Sunteți pe pagina 1din 82

M.E.C. – I.S.J.

TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

PROCEDURĂ OPERAŢIONALA
CONSILIUL PROFESORAL

M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


GRUP ŞCOLAR AGRICOL Nr.de ex._____1_________
ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Privind componenta,
Tel. / Fax. 0256 233280 functionarea si atributiile
COMISIEI PSI

Compartiment Cod: P.O: PSI Revizia ________________


DIRECTIUNE Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind Numele si prenumele Funcţia Data Semnătura


Responsabilii/operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Compartiment Lazar Vasile Profesor 09.09.2006

1.2. Verificat Poali Alina Director adjunct 09.09.2006

1.3. Aprobat Popescu Dumitra Director 09.09.2006

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ Privind componenta,
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA functionarea si atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
COMISIEI PSI
Tel. / Fax. 0256 233280

DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________


Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

2
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia sau, după caz, revizia în Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica
cadrul ediţiei prevederile ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediţia I x x 09.09.2006
2.2. Revizia 1 -
2.3. Revizia 2 -

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ Privind componenta,
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA functionarea si atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
COMISIEI PSI
Tel. / Fax. 0256 233280
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

3
3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Exemplar nr. Compartiment Funcţia Nume si prenume Data primirii Semnătura
difuzării
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 1 Compartiment Secretar sef Golorom Ioana 09.09.2006
secretariat
3.2. Aplicare 1 Consiliu profesoral Secretar CP Mirciov Elena 09.09.2006
3.3 Aplicare 1 Comisia metodica Responsabil PSI Lazar Vasile 09.09.2006
PSI
3.4 Aplicare 1 Comisia tehnologii Resposabil comisie Ing. Danciu Lucian 09.09.2006
3.5 Informare 1 Comisii metodice Responsabil comisii Burlacu Felicia 09.09.2006

3.6 Informare 1 Compartiment Director adjunct Poali Alina 09.09.2006


administrativ Administrator Cadariu Ionel
3.7 Informare 1 Consiliul elevilor Responsabil Consiliul Jurca
elevilor
3.7 Evidenta 1 Comisia metodica Responsabil PSI Lazar Vasile 09.09.2006
PSI
3.8 Arhivare 1 Secretariat Secretar sef Golorom Ioana 09.09.2006
3.9 Alte scopuri 1 Formatia civila de Sef formatie
pompieri

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
Privind componenta, functionarea si
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ COMISIEI PSI
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

4
4. Scopul procedurii operaţionale
SCOPUL:
Scopul acestei proceduri este de a organiza şi desfăşura activitaţi de prevenire şi stingere a incendiilor în construcţiile şi instalaţiile
existente în unitaţile din sistemul Ministerului Educatiei si Cercetarii şi cuprind obligaţii, răspunderi, reguli si măsuri organizatorice,
tehnice şi de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
.
OBIECTUL:
Aceasta procedura se aplica intregului personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic si colectivului de elevi din
Grupul Scolar Agricol Ortisoara.
Prevederile procedurii trebuie asigurate, aplicate şi respectate în scopul reducerii riscului de incendiu şi a preîntâmpinării
izbucnirii, propagării si dezvoltarii incendiilor, a reducerii efectelor negative şi asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care intervin în
caz de nevoie, precum şi a stingerii incendiilor în condiţii corespunzătoare de operativitate si eficienţă.
Prevederile procedurii sunt obligatorii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
Regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi
stingere a incendiilor din prezenta procedura nu au caracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de conditiile stabilite
în scenariile de siguranţa la foc şi concluziile desprinse din determinarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor elaborate potrivit
actelor normative şi reglementărilor în vigoare.
Prevederile prezentei proceduri se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte, indiferent de capitolele în care sunt înscrise
regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, ţinând seama şi de prevederile actelor normative şi reglementărilor cu
aplicabilitate republicană din domeniul apărării împotriva incendiilor sau cu referiri la acest domeniu.

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
Privind componenta, functionarea si
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ COMISIEI PSI
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

5
3. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

Activitatea la care se referă procedura operaţionala se refera la organizarea, functionarea si atributiile COMISIEI PSI
Compartimentele implicate în aceasta activitate sunt:
a) Corpul profesoral;
b) Personalul nedidactic si didactic auxiliar;
c) compartimentul secretariat;
d) compartimentul administrativ
e) colectivele de elevi

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
Privind componenta, functionarea si
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ COMISIEI PSI
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

6
6. Documente de referinţa (reglementari) aplicabile activităţii procedurale

 LEGEA NR 307 din 12 iulie 2006 publicata in Monitorul Oficial nr.633

 Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.775 din data de 22 iulie 1998 .
 Ordinul 712 din 2005

 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITATILOR DIN INVATAMANTUL


PREUNIVERSITAR - ART 27-30

 LEGEA INVATAMANTULUI NR 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
Privind componenta, functionarea si
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ COMISIEI PSI
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

7
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi in procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, daca este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
1. Procedura operaţionala Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a
regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
3. Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor
ediţii componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate si difuzate
7.2. Abrevieri ale termenilor
Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaţională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
Privind componenta, functionarea si
GRUP ŞCOLAR AGRICOL
ORŢIŞOARA atributiile
JUDEŢUL TIMIŞ COMISIEI PSI
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______

8
Exemplar nr. ___________

9
8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1 Generalitati
Activitatea privind apararea impotriva incendiilor la nivelul Romaniei este reglementata de catre Legea
nr. 307 din 12 iulie 2006 publicata in Monitorul Oficial nr.633 si de Normele generale de prevenire si stingere
a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.775 din data de 22 iulie 1998.
Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini
organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi
realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării
intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei
persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de
incendii, iar expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înţeles:
a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru
situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în
teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea
cerinţei esenţiale securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări;
autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale
construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de
a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile
reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în
documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a
construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;
c) incendiu - ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce
pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul
întreruperii procesului de ardere;
d) cauză a incendiului - suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care constă, de regulă, în
sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum şi
împrejurările determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor - sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate,
dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi
stingerii incendiilor;

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


10
f) operaţiuni de lungă durată - intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi eliminarea efectelor negative
ale acestora cu o durată mai mare de 4 ore;
g) organizare a intervenţiei în caz de incendiu - ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare
stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate
pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi
pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu - situaţia creată de cumularea factorilor care concură la iniţierea
incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment;
i) schemă cu riscurile teritoriale - documentul întocmit de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă
judeţean sau al municipiului Bucureşti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum şi resursele
estimate pentru gestionare;
j) plan de analiză şi acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o
unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul
riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor - totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de
asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de
intervenţie;
l) raport de intervenţie - documentul operativ de informare şi analiză statistică în care se înscriu datele
esenţiale constatate la locul intervenţiei privind amploarea şi intensitatea incendiului, cauza probabilă
a acestuia, efectele produse, desfăşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii operativi realizaţi;
m) stingere a incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin
utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
n) utilizator - persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia
sau în interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evoluţia unui incendiu în timp,
identificând evenimentele-cheie care îl caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o
incintă.
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României, inclusiv
lacasele de invatamant de toate gradele.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


11
Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de
apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi aco-perire a riscurilor, ce se
întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului.
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de
apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul.
Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de
urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea
incendiului.
În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul
răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea
forţelor de intervenţie.
În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil,
semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.
Conducătorul instituţiei de invatamant are următoarele obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la
cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să
asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a
autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării
construcţiilor sau amenajărilor respective;
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze
în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind:
proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


12
mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru
stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin
salariaţilor la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare
împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin
indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă
privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu
un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea
incendiilor;
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora
în orice moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere,
instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate
de acesta;
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru
apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din
existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului
ajutor;
o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile
şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea,
manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită
acestuia raportul de intervenţie;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate
conform legii;
r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


13
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,
sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator
sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.
Încălcarea dispoziţiilor legii atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


14
NORME DE PREVENIRE ŞI
STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ŞI EDUCAŢIE IN GENERAL
Obiect şi domeniu de aplicare
Prezentele norme sunt obligatorii la organizarea şi desfăşurarea activitaţii de prevenire şi stingere a
incendiilor în construcţiile şi instalaţiile existente în unitaţile din sistemul Ministerului Educaţiei
Naţionale şi cuprind obligaţii, răspunderi, reguli si măsuri organizatorice, tehnice şi de dotare cu
mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
Prevederile normei trebuie asigurate, aplicate şi respectate în scopul reducerii riscului de incendiu şi
a preîntâmpinării izbucnirii, propagării si dezvoltarii incendiilor, a reducerii efectelor negative şi
asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care intervin în caz de nevoie, precum şi a stingerii
incendiilor în condiţii corespunzătoare de operativitate si eficienţă.
Prevederile prezentelor norme se aplică la exploatarea construcţiilor si instalaţiilor aferente
acestora, a utilajelor, echipamentelor şi amenajărilor, precum si activitatilor specifice din unitatile si
obiectivele administrate sau aflate sub autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum şi
celor cu profil de educatie şi învăţământ deţinute sau administrate de alte persoane fizice ori juridice.
Normele sunt obligatorii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
Prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora trebuie să se asigure menţinerea
nivelurilor minime de performanţă prevăzute pentru siguranţa la foc, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10 / 1995 şi a reglementărilor tehnice.
Regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cele de dotare
cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ,
putând fi suplimentate şi completate în funcţie de conditiile stabilite în scenariile de siguranţa la foc şi
concluziile desprinse din determinarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor elaborate potrivit
actelor normative şi reglementărilor în vigoare.
Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte, indiferent de
capitolele în care sunt înscrise regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, ţinând seama
şi de prevederile actelor normative şi reglementărilor cu aplicabilitate republicană din domeniul
apărării împotriva incendiilor sau cu referiri la acest domeniu.
Pentru activităţile desfăşurate în unităţi cu profil de educaţie şi învăţământ, care însă sunt
specifice altor ramuri sau sectoare de activitate si nu se regăsesc în conţinutul prezentelor norme, se

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


15
aplică prevederile reglementărilor emise de respectivele ministere sau autorităţile administraţiei
publice centrale de specialitate, potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme de
prevenire şi stingere a incendiilor în exploatare constituie sarcini de serviciu, care se înscriu ca
atribuţiuni în fişele posturilor.
Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au
stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, timpul si
condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.
Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor nu absolvă factorii
decizionali de răspunderile ce le revin potrivit legii.
Cadrele tehnice cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor şi persoanele desemnate
pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
îndeplinesc următoarele sarcini principale:
 îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a
incendiilor;
 verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie pentru lucrările de investiţii noi, reparaţii
capitale, modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale construcţiilor şi instalaţiilor
existente şi propune, după caz, completarea acestora cu măsuri şi sisteme de protecţie la foc
necesare conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare şi a scenariilor de siguranţă la
foc elaborate potrivit prevederilor legale;
 coordonează efectuarea studiilor privind identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu,
precum şi de determinare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la obiectivele aflate în
exploatare şi propune conducerii respective măsurile de creştere a nivelului de protecţie împotriva
incendiilor;
 urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
cuprinse în documentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de autorităţile abilitate potrivit legii;
 propun conducerilor respective să convoace specialiştii pompieri militari în cadrul comisiilor de
recepţie a lucrărilor de investiţii, în condiţiile legii;
 elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele
planurilor tematice detaliate de pregătire a salariaţilor şi personalului serviciilor de pompieri civili,
pe care le supun aprobării conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a acestora prin
lecţii teoretice şi aplicaţii practice;

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


16
 întocmesc şi reactualizează permanent listele cu substanţele periculoase utilizate, stabilesc
măsurile de identificare a pericolului de prevenire, stingere a incendiilor şi de protecţie a
personalului, corelate cu natura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii;
 coordonează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi după caz, întreprind
demersurile de avizare a acestora de către pompierii militari;
 evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru achiziţionarea, repararea,
întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi
pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor;
 acordă sprijin la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de pompieri
civili, pe care îl supun aprobării conducerii;
 întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a mijloacelor tehnice de
prevenire şi stingere a incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea acestora conform
prevederilor normei;
 participă la cercetarea incendiilor produse, ţin evidenţa acestora şi propun măsuri de
preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare;
 întocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară analizele semestriale de apărare
împotriva incendiilor.
Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de educaţie naţională se realizează
printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, constând în principal din:
a. desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor cu atribuţii de coordonare, control şi
constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor
concrete ce le revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele
de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea şi instruirea specifică;
b. instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru,
a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţllor curente,
precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase;
c. organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata desfăşurării
activităţilor didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în
legatură cu:
 alarmarea şi anunţarea incendiilor;
 alertarea forţelor de intervenţie proprii;
 alertarea forţelor cu care cooperează;
 alertarea pompierilor militari;

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


17
 efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii, după caz, a
alimentării cu electricitate, gaze sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune a
instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
 executarea intervenţiei de stingere;
d. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a
incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi;
e. asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii.

Obligaţii şi răspunderi

Ministerul Educaţiei si Cercetarii

Ministerul Educaţiei si Cercetarii elaborează şi emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni, reguli,


măsuri şi reglementări obligatorii cu caracter intern, destinate punerii în aplicare a strategiei de
apărare împotriva incendiilor în domeniul de competenţă şi asigură verificarea modului de respectare
a acestora.
Strategia de apărare împotriva incendiilor a unităţilor cu profil de educaţie şi învăţământ,
trebuie să urmărească în principal:
- îndeplinirea nivelelor de performanţă privind siguranţa la foc la realizarea noilor investiţii şi
menţinerea acestora pe toata durata exploatării:
- reabilitarea şi conformarea la foc corespunzatoare a construcţiilor, instalaţiilor utilitare aferente şi a
amenajărilor, precum şi realizarea lucrărilor de reparaţii;
- îmbunătăţirea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor la construcţiile şi instalaţiile ce le
utilizează;
- formarea, perfecţionarea şi specializarea personalului propriu cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
- prevederea mijloacelor financiare necesare asigurării corespunzatoare a activităţii de apărare
împotriva incendiilor.
Totodată, strategia de apărare împotriva incendiilor va cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni
tehnico-organizatorice destinate educării civice a participanţilor la învaţământul preşcolar, primar,
gimnazial şi secundar pentru formarea caracterului preventiv şi cunoaşterea regulilor de
comportament în caz de incendiu.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


18
Prin compartimentele de specialitate, Ministerul Educaţiei si Cercetarii întocmeşte studii
documentare privind riscurile de incendiu specifice activităţilor din domeniul de competenţă,
elaborează proceduri şi metode de identificare si evaluare a riscurilor de incendiu şi acordă asistenţă
tehnică şi după caz, financiară instituţiilor de educaţie şi învăţământ subordonate, pentru stabilirea şi
realizarea măsurilor necesare creşterii nivelului de protecţie împotriva incendiilor.
Propune Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Informare, precum şi altor organe
abilitate potrivit legii, înscrierea în programele anuale şi de perspectivă a unor teme de cercetare-
proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului de
competenţă.
Acordă asistenţă tehnică de specialitate unităţilor de educaţie şi învăţământ administrate,
pentru elaborarea documentaţiilor necesare întocmirii planurilor de intervenţie în caz de incendiu.
Asigură includerea în planurile de învăţământ şi programele de pregătire aferente cursurilor de
formare, specializare şi perfecţionare a personalului din domeniul educaţiei şi învăţământului, a
temelor şi aplicaţiilor practice de prevenire şi stingere a incendiilor specifice domeniului propriu de
responsabilitate.
Elaborează planurile tematice cadru de instruire a salariaţilor şi a personalului serviciilor de
pompieri civili din unităţile şi obiectivele subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării.
Verifică periodic şi analizează anual modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare
împotriva incendiilor în unităţile subordonate, cercetează incendiile produse, constituind băncile de
date necesare, iar pe baza concluziilor desprinse asigură reactualizarea şi completarea normelor
specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, ori emiterea unor ordine sau instrucţiuni privind
activitatea de apărare împotriva incendiilor.
Asigură elaborarea, tipizarea şi difuzarea în unităţile de educaţie şi învăţământ a temelor şi acţiunilor
practic aplicative de educaţie civică privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi cuprinderea
acestora în programele de învaţământ preşcolar, primar, gimnazial, secundar şi în planurile de
activităţi extraşcolare.
Prin specialiştii proprii sau ai inspectoratelor şcolare asigură verificarea modului de organizare şi
desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ, elaborând în acest
scop tematici de control adecvate. Tematicile de control vor cuprinde şi obiectivele specifice
activităţilor de educaţie civică pentru formele de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi secundar.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


19
Consiliul de Administaţie
Asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responabilităţilor persoanelor desemnate prin
dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi luarea la
cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin.
Verifică, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a
incendiilor, cuprinderea în documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie a obiectivelor de investiţii
noi şi a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, a măsurilor,
instalaţiilor şi sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform reglementărilor
tehnice, urmărind periodic stadiul şi modul de realizare a acestora pentru finalizarea lor înaintea
punerii in functiune a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
Asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi
a autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege.
Aprobă planurile de apărare împotriva incendiilor şi verifică prin sondaj modul de cunoaştere
şi capacitatea de punere în aplicare a acestora de către persoanele care au stabilite sarcini privind
evacuarea persoanelor şi a bunurilor, depozitarea valorilor materiale sau de realizare a intervenţiei de
stingere a incendiilor.
Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului propriu de pompieri civili, in
cazul in care este constituit.
Supraveghează elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi le aprobă,
asigurând însuşirea şi respectarea acestora de către salariaţi.
Aprobă planurile tematice detaliate de instruire teoretică şi practică a salariatilor, precum şi
cele de pregătire şi perfecţionare a serviciilor de pompieri civili.
Verifică trimestrial, direct ori prin cadrele tehnice cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor sau
specialistii desemnaţi, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de prevenire şi
stingere a incendiilor.
. Asigură alocarea distinctă în planurile anuale de venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare
necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere
a incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva incendiilor
( atestări, certificări, avizări, autorizări etc).
Cadre didactice si elevi
Elevii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi
stingere a incendiilor din unitatea respectivă
În cazul în care iau cunoştiinţă de nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate, vor
anunţa imediat conducerea.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


20
Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de
incendiu sau calamităţi naturale.

