Sunteți pe pagina 1din 813

POMOLOGIA

REPUBLICII S O C I A L I S T E R O M A N I A

IV

PRUNUL - CIREŞUL

VIŞINUL — C O R N U L
POMOLOGIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

COMITETUL DE COORDONARE

Acad. T. BORDEIANU, N. CONSTANŢI NESCU, N. ŞTEFAN

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA


POMOLOGIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

IV
PRUNUL — CIREŞUL — VIŞINUL — CORNUL
T T

COMITETUL DE REDACŢIE AL VOLUMULUI IV

Acad- T . BORDEIANU, N. CONSTANTINESÇU redactor responsabil,


M- COSTETCHI, D. CVASNll, C. IONITÄ redactor responsabil adjunct,
GH. MIRON, FLORICA OROS, ELENA POMPEIUS, N. ŞTEFAN

AUTORII VOLUMULUI IV

D. BLAJA, S. BOBEANU, Acad. T. BORDEIANU, M. BOTEZ,


V. COCIU, S . COJOCARU, ST. COMAN, N. CONSTANTI­
NESÇU, M. COSTETCHI, D. CVASNll, N. GHENA, T . GOZOB,
AL. ICONARU, C. ION1TÄ, I. IVAN, ANETA LEFTER, GR.
MIHÄESCU, I. MIRCEA, GH. MIRON, M. MITU, I. MODORAN,
A. NEGRILÄ, ST. NICA, C. NICOLAE, M. ONIGOAIE, FLORICA
OROS, R. PALOCSAY, IULIANA PÂNDELE, M. PĂUN, ELENA
POMPEIUS, P. POPA, H. POPESCU, M. POPESCU, N. POPESCU,
GH. PREDESCU, D. PRICÄ, ST. RADU, C. RÄDULESCU,
M. RÄDULESCU, V. SONEA, GH. STANCtU, N. ŞTEFAN

1 965

EDITURA ACADEMIEI R E P U B L I C I I S O C I A L I S T E R O M Â N I A
COLABORATORII VOLUMULUI IV

A. GHERGHI, GEORGETA ENÄCHESCU, I. F. RADU,


VIORICA TRANDAFIR, N. UŞURELU

ILUSTRAŢIA IN CULORI

LUCIA FLORESCU
PREFAŢĂ

Conform directivelor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român,


procentul de pruni cultivaţi în ţara noastră urmează să scadă — de la 59,8% cît a fost în
1965 la 37,3% în 1970—din totalul de pomi. în acelaşi timp procentul de cireşi şi de vişini
trebuie să crească, respectiv de la 6,24% la 9,5% şi apoi la 12%.
Scăderea procentuală a numărului de pruni nu înseamnă însă o scădere şi a pro­
ducţiei de prune; dimpotrivă, aceasta va creşte, după cum va creşte producţia şi la cireşe,
şi la vişine. Cu atît mai mult se va îmbunătăţi an de an calitatea sortimentului de fructe,
deci şi a prunelor, cireşelor şi vişinelor, ca fruete-marfă.
îmbunătăţirea sortimentului este în funcţie, întîi de toate, de înlocuirea soiurilor infe­
rioare — la prun în majoritatea lor soiuri bune numai pentru ţuică — cu soiuri noi, supe­
rioare, create de amelioratorii noştri sau introduse din sortimentul mondial. Dar orice modi­
ficări în sortiment presupun o temeinică cunoaştere din punct de vedere pomologic, agro-
biologic şi economic atît a soiurilor vechi, cît şi a celor noi. în mod deosebit este necesară
cunoaşterea rezultatelor încercării soiurilor pe baza culturilor de concurs.
Volumul al IV-lea al Pomologiei Republicii Socialiste România este destinat să
facă cunoscute în mod cît mai amănunţit şi multilateral principalele soiuri de prun, cireş
şi vişin cultivate în ţara noastră, precum şi unele soiuri valoroase în curs de introducere
la noi. Acest volum cuprinde astfel, pe Ungă capitolele privitoare la biologia prunului,
cireşului şi vişinului, descrierea a 150 de soiuri care aparţin acestor specii.
La prun, din cele 87 de soiuri descrise, sînt raionale numai 10, din care 3 sînt soiuri
româneşti — Tuleu gras, Vinete româneşti şi Grase româneşti — şi 7 soiuri străine, şi anume:
Vinete de Italia, Anna Späth, Renclod Althan, Agen, Nectarina roşie, Timpurii Rivers
şi Timpurii,
împreună cu soiurile raionale sînt grupate alte 27 de soiuri, care sînt mai răspîndite
în livezile din ţara noastră şi cunoscute ca soiuri relativ bune. Din acestea, 6 sînt româneşti,
şi anume: Roşioare văratice, Bărăace, Bărăace de Cotnari, Gîtlane, Gîtlănoase şi Grase
româneşti.
Mult mai numeroase, şi anume 30 din 50, sînt soiurile româneşti cuprinse în grupa
de soiuri mai puţin valoroase. Acestea merită atenţie prin faptul că încă se găsesc în cultură
şi pot servi ca material iniţial pentru crearea de soiuri noi, iar fructele ca materie primă
6 PREFAŢA

pentru industrie. Aşa sînt soiurile de prune Giorăşti, Popeşti, Poroabe, Negre de toamnă
şi altele.
O vădită predominanţă a soiurilor româneşti se constată la cireş, chiar dacă se iau în
consideraţie numai soiurile raionate şi de perspectivă, descrise în volumul al IV'-lea. Anume,
din 27 de soiuri, 16 sînt de provenienţă autohtonă, unele din ele fiind soiuri vestite, cum sînt
Pietroase de Cotnari, Pietroase negre Piţ, Drăgănele de Piteşti etc. Pe Ungă acestea, în volum
sînt prezentate alte 13 soiuri autohtone, cum sînt soiurile Vărgate mari, Muscate, Molcuţe
şi altele.
Dintre soiurile de vişin sînt prezentate 23, din care 5 româneşti, în frunte cu Mocă­
neşti, Mari timpurii şi Grişana, şi 18 străine, reprezentate prin soiurile Timpurii engleze,
Spaniole, De Ostheim, Gobet mare şi altele.
Pe Ungă cele 3 specii, prunul, cireşul şi vişinul, în acest volum se face, cu titlu infor­
mativ, şi o succintă prezentare a cornului, care în multe regiuni din ţară se cultivă ca pom
izolat în grădinile de Ungă case.
Volumul al IV-lea al Pomologiei Eepublicii Socialiste Bomânia înseamnă încă o
contribuţie la îmbogăţirea literaturii noastre de specialitate, atît de mult solicitată în pro­
ducţie, mai ales în vederea stabilirii sortimentelor de pomi corespunzătoare cerinţelor con­
sumului de fructe pe de o parte şi condiţiilor naturale ale fiecărei regiuni şi fiecărui bazin
pomicol pe de altă parte.
PRUNUL
INTRODUCERE

IMPORTANŢA CULTURII PRUNULUI

î n economia pomicolă mondială, cultura prunului ocupă al patrulea loc după


măslin, măr şi citruşi. î n unele ţări (Bepublica Socialistă Eomânia, B.S.P. Iugoslavia),
prunul deţine primul loc printre celelalte specii de pomi. Această extindere mare a culturii
prunului se datoreşte atît faptului că prunul nu este prea pretenţios faţă de condiţiile
pedoclimatice şi se cultivă relativ uşor, cît şi calităţilor de gust specific al prunelor, între­
buinţării acestora sub forme multiple în hrana oamenilor şi sezonului destul de lung de
coacere a numeroaselor soiuri de prune.
Prunele proaspete conţin de la 7—8% pînă la 14—15% şi chiar 1 8 % zahăr, 0,16 —
2,3% acizi, 0,15—1,5% substanţe tanante şi cantităţi apreciabile de vitamină C. î n valori
medii pulpa prunelor constituie 94—95% din greutatea fructelor, restul fiind sîmburi,
pedunculi şi pieliţă, denumite la un loc „refuzuri".
Prunele se pretează mai bine decît celelalte fructe sîmburoase la păstrare prin
refrigerare, mai ales cînd sînt puse în sirop de zahăr. î n acest caz, ele îşi menţin gustul,
aroma, culoarea şi chiar pruina.
Miezul sîmburilor de prune conţine multe substanţe grase, albuminoide şi hidro­
carbonate. Coaja tare a sîmburilor se foloseşte în industria de explozibile, iar lemnul de
prun, care rezultă din defrişarea livezilor bătrîne, este utilizat drept combustibil.
Alte însuşiri pozitive ale prunului sînt : creşterea şi dezvoltarea rapidă a pomilor,
care au ca efect intrarea pe rod după 4—5 ani de la plantare, apoi marea lor productivitate,
care poate fi asigurată în fiecare an printr-o agrotehnică corespunzătoare, longevitatea
pomilor şi, în fine, sezonul lung de coacere şi de consum al fructelor de diferite soiuri,
sezon care începe în ultima decadă a lunii iunie şi se prelungeşte în unii ani pînă la sfîr-
şitul lunii octombrie.
Multe specii şi forme de prun (Prunus Pissardii, Prunus insititia var, pendula
etc.), prezintă importanţă decorativă. Corcoduşul, goldanul şi unele soiuri indigene de
prun se pretează pentru perdele de protecţie, iar porumbarul este foarte bun pentru fixarea
malurilor cu început de eroziune şi uneori chiar a rîpelor.
Pe lîngă toate acestea, în timpul înfloritului, livezile de prun reprezintă o bogată
sursă meliferă.
10 INTRODUCE/RE

Neajunsurile mai însemnate ale acestei specii sînt : durata scurtă de păstrare a
prunelor, în comparaţie cu cea a merelor, perelor, gutuilor, şi mai ales imposibilitatea de
a le păstra în timpul iernii fără refrigerare. Acest neajuns se reduce însă pe măsura dez­
voltării industriei de refrigerare a fructelor în vederea prelungirii sezonului de consum.

SCURT ISTORIC A L CULTURII PRUNULUI

Izvoarele de documentare cu privire la istoricul culturii prunului sînt cu totul


insuficiente, iar unele din ele încă inaccesibile, încît şi prezentarea culturii prunului de-a
lungul veacurilor nu se poate face decît foarte sumar.
Cele mai vechi informaţii despre cultura pomilor pe valea Nilului (5 000—6 000
de ani î.e.n.) nu specifică dacă şi prunul era prezent în grădinile egiptene. Faptul însă că
în secolul I î.e.n. au fost aduse din Siria, vecina Egiptului, în Imperiul roman primele
soiuri de prune damascene denotă că această cultură este foarte veche în tot Orientul
Apropiat.
Poate să fie şi mai veche cultura prunului în ţările din sud-estul asiatic, unde genul
Prunus este reprezentat în flora spontană prin peste 250 de specii (inclusiv speciile de
cais, cireş, vişin etc.) şi unde domesticirea unor forme ale acestora a început în primele
milenii ale epocii cuaternare.
Dacă însă în Orientul Apropiat erau cultivate soiuri de P . insititia, în Orientul
îndepărtat se cultivau mai mult soiuri sau tipuri de P . serotina, multe din ele fiind pro­
babil prototipuri ale soiurilor de azi cultivate In China, Japonia, Indonezia etc.
Nici în Europa nu sînt încă date stabilite cu privire la începutul culturii prunului,
î n orice caz cultura prunului comun sau a prunului vînăt (Vengherka, Hauszwetsche), apar­
ţinând speciei Prunus domestica, este mult mai recentă decît a goldanului sau scolduşului
( P . insititia) şi a corcoduşului ( P . cerasifera). Faptul că, în urma săpăturilor arheologice,
în locuinţele lacustre din Europa centrală s-au găsit îndeosebi sîmburi de goldan şi p o ­
rumbar şi că în Peninsula Balcanică corcoduşul creşte pretutindeni duce la ipoteza că
aceste culturi (ale goldanului şi corcoduşului) datează în Europa, deci şi la noi, încă din
epoca preistorică; şi mai vechi este însă consumul fructelor acestor specii, inclusiv al
fructelor de porumbar, deşi acesta n-a fost luat în cultură nici pînă azi.
Istoria mai veridică a culturii prunului în Europa datează din secolul al YI-lea
î.e.n., însă datele ei se referă deocamdată tot numai la cultura goldanului. T e o f r a s t ,
la finele secolului al IV-lea î.e.n., pomeneşte de cultura porumbarului şi a prunului obiş­
nuit, fără să dea descrierea lor, încît nu se poate preciza dacă sub numele de „prun
obişnuit" se înţelege goldanul sau prunul comun. Faptul însă că scriitorii romani din
secolele Ш — I î.e.n. ( C a t o 234—146, V a r г o 116—27), care s-au preocupat cu des­
crierea soiurilor de măr, păr, nuc etc., nu descriu nici un soi de prun, constituie suficient
temei de a crede că în acea perioadă încă nu existau soiuri valoroase de prun şi că
T e o f r a s t nu putea vorbi decît de goldan. Mai mult, însăşi relatarea lui F г. D o c h -
n a h I (79) despre introducerea prunului din Siria în Imperiul roman în jurul anului
100 î.e.n. ridică întrebarea dacă este vorba de prunul comun sau de cel damascen.
î n acele vremuri, cu siguranţă că goldanul şi corcoduşul, poate şi porumbarul,
existau în cultură şi în ţinuturile carpatice, unde a avut loc un proces intens de formo-
geneză, la capătul căruia au apărut numeroasele soiuri de scolduşe, colduşe, tipuri de prune
grase etc., existente pînă azi în zona dealurilor subcarpatice. Aşa se şi explică adaptarea
SCURT ISTORIC AL CULTURII PRUNULUI 11

neobişnuită a acestor tipuri la condiţiile de sol şi climă din această zonă, încît rezistenţa
lor la ger, la secetă sau la umiditate excesivă este maximă.
Despre prunul comun pomeneşte cu certitudine şi pentru prima oară P 1 i n i u
(secolul I e.n.). Se presupune că acest prun a fost adus în sudul şi vestul Europei din
Caucaz, unde ar fi avut l o c formarea lui prin încrucişarea naturală a porumbarului şi
corcoduşului.
Dovezi în plus despre pătrunderea prunului comun în Europa prin Imperiul roman
în primele secole ale e.n. sînt şi sîmburii de prun găsiţi alături de sîmburii de goldan
şi corcoduş cu ocazia săpăturilor de la Saalburg, în Taunusul de sud, asupra unor aşezări
din secolul al II-lea. î n prima jumătate a secolului I, romanii au extins arealul de cultură
al soiurilor de pomi în Galia, Belgia, Anglia şi în Germania pînă în valea Binului. Conco­
mitent cu aceasta au lărgit arealul şi spre « s t , pînă la Marea Neagră şi Carpaţii Estici.
Pe timpul împăraţilor romani P r o b u s (Borna, 276 —282) şi D i o c l e t i a n
(Bizanţ, 274—305), s-au făcut întinse plantaţii de pruni pe malurile rîurilor Drava şi
Sava din Bosnia, care de atunci a rămas centrul cel mai însemnat de cultură a prunului
comun, reprezentat în special prin soiul D e Bosnia. Se poate admite că tot pe atunci,
sau puţin premergător acestei epoci, prunul comun a pătruns şi la noi, venind tot din­
spre Borna.
tn secolele care au urmat, cultura prunului s-a extins tot mai mult, mai ales în
Peninsula Balcanică, unde condiţiile climatice de căldură şi precipitaţii destul de bogate
au favorizat-o în m o d deosebit. T o t aici, ca efect al încrucişărilor naturale dintre speciile
vechi şi noi de prun şi pe baza selecţiei făcute de natură şi de om, s-au format zeci de
soiuri noi de prun, dintre care unele foarte valoroase, cunoscute şi azi.
4
Prunul vînăt, deşi mai recent introdus, mai puţin rezistent şi mai slab productiv,
s-a extins tot mai mult datorită calităţilor fructelor sale, dislocînd în multe părţi soiurile
de scolduşe şi goldane. Cu toate acestea, în zona dealurilor mai înalte şi oriunde solul
şi clima sînt mai puţin favorabile, s-au menţinut soiurile de goldane şi scolduşe.
î n legătură cu aceasta este de reţinut faptul că în Moldova poporul a păstrat pînă
astăzi cuvîntul „perje" pentru fructele prunului comun, reprezentat cel mai des de prunul
Vînăt sau Brumăriu, spre deosebire de cuvîntul „ p r u n e " adecvat pentru fructele de
goldan. Acest fapt, ca şi acela că în limba germană există tot două cuvinte : Pflaumen
(prune) şi Zwetechen (perje), poate fi considerat ca o dovadă în plus că prunul comun a
fost introdus în cultură atît la noi, cît şi în restul Europei mult mai tîrziu.
Intensificarea culturii prunului în Europa a avut l o c abia în secolul al XVII-lea,
încît este de presupus c ă în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi epocă ea s-a dezvoltat mult şi
în ţările româneşti. î n ultimele trei secole, cultura prunului a ajuns să acopere zeci de mii
de hectare, situînd ţara noastră din acest punct de vedere printre primele ţări din lume.
î n America cultura prunului s-a născut după popularea continentului cu europeni,
iar dezvoltarea ei s-a făcut atît pe baza introducerii de soiuri europene sau asiatice, cît
şi pe baza creării de soiuri proprii, în care scop au fost folosite şi speciile sălbatice
găsite acolo.

AREALUL DE CULTURA ŞI PRODUCŢIA DE PRUNE PE PLAN MONDIAL

Cele mai valoroase dintre speciile şi soiurile de prun sînt mai; iubitoare de căldură
decît mărul, vişinul şi chiar părul. Totodată ele cer şi condiţii de suficientă umiditate.
Ca atare, sînt răspîndite în cultură mai mult în jumătatea de sud a zonei de climă tem-
12 INTRODUCERE

perată, cu precădere în emisfera nordică. î n zona temperată a emisferei sudice, speciile


sălbatice de prun aproape nu sînt cunoscute. Aici se cultivă soiuri aduse din emisfera
nordică. Prunul se cultivă îndeosebi în ţările care prin tradiţie valorifică prunele nu numai
prin consum în stare proaspătă, ci mai ales prin uscare, preparare de magiun, marmelade,
prin distilare etc.
După datele statistice dinaintea celui de-al doilea război mondial, cele mai mari
suprafeţe cultivate cu prun erau in TJ.B.S.S., Bomânia, Iugoslavia, Germania, Franţa,
Ungaria şi Bulgaria. î n urma acestora se situau Anglia, Cehoslovacia, Polonia, Spania şi
celelalte ţări europene. î n Asia, prunul era cultivat pe o scară întinsă în Japonia şi Turcia,
î n nordul Africii întîietatea o deţinea Algeria; mai puţin se cultiva prunul în sudul
acestui continent. î n America, in trecut, cultura prunului s-a dezvoltat mai ales în
California şi într-o bună măsură pe litoralul Oceanului Atlantic şi în zona Marilor Lacuri.
Pe scară mai restrînsă se cultiva în Australia, în Noua Zeelandă, în Canada şi în alte
ţări nordice.
î n anii de după război, situaţia s-a schimbat întrucîtva. î n unele ţări capitaliste
(Franţa, B.F. Germană), cultura prunului stagnează sau chiar regresează. î n ţările lagă­
rului socialist, cu toate că la celelalte specii de pomi s-a înregistrat o creştere a suprafe­
ţelor cultivate pînă la 150—200%, la prun situaţia se caracterizează printr-o creştere
neînsemnată, fie prin stagnarea sau chiar reducerea suprafeţelor de cultură.
Asupra producţiei de prune pe plan mondial nu s-au putut obţine date complete,
totuşi din cele existente se pot desprinde tendinţele de evoluţie a acestei producţii. Astfel,
înainte de război producţia mondială de prune, fără aceea a Italiei, Chinei, Indiei şi a
cîtorva altor ţări, se ridica la peste 2 milioane de tone.
Pentru perioada 1939—1945, numai în Europa şi America, adică fără U.B.S.S.
şi ţările asiatice, producţia globală medie a fost de 2 358 000 de tone de prune, iar
felul cum a evoluat această producţie în principalele ţări producătoare de prune se poate
judeca după datele înscrise în tabloul nr. 1.
Constatarea care se desprinde din analiza cifrelor tabloului nr. 1 este următoarea :
în unele ţări pomicole producţia de prune scade (Anglia, Belgia, Franţa, Germania), în
altele stagnează (Italia, Cehoslovacia) sau creşte foarte încet (Austria, Bulgaria, Spania).
Mai vizibilă este creşterea în ţara noastră, în Iugoslavia şi îndeosebi în S.TJ.A.
Stagnarea şi tendinţele de scădere a producţiei de prune se explică, în primul
rînd, prin concurenţa tot mai mare pe care o fac prunelor, merele, perele, piersicile şi
îndeosebi strugurii, iar în unele ţări şi citricele ; în al doilea rînd, prin dezvoltarea mare a
industriei prelucrătoare de fructe, ale cărei sortimente foarte bogate duo la dispariţia
treptată a industriei casnice de magiun de prune, şi, în al treilea rînd, prin descreşterea
simţitoare a consumului de ţuică. î n unele ţări, la scăderea suprafeţelor cultivate cu prun
şi a producţiei de prune au contribuit şi atacurile de boli şi insecte (viroza în B . P . Bul­
garia, păduchele ţestos în ţara noastră etc.). Despre regresul culturii prunului vorbesc
şi autorii din alte ţări [S t o i с i к o v I. şi M a r i n o v P. în B.P. Bulgaria (248),
W . G r o h în B . D . Germană (109)], cu deosebirea că ultimul consideră oă nu există
cauze concludente care să fi determinat acest regres.
Ou toate acestea, în cultura prunului se înregistrează progrese vădite în ceea ce
priveşte specializarea producţiei în direcţia îmbunătăţirii sortimentelor pentru consum
în stare proaspătă, pentru uscare, compoturi, marmelade etc. ; de asemenea în ce pri­
veşte sporirea producţiei la unitatea de suprafaţă şi creşterea calităţii fructelor, prin apli­
carea unei agrotehnici din ce în ce mai bune.
CULTURA PRUNULUI ÎN ŢARA NOASTRĂ -13

Tabloul nr. 1

Dinamica producţiei globale de prune In principalele {ari pomicole din lume (In mii de tone)

X. Anii
Media Media
1939-1945 1948-1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Ţară \ v

Anglia 120 100 89 100 39


Australia 21 — — — 22 18 22
Austria 46 .— — 45 52 44 76 69
Belgia
Bulgaria
30
38
-—
118

191

34
5
56
13
68
15
62
_
109
Canada 9 Щ -i '
Cehoslovacia 105 -Ê 21
97
13
105
14
83
16 12

Franţa 40 — — 118 93 60 56 62
Germania 470 576 406 233 345 153 398
Italia _
65 86 106 104 106 88 92 78 99
Iugoslavia 425 524 1 112 402 904 180 598 620
Norvegia 8 —
Polonia
România
19
270
-
38
189
41
_
46
11
38
17
38
10
63
12
102
532 300 608 309 339 559 738
Spania 40 42 49 49 56 58 60 __
S.U.A. 648 i
!& îs* 912 1 005 883 690 1 055
Turcia 5
- - 51 78 76 ф
-
CULTURA PRUNULUI ÏN Ţ A R A N O A S T R Ă

î n viaţa populaţiei din zona dealurilor, cultura prunului a jucat un rol de seamă
de-a lungul mai multor secole. Milioane de ţărani — prunari — şi-au cîştigat în trecut
mizera existenţă, parţial sau total, din cultura acestui p o m , care era mai uşor de îngrijit
şi al cărui produs principal — rachiul de prune — era mai uşor d e valorificat la nivelul
micilor posibilităţi ale ţăranului sărac.
Pentru statul burghezo-moşieresc înlocuirea prunului cu specii mai valoroase sau
cel puţin a soiurilor de prun pentru ţuică cu soiuri de masă n-a constituit o preocupare,
cum n-a constituit o preocupare nici organizarea mai modernă a valorificării fructelor.
Despre importanţa economică a prunului la noi vorbesc cele peste 40 de milioane
de pruni cultivaţi şi astăzi, afară de 20—22 de milioane pieriţi înainte şi în timpul celui
de-al II-lea război mondial, datorită atacurilor păduchelui ţestos, secetelor, urmărilor
războiului şi mai ales neîngrijirii livezilor pe vremea regimului burghezo-moşieresc.
înainte de criza economică mondială din 1929—1933, ţara noastră avea circa 51 de
milioane de pruni, care produceau în medie 430 000 de tone d e prune anual. Pentru pe­
rioada 1925—1931, această producţie a variat, în cifre rotunde, astfel :

1925" 468 000 de tone 1928 563 000 de tone


1926 284 000 „ „ 1929 177 000 „ „
1927 . 5 2 2 0Ü0 „ „ 1930 . . s 2S9 000 „
1931 7 0 6 0 0 0 de tone

Pînă în 1938, numărul de pruni crescuse la peste 60 de milioane, însă producţia


de prune a scăzut la 375 000 de tone, media p e 1932—1938. î n anii războiului şi In
următorii, pînă la punerea în aplicare a primului plan cincinal, datorită mai ales gerurilor
14 INTRODUC t R E

din 1941 —1942 şi secetei din 1946—1947, producţia de prune a scăzut şi mai mult,
atingind in 1946, de exemplu, doar 244 000 de tone ; in 1948, 158 500 de tone, iar in
1951, 130 800 de tone.
î n aceeaşi perioadă suprafaţa cultivată cu pruni în livezi masive a evoluat astfel :

1827 114 500 ha 1942 117167ha


1932 128 500 „ 1945 107 755 ha
1938 151 200 „ 1949 111 586 „

Din punctul de vedere al raportului dintre specii, la începutul primului nostru


plan cincinal prunul ocupa 6 7 , 5 % din numărul total de pomi şi 6 5 % din suprafaţa de
livezi.
Ca efect al măsurilor luate în cadrul economiei planificate, situaţia s-a schimbat
an de an spre mai bine, în special privind raportul dintre livezile tinere şi cele îmbă-
trînite, al producţiei la Unitate de suprafaţă şi globale, al raportului dintre soiurile supe­
rioare şi inferioare etc.
Astfel, suprafaţa cultivată cu pruni, inclusiv cea ocupată de pomi răzleţi, a evoluat
astfel :
1955 205 039 ha 1959 213 400 ha
1956 215 216 „ 1960 215 822 „
1957 211 727 „ 1961 . . 210 733 „
1958 212 505 „ 1962 203 222 „
1963 178 216 ha

Menţinerea suprafeţei totale în jurul a 200—215 mii de ha se explică atît prin


defrişarea livezilor bătrîne şi plantarea de livezi noi, în proporţii aproximativ egale, iar
scăderea suprafeţei în 1963 se explică prin intensificarea defrişărilor în urma gerului mare
din iarna 1962/1963 în vederea extinderii suprafeţelor arabile comasate în gospodăriile
agricole de stat şi cooperativele agricole de producţie.
Conform directivelor Congreselor al VIII-lea şi al IX-lea al P . C . В . , componenţa
pe specii a livezilor de pomi se schimbă în sensul că prunul scade procentual pînă la 4 3 %
respectiv pînă la 37,3%.
Pînă în prezent această proporţie a scăzut la 59,8%, încît caracterul pomicultură
încă nu s-a schimbat radical.
Din tabloul nr. 2 întocmit pe baza datelor de microraionare, se constată că în
unele regiuni, c u m sînt Argeş, Ploieşti, Banat, Oltenia, proporţia în care se cultivă
prunul în plantaţiile masive ajunge încă la 71—78% din suprafaţa totală cultivată cu
pomi, iar în restul regiunilor ea oscilează între 18,7 şi 69,3%.
Cele mai însemnate centre de cultură a prunului se găsesc în zona dealurilor subcar­
patice, în bazinele rîurilor Jiu, Olt, Argeş, Dîmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Buzău şi
Bîmnicu-Sărat. Dintre acestea, o deosebită importanţă au — în regiunea Oltenia : centrele
Tîrgu-Jiu, Baia de Aramă, Strehaia ; în regiunea A r g e ş : Curtea de Argeş, Horezu,
Sîmbureşti, Deduleşti, Bîmnicu-Vîlcea, Olăneşti, Lădeşti, Oteşani, Schitu-Goleşti,
Dărmăneşti, Păduroiu, Bălileşti ; în regiunea Ploieşti : Gemenea, Cîndeşti, Pucioasa,
Comarnic, Yărbilău, Vălenii de Munte, Cislău, Pîrscov, Cărpiniştea şi altele. D e remarcat
este faptul că în partea nordică a zonei dealurilor subcarpaţilor meridionali predomină
cultura prunului pentru ţuică, iar în partea sudică, mai ales în podgorii şi vecinătatea lor,
se cultivă într-o proporţie considerabilă şi soiuri de masă. î n frunte din acest punct de
vedere, stau centrele Piteşti, Goleşti, Călineşti, Goleştii Badii, Topoloveni,
CULTURA PRUNULUI ÎN TARA NOASTRĂ 15

Tabloul nr. 2

Repartizarea pe regiuni administrative a suprafeţelor cultivate en prun


In plantaţii masive

Suprafaţa cultivată cu prun


In procente din în procente faţă
Regiunea administrativă suprafaţa totală de suprafaţa totală
Ha
cultivată cu pomi cultivată cu pruni
In regiune pe ţară

Argeş 42 116 70,8 32,5


Bacău 772 18,7 0,6
Banat 22 361 78,0 17,2
Braşov 2 275 26,7 1,8
Bucureşti 1 813 37,2 1,4
Cluj 6 098 31,6 4,7
Crişana 2 654 63,2 2,0
Dobrogea 1 435 21,8 1,1
Galaţi 1 957 34,0 1,5
Hunedoara 3 736 68,8 2,9
Iaşi 2 164 25,5 1,7
Maramureş 2 959 25,8 2,3
Mureş-Autonomă Maghiară 2 880 46,6 2,2
Oltenia 11 501 68,3 8,8
Ploieşti 24 251 69,3 18,7
Suceava 707 23,5 0,6

Total 129 679 56,8 100,0

î n regiunile Banat, Crişana, Cluj şi Hunedoara, centrele mai de seamă sub raportul
culturii prunului sînt Domaşna, Cornea, Bozovici, Borlova, Caransebeş, Igbiu, Bistriţa,
Prundul Bîrgăului, Alba, Brad, Haţeg, Iba, Orăştie, Gurahonţ, Beiuş şi altele.
Begiunile Maramureş, Mureş-Autonomă Magbiară şi Braşov, deşi mai puţin
importante sub raportul culturii prunului, prezintă şi ele centre bine cunoscute, c u m sînt
de exemplu : Yişeu, Dragomireşti, Cisnădie.
î n regiunile Suceava, Iaşi, Bacău, Galaţi, care de asemenea sînt mai puţin bogate
în pruni, neîntrunind decît circa 7 , 5 % din numărul total de pruni p e ţară, se găsesc
totuşi centre destul de bine cunoscute ca producătoare de prune, c u m sînt Vîrteşcoiu,
Mera, Odobeşti, Nicoreşti, Adjud, Huşi, Tîrgu-Ocna, Oituz, Piatra-Neamţ, Preoţeşti,
Fălticeni, Dolhasca, Gura Humorului, Bădăuţi şi altele.
Toate aceste centre şi multe altele întrunesc condiţii excelente pentru cultura pru­
nului, dovadă fiind faptul că aici s-au format numeroase soiuri de valoare şi se obţin
producţii destul de susţinute şi de mari, care v o r deveni şi mai mari şi mai valoroase pe
măsura îmbunătăţirii agrotehnicii şi a sortimentului.
î n zona de cîmpie, mai ales în silvostepă, cultura prunului a găsit condiţii nu mai
puţin prielnice decît în zona dealurilor. Numeroase centre, cum sînt Istriţa, zona preoră­
şenească a capitalei, plantaţiile de-a lungul şoselelor care leagă capitala cu Ploieşti,
Urziceni, Giurgiu, Olteniţa, Alexandria, chiar plantaţiile de pe valea Ialomiţei, cele de la
Mărculeşti etc., sînt mărturii că aici se p o t obţine nu numai recolte mari şi regulate, dar
şi fructe de calitate superioară din cele mai multe soiuri. Faţă de necesitatea imperioasă
însă de a rezerva pământurile de la şes pentru cultura plantelor agricole, toate aceste
16 INTRODUCERE

exemple nu pot servi ca îndemn pentru extinderea în cîmpie a culturii prunului, şi în


general a culturilor comerciale de pomi, ci numai ca orientare pentru cultura pomilor în
grădinile de lîngă casă şi în cele ale cooperativelor agricole de producţie destinate să
producă fructe pentru consumul local. Terenurile ce se vor folosi în acest caz vor fi
versanţii văilor, de preferinţă cei cu posibilităţi de irigare.
Scăderea procentului de pruni nu înseamnă scăderea şi a producţiei, dimpotrivă,
ea creşte prin mărirea recoltelor la unitatea de suprafaţă, iar sortimentul de prune se îm­
bunătăţeşte prin înmulţirea exclusivă a soiurilor valoroase, cu precădere a celor de masă.
într-adevăr, cu tot procentul ridicat de livezi încă nepuse pe rod, producţia de
prune a crescut de la 1600 kg în 1951 la 3 500 kg în 1956 şi la 8 600 kg/ha în 1959. Con­
comitent cu aceasta, producţia globală de prune a înregistrat în cifre rotunde :

1952 238 300 tone 1958 559 400 tone

1953 S - -532100 „ 1959 738 200 „


1954 300 000 1960 496 500
1955 608 400 1961 629 800
1956 309 300 1962 370 500
1957 339 500 1963 662 800
1964 318 100 tone

Ca efect al dezvoltării ştiinţei noastre pomicole şi al aplicării rezultatelor experi­


mentale în producţie, staţiunile pomicole şi numeroase gospodării agricole socialiste obţin
recolte mari de prune în fiecare an. Astfel, livezile staţiunii experimentale Istriţa
(raionul Mizil) dau recolte susţinute de 15 ani, iar producţia maximă obţinută a atins
24 112 kg/ha (1960). Staţiunile experimentale Bistriţa şi Geoagiu obţin de asemenea recolte
în fiecare an^ înregistrînd recorduri de 13 671 respectiv 19 594 kg prune la hectar. Secţia
Erai Alb al G.A.S. Lăicăi regiunea Argeş, a obţinut în anii 1958 şi 1959 o producţie
de peste 21 000 kg/ha, iar G.A.S. Săftica, regiunea Bucureşti 24 000 kg/ha în 1959.
Anul 1960 a fost defavorabil pomiculturii, cu toate acestea producţia globală de
prune a atins 496 528 tone ; în anii 1962 şi 1964 producţia de prune a înregistrat scăderi
sensibile, datorite calamităţilor şi ca efect al alternanţei de rodire.
î n 1963 Staţiunea experimentală Voineşti a obţinut producţii medii de prune de
27 720 — 34 100 kg/ha la soiul Tuleu gras şi 34 760 — 3 9 1 6 0 kg/ha la soiul Anna Späth ;
producţiile record au fost : la soiul Tuleu gras de 258 kg/pom respectiv 56 760 kg/ha ;
iar la soiul Anna Späth 256 kg/pom respectiv 55 000 kg/ha.
î n ce priveşte forma de valorificare a recoltelor de prune, este caracteristic faptul
că an de an cresc consumul de prune proaspete, exportul acestora, precum şi producţia de
marmeladă, gem şi alte derivate industrializate.
ORIGINEA, CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE
ALE PRUNULUI

SPECIILE DIX CARE PROVIN SOIURILE DE PRUN CULTIVATE

Speciile de prun, ou toate soiurile cultivate, fac parte din fam. ROS ACEAE, subfam.
PBUNOIDEAE, g. PRUNUS L.
Dintre cele circa 30 de specii cunoscute ale genului Prwnus, pentru pomologie pre­
zintă interes numai 14—15 ; in cele ce urmează se dau descrierea şi caracterizarea lor agro-
biologică.

Prunul comun sau prunul dc grădină ( P . domestica L . ) , denumit şi prun vfnăt.


Existenţa prunului comun in stare sălbatică n-a fost stabilită cu certitudine. Indicaţiile
unor botanişti care l-ar fi găsit sînt combătute de alţii, care susţin că în toate cazurile
a fost vorba de plante sălbăticite, nu sălbatice.
După cercetările întreprinse de V. A . В î b i n şi P. M. J u к o v s к i, prunul
comun a provenit din încrucişarea naturală a porumbarului cu corcoduşul, ceea ce a fost
confirmat atît prin hibridări artificiale făcute de В î b i n, cît şi prin studii chimice
asupra fructelor de prun comun, în care s-a găsit pe de o parte acid citric, prezent în fructele
de corcoduş, dar absent în cele de porumbar, iar pe de altă parte substanţe taninoase,
caracteristice porumbarului, însă absente în fructele de corcoduş. M. B. C r a n e şi
W . J. L a w r a n c e (74) prezintă de asemenea dovezi convingătoare în acest sens.
încrucişarea naturală dintre porumbar şi corcoduş nu putea să aibă loc, desigur,
decît la hotarul dintre ariile lor de răspîndire, adică în Caucaz, eventual în Asia Mică
sau în Balcani. Astfel, după unii autori, în preajma principalului lanţ al Munţilor
Caucaz s-ar fi găsit crînguri întregi de hibrizi naturali între porumbar şi corcoduş,
formaţi în condiţii de suficientă căldură şi umiditate, însă de insuficientă lumină.
Părerile unora, care socotesc această floră sălbăticită pe motiv că nu prezintă un
areal mare de răspîndire, nu rezistă analizei. Prunul domestic este un bexaploid, porum­
barul fiind tetraploid, iar corcoduşul diploid. Apariţia unui hexaploid nu putea fi decît
un fenomen rar, încît puţinele plante ivite, probabil în preajma aşezărilor omeneşti şi
luate în cultură, nu s-au mai putut răspîndi prin păduri în milioane de exemplare. Aceasta
cu atît mai mult cu cît apariţia prunului domestic ar putea fi de dată relativ recentă,
adică cu 7—10 mii de ani în urmă, cînd omul păşea în etapa de cultură a plantelor şi
ca atare restrîngea arealul de răspîndire a speciei dincolo de condiţiile naturale modifi­
cate de el.

2 - е . 4670
18 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

G. H e g i subîmparte P . domestica L. în următoarele 3 subspecii :


— insititia (L.) Poiret cu varietăţile: Juldana L. (scolduşe, ovăzeşti), pomariorum
Bout (Spillinge) şi cerea L. (mirabele). Caracterele principale ale subspeciei sînt : forma de
arbustoid, ramurile pînă la 2 ani complet pubescente, cîteodată formînd spini, mugurii
de iarnă pubescenţi, petalele florii lungi pînă la 8—10 m m şi albe-curat, fructul globulos,
lung de 20—40 mm, cu pulpa foarte aderentă la sîmbure;
— italica B o r t h cu varietăţile : claudiana Poir (renclode) şi ovoidea Mart (prunele
ouşoare). Are următoarele caracteristici : planta mai mare ca la ssp. insititia, ramurile
de un an fin pubescente şi fără ghimpi, frunzele obtuze, petalele florii lungi de 8—10
pînă la 15 mm, albe-curat, fructele lungi de 30—50 mm, iar pulpa fructului dulce şi
foarte aderentă la sîmbure ;
— oeconomica Borkh cu varietăţile : subrotunăa Bechst (prune rotunde), oxycarpa
Bechst (prune elipsoidale), mamillaris Schübl et Mart (prune-curmale), jumâtate-perje
şi pruneauliana Ser. apud D.C. (adevărate perje). Caracterele distincte ale subspeciei
oeconomica sînt : forme de pomi ca regulă, ramurile numai în primul an puţin pubescente
sau complet glabre şi fără să formeze spini, frunzele lungi de 50—100 mm, cu vîrful
ascuţit şi cu peţioli pînă la 25 mm, petalele florii lungi de 7—12 mm, de culoare albă-
verzuie, fructul de regulă alungit pînă la ovoid (40—70 mm), în majoritatea cazurilor cu
pulpa neaderentă la sîmbure.
Oricare ar fi apartenenţa sistematică şi explicaţia negăsirii pînă în prezent a pru­
nului comun în stare sălbatică, caracterele şi însuşirile lui mai de seamă trebuie consi­
derate ca efect al condiţiilor de formare arătate mai sus, pe care specia le-a asimilat ini­
ţial, ca şi al celor în care este cultivat de mii de ani. Astfel, creşterea rapidă a prunului
şi intrarea pe rod la o vîrstă relativ mică, precum şi înclinarea multor soiuri spre rami­
ficarea anticipată a creşterilor anuale, nu puteau să se dezvolte ca însuşiri distincte decît
în prezenţa unor condiţii de căldură şi umiditate îndestulătoare. Lăstarii lungi şi subţiri
sînt indicii de formare în condiţii de insuficientă lumină, iar lipsa sau foarte slaba pubes-
cenţă a lăstarilor şi a frunzelor, mai ales pe partea inferioară, poziţia atîrnîndă a frunzelor,
apoi pedunculul lung şi subţire al fructelor, pieliţa lor subţire acoperită cu pruină s.a.
sînt caractere de adaptare în vederea scuturării plantei de excesul de apă ce-1 provocau
ploile dese.
Prunul comun este reprezentat printr-un număr de peste 1 000 de soiuri, dintre care
cele mai valoroase sînt prunele vinete (Vinete româneşti, Vinete de Italia, Vinete timpurii
de Bühl, Vinete Wangenheim, Tuleu gras, Boşioare văratice, Gîtlane, Bărdace, Agen,
Uriaşe, Tragedia, Stanley etc.). Multe din aceste soiuri sînt formate în condiţiile ţării
noastre (soiuri indigene : Tuleu gras, Boşioare văratice, Gîtlane, Bărdace etc.). Soiurile
de prun comun cresc sub formă de pomi sau arbustoizi înalţi de 3—4 pînă la 10—12 m.
Formele arbustoide se pot înmulţi şi pe cale vegetativă, încît se obţin pomi pe rădăcini
proprii.
Sistemul radicular al prunului este superficial, adaptat la solurile subţiri şi umede,
specifice zonei dealurilor în care s-a format. Ca atare, prunul cere soluri cu suficientă reve-
neală, putînd însă suporta chiar excesul de apă şi solurile slab aerate.
Scoarţa trunchiului şi a ramurilor este la început de culoare cenuşie-roşiatică şi
netedă, apoi cenuşie şi crăpată mai mult longitudinal şi mai puţin transversal. Lemnul
este tare, de culoare roşiatică-cafenie deschis. Lăstarii sînt glabri sau iniţial slab pubes­
cenţi, întîi de culoare verde-roşiatică, apoi violetă, iar mugurii mici, de formă conică.
Frunzele sînt de mărime şi formă variate, eliptice sau obovate, destul de groase, cu mar-
SPECIILE D I N С А Н Е PBOVIN SOIURILE DE PRUN CULTIVATE 19

ginile crenate sau serate şi cu peţiolul destul de gros. Florile sînt mici, de culoare albă-
verzuie şi cu pedunculii subţiri şi scurţi ; sînt aşezate cîte 1 —3 într-o inflorescenţă şi se
deschid o dată cu frunzele, mai rar premergînd înfrunzirea.
Fructele prunului comun sînt de asemenea foarte variate ca mărime, formă şi
culoare. î n greutate ele oscilează între 15—20 şi 80—90 g ; forma lor poate fi turtită, glo-
buloasă, elipsoidă, ovoidă sau invers-ovoidă şi cu gît mai mult sau mai puţin pronunţat.
La unele soiuri fructele sînt turtite lateral, iar brazda ventrală este cînd mai adâncă,
cînd superficială sau foarte superficială. Pieliţa fructelor este subţire, de culoare vânătă
in mod predominant, putând însă fi şi verde, galbenă, roşie, ori violetă, acoperită cu o
brumă mai mult sau mai puţin intensă. Pulpa este suculentă şi dulce, de regulă neade­
rentă la sîmbure, însă există şi soiuri cu pulpa aderentă ; culoarea pulpei este in general
verde-gălbuie. Sâmburele este alungit şi turtit lateral, cu suprafaţa alveolată, cu carena
ventrală redusă şi cu şanţul dorsal mai mult sau mai puţin adînc. Sămânţa în m o d obişnuit
este amară la gust.
Prunul comun se înmulţeşte prin drajoni şi sâmburi, iar cele mai multe soiuri supe­
rioare prin altoire. O bună parte din soiurile prunului comun, cum sînt soiurile româ­
neşti Eoşioare văratice, Doronţ, Prunul galben şi altele, se p o t folosi şi ca portaltoi.
Principalele zone de cultură a prunului pe glob sînt ţările balcanice şi meditera­
neene, cele din Europa centrală şi occidentală şi din partea europeană de sud a U.E.S.S.
Dincolo de Marea Caspică, pe măsură ce clima devine mai continentală, arealul de cultură
a prunului comun se micşorează treptat, luîndu-i locul prunul chinezesc sau cel de Ussuria.
î n Europa, dincolo de Volga, cultura prunului obişnuit nu este posibilă fără măsuri spe­
ciale de adăpostirc. î n republicile socialiste sovietice Letonă, Estonă şi Lituană şi în ţările
scandinave, prunul comun este cultivat numai de amatori. î n Statele Unite ale Americii,
prunul comun reuşeşte bine numai în ţinuturile de vest, îndeosebi în California, unde
ocupă peste 40 000 ha.

