Sunteți pe pagina 1din 15

CONDACUL 1

Ca un luceafăr ai călătorit de la marginile lumii şi te-ai aşezat în sfânta mănăstire


Ghighiu, spre bucuria credincioşilor, însă acum biruieşte Preacurată, întunericul
sufletului meu şi împodobeşte cerul minţii mele cu stelele cântărilor de: Aliluia!

ICOSUL 1

Căutat-ai cu blândeţe spre cei smeriţi care păstrează nestinsă în cămara inimii
făclia dragostei către Tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, şi ai voit ca
sfinţită icoana ta să părăsească laturile Siriei şi să se arate izvor nesecat de
minuni în mănăstirea Ghighiu, spre mântuirea celor ce te cinstesc pe Tine aşa:

Bucură-te, Rai gândit străbătut de paşii dumnezeieşti;

Bucură-te, oglindă a Răsăritului ceresc;

Bucură-te, poartă a mântuirii credincioşilor;

Bucură-te, hotar nestrămutat al înţelepciunii;

Bucură-te, bucuria cea nerăpită a creştinilor evlavioşi;

Bucură-te, carte a împăcării cu Dumnezeu;

Bucură-te, a mănăstirii Ghighiu podoabă;

Bucură-te, privelişte a frumuseţii cereşti;

Bucură-te, comoară a minunilor dumnezeieşti;

Bucură-te, cunună a monahiilor râvnitoare;

Bucură-te, scut nebiruit al ostaşilor lui Hristos;

Bucură-te, veselia inimilor smerite;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!
 

CONDACUL 2

Ca o Împărăteasă te-ai aşezat în mănăstirea Ghighiu şi toate le chiverniseşti spre


înflorirea duhovnicească a obştii şi spre mângâierea şi bucuria credincioşilor
care cântă Domnului cu glasuri neîncetate: Aliluia!

ICOSUL 2

Cu rugăciunile Tale neîncetate întăreşti cetăţile sufletelor în faţa năvalei


gândurilor rele şi pacea lui Hristos faci să se sălăşluiască în inimile smerite care
Te cinstesc pe Tine cu evlavie şi Îţi împletesc cununi de cântări ca acestea:

Bucură-te, scut nebiruit în lupta cea duhovnicească;

Bucură-te, solitoarea mântuirii credincioşilor;

Bucură-te, ancoră a nădejdilor noastre celor mai bune;

Bucură-te, că ne scoţi din primejdiile cele cumplite;

Bucură-te, scară preasfinţită către Hristos;

Bucură-te, podoaba rugătorilor evlavioşi;

Bucură-te, icoană înfrumuseţată cu razele minunilor;

Bucură-te, izvorâtoare de grabnice tămăduiri;

Bucură-te, bucuria celor doritoare de prunci;

Bucură-te, fereastră către Împărăţia cerurilor;

Bucură-te, lumina povăţuitoare celor orbi pe calea mântuirii;

Bucură-te, carte întru care S-a odihnit Cuvântul vieţii;


Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte
mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 3

În vis te-ai arătat Preacurată, episcopului Vasilios, cerând să aducă preacinstită


icoana Ta în România, ca un răspuns plin de iubire al rugăciunilor neîncetate şi
al evlaviei credincioşilor noştri, care mulţumesc pentru darul Tău, cântând
Domnului neîncetat: Aliluia!

ICOSUL 3

Credinciosul episcop a pornit pe cărările ascultării de Maica Domnului şi spre


îndepărtata Românie, ca să aducă darul cel de mare preţ spre bucuria şi întărirea
credincioşilor care Te cinstesc cu laude ca acestea:

Bucură-te, dar nepreţuit adus în pământul românesc;

Bucură-te, că nu ai trecut cu vederea rugăciunile noastre;

Bucură-te, că ai răspuns evlaviei credincioşilor români;

Bucură-te, cunună a credinţei noastre;

Bucură-te, oglindă a Împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, Maică duhovnicească a tuturor creştinilor;

Bucură-te, comoară strămutată pe pământuri ortodoxe;

Bucură-te, că ai venit în mijlocul fiilor Tăi iubiţi;

Bucură-te, corabie ce ne călăuzeşti pe marea vieţii;


Bucură-te, că risipeşti durerile noastre;

Bucură-te, scut de mântuire credincioşilor;

Bucură-te, bucuria credincioşilor români;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 4

Patriarhului Justinian i s-a dat icoana Ta cea de minuni izvorâtoare, spre


călăuzirea poporului pe cărările mântuirii, spre care îndreptează şi pe cei ce cu
glasul inimii Îţi cântă: Aliluia!