MĂSURI COMUNE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR


În unităţile subordonate ori aflate sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale sau în care
se desfăşoară activităţi cu profil specific se respectă regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a
incendiilor stabilite prin reglementările cu caracter republican (norme, normative, prescriptii,
dispoziţii etc.) emise potrivit legii, precum şi măsurile comune precizate în prezentul capitol.
În incinta unităţilor şi în interiorul construcţiilor se organizează şi asigură controlul şi
supravegherea măsurilor comune şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite în normă,
în scopul preîntâmpinării apariţiei incendiilor şi limitării consecinţelor acestora.
Este interzisă depăşirea nivelului riscului de incendiu şi al densităţii sarcinii termice stabilite
prin documentaţiile tehnice de realizare a construcţiilor
şi / sau scenariile de siguranţă la foc, aprobate. Fac excepţie cazurile prevăzute de lege, când se
asigură măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.
Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor ( electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare,
de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi, etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a
măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de
izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.
Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalaţiile, dispozitivele, aparatele, maşinile
şi utilajele cu care sunt echipate si dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi întreţine în
conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor specifice acestora.
Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice sunt interzise:
a.utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţilor, aparatelor şi a echipamentelor sau
solicitarea acestora peste limita admisă;
b. funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de
funcţionare;
c. funcţionarea fără sisteme, aparate şi echipamente necesare controlului şi menţinerii parametrilor
privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele necorespunzatoare ori
supradimensionate;
d. neîntreţinerea corespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolarea termică sau electrică, ori
pentru separare;

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


21
e. depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparaţii,
precum şi executarea necorespunzătoare a acestora;
f. executarea oricăror lucrări de verificare, întreţinere şi reparaţii de către personal necalificat sau
neatestat pentru lucrările respective.
Este obligatorie menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor şi instalaţiilor de captare şi
scurgere la pământ a curenţilor de descărcare atmosferică (paratrăznet), conform prevederilor
normativului şi instrucţiunilor specifice.
Curăţarea pardoselilor ( parchet, duşumea lemn, mozaic etc. ) cu benzină ori alte lichide
inflamabile nu este admisă decât în cazuri justificate.
Atunci când este strict necesară, această operaţie se poate face utilizând materiale adecvate,
numai la lumina zilei şi cu respectarea următoarelor reguli principale:
a. scoaterea de sub tensiune a tuturor instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, dispozitivelor şi
aparatelor electrice din zona de lucru;
b. stingerea tuturor surselor de foc deschis (lămpi, felinare, sobe, etc.);
c. asigurarea bunei ventilări a încăperilor respective prin deschiderea ferestrelor şi uşilor care
dau în exterior;
d. interzicerea folosirii sculelor şi ustensilelor ( găleată, lighean, perie etc. ) din materiale
plastice, precum si a cârpelor din fibre sintetice;
e. interzicerea fumatului şi a focului deschis în zonă.
Păstrarea materialelor inflamabile, a cârpelor de şters din bumbac îmbibate cu ulei, lac, ceară
şi altele similare, se face în încăperi special destinate şi amenajate corespunzător.
Materialele textile folosite pentru curăţenie care sunt îmbibate cu substanţe combustibile
( ulei, ceară, lacuri etc. ), se colecteaza în cutii metalice prevăzute cu capace şi se evacuează la
sfârşitul zilei de lucru în locuri stabilite pentru aceasta, fără pericol de incendiu.
În clădirile administrative lichidele combustibile necesare pentru curăţenie nu vor depăşi
cantitatea de 25 l. Acestea vor fi păstrate în bidoane metalice ermetic închise şI amplasate la distanţă
faţă de surse de căldură şi foc.
În sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivităţi şi în general, în
incintele amenajate pentru activităţi cu public, se interzic:
 accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce
incendii sau explozii;
 accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană stabilită şi
declarată.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


22
Reguli privind fumatul
Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se realizează prin
dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii de conducere.
În dispoziţie se menţionează:
 locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie în care este interzis fumatul
sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete;
 locurile amenajate pentru fumat;
 persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe
locuri şi sectoare de activitate;
 alte date şi informaţii necesare a fi precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
Fumatul este, de regulă, interzis în locurile, zonele, încăperile şi clădirile în care nu se admite
utilizarea focului deschis, precum şi următoarele spaţii:
 amfiteatre, săli de festivităţi, săli de curs;
 biblioteci;
 săli aglomerate şi încăperi cu aglomerări de persoane;
 amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri;
 săli de spectacole, întruniri, săli de lectură şi de conferinţe;
 depozite, arhive, magazii şi poduri;
 ateliere, laboratoare, etc. cu risc mare de incendiu;
 încăperi cu echipament electronic de calcul, măsura, control şi automatizare;
 încăperi ale centralelor termice;
Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare - FUMATUL
INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.
Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai
mică de 40,00 m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile,
explozivi, vapori inflamabili etc.), 10,00 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile
(lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum etc.) şi 50,00 m faţă de culturile de cereale păioase în
perioada coacerii şi recoltării, sau zone împădurite.
Scrumierele şi vasele din interiorul clădirilor (pe coridoare, în holuri etc.) se amplasează astfel
încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele
etc.). În locurile de activitate în care este permis fumatul se asigură scrumiere care se amplasează
astfel încât să nu facă posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (cum sunt cele de
birotică şi altele).

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


23
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA APROBAT
JUDEŢUL TIMIŞ Director prof Popescu Dumitra
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

ORGANIZAREA APĂRĂRII
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNCĂ
I. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ

- Să cunoască şi să respecte normele de P.S.I., generale şi a - Să verifice locul de muncă la începutul şi la terminarea programului, pentru
celor specifice locului de muncă; depistarea şi înlăturarea unor eventuale pericole şi cauze de incendiu;
- Să participe la instructajele, exerciţiile şi aplicaţiile organizate - Să menţină curăţenia şi ordinea la locul de muncă;
pentru prevenirea şi stingerea incendiilor; - Să întreţină şi să cunoască modul de folosire al mijloacelor de prevenire şi şi
- Să anunţe imediat şefii ierarhici şi pompierii despre existenţa stingere a incendiilor de pe locul de muncă;
unor împrejurări de natură să provoace incendii sau despre - Să participe la sringerea incendiilor şi înlăturarea consecinţelor acestora, precum
producerea unor incendii; şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale.
- Să respecte regulile privind fumatul, precum şi a celor
referitoare la executarea unor lucrări sau la folosirea unor
mijloace care pot provoca incendii;
II. PREVENIREA INCENDIILOR
A. Reguli generale B. Reguli specifice locului de muncă: atelier şcoală
- Se vor menţine în ordine şi curăţenie toate sectoarele de Lucrările_se_execută_numai_de_personal_instruit_în_acest_scop
activitate; Bumbacul, cârpele şi în general materialele textile ce se pot aprinde vor fi colectate
- Se vor menţine permanent libere căile de acces, circulaţie şi
şi evacuate la sfârşitul lucrului.
evacuare, precum şi celor spre mijloacele de stingere a
incendiilor; Se interzice supraâncălzirea circuitelor prin racordarea mai multor consuma-tori
- Se vor păstra în bune condiţii mijloacele de primă intervenţie, decât cei prevăzuţi din proiect pentru instalaţia respectivă.
instalaţiile de stingere, de detecţie şi semnalizare a incendiilor, Se interzice instalarea polizoarelor sau altor maşini ce produc scântei în locuri unde
precum şi instalaţiileb cu apă pentru incendii; se pot degaja gaze sau vapori combustibili, sau în vecinătatea lor.
- Se interzice folosirea mijloacelor, instalaţiilor şi substanţelor Înainte de introducerea lemnului în maşini de prelucrat se vor înlătura eventualele
de stingere în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate; bucăţi de metal.
- Lichidele combustibile se vor depozita în spaţii special Se interzice fumatul în atelierul de prelucrat lemnul..
amenajate; Materialul lemnos nu se introduce în atelier în cantitate mai mare decât cea ne-
- Se interzice folosirea în stare defectă sau improvizată a cesară prelucrării în ziua respectivă.
instalaţiilor de încălzit, iluminat şi forţă, precum şi branşarea, La sfârşitul zilei de muncă, deşeurile de lemn vor fi evacuate.
separarea, manevrarea sau modificarea acestora de către Lubrefianţii necesari ungerii utilajelor se vor aduce în atelier pentru maximum trei
persoane care nu sunt autorizate şi instruite în acest scop; zile de lucru şi se vor păstra în locuri ferite de foc sau de încălzire.
- Se interzice fumatul, aruncarea chibriturilor şi a resturilor de La prelucrare se va evita încălzirea excesivă a maşinilor şi aruncarea şpanului sau
ţigări în orice locuri, cu excepţia celor special amenajate; aşchiilor încinse pe materialele combustibile.
- Se interzice executarea unor lucrări cu foc deschis în locurile
de muncă ce prezintă pericol de incendiu, fără permis de lucru
cu foc;
III. STINGEREA INCENDIILOR
A. Obligaţii şi sarcini cu caracter general: D. Organizarea stingerii incendiilor la locul de muncă
- Fiecare salariat este obligat să participe la stingerea Nr. Sarcini, Acţiuni Cine răspunde (execută)
incendiilor; crt.
- La producerea unui incendiu în zona de deservire, se anunţă
imediat şeful ierarhic şi se alarmează pompierii; până la sosirea 1 Intervenţia cu mijloacele de primă intervenţie Personalul care utilizează
acestora se acţionează cu mijloacele de stingere din dotare; din dotare (stingătoare, nisip) Cabinetul
- Echipamentele, aparatele şi dispozitivele de protecţie 2 Conducerea operaţiei de stingere a incendiului Profesorul care răspunde
împotriva temperaturii, fumului, gazelor toxice, împotriva şi cea de salvare. de cabinet
electrocutării sau a altor accidente, se vor folosi respectând 3 Scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor afectate Muncitorul de întreţinere
normele şi instrucţiunile specifice; de incendiu.
- Se vor respecta instrucţiunile tehnice interne privind modul de
4 Evacuarea bunurilor materiale (se va face în Personalul nedidactic al
acţionare şi manevrele la instalaţiile tehnologice, în caz de
funcţie de valoarea, vulnerabilitate la incendiu, şcolii
incendiu
etc.)
B. Dotarea cu mijloace P.S.I. a locului de muncă
5 Locul stabilit ptr. evacuare este Coridorul la care nivel
- Stingătoare: cu praf şi CO2
este cabinetul
___________________________________________________
- curtea şcolii Cadrele didactice care se
- Instalaţii speciale: nu avem
găsesc în momentul
___________________________________________________
respectiv la clasă.
C. Alarmarea pompierilor; anunţarea conducerii unităţii:
- Alarmarea Companiei de Pompieri Civili Ortisoara sau
Grupul de Pompieri Militari Banat Timisoara ; tel. 112;
responsabil: Lazăr Vasile
- Anunţarea conducerii unităţii: telefonic; responsabil: secretara
- Asigurarea pazei;

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


24
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

INSTRUCTIUNI PROPRII

PRIVIND INTERVALUL DE TIMP INTRE INSTRUCTAJE

Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel putin


două ore şi are ca scop împrospătarea, completarea şi detalierea cunoştintelor dobândite prin
instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.
Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire,
aprobate de conducătorii instituţiilor de invatamant
Intervalul de timp între două instructaje se stabileşte de conducerea (Art.I-alin.10-OMAI 786/2005)
institutiei publice în funcţie de specificul condiţiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea
următoarelor termene:
- cel mult o lună ( 30 zile ), pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină
serviciile de urgenţă ( structurile de răspuns ) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă;
- 1– 3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii
tehnologice ( tehnicieni, maiştri,subingineri, ingineri ), precum şi pentru analişti, programatori, şi
personalul din laboratoare;
- 3 – 6 luni, pentru personalul auxiliar care lucrează în instituţii publice;
- 1 – 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control
(ateliere, instalaţii, depozite,etc.), pentru cel din conducerea institutiei,
Instructajul specific locului de muncă se efectuează suplimentar şi în următoarele cazuri :
a)-când un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de muncă;
b)-când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
c)-la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii de urgenţă;

Director
Prof. Dumitra Popescu

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


25
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

Tematica pentru instructaj lunar PSI


-------------------------------------------------
2007

Nr. Durata
Luna Tematica Bibliografie
crt. în ore
a.Tematică generală:art.1 la art.11 şi art.23 -Legea 307/2006 1
Legea 307/2006; DGPSI 001(cele cinci decizii) -DGPSI 001
şi cap. l şi ll din Normele Generale PSI -Ord.MI 775/98
ord.775/98
b.Tematici specifice: obligaţiile generale şi -Norme PSI 0,5
1. ianuarie specifice ce revin categoriilor de salariaţi departamentale
instruiţi; specifice
c.Modul de utilizare a mijloacelor de primă -Instrucţiunile de 0,5
intervenţie din dotarea locului de muncă folosire a tehnicii
(hidranţi, stingătoare portabile şi când este cazul respective
instalaţii speciale PSI).
a.Tematică generală: evacuare persoane, -plan de evacuare 1
depozite materiale, intervenţii la incendii; -plan de depozit
b.Tematică specifică: evaluarea ris- cului de -plan de intervenţi
incendiu, cauze potenţiale de incendiu la locul -plan de intervenţie 1
2. februarie de muncă. Norme, reguli şi măsuri de prevenire -instructiuni tehnice
şi înlăturare a acestora. interne(ITI)
-organizarea auto-
apărării împotriva
incendiilor
a.Tematica generală: evacuarea fumului în caz -Norme Generale PSI 0,5
de incendii. Pericole pentru oameni. art.19
3. martie b.Tematica specifică: reguli specifice de - Ord. 775/98 MI
prevenire a incendiului pentru locul de muncă -Norme PSI de- 1,5
utilizat. partamentale specifice
a.Tematica generală: stabilirea şi sancţionarea - Legea 307/2006 0,5
contravenţiilor PSI - HGR 678/98
b.Tematică specifică: căi de acces, planul de - Secţiunea 4 din 0,5
evacuare a locului de muncă, intervenţie la locul Norme Generale
4. aprilie
de muncă PSI
(cunoaştere, protejare, măsuri PSI specifice); - Ord.775/98 MI
c.Activitate practică: echiparea şi utilizarea unui
hidrant de incendiu interior 1
5. mai a.Tematica generală: protecţia golurilor la - P 118 – 99 0,5
propagarea incendiilor(uşi rezistente la foc,
instalaţii speciale, etc)
b.Tematică specifică: instalaţii elec-trice de forţă 0,5
şi iluminat specifice locului de muncă(cunoştinţe
tehnice generale şi concrete)