Scolduşul şi Goldanul ( P . insititia Jusl). Este o specie răspândită în zona climei


temperate din Europa şi Asia. D e asemenea în America este mult mai răspândit decât
prunul obişnuit, datorită faptului că plantele sînt mai rezistente la ger şi secetă şi mai
ales la oscilaţiile mari de umiditate, căldură etc., specifice zonelor de est şi centrale ale
Americii. î n stare sălbatică după unii autori n-a fost găsit, după alţii da. Flora B.P.B.
indică drept locuri unde se întâlnesc formele sălbatice de scolduş colinele şi coastele înso­
rite, precum şi marginile de păduri. Afară de acestea, la noi se întâlneşte mult subspontan
sau cultivat prin grădini, curţi şi pe cîmp, fiind uneori folosit pentru garduri vii.
Cei mai mulţi autori, inclusiv cei de la Flora B.P.B., deosebesc la P. insititia trei
varietăţi, şi anume :
— varietatea italica (Borkh), renclozii, care au lăstarii păroşi, ansă ramurile de
2 ani glabre şi fără spini, iar fructele mai mari (pînă la 50 m m în diametru), de culori
diferite, cu pulpa aderentă sau neaderentă la sîmbure, iar acesta relativ mic şi rotund ;
— var. syriaca (Borkh), din care fac parte şi mirabelele, cu coroana deasă şi ramu­
rile de asemenea fără spini, cu fructele globuloase puţin alungite, de culoare galbenă,
mai rar roşie sau v e r d e ;
— var. nigra (Nym.) p o m sau arbustoid, cu ramuri spinoase, flori albe şi fructe
mici, de culoare vânătă-închis aproape neagră. Din această varietate face parte prunul
Saint Julien, folosit în pomicultură ca portaltoi.
20 ORIGINEA, CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

In Flora R.P.B, nu se arată din care varietate fac parte prunele damascene, care
după port sînt foarte asemănătoare cu Saint Julien, însă an fructele mult mai acre şi
astringente. După unii autori (66, 109, 149, 261), prunele damascene fac parte din varie­
tatea syriaea.
Scolduşul, ca şi goldanul, creşte sub formă'de pomi sauarbustoizi spinoşi cu coroana
mai deasă decît a prunului comun. Tulpina ramifică uşor şi prezintă spini. Scoarţa, de
culoare cenuşie, la început este netedă, iar mai tîrzhi crapă longitudinal şi mai puţin
transversal. Lăstarii au internodiile scurte şi sînt pubescenţi. Frunzele sînt relativ mici,
subţiri, însă cu ţesuturile dense, de culoare verde-închis, de formă obovată pînă la eliptică,
cu vîrful obtuz sau scurt acut, iar baza îngustată, cu partea inferioară a Iaminei pubes-
centă şi mai deschisă la culoare şi cu marginile crenate. Florile sînt de asemenea mici, de
culoare albă, obişnuit cîte 2, rareori cîte 1 sau 3 la un loc, pistilul şi tubul calici al sînt
glabre, iar pedunculul subţire.
Fructele au forma sferică, subrotundă sau alungită, adesea formînd un gît mai
mult sau mai puţin pronunţat, de culoare deosebită, după cum s-a arătat mai sus, de la o
varietate la alta. PieUţa fructelor este subţire şi densă, iar pulpa consistentă, suculentă,
cu gust acru, astringent (la damascene) sau dulce (la mirabele) ; la damascene este aderentă
la sîmbure, iar la mirabele neaderentă sau parţial aderentă. Sîmburele este ovoid şi bombat,
cu crestele ventrale aproape şterse şi cu şanţul dorsal vizibil.
Pe lîngă rezistenţa destul de mare la ger şi secetă, ca şi faţă de bolile criptogamice,
scolduşul şi goldanul sînt foarte productivi, nefiind pretenţioşi nici faţă de condiţiile de
cultură. De multe ori reuşesc bine şi produc abundent chiar nefiind îngrijiţi sau primind
o îngrijire sumară.
Se înmulţesc atît prin sîmburi, cît şi pe cale vegetativă, prin drajoni. î n cazul
înmulţirii prin sîmburi îşi transmit bine însuşirile ereditare, ceea ce în producţia de fructe
şi chiar de portaltoi are importanţă.
Scolduşul, ca şi goldanul, prezintă multe forme şi soiuri, dintre care unele sînt
foarte rezistente la ger, încît se cultivă în ţările nordice, ca Suedia şi Norvegia; altele,
prezentînd o mare rezistenţă la secetă, înaintează mult în zona de stepă, pînă în cursul
inferior al fluviului Volga.
La noi în ţară P. insititia este reprezentat prin numeroase soiuri de Scolduşe, Col-
duşe, Goldane şi altele, de asemenea foarte rezistente.
I. V . M i c i u r i n a folosit această specie în lucrările sale de hibridare creînd
soiurile Eenclod-reforma, Eenclod colhoznic, Cernosliv de Kozlov şi altele.

Corcoduşul sau mirobolanţii (P- cerasifera Ehrh. ; P. divaricata Ldb. ; P. myro-


bolana Lois ; P. vacJmscMiil Breadze). Denumirea de mirobolane se atribuie şi unor fructe
din India de vest, care nu fac parte din genul Prunus şi care erau folosite pentru tăbăcit,
vopsit, fabricat cerneală sau în scopuri de conservare. După multitudinea denumirilor se
vede că părerile botaniştilor sînt împărţite şi în ce priveşte corcoduşul.
Din corcoduş se trag cîteva varietăţi decorative, ca var. pendula Baylei cu ramurile
pletoase, var. élegans Bean cu marginile frunzelor albe, var. Pissarăii cu frunzele, florile
şi fructele colorate intens în roşu. Ultima varietate se cultivă la noi foarte mult prin parcuri,
dar prezintă interes şi din punct de vedere pomicol.
î n stare sălbatică corcoduşul creşte în Caucaz, unde se găsesc masive întregi, în
partea muntoasă a E.S.S. Turkmene, apoi în Asia Mică, Asia Centrală şi în India, de ase-
SPECIILE DIN C A R E PROVIN SOIURILE DE PRUN CULTIVATE 21

menea în ţările balcanice. î n ţara noastră se găseşte în regiunile Cluj, Hunedoara, Banat,
Oltenia, Argeş, Ploieşti, Bucureşti etc.
Numeroasele tipuri de mirobolan cultivat sînt răspîndite în toate ţările unde se
cultivă prunul, inclusiv în unele state din America. L a noi este cultivat în întreaga ţară,
cu precădere în regiunea subcarpatică meridională şi mai ales în regiunea Argeş.
N . V . K o v a l e v recomandă împărţirea tipurilor cultivate de mirobolan în 8
grupe, după provenienţa lor, şi anume din : 1) Balcani, 2) Caucazul de nord, 3) Gruzia de
vest, 4) Armenia şi Iran, 5) litoralul Marii Gaspice, 6) Crimeea, 7) Asia Centrală şi 8) India.
Corcoduşul este u n p o m puternic ramificat, înalt de 5—6 m , puţind ajunge la
8—10 şi chiar 12 m , alta dată un arbustoid de 3—4 m în înălţime sau chiar un arbust.
Prezintă tendinţa de a forma o singură tulpină şi nu drajonează decît unele tipuri. Această
însuşire este pozitivă din punctul de vedere al cerinţelor faţă de portaltoi.
Sistemul radicular este uşor adaptabil la diferite soluri, încît corcoduşul creşte bine
atît pe solurile mai umede, cît şi p e cele revene şi chiar p e solurile mai uscate sau slab cal-
caroase. Cu toate acestea nu este destul de rezistent la secetă, încît se pune problema cău­
tării sau creării unor tipuri cu aceste însuşiri, ceea ce este foarte posibil date fiind poli­
morfismul pronunţat şi marea plasticitate a acestei specii.
Coroana pomului este alungită şi cu ramurile aplecate cind sînt încărcate cu fructe.
Lăstarii sînt glabri, culoarea ramurilor tinere roşcată-cafenie, iar a celor bătrîne cenuşie-
închis. Lemnul este de regulă albicios şi destul de tare.
Frunzele variază ca formă de la ovate şi obovate pînă la eliptice şi chiar lanceolate,
au vîrful acut, marginile neregulate şi fin serate, iar baza brusc îngustată şi rotundă ;
sînt glabre sau slab pubescente p e nervura mediană. Florile sînt relativ mici, albe şi d e
regulă cîte una, rareori cîte două, î n fiecare mugure floral. înfloreşte devreme, anticipînd
înfrunzitul cu 2—3 zile, iar florile sînt foarte rezistente la îngheţ.
Fructele sînt glabre, de mărime variată, în general însă mici, mai rar mijlocii (20—
25 m m diametru) şi foarte rar mari, de formă sferică, elipsoidă sau ovoida şi de culoare
tot variată : galbenă-deschis, roşie de toate nuanţele sau neagră. Pulpa este aderentă
sau semiaderentă la sîmbure ; cînd fructul este copt devine moale, m a i mult sau mai puţin
zemoasă, altă dată mălâiaţă, dulce sau dulceagă la gust, cu o aciditate slabă sau destul
de pronunţată mai ales p e lîngă pieliţă, însă lipsită de taninozitate şi aromă şi, ca atare,
mediocră pentru consum. Sîmburele este de mărime mijlocie spre mică, de formă scurt-
ovoidă, neted sau aspru, de culoare cafenie-deschis, cu crestele ventrale reduse şi cu şanţul
dorsal mai întotdeauna prezent.
Bodeşte extrem de abundent şi aproape în fiecare an. Afară de aceasta el este unul
din portaltoii întrebuinţaţi p e scară largă pentru speciile sîmburoase ca prun, piersic
şi cais.
Corcoduşul se înmulţeşte foarte uşor prin sîmburi şi greu p e cale vegetativă, însă
s-au găsit tipuri atît în alte ţări (U.E.S.S., Anglia, B . D . Germană şi B . F . Germană), cît
şi la noi care se pretează la înmulţirea vegetativă.
Corcoduşul constituie u n material preţios pentru lucrările de ameliorare a prunului,
î n Grădina botanică din Nikitsk-Ialta cercetătorii sovietici I. N . В e a b o v , K . F. К o s-
t i n a şi alţii au obţinut un număr de circa 20 de soiuri de corcoduş cu fructe mari pînă
la 40 g în greutate şi cu coacerea începînd de la 15 iunie. Dintre acestea p o t fi citate soiurile
Urojainaia, Nikitskaia jeltaia, Purpurovaia s.a., deosebit de bune la gust.
Valoarea corcoduşului c a material de ameliorare este cu atît m a i mare, cu cît
această specie se pretează uşor la încrucişări cu alte specii, îndeosebi cu porumbarul,
22 ORIGINEA, CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

caisul, chiar şi cu migdalul şi cu speciile americane şi chinezeşti de prune, cu vişinul vestic


de nisipuri {Gerasus Besseyi Baylei) s.a. Astfel H . K . E n i k e e v a obţinut prin încruci­
şarea corcoduşului cu G. Besseyi un portaltoi pitic pentru prun, iar cercetătorii de la
Grădina botanică din Nikitsk au obţinut, prin încrucişarea corcoduşului cu soiurile de
prun chinezesc Burbank şi Wikson, o serie de soiuri cu prune mari şi foarte bune la gust,
cum sînt Pobeda de 40—50 g, Iskuşenie de 45—60 g etc.
Corcoduşul este în acelaşi timp şi unul dintre părinţii prunului Marianna, un foarte
bun portaltoi, creat în Texas, care se înmulţeşte uşor pe cale vegetativă. Al doilea părinte
al prunului Marianna pare să fie una din speciile americane, cel mai probabil P . munso-
niana Wight et Hedrick.

Porumbarul ( P . spinosa L.). î n stare sălbatică porumbarul creşte în toată Europa,


mai ales în partea de sud şi sud-est, de asemenea în Africa de nord şi într-o mai mică
măsură în Asia de vest şi Asia Centrală. La noi este reprezentat prin diferite tipuri în zona
dealurilor, în silvostepă şi în stepă, fiind în aceasta din urmă singurul reprezentant al
genului Prunus întîlnit mai des.
Este un arbust înalt pînă la 1 m în regiunea de stepă sau 1,5—5 m în regiunea
dealurilor ; în alte părţi e şi mai înalt. Bamifică puternic, formînd ramuri strîmbe şi
ghimpoase, iar unele ramuri scurte se termină cu ghimpi. Scoarţa tulpinii nu crapă.
Arbustul drajonează destul de bine, însă nu se întinde atît de repede, ca de exemplu
zmeurul. î n orice caz, însuşirea de a drajona constituie un defect în cultură.
Lăstarii tineri sînt pubescenţi, mugurii foarte mici, ovoizi, iar cei floriferi mai
bombaţi, cîte 2—3 într-un punct de creştere. Frunzele sînt mici, scurt peţiolate şi cu
marginile serate. Florile apar cîte una din fiecare mugure florifer şi sînt mici, de culoare
albă. întrucît mugurii sînt aşezaţi foarte des pe ramurile-buchet, arbustul înflorit apare
acoperit complet c u flori.
Fructele sînt mici, sferice sau puţin alungite, scurt pedunculate, de culoare vînătă
închis sau neagră şi puternic brumate. Pulpa este verzuie, densă şi foarte astringentă la
gust, încît fructele nu se p o t consuma în stare proaspătă decît la supracoacere ; ele se
folosesc mai mult în industrie pentru prepararea de dulceţuri, oţet, lichior sau pentru
murat. Sîmburele este aderent, mai rar semiaderent, asimetric, turtit lateral şi cu supra­
faţa aspră.
Cu toate că numai unele rădăcini ale porumbarului pătrund adînc în pămînt, el este
foarte rezistent la ger şi secetă. D e asemenea porumbarul se adaptează bine la diferite
soluri, începînd cu cele umede şi terminînd cu cele uscate. El prezintă foarte multe tipuri,
cele mai preţioase fiind tipurile care nu drajonează.
I. V. M i c i u r i n a creat pe calea hibridării un soi de porumbar care nu drajo­
nează, precum şi soiuri nobile de porumbar, cum sînt Porumbarul dulce, Porumbarul
de desert şi Benclod-porumbarul.
La noi au fost obţinuţi numeroşi hibrizi între porumbar şi mirobolan, porumbar şi
diferite soiuri româneşti de prun, în vederea obţinerii unui portaltoi bun pentru cultura
prunului în stepă.
Pe lîngă folosirea ca material de încrucişare, porumbarul se foloseşte în pomicul­
tură şi ca portaltoi pentru formele pitice de piersic, prun şi cais, însă această întrebuinţare
se face pe o scară foarte mică din cauză că drajonează. De remarcat în privinţa folosirii
porumbarului ca portaltoi este faptul că în convieţuirea cu altoiul el ajunge la grosimi
mult mai mari decît atunci cînd creşte nealtoit.
SPECIILE DIN CARE PROVIN SOIURILE DE PRUN CULTIVATE 23

Prunul chinezesc ( P . salicina Lindl ; P . trißora E o x b ) . Este răspîndit în partea de


sud-est şi de nord a Chinei. Se prezintă sub forma unui p o m înalt pînă la 10—12 m, cu
ramuri lungi, răsfirate şi bifurcate, cu scoarţă roşiatică, cu frunzele ovate sau obovat-
alungite, amintind frunzele de piersic, cu vîrful brusc ascuţit şi marginile fin dublu serate,
de culoare verde-viu, lucioasă. Inflorescenţele ce rezultă dintr-un mugure floral conţin
cîte 3 flori albe. Fructele sînt destul de mari, de formă globuloasă, exclusiv de culoare
galbenă sau roşie deschis, cu pulpa semiaderentă la sîmbure şi de calitate comună. Sîm-
burele este mic.
Este prunul cu cea mai timpurie înflorire, pentru că are repausul de iarnă foarte
scurt. Cu toate acestea este foarte rezistent şi foarte productiv în condiţiile din patria lui.
î n condiţiile din Europa suferă din cauza brumelor.
Prunul chinezesc este prototipul multor soiuri cultivate. Ca atare, el nu interesează
mult pomicultura noastră din cauza înfloritului prea de timpuriu şi a calităţii relativ infe­
rioare a fructelor, însă este un material foarte valoros pentru hibridare, dat fiind că se
încrucişează uşor cu multe alte specii şi transmite bine descendenţei mărimea şi aspectul
frumos al fructelor. Prunul chinezesc a fost folosit de către B u r b a n k î n lucrările sale
de hibridare. Astfel, hibridul lui В u r b a n к denumit Plumcot a fost obţinut de el în
anul 1901 prin încrucişarea sexuată a acestui prun cu zarzărul.

Prunul de Ussuria ( P . ussuriensis K o v . et. Kost.). Socotit de unii botanişti (S к v o r-


ţov) ca o varietate a prunului chinezesc, nu se găseşte în stare sălbatică ; în stare sălbă­
ticită creşte în Manciuria de nord şi în Primorie, iar în ultimul timp a fost răspîndit în
toată Siberia pînă la Urali. Această răspîndire se datoreşte rezistenţei foarte mari la ger
a prunului de Ussuria, adaptabilităţii sale mari la diferite soluri, faptului că intră repede
pe rod, coacerii timpurii a fructelor şi calităţii mulţumitoare a acestora.
Pomul este mic, de 2,5—3 m înălţime, şi drajonează puternic, însă poate atinge şi
înălţimi mai mari, pînă la 8—10 m. Forma coroanei variază de la cea fusiformă pînă la
răsfirată. Lăstarii sînt subţiri, de culoare roşie-vineţie, cu numeroase lenticele, iar frunzele
tot subţiri, de culoare verde-viu şi de forme care variază de la lanceolată pînă la larg-
ovată şi chiar rotundă. înfloreşte foarte devreme.
Fructele sînt de mărime şi forme variate (de la 3 pînă la 37 g şi de la globuloase
şi turtite pînă la alungite), pedunculate şi de culoare galbenă, roşie-aprins sau vînătă, cu
pulpa dulce, suculentă şi aţoasă, de regulă aderentă la sîmbure, cu pieliţa grosieră. Ele
se coc devreme şi nu se ţin pe p o m . Calitatea lor este mediocră.
întrucît la prunul de Ussuria repausul obligatoriu de iarnă este scurt, el ar fi afectat
de gerurile tîrzii şi de aceea nu reuşeşte decît în regiunile cu toamna scurtă şi cu iarnă
geroasă şi prelungită, în care caz rămîne în repaus pînă la sosirea primăverii şi astfel scapă
de gerurile tîrzii.
Se foloseşte ca portaltoi şi la crearea soiurilor de prun rezistente la ger. Cînd se în­
mulţeşte prin sîmburi, îşi păstrează caracterele, ceea ce este o calitate preţioasă

Prunul american ( P . americana Baylei). î n Europa, deci şi în ţara noastră, se cul­


tivă numai unele soiuri provenite din P . americana; în America însă reprezintă specia
principală atît în flora pomicolă sălbatică, cît şi în cultură, unde este reprezentată prin
numeroase soiuri.
24 ORIGINEA, CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE A L E PRUNULUI

Pomul sălbatic creşte prin păduri pe versanţii masivului muntos din partea de
est a S.TT.Â., începînd din Mexic şi pînă în Canada. î n partea de vest această specie
este reprezentată printr-o subspecie — P. americana lanata Sudw.
î n înălţime prunul american ajunge pînă la 9 m, formînd o coroană largă şi răsfi­
rată, din cauza unghiurilor mari (pînă la drepte şi chiar obtuze) sub care pleacă ramurile
principale, ele însele fiind lungi, arcuite, chiar atîmînde spre periferie şi acoperite de spini.
Culoarea scoarţei este cenuşie-vineţie caracteristică şi foarte aspră din cauza lenticelelor
mari şi numeroase şi a plăcilor de scoarţă cu caracter solzos. Lăstarii sînt glabri sau slab
pubescenţi, iar frunzele mari, obovat-alungite, acuminate spre virf şi rotunjite la bază,
cu marginile adine şi dublu serate, ceea ce constituie un caracter distinct. Laminele frun­
zelor sînt netede, uşor pubescente, devenind cu timpul pieloase, cu nervuri pronunţate
cu peţiolii lungi de 16—17 m m şi de obicei lipsiţi de glande nectarifere. Florile, cîte 2—5
într-o inflorescenţă, destul de mari (25 m m în diametru) şi cu pedunculii de lungime mijlo­
cie (12 —13 mm), subţiri şi glabri. Fructele sînt relativ mici (25 m m în diametru), de formă
foarte variată — globuloase, ovoide sau oblic trunchiate —, de culoare roşie-pal sau gal­
benă, cu sau fără pruină pe ele. Punctele subepidermice numeroase şi distincte, de culoare
albicioasă. Cavitatea pedunculară foarte mică sau inexistentă, c u brazda ventrală de ase­
menea ştearsă, fiind marcată printr-o linie. Pieliţa este groasă, densă, lipsită de luciu şi
astringentă la gust, iar pulpa aţoasă, de culoare galbenă, suculentă şi dulce, aderentă sau
neaderentă la sîmbure. Acesta din urmă este de formă scurt-ovoidă, mai mult sau mai
puţin bombat, cu vîrful ascuţit, cu suprafaţa netedă, crestele ventrale şi şanţul dorsal
vizibile.
La soiurile cultivate fructele sînt de mărime mijlocie şi mare, predominînd culoa­
rea roşie şi mai puţin cea portocalie. 8e coc în epoci foarte diferite, fiind bune la gust, însă
rămîn în urma soiurilor prunului obişnuit din cauza gustului acru-astringent al pieliţei
şi aderenţei pulpei la sîmbure.
Pomii cresc relativ încet, produc foarte mult şi drajonează puternic, din care cauză
nu se recomandă a fi cultivaţi pe rădăcini proprii. î n schimb aceşti pomi sînt mai rezistenţi
la condiţiile climatice nefavorabile şi la boli.

Prunul american dc grădină ( P . hortulana Baylei). Fate o specie preţioasă, deşi


reprezentată în cultură prin puţine soiuri ; se presupune că este un hibrid natural între
P. americana şi P . angustifolia. Fructele soiurilor provenite din această specie sînt mult
prea acre şi astringente pentru consumul în stare proaspătă, în schimb prezintă o exce­
lentă materie primă pentru prepararea jeleurilor, dat fiind că conţin multe substanţe
pectice.
Pomul ajunge pînă la 9 m înălţime, formînd o coroană răsfirată, cu ramuri sub­
ţiri, pline de ghimpi şi mult ramificate, cu scoarţa aspră, avînd lenticele rare, însă mari.
Frunzele sînt mari (70—120/40—50 mm), de formă larg-ovată, cu vîrful acut sau acumi-
nat, cu baza cordată şi marginile simplu, rar dublu serate, cu nervurile portocalii, pubes­
cente şi cu peţiolul lung (25 m m ) , de culoare roşiatică, cu 2—8 glande nectarifere mici.
Mugurii floriferi se formează în mod caracteristic cîte 2—6, numai pe ramurile de un an,
iar florile sînt de mărime mijlocie. Prunul american de grădină înfloreşte ultimul dintre
pruni ceea ce constituie un preţios caracter al speciei. Fructele sînt mici (25 m m diametru),
globuloase, de culoare roşie ori galbenă, cu pieliţa groasă, densă şi astringentă, ou pulpa
aţoasă şi aderentă la sîmbure, de culoare galbenă, suculentă, densă, dulce şi aromată.
Sîmburele, o void-alungit, mic, cu vîrful tras şi cu suprafaţa reticulata.
S P E C U L E D I N C A R E P B O V I N S O I U R I L E DE P R U N CULTIVATE 25

Soiurile provenite din P. hortulana reuşesc bine în partea de sud a S. U. A . Cele


mai valoroase dintre ele sînt Winneland, Kanawha, Goden Beauty şi altele, în general
foarte rezistente la transport.
Un alt grup de soiuri provin din subspecia P. hortulana Mineri, Baylei, care se deo­
sebeşte de specia-mamä prin frunzele sale mai mici şi fructele mai mari şi mai bine colo­
rate. Dintre aceste soiuri merită a fi citate Mineri, Forest Bose, Clinton şi altele.

Prunul canadian ( P . nigra Ait. ). Creşte în stare sălbatică în nordul Americii (Ca­
nada), pe liziera pădurilor şi pe malurile rîurilor.
P o m înalt pînă la 6 m, formează o coroană puţin ridicată, cu schelet foarte 'rezis­
tent, puţind suporta greutatea zăpezii şi a recoltelor. Eamurile sînt groase, cu scoarţa
subţire, care crapă puţin fără să exfolieze suberul ; în schimb sînt acoperite cu spini lungi,
roditori. Frunzele sînt mari, obovate şi puternic dinţate. Înfloreşte tîrziu, iar florile sînt
mari, pînă la 40 m m în diametru şi aşezate cîte 3—4 într-o inflorescenţă. Fructele sînt cu
pieliţa groasă, variate ca formă, culoare şi sezon de coacere, cu pulpa aţoasă şi aderentă
la sîmbure.
Această specie de prun este cea mai rezistentă la ger şi ca atare prezintă interes
pentru lucrările de selecţie, în care trebuie să se urmărească însă obţinerea de tipuri care
nu drajonează. Selecţionatorii din Siberia îi acordă multă atenţie, dat fiind că rezistă
pînă la —45°.

Prunul-cais ( Р . $ м ж т и - С а г г . ) . Asupra provenienţii acestei specii în Europa, se


ştie numai că în 1867 consulul francez Simon din China a trimis la Paris o plantă pentru
Muzeul de istorie naturală. î n formă sălbatică nu a fost găsită.
W . H . C h a n d l e r (42) consideră că atribuirea denumirii de specie prunului
Simonis nu apare justificată, întrucît acesta nu poartă nici un fel de caractere distincte
faţă de P . salicina.
Este un p o m cultivat şi la noi în ţară, însă pe o scara foarte restrînsă, înalt de 3 —4 m
cu coroana piramidală şi cu frunzele lungi, lanceolate, foarte asemănătoare cu ale piersi­
cului. Fructele sînt de mărime mijlocie sau mari, puternic turtite, cu cavităţi mari, mai
ales cea pedunculară, şi cu pedunculul foarte scurt. Pieliţa fructelor este tare şi aderentă,
de culoare roşcată-cărămizie, iar la coacerea completă roşcată-cafenie. Pulpa, de culoare
portocalie, este destul de suculentă şi totodată consistentă, aderentă la sîmbure, aromată,
destul de acră şi cu gust specific. Aceste fructe seamănă atît cu prunele, cît şi cu necta-
rinele şi chiar cu caisele. Totuşi caracterele lor predominante sînt cele de prune.
Soiurile existente nu prezintă interes pentru ţara noastră, întrucît pomii cresc
şi produc slab şi pier începînd din primii ani după plantare. Ca material pentru hibridări,
prunul-cais merită însă atenţie.

Prunul cu foi înguste ( P . angustifolia Marsh). Este un p o m originar din Texas,


înalt pînă la 4 m, cu coroana rămuroasă în formă de tufă, cu ramuri subţiri, geniculate
şi spinoase, cu frunzele lanceolat-alungite, ascuţite la bază şi la vîrf, cu limbul pielos.
Fructele sînt mici (pînă la 20 m m în diametru), ovoide, de culoare roşie-viu, cîteodată
galbenă, cu pulpa galbenă, fină, suculentă, acrişoară şi aderentă la sîmbure. Sîmburele
mic, ovoid, cu suprafaţa aspră, crestele reduse şi şanţul dorsal vizibil.
Creşte în stare sălbatică în America, însă nu prezintă interes decît subspeciile
Watsontii şi Varians, din care au provenit cîteva soiuri de prun.
26 ORIGINEA, CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

Prunul sălbatic al gîştclor ( P . Munsoniana Wight et Hedrick). Creşte in stare


sălbatică în partea de sud a S.TJ.A. Pomul, înalt de 7 —10 m, are ramurile subţiri,
geniculate şi răsfirate, cu scoarţa cenuşie, care exfoliază suberul, cu ghimpi rari sau
fără ghimpi. Frunzele sînt de formă alungit-lanceolată (100/30 mm), cu vîrful ascuţit
şi baza rotunjită, cu marginile mărunt serate. Florile, cîte 2—4 la un loc, de 20 m m dia­
metru, se deschid tîrziu. Fructele se c o c timpuriu, sînt de formă globuloasă, mici
(25 m m în diametru), de culoare roşie-viu ca a coacăzelor, rareori galbene, cu pulpa
suculentă, dulce şi aromată, însă puţin aţoasă şi aderentă la sîmbure. Sîmburele mic,
cu vîrful tras şi baza teşită oblic, cu brazda dorsală şi ventrală şi suprafaţa aspră.
Se crede că această specie a stat la baza creării şi a portaltoiului vegetativ
P . Marianna, ca şi a unui mare număr de soiuri, cultivate mai ales în America. Fructele
acestora din urmă sînt bune atît ca fructe de desert, cît şi pentru prelucrare, pentru
că au gust vinos reîmprospătător şi o culoare vie foarte atrăgătoare. Neajunsul lor este
aderenţa pulpei la sîmbure. Cel mai valoros dintre soiurile provenite din P . munso-
niana este soiul Wild Goose.

Hibrizii de prun-vişin. Acest grup este obţinut din încrucişarea vişinului ame­
rican de nisipuri (Prunus pumila L. var. Besseyi Wangh) cu prunul japonez sau de
TJssuria, făcută de selecţionatorul american N. E. H a n s e n şi în ultimul timp de
N. N. T i h o n o v în Orientul îndepărtat al U.E.S.S.
Sînt plante mici, ajungînd maximum la 3—4 m înălţime, care intră pe rod foarte
repede, de multe ori în al doilea an de la plantare. Deşi sînt rezistente la ger, în condi­
ţiile Siberiei suferă cîteodată de „opărirea" trunchiului, cînd acesta este acoperit de
un strat gros de zăpadă.
Cele mai cunoscute soiuri din acest grup sînt Opata şi Okia, create de N. E . H a n-
s e n, şi Novinka şi Dessertnaia, obţinute de N. N . T i h o n o v .

Prunul maritim ( P . maritima Marsh). Este o specie de prun care creşte în stare
sălbatică în zona dunelor de nisipuri de pe litoralul Oceanului Pacific. Forma şi dimen­
siunile pomului variază foarte mult, iar fructele sînt mărunte (pînă la 18,5 mm în dia­
metru), de culoare roşie-purpurie pînă la vînăt şi rareori de culoare galbenă. Sînt folosite
numai pentru jeleuri, fiind foarte astringente ; unele tipuri însă prezintă fructe cu gust
acceptabil.

Prunul pacific ( P . subcordata Beuth). Este o altă specie care creşte p e versantul
estic al munţilor din vecinătatea litoralului Oceanului Pacific. Este un p o m sau arbus-
toid, după toate aparenţele autosteril, care rodeşte însă pe bază de polenizare străină şi
care drajonează foarte uşor. Fructele sînt mărunte, necomestibile în stare proaspătă,
fiind destul de amare ; se folosesc pentru industrializare.

CARACTERIZAREA SOIURILOR DE PRUN DUPĂ PRINCIPALELE


PROPRIETĂŢI RIOLOGICE

Prunul cultivat cuprinde peste 2 000 de soiuri şi numărul acestora creşte de la


an la an prin introducerea în cultură a celor noi, create de amelioratorii din întreaga
lume. Soiurile existente şi cele ce se creează, fiind provenite din mai multe specii şi for-
CARACTERIZAREA SOIURILOR DE PRUN DUPA PROPRIETĂŢILE BIOLOGICE 27

mate în condiţii de climă şi sol foarte variate, prezintă o întreagă gamă de caractere
şi însuşiri privind arhitectonica rădăcinilor, caracterul de ramificare şi forma coroanei,
mărimea, forma şi culoarea frunzelor şi fructelor, epoca de coacere şi gustul acestora din
urmă, apoi creşterea şi dezvoltarea pomilor, maturizarea şi punerea lor pe rod, produc­
tivitatea, rezistenţa la ger şi secetă, la boli şi dăunători, durata de viaţă etc.
Soiurile formate în ţara noastră, mai ales cele provenite din P. insititia, sînt
adaptate la caracterul continental al climatului de la noi. Unele soiuri însă, provenite
din P. domestica, după cum se va vedea mai jos, nu sînt suficient de rezistente în anu­
mite anotimpuri.
î n ultimele secole, numeroase soiuri europene, din care unele se cultivă şi la noi
(Victoria, Kirke, Nectarina roşie, Benclod Oullins, Bencold violet, Ou galben), s-au
format în condiţiile climei maritime din Europa occidentală, încît plantele au devenit
şi mai pretenţioase decît prunul comun spontan atît faţă de căldură şi umiditate, cît
şi sub raportul repartizării acestora în cursul anului.
Alte soiuri, ca Vinete de Italia şi Bosniace, s-au format sub influenţa climei medi­
teraneene, mai caldă şi suficient de umedă, deosebită de cea continentală. Iată de
ce soiul Bosniace dă rezultate negative în sudul şi estul ţării noastre, precum şi în nordul
Moldovei, unde clima are un caracter continental, iar soiul Vinete de Italia nu rodeşte
bine decît în regiunile cu precipitaţii peste 600 m m pe an şi totodată suficient de calde.
Un exemplu edificator în această privinţă ni-1 oferă comparaţia dintre producţia soiului
Vinete de Italia la Staţiunea experimentală Istriţa şi la Staţiunea experimentală pomi­
colă din Soci (Caucaz) : în primul caz el este penultimul din 30 de soiuri, cu o producţie
medie pe 10 ani de 5,1 kg iar la Soci al 8-lea din"'50 de soiuri, cu o producţie medie
pe 8 ani de 28,95 kg pe p o m .
Aceste exemple arată că orice soi trebuie studiat şi cunoscut foarte bine sub
raportul provenienţei sale specifice şi al condiţiilor de formare spre a-i putea stabili o
agrotehnică adecvată sau a-1 folosi în modul cel mai eficient în lucrările de ameliorare.
Cu alte cuvinte, trebuie să cunoaştem cît mai bine cerinţele soiurilor faţă de fiecare
factor, ca şi faţă de complexul acestora, spre a putea obţine de la ele maximul de
producţie din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Perioadele de vîistă. La prun, perioadele de vîrstă sînt deosebite faţă de măr


şi păr în ceea ce priveşte durata. Astfel, perioada de creştere vegetativă durează 4—5
ani, uneori numai 2—3 ani, sau 6—7 ani. î n această perioadă coroana creşte în sus,
poziţia ramurilor de schelet rămînînd convergentă. î n fiecare an se nasc ramuri rodi­
toare în număr tot mai mare, iar vegetaţia se încheie târziu toamna. întrucît creşterile
anuale ating lungimi de la 70—80 c m pînă la 1,50 şi chiar 2 m , în faţa agrotehnicia-
nului, pe lîngă altele, se pune şi problema tăierilor în verde, spre a putea forma coroana
în timpul cel mai scurt şi cu maximul de economie pentru pom.
Perioadele de creştere şi rodire şi de rodire şi creştere durează cîte 2—3 ani,
astfel încît la 10—11 ani prunii la cele mai multe soiuri intră în perioada de plină rodire,
î n această perioadă coroanele prunilor ating volumul lor maxim, ramurile de schelet
încep să se răsfire şi să se îndoaie formlnd arcade, creşterile anuale la periferie sînt
din ce în ce mai mici, iar ramurile roditoare se usucă începînd de la baza ramurilor
de schelet. Pomul în această perioadă atinge maximul de rezistenţă faţă de ger, întrucît
îşi încheie vegetaţia devreme şi are tot timpul să-şi coacă bine lemnul.
28 ORIGINEA, CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

In tot acest timp nevoia de substanţe hrănitoare este în continuă creştere, de


aceea se măresc dozele de îngrăşăminte, la nevoie se suprimă culturile intercalate, se
termină c u tăierile de formare, continuîndu-se c u cele de rodire şi de întreţinere a
coroanei. L a pomii rău formaţi sau la care nu s-au făcut nici un fel de tăieri, se aplică
tăierile de corecţie.
Perioada de rodire în plin durează 10—15 ani, adică pînă la vârsta de 20—25 de
ani. In această perioadă creşterile anuale devin foarte mici şi la un moment dat înce­
tează, numărul de ramuri roditoare ce m o r anual creşte, iar al celor ce nasc descreşte ;
pomul, dacă nu este ajutat, rodeşte uneori periodic ; rezistenţa lui la ger scade datorită
epuizării. Becoltele care în prima jumătate a acestei perioade cresc din punct de vedere
cantitativ, în a doua jumătate descresc. î n această perioadă problema principală este
lupta pentru recolte mari şi susţinute, prin aplicarea tuturor verigilor unei agrotehnici
superioare. A c u m se administrează cele mai mari doze de îngrăşăminte, se fac tăieri de
rărire şi de uşoare întineriri, în zona secetoasă solul se lucrează mai adine şi repetat, se
c o m b a t riguros bolile şi insectele dăunătoare.
Perioadele următoare, de rodire şi uscare, uscare, rodire şi creştere, durează în
medie 6—7 ani. Se usucă tot mai multe ramuri roditoare de la centru spre periferia
coroanei (centrifug), dar paralel cu aceasta începe şi progresează uscarea ramurilor de
schelet, de la periferie spre centru (centripet), însoţită şi de uscarea ramurilor roditoare
purtate de ele. Becoltele s c a d în m o d progresiv, însă creşterile noi de lăstari lacomi
nu au l o c în aceeaşi proporţie şi intensitate c a la măr şi păr.
D i n cauza aceasta, la prunii în declin, n u se pune problema reîntineririi radicale a
pomului, în schimb se urmăreşte temperarea procesului de uscare şi prelungirea p e cît
mai mulţi ani a perioadei de rodire prin tăieri de întinerire parţială şi repetată.
Din aceleaşi motive, în practica producţiei la prun nu interesează nici perioadele
următoare de uscare treptată a pomului pînă la moarte, aceasta c u atît mai mult, c u cît
plantarea şi intrarea pe r o d a unei livezi p o t fi realizate mai repede decît regenerarea
unei livezi bătrîne.
Sistemul radicular al prunului este destul de dezvoltat, însă aproape niciodată nu
depăşeşte 5 0 % din greutatea totală a plantei. D u p ă studiile făcute de diferiţi cercetători
(B. F r i s c h e n s c h l a g e r , I. M o d o r a n şi I. D u m i t r a c h e ) , el constituie
27,4—31,9% pînă la 4 0 — 4 5 % din greutatea totală a pomului. Desigur că aceste cifre
oscilează mult î n funcţie de soi, portaltoi, condiţii de sol s.a.
Ca şi la celelalte specii de pomi, lungimea rădăcinilor la prunii maturi depăşeşte
raza coroanei de 2—3 ori şi chiar mai mult, în adîncime însă nu se dezvoltă prea
mult. Datorită acestei însuşiri, prunul reuşeşte destul de bine în soiurile subţiri, ca şi
în cele relativ u m e d e . D u p ă datele obţinute de N . C o n s t a n t i n e s c u şi P. P o p a
(65), A . Ş u t a , I. M o d o r a n şi I. D u m i t r a c h e (262), rădăcinile pomilor
altoiţi pe corcoduş se dezvoltă în lături pe o rază medie de 6 m , iar în adîncime pînă la
1,20 —1,30 m . Cele mai explorate straturi de pămînt sînt cele cuprinse între 18 şi 70 c m
în adîncime; în aceste straturi se găsesc peste 8 0 % din totalul rădăcinilor fibroase.
Sistemul de ramificare al rădăcinilor prunului variază mult în funcţie de specie.
D e reţinut este faptul că la corcoduş el este plastic, putîndu-se adapta la condiţii destul
de variate.
Bădăcinile active ale prunului sînt în general lungi şi subţiri, spre deosebire de
ale părului, care sînt scurte şi groase, sau ale mărului, care sînt scurte şi subţiri. E w o -
lina Z a j n b r o w i c z a găsit la corcoduş lungimi medii de 2,5 m m , limitele fiind
CARACTERIZAREA SOIURILOR DE P R U N DUPĂ PROPRIETĂŢILE BIOLOGICE 29

cuprinse între 1,09 şi 3,62 mm, şi grosimi de 0,05 mm. Afară de corcoduş, unele soiuri
româneşti de prun (Grase româneşti, Boşioare văratice, Galbene, Sticloase s.a.) au sis­
temul radicular puternic şi rezistent la ger, încît constituie o calitate în plus pentru a
servi ca portaltoi. Trebuieînsă remarcat că rădăcinile soiului Grase româneşti, de exemplu,

Fig. 1. — P r u n cu trunchi torsionat.

nu prezintă rezistenţă şi la secetă, fiind foarte superficiale, adaptate la soluri cu multă


reveneală, cu aciditatea mărită şi adesea înţelenite.
La mai multe soiuri de prun comun, şi mai ales la Goldane, Vinete româneşti,
Tuleu gras, Agen, Grase româneşti s.a., rădăcinile emit drajoni. Ţinînd seama de aceste
însuşiri şi de faptul că rădăcinile pomilor în genere sînt stadial mai tinere, deci mai plas­
tice ca partea aeriană, se recomandă înmulţirea soiurilor prin butaşi de rădăcină ori de
cîte ori se pune problema adaptării lor la condiţii noi de viaţă.
30 O R I G I N E A , C A R A C T E R E L E ŞI Î N S U Ş I R I L E AGROBIOLOGICE A L E PRUNULUI

La soiurile de prun, caracterul de creştere a părţii aeriene, pe lingă specificul


lui de genotip, variază destul de mult şi de la un soi la altul (fig. 1). In primii ani
de viaţă, prunul creşte repede, formînd lăstari lungi, uneori foarte lungi şi subţiri, ceea
ce denotă că sînt necesare tăieri de scurtare pentru a putea constitui un schelet solid
şi bine garnisit. î n pepinieră, altoii cresc în cîmpul I I pînă la 2,5—3 m în înălţime, iar
în primii ani după plantare în livadă s-au înregistrat creşteri pînă la 2—2,5 m. Axul
coroanei la majoritatea soiurilor de prun îşi încetineşte creşterea după 4—5 ani, încît
ramurile principale îl înăbuşă şi scoaterea lui devine inevitabilă. L a astfel de soiuri

Fig. 2. — Unghi de ramificare la soiul Timpurii.