ICOSUL 4

La mănăstirea Ghighiu ai voit a veni, ca să arăţi obştea Ta ca pe un stup în care


înfloreşte mierea înţelepciunii şi a altor virtuţi, spre hrănirea duhovnicească a
celor iubitori de Dumnezeu, care se grăbesc a urca pe scara rugăciunii,
aducându-Ţi Ţie flori de laude ca acestea:

Bucură-te, a mănăstirii Ghighiu cunună;

Bucură-te, a maicilor povăţuitoare spre mântuire;

Bucură-te, sfinţitoarea gândurilor noastre;

Bucură-te, că ne dăruieşti aripile rugăciunii;

Bucură-te, oglindă a Împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, icoana vieţuirii îngereşti;

Bucură-te, pecete nestricată a inimilor smerite;

Bucură-te, că ai ales pământul românesc spre sălăşluire;


Bucură-te, lumină a rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, încununarea monahiilor înţelepte;

Bucură-te, că străluceşti ca un soare pe cerul inimilor;

Bucură-te, că ne împărtăşeşti din bucuria Cuvântului;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 5

Ca într-un pământ al făgăduinţei ai voit a veni în pământul românesc, ca să


izvorăşti apa rugăciunilor tale spre adăparea celor însetaţi de mântuire, care
cântă Domnului pentru Tine: Aliluia!

ICOSUL 5

În vis te-ai arătat şi Preafericitului Patriarh, cerându-i să ducă icoana ta la


mănăstirea Ghighiu, unde cei credincioşi, privind la chipul Tău dătător de
nădejde, să se întărească în ispite, aducându-Ţi în dar laude ca acestea:

Bucură-te, că în chip minunat Te-ai îngrijit de plinirea lucrării dumnezeieşti;

Bucură-te, a noastră pavăză nebiruită;

Bucură-te, înţelepţirea cea tainică a Părintelui Patriarh;

Bucură-te, că toate le faci pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, cunună a ierarhilor evlavioşi;

Bucură-te, că ai auzit suspinurile celor din nevoi;

Bucură-te, că ai venit ca o Stăpână în mănăstirea Ta;


Bucură-te, că asculţi cu blândeţe cererile celor din nevoi;

Bucură-te, că risipeşti gândurile întunecate;

Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, îndemnătoare la pocăinţă spre mântuire;

Bucură-te, porumbiţă ce ai vestit apropierea Vieţii;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 6

Toată suflarea omenească s-a adunat într-un gând să vadă cinstita Ta icoană cea
prin minune dumnezeiască adusă la mănăstirea Ghighiu, iar noi, lăudând
purtarea Ta de grijă pentru mântuirea noastră, strigăm cu mulţumire Dătătorului
a toată buna dăruire: Aliluia!

ICOSUL 6

Cu mare bucurie şi cu evlavie sfinţită te-a aşteptat obştea mănăstirii Ghighiu pe


Tine, Comoara tuturor darurilor, care ai binevoit să Te odihneşti în lăcaşul cel
sfinţit şi să asculţi cu blândeţe rugăciunile venite din lăcaşurile inimilor smerite,
care Te laudă pe Tine neîncetat aşa:

Bucură-te, vistierie necheltuită a milostivirii;

Bucură-te, căci ai venit în casa fiilor Tăi;

Bucură-te, că pe toţi acoperi cu aripile rugăciunii Tale;

Bucură-te, căci cu dragoste Te-ai aşezat în mănăstirea Ghighiu;

Bucură-te, că ai iubit evlavia celor ce Ţi se rugau;


Bucură-te, că nu ai trecut cu vederea rugăciunile lor;

Bucură-te, stea ce ne călăuzeşti prin noaptea vieţii;

Bucură-te, carte a cuvintelor negrăite;

Bucură-te, podoabă a monahiilor râvnitoare;

Bucură-te, cale ce ne duce către Calea adevărului;

Bucură-te, că ne dai biruinţă asupra vrăjmaşilor nevăzuţi;

Bucură-te, mângâierea sufletelor necăjite;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

 CONDACUL 7

Izvoare de lacrimi s-au pogorât din ochii episcopului sirian când i-ai şoptit tainic
în inimă motivul pentru care ai părăsit pământul Siriei, iar el, cerându-şi iertare
de la Tine, s-a ridicat cântând Domnului: Aliluia!

