Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”


s. Teleşeu, raionul Orhei

MD 3550, s. Teleşeu, r-nul Orhei, Tel. + 373 (235) 54-2-31


E-mail: ip_teleseu@mail.ru

FIŞA POSTULUI

Numele, prenumele: __________________________


Funcţia: Director-adjunct educație
În conformitate cu prevederile art.109, pct.a-j, ordinul Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova nr.235 din 25.03.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-tip
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi
II şi ordinul nr.861 din 07.09.2015 cu privire la Codul de etică al cadrului didactic, se
stabilesc următoarele obligaţii:

1. participă la realizarea managementului educaţional la nivel de Instituţie;


2. consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la lecţii
ale elevilor;
3. coordonează şi monitorizează activitatea profesorilor-diriginţi şi a
conducătorilor de cerc;
4. stabileşte relaţii de parteneriat ale Instituţii;
5. coordonează şi monitorizează activitatea Comisiei metodice a diriginţilor,
Consiliului elevilor;
6. asigură relevanţa relaţionării profesor – elev şi a impactului educaţional al
activităţilor extraşcolare/ extracurriculare desfăşurate la nivel de Instituţie;
7. coordonează activităţile de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă
în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;
8. este responsabil de organizarea şi desfăşurarea concursurile extraşcolare şi
extracurriculare la nivel local, raional/ municipal şi naţional;
9. este responsabil de evidenţa şi şcolarizarea minorilor din districtul şcolar
arondat Instituţiei;
10.este responsabil de desfăşurarea regulamentară a activităţii Instituţiei, conform
prezentului Regulament.
11.să respecte normele de etică, cultivând, prin propriul exemplu, valorile şi
principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea,
onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea,
hărnicia, patriotismul şi alte virtuţi;
12. să manifeste comportament nonviolent în activităţile educaţionale şi în viaţa
cotidiană;
13. să-şi onoreze toate obligaţiunile prevăzute de Codul Educaţiei, alte acte
normative în vigoare, precum şi stipularea în fişa postului;
14. comunică imediat directorului sau coordonatorului din Instituţie despre orce caz
suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din
partea semenilor sau a adulţilor;
15. intervine prin a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită
ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;
16. în vederea asigurării unui învăţământ de calitate, cadrele didactice au obligaţia
de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită stipulate în Codul
de etică al cadrului didactic. Acestea au în vedere: relaţiile cu elevii; relaţiile cu
părinţii / alţi reprezentanţi legali; relaţiile cu colegii; relaţiile cu Instituţiile şi
reprezentanţii comunităţii locale.
09.01.2017

DIRECTOR: _________________ /Sergiu OPAEŢ/


(semnătura)

Director-adjunct educație: _______________ /__________________/


(semnătura) (numele, prenumele)