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


26
Nr. Durata
Luna Tematica Bibliografie
crt. în ore
c.Activitate practică: echiparea şi uti-lizarea unui
hidrant de incendiu exterior 1
a.Tematică generală: norme de PSI la -cap.lll din Norme 1
exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi altor Generale PSI
amenajări. ord.775/98 MI
6. iunie b.Tematică specifică: modul concret de alarmare -vezi cap. A pct. 3, lit 0,5
în caz de incendiu (sarcini pe funcţii sau f din materie
persoane)
c.Exerciţiu de evacuare a locului de muncă; 0,5
a.Tematica generală: instrucţiuni pentru Anexa 17 din Nor 1
utilizarea gazelor naturale mativ 6 - 98
7. iulie
b. Activitate practică: instructaj privind primul 1
ajutor cu accent pe arsuri şi intoxicaţii cu fum.
a.Tematica generală: diminuarea riscului de -legea 307/2006 1
incendiu(control PSI, măsuri în urma -HGR 678/98
controlului, responsabilităţi, termene, rezolvare -Norme departa-
sau sancţionare) mentale specifice
b.Tematica specifică: mijloace de protejare a 0,5
8. august
oamenilor în caz de incendiu
( a corpului, capului, căi respiratorii, mâini,
picioare)
c.Activitate practică: mod de utili-zare a 0,5
mijloacelor de protecţie enumerate anterior
a.Tematica generală: tipuri de focare în caz de -Instrucţiuni de 1
incendiu şi modul de combatere în faza folosire a stingă-
incipientă cu stingătoare portabile de incendiu toarelor portabile
9. septembrie b.Tematica specifică: obligativitatea instruirii -Manualul
PSI a personalului, răspunderi ce revin pompierului
diferitelor categorii de personal. -Legea 307/2006 1
-DGPSI 002/2000
a.Tematica generală: mijloace de încălzire(locale 1
sau centrale)
b.Tematica specifică:concret modul de încălzire 0,5
10. octombrie
a spaţiilor utilizate de personalul instruit,
c.Activitate practică: enumerare, măsuri concrete
la spaţiul utilizat: 0,5
a.Tematica generală: cauze de -plan de intervenţie 1
incendiu(mijloacele care le produc, împrejurările
determinante şi sursa de pro-ducere a
incendiului)
11. noiembrie
b.Tematica specifică: cunoaşterea concretă a
forţelor de intervenţie în caz de incendiu la locul 1
de muncă. Cine conduce stingerea incendiilor,
modalităţi de cooperare.
Test tip grilă: 10 întrebări, obli-gatoriu se 2
12. decembrie
răspunde la 7 corect.

Întocmit
Director prof Popescu Dumitra

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


27
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

TEMATICA DE INSTRUCTAJ TRIMESTRIAL

2007

Nr. Trimestrul Tematica Bibliografia Durata


Crt. in ore
1. l a) Tematica generala : art. 11 si art. 23 - Legea 307/06 1
din OGR 60/97, DGPSI 001(cele 5 - DGPSI 001
decizi) si cap. L si ll din - ORD. Mi
NGPSI/ord.775/98 775/98
b) Tematici specifice : obligatiile
generale si specifice ce revin - Norme PSI 0,5
categoriilor de salariati instruiti. departamentale
c) Modul de utilizare a mijloacelor de
prima interventie din dotarea locului
de munca(hidranti, stingatoare - instructiuni de
portabile si cand e cazul instalatii folosire a tehnicii 0,5
speciale PSI respective
2. ll a) tematica generala : norme de PSI la - cap.lll din NGPSI 1
exploatarea constructiilor, instalatiilor ord.775/98MI
si altor amenajari
b) tematica specifica : modul concret de - Cap.A pct.3 lit. f
alarmere in caz de incendiu(sarcini pe 0,5
functii si persoane)
c) exercitiu de evacuare a locului de
munca 0,5
3. lll a) tematica generala: - Legea 307/06 1
- diminuarea riscului de incendiu - HGR 678/98
- tipuri de focare in caz de incendiu si - Norme
modul de combatere in faza incipienta cu departamentale
stingatoare portabile specifice
b) tematica speciala : - Instructiuni de
- mijloace de protejare a oamenilor in caz folosire
de incendiu - Legea 307/06 0,5
- obligativitatea instruirii PSI a - Ord.712/2005
personalului, raspunderi ce revin
diverselor categorii de personal.
c) activitate practica : mod de utilizare a
mijloacelor de protec-tie. 0,5
4. lV Test tip grila : minim 10 intrebari, obligatoriu 2
raspuns corect la 70% din intrebari.
Director
Prof Dumitra Popescu

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


28
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

TEMATICA DE INSTRUCTAJ SEMESTRIAL

2007

Nr. Durata
Semestrul Tematica Bibliografia
Crt. in ore
Tematica generala : art. 11 si art. - Legea nr. 1
23 din Legea 307/2006,DGPSI 307/2006
001(cele 5 decizi) si cap. L si ll din - DGPSI 001
NGPSI/ord.775/98 - ORD. Mi
Tematici specifice : obligatiile 775/98
generale si specifice ce revin - Norme PSI 0,5
1. l
categoriilor de salariati instruiti. departamentale
Modul de utilizare a mijloacelor de
prima interventie din dotarea - instructiuni de
locului de munca(hidranti, folosire a tehnicii
stingatoare portabile si cand e respective 0,5
cazul instalatii speciale PSI
Test tip grila : minim 10 intrebari,
2. ll obligatoriu raspuns corect la 70%
din intrebari.

Director
prof Dumitra Popescu

M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ


GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra
29
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

PROCEDURA CU PRIVIRE LA APLICAREA NORMELOR P.S.I.


Nr Observatii
Functia
cr Sarcini elementare
raspunzatoare
t
Indrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a Responsabil
1
activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; P.S.I.
Numeste prin consultarea membrilor consiliului profesoral si a
personalului didactic si nedidactic responsabilul P.S.I. al scolii,
2. Director
ii repartizeaza sarcini si organizeaza, impreuna cu acesta,
colectivul de interventie P.S.I. al scolii
Urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor
de apărare împotriva incendiilor cuprinse în documentaţiile Responsabil
3.
tehnice de execuţie sau stabilite de autorităţile abilitate potrivit P.S.I.
legii;
Elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Ministerul
Educaţiei Naţionale, proiectele planurilor tematice detaliate de
pregătire a salariaţilor şi personalului serviciilor de pompieri Responsabil
4
civili, pe care le supun aprobării conducerii, desfăşurând PSI
nemijlocit activităţi de pregătire a acestora prin lecţii teoretice
şi aplicaţii practice;
Prezinta elevilor prevederile P.S.I. din Regulamentului de
5. organizare si functionare a unitatilor de invatamant Diriginte
preuniversitar si Regulamentul intern.
Completeaza dosarul cu activitatea P.S.I. raspunzand de
exactitatea datelor inscrise (întocmesc şi reactualizează
permanent listele cu substanţele periculoase utilizate, stabilesc Responsabil
6.
măsurile de identificare a pericolului de prevenire, stingere a P.S.I.
incendiilor şi de protecţie a personalului, corelate cu natura şi
riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii);
Proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati
practice(exercitii de alarmare), in functie de particularitatile
7. Diriginte
colectivului de elevi si infiintarea cercului de elevi ,,Prietenii
Pompierilor”
Cerceteaza impreuna cu persoanele autorizate cauzele
8. izbucnirii incendiilor(daca e cazul) si ia masurile Director
corespunzatoare de preantampinare a incendiilor
Stabileste impreuna cu colectivul clasei regulile de
Diriginte
9. preintampinare a incendiilor si modul de regulile de
comportament in cazul unui incendiu.
Aplica elevilor pe baza consultatiei cu directorul, sanctiuni in
10 cazul nerespectarii reguilor PSI( prevazute in Regulamentul de
Diriginte
. organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar.)
Sprijina desfasurarea si organizarea activitatilor PSI elevilor in Diriginte +
11 afara clasei si a scolii. presedinte
. comitetelor de
parinti pe clase
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra
30
Nr Observatii
Functia
cr Sarcini elementare
raspunzatoare
t
12 Recomanda directorului, spre aprobare participarea organizata Responsabil
. a elevilor la activitati organizate de comisia PSI. PSI
Verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie
pentru lucrările de investiţii noi, reparaţii capitale,
modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale
13 construcţiilor şi instalaţiilor existente şi propune, după caz, Responsabil
. completarea acestora cu măsuri şi sisteme de protecţie la foc PSI
necesare conform prevederilor reglementărilor tehnice în
vigoare şi a scenariilor de siguranţă la foc elaborate potrivit
prevederilor legale;
Evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare
pentru achiziţionarea, repararea, întreţinerea şi funcţionarea
14 Responsabil
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor,
. PSI
precum şi pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de
apărare împotriva incendiilor
Intocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi
15 calitativă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a Responsabil
. incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea PSI
acestora conform prevederilor normei;
16 Intocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară Responsabil
. analizele semestriale de apărare împotriva incendiilor. PSI

DIRECTOR,
Prof. Dumitra Popescu

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


31
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

Lista activitatilor si riscurilor identificate si evaluate


la procedura P.S.I.

Riscuri identificate
Nivelul
Nr riscului
Sarcini elementare
crt Specificare Grav
Mediu
Redus
1 Indrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a Nu se desfasoara G
activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; activitatea PSI
2. Numeste prin consultarea membrilor consiliului profesoral si Neorganizarea G
a personalului didactic si nedidactic responsabilul P.S.I. al activitatii comosiei PSI
scolii, ii repartizeaza sarcini si organizeaza, impreuna cu
acesta, colectivul de interventie P.S.I. al scolii
3. Urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a necunoasterea stadiului M
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cuprinse în de realizare a masurilor
documentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de
autorităţile abilitate potrivit legii;
4 Elaborează pe baza planurilor tematice aprobate de Neinstruirea salariatilor G
Ministerul Educaţiei Naţionale, proiectele planurilor
tematice detaliate de pregătire a salariaţilor şi personalului
serviciilor de pompieri civili, pe care le supun aprobării
conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a
acestora prin lecţii teoretice şi aplicaţii practice;
5. Prezinta elevilor prevederile P.S.I. din Regulamentului de Necunoastere de catre R
organizare si functionare a unitatilor de invatamant elevi
preuniversitar si Regulamentul intern.
6. Completeaza dosarul cu activitatea P.S.I. raspunzand de Documente incomplete R
exactitatea datelor inscrise (întocmesc şi reactualizează
permanent listele cu substanţele periculoase utilizate,
stabilesc măsurile de identificare a pericolului de prevenire,
stingere a incendiilor şi de protecţie a personalului, corelate
cu natura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării
conducerii);
7. Proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati Necunoasterea de catre G
practice(exercitii de alarmare), in functie de particularitatile elevi a modului de
colectivului de elevi si infiintarea cercului de elevi ,,Prietenii comportare la incendiu
Pompierilor”
8. Cerceteaza impreuna cu persoanele autorizate cauzele Neimplicare in R
izbucnirii incendiilor(daca e cazul) si ia masurile cercetare cauze
corespunzatoare de preantampinare a incendiilor
9. Stabileste impreuna cu colectivul clasei regulile de Necunoasterea de elevi G
preintampinare a incendiilor si modul de regulile de a regulilor si modului
comportament in cazul unui incendiu. de comportament la

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 32


Riscuri identificate
Nivelul
Nr riscului
Sarcini elementare
crt Specificare Grav
Mediu
Redus
incendiu
10. Aplica elevilor pe baza consultatiei cu directorul, sanctiuni in Educarea elevilor R
cazul nerespectarii reguilor PSI( prevazute in Regulamentul
de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar.)
11. Sprijina desfasurarea si organizarea activitatilor PSI elevilor Neinstruirea elevilor G
in afara clasei si a scolii. privind activitatile PSI
12. Recomanda directorului, spre aprobare participarea Neinstruirea elevilor R
organizata a elevilor la activitati organizate de comisia PSI. privind activitatile PSI
13. Verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie Posibilitati de aparitie a G
pentru lucrările de investiţii noi, reparaţii capitale, incendiilor
modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale
construcţiilor şi instalaţiilor existente şi propune, după caz,
completarea acestora cu măsuri şi sisteme de protecţie la foc
necesare conform prevederilor reglementărilor tehnice în
vigoare şi a scenariilor de siguranţă la foc elaborate potrivit
prevederilor legale;
14. Evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare Necuprinderea lor in G
pentru achiziţionarea, repararea, întreţinerea şi funcţionarea BVC
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor,
precum şi pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de
apărare împotriva incendiilor
15. Intocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi Inexistenta evidentei G
calitativă a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a privind mijloace PSI
incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea din dotare
acestora conform prevederilor normei;
16. Intocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se Nedesfasurarea M
desfăşoară analizele semestriale de apărare împotriva analizelor semestriale
incendiilor.

Director
Prof PopescuDumitra

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 33


M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

Procedura cu privire la activitatea comisiei P.S.I.

Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
ORGANIZAREA SI Persoanele cu atributii de conducere trebuie sa asigure salariatilor din subordine care au stabilite Resposabil Atributiuni Permanent
DESFASURAREA prin fisele posturilor sarcini si responsabilitati de aparare impotriva incendiilor, timpul si conditiile P.S.I. de servici si
ACTIVITATII DE necesare desfasurarii activitatilor ce le revin. fisa postului
PROTECTIE SI Cadrele cu atributiuni de prevenire si stingere a incendiilor si persoanele desemnate pentru punerea Resposabil La
STINGERE A in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinesc P.S.I inceputul
INCENDIILOR urmatoarele sarcini principale: anului
-indruma si controleaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a scolar si in
incendiilor continuare
-urmaresc permanent modul si stadiul de realizare a masurilor de aparare impotriva incendiilor pe tot
cuprinse in documentatiile tehnice de executie sau stabillite de autoritatile abilitate potrivit legii parcursul
intocmesc si reactualizeaza permanent evidenta cantitativa si calitativa a mijloacelor tehnice de acestuia
P.S.I. din dotare si actioneaza pentru completarea acestora conform normei;
-participa la cercetarea incendiilor produse, tin evidenta acestora si propun masuri de
preantampinare a producerii unor evenimente similare;
-intocmesc materialele si sintezele pe baza carora se desfasoara analizele semestrialede aparare
impotriva incendiilor

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 34


Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
Ansamblul de masuri tehnico-organizatorice, constand in principal din: Resposabilul Pe tot
a) instruirea periodica a salariatilor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor de lucru, a P.S.I parcursul
regulilor si masurilor de P.S.I. specifice activitatilor curente, precum si a celor ce trebuie respectate anului
pe timpul lucrarilor periculoase; scolar
 alarmarea si anuntarea incendiilor;
 alertarea fortelor de interventie;
 alertarea fortelor cu care coopereaza;
 alertarea pompierilor militari;
 efectuarea operatiilor si manevrelor de actionare a functionarii sau intreruperii, dupa caz, a
alimentarii cu electricitate, gaze sau energie termica aferente
 evacuarea si salvarea persoanelor si a bunurilor materiale;
 executarea interventiei de stingere
b) dotarea si echiparea locurilor de munca cu mijloace tehnice necesare P.S.I. si mentinerea
acestora in stare de functionare la parametrii proiectati
CUNOASTEREA  Minsterul Educatiei si Cercetarii Comisie Proces verbal La
OBLIGATIILOR SI - elaboreaza si emite ordine, dispozitii, instructiuni, reguli, masuri si rglementari obligatorii cu PSI inceputul
RASPUNDERII caracter intern,destinate punerii in aplicare astrategiei de aparare impotriva incendiilor in domeniul anului
de competenta si asigura verificarea modului de respectare a acestora. scolar
-M.E.C.,prin compartimentele de specialitate, acorda asistenta tehnica de specialitate unitatilor de
educatie si invatamantadministrate, pentru elaborarea documentatiilor necesare intocmirii planurilor
de interventie in caz de incendiu.
- asigura includerea in planurile de invatamant si programele de pregatire aferente cursurilor de
formare, specializare si perfectionare a personalului din domeniul educatiei si invatamantului, a
temelor si aplicatiilor practice de P.S.I. specifice domeniului propriu de rsponsabilitate.
- elaboreaza planurile tematice cadru de instruire a salariatilor si a personalului serviciului de
pompieri civili din unitatile si obiectivele subordonate sau aflate sub autoritatea M.E.C.
 Consiliul de Administratie
- asigura inscrierea in fisele posturilor a atributiilor si responsabilitatilor persoanelor desemnate prin
dispozitii scrise sa indeplineasca sarcini de prevenire si stingere a incendiilor, precum si luarea la
cunostiinta de catre acestea a obligatiilor ce le revin
- supravegheaza elaborarea instructiunilor de aparare imporiva incendiilor si le aproba, asigurand
insusirea si respectarea acestora de catre salariati
 ResponsabilUL PSI
-asigura instruirea salariatilor proprii si a colaboratorilor externi, verificand personal sau prin
persoane desemnate, modul de cunoastere si respectare a regulilor si masurilor de P.S.I. specifice
activitatilor pe care le desfasoara
-numeste prin dispozitie scrisa, una sau mai multe pesoane cu atributii privind punerea in aplicare,
controul si supravegherea masurilorde aparare impotriva incendiilor, corelat cu natura,
complexitatea, volumul si riscurile de incendiu prezentate de activitatile desfasurate
 Cadre didactice si elevi

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 35


Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
-elevii si cadrele didactice sunt obligati sa cunoasca si sa respecte regulile si masurile de prevenire si
stingere a incendiilor din unitatea respectiva de invatamant
-in cazul in care iau cunostiinta de nereguli privind apararea impotriva incendiilor in unitate, vor
anunta imediat conducerea
-sa cunoasca semnalul de incendiu si modul de evacuare in conditii de ordine in caz deincendiu sau
calamitati naturale.
IMPLEMENTAREA Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalatiile, dispozitivele, aparatele, masinile si Responsabil Procese
REGULILOR PSI utilajele cu care sunt echipate si dotate constructiile se vor utiliza, exploata si intretine in comisie PSI verbale de
PRIVIND conformitate cu prevederile instructiunilor de functionare si a masurilor P.S.I. specifice acestora receptie
CONSTRUCTIILOR, Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
INSTALATIILOR, utilajelor, de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de
ECHIPAMENTELOR, materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate, este interzisa
UTILAJELOR SI Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice sunt interzise
AMENAJARILOR Utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si a echipamentelor sau solicitarea
acestora peste limita admisa
Functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de
functionare
Functionarea fara sisteme, aparate si echipamente necesare controlului si mentinerii parametrilor
privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele necorespunzatoare ori
supradimensionate
Neântreţinerea corespunzatoare a elementelor prevăzute pentru izolarea termică sau electrica, ori
pentru separare
Depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere şi reparaţii,
precum şi executarea necorespunzătoare a acestora
Executarea oricăror lucrări de verificare, intreţinere şi reparaţii de către personal necalificat sau
neatestat pentru lucrările respective.
este obligatorie menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor şi instalaţiilor de captare şi
scurgere la pământ a curenţilor de descărcare atmosferică (paratrăznet), conform prevederilor
normativului şi instrucţiunilor specifice
dispozitivele pentru evacuarea fumului (desfumare) şi cele pentru evacuarea gazelor fierbinţi
FUMATUL -Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei cladiri din cadrul Grupului Scolar şi se Consiliul de Proces verbal permanent
IN INCINTA UNITĂŢII realizează prin dispoziţia scrisă a directorului Administratie de sedinta
În dispoziţie se menţionează:
 locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie în care este interzis fumatul sau, după
caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete;
 locurile amenajate pentru fumat;
 persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării pe locuri şi
sectoare de activitate;
 alte date şi informaţii necesare a fi precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.
Fumatul este, de regulă, interzis în locurile, zonele, încăperile şi clădirile în care nu se admite
utilizarea focului deschis, precum şi următoarele spaţii:
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 36
Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
 amfiteatre, săli de festivităţi, săli de curs, biblioteci, săli aglomerate şi încăperi cu
aglomerări de personae
 amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri
 săli de spectacole, întruniri, săli de lectură şi ale consiliului profesoral
 depozite, arhive, magazii şi poduri, ateliere, laboratoare, etc. cu risc mare de incendiu
 încăperi cu echipament electronic de calcul, măsura, control şi automatizare
 încăperi ale centralelor termice
Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare -FUMATUL
INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare
Prin instrucţiunile specifice de P.S.I. se vor stabili locurile special amenajate în care fumatul este
permis. Aceste locuri vor fi delimitate, marcate prin inscripţia “LOC PENTRU FUMAT” şi vor fi
dotate, după caz, cu scrumiere, vase cu apă, nisip sau amenajate gropi în pământ pentru stingerea
ţigărilor şi a beţelor de chibrit
Zilnic, la terminarea activităţii, locuri în care fumatul este permis vor fi verificate,
iar resturile de ţigări şi chibrituri vor fi evacuate.
LUCRARI CU FOC - Utilizarea focului deschis este admisă numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să Diriginte Planificari La
DESCHIS nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte calendaristice inceputul
vecinătăţi. Proiecte de anului
- Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de lectie scolar;
explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de Pe tot
materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) fără a fi parcursul
asigurate măsuri corespunzătoare anului
-Cenuşa şi zgura din sobe, nu vor fi aruncate la întâmplare, ci vor fi depozitate în locuri special scolar
amenajate, controlându-se în prealabil dacă sunt complet stinse
-Se interzice iluminatul cu chibrituri, lămpi cu petrol, facle, bucăţi de hârtie aprinse şi lumânări în
magazii, poduri şi în orice alt loc unde există pericol de incendiu sau explozie.
-Toate echipamentele şi aparatele de sudare se întreţin şi verifică în conformitate cu instrucţiunile
furnizorului. Proprietarul lor trebuie să facă dovada efectuării acestora la termen şi de către personal
sau persoane fizice de specialitate.
- .Pe timpul executării operaţiei de sudură trebuie să se asigure:
 supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, dispersia (răspândirea) şi traiectoriile
scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi intensitatea fluxului de căldură;
 strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau apă;
- În cazul în care sudarea se face electric, pe lângă măsurile indicate, se va acorda cea mai mare
atenţie efectuării conexiunilor şi se va controla ca tensiunea la care lucrează agregatul să fie
corespunzătoare, iar cablurile bine izolate, protejate cu apărători sau punţi de trecere când sunt
întinse peste drumuri sau locuri circulate.
- La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel ( autogenă, electrică sau cu gaze), sunt interzise:
folosirea aparaturii şi a instalaţiei defecte;
 executarea lucrărilor de sudare la construcţii proaspăt vopsite;
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 37
Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
 aşezarea aparatului de sudură electrică aflat sub tensiune, pe elemente şi materiale bune
conducătoare de electricitate;
 reînceperea sudării după o întrerupere, fără ca în prealabil să se fi aerisit complet încăperea
în care se sudează.
EXPLOATAREA - Instalaţiile tehnologice, maşinile-unelte, utilajele şi aparatura tehnologică din unităţile Ministerului Maistrii Atributii de Pe tot
INSTALATIILOR Educaţiei Naţionale vor fi întreţinute şi exploatate conform prevederilor instrucţiunilor instructori servici parcursul
TEHNOLOGICE producătorilor respectivi, cărţilor tehnice şi ale regulamentelor de fabricaţie. Se vor controla şi anului
revizui în termenele stabilite, înlăturând defecţiunile. scolar
- . În spaţiile cu pericol de explozie este interzisă folosirea îmbrăcămintei, lenjeriei şi a altor obiecte
din fire sintetice sau materiale sintetice ori plastice, precum şi a încălţămintei care (prin lovire sau
frecare) poate să producă scântei capabile să aprindă gazele, vaporii sau pulberile inflamabile in
amestec cu aerul.
-Deasemenea, este interzisă folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate
corespunzător şi care prin lovire sau frecare pot produce scântei capabile să aprindă amestecurile
explozive.
- . La terminarea programului, maistrii instructori vor verifica şi lua măsuri pentru:
 oprirea tuturor maşinilor, utilajelor şi aparatelor;
 curăţarea locului de muncă si în special a motoarelor electrice;
 evacuarea tuturor deşeurilor;
 scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri
flexibile;
 întreruperea alimentării instalaţiei electrice de forţă şi lumină, de la tabloul electric;
 stingerea focurilor din sobe (acolo unde există);
 închiderea încăperilor respective, şi lăsarea cheilor la poartă
INSTRUCTIUNI - Spaţiile de depozitare (încăperi, compartimente, clădiri) vor avea precizată categoria de pericol de administrator Atributii de Permanent
PRIVIND SPAŢIILE incendiu, determinată conform prevederilor reglementărilor tehnice precum şi clasa de servici
DE DEPOZITARE periculozitate a materialelor şi substanţelor depozitate.
- Cantitatea de materiale şi de substanţe combustibile utilizate în construcţiile civile (publice) de
învăţământ, activităţi practice şi de producţie nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii termice
stabilite prin reglementările tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare a construcţiei
- Pentru asigurarea căilor de acces şi de evacuare, spaţiile de depozitare vor fi marcate cu bandă de
vopsea albă pe pardoseala, corespunzător prevederilor planului de depozitare
PREGATIREA - Pe toată durata timpului de exploatare a construcţiilor căile de evacuare a utilizatorilor şi de acces Maistrii Plan de zilnic
ACTIVITATII DE a forţelor de intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât prin acestea, instructori + aparare PSI
EVACUARE, ACCES în caz de incendiu persoanele să poată ajunge la nivelul terenului sau al carosabilului în timpul cel administrator
ŞI INTERVENŢIE mai scurt şi în condiţii de siguranţă, direct în exterior sau prin scări de evacuare. pt. Intretinere
- Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice si responsabil
anotimp la parametrii la care au fost proiectate şi realizate; cunoaşterea operativă a oricăror situaţii PSI pt.control
ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de siguranţă, reprezintă cerinţa
fundamentală referitoare la aceste căi

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 38


Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
- Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi
tempon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât
posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât si circulaţia lesnicioasă,
atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de incendiu
- Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol, ori la
uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată
- Uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să fie
prevăzute cu indicatoare si inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata
programului de activitate.
- Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau de
persoane desemnate, astfel încât aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate
(intervenţie, control, verificări etc.).
- La încetarea programului de activitate toate cheile incăperilor se predau la poartă sau la locul de
acces în clădire, unde se depun în ordine pe panoul prevăzut în acest scop.
- Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară.
- Panourile de geam securizat prevăzute pentru asigurarea evacuării în caz de incendiu (neutilizate
în circulaţia funcţională curentă) vor avea plasate în apropiere dispozitive de spargere a geamului
- Pentru asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi a bunurilor din clădire se întocmesc
planuri şi/sau schiţe de evacuare în caz de incendiu.
- Acestea se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează în locuri vizibile în spaţiile pentru care au
fost întocmite.
- Planurile de evacuare în caz de incendiu trebuie să cuprindă:
mijloacele prin care se realizează anunţarea (alertarea) persoanelor ce răspund de executarea şi
dirijarea evacuării in caz de incendiu;
numele şi prenumele, precum şi locul de activitate al persoanelor care răspund de evacuare;
ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor şi a bunurilor, funcţie de valoarea lor şi de
vulnerabilitatea la incendiu;
traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, urmărindu-se ca aceasta să se facă pe
alte căi decât cele destinate evacuării materialelor şi astfel stabilite încât să nu îngreuneze
intervenţia pompierilor la stingere;
locurile în care urmează să fie evacuate persoanele şi adăpostite bunurile, precum şi persoanele
însărcinate cu paza acestora;
măsurile de siguranţă care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor şi a materialelor care
prezintă pericol deosebit
numărul şi locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport, precum şi alte materiale
auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării.
- Planurile (schiţele) de evacuare vor fi însuşite de persoanele stabilite, prin grija responsabilului
PSI, iar directorul unitatii va controla modul în care planul de evacuare este însuşit şi cunoscut de
către cei responsabili cu evacuarea persoanelor şi a bunurilor.
- Periodic se efectuează exerciţii practice, astfel încât în permanenţă să fie asigurat succesul
operaţiilor de evacuare
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 39
Documente
Tipul activitatii Descrierea activitatii Cine executa Termen Evaluare
intocmite
ASIGURAREA - Accesul mijloacelor şi persoanelor pentru intervenţiile operative în caz de urgenţă publică de Maistrii Atributii si Periodic
CĂILOR DE ACCES ŞI incendiu în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor instructori + sarcini de
INTERVENŢIE şi limitării efectelor acestora trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate: administrator serviciu
 construcţiile de orice fel ( grădiniţe, şcoli, licee) încăperile acestora; pt. Intretinere
 instalaţiile tehnologice şi anexe; si responsabil
 depozitele închise şi deschise de materii prime, PSI pt.control
 mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor
- Pe coridoarele de evacuare în caz de incendiu, pe căile de acces şi scările de evacuare, este
obligatorie marcarea prin inscripţii şi plăci indicatoare a locurilor unde se găsesc dispozitive de
alarmare, direcţia spre uşile de evacuare
- Personalul unităţilor va fi instruit asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce îi revin din
planurile de evacuare şi a celor de intervenţie, atât la angajare si la schimbarea locului de muncă,
cât şi periodic.
- Salariaţii au obligaţia de a participa la instruiri, exerciţii şi aplicaţii tactice de prevenire şi stingere
a incendiilor organizate potrivit dispoziţiile legale
- Planurile de evacuare şi cele de intervenţie vor fi reactualizate şi reafişate, conform
reglementărilor specifice.
ALARMAREA ŞI - Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de semnalizare Comisie PSI Plan de lunar
ALERTAREA ÎN CAZ ( acustice) care să asigure anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea serviciului de pompieri aparare PSI
DE INCENDIU civili
- Totodată, se va asigura posibilitatea de alertare în cel mai scurt timp şi a forţelor de intervenţie
locale (prin telefon, curier etc.).
- Personalul va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi alertare în caz de incendiu,
precum şi codul de semnale stabilit
- Se va asigura alertarea în prima urgenţă a serviciului de pompieri civili, a conducerii unităţii şi a
subunităţii de pompieri militari care are în raionul de intervenţie obiectivul respective
- Se interzice ca posturile telefonice de la care se alarmează pompierii în caz de incendiu să fie
închise sau încuiate, astfel încât să nu se poată realiza legătura cu aceştia.
CUNOŞTEREA Toate instalaţiile mobile pentru stingerea incendiilor ( pulberi, dioxid de carbon,) vor fi întreţinute administrator Atributii de permanent
INSTALAŢIILOR DE în bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent dotarea corespunzătoare a acestora servici
STINGERE A cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu
INCENDIILOR Este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor, utilajelor, mijloacelor şi materialelor pentru
stingerea incendiilor din echiparea si dotarea construcţiilor şi instalaţiilor.