ICOSUL 7

Prin lucrarea Ta, Preacurată, umbrit de raza Duhului, înţeles-a oaspetele sirian
că mulţimea păcatelor poporului său a alungat icoana Ta cea de minuni
izvorâtoare, înaintea căreia la despărţire a cântat cu umilinţă aşa:

Bucură-te, Izvor al binecuvântărilor cereşti;

Bucură-te, că faci inimile izvoare ale umilinţei;

Bucură-te, trâmbiţă ce ne trezeşti din somnul păcatului;

Bucură-te, că nu suferi să vezi pierzarea oamenilor;


Bucură-te, mustrătoare spre mântuire a celor ce zac în fărădelegi;

Bucură-te, pământ al făgăduinţei dăruit credincioşilor;

Bucură-te, că ne chemi la izvorul pocăinţei;

Bucură-te, mijlocitoare grabnică pentru poporul umilit;

Bucură-te, înţelepţirea tainică a rugătorilor;

Bucură-te, că ai fugit de unde se înmulţiseră păcatele;

Bucură-te, că ai iubit mai mult evlavia românilor;

Bucură-te, că iubeşti inimile curate şi smerite;

Bucură-te, buna podoabă a sufletelor noastre;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 8

Râurile milostivirii Tale nu încetează a se revărsa asupra tuturor celor ce cu


dragoste cad înaintea icoanei Tale şi cer ajutor de la Tine, cântând Domnului:
Aliluia!

ICOSUL 8

Pe copilul cel grav bolnav din pricina loviturii la cap l-ai vindecat în chip
minunat, primind rugăciunea tatălui său; iar acum pe noi, cei ce suntem loviţi de
multe ispite, ca o Maică iubitoare de milostivire, acoperă-ne cu aripile rugăciunii
Tale, ca gândul nostru să zboare spre laude cereşti ca acestea:

Bucură-te, izbăvirea copilului din primejdia morţii;

Bucură-te, aducere pe calea pocăinţei a tatălui rătăcit;


Bucură-te, că chemi în chip tainic pe toţi la sfânta Ta icoană;

Bucură-te, că ridici sufletele noastre din mormântul păcatului;

Bucură-te, că primeşti cu blândeţe rugăciunile celor întristaţi;

Bucură-te, că ridici de la noi povara suferinţelor;

Bucură-te, că risipeşti norul cel greu al ispitelor;

Bucură-te, că mângâi sufletele cele rănite de patimi;

Bucură-te, cununa maicilor celor iubitoare de nevoinţă;

Bucură-te, scară a rugăciunii monahiilor înţelepte;

Bucură-te, temelie a mântuirii credincioşilor;

Bucură-te, izvor nedeşertat al darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 9

Cu picăturile rugăciunilor Tale curăţeşte ochii sufletului meu ca să Te văd


gânditor pe Tine strălucind întru slava Treimii şi să cânt umbrit de darul Tău:
Aliluia!

ICOSUL 9

Mulţi bolnavi au aflat prin mijlocirea Ta, Preacurată, tămăduire de boli grave şi
legăturile nerodirii multor femei s-au desfăcut când Tu, Cea ieşită din pântece
mai înainte neroditor, ai înălţat rugăciune către Cel Ce legăturile morţii a zdrobit
şi a făcut părtaşi vieţii celei veşnice pe cei ce Te măresc pe Tine aşa:

Bucură-te, mersul cel lin al celor şchiopi;


Bucură-te, vederea cea limpede a orbilor;

Bucură-te, glasul cel dulce vestitor al bucuriei muţilor;

Bucură-te, auzirea cea dorită a surzilor;

Bucură-te, mângâierea cea caldă a celor cuprinşi de dureri;

Bucură-te, oglinda sufletelor curate;

Bucură-te, munte al smereniei desăvârşite;

Bucură-te, comoara cea nerăpită a credincioşilor;

Bucură-te, vas purtător al Pâinii vieţii;

Bucură-te, că ai putere a ne scoate din legăturile osândirii;

Bucură-te, că umbreşti cu darul Tău pe cei ce Te cinstesc;

Bucură-te, a fecioarelor cunună preaslăvită;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 10

Atingerea de sfânta Ta icoană sfinţeşte pe cei credincioşi şi alungă duhurile


viclene, de a căror ispite păzeşte pe robii Tăi, Preacurată, ca să cânte ei întru
luminarea Duhului: Aliluia!

