Sunteți pe pagina 1din 12

fi{Yl$tiltlilll)ltlA!

SUMAR

,{ hii?r S. BRINZA.Consideraliiprivindnaturaobiec-

t u l u ji u r i d i cs e c u n d aar l i n f r a c l i u n. .i i. . . . . . . . . . . .
(Publicatieperiodici gtiin!ifico-practicd)
L. GRIBINCEA.Uzantelecomercialeinterna-
G Z U0 0 1 ; 3 4
nr' 1 (tl0)2004 tionale- izvoral dreptuluicomertuluiintema-

t i o n a.l . . . . . . . . 8
FlAUnOHAfllrl{Hn
A. ARMEANIC.Sistemulfiscalin Norvegia a?
N P A B O B O N} t ( Y T ' H A f l
(flepnognvecKoeHayL{Ho-npaKTIqecKoe D. SIRCU.Noliuneagi evoluliaistoricda ar-
H:lEaHHe)
bitrajului internalional 16
- lnregistrati de citre Camera
Inregistririi de Stat de pe lingi V. FLOREA,l.ARJUC.Rdspunderea
penalS
MinisterulJustiliei al Republicii Moldova
Gertificatulnr. 102108450 a minorilor 20
din27 septembrie2000
M. MUTU.Aspectegeneraleprivindclonarea
FONDATORI:
UMYERSITATEA DE STAT fiinteiumane 22
DIN MOLDOUA,
O. CO$LET. Personalitatea
infractorului
mi-
ACADEMIA DE DREPT
DIN MOLDOUA, nor gi principalele
sale modalitdlide formare 25
uNtuNEA JURI$T//LOR
A. BiCU. Deptulla informare9i contracara-
DINMOLDOUA
ASOCIATI: rea violenleifald de femei - realitdti9i per-
Cu:ea Constitulionali a RepubliciiMoldova,
Curi.eaSupremE de;ustitiea Republicii
Moldova spective . - . . . . . . . : . . . . . . . . . . . : : . ,3 0
[{irs'.erui
Jusii$ei
al Republicii
Moldova,
Procura-
tu:a GeneralSa Republicii Moldova,Ministerul Statul- subiectde dreotci-
G, CHIRINCIUC.
Aiace'rbrintemealRepubliciiMoldova
vi1.............. 34
A. CUZNETOV.,,Agezdmintul
infiin!5riiobtas-
REDACTOR-gEF
lacobGUJA tei Basarabia"
din 1818gi influienla
luiasupra
CAI-EGIULDEREDACTIE: dreptuluiprocesualpenal.......... 38
Gh.Avqnic,
V.DiJic,M.Petrachi,
T.Popovici,
P.Raileanu.
lu.Sedle[chi.
E.Tofan(redactor- T. TABUNCIC.Regimuljuridic
speciflcat ba-
gefadjunct)
nilorca obiectal gajului ....).....
!4
T. PARAU$ANU.Contribuliainstiu[iitor
poli-
Resporrsabi litatea asup ra co nli n utul ui
afti cp.lelor rcvi ne in exclus ivitateautori Io r tice gi juridicela procesulde etnogenezda

ADRESAREDACTIEI: romdnilor 46
2 0 1 2 .C h i g i n i u ,s t r . g c i u s e v , 3 l GH.COSNEANU.Argumentin favoareaexis-
Tefefoane: 57.77-52,27.07.11.
tenleigi meniineriijustitiei
militare?nRomdnia50
Indexul Plt 31536.

t
REVISTANATIONALADE DREPT 20c/.

-.4
/',
-
!fl' .'',

i#Yl|fAllilfl1Nil SUMAR

0{hit?r S. BRINZA. insernnflaea ocierhiar$ rnate*"p-

alal infracliunii
........,..."- 4
(Publicatieperiodicd gtiintifico-practicd)
c Z U0 0 1 ; 3 4 L. GRIBINCEA.OUig4ia vTruitomluide ga'

nr.2 (41)2004 rantie contra viciilor lucnrlui conform pra/e-

llAUnOI{AfllrlllrlR derilorCoduluicivilal RepubliciiMoHcva .,. I


s NPABOBON il(YT'HAN
A. ARMEANIC.SistemulfiscalinSuedia. . 1 1
(flepropruecKoeHayLlHo-npaKTrL{ecKoe
rcAaHhe) L. ROTARU-MASLO.Mata privati 9i com-