Director
Prof Popescu Dumitra
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra 40
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

PLAN DE APARARE PSI

I. DATE DE IDENTIFICARE
-Denumirea institutiei de invatamant: GRUP SCOLAR AGRICOL ORTISOARA
- Sediul: Ortişoara , str Principala nr 205
- Telefon: 0256/233280; Fax: 0256/233280
- Profil de activitate: invatamanr prescolar, primar, gimnazial, SAM şi liceal
II. PLANUL GENERAL AL UNITĂŢII

Grupul Şcolar Agricol Orţişoara este situat în centrul comunei Orţişoara la numărul 205,
206, 171, 258/B şi 259.
Unitatea este situată de o parte şi de alta a DN 69.
In cadrul obiectivului se desfăşoară activitate de învăţământ.
Grup Şcolar Agricol Orţişoara dispune de :
 5 clădiri cu săli de clasă, cabinete şi laboratoare
 1clădire atelier şcolar
Unitatea are : 39 de angajaţi din care:
 26 personal didactic
 3 personal didactic auxiliar
 10 personal nedidactic
403 elevi din care:
 128 învăţământ primar
 182 învăţământ gimnazial
 93 învăţământ S.A.M.
 30 învăţământ liceal frecvenţă redusă
Elevii de învăţământ primar îşi desfăşoară activitatea în corp nr.259.
Elevii din învăţământul gimnazial îşi desfăşoară activitatea în corp nr. 205, 206, şi 171.
Elevii din învăţământul profesional şi liceal îşi desfăşoară activitatea în corp nr. 258/B şi
atelier şcolar.
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – învăţământ primar (Corp nr. 259)
Are 13 încăperi din care:
 4 săli de clasă parter (S1 = 61,3, S2 =61,3, S3 = 61,3, S4 =61,3)
 3 săli de clasă etaj (S1 = 61,3, S2 = 61,3, S3 = 61,3)
 1 cabinet informatică (S1 =61,3)
 1 laborator – UMPIR (S1 = 109,8)
 1 magazie
 1 grup sanitar
 1 sală profesorală
 1 fumoar
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – învăţământ gimnazial (Corpuri nr. 205, 206 şi 171)
 Cuprinde un grup de 3 clădiri
Corp 1 (205) cuprinde un număr de 11 încăperi din care:
 5 cabinete (S1 = 37,95, S2 =48,4, S3 =49,77, S4 =,50,76 S5 =56,28)
 1 direcţiune
 1 secretariat
 1 birou administrativ
 1 sală profesorală
 1 fumoar
 1 magazie
Corp 2 (206) cuprinde un n umăr de 8 încăperi din care:
 2 săli de clasă (S1 = 32,77 , S2 = 50,96)
 1 sală sport (S1 = 62,2 )
 1 cabinet (S1 = 39,6 )
 1 bibliotecă
 1 vestiar
 1 cameră personal
 1 magazie
Corp 3 (171) cuprinde un număr de 5 încăperi din care :
 2 săli de clasă (S1 = 35,06 , S2 = 38,50)
 2 cabinete (S1 = 87 , S2 = 66,56)
 1 arhivă
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – învăţământ SAM şi liceal frecvenţă redusă (corp nr. 258/B)
Are un număr de 6 încăperi din care:
 3 săli de clasă (S1 = 54 , S2 =54, S3 = 54)
 1 grup sanitar pentru elevi
 1 grup sanitar pentru personalul angajat
Grup Şcolar Agricol Orţişoara – ateliere şcoală
Are un număr de 12 încăperi din care :
 2 cabinete (S1 = 75, S2 = 50,5)
 2 ateliere (S1 = 121,2 , S2 = 108,07)
 1 tâmplărie
 1 spălătorie
 1 garaj tractoare
 4 magazii
Grădiniţa PN Orţişoara dispune de :
 1 clădire cu
 3 săli de clasă, ( S2 =89,10, S3 = 175,2, S4 = 65,1)
 sală profesorală (S5 = 17)
Unitatea are : 4 de angajaţi din care:
 3 personal didactic
 1 personal nedidactic
70 elevi din care:
 70 învăţământ preşcolar
Şcoala cu cls. I- IV Calacea dispune de :
 1 clădire cu
 3 săli de clasă, (S1 = 48,1, S2 =42,25, S3 = 108.16)

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


42
 sală profesorală, bibliotecă
Unitatea are : 3 de angajaţi din care:
 2 personal didactic
 1 personal nedidactic
34 elevi din care:
 34 învăţământ primar
Grădiniţa PN Calacea dispune de :
 1 clădire cu
 1 sală de clasă,
 sală profesorală,
Unitatea are : 2 de angajaţi din care:
 1 personal didactic
 1 personal nedidactic
22 elevi din care:
 22 învăţământ preşcolar
Şcoala cu cls. I- IV Corneşti + Grădiniţa PN Corneşti dispune de :
 1 clădire cu 4 săli de clasă, (S1 = 80, S2 =56, S3 = 25; S4 = 25)
 sală profesorală,
 baie,
 terasă,
 magazii
Unitatea are : 3 de angajaţi din care:
 2 personal didactic
 1 personal nedidactic
48 elevi din care:
 18 învăţământ primar
 28 copii grădiniţă
Şcoala cu cls. I- IV Seceani dispune de :
 1 clădire cu
 2 săli de clasă, (S1 = 55,84 , S2 = 48,57)
 sală profesorală,
 magazie
Unitatea are : 3 de angajaţi din care:
 2 personal didactic
 1 personal nedidactic
25 elevi din care:
 25 învăţământ primar
Grădiniţa PN Seceani dispune de :
 1 clădire cu
 2 săli de clasă, (S1 = 29,40, S2 =22,05)
 hol (8,23),
 grup sanitar (1,40)
Unitatea are : 1 de angajat din care:
 1 personal didactic
 0 personal nedidactic
20 elevi din care:
 20 învăţământ primar

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


43
III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA INTERVENŢIEI
ÎN CAZ DE INCENDIU

1.Măsuri preliminare de organizare a intervenţiei la incendii

Pentru stingerea incendiilor pe teritoriul Gr.S.A.Ortisoara se organizează şi se desfăşoară,


conform legislaţiei în vigoare, următoarele activităţi şi acţiuni cu caracter obligatoriu:
a) Maistrii instructori, administratorul si comisia PSI iau măsuri pentru întreţinerea în bună
stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie la incendii din dotare, pentru menţinerea liberă a
căilor de acces şi de evacuare şi pentru buna funcţionare a stingatoarelor existente.
b) Maistrii instructori, administratorul si comisia PSI . întocmesc şi afişează în loc vizibil
planul de apărare împotriva incendiilor al locului de muncă, plan care conţine şi organizarea stingerii
la locul de muncă, adică acţiuni şi măsuri principale în caz de incendiu specifice zonei de deservire.
Acest plan conţine şi planul de evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale.
c) Maistrii instructori, administratorul si comisia PSI organizează şi asigură instruirea
întregului personal din compartimentul pe care îl conduc privind modul de funcţionare şi de folosire
a instalaţiilor şi a mijloacelor de stingere, alarmare şi avertizare din dotare, inclusiv asupra modului
practic de acţiune în caz de incendiu.
d) Maistrii instructori si comisia PSI acţionează şi asigură, în limitele competenţelor, dotarea
conform normelor a locurilor de muncă cu utilaje şi mijloace de protecţie şi intervenţie, cu
substanţele şi materialele necesare pentru stingerea incendiilor.
e) Se întocmeste planul de apărare împotriva incendiilor al unităţii, plan care conţine
ipotezele de intervenţie în caz de incendiu la obiectivele vital – vulnerabile din G.S.A.Ortisoara.
f) Pentru menţinerea antrenamentului şi ridicarea permanentă a capacităţii de acţiune , se
organizează odată pe semestru o aplicaţie de stingere în una din ipotezele stabilite în planul de
intervenţie.
g) Se participa la exerciţii şi aplicaţii organizate în G.S.A.Ortisoara în cooperare cu
subunităţi de pompieri militari, cu alte formaţii civile de pompieri locale, etc.

2. Măsuri şi particularităţi tactice de intervenţie la incendii

Ţinând cont de specificul G.S.A.Ortisoara interventia la incendii necesită efectuarea unor


acţiuni şi parcurgerea unor etape particulare, necesare şi logice, după cum urmează:
a) Alarmarea în caz de incendiu a forţelor de intervenţie :

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


44
- Alarmarea se poate face telefonic si prin sirena mecanica cu care este dotat Grupul Scolar si
pentru a carei actionare este stabilit personalul care manevreaza;
Observaţii: - Semnalul de alarmă prin sirena constă în grupe de semnale scurte, repetat de 3
ori cu pauză de 5 secunde între ele.
- Alarmarea pompierilor militari se face, din primele momente ale izbucnirii incendiului,
telefonic la numerele de telefon 981, 112(apel unic), 233266(F.C.P.Ortisoara) sau 056/434.870,
0256/434.871(Grup.Pompieri Militari Banatul Timisoara). (raspunde:responsabil PSI ) .
b) În cazul unui incendiu la instalaţiile electrice, fluxuri de cabluri sau în apropierea
acestora, conducătorul intervenţiei pentru stingere va cere scoaterea de sub tensiune a zonei afectate
de incendiu. Responsabilitatea efectuării acestei operaţii muncitorilor de intretinere si reparatii.
c) Substantele de stingere a incendiilor vor fi folosite conform recomandarilor de folosire si
conform destinatiei lor. De exemplu:
- incendiile la instalatiile sub tensiune se sting cu dioxid de carbon sau pulberi stingatoare;
d) În privinţa protecţiei personalului de intervenţie, se menţionează, ca particularitate, faptul
că la stingerea instalaţiilor şi a utilajelor electrice, acesta va fi echipat, pe lângă echipamentul de
protecţie normal, cu cizme şi mănuşi electroizolante.
e) În caz de răniri, vătămări, asfixieri, arsuri, etc. ale unor persoane în urma apariţiei unor
incendii, primul ajutor se va acorda de către salvatori şi de către cadrul medical al intreprinderii.
III. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

a. Pe teritoriul unitatilor scolare, pentru stingerea începuturilor de incendiu, există


stingătoare de diferite tipuri. Evidenţa, întreţinerea şi păstrarea acestora revine
administratorului.
b. Dotarea este in conformitate cu ORD. Nr.88/14.06.2001 pt. Aprobarea Dispozitiilor
generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor –
D.G.P.S.I. – 003, Anexa 3 la dispozitiile generale.
În urma unui control în teritoriu efectuat s-au numărat, dispersate pe locurile de muncă,
următoarele stingătoare:
- stingător portativ cu praf tip P 6:....................…………………...6 buc;
- stingător portativ SM 6: .......................................…………….....6 buc;
TOTAL: 12 buc.
3. La obiective din G.S.A.Ortisoara nu există instalaţii fixe de stins incendii.
4. Gr.S.A.Ortisoara fiind in subordinea administrativa a Primariei Ortisoara, F.C.P. Ortisoara
din cadrul Primariei va participa la orice incident de natura a provoca pagube prin foc.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


45
5. Subunitatea de pompieri militari de raion este Grupul de Pompieri Militari – Banat – al
judetului Timis - Timisoara:
- sediul: Timisoara;
- distanţa faţă deG.S.A.Ortisoara: 28 Km;
- itinerarul de deplasare: sediu(str.Infratirii nr.13) – Circumvalatiunii – Calea Aradului –
DNE 671 –Ortisoara
- telefon: 0256/434.870, 0256/434.871 prin reteaua Romtelecom sau 981 si 112 prin retelele
de telefonie mobila.
6. Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente se cooperează cu:
- spitalul Judetean Timisoara – prin retele de telefonie mobila – apel unic - 112;

IV. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU

1. Surse de apă exterioare


a)reteaua de apa potabila a localitatii si punct de alimentare cu apa a masinilor de interventie
in fata primariei Ortisoara.
2. Surse de apă interioare
a) reteaua de apa potabila a localitatii
VI. CĂI DE ACCES
1. Căi de acces exterioare
Drumul european „E –671” Timisoara – Arad, practicabil tot timpul anului.
2. Căi de acces exterioare
Accesul maşinilor de intervenţie în obiectiv se realizează prin portile principală . Căile de
acces interioare nu toate sunt betonate.
VII. IPOTEZELE DE STINGERE A INCENDIILOR LA OBIECTIVE din
G.S.A.Ortisoara

1. Alarmarea serviciului de pompieri şi a celorlalte forţe de intervenţie


Se face conform „Algoritmului de anunţare a aplicaţiilor şi a incendiilor în cadrul
G.S.A.Ortisoara, aprobat de conducerea unităţii şi care conţine modalităţile de alarmare şi modul de
acţiune în cazul apariţiei unui incendiu la obiective din cadrul grupului scolar şi în cazul aplicaţiilor
de stingere.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


46
2. Măsuri speciale în caz de aplicaţii şi incendii
a) Pompierii militari vor fi alarmaţi din primele momente, la producerea unui incendiu;
b) Tot din primele momente se alarmează formaţiile de pompieri şi alte forţe cu care există
încheiate convenţii de cooperare pentru stingerea incendiilor;
c) Pe timpul desfăşurării aplicaţiilor şi stingerii unor incendii, se va însărcina o persoană care
să preia alte eventuale apeluri de necesitate sau pentru a informa conducerea grupului scolar şi alţi
factori interesaţi despre activitatea din acele momente a serviciului de pompieri;
d) Recunoaşterea incendiilor izbucnite în locuri în care există stabilite şi ipoteze de stingere,
se efectuează după darea ordinului de luptă pe timpul desfăşurării;
e) Şeful operaţiunii de stingere (şeful de grupă sau şeful de serviciu) va lua măsuri, în funcţie
de situaţie, pentru scoaterea de sub tensiune a unor instalaţii şi agregate, etc.;
f) Prin grupa de salvare prevăzută în „Organizarea intervenţiei”, se va asigura acordarea
primului ajutor eventualilor accidentaţi şi transportul acestora la spital;
g) Personalul tehnic al GSAOrtisoara, va acorda sprijinul necesar privind modul de acţiune
în diferite situaţii, stabilind soluţii şi măsuri în legătură cu stingerea, manevrarea unor instalaţii,
evacuarea persoanelor şi materialelor, pătrunderea în subsoluri, etc.;
h) La aplicaţii, se va verifica cunoaşterea de către participanţi a problematicii de la punctele
a, b şi e, concordant cu locul aplicaţiei.