(Arton, Victoria, Agen etc.) este mai bine să se formeze coroana după sistemul Eabaté,
sub formă de vas ameliorat, eventual etajat-rărită, însă numai cu două etaje. La soiurile
cu coroana răsfirată (Montfort), axul în general nu se dezvoltă, încît forma de vas so
impune cu atît mai mult.
Unghiurile sub care ramifică prunii sînt mici (pînă la 45°), (fig. 2), cum este cazul
la soiurile Simon, Izium Eric, Timpurii, Tuleu gras, Nectarina roşie, Eenclod Althan,
mijlocii (45—70°), ca la soiurile Agen, Vinete de Italia (fig. 3), Jefferson, Kirke, Eenclod
Oullins, Eenclod violet, Uriaşe, şi mari (70—90°), la soiurile Montfort (fig. 4), Eenclod
verde, Arton s.a. Capacitatea de ramificare şi înclinaţia spre ramificare anticipată variază
mult în funcţie de soi. Ele prezintă un deosebit interes mai ales în pepinieră, unde se
pune problema formării coroanei în cîmpul I I , cît şi în livadă, la tăierea de formare a
coroanei. Eamifică mult soiurile provenite din P . insititia, mirabelele, scolduşii, apoi
corcoduşul şi mai ales porumbarul ; de asemenea unii renclozi (Eenclod verde). î n schimb,
Eenclod Althan, Anna Späth, Vinete de Italia, Nectarina roşie ramifică slab. O rami­
ficare mijlocie prezintă cele mai multe soiuri, ca Agen, Vinete româneşti, Grase româ­
neşti şi altele. Creşterea de lăstari anticipaţi se observă la Vinete româneşti, Tuleu gras
(sub formă de „tulei"), Timpurii (spre vîrf) s.a. î n schimb, soiurile Anna Späth, Kectarina
roşie, Uriaşe şi altele dau lăstari anticipaţi cu greu sau de loc.
Pomii din soiurile cultivate sînt pomi de talie mijlocie sau mică. Ei ajung în
medie la 5—7 m înălţime, însă se găsesc indivizi (de corcoduş, prun negru) care ating
9—10 m. P e de altă parte sînt şi soiuri (Lincoln, Scolduş) care nu cresc mai mult de
4,5 m în înălţime.
CARACTERIZAREA SOIURILOR DE PRUN DUPA PROPRIETĂŢILE BIOLOGICE 31

Forma coroanei variază mai ales în funcţie de unghiul de ramificare a ramurilor.


Ea este fuziformă la Izium Eric, Simon, piramidală la Tuleu gras, Grase româneşti,

Fig. 3. — Unghi de ramificare Ia soiul Vinete de Italia.

invers piramidală la Anna Späth, Necrarina roşie, Uriaşe, globuloasă la Agen, R e n c l o d


negru, Ontario, turtită la Montfort, Arton, Victoria, E e n c l o d verde, Renclod B a v a y .

Fig. 4. — Unghi de ramificare la soiul Montfort.

Diametrul coroanei în perioada de rodire intensivă, cînd prin creşterile anuale


şi prin aplecarea ramurilor ea se lăţeşte la maximum, atinge 4—7 m . î n acest timp
diametrul trunchiului este de 20—30 c m , putînd atinge chiar 40 c m , c u m este cazul la
prunul Ciorăsc.
32 ORIGINEA. CARACTERELE ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

Prunii rodesc îndeosebi pe ramuri-buchet şi pe cele mijlocii. Numeroase soiuri


rodesc şi pe ramurile lungi de 1 an, care poartă muguri floriferi spre bază. Toate ramu­
rile roditoare p o t fi simple (monoaxiale) sau ramificate (fig. 5).

Fig. 5. —Tipuri de ramură fructiferă : 1, lungă (Vinete româ­


neşti) ; 2, mijlocie (Anna Späth) ; 3, scurtă (Nectarina roşie).

l î r s l a intrării pe rod, durata de viaţă a prunilor


şi productivitatea soiurilor

S-a arătat că prunii intră pe r o d la vîrsta de 6—6 a n i ; unele soiuri însă încep
să rodească la 3—4 ani după plantare. Unul şi acelaşi soi poate să-şi grăbească sau
să-şi întîrzie intrarea pe r o d în funcţie de portaltoi şi de condiţiile pedoclimatice. Portaltoii
viguroşi (corcoduşul) întîrzie intrarea pe r o d cu 1—2 ani faţă de porumbar sau de
portaltoii franc. Foarte devreme încep să producă unele tipuri de corcoduş, soiurile
provenite din prunul de Ussuria şi din cel chinezesc, precum şi hibrizii de prun-vişin.
Principalele soiuri p o t fi grupate după gradul de precocitate astfel :
— soiuri precoce : Agen, Timpurii, Nectarina roşie, Eenclod verde, Simon, Vinete
de Italia, Vinete Wangenheim, E e n c l o d Althan, Montfort, Victoria, Boşioare văratice,
Grase româneşti ;
V I R S T A I N T R Ă R I I PE R O D , D U R A T A D E V I A Ţ A ŞI P R O D U C T I V I T A T E A 33

— soiuri cu precocitate mijlocie : Tuleu gras, Jefferson, Anna Späth, Strop de aur,
Bărdace de Cotnari ;
— soiuri tardive : Uriaşe, Washington, Kirke, Bosniace, Izium Eric, Ou galben.
Durata de viaţă. La pruni în general este aproape de două ori mai scurtă decît
a merilor şi perilor. Acest specific al prunului este legat de dezvoltarea mai rapidă,
intrarea pe rod mai devreme şi rodirea mai abundentă a pomului. î n m o d curent, plan­
taţiile noastre de pruni îmbătrînesc şi nu mai produc rentabil la vîrsta de 25 —35 de ani.
î n condiţii de agrotehnică superioară însă, de sol mai fertil şi c u umiditate suficientă,
pomii rodesc pînă la vîrsta de 40 de ani, iar unii pomi izolaţi ating vîrsta de 45—50
şi chiar 70 de ani. Plantaţia de pruni de la Staţiunea experimentală Drăgăşani, situată
în lunca Oltului pe un sol fertil şi cu apă freatică la circa 2 m adîncime, se prezintă
la vîrsta de 37 de ani (1961) în pbnă vigoare, cu pomi sănătoşi, bogat garnisiţi, cu
ramuri roditoare şi cu producţii de 15 000 — 18 000 kg de fructe la hectar. Durata de
viaţă a prunilor chinezeşti, cà şi a hibrizilor lui N . E . H a n s e n, este mai mică
(pînă la 20 de ani).
Productivitatea. î n general este mare şi foarte mare, variind însă mult de la
un soi la altul, iar prodiicţia în cadrul unuia şi aceluiaşi soi de la un complex de condiţii
la altul. Producţia mai variază şi în funcţie de succesivitatea mărimii recoltelor : un an
cu recoltă foarte mare poate atrage după sine un an cu recoltă mică sau chiar fără
recoltă.
Periodicitatea de rodire la prun se datoreşte aceloraşi cauze care provoacă feno­
menul şi la măr, şi la păr, cu deosebirea că intensitatea lui este mult mai mică, din
cauză că diferenţierea mugurilor la prun este mai activă ca la celelalte două specii.
Principala cauză a rodirii neregulate este supraîncărcarea pomilor cu fructe în
anumiţi ani, cînd asimilatele aproape în totalitatea lor sînt absorbite de fructe, iar
procesul de diferenţiere a mugurilor rămîne neasigurat cu asimilate concentrate. Un
exemplu clasic în această privinţă 1-a oferit anul 1953, mai ales în regiunea Argeş, cînd
livezile de prun au dat o recoltă neobişnuit de bogată, iar în primăvara anului 1954 nu
au avut flori.
Unele studii recent făcute în U.E.S.S. şi unele observaţii efectuate de N . C o n -
s t a n t i n e s c u şi P. P o p a la Staţiunea experimentală Istriţaau scos în evidenţă
că, pe lingă alte cauze ale periodicităţii de rodire, fenomenul respectiv la prun poate
fi provocat şi de întîrzierea recoltării fructelor. Acestea rămînînd pe p o m împiedică sau
defavorizează procesul de diferenţiere a mugurilor floriferi pînă aproape de momentul
căderii frunzelor, cînd încă s-ar fi putut petrece fazele hotărîtoare de formare a rodului.
Astfel, la Staţiunea experimentală Istriţa, în parcelele plantate cu soiurile Anna Späth
şi Vinete româneşti, rîndurile de pruni culese în anul 1953 mai devreme au rodit în
anul 1954 mai abundent decît rîndurile culese mai tîrziu.
î n m o d obişnuit, la prun, periodicitatea de rodire apare de la vîrsta de 10—12
ani şi de multe ori se manifestă prin doi ani fără rod şi unul cu rod. înlăturarea ei este
o problemă de agrotehnică, care a şi fost rezolvată la noi în unele livezi, cum sînt cele
de la staţiunile experimentale Istriţa, Voineşti, Fălticeni, Bistriţa, Geoagiu, de la G.A.S.
Măgurele, G.A.S. Lăicăi şi altele.
Datele privind productivitatea soiurilor de prun la noi încă nu s-au completat
pentru toate regiunile. Totuşi, după datele culese în producţie şi de la unele culturi
comparative se pot face aprecieri valabile pentru practică asupra celor mai multe soiuri.
34 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

Astfel după înregistrările făcute la Istriţa, pentru perioada 1945—1954, producţiile de


prune la 30 de soiuri în vîrsta de 12—21 de ani au fost următoarele (tabloul nr. 3) :

Tabloul nr. а

Producţiile principalelor soluri de prun obţinute în Istriţa In perioada 1945—1954 (In kg pe un p o m )

Anul Producţia medie a pomului in kg/an


Nr. Media
S o i u l plan­
crt. tării pe 10 1955
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 ani

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Agen 1933 17 25 35 29 26 30 30 50 40 70 35,2 35


2 Agen dublu 1933 13 12 13 14 20 20 15 40 48 90 28,5 50
3 Anna Späth 1936 29 30 35 49 35 60 44 103 45 70 50,0 36
4 Arton 1933 8 7 8 2 10 12 15 18 28 35 14,3 6
5 Bosniace 1933 2 5 3 4 4 3 7 6 7 7 4,8 10
6 E m m a Leppermann 1936 10 8 10 12 20 22 70 20 18 32 15,9 5
7 Grase româneşti 1939 37 46 47 43,3 80
8 Jefferson 1933 15 20 18 12 19 29 21 40 48 50 27,2 25
9 Kirke 1933 12 19 15 20 16 18 19 21 16 85 24,2 28
10 Lincoln 1936 7 6 8 6 10 12 15 12 10 15 10,1 18
11 Marele Duce 1933 18 25 22 18 20 30 20 50 27 50 28,0 48
12 Mirabele de Metz 1936 17 13 18 28 23 28 25 28 17 42 23,9 14
13 Mirabele de Nancy 1936 15 13 18 22 25 26 25 30 18 58 25,0 18
14 Montfort 1936 2 6 4 4 5 14 12 15 18 15 9,5 12
15 Nectarina roşie 1933 5 8 5 — 5 6 9 5 8 40 9,1 70
16 Ontario 1936 20 22 25 12 30 31 32 50 33 85 34,0 12
17 Ou galben 1933 10 10 10 15 12 19 23 30 29 34 19,2 40
18 Pond Seedling 1933 10 15 10 6 12 25 19 26 28 29 18,0 31
19 Renclod negru 1933 10 8 . 8 13 10 11 15 18 29 60 18,2 10
20 Renclod verde 1933 12 21 15 15 29 38 29 40 29 73 30,1 12
21 Renclod violet 1933 13 15 12 10 15 23 26 35 40 49 23,8 18
22 Renclod Oullins 1933 12 12 13 21 29 30 29 33 30 48 26,3 50
23 Strop de aur 1936 13 12 12 14 20 23 28 35 24 35 21,6 32
24 Timpurii Rivers 1933 20 18 19 12 15 22 29 35 32 36 23,8 52
25 Tlrzii muscate 1933 15 18 19 15 13 28 22 28 18 59 25,5 30
26 Tuleu gras 1939 29 28 31 39 35 45 30 59 45 46 39,0 40
27 Uriaşe 1933 11 12 10 12 18 20 18 29 49 90 26,6 22
28 Victoria 1933 20 15 16 18 29 30 31 60 31 54 30,4 50
29 Vinete româneşti 1933 15 12 22 13 15 60 25 45 26 30 26,3 75
30 Vinete de Italia 1933 5 8 8 2 8 8 5 4 4 5 5,1 7

După cum se constată din tablou, soiurile cele mai productive (Anna Späth,
Grase româneşti, Tuleu gras, Agen) sînt tocmai cele mai răspîndite în partea de sud a
ţării, unde este situată Staţiunea experimentală Istriţa, afară de soiul Grase româ­
neşti, puţin cultivat aici. Nu produce aici suficient soiul Vinete româneşti, iar la soiul
Grase româneşti nu rezistă nici pomul, întrucît condiţiile de umiditate pentru aceste
soiuri sînt necorespunzătoare. Cele mai mici producţii medii s-au înregîatrat la soiurile
Bosniace, Vinete de Italia, Nectarina roşie, Lincoln şi Montfort.
Tot din tablou se constată că în anul 1955, caracterizat prin ploi multe şi precedat
de un an tot ploios, au rodit abundent soiurile Grase româneşti. Vinete româneştii şi
Nectarina roşie, nu însă şi soiul Vinete de Italia, căruia i-a lipsit căldura.
V I R S T A I N T R Ă R I I PE R O D , D U R A T A D E V I A Ţ A ŞI PRODUCTIVITATEA 35

Puţin deosebit se prezintă soiurile de prun sub raportul productivităţii în zona


dealurilor. Astfel la staţiunea experimentală Voineşti raionul Tîrgovişte din 18 soiuri
1
studiate în perioada 1957 —1963, cele mai productive s-au dovedit a fi : Timpurii, Anna
Späth, Tămîioase de Bistriţa, iar cele mai slabe, D e Bistriţa şi Bărdace de Cotnari. D e
remarcat că soiurile Agen şi Nectarina roşie sînt de asemenea slab productive iar Tuleu
gras dă producţii nesusţinute, fapt de altfel confirmat pentru centrul Voineşti şi în
•alte livezi.
La Staţiunea experimentală Fălticeni cele mai productive s-au dovedit soiurile
Tuleu gras, Benclod verde şi Benclod Althan.
Mărimea fructelor ţi proporţia dintre pulpă ei sîmburi. Fructele de prun în general
sînt mult prea mici faţă de mere, pere, piersici şi mai ales faţă de gutui. Totuşi şi
ele pot ajunge la mărimi apreciabile, atingînd în greutate 60—70 g şi chiar mai mult.
Dat fiind că în practica comerţului, a industrializării şi a valorificării sub alte
forme interesează mult numărul de fructe ce intră la 1 k g şi raportul dintre pulpă şi
sîmburi, dăm mai jos date privitoare la aceasta pentru 23 de soiuri (tabloul nr. 4) urmă­
1
rite la Istriţa în anul 1953.
Tabloul nr. 4
Numărul de prune la 1 kg şl raportul dintre pulpă şl sîmburi

Numărul
Nr. Raportul dintre
Soiul de
crt. pulpă şi sîmburi
prune la
1 kg (%)

1 Renclod violet 15 95,5 4,5


2 Nectarina roşie 15 97,0 3,0
3 Pond Seedling 17 95,0 5,0
4 Ou galben 18 95,5 4,5
5 Ontario 20 96,0 4,0
6 Strop de aur 21 96,0 4,0
7 Uriaşe 22 94,0 6,0
8 Marele Duce 23 96,5 3,5
9 Anna Späth 24 95,5 4,5
10 Victoria 24 96,5 3,5
11 Renclod Oullins 24 96,0 4,0
12 Vinete de Italia 26 96,0 4,0
13 Tuleu gras 30 95,5 4,5
14 Tlrzii muscate 32 96,0 4,0
15 Bosniace 34 96,0 4,0
16 Kirke 35 96,0 4,0
17 Montfort 40 95,5 4,5
18 Agen 55 95,5 4,5
19 Vinete romaneşti 56 95,5 4,5
20 Grase româneşti 61 93,5 6,5
21 Renclod verde 70 93,0 7,0
22 Mirabele de Nancy 97 95,5 4,5
32 Mirabele de Metz 155 94,5 5,5

Comportarea soiurilor de prun faţă de căldură, ger şi secetă

Cerinţele soiurilor de prun faţă de căldură, rezistenţa lor la ger şi secetă, ca şi


la alţi factori climatici, sînt determinate mai întîi de provenienţa lor specifică. î n limi-
1
Datele au tost culese de N. Mateescu, Nica Stelian şi Gh. Moruju.
36 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

tele rezistenţei, determinată de origine, p o t avea insă l o c variaţii destul de mari, dato­
rită succesiunii şi oscilaţiei factorilor climatici, felului portaltoiului, agrotehnicii apli­
cate etc.
î n general, soiurile de prun sînt mai puţin pretenţioase faţă de căldură, c a soin-
rue de cais, piersic, migdal, cireş, nuc, sînt însă mai pretenţioase decît soiurile de măr
şi în linii mari se apropie de cele de păr. Faţă de acestea din urmă se deosebesc totuşi
în prima fază de vegetaţie, în care dezmuguritul, înfloritul şi legatul fructelor au l o e
mai devreme decît la soiurile de păr.
Socotind pragul biologic al prunului egal cu 5°, necesarul de"căldură activă pînă
la coacerea celor mai timpurii soiuri (Timpurii Bivers, Nectarina roşie s.a.) este în
medie de 2 000—2 200°, iar a celor mai tîrzii (Anna Späth, Vinete româneşti, Grase
româneşti, Borsum) de 3 200 — 3 500°, adică în cazul din urmă egal cu cerinţele soiu­
rilor de struguri tîrzii.
Cu toate acestea excesul de căldură, mai ales cînd este unit c u seceta şi c u
vînturile uscate, nu-i prieşte prunului ; dovada cea mai bună este faptul că în stepa
Bărăganului şi în Dobrogea cultura prunului este redusă, iar plantaţiile existente durează
puţin dacă n u sînt irigate ; mai mult chiar, î n zona dealurilor, căldura unită c u seceta
din anii 1945—1946 a provocat uscarea prunilor în masă.
Efectele temperaturilor ridicate în timpul arşiţelor de vară încep să se resimtă,
cînd acestea depăşesc + 4 0 ° , în care caz părţile neumbrite ale tulpinii se încălzesc pînă
la + 5 0 ° , + 5 2 ° şi în consecinţă capătă arsuri.
D u p ă observaţiile făcute la Staţiunea experimentală Mărculeşti, regiunea Bucu­
reşti la mai multe soiuri, sumele de temperatură activă necesare pentru parcurgerea prin­
cipalelor faze de vegetaţie la prun sînt următoarele :
Umflarea mugurilor floriferi 91,8— 166,8°
Umflarea mugurilor vegetativi 140,2— 222,6°
Dezmuguritul şi Începutul creşterii lăstarilor . . . . 176,9— 320,0°
înfloritul 290,9— 354,8°
Coacerea fructelor 1 606,8—2 912,9"
Căderea frunzelor - 3 419,2—3 842,4°

Numărul zilelor necesare pentru dezvoltarea fructelor, încopînd de la sfîrşitul înflo­


ritului şi pînă la sfîrşitul coacerii, variază între 92,4 pentru soiul cel mai timpuriu (Lüt­
zen Sachsen) şi 137 zile pentru soiurile cele mai tîrzii, c u m sînt Vinete româneşti, Anna
Späth, Borsum.
î n viitorul apropiat, agrotehnica prunului diferenţiată pe soiuri v a trebui să aibă
la bază pe lingă altele şi cerinţele fiecărui soi faţă de căldură pentru parcurgerea
fiecărei faze de vegetaţie, şi în funcţie de abaterile faţă de condiţiile optime să explice
neîmplinirea unora sau altora din procesele biologice ce se petrec în pomi.
Faţă d e temperaturile scăzute, a căror acţiune condiţionează parcurgerea normală
a repausului de iarnă şi în consecinţă înflorirea normală, cerinţele prunului sînt mai
mici ca ale mărului. î n condiţiile iernilor din ţara noastră, aceste cerinţe, ca regulă,
sînt îndeplinite; în anii cu ierni foarte blinde însă, c u m a fost aceea din 1960—1961,
unele soiuri de prun pierd o parte din mugurii floriferi din causa perturbaţiilor în meta­
bolismul hibernal legat de [ieşirea din repaus, iar primăvara pornesc în vegetaţie cu
întârziere.
Bezistenţa la ger a soiurilor de prun variază de asemenea în funcţie de specia
din care provin şi locul de origine, de durata repausului şi mersul temperaturii în timpul
COMPORTAREA SOIURILOR D E PRUN FAŢA DE C Ă L D U R A , G E R Şl SECETA 37

iernii. într-o măsură foarte mare, această rezistenţă depinde de gradul de călire a plan­
telor, care are l o c după încetarea creşterii. Pomii care cresc pe soluri slab drenate şi
compacte capătă mai lent rezistenţă la ger prin călire. D e asemenea pomii care au pierdut
din frunziş în timpul verii se călesc încet şi cu greu.
Soiurile de prun cele mai rezistente la ger sînt provenite din prunul canadian,
cel de Ussuria şi cel american, iar din soiurile europene se remarcă, în condiţiile ţării
noastre, soiurile Grase româneşti, Yinete româneşti, Boşioare văratice, Anna Späth.
Limita superioară de rezistenţă a celor dinţii este —50 —55°, iar a soiurilor europene
de —32, —36 şi chiar —38°. Soiurile europene mai sensibile sînt : Bosniace, Timpurii
Bivers, Marele Duce, Tîrzii muscate, iar soiurile a căror scoarţă este sensibilă la arsurile
de iarnă sînt : Tuleu gras, Bosniace, Timpurii Bivers, Marele Duce, Benclod Oullins,
Arton, Strop de aur, Ontario şi parţial Ou galben.
î n condiţiile zonei centrale din Uniunea Sovietică, cele mai rezistente la ger s-au
dovedit soiurile vechi Ociakovskaia belaia, Skorospelka krasnaia, Ziuzinskaia, precum şi
numeroase soiuri create de L V . M i с i u r i n şi urmaşii lui.
î n statul Minnesota din S.U.A., soiurile cele mai rezistente sînt : Mont royal,
Benclod verde rus şi Stanley. î n aceleaşi condiţii soiurile Agen, Vinete de Italia, Tragedia
şi altele, care la noi rezistă foarte bine, s-au dovedit insuficient de rezistente la ger.
Sistemul radicular cel mai rezistent la ger este al porumbarului, după care
urmează al goldanului şi apoi al corcoduşului.
Un aspect deosebit sub raportul rezistenţei la iernat prezintă soiurile de prun de
provenienţă orientală, în special cele provenite din P . salicina. Din cauza duratei scurte
a repausului de iarnă, aceste soiuri nu reuşesc bine în zonele cu ierni nestatornice, cum
este cazul şi în ţara noastră, pentru că în zilele călduroase de iarnă plantele se trezesc
la viaţă mai activă şi devin vulnerabile faţă de ger. Aşa se întîmplă la noi cu soiul Simon.
Spre deosebire de acesta, soiurile europene, avînd repausul biologic mult mai lung, au
făcut posibilă extinderea culturii lor departe spre nord.
Printre factorii limitativi ai culturii prunului, ca şi ai oricărei alte specii de pomi,
se numără şi rezistenţa la ger a mugurilor floriferi. Aceştia sînt cu atît mai sensibili
faţă de ger, cu cît formarea are loc mai devreme şi deci dezvoltarea lor stadială este
mai avansată. D e aceea trebuie urmărit pe cale agrotehnică ca diferenţierea mugurilor
florif eri să aibă loc mai tîrziu.
Mugurii floriferi ai unor soiuri provenite din P . amerieana sînt apţi să suporte
temperaturi de —35° şi chiar de —40° ; la soiurile europene însă mugurii floriferi pier
la —31 —33°. /
î n cursul iernii rezistenţa mugurilor floriferi, ca şi a întregii plante, oscilează după
gradul de călire. După fiecare perioadă de 5—6 zile reci, această rezistenţă creşte, şi
invers : cîteva zile călduroase p o t avea ca efect scăderea urnitei de rezistenţă la cîteva
grade, chiar cu 6—7°.
Florile deschise complet rezistă la temperaturi de —0,5, —2,2 şi chiar —4,4°,
după aceasta însă şi pînă cînd fructele ating mărimea de 6—12,5 m m rezistenţa la
îngheţ scade cu 0,5—1,5°. Dacă înainte de înflorire se menţine timp de cîteva zile o tem­
peratură scăzută, rezistenţa florilor unor soiuri de prun poate creşte pînă Ia —5 •' —6°.
La flori, organul cel mai sensibil este pistilul, iar la fructele tinere sămînţa.
Studii sistematice asupra rezistenţei la secetă a soiurilor de prun în condiţiile
ţării noastre încă nu s-au făcut. Totuşi, din observaţiile făcute comparativ în colecţiile
38 ORIGINEA, C A R A C T E R E L E Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

de soiuri se pot trage concluzii valabile pentru producţie, cel puţin asupra principalelor
soiuri raionate.
Astfel la staţiunile experimentale Istriţa, Mărculeşti s.a., cele mai rezistente la
secetă s-au dovedit soiurile Abundenţa, Agen, Anna Späth, De Bry, Jefferson, Kirke,
Mirabele de Nancy, Montfort, Benclod verde, Boşioare văratice. O rezistenţă mijlocie s-a
constatat la soiurile Bosniace, Mirabele de Metz, Niagara, Nectarina roşie, Benclod Oullina,
Tuleu gras, Vinete româneşti; iar cele mai slab rezistente au fost soiurile Grase româ­
neşti, Lincoln, Benclod de iulie, Timpurii (Ţar), Vinete de Italia.
In general, condiţiile de temperatură in zonele de cultură a prunului din ţara
noastră sînt foarte favorabile acestei specii. Excepţie fac unii ani, cînd îngheţurile sau
temperaturile foarte ridicate şi uscăciunea din epoca înfloritului provoacă pierderi de
recoltă, sau cînd pomii suferă de arsuri de iarnă din cauza oscilaţiilor de temperatură
de la sfîrşitul iernii. Degerarea sau uscarea în masă a pomilor sînt fenomene foarte
rare. Scăderea treptată însă a vigorii pomilor, scurtarea duratei lor de viaţă şi scăderea
producţiei de fructe, datorită insuficienţei de umezeală în sol şi în atmosferă, pot fi întîl-
nite foarte des, în zona de şes şi chiar în zona dealurilor joase.

Comportarea soiurilor de prun faţă de boli şi dăunători

Variaţiile gradului de rezistenţă a soiurilor de prun sînt în general mult mai mari
faţă de boli decît faţă de dăunători, cu alte cuvinte ciupercile microscopice atacă plan­
tele mai selectiv decît majoritatea insectelor. Astfel, omizile nălbarului, ale fluturelui
auriu, ale inelarului, ca şi cotarii, devorează frunzişul tuturor soiurilor de prun fără alegere ;
chiar păianjenul roşu care suge frunzele nu face multă alegere şi doar viermele prunelor,
păduchele cenuşiu şi chiar cel ţestos au preferinţe pentru unele soiuri şi evită mai
mult sau mai puţin altele. î n schimb, agenţii criptogamici atacă diferenţiat nu numai
după soiuri, dar şi în funcţie de fenofază şi chiar de vigoarea plantei în aceeaşi fenofază.
O variaţie a intensităţii de atac în funcţie de fenofază desigur poate avea l o c şi
la unele insecte atunci cînd se produce un decalaj în timp între fonologia acestora şi
aceea a plantelor-gazdă. Astfel, după observaţiile făcute de N. C o n s t a n t i n e s c u
şi F. P o p a , viespea prunului, cînd întîrzie să apară cu cîteva zile şi scapă mo­
mentul să-şi depună ouăle în florile soiurilor timpurii, preferate de ea, face acest lucru
pe orice alt soi cu florile prospăt deschise.
Pe baza rezultatelor obţinute pînă în prezent, soiurile de prun, în condiţiile din
ţara noastră, se comportă faţă de boli după cum urmează.
Faţă de boala petelor roşii (Polystigma rubrum (Pers.) D C), care apare pe frunze
în iunie— iulie, provocînd răsucirea şi apoi uscarea acestora, deci perturbaţii în asimilaţia
clorofiliană, diminuînd acumularea de zahăr în fructe şi puţind deranja chiar procesul
de diferenţiere a mugurilor floriferi, soiurile de prun se grupează după gradul de rezis­
tenţă la această boală în cinci categorii, astfel :
— foarte rezistente : Agen dublu, Marele Duce, Lincoln ;
— rezistente : Benclod negru, Benclod violet, Benclod verde, Benclod Outline,
Tuleu gras, Arton, Uriaşe, Tîrzii muscate, Ou galben, Nectarina roşie, Montfort, Vinete
de Italia;
— potrivit de rezistente : Anna Späth, Bosniace, Pond Seedling, Jefferson, Timpurii
Bivers, Strop de aur, Mirabele de M e t z ;
COMPORTAREA S O I U R I L O R DE P R U N F A Ţ A D E B O L I ŞI D Ă U N Ă T O R I 39

— slab rezistente : Mirabele de Nancy, Kirke, Victoria, Emma Leppermann, Agen ;


— foarte slab rezistente : Vinete româneşti şi Ontario.
La atacurile bolii ,,ciuruirea frunzelor" (Ascospora baijerinckii Vuill), forma coni-
diană Clasterosporium carpophilum (Lev.) (Aderh.), care apare în luna mai sub formă
de pete brune, iar mai tîrziu dă frunzei un aspect ciuruit, soiurile de prun se grupează
în ordinea gradului de rezistenţă astfel :
— foarte rezistente : Vinete româneşti, Marele Duce, Agen dublu, Kirke, Strop de
aur, Mirabele de Metz ;
— rezistente : Tuleu gras, Vinete de Italia, Victoria, Eenclod Oullins, Uriaşe,
Lincoln ;
— potrivit de rezistente : Bosniace, Ou galben, Pond Seedling, Jefferson, Timpurii
Bivers, Tîrzii muscate, Benclod verde, Benclod negru, Arton, Anna Späth, Emma
Leppermann şi Montfort;
— slab rezistente : Benclod violet şi Mirabele de Nancy ;
— foarte slab rezistente: Ontario şi Nectarina roşie.
Tot atît de variată este rezistenţa soiurilor de prun la fumagină (Gapnodium sali'
cinum Mont). Această ciupercă atacă toate organele plantei, dezvoltîndu-se p e sucul
zaharat eliminat de păduchii ţestoşi ai prunului şi acoperind părţile atacate cu un mucegai
de culoare neagră, ca o funingine.
Sub raportul rezistenţei la fumagină, soiurile de prun pot fi clasificate astfel:
— foarte rezistente : Tîrzii muscate, Benclod violet şi Montfort ;
— rezistente : Tuleu gras, Vinete de Italia, Ontario, Pond Seedling, Jefferson,
Timpurii Bivers, Marele Duce, Nectarina roşie, Benclod negru, Arton, Anna Späth, Strop
de aur şi Lincoln;
— potrivit de rezistente : Ou galben, Agen dublu, Benclod Oullins, Benclod verde,
Uriaşe, Mirabele de Metz ;
— slab rezistente : Bosniace, Mirabele de Nancy şi Vinete româneşti ;
— foarte slab rezistente : Victoria şi Agen.
La putregaiul brun (Monilinia cinerea (Bonord.) Honey), care atacă ramurile,
frunzele, florile şi fructele producînd pagube mari îndeosebi în anii ploioşi şi cu recolte
mari, rezistenţa soiurilor de prun se manifestă pe grupe astfel :
— foarte rezistente : Bosniace, Vinete de Italia, Vinete româneşti, Marele Duce ;
— rezistente : Lincoln, Tîrzii muscate, Timpurii Bivers, Nectarina roşie, Mirabele
de Nancy, Mirabele de Metz, Benclod negru ;
— potrivit de rezistente : Tuleu gras, Grase româneşti, Benclod verde, Benclod
violet, Agen dublu, Uriaşe;
— slab rezistente : Anna Späth, Arton, Kirke, Victoria şi Agen ;
— foarte slab rezistente : Benclod Oullins, Montfort, Ontario, Emma Leppermann,
Jefferson, Ou galben şi Pond Seedling.
Privitor la rezistenţa soiurilor de prun faţă de dăunători se ştiu pînă în prezent
următoarele :
Viespea neagră (Hoploeampa minuta Christ.), a cărei larvă atacă prunele tinere,
începînd chiar după legarea lor, preferă în special soiurile cu înflorire timpurie, cum sînt
Marele Duce, Nectarina roşie, Grase româneşti, Agen, Benclod Oullins, Montfort. Soiul
Marele Duce, ca cel mai timpuriu sub raportul înfloritului, poate servi drept capcană,
pentru că, în lipsa altor soiuri înflorite, asupra lui se aşază roiuri groase de viepsi, care
pot fi distruse printr-una sau două stropiri succesive. î n bună măsură scapă de viespea
40 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

neagră soiurile cu înflorire târzie, cum sînt Arton, Benclod negru, Bosniace s.a. Se
întâmplă însă ca în anii cînd survin ploi reci, care întîi'zie ecologia insectei, să scape
de atacurile ei tocmai soiurile timpurii.
Gărgăriţa prunelor (Bhynchites bacehus L.), al cărei adult se hrăneşte cu muguri
floriferi şi frunzişoare tinere, iar larva cu pulpa fructelor verzi, nu face alegere între soiuri,
ci le atacă pe toate, desigur în grade diferite, însă insuficient de diferenţiat după soiuri.
Intensitatea atacului de multe ori depinde nu de soi, ci de coincidenţa dintre anumite
faze ale fenologiei plantei şi ecologia insectei.
Viermele prunelor (Laspeyresia funebrana Тт.), spre deosebire de gărgăriţă, are
preferinţe pentru unele soiuri de prune şi devorează pulpa fructelor începînd din jurul
sîmburelui.
î n mod deosebit sînt atacate soiurile Nectarina roşie, Agen, Vinete de Italia, care
sînt cu fructul dulce, dar şi soiurile Benclod violet, Marele Duce şi altele, care au fructul acru.
Păduchele ţestos (Eulecanium corni Bouché) este un duşman de temut în special
al soiului Vinete româneşti, din care au pierit în ţara noastră, între cele două războaie
mondiale, peste 20 de milioane de pruni. Atacurile acestui păduche sînt îndreptate asupra
ramurilor tinere, lăstarilor şi chiar împotriva frunzelor.
Păduchele verde al prunului (Hyalopterus pruni), care prin înţeparea şi sugerea
sessi provoacă întîi îndoirea şi apoi uscarea frunzelor, are preferinţe pentru soiurile
Tuleu gras, Victoria, Uriaşe, Agen dublu. Mai puţin sînt atacate soiurile Anna Späth,
Vinete de Italia, Izium Eric şi altele.
Păianjenul roşu sau brun {Tetranicus pilosus C F . ) , care de asemenea înţeapă şi
suge seva din lăstarii tineri şi din frunze, provocînd adevărate calamităţi, atacă în special
soiurile Tuleu gras, Anna Späth, Vinete româneşti, Grase româneşti, Benclod Althan
şi altele.
Omizile defoliatoare, cum sînt ale nălbarului (Aporia crataegi L.), fluturelui auriu
(Euproctis crysorrhoea L.), fluturelui stejarului (Lymamitria dispar L.) şi ale inelarului
(Malacosoma neustria L.), atacă mai mult sau mai puţin în acelaşi grad toate soiurile
de prun.

Comportarea soiurilor de prun faţă de portaltoi

In ţara noastră, ca de altfel în majoritatea ţărilor cultivatoare de pruni, aproape


toate soiurile se altoiesc pe corcoduş. î n Europa occidentală este folosit mult ca portaltoi
şi Saint Julien, iar în ţările anglo-saxone, în special în S.U.A., P. marianna şi (în trecut)
Brompton, Brüssel, Pershor. î n S.U.A. este folosit mult şi piersicul, care ocupă al
doilea loc după corcoduş şi anume în solurile mai uşoare. Prunul se mai altoieşte şi
pe zarzăr, porumbar şi pe portaltoi franc (de prun).
Majoritatea soiurilor de prun se comportă foarte bine cînd sînt altoite pe corcoduş.
Totuşi, unele soiuri, cum este la noi Tuleu gras, nu prezintă afinitate suficientă faţă
de corcoduş, sub raportul concreşterii, încît se dezbină uşor în punctul de altoire, începînd
chiar din pepinieră. î n urma experienţelor făcute la Staţiunea experimentală Voineşti,
s-au obţinut rezultate foarte bune prin altoirea soiului Tuleu gras pe soiul autohton
Boşioare văratice.
Experienţa pomicultorilor din Europa occidentală a duş la concluzia că şi Saint
Julien este un portaltoi foarte bun pentru majoritatea soiurilor de prun. Acest portaltoi
FAZELE DE VEGETAŢIE ŞI F R U C T I F I C A R E L A PRUN 41

a fost introdus şi în ţara noastră, însă nu s-a răspîndit mult în cultură, din cauză că
drajoneaZă şi nu este atît de viguros ca mirobolanul.
Comportarea soiurilor de prun altoit pe piersic s-a dovedit a fi bună şi în experien­
ţele făcute la noi în pepiniere (O. Tudosescu). Aceste experienţe nu şi-au spus ultimul
cuvînt în ceea ce priveşte comportarea pomilor în livadă comparativ cu cei altoiţi pe
corcoduş; totuşi, pe baza rezultatelor obţinute şi în alte ţări, se poate recomanda ca,
în solurile secetoase şi cu conţinut mai ridicat în calcar, prunul să fie altoit pe piersic.
Dimpotrivă, o astfel de recomandare nu se poate face privind cultura prunului
altoit pe zarzăr, întrucît în acest caz pomii se rup uşor în punctul de altoire. Dat fiind
însă că pentru zona de stepă zarzărul prezintă mult interes ca portaltoi pentru prun şi
întrucît în această zonă cresc foarte multe soiuri de zarzăr, se impune continuarea
cercetărilor în vederea găsirii unor tipuri care să prezinte suficientă afinitate pentru
soiurile de prun.
Porumbarul, deşi recomandat ca portaltoi pentru prun în toate cărţile de pomi­
cultură, se foloseşte în realitate foarte puţin. Cauza principală a evitării lui este însuşirea
sa de a drajona. Cu toate acestea, porumbarul prezintă mult interes pentru zona de stepă
şi merită cu atît mai multă atenţie, cu cît este un portaltoi cu afinitate pentru cele mai
multe soiuri de prun. D e subliniat este faptul că prunii altoiţi pe porumbar se dezvoltă,
cel puţin în tinereţe, tot aşa de viguros ca şi cei altoiţi pe corcoduş.
Comportarea soiurilor de prun pe portaltoi franc nu poate fi decît bună. în gene­
ral, dat fiind că este vorba de componenţi din aceeaşi specie. D e la caz la caz însă este
necesară şi aici experimentarea, aşa cum s-a făcut cu soiul Tuleu gras, pentru a putea
obţine rezultate concrete în ceea ce priveşte procentul de prindere, vigoarea de creştere,
durata de viaţă, productivitatea şi calitatea fructelor din acelaşi soi p e diferiţi portaltoi
franc.

