Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”


s. Teleşeu, raionul Orhei

MD 3550, s. Teleşeu, r-nul Orhei, Tel. + 373 (235) 54-2-31


E-mail: ip_teleseu@mail.ru

FIŞA POSTULUI

Numele, prenumele: __________________________


Funcţia: Director-adjunct instruire
În conformitate cu prevederile art.108, pct.a-n, ordinul Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova nr.235 din 25.03.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-tip
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II
şi ordinul nr.861 din 07.09.2015 cu privire la Codul de etică al cadrului didactic, se
stabilesc următoarele obligaţii:

1. consemnează absenţele şi întârzierile de la serviciu ale personalului didactic,


personalului didactic auxiliar şi nedidactic;
2. monitorizează şi organizează procesul educaţional, asigurând calitatea realizării
lui;
3. întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din Instituţie şi asigură respectarea lui;
4. coordonează şi ţine la evidenţă orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu,
propus spre avizare directorului;
5. participă la repartizarea sarcinii didactice personalului didactic;
6. monitorizează organizarea procesului educaţional prin asistenţe la ore, verifică
proiectele didactice;
7. participă la aprecierea nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, la
evaluarea calităţii demersului educaţional, la determinarea relevanţei relaţionării
profesor – elev şi a impactului educaţional al activităţilor extraşcolare/
extracurriculare desfăşurate;
8. coordonează şi monitorizează activitatea comisiilor metodice din Instituţie;
9. coordonează elaborarea unui sistem instituţional de evaluare şi asigură
funcţionalitatea lui, în special, la probele de evaluare sumativă şi finală aplicate în
Instituţie;
10.validează instrumentarul de evaluare sumativă aplicat în Instituţie;
11.asigură aplicarea întocmai a Planului – cadru de învăţămînt şi a curricula şcolare;
12.coordonează activitatea de formare profesională continuă;
13.este responsabil de organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor, concursurilor la
disciplinele şcolare;
14. este responsabil de desfăşurarea regulamentară a activităţii Instituţiei, conform
prezentului Regulament.
15.să respecte normele de etică, cultivând, prin propriul exemplu, valorile şi
principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea,
onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea,
hărnicia, patriotismul şi alte virtuţi;
16. să manifeste comportament nonviolent în activităţile educaţionale şi în viaţa
cotidiană;
17. să-şi onoreze toate obligaţiunile prevăzute de Codul Educaţiei, alte acte
normative în vigoare, precum şi stipularea în fişa postului;
18. comunică imediat directorului sau coordonatorului din Instituţie despre orce caz
suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din
partea semenilor sau a adulţilor;
19. intervine prin a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită
ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;
20. în vederea asigurării unui învăţământ de calitate, cadrele didactice au obligaţia de
a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită stipulate în Codul de
etică al cadrului didactic. Acestea au în vedere: relaţiile cu elevii; relaţiile cu
părinţii / alţi reprezentanţi legali; relaţiile cu colegii; relaţiile cu Instituţiile şi
reprezentanţii comunităţii locale.
09.01.2017

DIRECTOR: _________________ /Sergiu OPAEŢ/


(semnătura)

Director-adjunct instruire: _______________ /__________________/


(semnătura) (numele, prenumele)