3. Descrierea ipotezelor de stingere a incendiilor


Ţinând cont de pericolele de incendiu existente, experienţa anilor anteriori şi necesitatea
simulării stingerii unor incendii în diferite situaţii, la G.S.A.Ortisoara s-au elaborat următoarele 3
ipoteze de stingere a incendiilor:
-Ipoteza nr.1: Canalul de cabluri si rastelele de cabluri electrice ce alimenteaza cladirile;
-Ipoteza nr.2: Centralele termica ce functioneaza cu gaz metan;
-Ipoteza nr.3: Atelierele scola unde exista ET si bancuri de lucru;

Observaţie: Se pot efectua aplicaţii de stingere a incendiilor şi la alte obiective decât cele
pentru care există stabilite ipoteze de intervenţie, dar cu specificarea secţiei (sectorului), a zonei
incendiate, a materialului care arde şi a timpului operativ de luare dispozitivului. Alegerea locului
de amplasare a maşinii de intervenţie, a surselor de apă ce vor fi folosite, a dispozitivului ce va fi
luat, a măsurilor speciale necesare, a echipamentului de protecţie folosit, etc., se va face de către
şeful grupei de intervenţie în funcţie de situaţia dată. În mod obligatoriu, şi la aceste aplicaţii vor
participa pompierii voluntari şi personalul de la locurile de muncă.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


47
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

IPOTEZA NR. 1: Canalul de cabluri si rastelele de cabluri electrice ce alimenteaza cladirile;


A. Timp operativ: 6 minute;
B. Amplasare dispozitiv de stingere: conform schiţei;
C. Descrierea obiectivului:Gospodaria de cabluri si rastelele de cabluri electrice ce
alimenteaza cladirile, contine cabluri electrice de joasa tensiune, pericolul de incendiu fiind dat de
izolatia cablurilor electrice.Pentru stingerea acestor incendii se vor folosi:
- pulberi stingatoare, daca instalatia nu a fost scoasa de sub tensiune;
- spume aeromecanice cu coeficient mare de infoiere daca a fost scoasa de sub tensiune;
D. Misiuni:
a) Se acţionează cu stingatoare portabile cu praf si CO2”;
b) Şeful grupei de intervenţie va solicita următoarele:
- întreruperea curentului electric în zona incendiată;
- alarmarea pompierilor militari şi a celorlalte forţe cu care se cooperează;
- alte acţiuni, în funcţie de situaţie.
c) Se va însărcina o persoană care să întâmpine forţele venite în sprijin şi să le îndrume spre
locul incendiului.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


48
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

IPOTEZA NR. 2: Centralele termice ce functioneaza cu gaz metan;

(Simulează stingere incendiu la centrale prin spargerea(fisurarea) conductei ce alimenteaza


centrala in interiorul cladirii)
A. Timp operativ: 2 minute;
B. Amplasare dispozitiv de stingere: conform schiţei;
C. Descrierea obiectivului: Centrala termica produce energie termica pentru alimentarea
circuitului de incalzire a cladirii si pentru obtinerea apei calde menajere.
Centrala este alimentata cu gaz metan din magistrala de alimentare a localitatii., fiind situata la
parter, in partea sudica a cladirii.
Problema ce poate aparea consta in posibilitatea fisurarii conductei sau o neetanseitate la
imbinari, ceea ce poate provoca cresterea concentratiei de gaz peste limita normala.
In cazul ajungerii la o concentratie de gaz in aer cuprinsa intre 5 si 15%, in cazul unei scantei
sau flacari accidentale poate avea loc o combustie spontana, ceea ce se aseamana cu o explozie,
putand fi afectate zonele limitrofe.
D. Misiuni:
a) Se acţionează extictoare cu praf si CO2;
b) Şeful grupei de intervenţie va solicita următoarele:
- întreruperea curentului în zona incendiată;
- intreruperea alimentarii cu gaz metan;
- alarmarea pompierilor militari şi a celorlalte forţe cu care se cooperează.
c) Se va însărcina o persoană care să întâmpine forţele venite în sprijin şi să le îndrume spre
locul incendiului.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


49
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

IPOTEZA NR. 3: Atelierul scoala


(Simulează stingere incendiu la bancuri de lucru si podele)

A. Timp operativ: 6 minute;


B. Amplasare dispozitiv de stingere: conform schiţei;
C. Descrierea obiectivului: Atelierul scoalae se afla inzona centrala a G.S.A.Ortisoara.
In atelier este concentrat intregul echipament pentru instruire practica a elevilor.
Atelierul are o iesire pe partea estica a cladiri. Cauzele producerii de incendii sunt:
scurtcircuite la echipamentele electrice de iluminat, sau executarea neglijenta a unor
operatiunialimentarea sobei de incalzire). Aceste incendii se sting astfel cu stingatoare cu praf si
CO2.
Evacuarea oamenilor si materialelor se va executa prin usa, conform planului de evacuare.
D. Misiuni:
a) Se acţionează extictoare cu praf si CO2;
b) Şeful grupei de intervenţie va solicita următoarele:
- întreruperea curentului în zona incendiată;
- alarmarea pompierilor militari şi a celorlalte forţe cu care se cooperează.
c) Se va însărcina o persoană care să întâmpine forţele venite în sprijin şi să le îndrume spre
locul incendiului.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


50
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

ORGANIZAREA INTERVENŢIEI PENTRU


LIMITAREA ŞI LICHIDAREA EFECTELOR PROVOCATE
DE CATASTROFE ŞI CALAMITĂŢI NATURALE

1. Definiţii

 Calamităţile naturale sunt stări negative datorate în general următoarelor


fenomene:
- inundaţii puternice;
- înzăpeziri care „paralizează” transporturile (şi ca urmare apare imposibilitatea
aprovizionării populaţiei şi a întreprinderilor economice);
- secetă prelungită;
- furtuni violente care provoacă pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale
însemnate.
 Catastrofele sunt stări negative deosebite create de următoarele împrejurări:
- accidente mari de circulaţie feroviară, auto, aeriană, navală, etc.;
- accidente tehnologice (explozii, prăbuşiri, intoxicări, etc.);
- alte evenimente negative (prăbuşiri de construcţii, ruperi de diguri ale barajelor,
etc.).

2. Obligaţiile grupei de Pompieri voluntari

În situaţia producerii unor calamităţi naturale sau catastrofe, grupa de Pompieri voluntari va
fi în stare de alarmă. Toţi au obligaţia de a se prezenta în cel mai scurt timp la serviciu şi de a se
pune la dispoziţia comandamentului constituit, pentru a acţiona în vederea limitării şi înlăturării
efectelor negative produse. În funcţie de situaţia creată, pompieri voluntari şi alte forţe de apărare
civilă care să acţioneze cu operativitate pentru îndeplinirea măsurilor ce se impun (vezi punctul 4).

3. Construcţii, instalaţii şi zone ce pot fi afectate

a) În caz de inundaţii:
- subsoluri cladiri
b) În caz de cutremur:
- clădiri;
- ateliere scoala;
- etc.

4. Măsuri ce se impun pentru lichidarea efectelor provocate de calamităţi


naturale sau catastrofe

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


51
a) În caz de inundaţii:
- Cercetarea zonelor şi a clădirilor pentru stabilirea situaţiilor reale; Cercetarea se va efectua
de către echipe formate din 2 – 3 persoane care vor fi echipate corespunzător şi dotate cu corzi,
brâie, mijloace de iluminat, truse sanitare;
- Evacuarea persoanelor aflate în pericol;
- Evacuarea bunurilor materiale aflate în zonele calamitate;
- Organizarea evacuării apei din subsoluri şi canale tehnologice;
- Dislocarea utilajelor, accesoriilor şi substanţelor de stingere din dotarea locurilor
calamitate;
- Intensificarea activităţii de prevenire a incendiilor pe timpul lichidării efectelor inundaţiilor;
- Asigurarea intervenţiilor, cu ajutorul personalului de specialitate, prin scoaterea de sub
tensiune a unor zone, oprirea unor instalaţii şi utilaje, interzicerea efectuării unor lucrări improvizate
pentru iluminat sau în alte scopuri, luarea de măsuri corespunzătoare în cazul efectuării unor lucrări
cu foc deschis;
- Asigurarea unor legături permanente între punctul de comandă şi echipele de lucru astfel
încât pompierii dislocaţi în teritoriu să poată fi alarmaţi operativ în caz de incendiu.

b) În caz de înzăpezire:
- Asigurarea deblocării surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces către acestea;
- Deblocarea principalelor drumuri interioare
- Luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea accidentelor de circulaţie pe timpul intervenţiei
cu maşinile din dotare;
- Asigurarea funcţionării legăturilor cu forţele cu care este stabilită cooperarea, precum şi cu
Grupul de Pompieri Militari – Banat Timisoara;
- Intensificarea activităţii de prevenire a incendiilor, îndeosebi în spaţiile de producţie
periculoase la incendii;
- Înlăturarea posibilităţilor de pătrundere a apei rezultate din topirea zăpezii în subsoluri şi
canale tehnologice, în galerii de cabluri electrice, etc.

c) În caz de cutremur:
- Recunoaşterea clădirilor şi instalaţiilor afectate şi stabilirea imediată a următoarelor:
 proporţiile distrugerii;
 gradul de pericol pentru oameni;
 starea căilor de acces de pe teritoriu şi din interiorul secţiilor;
 măsura în care au fost afectate instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, şi energie
electrică precum şi instalaţiile de semnalizare şi de stingere a incendiilor;
 mijloacele şi procedeele de salvare;
 posibilitatea producerii unor explozii sau incendii şi măsurile de preîntâmpinare a
acestora;
- Organizarea acţiunilor de salvare a oamenilor de sub dărâmături sau zone blocate;
- Intervenirea cu operativitate pentru stingerea incendiilor produse;
- Asigurarea alimentării cu apă a unor instalaţii sau procese de producţie, în cazul deteriorării
reţelei de apă; alimentarea cu apă a populaţiei;
- Intensificarea controlului de prevenire a incendiilor, îndeosebi în secţiile şi instalaţiile vital
– vulnerabile;
- Supravegherea instalaţiilor ce urmează a fi puse în funcţiune şi asigurarea unei intervenţii
operative în cazul producerii unor începuturi de incendii.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


52
5.Ipoteze de intervenţie a Serviciului de Pompieri Civili în caz de calamităţi naturale
sau catastrofe
Modul de acţiune al Formatiei de Pompieri Voluntari în caz de catastrofe sau calamităţi
naturale este exemplificat prin ipoteza nr. 4 – de intervenţie în caz de inundaţii şi prin ipoteza nr. 5 –
de intervenţie în caz de cutremur.

IPOTEZA NR. 4: Ipoteză de intervenţie în caz de inundaţii


(Simulează intervenţie pentru evacuarea apă din sala de productie si subsoluri )

A.Timp operativ: 5 minute


B.Amplasare dispozitiv de intervenţie: conform schiţei;
C.Notă explicativă: În caz de inundaţie pe teritoriulG.S.A.Ortisoara, o zona este afectata
respectiv subsolul cladirilor(beciuri). Apa ajunsa aici este colectată şi apoi evacuată cu ajutorul unei
pompe de epuisment sau ejectoare.
D.Misiuni:
a)Se amplasează o pompa de epuisment ;
b)Se alarmează din primele momente grupele de pompieri voluntari, formaţiile cu care se
cooperează şi pompierii militari;
c)Se cere personalului de la locul de muncă să încerce pornirea pompelor de epuisment;
d)Pe parcursul intervenţiei se va cere scoaterea de sub tensiune şi oprirea instalaţiilor şi
utilajele care ar putea îngreuna intervenţia şi ar putea duce la apariţia unor pericol cum ar fi:
scurtcircuite, incendii, explozii, etc.;
e)Se va însărcina o persoană care să întâmpine forţele venite în sprijin şi să le îndrume spre
locul intervenţiei, ţinând cont şi de poziţia surselor de apă.

IPOTEZA NR. 5: Ipoteză de intervenţie în caz de cutremur


(Simulează intervenţia în cazul în care clădirea corpului administrativ este afectată de cutremur)

A.Timp operativ: 5 minute;


B.Amplasare dispozitiv de intervenţie: conform schiţei;
C.Notă explicativă: În cazul producerii unui cutremur, obiectivele cu o mare densitate de
personal şi de bunuri materiale care ar putea fi afectat sunt clădirile unde se desfasoara procesul de
invatamant. Aici îşi desfăşoară activitatea majoritatea personalului specializat. Ca urmare, tot aici
este concentrată o mare cantitate de documente şi echipamente de birotică.
D.Misiuni:
a)se vor aduce stingatoare pentru eventuale inceputuri de incendiu;
b)În colaborare cu personalul venit în sprijin, se vor forma echipe care să acţioneze pentru:
-salvarea şi evacuarea oamenilor;
-evacuarea bunurilor materiale;
-deblocarea căilor de acces;
-înlăturarea dărâmăturilor;
c)În timpul intervenţiei se vor folosi mijloacele tehnice din dotare (scări, frânghii,
târnăcoape, sape, lopeţi, lămpi de iluminat, tărgi, etc.);
d)Persoanelor accidentate li se va acorda primul ajutor şi vor fi transportate de urgenţă la
spital;
e)Se va stabili un loc de evacuare şi se va însărcina o persoană care să le păzească;
f)Se va acţiona în acest mod până la salvarea tuturor vieţilor omeneşti, salvarea pe cât
posibil a bunurilor materiale, înlăturarea dărâmăturilor şi lichidarea tuturor pericolelor.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


53
IX.DISPOZIŢII FINALE

1. Prezentul „Plan de intervenţie la incendii, catastrofe şi calamităţi naturale” va fi adus la


cunoştinţa tuturor factorilor implicaţi prin grija responsabililui PSI.
2.Responsabilul PSI va prelucra acest „Plan de intervenţie la incendii, catastrofe şi calamităţi
naturale” prin luare de semnături;
3.„Planul de intervenţie la incendii, catastrofe şi calamităţi naturale” va fi prelucrat de
maistrii instructori si administrator cu personalul în cadrul instructajului periodic (lunar)de PSI;
4. Controlul punerii în aplicare a prezentului „Plan de intervenţie la incendii, catastrofe şi
calamităţi naturale” se va face de către conducerea societatii şi de către responsabilul PSI (care va
efectua raportări scrise şi/sau verbale în acest sens).

G.S.A.Ortisoara februarie 2007


Intocmit
PF Popescu Cantemir Tiberiu
certificat de competenta458309/31.10.2003

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


54
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII
INSTRUCTIV-EDUCATIVE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR

In conformitate cu Legea 307/2006, art.2, apararea impotriva incendiilor


constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt
obligate sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si
locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.
Este obligatorie instruirea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a
intregului personal incadrat in munca si a celui provenit din afara unitatii pentru a
desfasura activitati cu caracter temporar.
Participarea la instructaj este obligatorie pentru intreg personalul, fiind
interzisa admiterea la lucru a unei persoane careia nu i s-a facut in prealabil
instructajul de PSI si nu si-a insusit corespunzator instructajul.
Instructajul trebuie sa aiba un caracter aplicativ, sa vizeze cunoasterea
regulilor de prevenire a incendiilor si inlaturarea cauzelor si pericolelor de incendiu,
precum si modul de actiune a mijloacelor de interventie din dotarea locului de
munca.
La instruirea personalului se vor avea in vedere urmatoarele:
- Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele
angajate si se vor pastra de catre conducatorii locurilor de munca;
- Dupa completare fisa individuala de instructaj se semneaza de catre
persoana instruita si de catre persoanele care au efectuat si au verificat
instructajul;
- Prin semnatura, persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj,
iar persoana care a efectuat instructajul confirma ca persoana instruita si-a
insusit cunostintele;
- Fisele de instructaj se pastreaza de catre responsabil PSI si maistrii
instructori ;
- Durata instructajului general si a celui de la locul de munca nu va fi mai
mica de 8 ore, iar cel periodic de 2 ore ;

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


55
- Intervalul intre doua instructaje va fi: lunar pentru personalul direct
productiv, trimestrial pentru cel neproductiv, semestrial pentru personal
didactic;
Anual se efectueaza o verificare pe baza de teste tip chestionar asupra
nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul
instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de
instructaj.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


56
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

DISPOZITIA NR._________ DIN _______________

In baza drepturilor conferite de OMEC nr. 3986/15.05.2006 de numire a


directorului Grupului Şcolar Agricol Orţişoara, doamna prof. Popescu Dumitra,
emite prezenta :

DISPOZITIE

In conformitate cu Legea nr.307/2006 art.19 (i) si OMAI 712/2005 privind


apararea impotriva incendiilor si sitatiilor de urgenta, precum si D.G. PSI – 005/2001
se organizeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor in cadrul GSA Ortisoara
dupa cum urmeaza:
Art.1. Pentru punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor se numeste comisia de aparare impotriva incendiilor
formata din urmatoarele persoane:
1. prof. Lazăr Vasile – responsabil PSI
2. ing. Golorm Marian
3. m.i. Mârza Silviu
Art.2.Activitatea de aparare impotriva incendiilor face parte din atributiile de
serviciu.
Art.3.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta persoanelor nominalizate si
se va reactualiza ori de cate ori apar modificari in structura organizatorica sau de
personal a unitatii.
DIRECTOR
Prof. Popescu Dumitra

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


57
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

DISPOZITIA NR._________ DIN _______________

In baza drepturilor conferite de OMEC nr. 3986/15.05.2006 de numire a


directorului Grupului Şcolar Agricol Orţişoara, doamna prof. Popescu Dumitra,
emite prezenta :

DISPOZITIE

In conformitate cu Legea nr.307/2006 art.19 (i) si OMAI 712/2005 privind


apararea impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta, precum si D.G. PSI – 005/2001
aprobate cu OMAI 138/2001,
La executarea lucrarilor cu foc deschis in cadrul GSA Ortisoara se vor lua
toate masurile conform art. 47-58 din D.G. PSI – 001/99 si responsabil pentru aceasta
este: prof. LAZĂR VASILE.
Lucrarile cu foc deschis se vor executa numai dupa emiterea ,,Permisului de
lucru cu foc”, potrivit art.39 alin.3 si anexa 7 din NG de PSI aprobate cu OMAI
nr.775/1998.
Lucrarile cu foc deschis se vor efectua numai dupa asigurarea masurilor de
PSI specifce locului in care se efectueaza lucrarea, sub supravegherea nemijlocita a
sefului locului de munca.
Indeplinirea conditiilor de siguranta prevazute in ,,Permisul de lucru cu foc”
vor fi verificate de catre coordonatorul PSI sau alta persoana abilitata.
Permisul de lucru cu foc va fi emis de coordonatorul PSI sau alta persoana
abilitata, persoana ce va asigura aducerea la cunostinta a continutului acesteia,
persoanelor care efectueaza lucrarea.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


58
Permisul de lucru cu foc se intocmeste in 2 exemplare, din care originalul se
pastreaza la seful echipei sau lucratorul care efectueaza lucrarea, iar exemplarul 2 la
coordonatorul echipei de aoarare PSI.
Permisul de lucru cu foc se elibereaza zilnic, cu respectarea procedurilor
specifice, chiar daca foc deschis se foloseste in executarea aceleiasi lucrari pe o
durata mai mare de timp.
In spatiile cu risc ridicat de incendiu sau pericol de explozie, lucrarile cu foc
deschis se vor efectua numai dupa indepartarea materialelor inflamabile si
verificarea cu aparatura adecvata a concentratiei de vapori inflamabili precum si a
posibilitatilor de aparitie accidentala a acestora in zona de lucru cu foc deschis.
Locurile in care se executa lucrari cu foc deschis vor fi dotate cu mijloace
initiale de stingere a incendiilor, supravegherea efectuindu-se de personal instruit
pentru o interventie operativa, iar daca lucrarile se efectueaza in spatii cu risc mare
de incendiu sau cu pericol de explozie, supravegherea va fi efectuata de serviciul de
pompieri civili sau echipaje de pompieri militari, cu care se incheie contracte de
prestari servicii.
De instruirea personalului pe linie de PSI raspunde conducatorul unitatii.