Fazele dc vegetaţie şi fructificare la prun

Cunoaşterea precisă a fenologiei oricărei plante de cultură constituie una din "condi­
ţiile esenţiale pentru reuşita culturii dirijate.
La prun unele soiuri pornesc în vegetaţie mai devreme şi-şi parcurg f enof azele mai
repede ; altele, dimpotrivă, întîrzie atît cu trezu-ea la viaţa activă, cît şi cu parcurgerea
fonofazelor şi cu încheierea vegetaţiei. Un decalaj deosebit de mare în timp se observă
la coacerea soiurilor de prune, care în total se eşalonează pe 110—120 de zile.
Din punctul de vedere al rezistenţei la iernat prezintă mult interes şi cunoaşterea
duratei şi a condiţiilor necesare pentru călirea plantelor şi pentru parcurgerea repausu­
lui de iarnă. Soiurile de prun cu repausul de iarnă cel mai scurt sînt cele provenite din
P. saltcina şi P. Simonis. După ele urmează corcoduşul şi apoi soiurile provenite din P . do­
mestica şi P . insititia. î n cuprinsul acestora din urmă, decalajul dintre momentele pornirii
în vegetaţie şi ale înfloritului soiurilor merge pînă la 4 —5 zile. Acest decalaj este cu atît
mai scurt, cu cît întîrzie înfloritul.
Pornirea în vegetaţie. î n condiţiile ţării noastre încă nu este stabilit momentul
pornirii în vegetaţie a soiurilor de prun, marcat prin reînceperea diviziunii celulare în
organul floral ; pentru aceasta sînt necesare studii citologice amănunţite. Totuşi se ştie
că acest moment are loc în luna martie şi uneori poate chiar în februarie.
începutul umflării mugurilor, care are loc la un anumit interval după reînceperea
diviziunii celulare, se înregistrează în a doua jumătate a lunii martie sau la începutul
42 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

lunii aprilie şi durează 4—11 zile, în medie 8 zile. Urmează dezmuguritul mugurilor flo-
riferi şi apoi înfloritul, dar, paralel cu aceasta sau la 2—3 zile după dezmugurirea mugu­
rilor floriferi, urmează şi aceea a mugurilor vegetativi. Aceasta din urmă este eşalonată
pe 7 —8 pînă la 12 zile, astfel încît la un moment dat pe pinteni şi pe ramurile-buchet,
chiar în vîrfurile ramurilor mijlocii şi ale celor lungi, mugurii ajung în faza de păpuşi,
mari cît un b o b de fasole, în timp ce la baza ramurilor, ei abia crapă.
înflorirea. Are loc de regulă în luna aprilie, variind mult după soiuri, după ani
şi după localitate. î n unii ani, prunii înfloresc în luna mai chiar în sudul ţării ; aşa a
fost cazul în 1954 şi 1955, la Bucureşti, Istriţa şi în alte localităţi, iar la Bilceşti, raionul
Muscel, înfloritul la începutul lunii mai este regulă. —
Primele înfloresc soiurile cu ,,sînge" de prun chinezesc. Astfel, în plantaţia Cate­
drei de pomicultură de la Institutul agronomic ,,N. Bălcescu", soiul Simon înfloreşte cu
3 —5 zile înaintea soiurilor europene. După observaţiile făcute la Bucureşti şi la Staţiunea
experimentală Istriţa, raionul Mizil, precum şi în alte puncte, soiurile de prun se clasează
în ordinea înfloritului astfel :
— cu înflorire timpurie : Simoni, Marele Duce, Timpurii Schule, Wilhelmina Späth ;
— cu înflorire mijlocie : Jefferson, Nectarina roşie, Victoria, Ontario, Benclod
Oullins, Ou galben, Kirke, Benclod verde s.a. ;
— cu înflorire târzie : Vinete româneşti, Tuleu gras, Agen, Anna Späth, Mirabele
de Nancy, Benclod negru, Vinete de Italia, Bosniace, Benclod Althan.
î n tabloul nr. 5 sînt înscrise date privitoare la epocile de înflorire ale mai multor
soiuri de prun pe diferiţi ani şi diferite localităţi. Din aceste date, comparate şi cu altele
necuprinse în tablou, rezultă diferenţe atît între soiuri pentru aceiaşi ani şi localităţi, cît
şi între ani şi localităţi pentru unul şi acelaşi soi.
Astfel se constată diferenţe de 2—3 săptămini între epocile de înflorire a prunilor
la Istriţa în 1937, 1952 şi 1955 ; de asemenea la Bucureşti-Băneasa în 1954, 1955, 1959,
1960 şi 1962 ; la Cluj în 1958 şi 1959 etc.
Se ştie că în anul 1954, an unic prin abundenţa ninsorilor în februarie-martie şi
prin întîrzierea topirii zăpezilor pînă In a 2-a jumătate a lunii aprilie, a avut loc cea
mai întîrziată epocă de înflorire a pomilor. Se mai ştie că primăvara anului 1955 s-a carac­
terizat printr-o perioadă caldă la sfîrşitul lunii februarie şi începutul lunii martie, urmată
de o perioadă foarte prelungită cu ploi şi temperaturi scăzute, care de asemenea au întîr-
ziat mult înfloritul pomilor.
D e asemenea o înflorire tîrzie a pomilor s-a înregistrat în anul 1958, cînd la Măr-
culeşti prunii au înflorit la mijlocul şi spre sfîrşitul celei de-a 3-a decade a lunii aprilie.
Dimpotrivă, în anii 1937, 1957, 1961 s-a înregistrat o desprimăvărare timpurie,
iar înfloritul pomilor a avut loc de asemenea foarte de timpuriu, şi anume : la Istriţa
— 1937 la începutul celei de-a 2-a decade a lunii aprilie ; la Mărculeşti — 1957 şi 1961
în prima decadă a lunii aprilie, iar pentru soiul Simon chiar la sfîrşitul lunii martie.
Anii cu înflorire în epoca mijlocie au fost 1952 şi 1960, cînd prunii au înflorit la
Istriţa şi Mărculeşti, în prima decadă a lunii aprilie.
Stabilirea epocilor timpurii, mijlocii sau tîrzii de înflorire a prunilor se poate face
şi pe bază de date izolate privitoare la 2—3 sau chiar un singur soi. Astfel, în 1946 soiul
Nectarina roşie a înflorit la Bucureşti pe data de 14 aprilie, indicînd prin aceasta o epocă
de înflorire mijlocie, ceea ce coincide cu data medie de înflorire a acestui soi, care la Bucu­
reşti este 13 aprilie.
Tabloul nr. 6
КроеШе de înflorire в diferitelor soluri de prun la Bucureşti—Bimcosii, Mijroül^ti, Istriţa, Cluj

Datele cuprins? to ăcost t*bel au foet ouleee da N. Opnafcantineeou ţi P. Bopà la Buoareştl-Вааеам |t latrlta. V. Coolu Ia MUrouIeştl, И. Qilgoaie la OluJ.
F A Z E L E D E V E G E T A Ţ I E ŞI F R U C T I F I C A R E L A P R U N 43

Diferenţe mari Intre epocile de Înflorire de la un an la altul s-au înregistrat şi la


alte staţiuni experimentale. Astfel soiul Vinete româneşti a înflorit la Staţiunea Bistriţa
în 1951 la 17 aprilie, în 1953 la 27 aprilie, în 1954 la 7 mai, iar în 1955 la 4 mai.
Sub raportul altitudinii, diferenţele de înflorire între soiuri merg pînă la 3săptă-
mîni. D e exemplu : în 1952 cînd la Istriţa Hectarina roşie a înflorit la 15 aprilie, la Bil-
ceşti, raionul Muscel, regiunea Argeş (pomii fiind situaţi la 840 m altitudine), a înflorit
1
la 3 mai. Dimpotrivă, la V o i n e ş t i şi Bistriţa, soiurile înfloresc aproape simultan, dato­
rită desigur faptului că diferenţele de altitudine sînt nivelate de condiţiile de adăpost p e
care le creează dealurile.
Din datele tabloului nr. 5 coroborate cu datele privitoare la mersul temperaturii
în timpul înfloritului (neîmcrise în tablou), se mai constată că, în anii cînd înfloritul întîr­
zie, iar temperatura se menţine ridicată, el durează puţin (Bucureşti— Băneasa 1954,
1955,1962, Cluj 1958) şi invers ; cînd înfloritul începe devreme, iar timpul se menţine rela­
tiv rece, el durează mai mult (Bucureşti—Băneasa I960, Mărculeşti 1959, Bistriţa 1959,
Bilceşti 1957). Sînt însă şi ani cînd înfloritul, cu toate că întîrzie, durează mai mult,
din cauză că survine timp rece (Mărculeşti 1958, Bistriţa 1958).
Condiţiile în care în m o d obişnuit se fac polenizarea şi legatul în livezile de prun
sînt în general favorabile. Cu toate acestea, în ţara noastră se înregistrează în fiecare dece­
niu 2—3 ani cînd recoltele de prun sînt pierdute total sau parţial, datorită îngheţurilor
tîrzii şi ploilor reci şi prelungite în timpul înfloritului. Alte 1—3 recolte se pierdeau în
trecut şi încă se mai pierd în multe locuri datorită pe de o parte atacurilor muştei е в fierăs­
trău (Hoplocampa minuta) sau ale gărgăriţei (Rynehites baechus), iar pe de altă parte dato­
rită periodicităţii de rodire, astfel încît într-un deceniu livezile de prun dădeau în medie
2—3 recolte îmbelşugate şi 3—4 mai slabe.
Efectul calamităţilor este î n ultimii ani din c e în ce mai mult redus sau c u totul
înlăturat prin măsuri agrotehnice superioare şi de apărare directă a culturilor. Tot prin
măsuri agrotehnice se lichidează şi periodicitatea de rodire, astfel încît practic în condiţiile
ţării noastre se pot obţine 9 şi chiar 10 recolte de prune pe fiecare deceniu, ceea ce de
altfel s-a şi realizat în unele livezi de pruni.
Creşterea lăstarilor. După observaţiile făcute la Staţiunea experimentală Mărcu­
leşti, regiunea Bucureşti, în perioada 1957 —1960 (V. Cociu), începtul creşterii lăstarilor
în anul 1957 — an cu desprimăvărare timpurie — a avut l o c între 9 şi 18 aprilie, în funcţie
de soi, iar sfîrşitul creşterii lăstarilor între 1 iulie şi 5 august. î n acel an prunii erau încă
tineri de 5—6 ani şi cu puţin sau fără rod. î n anul 1958, an cu desprimăvărare tîrzie,
începutul creşterii lăstarilor, exceptînd un singur soi, a avut loc între 20 şi 30 aprilie,
iar sfîrşitul între 25 mai şi 10 iulie. Faţă de aceste date, începutul şi sfîrşitul creşterii lăsta­
rilor la pruni în diferitele regiuni mai nordice sau cu altitudine mai mare întîrzie cu cîteva
zile pînă la 2—3 săptămâni.
Durata creşterii lăstarilor la soiurile cu vegetaţie mai scurtă (Benclod negru, Ben­
clod Althan, Jefferson) a fost la Mărculeşti în 1957 de 68—79 de zile, iar în 1958 de 45 —
—54 de zile. La soiurile cu vegetaţie prelungită (Nectarina roşie, D e Bry), creşterea lăsta­
rilor a durat în 1957 110—112 zile, iar în 1958 85—87 de zile. Celelalte soiuri în general
s-au plasat între aceste limite, la unele din ele însă creşterea lăstarilor a durat în 1958 mai
puţin din cauza căldurilor mari din luna mai şi a faptului că pomii erau încărcaţi cu rod.

1
Datele nu sini cuprinse In tablou.
H O R I G I N E A , C A R A C T E R E L E ŞI ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

Fe măsură ce pomii înaintează în virată, durata creşterii lăstarilor este tot mai
scurtă, reducîndu-se la 2 —3 săptămlni şi chiar mai puţin.
U n al doilea val de creştere al lăstarilor se înregistrează numai la pomii relativ
tineri şi cultivaţi în condiţii cu suficientă umiditate. In pepinieră creşterea lăstarilor este
neîntreruptă, marcînd totuşi cele două valuri, între care se înregistrează o încetinire
a creşterii. La unele soiuri, al doilea val de creştere cuprinde şi creşterea de ramuri anti­
cipate, la înălţimea cerută de formarea coroanei, ceea ce în cîmpul al II-lea al pepinierii
favorizează executarea acestei lucrări. Deosebit de pregnant apare această particularitate
la soiurile Vinete româneşti, Tuleu gras, Grase româneşti, Timpurii, Ontario, Kirke.
Căderea frunzelor. încheierea vegetaţiei la soiurile de prun în condiţiile ţării noastre
are loc în lunile octombrie-noiembrie. Astfel, în 1955 căderea frunzelor la Bucureşti a avut
loc între 3 şi 9 noiembrie, începînd cu soiurile Bosniace, Anna Späth şi Arton, continuînd
cu soiurile Timpurii Schule, Pond Seedling, Emma Leppermann, Strop de aur şi Izium
Eric şi terminînd cu soiurile Tuleu gras, Timpurii (Ţar), Nectarina roşie, Montfort, Simon,
Wilhelmina Späth, Agen şi Benclod violet.
La Voineşti, în 1953, căderea frunzelor a avut loc la octombrie pentru soiurile
Vinete româneşti şi Anna Späth şi la 25 octombrie pentru soiurile Tuleu gras şi Boşioare
văratice. î n anul 1954 soiul Vinete româneşti a pierdut frunzele la 5 octombrie, Vinete
de Italia şi Boşioare văratice la 10 octombrie, Prunul negru, Tuleu gras, Gîtlane, Anna
Späth, Frumoasa de Louvain şi Grase româneşti la 15 octombrie, iar Agen la 20 octombrie.
La Bistriţa fenofază căderii frunzelor întîrzie datorită toamnelor prelungite. Astfel,
la soiul Vinete româneşti căderea frunzelor a avut l o c la 15 octombrie în 1952, la 24 octom­
brie în 1954 şi la 15 noiembrie în 1953, la soiul Vinete de Italia la 15 octombrie în 1952
şi la 5 decembrie în 1953, iar la corcoduş la 25 octombrie în 1952, la 17 noiembrie în 1951
şi la 5 decembrie în 1953.

Comportarea soiurilor de prun în procesul polenizării

Spre deosebire de măr şi păr, la care toate soiurile cultivate sînt practic auto-
sterile, la prun se cunosc şi numeroase soiuri autofertile. Din cercetările vaste făcute
în această problemă în întreaga lume şi la noi rezultă că sînt autofertile soiurile Vinete
româneşti, Vinete timpurii de Bühl, Vinete de Italia, Victoria, Benclod Oullins, Benclod
Bavay, Mirabele de Metz şi goldanul ; parţial autofertile sau autosterile s-au dovedit soiu­
rile Tuleu gras, Anna Späth, Benclod verde, Kirke, Nectarina roşie, Jefferson, Montfort,
Bosniace, Washington, Mirabele de Nancy s.a., de asemenea soiurile provenite din prunul
de Ussuria, din cel american şi din cel chinezesc. Unele soiuri ca Agen, Benclod Althan
s.a. se comportă diferit în diferite condiţii.
Cu toate că prunul prezintă şi soiuri autofertile sau parţial autofertile, cele mai
bune recolte se obţin prin polenizare încrucişată. î n acest caz trebuie cunoscuţi pentru
fiecare soi cei mai buni polinizatori, a căror listă este dată în tabloul nr. 6.

Ëpoca mal urii ăj ii prunelor

Coacerea prunelor este eşalonată p e o perioadă de aproape trei luni.


. Pentru condiţiile din zona Bucureşti, aceasta perioadă se poate împărţi în 3 epoci
principale : epoca I de la 15 iulie pînă la 15 august, cînd se c o c soiurile timpurii, epooa a
EPOCA MATURITĂŢII PRUNELOR 45

Tabloul nr. 6

Lista polenizatorilor pentru principalele soiuri de prun

Soiul de polcnizat Soiuri polenizatoarc

Agen Anna Späth, R e n c l o d Althan, R e n c l o d verde, Victoria, Vinete româneşti


A n n a Späth A g e n , Izium Eric, Kirke, Ou galben, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, R e n c l o d
verde, Victoria, Vinete de Italia, Vinete româneşti, Washington
Grase româneşti A g e n , A n n a Späth, Kirke, Nectarina roşie
Izium Eric A n n a Späth, Kirke, Ou galben, R e n c l o d Oullins, Victoria, Vinete de Italia,
V i n e t e româneşti, Vinete timpurii de B ü h l
Jefferson Kirke, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, R e n c l o d Oullins, R e n c l o d verde, V i c ­
toria, V i n e t e de Italia
Kirke Agen, A n n a Späth, Jefferson, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, R e n c l o d Oullins,
R e n c l o d verde, Victoria, Vinete de Italia
Mirabele de Metz Mirabele de N a n c y , R e n c l o d verde, R e n c l o d violet
Mirabele de N a n c y Mirabele de M e t z , Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, R e n c l o d Oullins, R e n c l o d
verde, Vinete de Italia, Vinete româneşti
Nectarina roşie A n n a Späth, Mirabele de N a n c y , R e n c l o d Althan, R e n c l o d verde, V i n e t e de
Italia, V i n e t e romineşti
Ontario Victoria
Ou galben A n n a Späth, Kirke, Nectarina roşie, R e n c l o d verde, Victoria, V i n e t e de Italia
R e n c l o d Althan A n n a Späth, Izium Eric, K i r k e , Mirabele d e N a n c y , Nectarina roşie, R e n c l o d
Oullins, R e n c l o d verde, R e n c l o d violet, Victoria, Vinete de Italia, Vinete
româneşti
Renclod verde A g e n , A n n a Späth, Izium Eric, Kirke, Ou galben, Nectarina roşie, R e n c l o d
Althan, R e n c l o d Oullins, Victoria, Vinete de Italia, V i n e t e româneşti, Washington
Tuleu gras A g e n , A n n a Späth, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, Vinete de Italia, Vinete
româneşti
Uriaşe A n n a Späth, R e n c l o d Oullins, Victoria
Vinete de Italia A g e n , A n n a Späth, Izium Eric, Kirke, Marele D u c e , Mirabele de N a n c y , Ou
galben, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, R e n c l o d verde, V i n e t e româneşti
Vinete româneşti A g e n , A n n a Späth, Izium Eric, Mirabele de N a n c y , Ou galben, Nectarina roşie,
R e n c l o d Althan, R e n c l o d verde, Roşioare văratice, Vinete de Italia, W a s h i n g t o n
Victoria Agen, A n n a Späth, Kirke, Ou galben, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, R e n c l o d
verde, Washington
.Washington A n n a Späth, Izium Eric, Nectarina roşie, R e n c l o d Althan, Victoria

II-a între 15 august şi 15 septembrie, cînd are loc coacerea soiurilor mijlocii, şi epoca
a IlI-a între 15 septembrie şi 15 octombrie, cînd se coc soiurile tîrzii. Epoca dinainte de
15 iulie este epoca soiurilor foarte timpurii, puţine la număr, iar după 15 octombrie se
coc soiurile foarte tîrzii.
în regiunea dealurilor şi în nordul ţării, aceste epoci întîrzie cu 1—2 săptămîni,
în raport cu altitudinea şi latitudinea.
în partea de sud şi de vest a ţării, primele prune coapte apar la sfîrşitul lunii
iunie sau începutul lunii iulie, cînd începe să se coacă soiul Timpurii Eivers ; la cîteva zile
urmează Timpurii (Ţar), apoi prunele Pêche şi altele. Cele mai tîrzii sînt soiurile Grase
româneşti, Vinete româneşti şi Anna Späth.
După datele culese de N. C o n s t a n t i n e s c u şi P. P o p a la Bucureşti şi
Istriţa, completate cu unele date ale staţiunilor experimentale Mărculeşti, Voineşti şi
Bistriţa, ordinea şi epoca de coacere a soiurilor de prun, sînt date în tabloul nr. 7.
46

Tabloul nr. 1

Броеа maturităţii golurilor de prun cultivate iu ţar» iioa«trn


47

(Tabloul nr. 7 continuare)

Soiuri autohtone ţi străine de mai mică importanţă


48

48 (Tabloul nr. 7 continuare)

(Tabloul nr. 7 continuare)

B â liguă
49

(Tabloul nr. У conlinaatt)


50 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

Compoziţia chimică şi însuşirile tehnologice ale prunelor

Valoarea economică a prunelor de diferite soiuri este determinată în cel mai înalt
grad de caracterele şi însuşirile pulpei (culoare, consistenţă, suculentă, gust, aromă), de
compoziţia chimică şi valoarea energetică a acesteia.
La soiurile de prune destinate diferitelor scopuri industriale se cer şi alte însuşiri.
Astfel, pentru uscat prunele trebuie să fie cît mai dulci şi slab acide, pentru jeleuri
trebuie să conţină mai multe substanţe pectice, pentru dulceţuri şi marmelade să aibă
un conţinut mai mic în apă şi unul mai mare în substanţe tanante şi aromate, iar pru­
nele pentru rachiuri trebuie să conţină cît mai mult zahăr.
Compoziţia chimică a prunelor variază mult în funcţie de soi şi de mărimea recoltei,
pe lingă variaţia datorită condiţiilor pedoclimatice şi agrotehnice.
După datele obţinute d e l . F. E a d u , I u l i a n a P â n d e l e şi G e o r -
g e t a E n ă c h e s c u (214), componentele chimice ale principalelor soiuri de prun
cultivate în ţara noastră sînt următoarele :
Minima Maxima Media
(%) (%) (%)
-86,85 -81,27
Zahăr total -16,05 -11,85
0,39 - 2,07 - 0,98
Substanţe tanoide . . -Ж^Ж 0,06 - 0,25 —
Substanţe pectice . . . . . . 0,35 - 0,95 - 0,58
. . . . . . 0,22 - 1,07 —
- 0,65 — 0,42
. . . 1 . . 2,90 - 9,28
Acid ascorbic (vitamina C) . . 0.20 -14,10 - 4,00
Raportul zahăr: aciditate . . . Ï . . 4,30 -37,10 -14,60
Щ- 1 : 0 , 0 7 :: 7 , 1 0 - 1 :0,41 :24,5
-105,96 —
COMPOZIŢIA CHIMICA. ŞI Î N S U Ş I R I L E TEHNOLOGICE A L E PRUNELOR 51

Pe soiuri, pe ani de recoltă şi pe localităţi, aceste componente stabilite de aceiaş


autori variază după cum arată cifrele din tabloul nr. 8.

Tabloul nr. 8

Compoziţia chimică a cîtorva soiuri de prun cultivate în ţara noastră

% g subst. proaspătă
% g subst. proaspătă)
Alcalini tat ea cenuşii
în ml Na OH N/l (la

Valoarea energetică
Acid ascorbic în mg la

Raportul aciditate :
Raportul zahăr :

tanoide : zahăr
In grame la 100 g d e substanţă
Recolta anului

proaspătă

aciditate

1 in calorii
Localita­
Soiul

cenuşă J
acid malic
aci dit. ca
tea

proteine
tanoide

pectine
total
zahăr

Щ
л

1 1 4 1 6 7 8 9 110 11 12 13 y 14 15

A gen Bilceşti 1950 75,52 13,10 0,92 — 0,95 — 0,56 6,59 2,0 14,2 97,92

Agen Istriţa 1953 76,76 11,65 0,70 0,247 0,59 0,92 0,29 4,00 — 16,6 1:0,35 :16,6 92,96

Agen Bilceşti 1953 76,68 12,51 0,51 0,21 0,62 0,77 0,38 5,38 — 24,5 1 :0,41 :24,5 93,28

Agen Istriţa 1954 84,24 9,54 1,07 0,069 0,55 0,70 0,48 5,60 9,0 9,02 1 :0,064 :9,02 63,04

Agen Istriţa 1954 76,81 13,55 0,59 0,161 0,67 1,20 0,65 7,90 1,4 23,00 1 :0,273 :23,0 92,76

Anna Späth Istriţa 1953 81,41 11,92 0,73 0,19 0,52 0,86 0,56 6,48 — 16,3 1 :0,26 :16,3 73,56

Arthon Bilceşti 1950 75,25 12,50 0,80 — 0,89 0,45 0,55 5,30 0,25 15,6 99,0

Arthon Istriţa 1954 80,25 13,32 0,47 0,179 0,60 0,86 0,44 4,10 1,8 28,40 1:0,382:28,40 79,00

Borsum Bucureşti 1949 85,94 12,70 0,68 — 0,72 0,66 0,45 4,90 0,2 18,6 56,24

Bosniace Istriţa 1954 73,51 14,20 0,79 0,20 0,64 0,75 0,51 5,62 7,0 18,0 1:0,2 :18,0 105,96
Grase româ­
neşti Istriţa 1954 72,98 16,05 0,68 0,21 0,53 0,96 0,42 5,02 14,1 23,6 1 :0,3 :23,6 108,8

Kirke Bucureşti 1949 81,63 11,90 0,78 0,16 0,58 0,66 0,32 4,10 — 15,2 1 :0,20 :15,2 73,48

Kirke Istriţa 1953 82,00 12,16 1,34 — 0,63 0,94 0 , 4 7 5,90 — 9,0 — 72,00

Marele D u c e Bilceşti 1949 86,42 9,00 2,07 — 0,82 0,71 0,41 5,50 1,0 4,3 —• 54,32

Marele D u c e Istriţa 1954 84,04 12,20 1,64 0,12 0,58 0,37 4,67 5,3 7,4 1 :0,07 :7,4 63,84
Mirabele
de N a n c y Istriţa 1954 80,77 13,55 0,39 0,059 0,50 0,81 0,37 4,30 8,2 34,80 1 :0,152 :34,8 76,92
Mirabele
de Metz Istriţa 1954 80,00 12,07 0,68 0,064 0,54 0,55 0,42 5,00 7Д 17,70 1:0,095:17,70 80,00
Nectarina
roşie Istriţa 1950 86,09 10,90 1,16 0,49 0,61 0,39 5,00 0,70 9,4 55,64

Ontario Bilceşti 1949 84,45 11,50 0,56 — 0,81 0,70 0,34 4,50 — 20,5 62,20

Ou galben Istriţa 1954 79,89 12,66 0,69 0,101 0,37 0,75 0,53 6,60 3,6 18,35 1:0,147 :18,35 80,44
Renclod
violet Strehaia 1949 84,47 12,10 0,70 0,56 0,60 0,23 3,80 2,12 17,2 _ 62,12
Renclod
violet Strehaia 1949 82,63 9,50 1,92 0,62 0,76 0,29 3,60 0,60 4,9 _ 69,48
Renclod
violet Istriţa 1954 77,40 12,38 1,84 0,19 0,60 1,01 0,57 5,98 7,0 6,7 1 :0,1 :6,7 90,00
Renclod
verde Istriţa 1954 74,60 14,44 0,59 0,18 0,51 _ 0,50 8,17 9,2 24,5 1 :0,3 :24,5 101,60

Scolduşe 1 Bilceşti 1950 82,72 10,40 0,28 — 0,81 0,22 0,47 5,98 3,5 37,1 — 61,12
52 ORIGINEA, CARACTERELE Şl ÎNSUŞIRILE AGROBIOLOGICE ALE PRUNULUI

Tabloul nr. 8 (continuare)

1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15

Timpurii
Schule Bilceşti 1949 83,64 12,40 1,52 0,68 0,81, 0,46 6,40 1,7 8,1 65,44

Tuleu gras Istriţa 1953 82,27 11,65 1,17 0,10 0,55 0,90 0,43 5,30 9,9 1 :0,08 :9,9 70,92

Uriaşe Bilceşti 1949 83,94 12,30 1,00 _ 0,46 0,59 0,46 4,90 _ 12,3 _ 64,24

Uriaşe Bilceşti 1950 86,86 11,80 1,07 0,38 0,52 0,26 2,90 2,5 11,0 52,60

Uriaşe Istriţa 1954 85,89 9,66 0,92 0,06 0,44 0,76 0,36 3,10 2,7 10,50 1:0,064:10,50 56,44

Victoria Istriţa 1954 85,41 10,16 1,16 0,114 0,35 0,54 0,30 3,40 2,0 8,76 1 :0,098 :8,76 58,36
Vinete
de Italia Bilceşti 1949 84,00 11,10 0.98 0,80 0,61 0,50 5,70 1,0 11,3 _ 64,00
Vinete
de Italia Bilceşti 1950 78,43 11,50 1,54 0,67 0,47 0,41 4,50 2,0 7,4 _ 86,28
Vinete
de Italia Istriţa 1954 81,51 10,73 0,91 0,142 0,37 1,07 0,31 2,80 3,6 11,80 1 :0,156 11,80 73,96
Vinete
româneşti Istriţa 1953 81,52 10,74 0,83 0,22 0,41 0,92 0,49 5,80 12,9 1 :0,26 :12,9 73,92
Vinete
româneşti Bucureşti 1953 78,77 12,97 0,61 0,22 0,57 0,87 0,46 5,54 21,2 1 :0,36 :21,2 84,92
Vinete
româneşti Istriţa 1954 80,40 11,70 0,61 0,152 0,38 0,72 0,43 5,20 3,6 19,20 1 :0,25 :19,20 78,40

Variaţia compoziţiei chimice a prunelor oscilează foarte mult şi în funcţie de încăr­


cătura şi de starea de sănătate a frunzişului. Astfel, în anul 1959 la Staţiunea experimen­
tală Istriţa conţinutul în zahăr al prunelor la soiurile Tuleu gras, A n n a Späth, Vinete
româneşti etc. scăzuse la 6 — 7 % , c a efect al unei încărcături foarte mari, combinată
cu distrugerea în bună parte a frunzişului de către păianjenul roşu. Acelaşi fenomen s-a
înregistrat la Staţiunea experimentală Voineşti în anul 1963.
Zahărul se găseşte în prune sub formă de glucoza, fructoză şi zaharoză, al căror
c o n ţ i n u t variază după soi şi după gradul de coacere.
Pe măsură ce prunele se coc, o parte din zaharoză se transformă în fructoză. D a t
fiind că aceasta din urmă este mult mai dulce, şi fructele devin mai dulci.
D i n datele tabloului nr. 8 rezultă că cel mai ridicat conţinut în zahăr se înre­
gistrează la soiul Grase româneşti, care în 1954 a atins 1 6 , 0 0 % zahăr total, şi la soiurile
Agen, B e n c l o d verde, A r t o n şi Mirabele de N a n c y , al căror conţinut în zahăr a oscilat
între 13 % şi 15 % . Soiurile mai sărace în zahăr (9—11 % ) sînt Marele Duce, Uriaşe, Victoria,
A n n a Späth, B e n c l o d violet, Nectarina roşie, Vinete româneşti. Celelalte soiuri conţin
între 1 1 — 1 3 % zahăr total.
î n ce priveşte aciditatea, soiurile de prune se grupează astfel :
1,6—2,07% — Marele duce, B e n c l o d v i o l e t ;
1,3—1,6% — T i m p u r i i Schule, V i n e t e de Italia, Kirke, Simon ;
1,0—1,3% — T u l e u gras, Victoria, Uriaşe;
0,6—1,0% — V i n e t e româneşti, Agen, Anna Späth, O u g a l b e n ;
0,3—0,6% — Ontario, Benclod verde, Mirabele de N a n c y .
Trebuie însă remarcat că unele soiuri în anumiţi ani trec dintr-o grupă în alta
Şi mai mult oscilează în funcţie de an conţinutul în substanţe tanoide. Astfel soiul
Agen din recolta 1953, a avut 0,20—0,25% substanţe tanoide, iar în 1954 0,07—0,16%.
COMPOZIŢIA CHIMICA ŞI ÎNSUŞIRILE TEHNOLOGICE ALE PRUNELOR 53

Sub raportul conţinutului în substanţe pectice, făcînd abstracţie de variaţiile după


ani, se plasează în frunte soiurile Marele Duce, Agen, Scolduşe, Arton, iar cele mai sărace
sînt soiurile Uriaşe, Victoria, Vinete româneşti.
î n substanţele proteice, conţinutul maxim (1,20%) 1-a înregistrat soiul Agen, iar
minim soiurile Scolduşe şi Grase româneşti (0,22%, respectiv 0,24%).
î n fine, sub raportul conţinutului în acid ascorbic (vitamina C), extremele s-au
înregistrat la soiurile Grase româneşti (14 m g % ) şi Borsum (0,2 mg % ) .
OBIECTIVE PENTRU AMELIORAREA SOIURILOR DE PRUN
CULTIVATE ÎN ŢARA NOASTRĂ

î n ţara noastră se cultivă peste 150 de soiuri de prun, dintre care cele mai multe
sînt indigene. Aproape toate soiurile indigene, ca şi unele soiuri străine (Agen, Benclod
verde s.a.), prezintă mai multe tipuri, astfel încît numărul total de tipuri se ridică la
mai multe sute.
Soiurile ce intră în sortimentele regiunilor pomicole, ca şi numeroase alte soiuri,
sînt dintre cele mai bune. După cum am văzut însă, fiecare soi prezintă unul sau mai
multe neajunsuri, fie sub raportul calităţii fructelor, al productivităţii pomilor, al rezis­
tenţei la boli, ger, secetă, rupere, fie sub un alt raport. D e aceea ameliorarea soiurilor
existente şi crearea de noi soiuri de prun, ca şi de noi specii şi forme de portaltoi,
sînt probleme mereu actuale, şi aceasta cu atît mai mult, cu cît nivelul pomologie al
sortimentului mondial de prune, ca şi exigenţele consumatorilor şi cerinţele industriei
sînt în continuă creştere.
Obiectivele generale, ca şi cele concrete, care trebuie urmărite sînt numeroase.
î n general, numărul de soiuri superioare trebuie sporit atît pe ţară, cît şi pentru
fiecare regiune şi epocă de coacere. Calitatea superioară atinsă do unele soiuri trebuie şi
poate fi depăşită sub toate raporturile : al productivităţii pomilor, mărimii fructelor, cu­
lorii, conţinutului în zahăr, în substanţe aromatice, uneori în acizi, apoi sub raportul
rezistenţei fructelor la fierbere, transport şi păstrare, chiar şi la unele boli etc.
î n momentul de faţă, numeroase localităţi din ţară nu au suficiente soiuri superioare
care să acopere consumul de prune pe tot sezonul, adică de la începutul lunii iulie pînă
la sfîrşitul lunii octombrie.
Pentru industria de ţuică trebuie create soiuri anume, care să aibă un conţinut
de zahăr foarte ridicat. î n această privinţă se constată că majoritatea soiurilor locale
cultivate la noi pentru ţuică sînt foarte productive, însă lasă mult de dorit sub raportul
conţinutului în zahăr. Multe din ele conţin 6—8% zahăr, în timp ce există alte soiuri cu
14—15% şi chiar mai mult zahăr. De asemenea trebuie create soiuri pentru scopuri indus­
triale, ca fabricarea compoturilor, gemurilor, fructelor glasate, marmeladelor. Pentru fie­
care din aceste produse derivate sînt necesare nu unul, ci mai multe soiuri cu coacerea
eşalonată, astfel încît aprovizionarea fabricilor cu materie primă proaspătă să fie asigu­
rată pe o perioadă cît mai lungă.
î n fine, trebuie creaţi portaltoi pentru cultura prunului în toate zonele naturale,
mai ales în zona de stepă, precum şi în zona pădurilor de conifere, unde corcoduşul
nu merge bine.
Din obiectivele concrete, care se impun atenţiei amelioratorilor prunului, cele mai
actuale sînt următoarele :
OBIECTIVE PENTRU AMELIORAREA SOIURILOR DE PRUN 55

— obţinerea de 1—2 soiuri foarte timpurii, superioare soiului Timpurii Bivers şi


eventual precedînd cu cîte va zile epoca de coacere a acestuia ;
— crearea unor soiuri de prun timpurii în scopul îidocuirii soiurilor Nectarina
roşie, Timpurii (Ţar) şi Timpurii Schule. î n condiţiile zonei Bucureşti, soiul Nectarina
roşie începe să se coacă la 14—16 iulie, de aceea trebuie să se urmărească a se obţine
soiuri care să dea primele fructe la 8—10 iulie, legîndu-se de sfîrşitul coacerii soiului
Timpurii Bivers. D e asemenea, soiul Nectarina roşie trebuie îmbunătăţit şi în sensul
că defectul lui de a produce foarte neregulat să fie înlăturat, în care caz soiul va putea
să rămînă în sortiment.
î n prima jumătate a lunii august lipsesc soiurile superioare, colorate. î n această
perioadă se coc soiturile Ontario, Benclod de iulie, Benclod Oullins, Washington, Strop
de aur, care au fructele mari şi frumoase, însă de culoare gălbuie, insuficient de gustoase
şi puţin rezistente la transport. O dată cu ele se c o c şi soiurile Boşioare văratice, Izium
Eric, Vinete timpurii de Bühl, Frumoasa de Louvain, Kirke s.a., care au fructele mai
colorate, însă mici (Vinete timpurii de Bühl) şi cu pulpa aderentă la sîmbure ( B o ­
şioare văratice) sau mari însă mălăieţe şi fără gust (Frumoasa de Louvain). D e aceea,
pentru această perioadă trebuie create 2—3 soiuri cu fructele colorate, gustoase şi mai
rezistente la transport. î n direcţia aceasta călea cea mai indicată constă în :
— ameliorarea soiului Boşioare văratice în sensul obţinerii unui fruct mai mare,
cu pulpa neaderentă şi cu un conţinut mai mare în zahăr. Ca soiuri-tată pentru hibri­
dare se pot folosi Timpurii Bivers, Nectarina roşie, Timpurii, Frumoasa de Louvain, Strop
de aur, Tuleu gras ;
— ameliorarea soiului Izium Eric în direcţia măririi fructului, prin încrucişare
cu Kirke, Frumoasa de Louvain s.a. ;
— ameliorarea soiului Vinete timpurii de Bühl, în vederea obţinerii unui fruct
mai mare şi mai dulce, prin hibridare cu Timpurii Bivers, Timpurii, Nectarina roşie,
Frumoasa de Louvain şi eventual Strop de aur ;
— ameliorarea soiului Frumoasa de Louvain, ţintind mărirea consistenţei pulpei
şi a acidităţii acesteia. Ca soi-tată se vor folosi în primul rînd Izium Eric şi Boşioare
1
văratice, apoi Vinete timpurii de Bühl , Benclod Al than, Tuleu gras, Victoria, Marele
Duce şi Stanley ;
— ameliorarea soiului Timpurii Bivers în direcţia măririi rezistenţei la transport
şi a soiului Timpurii în direcţia obţinem unui soi cu coacerea între 1 şi 15 august.
î n epoca mijlocie (15 august—15 septembrie), variaţia de soiuri, mai ales soiuri
colorate, este mult mai bogată, totuşi şi aceasta prezintă neajunsuri : nerezistenţa so­
iului Tuleu gras şi a soiului Bosniace la „arsurile de iarnă" şi la despicarea crăcilor, aci­
ditatea mărită la prunele Victoria, insuficienţa acidităţii şi a mărimii fructului la Agen
s.a. Astfel, obiectivele concrete care se pun în faţa amelioratorilor la soiurile din această
epocă sînt :
— mărirea rezistenţei soiurilor Tuleu gras şi Bosniace la „arsurile de iarnă" şi la
despicarea crăcilor. L a soiul Bosniace se pune şi problema sporirii productivităţii în con­
diţiile ţării noastre. Soiuri-tătă recomandabile în acest scop pot fi înainte de toate soiurile
Boşioare văratice, Vinete româneşti, Vinete de Italia, Stanley ;
' — ameliorarea prunului Victoria în direcţia măririi vigorii pomului, a micşorării
acidităţii fructului şi a obţinerii unei neaderenţe totale a pulpei la sîmbure. Ca soiuri-
tată pentru hibridare pot fi luate în consideraţie următoarele : Benclod Althan, Frumoasa
de Louvain, Uriaşe, Agen, Vinete de Italia, Stanley;
56 OBIECTIVI! PENTRU AMELIORAREA SOIURILOR DE PRUN

