Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR


VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
29 iulie 2020

Probă scrisă
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 3

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.


• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

I .1.
Pentru: 15p
definirea stratului superficial 1p
definirea forțelor de tensiune superficială 1p
descrierea unui experiment care pune în evidență orientarea forțelor de tensiune
2p
superficială
definirea coeficientului de tensiune superficială 1p
caracterizarea stratului superficial din punct de vedere termodinamic 2p
descrierea fenomenelor care apar la suprafața de contact lichid-solid 2p
forțe de adeziune și de coeziune 2p
descrierea unui experiment care pune în evidență existența fenomenelor capilare 2p
deducerea legii lui Jurin 2p
I.2. Pentru: 15p
definirea reacției nucleare 1p
scrierea legilor de conservare 5p
deducerea expresiei energiei de reacție și a energiei de prag 3p
definirea fisiunii nucleare 1p
caracteristicile fisiunii stimulate 2p
principiul de funcționare a reactorului nuclear 3p
TOTAL pentru Subiectul I 30p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1.a. Pentru: 5p
Rt = 4R 1p
5R t 5R
R15 = = 1p
36 9
2R t 8R
R 24 = = 1p
9 9
rezultat final: R15 = 5,00 Ω 1p
R24 = 8,00 Ω 1p
b. Pentru: 5p
2R
r = R15 ⋅ R 24 = 10 1p
9

E = (R15 + r )
P
2p
R15
rezultat final: r = 6,32 Ω 1p
E = 33,97 V 1p
Probă scrisă la fizică Varianta 3
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

II.2.a. Pentru: 6p
Q1 = m1c a (t 0 − t 1 ) 1p
Q 2 = m 2 c g (t 0 − t 2 ) 1p
Q 2 < Q1 ⇒ gheața începe să se topească 1p
Q2′ = m2 λ 1p
Q2′ > Q1 − Q2 ⇒ se topește doar o parte din gheață 1p
rezultat final: temperatura de echilibru este t0 = 0°C 1p
b. Pentru: 4p
Q1 − Q 2
masa de gheață topită m t = 2p
λ
m1c a t 1 − m 2 c g t 2
masa de gheață rămasă m r = m 2 − 1p
λ
rezultat final: mr ≅ 72 g 1p
II.3.a. Pentru: 5p
vA = v 02 − 2g ℓ ( sin α + µ cos α ) 1p
v A = min ⇒ f (α ) = sin α + µ cos α = max 1p

f ′ (α ) = cos α − µ sin α = 0 ⇒ tgα m =


1
1p
µ
f ′′ (α m ) < 0 1p
rezultat final: α m = arctg 2 3 ( ) 1p
b. Pentru: 5p
v Ax = v A ⋅ cos α 1p
v B = v Ax 1p
mv A2 mv B2
+ mg ℓ sin α = + mgHmax 1p
2 2
v 02 sin2 α
Hmax = + ℓ ( cos α − µ sin α ) sin α cos α 1p
2g
rezultat final: Hmax = 0,7 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 30p

Probă scrisă la fizică Varianta 3


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

III.a Pentru: 18p


descrierea unui dispozitiv experimental utilizat în cadrul demersului
3p
didactic
descrierea modului de integrare a dispozitivului experimental în cadrul
3p
demersului didactic
formularea unei situații-problemă generate de observațiile din cadrul
2p
unui experiment ca etapă inițială a demersului didactic
exemplificarea unui mod corect de rezolvare a situației-problemă
precizarea acțiunii/acțiunilor concrete realizate de către elevi 2p
precizarea condițiilor în care rezolvarea situației-problemă va fi
2p
considerată îndeplinită
formularea a două întrebări adresate elevilor în scopul stabilirii
concluziilor experimentului 2p
(se acordă câte un punct pentru fiecare întrebare formulată)
formularea câte unui exemplu de răspuns corect aferent fiecărei
întrebări 2p
(se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns formulat)
formularea unei sarcini suplimentare de lucru adresate elevilor în scopul
2p
generalizării rezultatelor obținute
III.b. Pentru: 6p
menționarea unei metode didactice prin care este stimulată creativitatea 3p
elevilor
argumentarea utilității metodei din perspectiva contribuției la
3p
formarea/dezvoltarea competenței precizate
III.c. Pentru: 6p
- corectitudinea științifică a informației de specialitate din fiecare item
2p
elaborat se acordă câte 1 punct (2x1p=2p)
- corectitudinea proiectării sarcinii de lucru pentru fiecare item elaborat
2p
se acordă câte 1 punct (2x1p=2p)
- precizarea răspunsului corect așteptat pentru fiecare item elaborat se
2p
acordă câte 1 punct (2x1p=2p)
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 30p

Probă scrisă la fizică Varianta 3


Barem de evaluare și de notare
Pagina 3 din 3