DIRECTOR
Prof. Popescu Dumitra

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


59
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ
GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280
e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com

DISPOZITIA NR._________ DIN _______________

In baza drepturilor conferite de OMEC nr. 3986/15.05.2006 de numire a


directorului Grupului Şcolar Agricol Orţişoara, doamna prof. Popescu Dumitra,
emite prezenta :

DISPOZITIE

In conformitate cu Legea nr.307/2006 art.19 (i) si OMAI 712/2005 privind


apararea impotriva incendiilor si sitatiilor de urgenta, precum si D.G. PSI – 005/2001
aprobate cu OMAI 138/2001,
in cadrul GR.SC.AGR.Ortisoara se vor respecta urmatoarele reguli privind fumatul,
iar responsabil de acestea este CĂDARIU IONEL - administrator.
FUMATUL ESTE INTERZIS:
- in spatiile de practica, depozitare si transport;
- in spatiile de receptie;
- in spatiile de lucru cu publicul;
- in incinta Grupului Scolar la distante mai mici de 40 m fata de locurile in
careexista pericol de explozie, 10 m fata de locurile unde exista materiale
combustibile solide si 50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada
coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite;
- in folosirea focului deschis si accesului cu mijloace de aprindere se vor
respecta regulile din dispozitia privind efectuarea lucrarilor cu foc deschis.
FUMATUL ESTE PERMIS:
In locurile special amenajate prevazute cu inscriptia,,LOC PENTRU FUMAT”,
dotate cu scrumiere, lazi cu nisip, vase cu apa, astfel incat dupa efectuarea
fumatului sa se asigure stingerea resturilor de tigara;
In birourile unde este admis fumatul se interzice golirea tigarilor si mucurilor
de tigari in cosurile cu hartii.
La incheierea programului de lucru sefii locurilor de munca vor verifica
spatiile pe care le au in responsabilitate pentru depistarea si inlaturarea eventualelor
cauze de incendiu.

DIRECTOR
Prof. Popescu Dumitra

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


60
OBLIGATIILE COORDONATORULUI ACTIVITATII DE PSI

1.Studiaza actele normative care reglementeaza prevenirea si stingerea incendiilor in


care desfasoara activitatea, verificand aplicarea lor in practica
2.Studiaza pericolul de incendiu prezentat de utilajele si instalatiile de productie,
precum si masurile de PSI specifice acestora.
3.Acorda asistenta tehnica de specialitate sefilor formatiilor de lucru in organizarea
si desfasurarea activitatii de PSI si verifica indeplinirea masurilor stabilite de acestia
pentru autoapararea impotriva incendiilor, a vietii oamenilor si a bunurilor.
4.Verifica modul de intretinere si functionare a mijloacelor si instalatiilor pentru
semnalizarea si stingerea incendiilor, precum si cunoasterea de catre personalul
incadrat in munca a modului de folosire corecta a acestora.
5.Urmaresc respectarea normelor, normativelor si altor prescriptii tehnice de PSI la
realizarea unor instalatii precum si la efectuarea reviziilor si reparatiilor la instalatiile
existente, inclusiv pe timpul repunerii lor in functiune.
6.Urmaresc organizarea si desfasurarea activitatii instructiv-educative pentru
prevenirea incendiilor si instruirea personalului incadrat, pentru respectarea
normelor PSI.
7.Participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in unitate si subunitati si la
cercetarea cauzelor de incendiu. Tine evidenta incendiilor, inceputurilor de incendiu
si a altor evenimente urmate de incendiu.
8.Participa la analiza activitatii de PSI in consiliul de administratie facand propuneri
pentru imbunatatirea acestei activitati.
9.Participa la actiunile de PSI organizate de unitatile de pompieri militari sau de catre
alte organe imputernicite prin lege si fac propuneri pentru organizarea unor astfel de
actiuni.
10.Urmaresc includerea in planurile economice si financiare anuale a fondurilor
necesare dotarii unitatilor cu echipamente, substante stingatoare si echipament de
protectie necesar activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.
11.Fac propuneri dupa caz potrivit prevederilor legale si competentelor stabilite
pentru recompense ori sanctiuni in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


61
OBLIGATIILE ADMINISTATORULUI

Conducatorii sectoarelor de activitate raspund de organizarea, desfasurarea si


conducerea activitatii de PSI in sectoarele de activitate pe care le conduc, avand
urmatoarele obligatii principale:
1. Organizeaza, indruma, controleaza, potrivit actelor normative in vigoare,
activitatea de autoaparare impotriva incendiilor pe locurile de munca,
completeaza sau reactualizeaza organizarea activitatii PSI in cazul modificarii
situatiei initiale.
2. Organizeaza instruirea personalului din subordine privind cunoasterea si
respectarea normelor PSI, asupra mudului practic de actiune.
3. Organizeaza controlul sistematic al respectarii normelor PSI si de dotare cu
mijloace de stingere, luind masuri pentru prevenirea si inlaturarea cauzelor de
incendiu si a starilor de pericol.
4. Asigura dotarea locurilor de munca cu mijloace de stingere, mentinerea lor in
stare de functionare, executarea reviziilor si reparatilor necesare.
5. Executa instruirea personalului care executa lucrari cu foc deschis.
6. Executa periodic exercitii practice cu personalul pentru simularea stingerii
incendiilor si evacuarea bunurilor si a persoanelor.
7. Urmaresc respectarea regulilor de disciplina a muncii si a normelor de PSI pe
fiecare loc de munca.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


62
OBLIGATIILE MAISTRILOR INSTRUCTORI

Maistrii instructori au urmatoarele atributiuni privind apararea impotriva


incendiilor:
1. Sa cunoasca prevederile legale privind organizarea activitatii de aparare
impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta.
2. Organizeaza, indruma si controleaza potrivit normelor, activitatea de prevenire
si stingere a incendiilor in sectoarele pe care le conduc.
3. Asigura inlaturarea imediata a cauzelor care pot genera incendii, precum si
indeplinirea la termen a masurilor si sarcinilor stabilite pentru prevenirea si
stingerea incendiilor.
4. Asigura instruirea personalului de pe locurile de munca si consemneaza acest
lucru in fisa individuala de instruire.
5. Organizeaza si instruiesc echipele de prima interventie de pe locul de munca
si asigura antrenarea acestora periodic prin exercitii practice de evacuare si
stingere.
6. Asigura existenta, intretinerea in buna stare de utilizare a stingatoarelor,
posturilor de incendiu si celorlalte mijloace de prevenire.
7. Asigura respectarea normelor PSI de personalul subordonat si de catre
persoanele care au acces in spatiile de lucru.
8. Fac propuneri privind perfectionarea organizarii si dotarii in domeniul PSI.
9. Asigura evacuarea persoanelor si bunurilor in caz de incendiu.
10. Conduc interventia pentru stingerea incendiilor pana la sosirea pompierilor.
11. Sa cunoasca foarte bine prevederile prezentei insructiuni.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


63
OBLIGATIILE GENERALE ALE PERSOANELOR
INCADRATE IN MUNCA

Persoanele incadrate in munca raspund de respectarea masurilor de prevenire a


incendiilor si au urmatoarele obligatii:
1. Cunoasterea si respectarea normelor generale PSI, a celor specifice locului de
munca, a regulilor de autoaparare impotriva incendiilor, a planului de
evacuare etc.
2. Participarea la instructajele si actiunile pentru prevenirea incendiilor, precum
si la exercitiile si aplicatiile practice.
3. Anuntarea imediata a sefilor ierarhici despre existenta unor imprejurari de
natura a provoca incendii.
4. Respectarea in unitate a regulilor privind fumatul precum si a celor referitoare
la executarea unor lucrari ce pot provoca incendii.
5. Verificarea obligatorie la inceperea si terminarea programului de lucru a
locurilor de munca, in vederea depistarii si inlaturarii unor evetuale pericole si
cauze de incendiu.
6. Intretinerea in buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire a incendiilor
de la locul de munca.
7. Respectarea regulamentului de ordine interioara si de disciplina a muncii.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


64
INSTRUCTIUNI
privind

evacuarea din unităţi de învăţământ în condiţii de siguranţă în caz de urgenţă

INDICAŢII PRIVIND PLANUL DE ALARMARE,


ALARMAREA ÎN CAZ DE INCENDIU ŞI INSTRUIREA ELEVILOR

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


65
In caz de incendiu sau alte pericole ce pot avea loc într-o clădire, este
important a se urmări evacuarea cât mai rapidă şi în siguranţă a
persoanelor.
In acest sens, în funcţie de categoria persoanelor implicate, se stabilesc modalităţile de alarmare,
comportamentul de adoptat în caz de urgenţă, atribuţiile pe care trebuie să le îndeplinească factorii
responsabili desemnaţi.

Concluziile rezultate în urma unor incendii demonstrează că, în caz de pericol, comportamentul
persoanelor se poate caracteriza prin:
a.-în primele momente de la alarmare, nesiguranţă, interpretare greşită, indecizie şi căutare de
informaţii;
b.-reacţia sceptică la semnalul de alarmă de incendiu (alarma este reală sau este vorba doar de un
exerciţiu ?);
c.-efectul de grup asupra individului;
d.-evitarea căilor de evacuare, de care utilizatorii nu sunt siguri .

Studii internaţionale arată în mod clar că, în caz de incendiu, oamenii caută mai întâi să ştie ce se
întâmplă, dar influenţa de grup este atât de mare că individul urmează acţiunile grupului, chiar dacă
acestea contravin propriei percepţii a situaţiei sau propriei norme comportamentale. Dacă grupul nu
reacţionează, nu reacţionează nici individul, el găsindu-se, astfel, în situaţia în care propria sa viaţă
este ameninţată. Există însă şi pericolul ca un lider al grupului care are iniţiativă, să fie urmat de
grup sau de o parte a grupului. In urma unor incendii cu urmări dramatice s-a constatat că liderii
care, nu erau familiarizaţi cu locul sau au ignorat procedura de urmat în caz de incendiu, au pus
grupul în pericol (persoane blocate în culoare fără ieşire, pătrunderea în culoare pline de fum şi gaze
toxice, etc.).
Factori, precum timpul mare de descoperire a unui incendiu, momentul întârziat al alarmării
persoanelor aflate în pericol, modul deficitar de alarmare, nesemnalizarea căilor de evacuare şi
acceselor, necunoaşterea clădirii şi a modului de comportare de către persoane, pot întârzia începutul
evacuării sau pot conduce la alegerea unui drum mai lung până la ieşire în locul drumului scurt.
Incendiile în unităţile de învăţământ sunt în prezent foarte rare. Aceasta nu trebuie să conducă însă la
neglijarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în această categorie de obiective. Dacă totuşi,
într-o şcoală izbucneşte un incendiu, atunci cei implicaţi se vor confrunta cu probleme foarte dificile.
Pe lângă efectul direct al focului, cele mai mari pericole le reprezintă fumul şi gazele de incendiu.
Dar unităţile de învăţământ se pot confrunta şi cu alte pericole, precum ameninţări cu bombe sau
cutremure, evenimente ce conduc la necesitatea evacuării persoanelor.
Exerciţiile de evacuare, periodic realizate, vin în sprijinul conducerii unităţii de învăţământ,
personalului cu atribuţii specifice (alarmare, evacuare, stingere) în caz de incendiu, precum şi
profesorilor şi elevilor.

Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare, educaţia


elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor
care se face organizat în şcoli conform unei programe de învăţământ.
Planul de alarmare şi evacuare trebuie sa cuprinda instrucţiuni şi sfaturi privind comportamentul
în caz de incendiu şi măsurile specifice de intervenţie. El trebuie să cuprindă pentru fiecare categorie
potenţială de pericol toate măsurile tehnice şi organizatorice. De asemenea, planul de alarmare şi
evacuare va cuprinde şi măsurile de prevenire a incendiilor din unitatea şcolară respectivă.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


66
PLANUL DE ALARMARE ŞI EVACUARE

A.-INCENDII

In principiu, Planul de alarmare şi evacuare al unei şcoli nu poate fi întocmit de o singură persoană,
la elaborarea lui trebuind să contribuie:

 Directorul şcolii
 Responsabilul cu p.s.i. în şcoală

Planul de alarmare şi evacuare se adresează tuturor persoanelor, care se pot afla la un moment dat
în şcoală – chiar şi când acestea sunt pentru scurt timp (de ex. vizitatori, părinţi). El cuprinde
instrucţiuni privind comportamentul de urmat de aceste categorii de persoane în cazul în care este
necesară evacuarea. Un model de instrucţiuni este prezentat în anexa nr.1.

In GSA Ortisoara şi unităţile de învăţământ aceste instrucţiuni sunt amplasate langa usile de intrare
in scola si lângă stingătoare.

De asemenea, se adresează persoanelor, care îşi petrec timpul în clădire, deci care nu sunt doar în
trecere (de ex. profesori, elevi).

El este împărţit în :
 Reguli specifice de prevenire a incendiilor
 Scenarii de incendiu
 Căi de evacuare şi salvare
 Sisteme de alarmare şi echipamente de stingere a incendiilor
 Reguli speciale de comportament în caz de incendiu
 Anunţarea incendiului
 Semnale de alarmare şi indicaţii
 Evacuarea în siguranţă
 Stingerea incendiului

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


67
In fiecare clasă vor fi afişate într-un loc vizibil extrase din acest capitol cuprinzând reguli pe care
elevii şi profesorii trebuie să le cunoască şi să le respecte în cazul declanşării alarmei de evacuare.
Uşile de evacuare către exterior trebuie să fie
accesibile permanent pe timpul funcţionării
unităţii de învăţământ şi să poată fi deschise uşor
din interior fără dificultate.
Nu este suficient dacă este prevăzut ca
administratorul să deblocheze uşile în caz de
este important: alarmă.
Uşile trebuie să se deschidă în sensul evacuării.
Se interzice păstrarea în cutii a cheilor pentru
uşile de evacuare către exterior.

Dimensiunile şi numărul căilor de evacuare şi salvare respecta prevederile Normativului tehnic


specific de siguranţă la foc.

Exista instructiuni pentru

 Evacuarea rapidă a clădirii


 Siguranţa primează rapidităţii
 La evacuare grupele de elevi trebuie să fie conduse compact spre exterior
 Supravegherea şi ordinea pot evita panica
 Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor

Un punct important in cadrul „Evacuarii în siguranţă” îl constituie stabilirea locului de adunare.