— ameliorarea prunului Agen in direcţia adaptării lui la condiţii de altitudine


mai mare, a măririi fructului şi conţinutului său in acizi;
— ameliorarea — întîi de toate pe cale clonală — a soiului Benclod verde in sen­
sul obţinerii unui fruct mai mare şi de culoare mai vie.
Din obiectivele de ameliorare a soiurilor de prun cu coacerea în epoca 15 septem­
brie — 20 octombrie, cele mai de seamă sînt :
— ameliorarea prunului Grase româneşti în vederea obţinerii unui fruct c u pulpa
neaderentă la sîmbure, cu conţinutul în zahăr şi mai ridicat şi cu rezistenţa mai mare
a pomului la secetă. Calea cea mai indicată în acest sens o constituie, pe lingă selecţia
clonală, hibridările cu soiurile Vinete româneşti, Vinete de Italia, Gîtlane, Stanley, Agen ;
— obţinerea unui tip de Vinete româneşti mai rezistent la boala petelor roşii şi
cu fructul mai mare. Problema poate fi urmărită atît pe calea selecţiei clonale, cît şi
prin hibridări cu Agen dublu, Lincoln, Bosniace, Vinete de Italia, Montf ort, Benclod violet ;
— ameliorarea soiului Anna Späth în direcţia sporirii acidităţii şi aromei fructului
prin hibridare cu Marele Duce, Victoria, Ou galben şi rehibridarea cu Tîrzii muscate, Tă-
mîioase de Bistriţa, Stanley s.a. ;
— ameliorarea soiului Marele Duce în vederea micşorării acidităţii şi a măririi
rezistenţei fructului la păstrare îndelungată. Ca soiuri-tată pentru hibridare pot fi luate
în consideraţie următoarele : Vinete româneşti, Vinete de Italia, Anna Späth s.a.
Pe lingă aceste obiective principale, fiecare din zecile de alte soiuri oferă obiective
speciale de ameliorare, cu interes local sau chiar general. Astfel, prunul Ciorăsc trebuie
ameliorat în direcţia măririi rezistenţei lemnului la putrezire şi a măririi fructului şi a con­
ţinutului său în zahăr ; la prunul Gîtlan trebuie mărit conţinutul fructului în zahăr şi
mai ales în acizi ; prunul Tămîios de Bistriţa trebuie bine definit ca soi s.a.
In general, soiurile noi de prune trebuie să fie foarte productive şi să dea fructe
mari, cu aspect atrăgător, c u sîmburi mici şi uşor detaşabili de pulpă, iar aceasta din urmă
să fie consistentă, suculentă, însă nu excesiv, cu gust şi aromă foarte plăcute.
Un material deosebit de valoros pentru lucrările de ameliorare îl constituie corco­
duşul, care prezintă însuşiri excepţionale, de mare productivitate, rezistenţă a florilor
la îngheţ, mare rezistenţă la ger, la boli, la atacul puricilor verzi s.a.
î n mod natural, corcoduşul se polenizează cu caisul, piersicul şi migdalul, ceea
ce explică prezenţa în şcolile de puieţi de corcoduş a atîtor hibrizi îndepărtaţi spontani,
intermediari între corcoduş şi cais, corcoduş şi piersic sau corcoduş şi migdal.
Hibridările îndepărtate ale corcoduşului cu prunul sînt mai dificile, dar ele sînt
posibile şi totodată promiţătoare sub raportul îmbinării calităţilor corcoduşului cu ale
soiurilor superioare de prun.
î n vederea obţinerii de portaltoi rezistenţi la secetă, trebuie lărgite multhibridârile
îndepărtate între porumbar şi corcoduş, porumbar şi soiurile Boşioare văratice, Agen,
Anna Späth s.a., între porumbar (timpuri elită) şi diferite tipuri de prun local, care se cul­
tivă în zona de stepă.
î n lucrările de selecţie, hibridărilor între soiuri îndepărtate trebuie să le urmeze
educarea hibrizilor, mèntorarea lor şi aplicarea tuturor celorlalte metode miciuriniste,
care stau azi la îndemîna amelioratorului. î n plus, trebuie folosită pe o scară cît mai largă
metoda însămînţării directe a sîmburilor din cele mai valoroase fructe obţinute pe cale
de polenizare naturală, care, de cele mai multe ori, este în acelaşi timp şi selectivă.
Un pas înainte însemnat în problema ameliorării prunului v a fi îmbogăţirea exis­
tentului de material iniţial prin introducerea în ţara noastră a soiurilor celor mai valo-
OBIECTIVE PENTRU AMELIORAREA SOIURILOR DE PRUN 57

roase de prun chinezesc (japonez), ussurian, american şi canadian, a hibrizilor de prun-


vişin a lui N. H a n s e n , a soiurilor, obţinute de I. V. M i с i u г i n , de В u г b a n к
şi de selecţionatori.
Eezultate foarte bune au fost obţinute d e K o s t i n a prin hibridări îndepărtate
între prunul chinezesc şi corcoduş, iar rezultatele obţinute prin hibridarea prunului chi­
nezesc cu cel de Ussuria au fost de-a dreptul uimitoare.
Soiurile de prun chinezesc şi hibrizii americano-chinezeşti prezintă unele neajun­
suri în condiţiile ţării noastre, caracterizate mai ales prin toamne lungi şi ierni nesta­
tornice. Ele au repausul de iarnă foarte scurt şi înfloresc foarte devreme, ceea ce expune
pomii şi rodul lor gerurilor şi îngheţurilor. Cu toate acestea soiurile de prun chinezeşti,
americane şi canadiene prezintă o serie de însuşiri deosebite, care p o t fi „împrumutate"
soiurilor de prun europene. Astfel, mugurii floriferi şi florile prunului american
sînt foarte rezistenţi la ger, respectiv la îngheţ, or, în ţara noastră recoltele de prune
sînt foarte des pierdute tocmai din cauza brumelor sau a ploilor reci în timpul înfloritului.
D e aceea, mărirea rezistenţei la frig a florilor de prun este un obiectiv deosebit de impor­
tant pentru noi şi ca atare interesează folosirea soiurilor de prun american în ameliora­
rea prunului.
îmbogăţirea materialului iniţial trebuie să meargă şi pe linia strîngerii laolaltă
în staţiunile noastre experimentale a tuturor soiurilor şi tipurilor locale de prun, cultivate
în diferitele regiuni pomicole, şi a studiului mai aprofundat al acestora în vederea celor
mai fericite combinaţii de hibridare sexuată cu soiurile străine cele mai nobile.
Altoirea prealabilă a acestora din urmă pe soiurile locale cultivate pe rădăcini
proprii, în vederea apropierii vegetative, este metoda miciurinistă de aplicat în plus,
atît în vederea obţinerii de hibrizi vegetativi (la potenţial ereditar egal), cît şi pentru asi­
gurarea unei reuşite mai mari la hibridarea sexuată.
Aceeaşi apropiere vegetativă prealabilă este necesară şi în vederea încrucişării miro-
bolanului cu soiurile nobile de prun european.
î n vederea grăbirii procesului de ameliorare sau de creare a unui soi, trebuie extinse
metodele m o d e r n e de folosire a factorilor mutageni şi totodată perfecţionate meto­
dele de grăbire a intrării soiurilor pe rod.
Cele mai multe din obiectivele arătate sînt urmărite de 10 —12 ani la staţiunile
I.C.H.V. şi la institutele de învăţămînt superior. î n acest timp au fost obţinuţi numeroşi
hibrizi între soiuri şi între specii, dintre care unii au şi depăşit cele mai bune soiuri
vechi, fie că le concurează, fie că umplu golurile dintre soiurile existente. Dintre acestea
se impun atenţiei :
— Hibridul 162/12, obţinut prin încrucişarea soiului Tuleu gras cu Nectarina
roşie, care are fructul mare sau foarte mare, de culoare vînătă-violacee, cărnos şi foarte
gustos, depăşind în calităţi ambii părinţi şi avînd o coacere timpurie (sfîrşitul lunii iulie) ;
— Hibridul complex 37/63 : A g e n x Kirke, mentorat pe Anna Späth x Boşioare
văratice, cu fructul foarte mare de culoare vînătă-violacee, cu gust dulce şi plăcut, avînd
epoca de coacere la mijlocul lunii august ;
— Hibridul H / 5 , obţinut prin încrucişarea soiului Tuleu gras cu Arton. Are fruc­
tul foarte mare, de culoare m o v închis, foarte frumos ; cu pulpa neaderentă la sîmbure,
de culoare gălbuie, consistentă, destul de suculentă, cu gust dulce, plăcut acidulat şi în
general armonios. Ajunge la maturitate în a 2-a jumătate a lunii august şi este foarte
bun atît ca fruct de masă, cît mai ales pentru uscat fără sîmbure.
CLASIFICAREA SOIURILOR DE PRUN

Deoarece soiurile de prun cultivate s-au format in mai multe centre de pe glob
şi provin din mai multe specii, iar numărul lor este foarte mare, clasificarea lor prezintă
multe greutăţi. Numeroasele sisteme privind îndeosebi clasificarea soiurilor europene au
fost înlocuite ; cu toate acestea, denumirile unor grupe au rămas în circulaţie pînă în
prezent şi de aceeea este bine să se amintească de sistemele de clasificare cele mai im­
portante.
In 1804, S. C h r i s t clasifică soiurile de prun în : vinete (Zwetschen) (prune cu
sîmburele neaderent la pulpă), damascene, mirabele, diapré (pestriţe) şi perdrigoane, fără
să definească precis caracterele fiecărei clase. Acelaşi autor, la 1812, le împarte numai
în trei clase : vinete, prune propriu-zise şi mirabele, iar fiecare clasă o subîmparte în
grupe după culoarea fructelor : vinete închis, violete, roşii, galbene, verzi şi pestriţe.
In 1852, D e C a n d o l l e deosebeşte la soiurile de prun nouă clase, şi anume :
prune-caise, renclode, mirobolane, damascene, prune de Tours, prune Julien, Ecaterina,
prune-ou (Obertiana) şi vinete.
La 1830, D i e l c e l t î n ă r introduce pentru prima oară în clasificarea soiu­
rilor de prun un criteriu ştiinţific, şi anume caracterul lăstarului, după care le împarte
în două clase : I — cu lăstarul glabru şi I I — cu lăstarul pubescent.
Fiecare clasă se subdivide apoi în două după forma fructelor (alungite şi globu­
loase), iar acestea la rîndul lor se împart, după culoarea fructelor, în vinete, roşii, galbene,
verzi, pestriţe.
Au urmat sistemele societăţii de pomicultură din Londra (1831), sistemul lui К a r-
l o w i t z din Dresda (1831), a lui S c h u b l e r şi dr. M a r t i n s (1834), cele 6 sisteme
ale lui Liegel (1838—1855) sistemul lui Downing (1852) şi al dr. Hogg (1875),
însă nici unul nu s-a putut menţine din cauză că toate erau artificiale.
Folosind materialul acumulat pînă la el, pomologul german L u c a s a întocmit
două sisteme: unul natural (1867) şi unul artificial (1877). î n primul, el împarte toate
soiurile de prun în 10 secţii, iar fiecare din acestea în cîte 5 ordine după culoarea fruc­
telor, î n sistemul artificial, el clasifică prunele, după formă, în 3 clase — alungite, elip-
soidale şi globuloase —, deosebind în fiecare clasă cîte 5 culori : vinete, roşii, galbene,
verzi şi pestriţe şi cîte 3 grupe după aderenţa pulpei la sîmbure : neaderent, semiaderent,
aderent. Aceste sisteme, deşi nu satisfac toate cerinţele, pot fi folosite şi azi.
Un pas mare înainte face U. P. H e d r i c k în 1911, clasificând soiurile de
prun întîi după speciile din care provin şi şubdiviz'îndu-le apoi în grupuri după mai multe
criterii. Pentru determinarea soiurilor de prun după provenienţa lor dintr-o specie sau
alta, el dă următoarea cheie :
CLASIFICAREA SOIURILOR DE PRUN 59

Cheie pentru determinarea speciilor de prune

A. Flori cîte una sau cîte două (cîte trei la P. aalicina). Prunele din „ L u m e a veche".
B. Frunzele atîrnînde.
C. Lăstari şi pedunculi florali pubescenţi.
D. Fructele mari, mai mari de 2,5 c m în diametru, de forme diferite.

1. P. domestica

D . D . Fructele mărunte, mai mici de 2,5 c m în diametru, elipsoidale sau ovoide.

2. P . insititia

C C Lăstarii glabri (sau devenind de timpuriu glabri) ; pedunculii florali glabri.


D . Florile cîte una ; frunzele cu perişori pe partea inferioară de-a lungul ner­
vurii principale.

3. P. cerasifera

D . D . Florile cîte trei ; frunzele fără pubescenţă.

4. P. salicina

B.B. Frunzele neatîrnînde, asemănătoare cu frunzele de piersic, fără pubescenţă ;


nervaţiile raiante, pe partea inferioară în colţurile dintre nervuri perişori ;
pot fi deosebite de celelalte prune după fructele lor mari, turtite, de culoare
roz-cărămizie.

5. P . Simonii

A.A. Florile cîte trei şi mai multe la un loc. Prune americane.


B. Frunzele largi, în majoritatea cazurilor ovate sau obovate.
C. Florile albe.
D. Dinţişorii frunzelor fără glande, ascuţiţi; pedunculul floral de regulă fără
glande; sîmburele umflat, mare, cu vîrful ascuţit.

6. P . americana

D.D. Marginea frunzei glanduloasă, ondulat-crenată, peţiolii cu glandule, sîmburele


umflat, mic, tras la ambele capete.

7. P . hortulana

CC. Florile devin roz ; dinţişorii frunzei mari, rotunjiţi, glanduloşi numai la frunzele
tinere ; peţiolii cu cîte două glande ; sîmburele turtit, mare.
со CLASIFICAREA SOIURILOR DE PRUN

8. P . nigra

B.B. Frunzele înguste, ovat-lanceolate, îndoite în sus.


C. Fructele mici, de 1,25 c m în diametru, asemănătoare cu vişinile, peţiolul frunzei
cu două glandule ; sîmburele mic, ovoid, umflat, asemănător cu al vişinilor ; rareori
creşte sub formă de p o m , sensibil la ger.

9. P . angustifolia

CC. Fructele mari, de 2,5 c m în diametru, peţiolii cu cîte 1—6 glandule, sîmburele
strîns, cu capetele ascuţite ; creşte de obicei sub formă de p o m ; plantă rezistentă.

10. P . munsoniana

Soiurile provenite din P . domestica, Hedrick le împarte în 6 grupe :

1. Renclozi, caracterizaţi prin pomi mici, cu coroana deasă, lăstari groşi, rezistenţi
şi pubescenţi, frunze mari, cu marginile dublu serate sau slab dinţate, cu fructele rotunde
sau elipsoidale, de culoare verde sau galbenă, cîteodată rumenite pe partea însorită
(Benclod verde, Benclod Bavay, Washington).
2. Vinete, înţelegînd prin aceasta toate soiurile c u fructe bune de uscat, deci cu
conţinut mare în zahăr. Pomii sînt variaţi ca mărime, iar fructele mari, de formă elip-
soidală, puţin asimetrică, fiind văzute pe flanc, de culoare vînătă sau mov-deschis, cu
pulpa verde-gălbuie (Vinete româneşti, Vinete de Italia, Agen, Uriaşe).
3. Perdrigoane, cu pomi de mărime variată, fructe de mărime mijlocie, globuloase
sau elipsoidale, de culoare vînătă-închis, puternic brumate, cu pulpa aderentă sau neade­
rentă şi cu gust comun.
4. Prune galbene ouă, cu pomi foarte puternici şi fructele foarte mari, de formă
elipsoidal-alungită, de culoare galbenă sau purpurie, cu pulpa densă, galbenă, aderentă
sau neaderentă, însă comune la gust (Ou galben, Strop de aur).
5. Prune împărăteşti, azi puţin cultivate, asemănătoare cu perdrigoanele, dar cu
fructele mai mari şi elipsoidale (Engelbert, Diamond).
6. Prune de tip Lombard, cu fructul de culoare roşiatică sau pestriţă, de formă
mai mult invers-ovoidă, cu brazda mai adîncită şi cu gust mai comun (Pond Seedling,
Victoria).
Soiurile provenite din goldan, H e d r i c k le împarte în : 1) damascene elipsoidale,
2) damascene rotunde, 3) mirabele şi 4) Saint Julien.
O altă clasificare întocmită de W a n g şi modificată de G. M o 1 o n împarte
întii toate specule şi soiurile de prun în două clase mari : A ) specii şi soiuri cultivate şi
răspînăite şi B ) specii puţin sau de loc cultivate.
Speciile şi soiurile din clasa A sînt împărţite în 3 categorii : I ) asiatieo-europene,
I I ) chino-japoneze şi I I I ) americane, iar acestea la rîndul lor in 17 grupe. Unele din
grupe sînt subîmpărţite în tipuri, reprezentate prin unul sau mai multe soiuri, iar altele
sînt reprezentate prin soiuri direct fără subîmpărţire în tipuri.
Lăsînd la o parte tipurile chino-japoneze şi americane, care cuprind soiuri necunos­
cute în ţara noastră, d ă m mai jos clasificarea pînă la soiuri pentru categoria asiatico-
europeană şi pînă la grupe pentru celelalte două categorii.
61

Clasa A

Clasificarea speciilor şi soiurilor de prun după W a n g şi Mо Ion

Categoria Grupa Tipul Soiuri

1. R e n e l o d c R . Bavay, Washington,
Jefferson
2. Strop d c aur Strop de aur, Marele D u c e
I. Asiatico-curo- 1. Europeană 3. Prune adevă­ Vinete, A g e n , V i n e t e de
peanâ ( P . domestica) rate Italia
4. Perdrigoane R o y a l Tours, Perdrigon
5. Diamantine St. Lawrence
vinete
6. Diamantine Uriaşe
roşii
7. L o m b a r d e L o m b a r d , Merunka
1. Damascene Frenck
ovale
• 2 . Damascene sfe­ Damson
rice
2. Siriaca 3. Mirabele Mirabele de N a n c y
(P. insitilia)
4. Sanguiliane
3. Mirobolane
( P . seras i fera) Cherry

11. Chino-japoncză 4. Japoneze pure i


( P . tri flora)
5. Gonzales
( P . /. robusta)
G. Omaha
(P. t. rustica)
7. Wickson
( P . /. reda)
8. Chineze
( P . Simonii)

III. Americană 9. Americane pure


(P. americana)
10. Vanburen
( P . americana mollis)
11. Nigra
( P . nigra)
12. Wildgoose
(P. horlulana)
13. Miner
( Р . Л. Mineri)
14. Wayland
( Р . Л. Waylandi)
15. Chicasawas
(P. anguslifolia)
62 CLASIFICAREA SOIURILOR DE PRUN

Clasa A (continuare)

Categoria Grupa Tipul Soluri

III. Americana 16. Sand-Plums


(P. a. Walsoni)
17. Prune diverse (hibrizi şi specii
diverse :
P. AUeghanicnsis Porter, P. sab-
cordata Bentham, P. maritima
Marshall, P. gracilis Engelm. et
Gray, P. Munsoniana Wight et
Hedrick)

Clasa В cuprinde speciile : P. spinosa L., P. curdica Fenzict Fritsck, P. cocomila Tenore, P. monticola K . Koch,
P. timbettata Elliot, P. mitis Beadle, P. farda Sergeant, P. Grauesii Small, P. orlhosepala Koehne, P. gra­
cilis Scheele.

Cea mai nouă clasificare a soiurilor de prun, socotită şi ea de înşişi autorii ei ca


nedefinitivă, este clasificarea dată de colectivul ştiinţific al Institutului de cercetări
pomicole „ I . V . Miciurin" din Miciurinsk. Cercetînd un material bogat, de provenienţe
foarte diferite, şi ţinînd seama de asemănările legate de locul de origine, acest colectiv
împarte toate soiurile de prun în cinci grupe mari :

1. Grupa vest-europeană, care cuprinde numeroase soiuri nobile, caracterizate prin


cerinţele lor mari faţă de căldură şi umiditate, c u m sînt soiurile Anna Späth, A r t o n ,
Victoria, Vinete de Italia, Agen, Vinete româneşti, Vinete timpurii de Bühl, Vinete Wan­
genheim, Jefferson, Strop de aur, Uriaşe, Kirke, Ontario, Nectarina roşie, Benclod Althan,
Benclod Bavay, B e n c l o d Oullins, Tuleu gras, Bosniace s.a.

2. Grupa soiurilor din Rusia centrală, aparţinînd aproape exclusiv speciei P. in-
sititia, foarte rezistente la ger şi multe din ele rezistente la secetă. Aici intră Ziuzinskaia,
Galbenă de Oceakov, Benclod kolhoznîi, Timpuria roşie, plus grupa crimeeano-caucaziană,
din care face parte corcoduşul galben s.a.

3. Grupa nord-chineză, care cuprinde soiurile ussuriene şi nord-chinezeşti, foarte


rezistente la ger, foarte productive, cu înflorire timpurie şi cu fructe de culori vii.

4. Grupa japono-americană, care cuprinde soiuri de provenienţă sudică, preten­


ţioase faţă de căldură, rezistente la secetă, foarte productive şi cu fructele de culoare
galbenă sau de un roşu-viu. Aici intră hibrizii dintre prunul chinezesc şi cel american, cum
sînt Burbank, Şiro, K l i m a x , Wickson s.a.

5. Grupa nord-americană, cuprinzînd soiurile provenite din prunul american şi


canadian, foarte rezistente la ger şi secetă, c u m sînt soiurile Opata, Sapa, Pembin.
Clasificarea soiurilor după zona de provenienţă are o mare importanţă pentru
raionarea şi cultura lor, precum şi pentru selecţie. Cu toate acestea, în practica pomicolă,
a comerţului de fructe şi în industria prelucrătoare, sînt curent folosite numeroase alte
criterii de clasificare, fie ele cîteodată şi artificiale.
CLASIFICAREA S O I U R I L O R DE PRUN 63

Din acest punct de vedere, soiurile de prune, indiferent de provenienţa lor biologică,
se împart mai întîi, după epoca de coacere, în soiuri de vară şi soiuri de toamnă sau,
mai amănunţit, în : 1) soiuri cu coacere foarte timpurie, 25 iunie — 15 iulie, 2) timpurie,
15 iulie — 15 august, 3) mijlocie, 15 august — 15 septembrie, 4) tîrzie, 15 septembrie —
15 octombrie şi 5) foarte tîrzie, după 15 octombrie.
Fiecare grupă se subîmparte după culori în vinete, roşii, galbene, verzi şi pestriţe,
iar după aderenţa pulpei la sîmbure, în soiuri cu pulpa neaderentă, semiaderentă şi
aderentă.
Forma fructelor, deşi constituie un caracter pomologic important, interesează mai
puţin producţia şi procesul de valorificare. Totuşi cunoaşterea formei fructelor este indis­
pensabilă în pomologie. Din acest punct de vedere, la prune se deosebesc următoarele
forme principale : turtită (Simon), globuloasă (Eenclod verde), globuloasă-alungită (Anna
Späth), elipsoidală (Victoria), ovoidă (Bosniace), invers-ovoidă (Agen), gîtlănoasă (Gît-
lănoase).
Mult mai utilă pentru producţie este împărţirea după mărime şi gust. Standardul
nostru de stat împarte prunele după mărime, respectiv după greutate, în trei categorii,
şi anume :
categoria I cu maximum 35 de bucăţi la kilogram,
categoria I I cu maximum 50 de bucăţi la kilogram,
categoria I I I cu maximum 60 de bucăţi la kilogram.

După gust, ele se împart în : prune de desert, care se disting prin calităţi gustative
superioare ; de masă, cu gust plăcut însă lipsit de fineţe ; comune, caracterizate prin gust
comun şi care se consumă în lipsă de altele mai bune, şi industriale, adică prune cu însu­
şiri speciale sau cu totul inferioare, bune numai pentru prelucrare.
SOIURILE DE PRUN RAIONATE
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Deşi absent din flora sălbatică, prunul cultivat este reprezentat în ţara noastră
prin circa 150 de soiuri, dintre care cele mai multe locale, adică formate în condiţiile
diferitelor regiuni. Predominanţa acestor soiuri în cultură a rămas din punct d e vedere
cantitativ covîrşitoare pînă în ultimul timp. Cu toate acestea au fost înmulţite şi nume­
roase soiuri superioare, printre care în primul rînd soiurile româneşti : Vinete româneşti,
Tuleu gras, Grase româneşti.
Pe lîngă aceste soiuri autohtone, în ultimii 60—80 de ani au fost introduse la
noi şi foarte multe soiuri vest-europene şi americane, precum şi unele soiuri din Europa
centrală ; cele mai multe din ele însă s-an dovedit necorespunzătoare, încît fie că an dispărut
complet, fie că s-au răspîndit foarte puţin. Dintre acestea pot fi citate soiurile Timpurii,
Arton, Agen dublu, Ontario, Jefferson, Washington, Strop de aur, Emma Leppermann,
cele mai multe renclode, Mirabele de Nancy şi de Metz, Ou galben, Victoria, Bosniace etc.
Unele soiuri cu fructul foarte mare şi foarte frumos, cum sînt Frumoasa de Lou-
vain, Uriaşe, Pond Seedling şi altele, căpătaseră răspîndire, dar şi acestea au fost scoase
din cultură pe măsură ce consumatorii le-au respins din cauza gustului lor inferior.
Dimpotrivă, alte soiuri, valoroase din toate punctele de vedere, nu s-au răspîndit
suficient din cauza că în locul lor au fost livrate altele sau n-au fost introduse la timp
în ţară. Ca exemple pot fi citate Benclod Althan, în locul căruia pepinieriştii în trecut
au livrat în majoritatea cazurilor Nectarina roşie, apoi Stanley, care a fost introdus cu
multă întîrziere, şi altele.
î n schimb, unele soiuri, cum sînt Agen şi Anna Späth, deşi introduse mult mai
tîrziu, s-au răspîndit pe o scară foarte largă, datorită productivităţii lor şi calităţii fruc­
telor. Mai puţin s-a răspîndit soiul Vinete de Italia, care este un soi foarte bun, însă
nu produce suficient în regiunile secetoase.
Prin întocmirea sortimentelor provizorii de pomi în 1952—1953 şi prin asigurarea
aplicării lor cu ajutorul unităţilor de stat producătoare de material săditor, s-a făcut
primul pas serios pe calea lichidării haosului şi în sortimentele de prun.
Aceste sortimente prevedeau 26 de soiuri, dintre care trei, şi anume Vinete
româneşti, Anna Späth şi Benclod verde, deveneau soiuri universale, adică cultivate în
toate regiunile de cultură a prunului ; alte cîteva, cum sînt soiurile Tuleu gras şi Benclod
Althan, intrau ca soiuri de bază numai în unele regiuni şi ca soiuri de completare în
altele, iar majoritatea ca soiuri de completare şi încercare sau numai pentru încercare în
producţie.
Bepartizarea celor 26 de soiuri de prun pe regiuni şi categorii (de bază, de comple­
tare, de încercare) se poate vedea din tabloul nr. 9.
65

Tabloul nr. О

Raionarea soiurilor de prun î n Republica Socialistă R o m â n i a

Subcarpatică de est

ëstul Transilvaniei

Cîmpia Banatului,
Dealurile din sud-

Regiunea a VIII-a
Colinele Moldovei
Regiunea a VI-a

Regiunea a VII-a
4->

Regiunea а Ш-а
Dealurile de nord

Regiunea a IX-a
Regiunea a IV-a

Regiunea a V-a

Regiunea a X-a
Cîmpia Transil­
Cîmpia Dunării
л>

Crişurilor şi a

Bărăganul şi
Denumirea

Subcarpatică
Denumirea

Regiunea I

meridională
Nr. străină sau я %

Someşului
românească sau

Dobrogea
crt. mai des Ci щ
cea adoptată
Intîlnită

vaniei
а 'С 3
.3
"БЬ'св
Д Q

9 10 11 12 13
*>•

1 2 3 5 6 7 8

T h e Czar — — — — — — — I '— I
1 Timpurii
2 Nectarina roşie Peach-plum С С С с I I I С I С
:;
3 Roşioare văratice Roşii timpurii I I — I I Ц I I -~ —

4 Vinete Wangenheim Wangenheim's


Frühzwetschke I I I I I I I I I I

5 Niagara — I I I I I I I I I I I

6 Montfort D e Montfort I I I I I I I I С I

7 Timpurii Schule Schüles Früh­


zwetschke I I — I I I I — — —

8 Kirke Kirke's p l u m с I I C С В G С С В

9 R e n c l o d verde Reine Claude verte в В в в -В В В В в В

10* Uriaşe Giant p l u m С с •о G I В G с G G

11 Grase de Becs — — G — — С — ... • —

12 R e n c l o d Althan Reine Claude


d'Althan в В с с с в В в С В

13 Tuleu gras — в в с с В в в в I В
. Ц I
14 Strop d e aur Coë's Golden drop I I I " . — I — — — —

15 Stanley — 1 I I I I I I I I I
i
16 Gîtlane Gîrlane с — — —. — — — —

17 R e n c l o d Oullins Reine Claude


d'Oullins I — I — I _ — I — —

18 Agen d'Agen с ' —' I с — с в С с


19 Gltlănoase — — I I I 1 I I • f I I

20 R e n c l o d B a v a y Reine Claude
de B a v a y I I I I — — — — —

21 Vinete d e Italia Quetsche d'Italie — G в с с с с с . G с


22 V i n e t e româneşti Brumării в в в в В в в в В В

23 Grase româneşti Goldane в — — I — — — — — —

24 Anna Späth — в в в в в в в в В В

25 Bosniace D e Bosnia — I — — — — I — — III


26 Borsum Borsumer Zwetschke с с I с с I I I I I

б — с. 4570
66 SOIURILE DE PRUN R A I O N A T E IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Cele mai recente rezultate obţinute însă prin încercarea soiurilor în plantaţiile de
concurs (66) şi mai ales lucrările de microraionare a pomicultura au dus la concluzia că
din sortimentele provizorii trebuie scoase multe soiuri, ca necorespunzătoare pentru
livezile comerciale, pentru că ori sînt depăşite de cerinţele consumatorilor de azi, ori că
s-au dovedit nepotrivite pentru unele regiuni. Astfel, soiul Anna Späth s-a dovedit că
nu-şi coace bine fructele în regiunile nordice ale ţării ; soiul românesc Eoşioare văratiee
are fructele prea mici şi cu pulpa aderentă la sîmbure, încît nu poate constitui o marfă
pentru export, fie chiar pentru comerţul intern; soiurile cu pulpa albă sau verzuie, ca
Ontario, Eenclod verde, Strop de aur şi Eenclod Oullins, în general nu sînt apreciate
în ţara noastră, pe lîngă faptul că unele din ele au fructul mic (Eenclod verde), altele
sînt nerezistente la transport (Ontario, Eenclod Oullins) sau cu fructele acre (Strop de aur).
Au fost scoase din sortimentul provizoriu chiar soiuri -eu fructele mari, bine colo­
rate şi foarte arătoase, însă insuficient de bune la gust, ca, de exemplu, soiurile Uriaşe,
care au fructele mai acre, decît se cere; Gîtlane şi Gîtlănoase, care, dimpotrivă, au
fructele insuficient de acidulate; Montfort, ale cărui fructe prezintă slabă rezistenţă
la transport ; Grase de Becs, cu fructele insuficient de valoroase etc.
î n felul acesta numărul de soiuri de jrun raJonate a fost redus de la 26 la 10,
repartizate pe regiuni administrative astfel (tabloul nr. 10).

Tabloul
Repartizarea pe regiuni o solarilor de prun

Nr. Argeş Bacău Banat Braşov Bucureşti Cluj Crişana Dobrogea


Soiul
crt.
ha % ha /0 ha % ha 0/
ha % ha 0/
/0 ha % ha %

1 Timpuri Rivers 745 2 495 3 520 2 195 2 610 15 200 1 140 2 210 15

2 Nectarina roşie 1 000 3 300 2 600 2 200 2 400 10 1 000 5 300 4 200 14

3 Timpurii de Albach 1 215 6

Total soiuri cu
coacere timpurie 1 745 5 795 5 1 120 4 395 4 1 010 25 2 415 12 440 6 410 29

4 Renclod Althan 9 300 25 1 610 10 2 560 10 985 10 405 10 2 020 10 850 12 280 20

5 Tuleu gras 13 880 37 4 650 28 4 770 19 3 050 31 815 20 5 665 28 1 550 22 290 21

6 Agen 1650 10 1 790 7

7 Vinete de Italia 2 975 8 2 560 10 1480 15 200 5 3 030 15 1420 20

8 De Bistriţa şi Vi­
nete româneşti 3 340 20 6 400 25 1 480 15 5 050 25 1420 20

9 Anna Späth 6 325 17 4 1 2 5 25 6 400 25 2 460 25 1 215 30 2 020 10 1 420 20 280 20


10 Grase româneşti 745 2 330 2

Total soiuri cu
coacere mijlocie
şi tîrzie 33 225 89 15 705 95 24 480 96 9 455 96 2 635 65 17 785 88 6 660 94 850 61

Alte soiuri 2 230 6 405 10 140 10

Total 37 200 100 16 500 100 25 600 100 9 850 100 4 050 100 20200 100 7 100 100 1400 100
SOIURILE DE PRUN RAIONATE ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 67

Astfel de modificări desigur se vor face mereu pe măsură ce vor fi aprofundate


studiile privitoare la sortiment şi pe măsură ce se vor crea la noi sau introduce din
sortimentul mondial soiuri noi, superioare celor vechi, oricare ar fi lista de soiuri raionate,
valabilă la un moment dat.
Sortimentele noi au fost stabilite pe regiuni administrative, în interiorul regiunilor
însă ele nu se vor aplica invariabil la toate unităţile producătoare, ci fiecare din aceste
unităţi îşi va întocmi sortimentul ei propriu, ţinînd seama de condiţiile ei naturale speci­
fice, de sarcina de plan, de cerinţele pieţii ţi ale industriei alimentare şi totodată rămînînd
pe cît este posibil în cadrul sortimentului regiunii.
Pentru detalierea problemei sortimentelor trebuie reţinute următoarele indicaţii
generale.
Soiurile cele mai rezistente la secetă, care trebuie să predomine în toate planta­
ţiile din zona de stepă, silvostepă şi în numeroase centre din zona dealurilor mici (pod­
gorii), sînt Agen, Anna Späth şi Eenclod Althan. Dimpotrivă, în zona dealurilor, mai
bogate în precipitaţii, trebuie să predomine soiurile Grase româneşti, Vinete româneşti,
Vinete de Italia. în zona de mijloc merge bine prunul Tuleu gras, iar de la caz la caz
unele din celelalte soiuri de prun.
în apropierea marilor centre orăşeneşti, sortimentul trebuie să cuprindă mai multe
soiuri de desert şi de masă, cu coacere eşalonată, astfel încît piaţa să fie aprovizionată

nr. 10

raionale conform lucrărilor de mieroralonare

Mureş-Aut.
Galaţi Hunedoara laţi Maramureş Oltenia Ploieşti Suceava Total
Maghiară

ha /о ha J % ha |% ha J % ha J% ha 1% ha 1 % ha
1 '°
ha %

165 2 235 3 160 1 1 065 4 4 740 1,9

200 2 200 1 100 0,5 100 1 325 1 1 000 4 100 2 6 025 2,5

620 5 1 835 0,7

365 4 235 3 360 2 100 0,5 720 6 1 390 5 1 000 4 100 2 12 6 0 0 5,1

830 10 950 12 1 6 1 0 10 920 5 1 2 4 0 10 2 670 10 2 8 2 0 10 1 300 20 30 390 12,3

2 290 28 2 135 27 5 275 33 6 3 4 0 34,5 3 000 24 9 2 9 0 35 8 870 31 2 5 0 0 38 74 370 30,2

415 5 235 3 1 6 1 0 10 2 670 10 1 410 5 325 5 10 105 4,1

415 5 1 580 2 0 2 415 15 3 680 20 1860 15 2 820 10 325 5 24 760 10,1

1 660 20 1185 15 6 440 35 3100 25 2 6 7 0 10 2 8 2 0 10 975 15 36 500 14,8

1660 20 1 580 20 4 830 30 920 5 2 4 8 0 20 8 010 30 5 640 2 0 650 10 50 0 1 5 20,3

2 820 10 3 895 1.6

7 270 88 7 665 97 15 740 98 18 300 99,5 1 1 6 8 0 94 25 310 95 27 200 96 6 075 93 230 035 93,4

665 8 325 5 3 7G5 1,5

8 300 100 7 900 100 1 6 1 0 0 100 18 400 100 12 400 100 26 700 100 28 200 100 6 500 100 246 4 0 0 100
68 SOIURILE DE P R O N RAIONATE IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

neîntrerupt. Dimpotrivă, în apropierea fabricilor de industrializare trebuie cultivate în


proporţie mai mare soiurile bune pentru compoturi, pentru marmelade (Agen, Tuleu gras,
Vinete româneşti), iar în centrele mai îndepărtate soiurile bune pentru uscat (Tuleu gras,
Agen, Anna Späth) şi pentru ţuică (Agen, Tuleu gras, Grase româneşti).
Problema amplasării soiurilor pe teren prezintă două aspecte, şi anume : problema
aşezării fiecărui grup în parcela cea mai potrivită sub raportul condiţiilor de sol şi
microclimă şi problema amestecului de soiuri în vederea asigurării polenizării. Pentru rezol­
varea problemei sub primul ei aspect trebuie studiate bine pe de o parte soiurile din
punct de vedere ecologic, pe de altă parte condiţiile pe care le oferă fiecare parcelă şi
apoi repartizate soiurile în raport cu cerinţele lor. Astfel, pe o parcelă cu sol umed se v a
planta soiul Vinete româneşti, pentru că acesta pe de o parte rezistă mai bine la umidi­
tate, iar pe de altă parte înfloreşte mai iârziu şi scapă mai uşor de curenţii reci. T o t aşa,
în zona dealurilor mici, pe versanţii nordici va fi aşezat prunul Tuleu gras, pentru că
el nu are o coacere tîrzie şi tot el trebuie ferit de încălzire în timpul iernii. P e o pantă
repede şi înţelenită se va planta soiul Grase româneşti, ca cel mai adaptat la ţelină, iar
pe un sol mai uşor şi secetos se v a planta soiul Agen, ca cel mai rezistent la secetă.
Pentru asigurarea polenizării încrucişate, soiurile se combină în proporţie de 3—5
pomi din soiul principal şi 1—3 pomi din soiul polenizator. î n acest scop se consultă
lista poieni zatorilor, alegîndu-se unul, rar doi polenizatori din cei introduşi în sortiment.
Soiurile alese trebuie să aibă înflorirea simultană şi să se polenizeze în mod reciproc,
astfel încît să fie asigurat rodul la toţi pomii. Aceştia se plantează amestecaţi în aceeaşi,
parcelă, cu condiţia însă ca rîndurile să rămînă pure şi să alterneze între ele ca atare,
dar să nu se amestece pomii pe rînd. Obişnuit, între fiecare două grupuri a cîte 3—5
rînduri ale unuia din soiuri se intercalează 1—3 rînduri din soiul polenizator. Afară de
aceasta este bine ca soiurile alese să aibă aceeaşi epocă de coacere, să intre pe rod
odată şi să aibă durata de viaţă mai mult sau mai puţin egală.
Pentru livezile gospodăriilor agricole de stat şi ale cooperativelor agricole c e
producţie ca şi pentru grădinile de lîngă casă destinate să producă fructe pentru con­
sum" propriu, trebuie alese cît mai multe soiuri de masă, începînd cu cele mai timpurii
şi terminînd cu cele mai tîrzii, astfel încît să se obţină fructe tot timpul, de la înce­
putul lunii iulie pînă la începutul lunii noiembrie. Din soiurile tîrzii şi foarte tîrzii
trebuie plantat un număr mai mare do pomi pentru toamnă, acestea livrînd fructe de
uscat şi pentru prepararea magiunului.
SOIURI DE PRUN
RAIONATE ŞI DE VALOARE MAI MARE
TIMPURII RIVERS

Sinonime : engl. Early Bivers.


franc. Précoce de Bivers.
germ. Biver's Friihpflanme.

Origine. Soi de origine engleză.

Răspindire. Este puţin răspîndit în cultură.


La noi în ţară se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

:
Pomul, de vigoare mijlocie, este rezistent la ger şi la dăunători ; este pretenţios
faţă de condiţiile de sol şi climă şi sensibil la secetă.
înfloreşte la mijlocul perioadei de înflorire a prunului ; fiind autosteril, are nevoie
să i se stabilească polenizatorii.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce în fiecare an. î n condiţiile de la
Staţiunea experimentală Mărculeşti, raionul Feteşti, s-au obţinut recolte de 5 100 kg/ha
în anul 1958, 13 668 în anul 1959, 6120 în anul 1960 şi 7 250 în anul 1961, depăşind
totdeauna soiul Nectarina roşie luat ca martor.
Fructele au aspect atrăgător şi calităţi gustative destul de bune ; la coacerea
completă cad uşor din pom, fapt pentru care trebuie recoltate din vreme.
Calităţi : coacerea foarte timpurie, aspectul atrăgător şi gustul relativ bun al
fructelor.
Defecte : slaba rezistenţă a pomului la secetă şi a fructelor la cădere.

POMUL

Pomul creşte înalt de aproape 6 m şi formează trunchi relativ gros, cu scoarţa


de culoare cenuşie, spre nord cenuşie-roşcată, cu numeroase crăpături longitudinale, late
de 2—3 cm.
Coroana — invers piramidală, relativ rară (fig. 6).
Ramurile de schelet — de lungime şi grosime mijlocie, cu unghiul de ramificare mic,
puţin răsfirate ; scoarţa de culoare cenuşie-deschis, cu crăpături şi cu lenticele răspîndite
neuniform.
72 SOIURI DË PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E MAI MARE

Ramurile de rod — foarte numeroase, reprezentate prin buchete de mai şi ramuri


mijlocii, scurte şi destul de subţiri cu mulţi muguri floriferi.
Lăstarii — de mărime mijlocie, cu internoduri de 30—35 m m , cu scoarţa de culoare
verde, iar pe partea însorită de culoare brună, slab pubescenţi.

Fig. 6. — Timpurii

Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful ascuţit şi depărtat de ramură.