^ lnregistratd de citre Camera p o n e n t e lsea l e. . . . . . . . . . . 15


Inregistririi de Stat de pe lingi
MinisterulJustitiei al RepubliciiMoldova
Certificatulnr. 102108450 O. CO$LET, M. MUTU.gcoli,teoriigi mocle'
din27 septembrie2000
le explicativein domeniuldelinwenleijwe.
FONDATORI:
UTV'IIERSITATEADE STAT ni1e............. 21
DIN MOLDOVA,
ACADEMIA DE DREPT Moduldeconstituirea per-
G. CHIRINCIUC.
DIN MOLDOVA, ju.ridice
soanelor i.......... 25
UNIUNEAJURIiTILOR
DINMOLDOUA T. TABUNCIC.Particularititile
gajirii mdrfu-
ASOCIATI:
CurteaConstitu[ionald a Republicii Moldova, riloraflatein circulatie 36
GtrteaSupremd deJustitie a Republicii
Moldova,
Ministeru
| Justi$eial Republicii Moldova,
Procura- V. MIRZA.Aspecteprivindlegalitateaimple-.
turaGenerald a Republicii Moldova,Ministerul
AfaceribrInternealRepublicii Moldova mentirii pe etape(teritorial-restrictive)
a nor-

melorcu privirela muncainfolosulcomunit6-

ffi REDACTOR-9EF
Iacob GUJA 1ii............... 39

F COLEGIULDE REDACTIE: l. VIZDOGA.Traficulde persoane- o violare


Gh.Avomic,V. Didic, M. Petrachi,T. Popovici,
P.Raileanu,lu. Sedlelchi.E. Tofan(redactor- g r a v da d r e p t u r i l o m
r u l u .i . : . . . . . . . . . . . . . . . . . "4" .4. " "
gefadjunct)
D. MAGHERESCU. Modificareainvinuiriiin

prima instantdin sensulneagravdriisituafie:


Responsabilitateaasupraconlinutului
articolelorrevinein exclusivitateautorilor
inculpatului 46
ADRESAREDACTIEI:
O. CAZACU. Clauzade rezervarea propri+.
2012,Chiginiu, str. gciusev,31
Telefoane: 57-77-52,27 -07-11. tetii............ 52
I n d e x u lP M 3 1 5 3 6 .

;::i-:.::
REVISTANATIONALADE DREPT bH

.
. . . -
. !
rssil 1811{770

NAfloNAIA
r$rA SUNAR

g.moic
S. BRINZA. insemn6tdee ohdlnl

". ." .-
generical infta{iunii..-,....""""-
periodicdgtiintifico-practich)
ipuldicatb
L. GRIBINCEA. lncasstl dmlrnerfrar sa rn+
nr.3 (4212004
dalitatede platdintemalnnaE""........
..".....
H A U n oH A nb H b ln
A. ARMEANIC. SistemulfiscalTnJaponBa 1 1
NPABOBON }fiYPHAN
i'flepmAHqecKoe HayqHo-npaKTnLlecKoe
L. ROTARU-MASLO. Protedia drepturitor
r4sEaHHe)
in d reptuI intemationalprivatal
personalitdtii
Tnrregistrati de citre Camera
fimregistrarii de Stat de Pe lingi Moldova
Republicii 14
lsilerulJustiliei al Republicii Moldova
catuI nr. 102108450
C,entifi M. DASCALU. Corelaliidintre sanc{iunea
din 27 septembrie2000
gi Legeanr.713-XV
contravenliohal6 .. .:..... 18
FOHDAIORI; in stabilirea
doctrinare
M. MUTU.Criteriile ra-
DE STAT DIN MOLDOUA,
DE DREPT DIN MOLDOUA, p o r t u l du ei c a u z a l i t a. t. e
............. 28
ffm.ffiEA "n fiu$rtLoR DIN MOLDOUA pentru
Condiliidefond mn-
G.CHIRINCIUC.

l{s@cnArL: juridice
stituireapersoanelor 31-

Dreptulprocesualpenalin
A. CUZNETOV,

fWnme*.ll-il.rsq€i perioada"Agezdmintului
pentru-oeirmuirea
[ilnnmer; Alaeribr Interne
din1828
Basarabia"
oblastei 39