Locul de adunare va fi astfel ales încât să îndeplinească următoarele condiţii principale:

 asigură un spaţiu suficient pentru toate persoanele care urmează a se evacua din
clădire
 este desemnat individual pentru fiecare clasă în parte
 drumul până la locul de adunare este accesibil şi fără pericole
 să fie sigur, urmărindu-se ca persoanele aflate pe locul de adunare să nu poată fi
afectate ca urmare a dezvoltării incendiului sau intervenţiei pompierilor (intoxicaţie cu fum,
căderea unor părţi de construcţie, accidente cu vehiculele de intervenţie etc)
 să nu incomodeze intervenţia pompierilor

La G.S.A.Ortisoarafiecare profesor evacueaza clasa in care se afla, iar locul de adunare


este in curtea fiecarei cladiri a scolii.

Planul de alarmare se adresează persoanelor, care pe lângă obligaţiile generale au şi atribuţii


speciale în domeniul apărării împotriva incendiilor (de ex. directorul şcolii, administratorul,
tehnicieni).

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


68
 Astfel, în caz de urgenţă, profesorii au ca atribuţie principală „EVACUAREA ŞCOLII”.
Obligaţiile directorului şi administratorului şcolii în caz de alarmă sunt reglementate prin
instrucţiuni de serviciu.

 B.-AMENINŢAREA CU BOMBE

Se poate întâmpla ca oricare unitate de învăţământ din G.S.A.Ortisoara să trebuiască să fie rapid
evacuată ca urmare a unei ameninţări anonime cu bombă sau a altor delicte criminale. Ce trebuie
urmărit într-un astfel de caz?

Pentru a stabili măsurile speciale corecte de acţiune în aceste cazuri, în vederea includerii lor în
Planul de alarmare şi evacuare, se solicită sprijinul poliţiei şi protecţiei civile.

Directorul şcolii este cel care are responsabilităţi şi competenţe pentru îndeplinirea măsurilor
stabilite prin Planul de alarmare şi evacuare.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


69
Aparare impotriva incendiilor

Nr. ASPECTE DE URMARIT DA N


crt. U
1 La nivelul şcolii există un Plan de alarmare şi evacuare x
2 In şcoală (holul de intrare, casa scării, avizier) sunt afişate instrucţiuni privind x
comportamentul de urmat în caz de evacuare a şcolii (anexa nr.1).
3 In fiecare sală de curs sunt afişate instrucţiunui cu reguli de comportare în caz x
de incendiu
4 Pentru fiecare clasă există un loc de adunare prestabilit. x
S-a stabilit ca rezultatul prezenţei la locul de adunare după evacuarea clădirii
să fie anunţat directorului.
5 Semnalul de alarmă se diferenţiază clar de semnalul zilnic de intrare la ore şi x
ieşire în pauză şi este sesizabil din orice loc.
6 Exerciţiile de alarmare anuale sunt executate. x
7 Exerciţiile sunt organizate împreună cu pompierii militari. x
8 Profesorii sunt informaţi despre comportamentul corect în caz de alarmă de x
incendiu.
9 Elevii sunt informaţi despre comportamentul corect în caz de alarmă de x
incendiu.
10 Este reglementată îndeplinirea atribuţiilor specifice (verificarea evacuării x
şcolii, primirea pompierilor, sprijinirea persoanelor cu handicap, verificarea
evacuării încăperilor de specialitate, încăperilor administraţiei, etc.)
11 După fiecare exerciţiu, are loc o „analiză critică a acestuia” cu elevii şi cadrele x
didactice.
12 Împreună cu pompierii militari, se organizează teme de prezentare a x
pericolelor de incendii existente şi a modului de comportare a elevilor pe
timpul unui incendiu.
13 Pe timpul orelor de program, uşile de pe căile de evacuare şi salvare se pot x
deschide din interior.
14 Lichidele combustibile sunt păstrate doar în încăperi în care se interzice x
fumatul şi doar în cantităţi permise.
15 Poziţia buteliilor de gaz sub presiune şi spaţiile de păstrare a materialelor Nu e
periculoase respectă precizările normelor specifice. cazu
l
16 Stingătoarele sunt în număr suficient, amplasate în loc vizibil şi sunt uşor de x
luat.
17 Stingătoarele sunt verificate conform normelor din punct de vedere al x
funcţionării.
18 Există persoane în şcoală care pot utiliza în caz de urgenţă, imediat şi x
profesionist, stingătoarele.
19 Numerele de telefon al pompierilor, poliţiei, protecţiei civile, serviciului x
medical de urgenţă/ambulanţă, etc. sunt afişate în dreptul fiecărui telefon.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


70
STINGĂTOARE

Cadrele didactice din cadrul G.S.A.Ortisoara vor cunoaste:

Unde sunt amplasate stingătoarele în şcoala !

Vor citi indicaţiile de folosire – pe cât posibil imediat şi nu abia atunci când s-a
produs incendiul !

Clase de incendiu:
CLASA A CLASA B CLASA C CLASA D

Incendii de materiale
solide, de natură
organică, a căror Incendii de lichide sau Incendii de gaze Incendii de
combustie are loc în solide lichefiabile metale
mod normal cu formare
de jar

Stingătoare corespunzătoare clasei de incendiu:


A B C D
Cu apă
Cu pulberi ABC Cu pulberi ABC Cu pulberi ABC
Cu pulberi BC Cu pulberi BC
Cu pulberi speciale
pentru metale
Cu spumă şi produse pe Cu spumă şi produse pe
bază de apă bază de apă
Cu CO2 Cu CO2
(cu pâlnie conectată la (cu pâlnie
furtun) încorporată în

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


71
stingător)
Alte precizări:
Computerele şi instalaţiile electrice trebuie stinse cu CO2 sau
alt agent de stingere cu efecte similare.
Lichidele combustibile, grăsimile şi benzinele nu se sting niciodată cu apă.

UTILIZAREA STINGĂTOARELOR

TACTICA DE STINGERE
FALS INSTRUCTIUNI CORECT

Incendiul trebuie atacat


pe direcţia vântului

Incendiul se stinge începând


din faţa focarului

Dar: incendiile de materiale care se


topesc sau curg se sting atacând de
sus şi spre spatele focarului

Intervenţia se face utilizând în


acelaşi timp stingătoare
suficiente şi nu unul după altul

După stingerea incendiului


controlaţi ca acesta să nu se reaprindă

Stingătoarele utilizate nu vor fi


reamplasate la locul lor

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


72
Stingătoarele utilizate
vor fi reîncărcate

INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Comportament corect în caz de alarmare

Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios.

Fiecare persoană trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior din


încăperea în care se află.

Toate trecerile, coridoarele şi scările, care, în caz de pericol, sunt căi de


evacuare şi salvare trebuie să fie menţinute libere.

Salvarea oamenilor primează stingerii incendiilor! In caz de incendiu,


întâietate are evacuarea clădirii.
Comportament în instituţii de învâţământ (tabără): în caz de incendiu, se
părăseşte încăperea în ordine şi linişte, dar rapid; nu se iau obiecte personale
sau de îmbrăcăminte. Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în
încăpere.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


73
Ferestrele se închid, dacă mai este timp.

Uşile se închid, dar nu se blochează.

Nu trebuie lăsată lumina aprinsă.

Nu alergaţi, dar nu mergeţi nici agale.

Elevii şi grupele de elevi fără supraveghere se alătură unei grupe cu profesor


şi părăsesc clădirea.

In cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă (culoare


pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare): vă întoarceţi în
încăpere şi vă aşezaţi în dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.

Pe timpul alarmei elevii dintr-o încăpere rămân împreună. La locul de


adunare profesorul face prezenţa. Elevii lipsă sunt anunţaţi directorului.

Alarma este oprită doar de directorul scolii sau responsabilul PSI. Când
semnalul de alarmă se opreşte nu înseamnă neapărat oprirea alarmei.

Activităţi sportive: In cazul unei alarme de evacuare, activitatea este


întreruptă, sala este evacuată; fără a se îmbrăca, elevii se îndreaptă împreună
spre locul de adunare.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


74
De elevii cu handicap se îngrijesc colegii de clasă. Este valabil şi pentru cei
cu handicap temporar (de exemplu: un picior în ghips).

ATENŢIE:

La declanşarea intenţionată a unei alarme false,


autorul va suporta consecinţele determinate de fapta
sa. Sancţiunea va fi decisă şi aplicată de conducerea
şcolii (de exemplu: plata cheltuielilor determinate de
evacuare, scăderea notei la purtare, etc).

REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT

In toate şcolile trebuie să se


realizeze anual exerciţii de
 Evacuarea rapidă a şcolii
alarmare, cel puţin o dată pe Cele mai importante activităţi atât
semestru. pe timpul exerciţiilor de alarmare
cât şi în caz de urgenţă sunt
 Spirijinirea persoanelor
Scopul acestora este exersarea evacuarea rapidă a clădirii şi
cu handicap
comportamentului corect în verificarea prezenţei la locul de
cazul declanşării unui adunare.
incendiu şi a altor pericole.  Cunoaşterea locului de
adunare
Primul exerciţiu de alarmare
trebuie să fie precedat
obligatoriu de instruirea  Executarea prezenţei
profesorilor şi elevilor privind In acest sens au fost stabilite
reguli de comportament. regulile de comportament. Aceste
reguli pot fi completate cu reguli
 Moduri de comportare
Elevii trebuie să cunoască specifice activităţilor derulate în
specifice în unităţi speciale
regulile generale de şcoală, vârstei şi mobilităţii
de învăţământ
comportament. elevilor.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


75
MĂSURI IN CAZUL PRODUCERII UNUI
INCENDIU ŞI AL ALTOR PERICOLE

1. Măsuri preventive

1.1 Căi de evacuare şi salvare


Căile de evacuare şi salvare din cladirile G.S.A.Ortisoara (coridoare, scări, ieşiri) trebuie să fie
permanent utilizabile, iar lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate
pentru sucuri, dulapuri, etc.
De acest lucru se ţine seama şi la pregătirea şi realizarea festivităţilor şcolare, serbărilor
organizate de clase şi altor manifestări extraşcolare.
Uşile trebuie ţinute permanent închise. In caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de
evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără însă a le bloca.
1.2 Sistem de alarmare
Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de învăţământ. Semnalul
de alarmare trebuie să fie cunoscut de către profesori şi elevi.
1.3 Instalaţii de stingere
Stingătoarele trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de funcţionare.
1.4 Ocuparea claselor
Clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor
alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă.
1.5 Planul general şi planurile pe etaje
La parter, în locul cel mai vizibil (în apropierea intrării) se va amplasa dosarul cuprinzând
planul general al şcolii şi planurile pe etaje, pe care se vor desena căile de evacuare şi salvare,
echipamentele de alarmare, stingătoarele).
1.6 Planul de alarmare şi evacuare
Fiecare unitate şcolara din G.S.A.Ortisoara are elaborat propriul plan de alarmare şi evacuare.
Acesta cuprinde măsurile organizatorice care trebuie luate în caz de pericol.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


76
Lista cu numerele de telefon unde, în caz de urgenţă, pot se pot apela: serviciul public al
pompierilor civili din localitate, pompierii militari (981/112), serviciul de ambulanţă şi alte
servicii publice sunt amplasate lângă fiecare telefon din şcoală.
In prima săptămână de curs a anului şcolar toţi elevii sunt instruiţi cu privire la
comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. Pe parcursul anului şcolar, în
cadrul orelor speciale de dirigentie, elevilor li se transmit cunoştinţele generale în domeniul
apărării împotriva incendiilor. In fiecare sală de clasă sunt afişate instrucţiunile pe care elevii şi
profesorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare .
Profesorii au rolul de ai instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul
apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a
comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu.
1.7 Exerciţii de alarmare şi evacuare
După instruire, cel târziu în a doua săptămână de curs din anul şcolar, trebuie să aibă loc
primul exerciţiu de alarmare de evacuare. Exerciţiul de alarmare şi evacuare se execută în
condiţiile cele mai dificile (de exemplu: unele coridoare şi/sau casa scării pline de fum). Elevii
trebuie informaţi corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de
incendiu şi anumite pericole la care pot fi supuşi (de exemplu: să se deplaseze cât mai aproape
de podea în încăperile cu fum; semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra propagării
fumului şi căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin
rostogolire pe podea, ).

2. Comportament în caz de pericol

2.1 Alarmarea
Directorul şcolii, profesorii sau personalul administrativ al şcolii poate declanşa alarma şi va
anunţa forţele de intervenţie respectând principiul gradual. Evacuarea clădirii are întâietate
stingerii incendiului.
2.2 Evacuarea clădirii
Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor utiliza căile de evacuare şi
salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentaţie, etc.).
La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi elevii au ieşit din încăpere.
2.3 Locul de adunare
Elevii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă. Profesorul face
prezenţa şi anunţă rezultatul directorului şcolii sau responsabilului p.s.i. din şcoală.
2.4 Informarea pompierilor
Pompierii sunt întâmpinaţi de directorul şcolii (reprezentantul acestuia), care îi informează cu
privire la:
-numărul şi locurile posibile din şcoală în care mai sunt persoane,
-situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare,
-locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia,
-alte date solicitate de forţele de intervenţie.

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


77
INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPORTAMENTUL IN CAZ DE INCENDIU

Comportament în caz de incendiu


Păstraţi-vă calmul

Telefon pompieri nr. 911 sau 112


Loco 233266
CINE anunţă?
1. Anunţaţi incendiul
CE s-a întâmplat?

UNDE s-a întâmplat?

Salvaţi persoanele aflate în pericol

Urmaţi căile de evacuare marcate


2. Evacuarea în siguranţă
Fiţi atenţi la indicatoare

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


78
3. Stingeţi incendiul Utilizaţi stingătoarele

SIMBOLURI INTERNAŢIONALE PENTRU DIFERITE MARCAJE

Marcaj cale de evacuare stânga-dreapta Marcaj cale de evacuare


în caz de urgenţă

Marcaj cale de evacuare urcare Marcaj acces

Marcaj cale de evacuare coborâre Direcţie de evacuare Punct sanitar

Hidrant Stingător Marcaj direcţie hidrant (stingător) Marcaj stingător

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


79
Loc de adunare

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1_________


Nr.de ex._____1_________
M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ Privind componenta, functionarea si
GRUP ŞCOLAR atributiile
AGRICOL COMISIEI PSI
ORŢIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr. 205
Tel. / Fax. 0256 233280

DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________


Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul Ediţia I II III IV V VI


crt. (postul)/acţiunea
(operaţiunea)
0 1 2 3 4 5 6
1. E
2. V
3. A
4. Ap.
5. Ap.
6. Ap.
7.

ENTITATEA PROCEDURA Ediţia _______1_________


PUBLICA OPERAŢIONALA Nr.de ex._____1_________

M.E.C. – I.S.J. TIMIŞ


GRUP ŞCOLAR Privind componenta,
AGRICOL functionarea si atributiile
ORŢIŞOARA COMISIEI PSI
JUDEŢUL TIMIŞ
DIRECTIUNE Cod: P.O: PSI Revizia ________________
Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


80
Exemplar nr. ___________

10. Anexe, înregistrări arhivari

Nr. Denumirea Elaborat Aproba Număr de Difuzare Arhivare Alte


anexa anexei exemplare Loc Perioada elemente
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

ENTITATEA PUBLICA PROCEDURA Ediţia _______1_________


OPERAŢIONALA Nr.de ex._____3_________
Privind componenta,
LICEUL TEORETIC W. functionarea si atributiile
SHAKESPEARE CONSILIULUI
TIMISOARA PROFESORAL

DIRECTIUNE Cod: P.O: CP Revizia ________________


Nr. de ex. ______________
Pagina _______din_______
Exemplar nr. ___________

11. Cuprins

Numărul Pagina
componentei Denumirea componentei din cadrul
în cadrul procedurii operaţionale
procedurii
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea
ediţiei sau, după caz a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii
operaţionale

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


81
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
6. Documentele de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii
procedurale
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura
operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivari
11. Cuprins

Grup Şcolar Agricol Orţişoara – Director: prof. Popescu Dumitra


82