Mugurii floriferi — mici, ovoizi, b o m b a ţ i , c u solzii lipiţi, de culoare cenuşie-castanie.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie lungimea de 98 m m şi lăţimea de 62 m m , o v a t e ,
c u marginile crenate. L i m b u l , p o t r i v i t de gros, uşor gofrat, de culoare verde-intens, mat,
slab pubescent pe faţa superioară şi mai des pe cea inferioară. Peţiolul lung în medie d e
22 mm, foarte gros, c u 1—2 glande nectarifere mari, galbene-verzui.
Florile — mari, cu petalele o b o v a t e , albe. Stammele răsfirate, mai lungi decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, a v î n d H = 35—43 m m , D = 39—43 rnm, d = 3 5 — 4 0 m m ;


greutatea de 30—40 g.
PLANŞA I

Timpurii Rivers
TIMPURII RIVERS 73

Forma — sferic-alungită sau sferică, trunchiată la ambele capete, adesea neregu­


lată, asimetrică, avînd unul din flancuri mai dezvoltat, puţin turtită dorsoventral, brazda
ventrală largă, relativ superficială, însă evidentă de la bază p î n ă la vîrf (pl. I ) .
Culoarea — vînătă-violacee închis, cu unele puncte şi pete mai intens colorate,
care dau fructului aspect pestriţ, atrăgător, acoperita c u un strat gros şi uniform de pru-
ină albăstruie.
Pedunculul — de 13—20 m m lungime, gros, de culoare verde-deschis, c u puncte
albe, dese şi acoperit cu pruină fină ; este bine prins de fruct şi mai slab de ramură.
Cavitatea pedunculară — largă şi destul de adîncă, cu marginile regulate.
Punctul Btilar — mare, de culoare ruginie, aşezat într-o mică depresiune.
Pieliţa — relativ subţire, elastică, se desface uşor de p e pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, c u o nuanţă albicioasă în jurul sîmburelui, potrivit de
densă, puţin elastică, cu numeroase vinişoare fine, foarte suculentă, dulce, uşor acidulată,
cu aroma slabă, semiaderentă la sîmbure, adesea cu un g o l în jurul lui.
Sîmburle — mare (20—25 X 12—15 X 6—8 m m ) , ovoid, alungit la capete, c u su­
prafaţa alveolată, creasta ventrală destul de mare, mărginită de două şanţuri adinei, evi­
dente de la bază pînă la vîrf ; şanţul dorsal evident pînă aproape de vîrf, unde se continuă
cu o creastă mică.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iunie, începutul lunii Iulie.

EECOMANDÄRI. Soiul Timpurii Eivers a fost raionat în toate regiunile administra­


tive, afară de regiunile Mureş-Autonomă Maghiară, Maramureş, Ploieşti şi Suceava.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июня-начало июля.


Сорт мало распространен в культуре. В Румынии встречается только в помоло­
гических коллекциях.
Дерево —• средней силы роста, сравнительно недолговечное, требовательное к
почве и малоустойчивое к морозам, засухе и поражению вредителями; плодоносить
начинает на 4—5 году жизни и дает ежегодные, но умеренные урожаи.
Плод — средней величины, продолговато-округлый или же шаровидный, приплю­
снутый с обоих концов, фиолетово-синий, с пятнами, покрытый голубоватым восковым
налетом и точками более темного цвета, которые придают плоду пестрый привлекатель­
ный вид; мякоть зеленовато-желтая с беловатым оттенком вокруг косточки, довольно
плотная, с тонкими жилками, очень сочная, сладкая, слегка кисловатая, со слабым
ароматом, довольно легко отделяется от косточки.
Плоды довольно хорошего качества, но слабо держатся на дереве; плохо
переносят перевозку.

RÉSUMÉ

Maturité — fin juin — début juillet.


Variété peu répandue ; en Eoumanie o n la trouve seulement dans les collections
pomologiques.
Arbre — de vigueur moyenne, à vie relativement courte, exigeant quant au sol
et sensible a u x froids d'hiver, à la sécheresse et aux insectes, à fructification précoce,
régulière, mais modérée.
74 SOIURI DE PRUN RAIONATE SI DE V A L O A R E M A I M A R E

Fruit — moyen, sphérique allongé ou globuleux, tronqué aux deux pôles, d'un
bleu violacé, recouvert de pruine bleuâtre avec des points et des taches de coloration
plus intense, lui donnant un aspect moucheté et attrayant. Chair jaune verdâtre, nuancée
de blanc autour du noyau, assez ferme, finement réticulée, très jutesuse, sucrée, légère-
ment acidulée, peu parfumée, mi-adhérente an noyau.
Fruits de qualité assez bonne, mais qui tombent facilement et ne supportent
par le transport.

ABSTRACT

Maturity − late June − early July.


Variety less spread; in Romania it is found only in collections pomological.
Tree − medium vigor, relatively short-lived, requiring on the ground and sensitive
to winter cold, drought and insects, fruiting early, regular, but moderate.
Fruit − medium, elongated spherical or rounded, truncate at both poles, a blue
purple, covered with bluish bloom with dots and patches of more intense staining, giving a
mottled appearance and attractive. Pulp greenish yellow, shaded with white around the
nucleus, rather firm, finely reticulate, very juicy, sweet, slightly tart, slightly fragrant,
semi-adherent to the nucleus.
Fruit quality good enough, but fall easily and do not support transport.
TIMPURII

Sinonime : engl. The Czar.


rus. Ţar, Eanniaia siniaia.
germ. Czar.
frame. Le Tsar.
ceh. Carskâ.
rom. Ţar.

Origine. Soi de origine engleză, obţinut în 1874 prin hibridarea soiului Engelbert
cu Early prolific (Timpuriu productiv).

Răspîndire. Datorită coacerii foarte timpurii a fructelor şi productivităţii mari a


pomului, acest soi a fost introdus aproape în toate ţările pomicole din Europa, însă nu a
căpătat o extindere mare în cultură, din cauză că fructul nu întruneşte calităţi deosebite,
fapt caracteristic pentru majoritatea soiurilor timpurii.
î n ţara noastră, acest soi a fost introdus încă de la începutul secolului al X X - l e a .
Astăzi este puţin răspîndit în Moldova, Bărăgan şi Dobrogea şi mai puţin în celelalte
regiuni.

CARACTERISTICA SOIULUI

î n pepinieră, pomul creşte drept, subţire şi foarte înalt, dînd ramuri anticipate mici
spre vîrf. Această vigoare de creştere se manifestă şi în primii ani în livadă, iar mai târziu
vigoarea scade în ritm accelerat, pe măsura înaintării în perioada de rodire ; în consecinţă,
durata de viaţă este scurtă. Aceasta cu atît mai mult, cu cît pomul este predispus la dezbi­
narea şi ruperea ramurilor. Dă rezultate bune în solurile luto-argiloase sau lutoase, cu sufi­
cientă umiditate. î n condiţiile ţării noastre este rezistent la ger, însă, în regiunile secetoase
şi în terenuri uşoare, soiul pierde atît în ceea ce priveşte vigoarea pomului, cît şi în ceea ce
priveşte calitatea fructelor. întrucît fructele sînt aşezate sub formă de ciorchini, ele sînt
foarte sensibile la boli şi dăunători.
Epoca de înflorire este semitimpurie, iar perioada respectivă durează în medie
7—8 zile.
Este un soi autofertil.
Intră pe rod foarte de timpuriu, cîteodată chiar în pepinieră şi rodeşte în fiecare an
abundent ; un pom în plină producţie dă 60—70 kg, uneori pînă la 100 kg de fructe anual.
76 SOIURI DE PRUN RAIONATE ŞI DE VALOARE MAI MARE

Fructele sînt de mărime mijlocie, de calitate relativ bună, prezintă însă neajunsul
unei coaceri eşalonate, al unui gust acru în jurul sîmburelui şi sub pieliţă şi al predispozi­
ţiei la putrezire. Pentru valorificare, fructele trebuie culese în pîrgă şi consumate repede ;
nu sînt bune pentru uscat şi magiun.
Calităţi : precocitatea în ceea ce priveşte rodirea, productivitatea pomului şi coace­
rea timpurie a fructelor.
Defecte : fragilitatea lemnului şi unghiurile mici de ramificare, care împreună duc
la ruperea ramurilor ; coacerea eşalonată a fructelor, gustul acru al pieliţei şi sensibilitatea
fructelor la putrezire.

POMUL

Pomul ajunge la 4—5 m înălţime şi formează trunchi drept, înalt, cu scoarţa netedă
şi de culoare brună-cenuşie.
Coroana — înaltă de 3,5—4 m, invers-piramidală, potrivit de deasă, cu conturul
neregulat (fig. 7).

Fig. 7. — Timpurii.

Barourile de schelet — lungi, potrivit de groase, formînd cu axul, în general, un


unghi mic de ramificare.
Bamurile de rod — reprezentate prin ramuri mijlocii şi buchete de mai, de grosime
mijlocie.
PLANŞA II

Timpurii
TIMPURII 77

. Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde-


deschis, mai tirziu devenind cenuşie ; intemodurile mijlocii ; lenticelele de mărime mijlo­
cie, de culoare cafeniu-deschis, slab aparente.
Mugurii vegetativi — destul de mari, conici, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi
pe permite mari şi proeminente.
Mugurii floriferi — destul de mari, bombaţi, ascuţiţi la vîrf.
Frunzele — mijlocii, de 65—82 m m lungime şi de 32—50 m m lăţime, obovate,
cu vîrful acut şi baza îngustată. Limbul destul de gros, cu marginile revolute, crenate.
Peţiolul lung de 16—22 mm, destul de gros, drept, la frunzele din rozete uneori arcuit
şi răsucit.
Florile — mari, cu petalele albe, eliptice, cu unguicula scurtă, rotunjite la vîrf,
cu marginile regulate şi parţial petrecute.

FKUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 35—40 mm, D = 34—38 m m şi d = 34—36 m m ;


greutatea de 26—30 g.
Forma — globuloasă sau sferic-alungită, teşită spre vîrf, asimetrică ; brazda ven­
trală, la cele mai multe fructe, inexistentă sau slab marcată printr-o linie, iar la altele apa­
rentă în apropierea pedunculului ; partea dorsală bine bombată (pl. П )
Culoarea — vînătă-roşiatică, iar la maturitatea completă vînătă-intens, cu nuanţă
de violet, aproape neagră, însă neuniformă p e toată suprafaţa fructului, c u pete verzui în
locurile umbrite şi cu pete ruginii de mărimi variate, acoperită uniform cu pruină de culoare
albastră-descbis, care dă fructului un aspect frumos.
Peduneulul — lung de 17 —18 mm, de grosime mijlocie (1 mm), verde-deschis, bine
prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, potrivit de largă şi adîncă, de formă regulată.
Punctul si ilar— destul de mare, de culoare brună-roşiatică, aşezat pe un platou,
avînd imediat în spate o mică cocoaşă.
Pieliţa — subţire, elastică şi rezistentă, la maturitatea completă se desprinde destul
de uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, roşcată, crocantă, apoi moale şi totuşi consistentă,
suculentă, dulce, c u aciditate proprie agreabilă, neplăcut afectată de aciditatea
pieliţei ; la coacerea completă, gustul devine fad ; se desprinde foarte uşor de
s îmbure.
Sîmburele — mijlociu, avînd dimensiunile pînă la 22 x 17 x 9 mm, ovoid, de
culoare castanie-deschis, c u şanţul dorsal complet astupat, iar crestele ventrale reduse ;
în schimb, la unele fructe apar muchii destul de ascuţite pe părţile laterale.
Maturitatea — de la mijlocul lunii iulie pînă la sfîrşitul lunii iulie sau în primele zile
ale lui august.

RECOMANDĂRI. Soiul Timpurii se recomandă numai pentru grădinile de amatori.


78 SOIURI D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина июля—начало августа.


Сорт английского происхождения. В Румынии распространен мало, преимущест­
венно в Молдове, Бэрэгане и Добрудже.
Дерево — средней силы роста, недолговечное, требовательное к почве,морозостой­
кое, но страдает от засухи, болезней и вредителей. Плодоносит обильно и ежегодно.
Плод — средней величины, шаровидный или продолговато-шаровидный,тем-
носиний, почти черный, с ржавыми пятнами, покрытый синеватым восковым налетом;
мякоть зеленовато-желтая с красноватым оттенком, плотная, сочная, сладкая, с прият­
ной кислотностью, но очень кислой кожицей, легко отделяется от косточки.
Плоды хорошего качества и потребляются преимущественно в свежем виде.

EÉSUMÉ

Maturité — mi-juillet — début d'août.


Variété d'origine anglaise. E n Eoumanie elle est peu répandue, seulement en
Moldavie, dans le Bărăgan et la Dobrogea.
Arbre — de vigueur moyenne, à vie courte, exigeant quant au sol, craignant
les grands froids, mais sensible à la sécheresse, très sensible aux maladies et aux insectes.
Bécolte abondante et régulière.
Fruit — moyen, globuleux o u sphérique — allongé, d'un violet intense, presque
noir, tacheté de rouille, pruiné bleuâtre. Chair jaune verdâtre, rougeâtre, ferme, juteuse
sucrée, agréablement acidulée, désagréablement affectée par l'acidité de la peau. Noyau
non adhérent.
Les fruits de bonne qualité, sont utilisés surtout pour la table.

ABSTRACT

Maturity − mid-July − early August.


Variety of English origin. Less spread in Romania, only in Moldova, in Bărăgan
Plain and Dobrogea.
Tree − of medium vigor, short-lived, requiring on the ground, fearing the severe
cold, but sensitive to drought, very susceptible to diseases and insects. Harvest abundant
and regular.
Fruit − medium, globular or spherical − elongated, a deep purple, almost black,
spotted with rust, bluish bloom. Pulp greenish yellow, reddish, firm, juicy, sweet,
pleasantly tart, disagreeably affected by the acidity of the skin. Freestone.
The fruits of good quality are used primarily for the table.
N E C T A R I N A ROŞIE

Sinonime : engl. Peach-plum, Bed nectarine.


rus. Persikovaia, Korolevskaia.
mag. Kajszi szilva.
franc. Prune pêche, Nectarine rouge.
germ. Bote Nectarine.
ceh. Malvazinka.
bulg. Malvazinka.
rom. Pruna-piersică.

Origine. Soi de origine engleză, devenit cunoscut în al 4-lea deceniu al secolului al


XIX-lea şi descris pentru prima dată de H o g g în 1884 şi de D o w n i n g în 1885.
Denumirea de Nectarina sau Prună-piersică a fost dată acestui soi pentru motivul că
fructul seamănă mult cu o piersică golaşă, sub aspectul mărimii, formei şi culorii.

Răspîndire. Este răspîndit în numeroase ţări, însă puţin apreciat, din cauză că
fructul capătă însuşiri superioare numai în condiţii favorabile la căldură şi umiditate.
La noi, a fost introdus la sfîrşitul secolului al X I X - l e a , însă nu se cultivă decît în
grădinile de lingă case, iar în livezile comerciale, numai în proporţie de 1—2%.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, are aspect sănătos şi trăieşte 30—35 de ani, reuşeşte bine
altoit pe corcoduş. Necesită soluri fertile, revene, cum sînt cele de luncă ; este destul de
rezistent la ger, relativ rezistent la secetă şi la unele boli, însă este îndeosebi atacat de
viermele prunelor {Laspeyresia funebrana).
înfloreşte înainte de a înfrunzi, iar perioada respectivă durează 3 —4 zile.
Este un soi parţial autofertil. Ca polenizatori se recomandă soiurile Anna Späth,
Mirabele de Nancy, Benclod Althan, Benclod verde, Vinete de Italia, Vinete româneşti.
Intră pe rod de timpuriu şi rodeşte foarte neregulat, raportul între anii cu rod şi
fără rod fiind 1 : 2 — 1 : 3 , Cauzele nerodirii încă nu sînt definitiv stabilite ; în orice
caz, aici nu este vorba de o nediferenţiere a mugurilor floriferi, ci de avortarea florilor,
datorită probabil insuficienţei de sevă în timpul legatului fructelor.
î n condiţiile ţării noastre, mai ales în sud (lunca Dîmboviţei, Argeşului, Sabarului),
fructele capătă calităţi gustative apreciabile. Ele se caracterizează printr-un conţinut
80 SOIURI D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

relativ redus î n zahăr ( 1 0 — 1 1 % ) şi destul d e ridicat î n acizi ( 1 — 1 , 2 % ) ; deci raportul


zahăr-aciditate egal cu 9,6 iar valoarea energetică 55,6.
Se ţin bine pe p o m şi sînt rezistente la transport ; problema rezistenţei l a păstrare
nu se pune, întrucît sînt printre primele prune pe piaţă. Prin faptul că ajung la maturitate
devreme, sînt mult apreciate în comerţ.
Calităţi : vigoarea şi durabilitatea p o m u l u i , coacerea foarte timpurie, mărimea
şi gustul b u n al fructelor.
Defecte : rodirea foarte neregulată, mai ales în solurile lipsite de reveneală.

POMUL

P o m u l este de talie mare, uneori foarte mare, atingînd înălţimea de 6,5—7 m şi


formează trunchi drept, gros de 30—35 c m , puţin răsucit şi cu adîncituri longitudinale;

Fig. 8. — Nectarina roşie.

scoarţa, de culoare roşiatică pe partea dinspre nord şi cenuşie pe cea dinspre sud, este mult
sau foarte mult crăpată.
Coroana — înaltă, invers-piramidală (fig. 8).
PLANŞA III

Nectarina roşie
NECTARINA ROŞIE 81

Ramurile de schelet — destul de multe, lungi şi groase, deşi crescute sub unghiuri de
ramificare mici, sînt bine concrescute cu axul.
Ramurile de rod — foarte scurte, groase şi îndesate, purtînd fiecare un număr mare
de ramuri buchet.
Lăstarii — puternici, groşi, cu scoarţa la început de culoare verde, apoi în scurtă
vreme violetă-negricioasă, cu numeroase lenticele, neegale între ele, orbiculare sau
alungite, de culoare gălbuie.
Mugurii vegetativi — destul de bombaţi, însă mici şi cu vîrful ascuţit.
Mugurii floriferi — ovoizi, bombaţi, cu vîrful slab ascuţit.
Frunzele — mari, avînd în medie 105 m m lungime şi 57 m m lăţime, cele de pe lăs­
tari adesea fiind mai mici decît frunzele din rozetă, adică invers ca la cele mai multe soiuri.
Ca formă frunzele de pe lăstari sînt obovate, cu vîrful acut sau rotunjit şi cu baza de aseme­
nea rotunjită, iar la cele din rozetă sînt îngustate, cu marginile mărunt şi regulat crenate
sau dublu crenate. Limbul de grosime mijlocie, pubescent, de culoare verde-închis. Peţi-
olul de 15 —20 m m lungime, gros, de culoare verzuie-albicioasă, cu glandele nectarifere
mari sau foarte mari, orbiculare şi de culoare neagră, aşezate pe partea superioară a peţi-
olului sau la baza frunzei.
Florile — mari, cu sepalele mici, fin dinţate şi cu petalele mari, avînd forma pro­
nunţat concavă. Stammele 19—22 la număr, cu sacii polinici mari sau mijlocii şi cu stilul
de aceeaşi lungime cu ele.

FRUCTUL

Mărimea—mare sau foarte mare, avînd în medie H = 4 9 m m ; D şi d = 5 1 m m ;


greutatea de 70—90 g.
Forma — globuloasă, puţin turtită la vîrf şi ceva mai mult la bază, de multe ori
asimetrică, însă cu conturul regulat. Brazda ventrală este largă şi superficială (pl. I I I ) .
Culoarea — verzuie sau roz-pal pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită, iar la
maturitatea completă, violetă. î n general, fructul nu este uniform colorat, deoarece culo­
rile sînt răspîndite sub formă de pete neregulate, dîndu-i un aspect marmorat. Desenul
este acoperit de o brumă fină şi relativ subţire, iar prin brumă apar pete albicioase.
Pedunculul — scurt, de 8—10 mm, destul de gros, semilemnificat şi de culoare
verde-albicioasă.
Cavitatea pedunculară — largă, regulată, cu o uşoară depresiune în dreptul brazdei
ventrale.
Punctul stilar — aşezat într-o adîncitură largă şi relativ regulată.
Pieliţa — groasă şi densă, întinsă bine pe fruct, încît se desprinde greu de pulpă şi
numai cînd fructul este bine copt.
Pulpa — gălbuie-albicioasă, foarte groasă, la început crocantă, apoi mai moale,
totuşi densă, suficient de suculentă, avînd un gust foarte plăcut, însoţit de o aromă fină ;
nu aderă la sîmbure.
Sîmburele — relativ mic (18 x 15 x 9 mm), ovoid-rotunjit, obtuz la ambele capete,
de culoare deschisă, avînd suprafaţa fin alveolată.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii iulie.

BECOMANDĂRI. î n sortimentele de microraionare este prevăzut în toate regiunile


afară de Hunedoara, unde poate fi recomandat pentru grădinile de amatori.

- о. 4Б70
82 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина июля.


Сорт английского происхождения. В Румынии распространен во всех плодовод­
ческих районах, но в небольшом количестве.
Дерево — сильнорослое, довольно долговечное, требовательное к почве, до­
вольно устойчивое к морозам, сравнительно устойчивее к засухе и к некоторым
болезням, но чувствительное к Laspeyresia junebrana ; плодоносить начинает рано но
дает неежегодные и сравнительно слабые урожаи.
Плод — крупный или очень крупный, круглый, слегка приплюснутый на вер­
хушке и сильно приплюснутый у основания, бледно-зеленовато-розовый на затененной
стороне и красноватый на солнечной; мякоть кисловатая, с нежным ароматом.
Плоды хорошего качества, прочно держатся на дереве и хорошо переносят пе­
ревозку.

EÉSXJMÉ

Maturité — mi-juillet.
Variété d'origine anglaise. E n Eoumanie elle est répandue dans toutes les régions
fruitières, mais sur une échelle réduite.
Arbre — vigoureux, assez longévif, exigeant quant au sol, résistant aux froids
d'hiver, relativement résistant à la sécheresse et à certaines maladies, mais sensible à l'at-
taque de Laspeyresia funebrana. Fructification précoce, récolte irrégulière et assez
pauvre.
Fruit — gros ou très gros, globuleux, légèrement aplati au bout et davantage à la
base, rougeâtre du côté ensoleillé et rose verdâtre pâle sur l'autre. Chair jaunâtre blan-
châtre, compacte, ferme, assez juteuse, acidulée, finement parfumée.
Fruit de bonne qualité, qui se tient fortement aux branches et se transporte assez
facilement.

ABSTRACT

Maturity − mid-July.
Variety of English origin. In Romania it is widespread in all fruits growing regions,
but on a smaller scale.
Tree − vigorous, very long lived, demanding as to soil, resistant to cold winter,
relatively resistant to drought and certain diseases, but susceptible to attack Laspeyresia
funebrana. Early fruiting, harvesting irregular and rather poor.
Fruit − large or very large, globular, slightly flattened at the tip and more at the
base, reddish on the sunny side and pale greenish pink on the other. Pulp yellowish-white,
compact, firm, fairly juicy, tangy, delicately scented.
Fruit quality, which holds on tight to the branches and transported easily.
V I N E T E T I M P U R I I DE BÜHL

Sinonime: germ. Bühler Frühzwetsche.


rus. Vengherka biulskaia ranniaia.
ceh. Biihlskâ.
bulg. Binlska ranna.

Origine. Soi de origine germană, provenit din comuna Kappelwindeck de lîngă


oraşul Bühl, landul Baden. A fost descris pentru prima dată în anul 1890—1891 ; după
alţi autori (W. G r o h), găsit în anul 1894 în Kappelwindeck şi răspîndit în Lechtental
de S. W . U h i n k .

Băspîndire. Este destul de răspîndit în B . D . G., B . F. G., fiind mult cultivat


în centrul Buhl şi chiar în întreg landul Baden, pentru care a devenit un important articol
de export : de asemenea este destul de răspîndit în toate ţările din sudul Europei mai puţin
în Uniunea Sovietică.
In ţara noastră se întîlneşte numai în colecţii şi prin grădinile de lîngă case, fiind
apreciat ca unul dintre cele mai valoroase soiuri timpurii.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul în tinereţe creşte relativ slab, iar mai tîrziu devine viguros. Este destul de
rezistent la ger, boli şi dăunători, însă preferă locuri adăpostite, cu soluri bogate, calde,
cu suficientă umiditate ; în solurile reci, compacte, produce neregulat, întîrzie coacerea,
iar fructele rămîn mici ; în solurile uscate, pomul suferă şi fructele rămîn de asemenea mici.
înfloreşte tîrziu, o dată cu înfrunzitul ; este un soi autofertil, bun polenizator pentru
alte soiuri.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce mult în fiecare an ; un pom în plină
producţie dă pînă la 70—80 kg de fructe anual.
Fructele sînt mijlocii, de calitate bună, apreciate mai mult ca fructe proaspete
şi mai puţin pentru prepararea gemului şi a compotului, deoarece prin fierbere iese mult
în evidenţă aciditatea. Se ţin bine pe pom şi suportă uşor transportul.
Calităţi : rezistenţa şi productivitatea pomului, coacerea timpurie, rezistenţa la
transport şi calitatea bună a fructelor.
Defecte : insuficienţa şi uneori lipsa aromei şi aderenţa pulpei la sîmbure.
84 SOIURI DE PRUN RAIONATE $1 DE V A L O A R E M A I MARE

POMUL

Pomul este de talie mijlocie sau mare, formează trunchi drept, gros, cu scoarţa de
culoare cenuşie, cu crăpături longitudinale.

Fig. 9. — Vinete timpurii de Bühl.

Coroana — la început piramidală, cu timpul se lărgeşte, devenind sferic-turtită


(fig. 9).
Ramurile de schelet — lungi, groase, formînd cu axul unghiuri mici de ramificare ;
scoarţa brună-cenuşie, cu crăpături longitudinale.
Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii, lungi şi relativ subţiri.
Lăstarii — de lugime mijlocie, subţiri, cu scoarţa de culoare roşiatică-castanie, cu
numeroase lenticele mici, cenuşii.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, cu vîrful ascuţit şi depărtat de ramură.
Mugurii floriferi — mari, ovoid-alungiţi, cu vîrful ascuţit.
Frunzele — mijlocii, avînd 70—90 m m lungime şi 38—45 m m lăţime, de formă
variabilă, ovate sau obovate, c u vîrful acut, baza îngustată puţin şi marginile dublu ero­
nate. Peţiolul de lungime mijlocie, relativ subţire, canaliculat, cu 1—2 glande nectari-
fere, de culoare cafenie-roşiatică, aşezate către baza limbului.
Florile — relativ mici, cu petalele albe, în formă de cupă alungită, apropiate la
bază, cu etaminele ceva mai lungi decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 40—48 mm, D şi d = 30—36 m m ; greutatea


de 30—35 g.
VINETE TIMPURII DE BUHL 85

Forma — invers-ovoidă, rotunjită, puţin turtită la vîrf, fiind în secţiune transver­


sală rotundă ; brazda ventrală superficială (fig. 10).
Culoarea — vînătă-negricioasă, nuanţată în violet şi acoperită cu o brumă groasă,
de culoare albastră-cenuşie.
Pedunculul — de 20—24 mm lungime, subţire, uşor curbat.
Cavitatea pedunculară — foarte
mică şi neregulată sau inexistentă.
Punctul Btilar — mic, cenuşiu,
aşezat într-o depresiune superficială.
Pieliţa — groasă, foarte rezisten­
t ă ; la coacerea completă se dezlipeşte
uşor de pulpă.
Pulpa — verde-gălbuie sau ver-
de-albicioaeă, suculentă, dulce şi plă­
cută la gust cînd e bine coaptă,
cîteodată însă apoasă, fadă şi fără
aromă caracteristică.
Sîmburele — mijlociu sau destul
de mare (20—25x9—10x6—7 mm), o-
void, turtit lateral, rotunjit la bază şi pu­
ţin ascuţit la vîrf, cu crestele ventrale slab
pronunţate şi cu suprafaţa alveolată.
Maturitatea—sfîrşitul lunii iulie,
începutul lunii aungUSt. Fig. IO. - Ш е timpurii de Böhl.

E e g o ä i a n d ä r i . Merită să fie încercat în cultura mare, însă după o prealabilă


verificare în ceea ce priveşte rezistenţa la secetă.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — начало августа.


Сорт германского происхождения, довольно распространенный во всех плодовод­
ческих странах Европы. В Румынии встречается только в помологических коллекциях
и в приусадебных посадках.
Дерево — сильнорослое, требовательное к почве, относительно устойчивое к
морозам, к некоторым болезням и вредителям, плодоносить начинает на 4—5 году жизни
и дает ежегодные и обильные урожаи.
Плод — средней величины, обратно-яйцевидный, слегка приплюснутый на верху­
шке, синевато-черный с фиолетовым отливом, покрытый плотным восковым налетом
синеватого цвета; мякоть желтовато-зеленая, довольно плотная, сочная, сладкая,
неароматная.
Плоды хорошего качества, прочно держатся на дереве, хорошо выдерживают
перевозку и используются как в свежем виде, так и для промышленной переработки.
86 S O I U R I DE P R U N R A I O N A T E Ş I D E V A L O A R E M A I M A R E

RESUME

Maturité — fin juillet — début d'août.


Variété d'origine allemande, assez répandue dans les pays fruitiers d'Europe.
En Roumanie, on ne la trouve que dans les collections pomologiques et les jardins
privés.
Arbre — vigoureux, exigeant quant au sol, relativement résistant aux grands froids,
aux maladies et aux certaines insectes; fructification à 4—5 ans, récolte abondante
et régulière.
Fruit — moyen, inversement ovoïde, légèrement aplati au bout, d'un violacé
noirâtre, nuancé de violet, à pruine abondante bleuâtre. Chair verte jaunâtre, assez ferme,
juteuse, sucrée, non parfumée.
Fruit de bonne qualité qui se tient fortement aux branches et supporte le transport,
utilisé pour la table et en industrie.

ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Variety of German origin, fairly widespread in the countries of Europe. In Romania
it is only found in the pomological collections and private gardens.
Tree − vigorous, demanding as to soil, relatively resistant to extreme cold, diseases
and certain insects, fruiting 4-5 years, abundant harvest and regular.
Fruit − medium, inversely ovoid, slightly flattened at the end of a dark purple,
tinged with purple, blue abundant bloom. Pulp yellowish green, rather firm, juicy, sweet,
fragrance-free.
Fruit quality that holds on tight to the branches and supports the transport used for
the table and industry.
DE B R Y

Sinonime : franc Bonne de Bry.


germ. Gute aus Bry.
ceh. Brynskâ.

Origine. Soi de origine franceză, descoperit în yalea Marnei, în apropierea localităţii


Вту-sur-Marne.

Băspindire. Este răspîndit în Franţa, B.D.G., B.F.G., Belgia, Austria, însă nu


este extins prea mult în cultură.
î n ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi prin grădinile de
Ungă case, îndeosebi în regiunile Cluj, Braşov şi Mureş-Autonomă Maghiară.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă, este destul de longeviv şi
reuşeşte bine altoit pe corcoduş. Nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă şi
dă rezultate foarte bune în regiunile de munte, deal şi chiar la şes.. Este rezistent la ger,
relativ de rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi unii dăunători.
înfloreşte spre sfîrşitul epocii de înflorire a prunului şi scapă de efectul îngheţurilor
tîrzii de primăvară. Este un soi autofertil.
Intră de timpuriu pe rod şi produce abundent în fiecare an.
Fructele, deşi relativ mici, sînt de calitate bună, apreciate atît pentru consum
în stare proaspătă, cît mai ales ca materie primă pentru industria alimentară. Se ţin
foarte bine pe pom, chiar atunci cînd au ajuns la completa maturitate, suportă bine
transportul şi se păstrează uşor 7 —10 zile, fapt ce ridică valoarea comercială a acestui soi
şi uşurează mult valorificarea recoltei în bune condiţii.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea, precocitatea şi productivitatea pomului, precum şi
calitatea bună a fructelor.
Defecte : dimensiunile relativ mici ale fructelor şi uşoara aderenţă a pulpei la
sîmbure.

POMUL

î n pepinieră pomul formează o coroană puternică, cu ramurile crescute sub unghiuri


mari, c u numeroşi lăstari anticipaţi, c u scoarţa de culoare brună-cenuşie. î n livadă
atinge înălţimea de 4—5 m şi formează trunchi drept şi gros.
88 SOIURI DE PRUN RAIONATE ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

Coroana — sferic-turtită, regulată, potrivit de deasă (fig. 11).


Ramurile de schelet — lungi, de grosime mijlocie, ridicate, bine ramificate pe toată
lungimea, cu scoarţa netedă, de culoare brună-cenuşie, cu lenticele mari, alungite, de
culoare cafenie, aşezate transversal, împrăştiate rar şi neregulat.

Fig. 11. — De Bry.

Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii şi mai puţin buchetele de mai.


Lăstarii — de lungime mijlocie, cu internodurile scurte, pubescenţi, cu scoarţa
de culoare verzuie pe partea umbrită şi brună-cenuşie pe cea însorită, cu lenticele foarte
mici şi rare.
Mugurii vegetativi — mici, conici, lipiţi de ramură, aşezaţi pe pernuţe de mărime
mijlocie, proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, cu vîrful depărtat de ramură.
Frunzele — relativ mari, eliptice, cu vîrful acut, baza îngustată şi marginile ero­
nate adine şi regulat, de culoare verde-intens, semimat pe faţa superioară şi verde-deschis,
pubescente pe cea inferioară. Feţiolul, scurt, de grosime mijlocie, drept sau uşor curbat,
canaliculat, de culoare verde-deschis; cu o slabă roşeaţă pe partea superioară, cu 1—2
glande nectarifere, mici, globuloase, roşietice, aşezate pe baza limbului.
Florile — mari, cu petalele albe, obovate, cu marginile uşor ondulate, distanţate
la bază ; sepalele obovat-alungite, răsfrînte, pubescente, etaminele egale cu stilul.
PLANŞA IV

De Bry
DE B R Y 89

FRUCTUL

Mărimea — submijlocie sau mijlocie, avînd H = 28—35 mm, D == 32—37 mm,


d = 30—35 m m ; greutatea de 30—35 g.
Forma — globuloasă, neregulată, turtită la ambele capete, asimetrică ; brazda ven­
trală largă, superficială, totuşi distinctă (pl. IV).
Culoarea — vînătă-violacee sau roşie-violacee închis, acoperită cu o pruină
albăstruie.
Pedunculul — de lungime şi grosime mijlocie, drept, pubescent, de culoare verde-
cafenie.
Cavitatea peäuncularä — mică, potrivit de adîncă, cu marginile regulate.
Punctul stilar — mare, de culoare gălbuie, aşezat central într-o mică depresiune.
Pieliţa — groasă, rezistentă, aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie închis, semitransparentă, semicompactă, puţin suculentă,
dulce, plăcut acidulată şi slab aromată.
Sîmburele — mic, ovoid, bombat, rotunjit la capete, cu crestele şterse şi suprafaţa
fiu alveolată.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iulie, începutul lunii august.

RECOMANDĂRI. Merită să fie încercat în plantaţiile de concurs şi de asemenea


cultivat în grădinile de lingă case.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — начало августа.


Сорт французского происхождения. В Румынии встречается только в помологи­
ческих коллекциях и в любительских посадках.
Дерево — сильнорослое, неприхотливое, довольно долговечное, устойчивое к
морозам, относительно устойчивое к засухе, устойчивое к некоторым болезням и вре­
дителям, растет хорошо как в холмистых областях, так и на равнине; плодоносить
начинает рано и дает обильные и ежегодные урожаи.
Плод — Ниже средней или средней величины, шаровидный, приплюснутый с
обоих концов, асимметричный, фиолетово-синий или фиолетово-тёмнокрасный, по­
крытый синеватым восковым налетом; мякоть зеленовато-желтая, средней плотности,
полупрозрачная, малосочная, сладкая, приятного кисловатого вкуса, со слабым аро­
матом, легко отделяется от косточки.
Плоды хорошего качества, прочно держатся на дереве, транспортабельны; ис­
пользуются как в свежем виде, так и для промышленной переработки.

RÉSUMÉ

Maturité — fin juillet — début d'août.


Variété d'origine française ; en Roumanie on la trouve seulement dans les
collections pomologiques et les jardins privés.
90 SOIURI DE P R U N R A I O N A T E Ş I D E V A L O A R E M A I M A R E

Arbre — vigoureux, rustique, assez longévif, résistant au grand froid, relativement


resistant à la sécheresse, à certaines maladies et aux insectes, réussit tant dans la région
des collines que dans la plaine, frutification précoce, récolte abondante, soutenue.
Fruit — sous-moyen ou moyen, globuleux, aplati aux deux pôles, asymétrique
violacé o u ronge-violacé foncé, recouvert d'une pruine bleuâtre. Chair jaune verdâtre,
mi-ferme, mi-transparente, peu juteuse, sucrée, agréablement acidulée, faiblement
parfumée, peu adhérente an noyau.
Fruits de bonne qualité, se tenant fortement à l'arbre, supportant le transport.
Utilisés pour la consomation de table et surtout pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Variety of French origin is Romania is found only in collections pomological and
private gardens.
Tree − vigorous, hardy, fairly long-lived, resistant to cold, relatively resistant to
drought, diseases and insects, succeeded both in the region of hills in the plain, early
fruiting, harvesting abundant support.
Fruit − sub-medium or medium, globular, flattened at the poles, asymmetrical
purplish-red or dark purple, covered with a bluish bloom. Pulp greenish yellow, semi-firm,
semi-transparent, slightly juicy, sweet and pleasantly tangy, slightly fragrant, loosely
attached to the nucleus.
Fruit quality, holding tight to the tree, supporting transportation. Used for
consumption table and especially industrialization.
RENCLOD O U L L I N S

Sinonime : franc. Eeine Claude d'Oullins, Reine Claude précoce, Massot.


rus. Renklod Ulenskii.
germ. Oullins Reneklode, Reneklode т о п Oullins.
engl, Oullins Golden Gage, Oullins Gage.
céh. Oullinskâ renkloda.

Origine. Soi de provenienţă necunoscută. După unii autori, a fost găsit şi răspîndit
în cultură de către pomicultorul M a s s o t , din ţinutul Oullins lîngă Lyon (Franţa).

Răspîndire. Este răspîndit aproape în toate ţările pomicole din Europa, mai mult
sau mai puţin.
î n ţara noastră se întîlneşte mai mult în grădinile de amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros şi reuşeşte pe toate felurile de portaltoi. Este destul de pre­
tenţios faţă de sol, necesitând soluri calde, fertile, permeabile. Este rezistent la ger, suferă
însă de arsurile de iarnă. Este de asemenea destul de rezistent la secetă, unele boli şi unii
dăunători.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului. Este un soi autofertil, fiind
bun polenizator şi pentru alte soiuri. Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi produce destul
de miüt în fiecare an.
Fructele sînt mari, aspectuoase, bune la gust cînd nu sînt prea coapte, apreciate
atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi pentru prelucrare, mai ales pentru compot.
Pe vreme ploioasă crapă înainte de coacere, ceea ce atrage atacul viespilor; ajunse la
completa maturitate, suportă greu transportul.
Calităţi : vigoarea şi producţiile mari ale pomului, precum şi calitatea bună a
fructelor.
Defecte : sensibilitatea pomului faţă de arsurile de iarnă, precum şi predispoziţia
la crăpare şi slaba rezistenţă la transport a fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—5,5 m şi formează trunchi drept, foarte gros, puţin
răsucit, cu scoarţa de culoare cenuşie-roşiatică, cu numeroase crăpături mari, destul de
adînci şi uneori cu plăgi provocate de arsurile de iarnă.
92 SOIURI D E PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E МЛ1 M A R E

Coroana — la început globuloasă, apoi largă, răsfirată, destul d e rară (fig. 1 2 ) .


Ramurile de schelet — puţine, lungi, foarte groase, c u scoarţa de culoare cenuşie-
roşiatică, c u numeroase lenticele mari.
Ramurile de rod — predomină buchetele d e mai scurte şi foarte scurte.

Fig. 12. - Renclod Oullins.

Lăstarii — puternici, groşi, c u scoarţa d e culoare verde-măslinie p e partea umbrită


şi roşiatică p e cea însorită, c u numeroase lenticele foarte mici.
Mugurii vegetativi — mijlocii sau mari, conici, c u vîrful puţin depărtat d e ramură,
aşezaţi p e pernuţe slab proeminente.
Mugurii floriferi — m a r i , o v o c o n i c i , b o m b a ţ i , d e c u l o a r o castanie.
Frunzele — mari sau foarte mari, avînd 96—140 m m lungime şi 45—70 m m lăţime,
eliptice sau ovate, cu vîrful scurt-acut, baza treptat îngustată şi marginile eronate. L i m b u l
gros, pielos, aspru, pubescent p e faţa inferioară. Peţiolul d e 16—20 m m lungime, gros,
drept sau slab curbat, d e culoare brună-roşiatică p e partea însorită şi verde-albioioasă
pe cea umbrită, pubescent, cu 1—2 glande nectarifere proeminente, aşezate aproape d e
baza limbului.
Florile — mari sau foarte mari, c u petalele albe, ovat-alungite, apropiate l a bază.
PLANŞA V

Renclod Oullins
RENCLOD OULLINS 93

FRUCTUL

Mărimea — mare, uneori foarte mare, avînd H = 41—49 m m , D = 42—44 m m ,


d = 41—43 m m ; greutatea de 50—60 g.
Forma — aproape rotundă, scurt-elipsoidală sau ovoidă, simetrică ; brazda ven­
trală foarte largă şi superficială (pl. V ) .
Culoarea — verde-gălbuie, trecînd treptat spre galben-verzui, uşor rumenită pe
partea însorită şi acoperită cu o pruină albicioasă.
Peăunculul — de 12—19 m m lungime, gros, de culoare verzuie, pubescent.
Cavitatea peăunculară — largă, foarte superficială, aproape inexistentă.
Punctul stilar — mic, albicios, aşezat într-o mică depresiune.
Pieliţa — subţire, fină însă rezistentă, semiaderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, semifină, crocantă, apoi moale, foarte suculentă, dulce,
uşor acidulată, aromată, cu gust destul de b u n ; nu aderă la sîmbure.
Sîmburele — mare, avînd în medie 20 x 15 x 10 m m , elipsoidal sau ovoid, cu
baza şi vîrful rotunjit, iar suprafaţa alveolată.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iulie, începutul lunii august.

