum apreciazi c& rispunde criteriilor de competenf, expertiz, profil personal si atrbutilor functiei de director/director adjunct la unitatea de invatamént pentru care candideaz; q) oferta manageriali/ofertele manageriale ~ Proieet de dezvoltare institufionalé a unitafii de invitamant (PDD/Plan de actiune al scolii (PAS), insofit de un Plan operational pentrs o durati de un an pentru unitatea/unitajile de invajamant pentru care candideaza; +) declarafie pe propria rispundere privind veridicitatea confinutulut documentelor din dosarul de inseriere la concurs; Dacd o persoand doreste si candideze pentru functia de director sau de director adjunct la mai multe unititi de invapimént, aceasta trebuie sii depund cereri distinct pentru fiecare functie si, respectiv, pentru fiecare unitate de invaamént pentru care candideaz. ANEXA NR. 5 CALENDARUL DE DESFASURARE A PROBEI DE INTERVIU DIN CADRUL SELECTIEI PRIVIND NUMIREA, PRIN DETASARE iN INTERESUL iNVATAMANTULUI, iN FUNCTIILE VACANTE DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE iNVATAMANT PREUNIVERSITAR, PENTRU SCOLAR 2020-2021 Y 2Tiulie — afisarea pe site-ul LSJ. lagi, a posturilor vacante de directori / directori adjuncti din refeaua scolara a judejului Iasi, ¥ 27 iulie — 4 august, intre orele 9.00 - 13.00 — depunerea online la adresa de email: contact @isji .ro sau la Registratura S.J. lasi a dosarului de candidatura, insofit de documentele manageriale solicitate, conform Anexei nr. 4, Y 4 august — afisarea graficului desfigurarii interviului din cadrul concursului 5 august — desfigurarea concursului, la sediul 1.S.J. Iasi, conform grafieului afigat pe site-ul 18.J. lasi pe data de 4 august. Y Saugust — afigarea rezultatelor concursului la avizierul I.S.J. lagi si pe site-ul institufiei. Y 6 august, 9.00 — 13.00 — depunerea contestatiilor. Y august - afisarea rezultatelor finale ale concursului la avizierul L.S.J. Iasi si pe site-ul institufiei,