REDACTOR-$EF V. MIRZA.Analizajuridicda unorprevederi


IacobGUJA
privind
din 21.06.2002
ale Legiinr.1160-XV
cod.EGful DE REDACfIE:
punerea
in aplicare penalal Repu-
a Codului
_ &L.turrmn V Ddic, M. Petrachi,T. Popovici,
qanffiu. tu"Sedtelchi.E.Tofan(redactor-
HF i o l d o v .a. . . . . . . . . . . . . .
b l i c iM 42

Criteriide clasificare
D. MAGHERESCU. a

F+pspsamaea p rivi nd bo nli nutuI invinuirii- viziunespecialS


modificirii asupra
frtdbrrwine'n uctusivitateautorilor
sensjuridic
modificiriiinvinuiriiin 47
AORESAREDACIIET:
D. BALUTA.Uneleas-
D.t.STRATSTEANU,
a0re clefrEu, str gciusev,31
'fc*rfire:
fl.T7 -52, 27.07-11. pectelegislative
de contracarare
a torturiiin
rn&ul PU 31536.
infiptuiriijusti[iei
practica

REVTSTA DE DREPT ,i,


NATTONALA
ls$il 1E1r{770

SUf,AR

Gh. AVORN|C,D. cLUt{AlA- Rapotutdir


periodicegtiintifico-practicd)
tre dreptulintemgi ir*enratbndin Repr.rbh
i' nr. 4(43)2004
Moldova
1.. lfAUnOHAflbl{Hn
.nPABOBOn)fivrrHAn
S. BRINZA.Necesitatea
apamn-i
penalea pa-.
nsga.nue)
-lnregistrati trimoniuluiimpotrivaunorfaptede sustrage_
de citre Camera
lnregistririide Stat de pe lingd
Justlfiei al Republicii Moldova
Gertificatulnr. 102108450
din27 septembrie2000
re (furt,jaf, tflhirie)
v
L . G R I B I N C EC
A t. e a r i n g.u. .l. . . . . . . . . . . . . . . 1. .5. . .

DE STAT DIN MOLDOUA, ROTARU-MASLO


. Respectarea
secretu_
DE DREPT DIN MOLDOUA,
JURT$TTLORDtN MOLDOUA luivielii private(aspectecomparativeale le_

TI: gislatieieuropenegi iegislalieiinteme


a Re_

publiciiMoldova)
18

O. BONTEA.Uneleideiteoreticeprivindde_
'
REDACTOR_$EF
tae,h 9UJA finitiadreptului juridice
9iobligaliei subiective
27
WI€G/IULDE REDACfIE:
'
: Gtrnwrnic,(doctorin drept),V.
Didic,
R. GRECU.Democralie
saucoruplie......... 36

lffi; ;tiffiH;[::&.:r#,?:ill:
E efan (redactor-gef
adjunct)
O. CO$LET,M. MUTU.Criminotogia
ctinicd

gistareade pericol
E1

A. CUZNETOV.Caracteristica
dreptuluipro-

ADRESAE,DACTIEI:
cesual penal al ,,suduluiBasarabiei',1g56_
2O12,Chbiniu, sh. gciusev,
31

Indqul pI3.t536.

REVISTANATIONALADE ryO?EcAPuBrrcri
tssN 1811-0770

NUHU

PgfTE tE WONAIA SUMAR

Elena ARAMA. SOOde anide la trecereain


,erSHee
: S,at rirn eternitatea lui gtefan cel Mare gi Sffnt _
periodicd gtiinliflco-practicd)
lner,rru. ilustrugef de Stat,legiuitorgi judecitor . .... 4