RECOMANDĂRI. Fiind un soi bun, uneori foarte b u n pentru consumul în stare


proaspătă şi pentru prelucrare, însă nefiind un fruct colorat, B e n c l o d Oullins se recomandă
numai pentru grădinile de lingă case.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — начало августа.


Происхождение этого сорта точно не установлено. В Румынии встречается только
в приусадебных посадках.
Дерево — сильнорослое, довольно требовательное к цочве, морозоустойчивое,
довольно устойчивое к засухе и к некоторым болезням и вредителям, но чувстви­
тельное к зимним солнечным ожогам; начинает плодоносить на 5—6 году жизни и
дает регулярные и довольно обильные урожаи.
Плод —- крупный или очень крупный, круглый или коротко-эллипсоидальный,
зеленовато-желтый, со слабым румянцем на солнечной стороне, покрыт беловатым
восковым налетом; мякоть зеленовато-желтая, полунежная, мягкая, очень сочная,
сладкая, со слабой кислотностью, ароматная, не прирастает к косточке.
Плоды хорошего качества, используются как для потребления в свежем виде,
так и для промышленной переработки.

RÉSUMÉ

Maturité — fin juillet — début d'août.


Variété d'origine incertaine, en Roumanie rencontrée dans les jardins privés.
94 SOIURI DF. PRUN RAIONATE Ş( D E VALOARE M A I MARE

Arbre — vigoureux, assez exigeant quant au sol, résistant au grand froid, assez
résistant à la sécheresse, à certaines maladies et aux insectes, sensible aux brûlures pro­
duites par le gel, fructification à 5—6 a n s ; récolte assez grande et constante.
Fruit — gros o u très gros, globuleux o u ellipsoïdal, d'un jaune verdâtre, teinté
de rouge du côté au soleil, pruiné blanchâtre. Chair jaune verdâtre, mi-fine, molle, très
juteuse, sucrée, faiblement acidulée, parfumée, n o n adhérent au noyau.
Fruit de bonne qualité, apprécié tant c o m m e fruit de table que pour l'industria­
lisation.

ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Variety of uncertain origin, Romania encountered in private gardens.
Tree − vigorous, very demanding with regard to soil, resistant to extreme cold,
fairly resistant to drought, diseases and insects, produced by burning sensitive to frost,
fruiting at 5-6 years harvest large enough and consistent.
Fruit − large or very large, globular or ellipsoidal, greenish yellow, tinged red
towards the sun, whitish bloom. Pulp greenish yellow, semi-fine, soft, very juicy, sweet,
slightly tart, scented, non-adherent to the nucleus.
quality , as a popular dessert fruit and for industrialization.
PRUNE CU G Î T

Sub acest nume sînt cunoscute în cultură mai multe soiuri autohtone, cum sînt :
Bărdace, Bărdace de Cotnari, Gîtlane, Gîtlănoase etc. Acestea sînt soiuri foarte vechi,
formate în zona dealurilor subcarpatice şi balcanice, unde sînt foarte mult răspîndite,
dovadă fiind faptul că unele din aceste denumiri, cum sînt Bărdace, Gîtlănoase, se întîl-
nesc atît în ţara noastră, cît şi în E.P. Bulgaria şi TLB.S.S. Caracterele comune tuturor
acestor soiuri sînt : forma alungită a fructului, cu un gît mai lung sau mai scurt, frecvenţa
mai mare sau mai mică a fructelor gemene, înmulţirea prin drajoni, rusticitatea pomului,
precum şi conţinutul redus în acizi al fructelor în faza de pîrgă, acestea putîndu-se con­
suma ca atare.

BĂRDACE

Sinonime : bulg. Bardacika, Kleştacika.

Origine. Soi autohton, foarte vechi.

Răspîndire. Este cultivat pe scară largă în E.P. Bulgaria şi E.S.S. Moldovenească,


î n ţara noastră, este răspîndit mai mult în Moldova şi mai puţin în celelalte regiuni.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare mijlocie, destul de longeviv şi drajonează foarte puternic,


fiind înmulţit pe această cale. Nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi este foarte
rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi unii dăunători.
înfloreşte timpuriu, înainte de a înfrunzi.
Intră pe rod la 4—5 ani şi produce abundent în fiecare an.
Fructele mari, aspectuoase, de calitate bună, se folosesc aproape exclusiv în stare
proaspătă. Se ţin bine pe pom, suportă transportul şi se păstrează uşor.
Calităţi : rusticitatea şi producţiile mari ale pomului, precum şi calitatea bună a
fructelor.
Defecte : fragilitatea lemnului, slaba aciditate a fructelor la coacerea completă şi
aderenţa pulpei la sîmbure.
96 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6,5 m şi formează trunchi drept, gros, cu scoarţa


netedă, de culoare brună-cenuşie.
Coi 'oana — globuloasa, rară, Ia pomii în plină producţie neregulată din cauza
ruperii ramurilor (fig. 13).

Fig. 13. - Bărdace.

Ramurile de schelet — relativ lungi, groase ; la început ridicate, cu timpul se arcuiesc,


formînd adevărate arcade ; scoarţa netedă, de culoare brună-cenuşie. Eamurile tinere
au scoarţa de culoare castanie-deschis, c u nuanţă verzuie.
Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii şi mai puţin buchetele de mai.
Lăstarii — mijlocii, relativ subţiri, cu internoduri mijlocii, fin pubescenţi şi cu
vîrful roşiatic-deschis ; scoarţa de culoare verde-deschis p e partea umbrită şi brună-roşia-
tică pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe
puţin proeminente.
Mugurii floriferi — mici, ovoconici, bombaţi, de culoare brună-închis.
Frunzele — mici sau mijlocii, avînd în medie 69 m m lungime şi 56 m m lăţime,
ovate, cu vîrful aproape rotunjit, baza îngustată şi marginile crenate destul de adine.
Limbul îndoit sub formă de jgheab, cu nervurile puternic pubescente pe faţa inferioară.
Peţiolul de 18—20 m m lungime, de culoare verde-roşiatică pe partea însorită şi cu 1—2
glande nectarifere mici, aşezate aproape de baza limbului.
Florile — mijlocii, cu petalele ovat-alungite, uşor concave, puţin depărtate la bază.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare, avînd H = 42 — 49 m m , D = 28—34 m m , d =


29—35 m m ; greutatea de 35 g.
Forma — invers-ovoidă, alungită, foarte caracteristică, formînd un gît relativ
lung. Specifică acestui soi este formarea de fructe gemene pe un singur peduncul, con-
BARDACE 97

crescute Ia bază pe linia brazdei ventrale. La fructele obişnuite, brazda ventrală este largă,
superficială, îngustată brusc şi adîncită către peduncul (fig. 14).
Culoarea — vînătă-roşiatică, neuniformă, cu nuanţă violetă pe partea însorită şi
verzuie pe cea umbrită, acoperită cu un strat subţire de pruină albicioasă.
Peduneulul — de 24—25 mm
lungime, subţire, drept sau curbat
la bază, slab pubescent, bine prins,
de fruct.
Cavitatea pedunculară — foarte
mică, îngustă, aproape inexistentă.
Punctul 8tilar — mijlociu, albi-
cios, aşezat în vîrful fructului, într-o
mică depresiune.
Pieliţa — subţire, însă rezis­
tentă, aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, tre-
cînd spre galben-auriu, . tare, cro­
cantă, suculentă, devenind moale şi
pierzînd din suculenta la completa
maturitate, destul de dulce, cu aci­
ditate la început plăcută, iar mai
tîrziu insuficientă, este mai mult Fig. и. — Bărdace.
sau mai puţin aderentă la sîmbure.
Sîmburele — destul de mare, avînd în medie 29 x 13 x 7 mm, ovoid-alungit,
uşor asimetric, cu baza lung-ascuţită, cu vîrful uşor rotunjit ; crestele ventrale aproape
şterse, iar şanţul dorsal lipseşte.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iulie, prima decadă a lunii august.

Eecomandäri. Soiul Bărdace se recomandă pentru consumul local, putînd fi ame­


liorat mai ales sub raportul mărimii fructului, al gustului şi al neaderenţei la sîmbure.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — первая декада августа.


Сорт очень старый, являющийся родоначальником многих типов, распрос­
траненных в Румынии, НРБолгарии и СССР.
Дерево — средней силы роста, довольно долговечное, нетребовательное к почве
и климату, очень устойчивое к морозам, относительно устойчивое к засухе, и устой­
чивое к некоторым болезням и вредителям. Плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — средней величины или крупный, обратно-яйцевидный, образует довольно
длинную шейку, синевато-красноватого цвета с фиолетовым оттенком на солнечной
стороне и зеленоватого — на затененной, покрыт тонким слоем воскового налета
синеватого цвета; мякоть — зеленовато-желтая, переходящая к золотисто-желтому
цвету, твердая, хрустящая, сочная, мягкая при полном созревании, довольно сладкая,
вначале с приятной кислотностью, которая потом становится недостаточной, довольно
трудно отделяется от косточки.
Плоды хорошего качества, используются почти исключительно для потребле­
ния в свежем виде. Хорошо выдерживают перевозку и отлично сохраняются.
7 - 0 . 4570
98 SOIURI D E PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

BÉSUMÉ

Maturité — fin juillet — premiere décade d'août.


Variété très ancienne ayant de nombreux types, répandue en Eoumanie, en
Bulgarie et en U.E.S.S.
Arbre — de vigueur moyenne, assez longévif, peu exigeant quant an climat et
au sol, très résistant aux grands froids, relativement résistant à la sécheresse, résistant
à certaines maladies et aux insectes, à récolte abondante et régulière.
Fruit — moyen ou gros, inversement ovoïde, allongé, à col plus ou moins long ;
peau violacée rougeâtre, nuancée de violet du côté exposé an soleil et verdâtre sur l'autre,
finement pruinée blanchâtre. Chair d'un jaune verdâtre, passant au jaune doré, ferme,
croquante, juteuse, molle à complète maturité, assez sucrée, d'abord agréablement puis
insuffisamment acidulée, presque adhérente an noyau.
Fruits de table de bonne qualité. Supportent le transport et sont d'une conserva­
tion facile.

ABSTRACT

Maturity − late July − the first decade of August.


This variety is very old with many types, common in Romania, Bulgaria and
URSS.
Tree − medium vigor, very long lived, undemanding as to the climate and soil and
resistant to extreme cold, relatively drought resistant, resistant to disease and insects,
regular and abundant crop.
Fruit − medium or large, inversely ovoid, elongated neck more or less long, reddish
purple skin, tinged with purple on the side exposed to sunlight and green on the other,
finely pruinée white. Pulp greenish-yellow, passing to golden yellow, firm, crisp, juicy,
soft when fully ripe, very sweet, first nicely then sufficiently acidic, almost stick to the
core.
Table fruits of good quality. Support the transport and are easy to preserve.
EMMA LEPPERMANN

Sinonime : Nn se cunosc.

Origine. Soi de origine germană, obţinut în anul 1897 de grădinarul W . L e p-


p e r m a n n din Förderstadt-Magdeburg (E.D. Germană) şi dedicat soţiei sale.

Răspîndire. Este introdus în numeroase ţări, însă este răspîndit mai mult în ţările
din nordul Europei.
La noi se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi prin grădinile de amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşti viguros şi este foarte rezistent.


înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului şi este autofertil.
Intră pe rod de timpuriu şi produce abundent în fiecare an în regiunile cu suficientă
umiditate şi mai puţin în cele secetoase. Astfel, la Staţiunea experimentală Istriţa, media
pe 10 ani a fost de 15,9 kg de fructe pe pom.
Fructele sînt relativ mari, foarte frumoase, de calitate bună dacă se recoltează
înainte de a ajunge la maturitate completă ; sînt apreciate mai ales pentru consumul în
stare proaspătă ; nu se ţin bine pe pom şi sînt sensibile la transport.
Calităţi : rezistenţa şi productivitatea pomului, precum şi frumuseţea şi gustul
bun al fructelor.
Defecte : mălăieţirea pulpei la coacerea completă şi sensibilitatea la transport.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5— 5,5/ m şi formează trunchi drept, cilindric, nu prea


gros, cu scoarţa cu crăpături dese, însă superficiale.
Coroana — invers-piramidală, înaltă, largă, cu diametrul maxim de 5—6 m, situat
spre vîrf (fig. 15).
Ramurile de schelet — ridicate, aproape drepte ; cele de ordinul I I şi III, crescute
sub unghiuri de ramificare mici, ou scoarţa cenuşie—negricioasă, cu crăpături dese, super­
ficiale şi cu numeroase lenticele.
100 SOIURI D E PRUN RAIONATE SI DE VALOARE M A I M A R E

Ramurile de rod — reprezentate prin ramuri mijlocii şi buchete de mai, relativ


scurte şi groase, cu scoarţa de culoare cenuşie slab-roşcată.
Lăstarii — scurţi sau mijlocii, destul de groşi, cu internodurile foarte scurte şi cu
scoarţa de culoare cafenie-cenuşie, c u lenticele mici, gălbui. Lăstarii viguroşi, formează
pinteni de 2—6 c m lungime, groşi, cu scoarţa de culoare verde.

Fig. 15. — E m m a Leppermann.

Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, bombaţi, de culoare brună-cenuşie, cu vîrful


depărtat de ramură, aşezaţi p e pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii, sfero-conici, bombaţi, ascuţiţi la vîrf, de culoare
castanie, c u nuanţă roşiatică, semilucioşi.
Frunzele — foarte mari, atingînd 120—130 m m lungime şi 80—90 m m lăţime, de
formă variabilă, ovate, subrotunde, eliptice sau obovate, c u vîrful obtuz şi marginile
crenate. Limbul neted sau neregulat ondulat, de culoare verde, c u nervurile pubescente.
Peţiolul d e 25—30 m m lungime, gros sau foarte gros, d e culoare verde-deschis, puţin
roşcat şi uneori cu două glande nectarifere.
EMMA L E P P E R M A N N 101

Florile — foarte mari, cu sepalele lungi, răsfirate spre peduncul, cu petalele albe,
mari, îngustate spre bază ; etaminele în număr de 20 —24, depăşesc foarte puţin lungimea
stilului.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare, avînd în medie H = 45 m m , D = 4 4 m m ,


d == 43 m m ; greutatea de 40—51 g.
Forma — scurt-ovoidă, puţin turtită la bază ; brazda ventrală foarte superficială
şi largă, pierzîndu-se spre
vîrf, fiind marcată de o linie
slab vizibilă (fig. 16).
Culoarea — galbenă-
verzuie, acoperită cu roz-mov
viu şi cu foarte multe puncte
mici, roşii, iar deasupra cu o
brumă subţire, de culoare
roz-albăstruie, dînd fructului
un aspect atrăgător.
Peăunculul — scurt,
destul de gros şi pubescent,
se desprinde uşor de pe fruc­
tele coapte.
Cavitatea peduncularâ
— mijlocie, regulată şi des- Fig. 16. - Emma Leppermann.
cbisă spre partea ventrală.
Punctul stilar — mic, gălbui, aşezat într-o cavitate mică şi superficială.
Pieliţa — relativ subţire, totuşi densă, mată, se desprinde uşor la fructele coapte.
Pulpa — galbenă-verzuie, apoi galbenă-portocalie, la început mai consistenta, apoi
mălăiaţă, relativ sau puţin suculentă, dulce-acrişoara, uşor aromată, slab aderentă la
sîmbure.
Sîmburele — supramijlociu, avînd în medie 20 x 16 x 8 m m , ovoid, scurt ascuţit
la vîrf şi retezat oblic la bază, cu creasta ventrală principală foarte înaltă şi ascuţită, c u
crestele ventrale secundare aproape şterse, cu şanţul dorsal adine şi continuu şi cu supra­
faţa rugoasă, de culoare galbenă-deschis.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iulie, nceputul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul E m m a Leppermann se recomandă pentru grădinile de ama­


tori şi pentru a fi încercat în plant cţiile de concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — начало августа.


Сорт германского происхождения. В Румынии встречается только в помологичес­
ких коллекциях и в приусадебных посадках.
102 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Дерево — сильнорослое, устойчивое к морозам, некоторым болезням и вредителям,


рано вступает в пору плодоношения и дает ежегодные и обильные урожаи.
Плод — средней величины или крупный, укороченно-яйцевидный, со слабо
приплюснутым основанием, зеленовато-желтый, с красноватым румянцем и мелкими
красными точками на солнечной стороне, покрытый тонким восковым налетом синевато-
розового цвета; мякоть оранжево-желтая, мягкая, малосочная, кисловато-сладкая, со
слабым ароматом, довольно легко отделяется от косточки.
Плоды хорошего качества, но плохо держатся на дереве и плохо переносят пере­
возку.

RÉSUMÉ

Maturité — fin juillet — début d'août.


Variété d'origine allemande. E n Roumanie o n la trouve seulement dans les collec-
tions pomologiques et les jardins privés.
Arbre — vigoureux, résistant aux grands froids, à certaines maladies et aux
insectes, à fructification précoce et récolte abondante et régulière.
Fruit — m o y e n o u gros, courtement ovoïde, légèrement aplati à la base, jaune
verdâtre, rougeâtre du côté exposé au soleil, finement ponctué de rouge et pruiné rose
bleuâtre. Chair jaune orangée, molle, p e u juteuse, douce-aigrelette, légèrement parfumée.
N o y a u peu adhérent.
Fruits de bonne qualité, mais tombant facilement et ne supportant pas le transport.

ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Variety of German origin. In Romania it is found only in collections pomological
and private gardens.
Tree − vigorous, resistant to extreme cold, to certain diseases and insects, early
fruiting and harvest abundant and regular.
Fruit − medium or large, short oval, slightly flattened at the base, greenish yellow,
reddish on the side exposed to the sun, finely dotted with red and bluish pink bloom. Pulp
orange-yellow, soft, slightly juicy, sweet-tart, slightly fragrant. Core bit clearer.
Good quality fruit, but fall easily and does not support transport.
ROŞIOARE VĂRATICE

Sinonime : Boşii timpurii, Boşii de тага, Boşioare timpurii, Boşioare, Văratice,


Ungureşti.

Origine. Grup de soiuri formate pe teritoriul ţării noastre, făcind parte din marea
familie a prunelor Boşioare văratice, familie reprezentată prin multe soiuri, care se deo­
sebesc între ele după culoare, mărime şi epocă de coacere.

Băspîndiie. Sînt răspîndite în numeroase ţări europene, îndeosebi în cele din cen­
trul, sudul şi sud-estul Europei, inclusiv în U.E.S.S.
IJa noi se cultivă pe scară largă în toate regiunile ţării, fiecare soi sau grupă de
soiuri avînd arii de răspmdire mai mari sau mai mici. î n diferitele bazine pomicole predo­
mină unele sau altele dintre ele, de multe ori sub denumiri diferite ; sînt răspîndite în zona
dealurilor subcarpatice meridionale, în Moldova, în Banat şi în proporţie mai mică în
Transilvania.

CARACTERISTICA SOIURILOR

Pomii în general cresc viguros, sînt bine adaptaţi condiţiilor de sol şi climă din ţara
noastră şi ca atare sînt longevivi. î n general, sînt rezistenţi la ger, relativ rezistenţi la
secetă, la unele boli şi unii dăunători. Se înmulţesc prin drajoni sau sîmburi şi se cultivă
nealtoiţi.
Intră pe rod la vîrsta de 4 —5 ani şi produc abundent, însă nu întotdeauna regulat.
Fructele în general sînt mici, cu pulpa mai des aderentă la sîmbure, de calitate
mediocră, slab rezistente la cădere, transport şi păstrare. Ca atare, sînt folosite în special
pentru distilare. Unele dintre aceste soiuri sînt totuşi bune şi pentru consumul în stare
proaspătă şi prelucrare nealcoolică. î n general, prunele Boşioare văratice au jucat şi
joacă încă un rol important în viaţa economică a cultivatorilor din zona dealurilor.
î n ultimul timp, unele din aceste soiuri s-au dovedit, pe bază de experienţe, a fi
bune ca portaltoi pentru soiurile de prun superioare cu slabă afinitate faţă de corcoduş,
cum este soiul Tuleu gras.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea şi productivitatea pomului, precum şi coacerea
timpurie a fructelor.
Defecte : dimensiunile mici şi calitatea mediocră a fructelor.
104 SOIURI D E PRUN R A I O N A T E Ş I D E V A L O A R E M A I M A R E

BIOTIPUL I

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m şi chiar mai mult şi formează trunchi puternic,
drept, uşor torsionat, cu scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, cu crăpături superficiale,
depărtate între ele.

Fig. 17. — Roşioarc văratice.

Coroana — înalt-piramidală, iar la pomii bătrîni c u aspect uşor pletos, din cauza
arcadelor de rodire puternice, formate î n timp ; desimea coroanei este neuniformă, pre-
zentînd spaţii între diferitele ramuri de schelet (fig. 17).
Ramurile de schelet — numeroase, lungi, de grosime mijlocie ; datorită unghiului
mic de ramificare şi fragilităţii lemnului, prezintă slabă rezistenţă la dezbinare şi rupere.
Ramurile de rod — destul de lungi şi mult ramificate, flexibile, garnisind bine
ramurile de schelet ; cînd îmbătrînesc, lemnul lor devine fragil, încît se rupe cu uşurinţă
sub greutatea fructelor.
Lăstarii — lungi, de grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare violacee, caracteristică,
î n tinereţe pomul formează numeroşi lăstari anticipaţi.
Mugurii vegetativi — mici, de culoare cafenie-închis, cu vîrful uşor depărtat de
ramură.
Mugurii floriferi — mijlocii, alungiţi, bombaţi, de culoare cafenie-deschis.
PLANŞA VI

Roşioare văratice
ROSIOARE VĂRATICE 105

Frunzele — mijlocii, avînd în medie 70 m m lungime şi 50 m m lăţime, obovate, cu


vîrful acut, baza scurt îngustată, iar marginile crenate. Limbul cu suprafaţa netedă şi
marginile revolute. Peţiolul de 20—22 m m lungime, inserat perpendicular faţă de lăstar
şi apoi curbat.
Florile — mici, cu petalele albe-verzui ; etaminele sînt puţin numeroase, iar sacii
polinici nu au polen, uscîndu-se la scurt timp după deschiderea florilor.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 34—36 mm, D = 27—28 mm, d = 20—21 mm ;


greutatea de 25—30 g şi chiar mai mult.
Forma — variabilă : ovoidă, invers-ovoidă, cu sau fără tendinţă de a forma gît
şi cu vîrful turtit sau nu, asimetrică, uşor turtită dorsoventral ; brazda ventrală, destul de
adîncă şi neuniformă ca lărgime, înaintează dincolo de punctul stilar, dedublînd vîrful
turtit al fructului (pl. V I ) . Шёа
Culoarea — roşie-violet, iar la maturitate deplină violet-închis, mai mult sau
mai puţin uniformă pe toată suprafaţa, acoperită cu un strat de pruină albăstruie, sufi­
cient de groasă.
Pedunculul — de 12—17 m m lungime, de culoare ruginie, prins puţin excentric.
Cavitatea pedunculară — propriu-zis nu există, fiind înlocuită de un gît, în vîrful
căruia se observă o adîncitură mică, în care este prins pedunculul.
Pwnctul stilar — mijlociu, albicios, aşezat excentric într-o mică depresiune, formată
de prelungirea brazdei.
Pieliţa — destul de groasă, devenind elastică la maturitatea deplină, lucioasă,
mai mult sau mai puţin aderentă la pulpă.
Pulpa — verzuie, apoi gălbuie, străbătută de infiltraţii roşii dinspre sîmbure şi
mai ales în apropierea pedunculului ; este foarte consistentă, chiar crocantă, devenind
moale la supracoacere, relativ suculentă, cu gust dulce-acrişor, armonios şi plăcut, dato­
rită mai ales conţinutului în tanin bine dozat ; este aderentă la sîmbure, mai rar semi-
aderenfă.
Sîmburele — de mărime mijlocie, eliptic, cu vîrful ascuţit, cu crestele ventrale
şterse, de culoare cafenie-deschis.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iulie, prima jumătate a lunii august.

RECOMANDĂRI. Deoarece este un soi apreciat şi prezintă importanţă economică,


se recomandă a fi ameliorat, în sensul obţinerii unui fruct mai mare, cu pulpa neaderentă
la sîmbure ; ameliorarea se poate face atît pe cale clonală, cît şi prin hibridare. î n sorti­
mentele de perspectivă însă nu este prevăzut.

BIOTOPUL I I

î n bazinul Dîmboviţa a fost identificat un alt biotip din grupa Roşioarelor văratice,
la care mărimea fructului depăşeşte pe cea a biotipului I, iar culoarea este galbenă-porto-
calie, acoperită pe partea însorită cu roz-violaceu. Pulpa este consistentă, dulce, foarte
puţin aderentă la sîmbure, cu gust destul de bun.
106 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

BIOTIPUL III

Un alt biotip din grupa Boşioarelor văratice, puţin răspîndit şi lipsit de însuşiri
valoroase, este cel cu fructul de culoare galbenă, pieliţa groasă, pulpa cu structură fibroasă
foarte aderentă la sîmbure şi cu gust inferior.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — первая половина августа.


Относится к группе местных летних сортов, широко распространенных во всех
плодоводческих районах, а также и в странах центра, юга и юго-востока Европы, в том
числе и в СССР.
Деревья — сильнорослые, долговечные, устойчивые к морозам, относительно у с ­
тойчивые к засухе к некоторым' болезням и вредителям, плодоносят обильно, но не
всегда регулярно.
Плод — средней величины, различной формы — яйцевидной или обратно-яй­
цевидной, с довольно глубоким брюшным швом; темно-фиолетового цвета, покрытый
довольно толстым слоем синеватого воскового налета. Мякоть желтоватая, с краснова­
тыми жилками около косточки, очень плотная, даже хрустящая, при перезревании
мягкая, кислосладкая. В большинстве случаев трудно отделяется от косточки.
Плоды посредственного качества, используются преимущественно в водочном
производстве.

EÉSUMÉ

Maturité — fin de juillet — première quinzaine d'août.


Groupe de variétés autochtones, répandues dans toutes les régions fruitières d u
pays, de même que dans les pays du centre, du sud et d u sud-est de l'Europe, y compris
l'U.E.S.S.
Arbre — vigoureux, longévif, résistant au grand froid, relativement résistant à la sé-
cheresse, à certaines maladies et aux insectes, àrécolte abondante, mais pas toujours régulière.
Fruit — m o y e n , variable c o m m e forme : ovoïde, inversement ovoïde, à sillon
assez profond ; peau bleu intense, assez abondamment pruinée bleuâtre. Chair jaunâtre,
teintée de rouge vers le noyau, très ferme, même croquante, molle à surmaturité, sucrée,
peu acidulée, généralement adhérente au noyau.
Fruits de qualité médiocre, utilisés surtout dans la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − late July − the first half of August.


Group of native varieties, spread in all fruit growing regions of the country, as well
as in countries of central, southern and south-eastern Europe, including the USSR.
Tree − vigorous, long-lived, resistant to cold, relatively resistant to drought,
diseases and insects, abundant harvest, but not always regular.
Fruit − medium, such as variable shape: ovoid, inversely ovoid, fairly deep groove;
skin deep blue, abundantly bloom bluish. Pulp yellowish, tinged red towards the nucleus,
very firm, very crisp, ripe, soft, sweet, slightly acidic, usually adherent to the nucleus.
Poor quality fruit, used primarily in the distillery.
VINETE WANGENHEIM

Sinonime : germ. Wangenheims Frühzwetsche, V o n Wangenheim Pflaume.


rus. Vengherka Vanghenheima ranniaia.
franc. Prune de Wangenheim, Quetsche précoce de Wangenheim.
ceh. Wangenheimova.

Origine. Soi de origine germană, descoperit în anul 1837 în livada lui W a n g e n ­


heim din localitatea Bruheim, în apropiere de Gota.

Răspîndue. Este destul de răspîndit în ţările din vestul Europei şi mai puţin în
celelalte ţări.

La noi se întuneşte numai în colecţiile pomologice şi prin grădinile de amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI
Pomul creşte foarte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă, are aspect sănătos
şi trăieşte destul de mult, atingînd vîrsta de 40—50 de ani. Nu este pretenţios faţă de
condiţiile de sol şi climă, este rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, rezistent la
unele boli şi la unii dăunători.
înfloreşte tîrziu sau semitîrziu.
Deşi este un soi autofertil, dă rezultate mai bune cînd este polenizat cu polen străin.
Ca cei mai buni polenizatori se recomandă soiurile Mirabele de Nancy, Benclod Althan,
Benclod verde, Vinete de Italia.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce mult, însă neregulat ; un p o m în plină
producţie dă în medie 40—60 kg de fructe anual.
Fructele sînt de calitate bună, apreciate atît pentru consumul în stare proaspătă,
cît şi pentru prepararea compotului, dulceţii şi pentru uscat. Sînt rezistente la cădere,
suportă transportul şi se păstrează uşor în stare proaspătă.
Calităţi -, vigoarea şi rusticitatea pomului, precum şi calitatea bună a fructelor.
Defecte : producţia neregulată a pomului.

POMUL

Pomul creşte înalt şi formează trunchi puternic, drept, cu scoarţa de culoare cenuşie,
crăpată.
Coroana — la început globuloasă ; cu timpul se lărgeşte şi se îndeseşte (fig. 18).
108 SOraHi DE PRUN RAÏONATE ŞI D E VALOARE M A I M A R E

Ramurile de schelet — lungi, groase, bine ramificate, cu scoarţa de culoare brună-


cenuşie şi cu crăpături longitudinale, adinei.
Ramurile de rod — predomină buchetele de mai, scurte şi destul de subţiri ; într-o
proporţie mai mică se întîlnesc şi ramuri mijlocii.

Fig. 18. — Vinete Wangenheim.

Lăstarii — de lungime mijlocie, subţiri, slab pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde


pe partea umbrită şi roşiatică p e cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici sau mijlocii, cu vîrful ascuţit şi lipit de ramură, aşezaţi
pe pernnţe mici.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, bombaţi, de culoare brună-castanie.
Frunzele — mijlocii, obovate, cu marginile fin serate şi uşor îndoite în sus. Limbul
subţire, glabra p e faţa superioară, pubescent p e cea inferioară. Peţiolul mijlociu, gros,
drept sau slab curbat, canaliculat, de culoare verde-deschis pe partea inferioară şi roşu
nuanţat pe cea superioară.
Florile — submijlocii, c u petalele eliptice, neregulate, răsfirate, uneori petrecute
puţin la bază.
VINETE W ANGENHEIM 109

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare cu H щ 42—45 mm, D = 35—38 mm, d = 32 —


34 mm ; greutatea de 30 —35 g.
Forma — ovoidă, tipică pentru prunele vinete, nu tocmai regulată, uneori turtită
lateral, cu brazda ventrală largă şi su­
perficială (fig. 19).
Culoarea — vînătă-închis, aproape
neagră, acoperită de o pruină densă,
străbătută de puncte şi striuri de rugină.
Pedunculul — mijlociu (10—15
mm), destul de gros, curb, de culoare
verde, cu o pubescenţa brunie.
Cavitatea pedunculară — mică,
superficială, cu o uşoară depresiune în
dreptul brazdei ventrale.
Punctul stilar — mic, cenuşiu,
aşezat în capătul brazdei.
Pieliţa - densă, rezistentă, cu F i g 1 9 _ V i n e t e W a n g e n h e i m .
gust amărui ; se desprinde uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-aurie, compactă, suculentă, fină, dulce, cu gust plăcut ; nu aderă
la sîmbure.
Sîmburele — mic sau mijlociu, avînd în medie 20 x 13 x 7 mm, ovoid, cu vîrful
ascuţit, cu crestele ventrale proeminente şi şanţul dorsal potrivit de adînc.
Maturitatea — prima jumătate a lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Vinete Wangenheim se recomandă pentru grădinile de lîngă


case şi în plantaţiile de concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая половина августа.


Сорт германского происхождения.В Румынии встречаестя только в коллекциях и
любительских посадках.
Дерево — очень сильнорослое, долговечное, нетребовательное к почве, устой­
чивое к морозам, сравнительно устойчивое к засухе, устойчивое к некоторым болезням
и вредителям. Плодоносит обильно, но не каждый год.
Плод — средний, яйцевидный, с боков иногда приплюснутый, темносиний, почти
черный, с ржавыми точками и штрихами, покрытый толстым слоем воскового налета;
мякоть золотисто-желтая, плотная, сочная, нежная, сладковато-кисловатая, не прирос­
шая к косточке.
Плоды хорошего качества, хорошо переносят транспортировку и используются
как для потребления в свежем виде, так и в консервном производстве.
110 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

ABSTRACT

Maturity − the first half of August.


Variety of German origin. In Romania it is found in the collections pomological
and private gardens.
Tree − very vigorous, long lived, not particular about soil conditions, resistant to
extreme cold, relatively drought resistant, resistant to disease and insects, regular and
abundant crop.
Fruit − medium, ellipsoidal, sometimes flattened flanks, a dark purple, almost
black, dotted and streaked with rust, strong bloom. Golden yellow pulp, standing out well,
firm, juicy, fine, sweet, tangy.
Dessert fruit of good quality, supporting the transport, used in the distillery for
industrialization.
ABUNDENŢA

Sinonime : engl. Abundance.


rus. Izobilie.
franc. Abondance, Botan.

Origine. Soi de origine japoneză, introdus în S.XJ.A. în anul 1884 de către L u t h e r


B u r b a n k . In primii ani a fost cunoscut sub numele de „ B o t a n " , iar din anul 1888 a
fost denumit Abundance, nume sub care este cunoscut şi astăzi.

Băspîndire. Este introdus în numeroase ţări, însă pe scară restrînsă.


î n ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi prin grădinile de
amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros în tinereţe, iar după intrarea pe rod pierde din vigoare. Se
adaptează uşor la diferite condiţii de climă şi sol, este foarte rezistent la ger şi relativ
rezistent secetă, însă sensibil la boli, mai ales la putregaiul brun Monilinia cinerea
(Bonord Honey) de care este foarte atacat îndeosebi în anii ploioşi.
înfloreşte semitimpuriu.
Intră pe rod de timpuriu şi produce abundent în fiecare an.
Fructele sînt de calitate bună, însă ajunse la maturitate completă pierd din gust,
crapă uşor şi putrezesc uneori chiar pe p o m ; se transportă greu şi nu se p o t păstra în stare
proaspătă deeît 3—4 zile.
Calităţi : precocitatea şi productivitatea pomului.
Defecte : slaba rezistenţă la boli şi transport a fructelor, precum şi aderenţa pulpei
la sîmbure.

POMUL ggf;-

Pomul atinge înălţimea de 5—5,6 m şi formează trunchi drept, gros, nerăsucit,


cu scoarţa de culoare cenuşie, cu crăpături longitudinale, destul de dese.
Coroana — globuloasă, neregulată, potrivit de deasă (fig. 20).
112 S O I U B I DE P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Hamurile de schelet — lungi, de grosime mijlocie, şerpuite, formează c u axul


unghiuri de 45 —50° ; scoarţa este de culoare cenuşie.
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii, scurte
şi groase.

Fig. 20. — Abundenţa.

Lăstarii — scurţi sau mijlocii, destul de groşi, cu internoduri scurte, fin pubescenţi,
cu scoarţa de culoare verde-măslinie p e partea umbrită şi roşiatică p e cea însorită, c u len-
ticele mici, rare, albicioase.
Mugurii vegetativi — mici, conici, de culoare brună-cenuşie, pubescenţi, cu vîrful
depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe mici, destul de proeminente, care formează trei
muchii slab pronunţate şi scurte.
Mugurii floriferi — mici, sfero-conici, bombaţi, de culoare castanie-roşiatică,
lucioşi.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 90 m m lungime şi 48 m m lăţime, obovate sau
invers-lanceolate, cu vîrful scurt-acut, cu marginile crenate. Limbul gros, uşor gofrat,
slab pubescent pe faţa inferioară. Peţiolul în medie de 17 m m lungime, de grosime mijlocie,
pubescent, cu 1—2 glande nectarifere, globuloase, de culoare roşiatică.
PLANŞA VII

Abundenţa
A B U N D E N Ţ A 113

Morile — mici sau mijlocii, cu petalele albe-gălbui, plate ; etaminele mai scurte
decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 36—38 m m , D = 37—39 m m , d =*= 37—39 mm;


greutatea de 30—40 g.
Forma — globuloasă, uneori sferic-ovoidă, uşor turtită la bază sau cordiform-
alungită, cu vîrful slab ascuţit, asimetrică; brazda ventrală, superficială, bine marcată
printr-o dungă de culoare mai intensă (pl. V I I ) .
Culoarea — galbenă-deschis, acoperită de roşu-vişiniu trecînd spre roşu, neuni­
formă, cu numeroase puncte de culoare ruginie, bine evidenţiate, acoperită cu un strat
subţire de pruină.
Pedunculul — de 13—16 m m lungime, subţire, d r e p t ; se desprinde uşor de fruct.
Cavitatea pedunculară — mijlocie, cu pereţii abrupţi şi suprafaţa regulată.
Punctul stilar — mic, proeminent, aşezat excentric spre partea ventrală, într-o
mică depresiune.
Pieliţa — relativ subţire, aspră, destul de rezistentă ; se dezlipeşte uşor de pulpă
la fructele coapte.
Pulpa — galbenă-portocalie, tare, compactă, suculentă, dulce, plăcut acidulată,
aromată ; este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 19 x 13 x 6 m m , ovoid, turtit lateral,
ascuţit la vîrf, cu suprafaţa aspră.
Maturitatea — prima jumătate a lunii august.

BECOMANDĂRI. Soiul Abundenţa se recomandă pentru grădinile de amatori.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая половина августа.


Сорт японского происхождения, распространенный во многих странах Европы,
но в небольшом количестве. 6 Румынии встречается только в помологических коллекциях
и в любительских посадках.
Дерево — в молодости сильнорослое, а позже среднего роста, очень устойчивое
к морозу и сравнительно устойчивое к засухе, Но мало болезнеустойчивое, в особен­
ности в дождливые годы; не требовательное к почве. Плодоносить начинает рано и дает
ежегодные и обильные урожаи.
Плод — средней величины, шаровидный, иногда шаровидно-яйцевидный, у
основания слегка приплюснутый; светло-желтый, покрытый неравномерно на боль­
шей части вишнево-красным или красным румянцем, стойким слоем воскового налета
и многочисленными ржавыми точками. Мякоть желто-оранжевая, твердая, плотная,
сочная, сладкая, с приятной кислотностью, ароматная, приросшая к косточке, хорошего
качества для потребления в свежем виде.
Плоды легко опадают, имеют плохую транспортабельность и не могут сохранять­
ся в свежем виде.
114 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

EÉSUMÉ

Maturité — première quinzaine d'août.


Variété d'origine japonaise, répandue dans le nombreux pays de l'Europe, mais
sur une échelle réduite. E n Eoumanie on la trouve seulement dans les collections
pomologiques et les jardins privés.
Arbre — vigoureux dans la jeunesse, puis de vigueur moyenne, très résistant aux
grands froids et relativement résistant à la sécheresse, mais sensible aux maladies, surtout
dans les année pluvieuses, non exigeant quant au sol. Fertilité précoce, production
régulière, abondante.
Fruit — moyen, globuleux, parfois sphérique, ovoïde légèrement aplati à la base,
d'un jaune pâle, recouvert non uniformément et presque complètement d'un ronge cerise
ou rouge, à pruine fine et de nombreux points roux. Chair d'un jaune orangé, ferme,
dense, juteuse, sucrée, agréablement acidulée, parfumée, adhérente au noyau.
Fruit de table de bonne qualité, ne supportant pas le transport, se détachant facile­
ment de l'arbre et ne se conservant pas.

ABSTRACT

Maturity − the first half of August.


Variety of Japanese origin, common in many countries of Europe, but on a smaller
scale. In Romania it is found only in pomological collections and private gardens.
Tree − vigorous in youth and medium vigor, very resistant to extreme cold and
relatively drought resistant, but susceptible to diseases, especially in rainy years, not
exacting as to soil. Fertility early, regular production, abundant.
Fruit − medium, globular, sometimes spherical, ovoid, slightly flattened at the base,
a pale yellow, covered with non-uniformly and almost completely red or cherry red, with
thin bloom and numerous red. Pulp orange-yellow, firm, dense, juicy, sweet, pleasantly
tart, scented, adherent to the nucleus.
Dessert fruit of good quality, do not support the transport is easily detached from
the tree and does not retain.
NIAGARA

Sinonime : rus. Prevoshodnaia siniaia.

Origine. Soi de origine americană.

Răspîndirc. Este răspîndit în S.U.A. şi foarte puţin în Europa.


In ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte la început viguros, iar după cîteva recolte bogate vigoarea îi scade
treptat. Nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol, este rezistent la ger şi destul de rezistent
la secetă, la unele boli şi la unii dăunători.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi produce în fiecare an, însă moderat.
Pructele sînt mari sau foarte mari, aspectuoase, de calitate foarte bună, apreciate
atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi pentru uscat şi diferite prelucrări ; se ţin
bine pe pom şi suportă uşor transportul.
Calităţi : mărimea, frumuseţea şi calitatea foarte bună a fructelor.
Defecte : producţiile moderate ale pomului.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 4,5 —5 m şi formează trunchi drept, de grosime mijlocie,


Coroana — la început globuloasă, cu timpul devine sferic-turtită, destul de rară
atingînd 5—5,5 m în diametru (fig. 21).
Ramurile de schelet — în număr de 3—4, de lungime şi grosime mijlocie şi formînd
cu axul unghiuri de 35—40°; scoarţa netedă, de culoare brună-cenuşie, cu lenticele mici,
orbiculare, de culoare cafenie.
Ramurile de rod — reprezentate prin ramuri mijlocii şi buchete de mai scurte şi
relativ subţiri.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu internoduri scurte, slab pubescenţi.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi pe
pernuţe slab proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, cu vîrful rotunjit.
Frunzele — mijlocii, avînd 65—85 m m lungime şi 35—46 m m lăţime, eliptice, cu
vîrful alungit, baza îngustată şi marginile mărunt şi regulat serate. Peţiolul de 13—22 m m
116 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

lungime, j-elativ subţire, pubescent, cu 2—4 glande nectarifere, mici, de culoare gălbuie-
roşiatică.
Florile — mijlocii, cu petalele albe, uşor alungite, concave, apropiate la bază ;
sepalele mici, răsfrînte.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte mare, avînd^H = 48—63 mm, D = 40—46 m m ,


d Щ 44—48 mm ; greutatea de 40—45 g.