ICOSUL 10

Minunile Tale cele mai presus de cuget sunt adesea acoperite cu vălul tăcerii,
căci smerenia Ta nu îngăduie neputinţei noastre să se ridice la înălţimea
laudelor;  dar pentru că suntem înconjuraţi de multe primejdii, având trebuinţă
de ajutorul Tău, şi în sufletele noastre se mai aude slaba adiere a dorinţei de a Te
cinsti, primeşte de la noi, nevrednicii şi mult păcătoşii, cântarea aceasta: 
 

Bucură-te, că nu lepezi nevrednicele noastre rugăciuni;

Bucură-te, că reverşi tămăduiri celor răniţi de sabia bolii;

Bucură-te, cunună a laudelor Sfinţilor;

Bucură-te, că pecetluieşti minunile Tale cu tăcerea;

Bucură-te, că alungi duhurile necurate din sufletele celor chinuiţi;

Bucură-te, că vindeci şi rănile patimilor noastre;

Bucură-te, că îndreptezi paşii noştri spre calea pocăinţei;

Bucură-te, că pe toţi primeşti sub aripile milostivirii Tale;

Bucură-te, că nu Te întorci dinspre cei umiliţi;

Bucură-te, că pui în minte gândul cel bun celor aflaţi în îndoială;

Bucură-te, că porţi în mâinile Tale cârma vieţii noastre;

Bucură-te, că ne călăuzeşti spre limanurile mântuirii;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 11

Din pântecele Tău a răsărit Soarele slavei, Cel Ce cu razele îndurărilor Sale
mângâie sufletele cele însetate de mântuire şi pe Sfinţii Săi îi arată raze
purtătoare ale dorului dumnezeiesc, care ne îndeamnă şi pe noi a striga Celui pe
Care ca o Maică L-ai purtat în braţe: Aliluia!

ICOSUL 11

 
Întinde preacuratele Tale mâini la rugăciune, Preabinecuvântată, şi opreşte
năvala ispitelor asupra noastră, ca Una Ce ai răbdat străpungerea inimii văzând
pironit pe Cruce pe Cel Ce a ridicat pe Adam din stricăciune; nesocotind sărăcia
inimii noastre, primeşte de la noi, păcătoşii, laude de mulţumire ca acestea:

Bucură-te, lumina rugăciunii tuturor credincioşilor;

Bucură-te, făclia nestinsă a jertfirii pentru lume;

Bucură-te, că durere ai răbdat la Răstignirea Fiului Tău, ca să sece izvorul


durerilor noastre;

Bucură-te, că porţi în braţe pe Împăratul slavei, către Care pururea mijloceşti


pentru noi;

Bucură-te, că nu Te întorci dinspre lacrimile celor din necazuri;

Bucură-te, că scoţi degrabă din primejdie pe cei ce înoată în valurile păcatelor;

Bucură-te, că auzi suspinurile celor cufundaţi în multe nevoi;

Bucură-te, că ridici din patul deznădăjduirii pe cei împovăraţi de boli cumplite;

Bucură-te, că ne porţi deasupra grijilor celor vătămătoare de suflet;

Bucură-te, limpezimea minţii celor ce Te cinstesc cu evlavie;

Bucură-te, liniştea celor trecuţi prin focul grelelor pătimiri;

Bucură-te, mângâierea celor răniţi de sabia întristării;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 12

Cer înţelegător întru Care am văzut pe Răsăritul Cel de sus, luminează şi cerul
inimii mele cu razele rugăciunii Tale, risipind întunericul păcatului, ca să cânt
neîncetat Ziditorului cerului şi al pământului: Aliluia!
 

ICOSUL 12

Ca Una Ce umbreşti mănăstirea Ghighiu cu a Ta rugăciune, păzindu-o de toată


primejdia şi mângâind pe cei ce se închină Ţie cu credinţă şi evlavie, izbăveşte-
ne şi pe noi de norul primejdiilor, ca să-Ţi aducem laude ca acestea:

Bucură-te, a mănăstirii Ghighiu cunună;

Bucură-te, vasul cel de aur al Înţelepciunii;

Bucură-te, Rai înţelegător întru Care a strălucit Soarele dreptăţii;

Bucură-te, corabia mântuirii celor din primejdii;

Bucură-te, acoperământul celor neputincioşi;

Bucură-te, că ne scoţi din întunericul ispitelor;

Bucură-te, nădejdea mântuirii celor rătăciţi;

Bucură-te, cale care ne povăţuieşte la Adevărul neschimbat;

Bucură-te, poarta pocăinţei celor greşiţi;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor ce Te cinstesc;

Bucură-te, trâmbiţă ce ne trezeşti din somnul păcatului;

Bucură-te, vălul bucuriei moştenitorilor Împărăţiei;

Bucură-te, Maica Domnului, zid nesurpat al rugăciunii ce împrejmuieşte


mănăstirea Ghighiu!