sffi;3
Sergiu BRINZA.Necesitateaapirdrii penale
nOHAflbl{lrlR
- BEsa
a patrimoniuluiimpotriva faptelor prevdzute
lr-y:f,b oBon )KyrrHAn
il :q,.e HayqHo-npaKTnLtecKoe l a a r t .1 8 9 - 2 0 a
0 l eC o d u l upi e n a l. . . . . . . . . . . . . .1. 0
lr@
traftrr Lilia GRIBINCEA.Obllgaliadeconservarea
lrn|]oE
inregistririide Stat de pe lingi bunuluivindut conform prevederilorCodului
ulJustifieial Republicii Moldova
Gertificatulnr. 102108450 civilal RepubliciiMoldova
dh 27septembrie2000 16
op0llrG Sava MAIMESCU.Traficuldefiinleumanegi
ftrfrr{e /,
@'nn&Tr contrabanda:
aspectecomunegidelimitdri 1g
DE STAT DIN MOLDOVA I

nffBm' TE DREPT DIN MOLDOUA


DorinClMtL,tnesg-LOjt4!,_fezotuliunea.
Ilr1r6Trul :i
-ilrnttntoR DINMOLDOUA rezilierea
gi revocarea
contractelor
cjvile.... 61:
''ii
fl: VictorURSU.Uneleprobieme cevize&a.a"-
punderea
penaldgi administrativ6
pentrune_
respectarea
legislatieiecologice 34
LilianaROTARU-MASLO.
Etementete
defi_
nitoriialepersonalitdlii
gi proteclia
1or...".....3t
ift#mfir OlegBONTEA.Conlinutul
9i esenladreptu_
nrnWm
rilorjuridice
in raportcuteoriavoinleigiteoria
DE FEDACIIE:
r2 iunnln
iLrmruNM 5dg3* in drept),V. Didic,
t,-T-Popovicitdoitoi in drept),
interesului 42
h. frml tr. SeOq*ri(doctorindrept)" MariaMUTU.Rolullegituriidecauzalitate
in
u dqt
r (redactor-gefadjunct)
stabilirea
rdspunderiipenale 4E-
AlexandruCUZNETOV.
|nfluenla
refonnebr
"r e s t R E p Aci l E j din 1864,?nfdptuitein
lmperiulRus.asrlpm
b=t+ sr- $crusev, 3t dreptului
procesualpenaldin
Basarabia
_ .. 46
GheorgheMAUC.CodulElectqal_ aspecte

a
B I n l , I C T E C tF t : i i _ :. , ,
f,. *t Di?tFi
tssN 1811{770

IUHN
SUMAR
l3n,ia
!1r.,tr
rVAtl1rVtllA
Sergiu BRINZA. Bunurile mobile ca obiect
r@
Sh;in m a t e r i aall s u s t r a g e r.i.i . . . . . . . . . . . . . .
InT[]Il
periodic5 gtiintifico-Practicd)
I-
ornerle ==.i
Lilia GRIBINCEA.Cecul ca modalitatede
F.. 'nr. S (45)2004
il:Edie plati internaiionald
narrsS
rol'lAnbHun
iBOBOR }KYT'HATI Dorin ClMlL. Analizajuridico-civild
a noilor
I @me HayqHo-npaKThqecKoe
uxr@b reglementdri?n domeniul leasingului in
@frl]td
5ilr@
nr.102108450
deinregistrare RepublicaMoldova
diri27.09.2000
iublicatieacreditati de Oleg BONTEA. Evoluliaistoricda capacitSlii
Superioari de Atestare
RepubliciiMoldova juridicea persoanei
fizice..........
fiCIdmrfi@
h@brm'
GeorgetaSTEPANOV.Problematica
peniten-
4frtrrlfr|nl[
DE STATDIN MOLDOUA
ciardin vizorulmass-media
TE DREPTDIN MOLDOUA
NLOR DINMOLDOUA Delia MAGHERESCU.Aspecteprivindcon-

secintele nerespectdriidispozitiilorreferitoa-

re la modificarea
invinuiriiinprima instan!5 32
b rfu@
ffifir Titu PARAU$ANU. Permanenlapopulaliei
Wffi
juridiceTnperioada
autohtone9i a institutiilor

etnogenezei
romdnilor 3B
$&reilri
immr@h Snejana SOSNA.Consideratiuni
generalepri-
DEffiDACfIE:
rnrl lumttl,, vind cdile de perfectionarea procesului
tsummn iooctor Tn drept), V. Didic,
T Popvici (doctor in drept),
ro.& tuu.
Secle{chi(doctorTndrept)
adrninistrativ 44
m efrc#l
(redaclor-gefadjunct) MariaMUTU.Conditiilerenuntiriibenevole 48

