Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”


s. Teleşeu, raionul Orhei

MD 3550, s. Teleşeu, r-nul Orhei, Tel. + 373 (235) 54-2-31


E-mail: ipteleseu@gmail.com

FIŞA POSTULUI

Numele, prenumele: __________________________


Funcţia: Învăţător / Profesor

Cadrului didactic angajat în Instituţia Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din satul
Teleşeu, raionul Orhei, este obligat, pe parcursul anului de studii 2019-2020, să respecte
următoarele prevederi ale actelor normativ-legislative:
1. prevederile Codului de etică al cadrelor didactice, aprobat prin ordinul
ministrului educaţiei nr.861 din 07 septembrie 2015, înregistrat Ministerul
Justiţiei nr.1103 din 26 februarie 2016, Monitor Oficial Nr.59-67, 18.03.2016;
2. ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
(MECC) nr.919 din 19.07.2019 „Cu privire la implementarea curriculumului
naţional”;
3. ordinul MECC nr.842 din 03.07.2019 „Cu privire la aprobarea
Instrucţiunilor privind completarea catalogului şcolar”;
4. Codul Educaţiei, legea nr.152 din 17.07.2014;
5. ordinele MECC şi DGE Orhei privind actualizarea datelor în SIME (Sistemul
Informaţional de Management în Educaţie);
6. ordinul MECC nr.321 din 29.03.2019 „Cu privire la aprobarea Planului-
cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2019-
2020”;
7. ordinul MECC nr.897 din 12.06.2018 „Cu privire la aprobarea modificărilor
și completarilor Nomencaltorului tipurilor de documentație școlară și
a Metodologiei de repartizare a timpului de munca a personalului didactic
din instituțiile de învățământ general”;
8. ordinul DGE Orhei nr.274 din 30.08.2019 şi ordinul intern nr.64 din
03.09.2019 „Cu privire la interzicerea colectării ilicite de bani”;
9. ordinul ministrului educaţiei nr.77 din 22.02.2013 „Cu privire la procedura
de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de
învăţământ în cazuri de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului”;

1
10.ordinul ministrului educaţiei nr.559 din 12.06.2015 „Privind prevenirea şi
combaterea absenteismului / abandonului şcolar”;
11.ordinul MECC nr.1249 din 22.08.2018 „Cu privire la aprobarea
Instrucţiunilor privind managementul temelor pentru acasă în învăţământul
primar, gimnazial şi liceal”;
12.Regulamentul Intern al Instituţiei, aprobat în şedinţa Consiliului de
Administraţie nr.03 din 17.12.2018;
13.prevederile ordinului Ministerului Educaţiei nr.235 din 25.03.2016 „Cu privire
la aprobarea Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de
învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II”, şi anume:

În conformitate cu prevederile art.121, pct.a-v, ordinul Ministerului Educaţiei al


Republicii Moldova nr.235 din 25.03.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-tip
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II
şi ordinul nr.861 din 07.09.2015 cu privire la Codul de etică al cadrului didactic, se
stabilesc următoarele obligaţii:

1. să respecte prevederile Codului de etică al cadrelor didactice, aprobat de


Ministerul Educaţiei;
2. să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul
activităţii şi cu reglementările în vigoare pentru fiecare categorie;
3. să cunoască, împărtăşească şi să promoveze idealul educaţional, principiile
fundamentale ale educaţiei, politica educaţională a statului;
4. să organizeze şi să desfăşoare eficient procesul educaţional la disciplina de studiu
predată şi la nivelul Instituţiei;
5. să cunoască şi să aplice Planul-cadru de învăţământ, curricula şcolară, Reperele
metodologice şi manageriale de organizare a procesului educaţional la
disciplinele şcolare, elaborate de Ministerul Educaţiei, manualele şcolare şi
literatura pedagogică de referinţă;
6. să elaboreze proiectarea didactică, vizând parcursul anual la disciplină conform
cerinţelor Ministerului Educaţiei;
7. să elaboreze proiecte didactice pentru lecţii şi activităţi extraşcolare;
8. să organizeze şi să asigure realizarea optimă a orelor la clasă;
9. să asigure eficacitatea procesului educaţional la nivel de Instituţie;
10. stimulează activitatea independentă şi de colaborare, iniţiativa, capacităţile
creative ale elevului în procesul de învăţare;
11. să asigure securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor
extraşcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);

2
12. să desfăşoare preselecţiile pentru participarea elevilor la olimpiade şi concursuri
şcolare;
13. să participe la şedinţele consiliului profesoral, şedinţele şi activităţile comisiei
metodice, consiliului diriginţilor şi la solicitare, la şedinţele şi activităţile
consiliului de administraţie;
14. să prezinte, la început de an şcolar, avizul medical şi rezultatele analizelor
medicale privind examenul clinic, examenul pulmonar, examenul psihologic
conform cerinţelor / normelor sanitaro-igienice în vigoare;
15. să organizeze consultaţii cu elevii claselor absolvente la disciplina predată,
conform orarului stabilit de conducerea Instituţiei;
16. să colaboreze cu familiile elevilor;
17. să se autoinstruiască, în permanenţă, în domeniul specialităţii, a psihopedagogiei
şi a metodicii predării disciplinei;
18. să participe la activităţile de interasistenţă organizate în Instituţie sau în afara ei
(conform delegării);
19. să respecte normele de etică, cultivând, prin propriul exemplu, valorile şi
principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea,
onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea,
hărnicia, patriotismul şi alte virtuţi;
20. să manifeste comportament nonviolent în activităţile educaţionale şi în viaţa
cotidiană;
21. să-şi onoreze toate obligaţiunile prevăzute de Codul Educaţiei, alte acte
normative în vigoare, precum şi stipularea în fişa postului;
22. comunică imediat directorului sau coordonatorului din Instituţie despre orce caz
suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din
partea semenilor sau a adulţilor;
23. intervine prin a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită
ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;
24. în vederea asigurării unui învăţământ de calitate, cadrele didactice au obligaţia de
a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită stipulate în Codul de
etică al cadrului didactic. Acestea au în vedere: relaţiile cu elevii; relaţiile cu
părinţii / alţi reprezentanţi legali; relaţiile cu colegii; relaţiile cu Instituţiile şi
reprezentanţii comunităţii locale.
12.12.2016
DIRECTOR: _________________ /Sergiu OPAEŢ/
(semnătura)

CADRUL DIDACTIC: _______________ /__________________/


(semnătura) (numele, prenumele)