CONDACUL 13

O, Preacurată Fecioară, Ceea Ce eşti mănăstirii Ghighiu acoperământ neîncetat


împotriva furtunii ispitelor, acoperă şi norul minţii mele cu razele darurilor Tale,
ca să-mi lumineze calea mântuirii spre a cânta cu bucurie şi mulţumire
Stăpânului a toate: Aliluia!

Icosul 1 și Condacul 1...

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI SIRIACA

O, Stăpâna mea, Preacurată Fecioară şi Maica Cuvântului, cu picăturile


rugăciunii Tale curăţeşte mintea mea de toată cugetarea cea deşartă şi
străluceşte-mi raza înţelepciunii, ca să Te măresc pe Tine cu laude, punând
înaintea Ta toate nădejdile mele de mântuire.

Din îndepărtata Sirie ai binevoit să Te adăposteşti în mănăstirea Ghighiu, unde


izvorul minunilor Tale curge neîncetat spre bucuria celor ce au trebuinţă de a Ta
fierbinte mijlocire. Deci, nu ne lăsa nici pe noi lipsiţi de comoara rugăciunilor
Tale, ci în marea bunătăţii Tale cufundă adâncul păcatelor noastre, arătându-ne
neosândiţi la Judecata Fiului Tău şi izbăvindu-ne de focul cel veşnic.

Lacrimi de pocăinţă ai făcut să se verse din ochii episcopului siriac,


descoperindu-i în chip tainic adevărul despre plecarea icoanei Tale. Preacurată,
fă ca şi din inimile noastre încremenite în împietrire să se reverse râul rugăciunii
smerite spre curăţirea mulţimii păcatelor noastre.

Cu sabia rugăciunii Tale de foc taie legăturile patimilor noastre şi umbreşte-ne


cu harul Duhului Sfânt spre luminarea cărării mântuirii. Adu-Ţi aminte, Maică
Preamilostivă, de toţi cei din nevoi şi peste toţi revarsă ploaia bunătăţii Tale. Pe
cei din primejdii îi izbăveşte şi îi adu la limanul păcii lui Hristos, mâhnirea o
risipeşte din sufletele celor întristaţi de apăsarea necazurilor, pe prunci îi
ocroteşte sub acoperământul rugăciunii Tale, pe cei tineri din mrejele
deşertăciunilor lumeşti îi izbăveşte, pe bătrâni îi sprijineşte cu toiagul rugăciunii
Tale călăuzindu-i în pământul pocăinţei. Femeilor celor neroditoare ascultă-le
rugăciunea şi dăruieşte-le prunci care să fie buni ostaşi ai Bisericii lui Hristos şi
moştenitori ai Împărăţiei cerurilor. Ca Una Ce eşti Podoabă a fecioarelor,
păzeşte-le pe acestea întru desăvârşiţa înţelepciune, înfrumuseţându-le cu
podoabele tuturor virtuţilor spre buna plăcere a Mirelui ceresc. Fii munte
nesurpat pentru monahii şi monahiile ce râvnesc a ajunge pe culmile Taborului
inimii cu paşii rugăciunii neîncetate a lui Iisus. Pe toţi ne întăreşte întru răbdarea
necazurilor şi a ispitelor de mult feluri, dăruindu-ne cununa mântuirii.

Mulţumim milostivirii Tale şi neîncetatei purtări de grijă, prin care ne-am


izbăvit din multe necazuri şi îţi aducem smerite laude ca acestea, rugându-Te a
ierta nepriceperea noastră: Bucură-Te, Poarta mântuirii credincioşilor, Uşa
Împărăţiei monahilor celor ce bine se ostenesc spre slava Cuvântului, Raiul Cel
gânditor al iubitorilor de feciorie, Cununa drepţilor, Lauda cea mare a mănăstirii
Ghighiu, nu înceta a mijloci nouă călătorie binecuvântată în pământul mântuirii.
Păzeşte-ne de toate săgeţile celui potrivnic, ridicând mâinile Tale la rugăciune,
ca să ne izbăvim din mâna celui viclean. Sfânta Ta mănăstire Ghighiu o păzeşte
de toate uneltirile vrăjmaşilor nevăzuţi, statornicind pacea în obştea Ta şi
întărind dragostea între surori, ca purtându-şi sarcinile unii altora, să ajungă la
porţile Împărăţiei cerurilor slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh şi Ţie
aducându-Ţi veşnică mulţumire totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.