Viorica BOAGHI.Clonareafiintelorumane:
ilrfudill[
p r o b l e medt i c d m
, o r a l a9 i j u r i d i c i. . . . . . : . . . . 3l

i u@rfii Chryfufu str. gciusev,31


David DELIANU.Necesitatea
preventoriului
@@ 5.I-77-52,57-76-90.

legislativ 55

a
E '

.:. ' B I B I , I O T [ CPAU B L i C A


,a cs
S Ti } I i E P T
-
BtBil0IECI
PUBTID CE A
B R E P/I* g * $
fssN 1811-0770

SUMAR
{
-€
GheorgheBACIU, Andrei PADURE. Une- :i {
le aspecteale studieriicursuluide medicindle- r r
galdlafacultdlilede drept .. O
\:;"
;:
Sergiu gRiNZA. Controverse privind obiec- |i
'."...........'
alsustragerii
tulmaterial t
OnAlrlH ril n ilt l
orri xy?HAt Boris SOSNA.Aplicareasancliuniidiscipli-ll
narestabilitedeCodulmuncii al Republiciill
Moldova
b lq*stnre nr. I 02108450
2l7rc#mnrie 2fX)0 de ll
Lilia GRIBINCEA. Riscurilecontractului
16 II
internafionald......'...'...'...
vinzare-cumpdrare
gmrimri de Atestare
eEp65cfr loldova
PavelZAMFIR, NataliaZAMFIR Conu.n-ll l

:
fia CITES- unuldinmijloaceleeficientedere- | |
arelaliilordinte mediu9iso- | |
glementarejwidicd j
DESTATDII' HOLDOVA to
cietate .................
TE DrePT AN HOLDOUA I i
; t

Oleg BONTEA. Aspectedoctrinare privindll


f,urdamentareateoreticdapersoaneijuridice r,
II
DeliaMAGHERESCU.Modalitatea juridi- ll
cdamodificdriiinvinuirii prin extinderea pro- | [
romAnegti).'
cesuluipenal(potrivitlegislaliei ,U
ff-
ti

f.,RuOu TURCANU. Consideralii generale pri- li


[,vind noliuneadreptului de servitute 42.i
'...'...... i

SnejanaSOSNA.Eticaprofesionald ajuris-
t u l u i. . . . . . . . . "',..--'---.41
ic (doctorin drept),V. Didic,
I T. Popovici(doctorin drePt),
lu.Sedletchi
(doctorin drePt) OlegMif,A, SteffenWOLLMERSTAEDT.
liberte-
cagarantdebazain realizarea
Constitulia
Stungaru(redactor-gefadjunct)
{ iideexpr imar e............ ..- ' ..' - - ....50

Maria MUTU. Aspectede tehnicalegisladra


privind infrac$uneaspalareabanilor.'--.---"".""53
W
2012,
Chiginiu,str.gciusev,31
David DELIANLT. Coruptia;i nnantetre pro-
Tdefoane:57 -77-52,57-76-90.
l i t i c i ip e n a l e . . . . . . . . . . . . . . . ....-""...'.-55
lndexulPM31536.
.. _j: :,;{eig

EISIISTI{CA
PUEITCI
SE}REPT
ffAFf'er$jAtu{ S(IttAR
Gheorgh e AVORNIC. MTILoJ\crr-E nR(ESUALE
DEBREPT
stiinlifico-practicd)
DE ASIGURAREA DREFTTULLIILA APARAREbt-TN.IS
periodica
STAT DEMOCRATICSI DE DREPT
nr.8 (47) 2004
Sergiu BRINZA. sEMNALULvrDEo. TRAFrcL-L
TELEFONIC$I BANII FARA NTIVIERARC-{
POSIBILEOBIECTE MATERIALE ALE SUSTRAGERII.
]KYPmnn
&B€:,BeEt
Lilin GRIBINCEA. EXONERAREA DE RASPUNDERE
HayqHo-npaKmqecKoe n:gaiuae)
iT.IcoNrnaCTUL CoMERCIALDE
VANZARE-CUMPARARE INTERNAT]ONALA 1 0r
de inregistrare
nr. 102108450 Teodor CinWAT. sruDrul DE FEZABTLmATE
din 27 septembrie2000 PRIVIND ADERAREA REPUBLICI MOLDOVA
LA CONVENTIA EUROPEANA CU PRTVIRE
Psbficafie acreditatA de LA DESPAGUBIREAVICTIMELOR
Superioarade Atestare ACTIUNILOR VIOLENTE. l4
a Republicii Ltoldova
Pavel ZAMFIR, Natalia ZAMFIR. RASeUNDEREA
INTERNATIONALA PENTRUDAUNELEADUSEAPELOR
FONDATORI: TRANSFRONTALIERE . . N
ATEA DE STAT DIN MOINOVA
DE DREPT DIN MALDOVA Oleg BONTEA. RAPoRTULJURrDrciN
JLIRI$TILOR DIN T,IOLDOVA ACCEPTIUNEA
NORMATIVISMULUI
KELSIAN A

Vasile MIHOCI. ASISTENTAJURIDICAiN pnocesul


' Curtea Constitutrionali. - COMPONENTA
PENALROMANESC $I GARANTIE
,,.CurteaSupremd cle Justilie
ESENTIALAA DREPTULUI LA APARARE. . . N
. Procuratura General.l
Ministerul Justitiei
Ministerul Afacerilor: Irrterne
Delia MAGHERESCU.iNvrxurRea
SI MODIFICAREAINVINUIRII x
REDACTOR-gEF;
Iacob GUJA Radu |URCANU. SERVITUTEA- DEZMEMBRAMAI.T
AL DREPTULUI DE P R O P R I E T A T E ....4
ITII, DE REDACIIE:
Auornic (doctor in drept), V. Diddc, Lilian CAZACU. IMPoRTANTACRIMINoLoGICA
. T. Popo'r'ici (doctor in drept), A SITUATIEICONCRETE DE VIATA iN CENCZA
Iu. SedleSchi(doctor in drept) COMPORTAMENTULUI INFRACTIONAL . 6
Ariadna Strungaru
(redactor-Eefadjunct) Ion CIOCHINA. UNELE ASPECTEPRIVIND
COMPETENTAINSTANTELORJUDECATORESTI
DE CONTENCIOSADM]NISTRATIV
ADRESA REDACTMI: INREPUBLICAMoLDoVA ....5I
?0r2,Ctisinau,str. $ciusev,31
Tddere: LIANA. $ANSA PE CARE NE-o
OFERA O LEGE .
E T E II$ T A CFAL]8i,ICA
s
}E I}IiilFT'
,ANATION/d,,A SC-IIIIAR
;-oeDnnPr I on GUCEAC.cor.rsrrruTroNAt-rsMur- {
CONTEMPORAN $I PROBLEMA REVIZUIRII
{
periodica qdin{ifico-Practicd) I
coNSTrruTIEr................. ..............................2 :l
nr.9 ('18) 2fi)4

Sergiu BR|NZA. HARTIILE DE vALoARE


NIIIOHAAbHbIH CA OBIECTMATERIALAL SUSTRAGERII................
1I
PANBAH XYPNEI
Hal^rrrc-rrpaKTrqecKoe H3AaHHe) Lilia GRIB IN CEA. PARTICULARITATILE
INTERNATIONAL
CONTRACTULUI DE LEASING....17

Artinceml de inregistrare
nr.102108450 TeodoT CARNAT. PRINCIPIILEDE BAZA ALE
ih Z/ septembrie2000 UNIUNII EUROPENECE TIN DE PROTECTIA
DREPTURILOROMULU].. 23
hbfica$e acrcditata de
Sperioara de Atestare
e lepublicii Moldova Vasile MIHOCI. REALTzAREA DREpruLUr
LA APARARE iN CADRUL SISTEMULUI
PRINCIPILOR FTJNDAMENTALE
FOIT{DATORI: ALE PROCESULUPENAL ROMANESC......................26

,ATH,
DE STAT DIN MOLDOVA
DE DREPT DIN MOLDOVA Delia MAGHERESCU. aspecrE ALE
JANtrrrnR DrNMOLDOVA PRACTICII ruDICIARE A REPUBLICtr MOLDOVA
iN MATERIA MODIFICARII INVINUIRII...............
.....35
ASOCTAIT:
Cutea Constitulionald
ZAMFIR.
Natalia MECANTSMUL DE
Cutea Supremade Justitrie
ProcuraturaGenerali IMPLEMENTARE iN LEGISLATA NATIONAL{
[tinisterul Justiliei A NORMELOR CO}N/ENTIILOR ./:-.
Mriserul AfacerilorInterne TNTERNATTONALEPRIVITOARE LA MEDIL". . ."t. 38
\*
REDACTOR-gEF:
;! Radu TURCANU. DISTINCTIA DINTRE
IaeobGUIA SERVITUTILE STABILITE PRIN FAPTA OT{L1L-I
----

$I iNGRADTRILE DREPTULLTT
DE PROPRTETATE
.,..-+l

(doctor h dr"p$, V. Diddc, M. petrachi,


'-
Poryvici(doctor in drept), Iulian CAZACa. IAUZELESr co\DrtrrlE
kdlelchi (doctor in drepr), TNFRACTIUMTCONCRETE N Cnnm;OLocIE.,__
"_""*?
(dooor habilitat in drept)

Ariaeu Snwtgaru Cdtdlina B ARC AR. RESPoNSABILITATEA


(redactm-fef adjunct)
PERSOANEI AFLATE iN STAREDE AFECT
FIZIOLOGIC ........._..._-____-_-*i_f
AD*ESA REDACTIEI:
rh. t- MitceYici 60, bir. 330
rrfhc yr-n-s\5fr- CRIMINOLOGICE
ALE SPALARII LOR......................:.............-.-.__-i9
r"l
SUMAR
SergiunnNZ.i
REGIMUL DE CiR.Cr-]-i"T:E
A BUNURILOR L\ CO\.8\I-_I-
STUDIULLTIOBIECTI;I-LI ],f {TER :,il-
AL INFRACTIU\-ILCR
CONTRA PATR1\IO\TII-_]-.
.

Nicolae ROMA)-D.4$
REGLEMENTARI PRI\'I\D REF.{R.{RE.{
PREJUDICIULUI\IOR,{I-

Lilia GRIBINCE.4
VANZA REA-CU\ IP.{R{RE.{
PRIN LICITATIE . " . . . . .l .j

'i
VusileMIHOCI I

PROTECTIAINTERNATIO\.A,L-{
A DREPTURILORO\{ LLUI .......19
. I
o, l
Deliu MAGHERESCC : f
: i
PUTEREA DE LUCRU JLIDECAT A . 1
, i
HOTARARILORJUDECATORE$TI 1 . : ]

iN cezui- MoDIFICARII iNVI\UIRII . i


iw pzuva INSTANTA
.
...............31 :
ii
i
, .l:

Ciitdlina BARCAR
DELIMITAREAAFECTULUI
FIZIOLOGICDE AFECTUL
li
{t
,tl
lt,
:li
AI
PATOLOGICSI ROLUL ACESTEIA
LA CALIFICARE,AINFRACTIUNIi
*I ai

DE OMOR 35

Liliana TURCAN
LOCUL SI ROLUL PRE$EDINTELUI
REPUBLiCII MOLDOVA
iN ASIGURAREA
S E C U R I T A T ISI T A T U L U L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0

iTutiana TABUNCIC
iASPECTEGENERALEPRIVIND
i nEcI-BvSNTAREAGAJULUILEGAL.......-t,i

iAdricma E$A^rU
isusrnRcERl sAVAR$ITEix rruPul

I
I

i
lssN 1811-0--0

S$FfrAR
Sergia snfVz,'i. por oAREBUNURILE
nnRnsrApAN$t BUNURTLE NEFoLosrroA-
RE SA FORMEZEOBIECTULMATERIAL AL
INFRACTIUNILOR i
CONTRA PATRIMONIULUI?....2
Lilia GR.IBINCEA.NECOCIERM CONTRAC- .
TELOR COMERCIALEINTERNATIONALE
............6,
NicolaeROMANDA^|.neclEiurENTARr
pRrvrND nsrsrEnlAsocrALA
"sqB:V.KII_DE
DESTINATEPERSOANELOR
DEFAVORIZATEDIN REPUBLICA
MOLDOVA,..

Orestrr{Nyi. DEpRorocol sr
NoRME
SOLUTIONAREAPROBLEMELORPRIVINDPRE-
CADERILEPOLITICEiU SECOMLE XVII-XX.......26

VasileMIHOCI. EVoLUTIAcoNCEprELoR
SI pRrvtND
RECLEMenrAnrr-oR eRoTECTIA
JURIDICAA DREPTURILOROMULOI SI A
DREPTULUI LA APARARE....................
......................32

CristinaMARTINIaC. NorruNEAsr
CATEGORIILEDE SOBIECTEALE DREPTULUI
INTERNATIONAL PUBLTCCONTEMPORAN.......3S
Thtiana BURMN. UNELEASpECTEpRMND
ROLULPROCESELoR DE GLoBALIZARein
MODELAREA SISTEMULUI
INTERNATIONAL
LA FTNELE SECOL0LUT
XX......................................44
TatianuBICHERS CIII. UNELEASpECTE
PRIVINDCOOPERAREAINTERNATIONALA
iN coMearEREA
TERonismulul
........................48
iAlexandruB U$MACHI(./. srsrEMUL
i INSTITOTIONAL
AL ORGANIZATIILOR
i INTERNATIOMLE........ ................................52
'Jurie CERBARI. uNELEASpEcrEpRrvtND
i EFECTELEREZERVELOR
SI ALE
i oerEclrunrloR
LA nezEivE
i LA TRATATELEINTERNATTONALE
......................s5

iSergiu GONCERENCO. UNELEASeECTE


PRIVINDREGLEMENTAREAPASNICA i
A DIFERENDELORINTERNATIONALE..................s8
I
Wt,II' SLO NOVSCH T*ROCEDORA
DE MONITORIZARE
A CONSILICILUI
EUROPEI:
PROVOCARESAU AVANSAREPENTRU
REPUBLICAMOLDOVA? ......................60

Dorin TIMCIUC. ASPEcTE


PRrvrND

'_.:ili
tr$f,t-rtrtJ*o

SOIIIAR
Aluandru B{IR/,A|f
UNELEASPECTEPRIVN\DPROCESELE DE
GLOBALIZARE$I EVOlllTl\ SrSTEfi(LU
INTERNATIOI\AL
SergiugRih'Zi
STRUCTORARETATIILORSOCIALE CO PRIIIRE
rA pATRMONt<lnpAnnrr DE LEGEA PEi'iAl-,c . 5

Liliu GRIBINCEA
CIAO7FI F STAI'|DARDiN COMNNCTELE
COMERCI,ALEINTERNA-TIONALE

OrestTARITA
PROTOCOLULEGIPTEANS.I CEL ISRAELI,AN
NTnEMIT$IREAUTATE .....1j!

VasileMIHOCI
CONSACRAREA CONSTTTf,IONALAA
rA APARARE
DREPTULUI N COnSrrrqflllE
MOLDOVA.. . . . . . . 19
NOMANEIS.IREPUBUCII
DeIiUMAGHERESCU
A
ROLUL$r POATIAPROCESUAI-A
PROCURORULO N PROCESUL PENAL
DINREPUBUCAMOLDOVA. ., . . ... .27

CristtuaMARTINIUC
STATUL_ SUBIECTDE DREPT
INTERNATIONALPUBUC. .....30
MIRZA
Veaceslsv
SOGESTIIPRIVINDI'iECONSTITO,NON,{LIIATEA
CINORPREVEDERIALE CODULUI DE PROCE-
DORA PENAIA CE REALEMEN'TEAZA
DURATA DE AFLARE A PERSOANEI
SUBARESTPREVENTIV ... ..42

ThtictnaBICHERSCHI
UNELE ASPECTEPRIVINDBIOTERORISMULS.I
COMBATEREALUI ilT PINN INTERNATIOI'IAL.48

CarolinaPELIPETCAIA
ONELEASPECTEPRIVINDPROTECTTA
MEDTULUinCOruUnnTOR$l PROCESELE
D EG L O B A L I Z A R E . . ....52

WtAIiESLONOVSCIil
concunrryrA gt coMPLEMENTARITATE
iN CONTEXTULCOOPERARIICONSIUULUI
EOROPEICU ALTE ORCANIZATII
i+psrRnnToNALE. .. -..55

*1 i;:
Iit, BliF,r'X-