Fig. 21. — Niagara.

Forma — invers-ovoidă sau ovoidă, uşor alungită către pedunoul, cu brazda ven­
trală slab marcată de o dungă de culoare mai închisă (fig. 22).
Culoarea — vînătă-închis, acoperită cu o pruină albăstruie ; pe toată suprafaţa
fructului se observă numeroase puncte mici, albicioase.
Pedunculul — de 17—25 m m lungime, gros, drept sau slab curbat, slab pubescent,
de culoare verde-gălbuie, foarte bine prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — îngustă, puţin adâncă, uşor înclinată în dreptul brazdei
ventrale; în jurul pedunculului se observă o încreţitură proeminentă, ca un guleraş,
foarte caracteristică pentru acest soi.
NIAGARA 117

Punctul stilar — foarte mic, de culoare ruginie, aşezat pe conturul fructului.


Pieliţa — groasă, rezistentă, slab aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-deschis, străbătută de vinişoare albicioase, crocantă, suculentă,
dulce, slab acidulată, cu gust foarte bun.

Fig. 2 2 . — Niagara.

Sîmburele — mare, avînd în medie 25 x 17 x 10 mm, ovoid, cu baza ascuţită,


cu creasta ventrală principală proeminentă şi cele secundare aproape şterse, iar şanţul
dorsal îngust şi potrivit de adînc.
Maturitatea — prima jumătate a lunii august.

R e c o m a n d ă r i . Soiul №agara, fiind un soi valoros pentru consumul în stare


proaspătă, pentru uscat şi diferite prelucrări industriale, merită să fie introdus în cultură
şi încercat în plantaţiile de concurs în toate regiunile pomicole ale ţării.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая половина августа.


Сорт американского происхождения, очень мало распространенный в Бвропе.
В Румынии встречается только в помологических коллекциях.
Дерево — сильнорослое, нетребовательное к почве и климату, морозоустойчивое
и довольно устойчивое к засухе, некоторым болезням и вредителям. Плодоносит пра­
вильно, но умеренно.
Плод — крупный или очень крупный, обратно-яйцевидной или яйцевидной
формы, темносинего цвета, с множеством беловатых точек и синеватым восковым налетом.
Мякоть светло-желтая, плотная, сочная, сладкая, со слабой кислотностью, очень прият­
ного вкуса.
Ценный сорт, используется для потребления в свежем виде, сушки и промышлен­
ной переработки.
118 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

BÉSTJME

Maturité — première quinzaine d'août.


Variété d'origine américaine, très répandue en Europe. En Boumanie on la trouve
seulement dans les collections pomologiques.
Arbre — vigoureux, non exigeant quant au sol, résistant au grand froid, assez
résistant à la sécheresse, à certaines maladies et insectes, à production régulière,
mais modérée.
Fruit — gros ou très gros, inversement ovoïde ou ovoïde, d'un bleu intense, foncé,
finement ponctué blanchâtre, pruiné bleuâtre. Chair d'un jaune pâle, ferme, juteuse,
sucrée, faiblement acidulée, à saveur très bonne.
Variété recherchée pour la consomation de table, le séchage et l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − the first half of August.


Variety of American origin, widely used in Europe. In Romania it is found only in
pomological collections.
Tree − vigorous, not demanding as to soil, resistant to extreme cold, fairly resistant
to drought, diseases and insects, regular production, but moderate.
Fruit − large or very large, inversely ovoid or ovoid, deep blue, dark, finely dotted
whitish, bluish bloom. Pulp is pale yellow, firm, juicy, sweet, slightly tart flavor very good.
Variety sought for table consumption, drying and industrialization.
WASHINGTON

Sinonime : engl. Bolmar's Washington, Franklin, New-Washington, Washington


Yellow.

Origine. Soi de origine americană, obţinut dintr-un sîmbure de Benclod verde, în


jurul anului 1790, de către P r i n c e s din Flushing, Statul Long-Island (la ferma De-
lancey).

Băspîndire. Din S.U.Â. a fost introdus în Europa, însă nicăieri nu a fost extins
în cultură.
î n ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi în grădinile de amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă. Este rezistent la ger, relativ
rezistent la secetă, însă în anii ploioşi fructele sînt atacate de Monilinia. Cele mai bune
rezultate le dă în solurile fertile, calde, cu suficientă umiditate, situate în locuri adăpostite.
Deşi este un soi autofertil, dă recolte mai bogate dacă se polenizează cu polenul
soiurilor Anna Späth, Izium Eric, Nectarina roşie, Benclod Althan, Victoria.
Intră pe rod la vîrsta de 7—8 ani şi produce la început puţin, iar mai tîrziu abun­
dent şi în fiecare an.
Fructele sînt mari, aspectuoase, de calitate bună, apreciate mai ales pentru con­
sumul în stare proaspătă. Ajunse la completa maturitate, se scutură uşor de vînt şi sînt
foarte sensibile la transport.
Calităţi : vigoarea şi rusticitatea pomului, precum şi mărimea şi calitatea bună a
fructelor.
Defecte : exigenţele pomului faţă de condiţiile de sol şi climă, culoarea deschisă şi
sensibilitatea la transport a fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—5,5 m şi formează trunchi drept, gros, cu scoarţa


netedă, de culoare brună-cenuşie.
Coroana — la început globuloasă, cu timpul largă, turtită, răsfirată şi rară (fig. 23).
Ramurile de schelet — de lungime şi grosime mijlocie, uşor arcuite.
Ramurile de rod — reprezentate mai mult prin ramuri mijlocii, destul de subţiri şi
mai puţin prin buchete de mai.
120 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Lăstarii — de lungime mijlocie, destul de subţiri, slab pubescenţi, cu scoarţa de


culoare verde-măslinie pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită, cu numeroase lenti-
cele mici şi rare.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, cu vîrful ascuţit şi mult depărtat de ramură.

Fig. 23. - Washington.

Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, cu vîrful uşor rotunjit şi c u solzişorii slab


lipiţi.
Frunzele — mari, avînd 96—110 m m lungime şi 38—42 m m lăţime, eliptice, cu
vîrful ascuţit, baza îngustată şi marginile fin crenate. Limbul pielos, aproape plat, uneori
uşor îndoit în jos, fin pubescent p e faţa inferioară. Peţiolul foarte scurt, potrivit de gros,
verde, pubescent, cu 1 —2 glande nectarifere, mici, globuloase, de culoare galbenă-verznie,
situate aproape de baza limbului.
Florile — mari, c u petalele albe, obovate,} concave ; sepalele lungi, obovate, uşor
răsfirate ; etaminele mai lungi decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare, avînd H = 42—46 mm, D = 40—42 mm, d = 39—40 m m ;


greutatea medie de 45 g.
W A S H I N G T O N 121

Forma — sferic-alungită sau ovoid-rotunjită, puţin turtită la capete, cu brazda


ventrală superficială (fig. 24).
Culoarea — galbenă-verzuie cu dungi verzi, iar pe partea însorită cu o nuanţă
portocalie, acoperită de o brumă uşoară albicioasă, prin care apar numeroase puncte
gălbui-deschis.

Fig. 24. — Washington.

Pedunculul — mijlociu, subţire, de culoare brună-verzuie, pubescent.


Cavitatea pedunculară — foarte mică, cu marginile regulate.
Punctul stilar — mic, situat în vîrful fructului, într-o depresiune destul de adîncă.
Pieliţa — subţire, însă rezistentă, aspră, acrişoară la gust ; se desprinde uşor
de pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, suculentă, fondantă, foarte dulce şi cu aciditate insufi­
cientă, cu gust în general bun, uneori chiar foarte bun ; neaderentă sau semiaderentă la
sîmbure.
Sîmburele — mare, avînd în medie 25 X 19 x 7 mm, ovoid, puţin tras spre bază
şi aproape rotunjit la vîrf, cu creasta ventrală principală foarte dezvoltată şi adesea ari­
pată ; suprafaţa alveolată.
Maturitatea — prima şi a doua decadă a lunii august.

B E C O M A N D Ä R t . Soiul Washington nu se recomandă decît pentru amatori şi ca


material de ameliorare.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая и вторая декада августа.


Американский сорт, малораспространенный. В Румынии встречается только в по­
мологических коллекциях.
122 SOIURI DE P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Дерево — сильнорослое, довольно требовательное к почве и к местоположению, но


морозоустойчивое и довольно засухоустойчивое, но неустойчивое к Monilinia, плодо­
носить начинает на 7—8 году жизни, вначале мало, а позднее обильно и ежегодно.
Плод — крупный, округло-продолговатый или элипсоидальяо-округленный, слег­
ка приплюснутый на обоих концах, зеленовато-желтый с зелеными полосками, а на
солнечной стороне с оранжевым оттенком, покрытый тонким беловатым налетом; мя­
коть зеленовато-желтая, сочная, тающая, очень сладкая с недостаточной кислотностью,
неприросшая или слабо приросшая к косточке.
Плоды хорошего качества, используются главным образом в свежем виде; при пол­
ном созревании легко падают с дерева и плохо выдерживают перевозку.

RÉSUMÉ

Maturité — première et deuxième décade d'août.


Variété d'origine américaine, assez peu cultivée. E n Roumanie on la trouve
seulement dans les collections pomologiques.
Arbre — vigoureux, assez exigeant quant au sol et à l'exposition, sensible à
Monilinia, mais résistant au grand froid et relativem ent résistant à la sécheresse, d'une fruc-
tification tardive, peu abondante au début, ensuite grande et régulière.
Fruit — gros, sphérique allongé ou elHpsoïdal arrondi, très faiblement aplati aux
deux pôles, d'un jaune verdâtre rayé de vert, nuancée d'orangé du côté ensoleillé, recou-
vert de pruine fine blanchâtre. Chair jaune verdâtre, juteuse, fondante, très sucrée, insuf-
fisamment acidulée, non adhérente o u mi-adhérente au noyau.
Les fruits de bonne qualité, appréciés surtout pour la consommation de table, à
complète maturité tombent facilement et ne supportent pas le transport.

ABSTRACT

Maturity − the first and second decade of August.


Variety of American origin, little cultivated. In Romania it is found only in
collections pomological.
Tree − vigorous, very demanding with regard to soil and exposure, Monilinia
sensitive, but resistant to cold and relatively resistant to drought, late fruiting, sparse at
first, then great and regular.
Fruit − large, spherical or ellipsoidal elongated rounded, weakly flattened at the
poles, a greenish yellow striped green, tinged with orange on the sunny side, covered with
thin white bloom. Pulp greenish yellow, juicy, melting, very sweet, tangy insufficient, non-
adherent or semi-adherent to the nucleus.
The fruits of good quality, especially for popular consumption table, fall easily
when fully ripe and will not bear transportation.
JEFFERSON

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi de origine americană, obţinut în anul 1825 de către В u e 1 în locali­


tatea Albany din statul New York şi dedicat preşedintelui J e f f e r s o n .

Băspîndire. Este răspîndit în S.TJ.A. şi în majoritatea ţărilor din Europa.

La noi în ţară este puţin cunoscut şi se întîlneşte numai în colecţiile pomologice


şi în grădinile de lîngă case.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul se caracterizează printr-o creştere viguroasă atît în pepinieră, cît şi în livadă,


este sănătos, puternic şi trăieşte destul de mult ; nu este pretenţios faţă de sol şi în condi­
ţiile ţării noastre este destul de rezistent la ger, secetă, la unele boli şi la unii dăunători.
înfloreşte semitimpuriu, o dată cu înfrunzitul, iar perioada respectivă durează
5—6 zile.
Este un soi autosteril. Ca polenizatori se recomandă soiurile Kirke, Nectarina roşie,
Benclod Althan, Benclod Oullins, Benclod verde, Victoria, Vinete de Italia.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani de la plantare, produce regulat şi destul de mult ;
în condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa media pe 10 ani a fost de 27,2 kg pe pom.
Fructele sînt mari, de calitate bună, însă puţin apreciate la noi din cauza culorii
deschise. Se ţin bine pe pomi, sînt însă nerezistente la transport şi păstrare.
Calităţi : vigoarea, sănătatea şi productivitatea pomului, precum şi gustul bun
al fructelor.
Defecte : lipsa de rezistenţă a fructelor la transport şi păstrare, precum şi culoarea
deschisă a pieliţei.

POMUL

Pomul în pepinieră formează ramuri anticipate, crescute sub un unghi de rami­


ficare de 45—80°, cu scoarţa de culoare castanie-cenuşie, iar în livadă atinge înălţimea
124 SOIURI DE PRUN RAIONATE ŞI DE VALOARE M A I MARE

de 5—6 m şi formează trunchi gros, cilindric, sănătos, cu scoarţa de culoare cenuşie pe


partea însorită şi cu nuanţă roşiatică pe cea umbrită, cu numeroase crăpături longitudinale,
scurte şi groase, şi cu crăpături transversale superficiale.
Coroana — invers-piramidală, largă, răsfirată, neregulată (fig. 25).
Ramurile de schelet — lungi, puternice, ridicate şi bine ramificate, cu diferenţe
de grosime pronunţate în lungul şarpantei, formînd cu axul unghiuri cuprinse între
50 şi 60°.
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii şi scurte.
Lăstarii — subţiri, cu internoduri lungi, slab pubescenţi, cu scoarţa de culoare
verde-roşiatică.
Mugurii vegetativi — mici, conic-alungiţi, cu vîrful ascuţit şi uşor depărtat de
ramură, aşezaţi pe pernuţe potrivit de proeminente, formînd o muchie caracteristică, ce
se întinde peste două internoduri.
Mugurii floriferi — mijlocii sau mari, slab bombaţi, cu vîrful ascuţit.
Frunzele — mari san foarte mari, avînd în medie 125 m m lungime şi 75 mm lăţime,
obovate, cu vîrful acut, baza rotunjită şi marginile serate. Limbul subţire, moale, neted,

Fig. 25. - Jefferson.

de culoare verde-gălbuie mată. Peţiolul de 18—22 m m lungime, destul de gros, de culoare


verde-albicioasă, uneori prezintă două glande nectarifere mici, reniforme, negricioase.
Florile — mari sau foarte mari, cu petalele de culoare albă, lungi şi late, în formă
de cupe puţin adinei. Sepalele mijlocii în formă de cupe alungite, răsfrînte în afară. Sta­
mmele, în număr de 22—24, sînt de aceeaşi lungime cu stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie spre mare, avînd H — 46—50 mm, D = 43—46 mm, d = 40 —


42 m m ; greutatea de 35—40 g.
PLANŞA VIII

Jefferson
JEFFERSON 125

Forma — scurt-ovoidă, mai гаг sferică, simetrică, cîteodată mai lăţită spre vîrf,
cu brazda ventrală foarte largă şi superficială, marcată de o dungă aproape impercep­
tibilă (pl. V I I I ) .
Culoarea — galbenă-mat, iar pe partea însorită galbenă-închis, cu flăcări roz prin
care apar stropi roşii mai mici sau mai mari. Pe partea dorsală, mai ales spre peduncul,
apar crăpături fine, raginii.
Pedunculul — mijlociu, de 17 —20 m m lungime, gros, puţin curbat, de culoare
verde-închis, glabra sau uşor pubescent, bine prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — foarte largă şi superficială.
Punctul stilar — mare, gălbui, aşezat pe conturul fructului.
Pieliţa — subţire, slab rezistentă, aderentă la pulpă.
Pulpa — verzuie-gălbuie sau gălbuie, iar la inserţia pedunculului albicioasă, con­
sistentă, nu prea suculentă, acrişoară, insuficient de dulce ; nu aderă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu sau mare, avînd în medie dimensiunile de 22 x 18 x 9 mm,
ovoid, puţin tras spre bază şi cu vîrful rotunjit ; crestele ventrale foarte mari şi ascuţite,
iar şanţul dorsal neîntrerupt şi larg ; suprafaţa este alveolată.
Maturitatea — primele două decade ale lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Jefferson nu se recomandă pentru sortimente, avînd fructul


de culoare deschisă, insuficient de gustos şi de rezistent la transport.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая половина августа.


Сорт американского происхождения. В Румынии встречается только в помологи­
ческих коллекциях и на приусадебных участках.
Дерево — сильнорослое, долговечное, нетребовательное к почве, довольно устой­
чивое к морозам, засухе, некоторым болезням и вредителям, начинает плодоносить
на 5—6 году и дает ежегодные и довольно обильные урожаи.
Плод — средней величины или крупный, коротко-эллипсоидальный, иногда
шаровидный, симметричный, желтого цвета, с розовым румянцем, на котором высту­
пают более или менее крупные брызги красного цвета; мякоть желтоватая, плотная, не
очень сочная, кисловатая, малосладкая, слабо пристает к косточке.
Плоды хорошего качества, прочно держатся на дереве, но плохо выдерживают
перевозку.

RÉSUMÉ

Maturité —'première quinzaine d'août.


Variété d'origine américaine. E n Roumanie on la trouve seulement dans les collec-
tions pomologiques et les jardins privés.
126 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Arbre — vigoureux, longévif, non exigeant quant au sol, assez résistant aux
grands froids, à la sécheresse, à certaines maladies et insectes. Commence à fructifier
à 5—6 ans; récolte assez grande et soutenue.
Fruit — moyen ou gros, courtement ellipsoïdal, parfois globuleux, sphérique, jaune
lavé de rose et ponctué de rouge. Chair jaunâtre, ferme, pas trop juteuse, aigrelette, insuf­
fisamment sucrée. Noyau peu adhérent.
Fruits de bonne qualité, fortement attachés à l'arbre, mais ne supportant pas le
transport.

ABSTRACT

Maturity − first half of August.


Variety of American origin. In Romania it is found only in collections pomological
and private gardens.
Tree − vigorous, long lived, not exacting as to soil, fairly resistant to extreme cold,
drought, certain diseases and insects. Begin to bear fruit after 5-6 years; harvest large
enough and sustained.
Fruit − medium or large, short ellipsoidal, occasionally globose, spherical, yellow
washed pink and dotted with red. Pulp yellowish, firm, not too juicy, tart, sweet
insufficiently. Core bit clearer.
Fruit quality, strongly attached to the tree, but do not support transport.
M I R A B E L E DE M E T Z

Sinonime : franc. Mirabelle petite, Mirabelle abricotée, Mirabelle précoce, Mirabelle


de Metz, Petite Mirabelle de Metz.
rus. Mirabeli malaia.
germ. Mirabelle v o n Metz, Gelbe Mirabelle, Metzer Mirabelle.
engl. Early Mirabelle.
cell. Mirabelka fana, Mirabelka.
rom. Mirabele galbene, Mirabele mici, Perle.

Origine. Soi foarte vechi, de origine necunoscută. Este pomenit pentru prima oară
de către J. M e r 1 e t, în lucrarea sa Abrégé des bons fruits, în anul 1675. Prin semănare
şi prin selecţie, acest soi a dat naştere la alte cîteva soiuri de mirabele de valoare.

Răspîndire. Este introdus de mult în toate ţările pomicole, însă cultivat pe o


scară mai restrînsă din cauza fructelor mici.
La noi în ţară este întîlnit în toate regiunile ţării, şi mai ales în regiunile Iaşi, Galaţi,
Ploieşti, Bucureşti şi Banat, însă mai mult în grădinile de lîngă case şi în colecţii.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros în pepinieră, însă, în scurtă vreme după ce intră pe rod,
din cauza fructificaţiei regulate şi abundente, vigoarea scade şi devine mijlocie ; ca atare,
nu atinge dimensiuni mari. Se formează uşor atît în pepinieră, cît şi în livadă, pretîndu-se
la orice formă. Se altoieşte în mod obişnuit pe corcoduş şi are o durată de viaţă relativ
scurtă. Nu este pretenţios faţă de sol, rezistă destul de bine la ger, este relativ rezistent la
secetă şi la unele bob; şi unii dăunători, cu excepţia bolii petelor roşii (Polystigma
rubrum (Pers.) D.O.) şi a viermelui prunelor (Laspeyresia funebrana Tr.) în regiunile
calde. Are nevoie de tăieri de rărire.
înfloreşte la mijlocul perioadei de înflorire, o dată cu înfrunzitul. Este un soi par­
ţial autofertil. Ca polenizatori se recomandă soiurile Mirabele de Nancy, Renclod verde,
Renclod violet şi altele.
Intră pe rod la 4—5 ani şi produce regulat şi abundent.
Fructele sînt mici, bune la gust şi se folosesc pentru diferite preparate industriale,
obţinîndu-se produse de prima calitate. Fiind mici, nu se recomandă pentru consumul în
stare proaspătă ; suportă bine transportul, sînt rezistente la cădere şi la secetă.
128 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Calităţi : fructificaţia timpurie, regulată şi abundentă, calitatea excepţională a


fructelor pentru industrializare.
Defecte : fructele mici sau foarte mici.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de б —5,5 m şi formează trunchi drept, cu scoarţa de uuioare


cenuşie şi cu crăpături rare şi superficiale.
Coroana — globuloasă, deasă la început, cu timpul se lăţeşte şi se răreşte (fig. 26).

Fig. 26. — Mirabele de Metz.

Ramurile de schelet — scurte şi subţiri, puţin ridicate, apoi răsfrînte, foarte des
ramificate şi bine garnisite cu ramuri de rod.
Ramurile de rod — predomină buchetele de mai c u scoarţa de culoare cenuşie,
fin pubescente, iar cele mai tinere cu nuanţă roşcată pe partea superioară şi c u nuanţă
verzuie pe cea umbrită.
MIRABELE DE METZ 129

Lăstarii — scurţi sau mijlocii, potrivit de groşi, cu scoarţa de culoare verzuie,


fin pubescenţi, cu lenticele mici, rare, rotunjite, de culoare cenuşie-gălbuie ; internodu-
rile scurte.
j£$ Mugurii vegetativi — conici, scurţi, cu vîrful depărtat de ramură, pernuţele slab
dezvoltate.
Mugurii floriferi — mici, ovosferici, cu
vîrful slab ascuţit, bombaţi, mult strangulaţi
la bază, de culoare castanie, semilucioşi.
Frunzele — mici sau mijlocii, avînd în
medie lungimea de 65 m m şi lăţimea de 36
mm, ovat-alungite, cu vîrful acut, baza rotun­
jită şi marginile fin dinţate şi puţin ridicate.
Limbul este de grosime mijlocie, de culoare
verde-mat. Peţiolul de lungime şi grosime mij­
locie sau subţire la frunzele din rozete, canali­
cular de culoare verzuie, roşcat pe partea înso­ Fig. 27. — Mirabele de Metz.
rită, cu glande nectarifere negricioase-roşcate.
Florile — mici, cu petalele albe şi sepalele foarte puţin răsfrînte în afară.

FRUCTUL

Mărimea — mică sau foarte mică, avînd H = 23 —26 mm, D şi d = 22 —24 m m ;


greutatea medie de 6,4 g.
Forma — globuloasă, puţin alungită, cu brazda ventrală foarte largă şi superficială
sau ştearsă (fig. 27).
Culoarea — galbenă-verzuie, trecînd spre galben-curat, pe partea însorită, cu puncte
foarte mici, albicioase, aureolate cu verde. Fruina este albă, mată şi groasă.
Peduneulul — de lungime mijlocie (10 —13 mm), destul de gros, de culoare verzuie,
pubescent ; se desprinde uşor de fruct.
Cavitatea peăunculară — îngustă, puţin adîncă, regulată.
Punctul stilar — mare, ruginiu, aşezat într-o mică depresiune.
Pieliţa — groasă, densă, foarte aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-portocalie deschis, cu vinişoare gălbui, tare, crocantă, fină, semi-
suculentă, foarte dulce, plăcut acidulată, cu aromă plăcută, bună la gust, neaderentă
la sîmbure.
Sîmburele — mic, elipsoidal, bombat, de culoare cafenie, cu crestele ventrale reduse
şi cu şanţul dorsal inexistent, suprafaţa aproape netedă.
Maturitatea — începutul şi mijlocul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Mirabele de Metz se recomandă pentru grădinile de amatori


şi pentru livezile mari, create anume pentru producere de materie primă pentru industria
alimentară.
130 SOIURI D E PRUN RAIONATE ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

РЕЗЮМЕ

Созревание — начало и середина августа.


Очень старый сорт неизвестного происхождения. В Румынии распространен во
всех плодоводческих районах, но в небольшом количестве.
Дерево — средней силы роста, неприхотливое в отношении почвы, устойчивое
к морозам, относительно устойчивое к з а с у х е , к некоторым болезням и вредителям;
плодоносить начинает на 4—5 году жизни и дает ежегодные и обильные у р о ж а и .
Плод — мелкий, шаровидный, слегка продолговатый, желтый, с очень мелкими
беловатыми точками со светлым окружением, покрытый белым плотным матовым вос­
ковым налетом; мякоть оранжево-желтая, твердая, хрустящая, нежная, малосочная,
очень сладкая, с приятной кислотностью и ароматом, непристающая к косточке.
Плоды хорошего качества, х о р о ш о переносят транспортировку и используются
в основном для приготовления компота и мармелада.

RÉSUMÉ

Maturité — début et milieu d'août.


Très ancienne variété d'origine inconnue, répandue dans toutes les régions de la
E o u m a n i e , mais sur une échelle réduite.
Arbre — de vigueur m o y e n n e , n o n exigeant quant au sol, résistant a u x grands
froids, relativement résistant à la sécheresse, à certains maladies et insectes, d'une
fructification p r é c o c e , p r o d u c t i o n grande et régulière.
Fruit — petit, g l o b u l e u x , légèrement allongé, jaune, a v e c de très petits points
blanchâtres, aréoles, recouvert d'une pruine blanche, m a t e et dense. Chair d'un jaune
orangé, ferme, croquante, fine, mi-juteuse, très sucrée, agréablement acidulée, n o n adhé-
rente au n o y a u .
Fruits de b o n n e qualité, qui supportent le transport et sont utilisés en confiserie.

ABSTRACT

Maturity − the beginning and middle of August.


Very old variety of unknown origin, widespread in all regions of Romania, but on a
smaller scale.
Tree − medium vigor, not exacting as to soil, resistant to extreme cold, relatively
resistant to drought, certain diseases and insect infestation, early fruiting, high and steady
production.
Fruit − small, globular, slightly elongated, yellow, with very small white spots,
areoles covered with a white bloom, dull and dense. Pulp orange-yellow, firm, crisp, fine
mid-juicy, very sweet, pleasantly acidic, non-adherent to the nucleus.
Fruit of good quality, which support the transportation and are used in
confectionery.
MONTFORT

Sinonime : franc. De Monfort.


rus. Monfor.
germ. Montfortpflaume, Monfort.

Origine. Soi de origine franceză, obţinut din sămînţă în pepinierele Herbert


din Montfortin.

Râspîndire. Este destul de răspîndit în ţările din vestul Europei şi mai puţin în
celelalte ţări.
î n ţara noastră se întîmeşte numai în colecţiile pomologice şi prin grădinile de
Ungă case.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în primii ani în livadă, iar pe măsură
ce înaintează în vîrstă vigoarea scade. Cele mai bune rezultate le dă în solurile fertile, cu
suficientă umiditate ; este rezistent la ger, relativ rezistent la secetă şi la unele boli,
însă sensibil la atacul afidelor.
înfloreşte tîrziu, iar perioada respectivă durează 5—6 zile.
Este un soi parţial autofertil, produce însă bine fiind polenizat cu soiurile Anna
Späth, Kirke, Lincoln, Timpurii, Uriaşe, Vinete de Italia.
Intră pe rod de timpuriu, la vîrsta de 4 —5 ani de la plantare şi produce în fiecare
an, însă moderat.
Fructele sînt mari, aspectuoase, foarte dulci, de calitate foarte bună, apreciate
atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi pentru prelucrare. Se ţin bine pe pom,
suportă transportul şi se păstrează uşor.
Calităţi : rezistenţa la ger şi secetă, precocitatea, producţia regulată a pomului,
precum şi mărimea, frumuseţea şi calitatea superioară a fructelor.
Defecte : sensibilitatea la afide.

POMUL

Pomul este de mărime mijlocie, atinge înălţimea de 4—5 m şi formează franchi


de grosime mijlocie, uşor răsucit, cu scoarţa de culoare brună-cenuşie, netedă ; formează
ritidom tîrziu.
132 S O I U R I £>E P R U N R A I O N A T E Ş l D E V A L O A R E M A I M A R E

Coroana — de formă foarte caracteristică : puternic turtită, răsfirată, largă, ajun-


gînd pînă la 5—6 m diametru şi 2—3 m înălţime, destul de deasă (fig- 28).
Ramurile de schelet — lungi, destul de groase, şerpuite, formează cu axul unghiuri
de ramificare aproape drepte şi sînt degarnisite la bază pe o distanţă destul de m a r e ;
scoarţa netedă, de culoare cenuşie, c u lenticele rare, mari, alungite, aşezate transversal.

Fig. 28. - Montfort.

Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai, scurte, de grosime mijlocie


şi prin ramuri mijlocii, pubescente, cu scoarţa de culoare gălbuie.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, fin pubescenţi, cu internodurile scurte
sau foarte scurte, c u scoarţa de culoare verde-măslinie pe partea umbrită şi bmnă-roşiatică
p e partea însorită, c u numeroase lenticele de culoare gălbuie, ovale, aşezate transversal.
Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful foarte ascuţit şi slab depărtat de ramură,
aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii sau mari, ovoconici, bombaţi, strangulaţi la bază, de
culoare castanie-roşiatică.
PLANŞA IX

Montfort
MONTFORT 133

Frunzele — mijlocii, avînd în medie 80 m m lungime şi 50 m m lăţime, eliptic-alun-


gite, cu vîrful scurt şi puţin acut, baza rotunjită şi marginile fin şi dublu crenate ; frunzele
din rozetă sînt mai mici şi alungite. Limbul gros, pielos, cu marginile puţin ridicate şi c u
nervurile p e partea inferioară galbene şi pubescente. Peţiolul relativ scurt (15 m m ) , gros,
canaliculat, de culoare verde-albicioasă, iar p e partea însorită cafenie cu nuanţă de m o v ,
cu două glande nectarifere mici, gălbui, aşezate aproape de baza limbului.
Florile — mari, cu petalele late, apropiate unele de altele, de culoare albă ; sepalele
alungite şi răsfrînte. Staminele în număr d e 22—28, bine dezvoltate, egale sau mai lungi
decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — supramijlocie sau mare, avînd H = 42—48 m m , D = 37—44 m m ,


d = 35—40 m m ; greutatea de 35—50 g.
Forma — ovoidă, mai rar sferic-alungită, cu brazda ventrală largă, foarte super­
ficială, către partea superioară a fructului adesea marcată numai printr-o linie (pl. I X ) .
Culoarea — vînătă-violetă, aproape neagră la coacerea completă, p e partea înso­
rită cu nuanţă roşiatică, iar pe cea umbrita cu o reţea de vinişoare fine, de culoare ruginie,
foarte caracteristice şi acoperite cu un strat gros de pruină.
Pedunculul — mijlociu, avînd 12—18 m m l u n g i m e , destul de gros, suberificat
parţial sau total.
Cavitatea pedunculară — foarte mică, îngustă, puţin adîncă, c u marginile neregu­
late, formînd o depresiune spre brazda ventrală şi o slabă proeminenţă spre partea dorsală.
Punctul stilar — mic, aşezat excentric p e conturul fructului.
Pieliţa — groasă, rezistentă ; se desprinde uşor de pulpă şi este acoperită cu un
strat de pruină de culoare albastra-înehis, nu prea groasă.
Pulpa — de culoare verzuie-galbuie, iar la maturitatea completă gălbuie, uneori
cu infiltraţii roşietice sub pieliţă, destul de consistentă, fină, suculentă, foarte dulce, plăcut
acidulată, uşor aromată ; nu aderă la sîmbure decît puţin p e carena ventrală.
Sîmburele — de mărime mijlocie spre mare, avînd (20—23 x 13—15 x 7—8
m m ) , ovoid-alungit, asimetric, turtit lateral, cu baza şi vîrful uşor rotunjite, cu
crestele ventrale şterse şi şanţul dorsal slab pronunţat ; suprafaţa are uşoare asperităţi,
şi este de culoare cafenie-deschis aproape mată.
Maturitatea — prima şi a doua decadă a lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Montfort se recomandă pentru grădinile de lîngă case, nu şi


pentru sortimentele de perspectivă.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая и вторая декады августа.


Сорт французского происхождения. В Румынии встречается только в помо­
логических коллекциях и в приусадебных посадках.
Дерево — сильнорослое, нетребовательное к почве, но требовательное к влаж­
ности, устойчивое к морозам, сравнительно устойчивое к засухе и к некоторым боле­
зням, но поражается листовыми тлями. Плодоносит ежегодно, но умеренно.
134 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

Плод — больше чем средней величины или крупный ; яйцевидный, реже продол­
говато-шаровидный, с широкой и неглубокой брюшной бороздкой, фиолетово-синий,
почти черный, с красноватым отливом на солнечной стороне, а на затененной стороне
образует сеть жилок золотистого цвета; покрыт плотным восковым налетом; мякоть —
желтоватая, довольно плотная, нежная, сочная, очень сладкая, с приятной кислотно­
стью и слабым ароматом, легко отстает от косточки.
Плоды очень высокого качества, хорошо выдерживают перевозку и используются как
для потребления в свежем виде, так и для промышленной переработки.

BÉSUMÉ

Maturité — première et deuxième décade d'août.


Variété d'origine française. Eoumanie on ne la trbuve que dans les collections
pomologiques et les jardins privés.
Arbre — vigoureux, non exigeant quant au sol, exigeant quant à l'humidité,
résistant aux grands froids relativement résistant à le sécheresse, résistant à
certaines maladies, mais sensible à l'attaque des pucerons. Bécolte modérée, mais régulière.
Fruit — surmoyen o u gros, ovoïde, parfois globuleux allongé, à sillon large, très
peu profond ; d'un violet foncé presque noir, rougeâtre du côté d u soleil et finement réti-
culé d'or à l'ombre, abondamment pruiné. Chair jaunâtre, assez ferme, fine, juteuse,
très sucrée, agréablement acidulée, peu aromatisée. N o y a u très peu adhérent.
Fruits de bonne qualité, résistants au transport, appréciés pour la consommation
de table, ainsi que pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − the first and second decade of August.


Variety of French origin. Romania is only found in the collections pomological and
private gardens.
Tree − vigorous, non-demanding on the ground, requiring on the moisture, resistant
to cold weather relatively resistant to drought, resistant to certain diseases, but susceptible
to attack by aphids. Harvest moderate, but steady.
Fruit − above average or large, ovoid, sometimes globose elongate, furrow broad,
very shallow, deep violet, almost black, reddish towards the sun and finely reticulated gold
in the shade, bloom profusely. Pulp yellowish, firm enough, fine, juicy, very sweet,
pleasantly tart, slightly flavored. Nucleus little clearer.
Fruit quality, durable transport, popular for table consumption, and for
industrialization.
T I M P U R I I SCHULE

Sinonime : germ. Schüles Friihzwetsche.

Origine. Soi de origine germană, obţinut dintr-un soi de prun puţin valoros de
către J o s e p h M a r t e r din Westhalten, lingă Rufach (Oberelsass), şi dedicat profe­
sorului său S c h u l e din Vendenheim (Unterelsass). A început să fie răspîndit din
anul 1909.

Răspîndire. Este relativ răspîndit în R.E. Germană.


La noi se întâlneşte numai în coleoţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros sau foarte viguros şi reuşeşte peste tot unde se cultivă prunul,
chiar şi în climate mai aspre. Este rezistent la ger, la unele boli şi unii dăunători ; florile
de asemenea sînt mai rezistente la îngheţ decît cele ale altor soiuri.
Înfloreşte timpuriu şi intră pe rod foarte timpuriu; rodeşte abundent şi regulat.
Fructele, de mărime mijlocie, au gust destul de bun ; nefiind însă suficient de dulci,
sînt bune mai ales pentru industrializare.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea şi producţia mare a pomului, precum şi rezistenţa
la transport a fructelor.
Defecte : gustul insuficient de dulce al fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 4—4,5 m şi formează trunchi relativ gros ; scoarţa este ce-
nuşie-închis, cu crăpături lungi şi rare şi lenticele de asemenea rare.
Coroana — la început piramidală, înaltă şi strînsă, destul de rară ; mai tîrziu devine
răsfirată (fig. 29).
Bamurile de schelet — lungi, de grosime mijlocie, cu unghiul de ramificare mic
(30—50°), cu scoarţa cenuşie-închis şi lenticele rare; ramurile de un an au scoarţa de
culoare castanie-roşcată, trecînd spre cenuşiu.
Bamurile de rod — de lungimi diferite, de la 8—10 c m pînă la 30—40 c m , garni­
site cu ramuri -buchet, ce ajung pînă la vîrsta de 8 ani.
136 SOIURI D E PRUN RAIONATE ŞI D E VALOARE MAI MARE

Lăstarii — de lungime mijlocie, viguroşi, geniculaţi, puţin torsionaţi.


Mugurii vegetativi — mici, scurţi, conici, de culoare brună, cenuşie la bază, cu
vîrful uşor depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mici, ovoizi, uşor bombaţi, cu vîrful slab ascuţit, de culoare
castanie, slab lucioşi.

Fig. 29. — Timpurii Schule.

Frunzele — frapant deosebite ; cele din rozete înguste, cele din lăstari late. L a
primele limbul este lung pînă la 100 m m şi lat de 30 —40 m m , cu baza îngustată şi vîrful
a c u t ; suprafaţa şi marginile puţin ondulate, mărunt serate; culoarea verde obişnuit.
Peţiolul scurt pînă la 20 m m , gros de 1—1,5 m m , verde-deschis, adesea c u două mici
glande nectarifere la baza limbului. Frunzele de pe lăstari, lungi în medie de 100 m m şi
late de 75 m m , larg o b o v a t e pînă la subrotunde, cu vîrful acut şi baza rotunjită, c u supra­
faţa neregulată, c u marginile crenate, cu nervurile foarte fin pubescente. Peţiolul lung de
20—25 m m , destul de gros, verde-roşcat înspre soare.
Florile — de mărime mijlocie, c u petalele alungite, albe, depărtate. Sepalele ascu­
ţite şi răsfrînte l a vîrf. Staminele în număr de 20—22. Stilul sub nivelul etaminelor.

FRUCTUL

Mărimea — miljocie, avînd î n medie H = 40 m m , D = 30 m m şi d = 28 m m ;


greutatea medie de 26—30 g.
Forma — ovoidă, uşor asimetrică, c u diametrul m a x i m în treimea de la bază sau
aproape d e mijloc, c u o urmă d e gît, aproape imperceptibil; brazda ventrală aproape
inexistentă (pl. X ) .
PLANŞA X

Timpurii Schule
TIMPURII SCHULE 137

Culoarea — violetă-închis, aproape neagră, foarte slab nuanţată cu violet mai


deschis, cu puncte foarte mici mai ales spre partea însorită. Fructul este acoperit în
întregime cu o pruină puternică, albastră.
Pedunculul — lung de 28—30 mm, de grosime mijlocie, de culoare verde, cu pete
de rugină, semilemnificat, glabru, destul de bine prins de fruct şi mai bine de ramura. La
desprinderea de fruct lasă urmă verde.
Cavitatea pedunculară — foarte mică, practic inexistentă.
Punctul stilar — mic, aşezat pe conturul fructului.
Pieliţa — foarte groasă şi densă, pieloasă, lipsită de elasticitate, aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, cu nuanţă roşcată, relativ subţire, crocantă, foarte
suculentă, dulceagă, acrişoară unoeri acră şi taninoasă, cu gust mediocru, depărtată mult
de sîmbure, cu cavitatea sîmburelui foarte mare.
Sîmburele — mare (25 x l 4 x 9 mm), ovoid alungit, cu baza şi vîrful puţin ascuţite ;
şanţul dorsal deschis de la un capăt la altul şi adînc, uneori cu întreruperi neregulate ;
crestele ventrale şterse ; culoarea castanie, iar suprafaţa aproape netedă sau cu slabe nere-
gularităţi şi. cu uşoare cute la bază.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

RECOMANDĂRI . Soiul Timpurii Schule fiind bun pentru industrializare, se pro­


pune ca soi de încercare în plantaţiile producătoare de materie primă.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Сорт германского происхождения, мало распространенный в культуре. В
Румынии встречается в помологических коллекциях и на приусадебных участках.
Дерево — сильнорослое или очень сильнорослое, нетребовательное к почве,
устойчивое к морозам и к некоторым болезням и вредителям. Плодоносить начинает
очень рано и дает ежегодные и обильные урожаи.
Плод — средней величины, яйцевидный, немного асимметричный, со следами
шейки; темно-фиолетового, почти черного цвета, покрыт обильным восковым налетом;
мякоть зеленовато-желтая с красноватым оттенком, хрустящая, очень сочная, слад­
коватая, кисловатая, иногда кислая и вяжущая, посредственного вкуса, легко от­
деляющаяся от косточки.
Плоды используются в основном как сырье Для пищевой промышленности.

RÉSUMÉ

Maturité — mi-août.
Variété d'origine allemande, peu répandue. Roumanie on ne la trouve que dans les
collections pomologiques et les jardins privés.
138 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E MAI MARE

Arbre — vigoureux ou très vigoureux, non exigeant au point de vue sol, relati­
vement résistant aux froids d'hiver, à certaines maladies et aux insectes. D'une fruc­
tification très précoce, il produit abondamment et régulièrement.
Fruit — moyen, ovoïde, légèrement asymétrique, avec un rudiment de col, d'un
violet intense presque noir, abondamment pruiné. Chair d'un jaune verdâtre, nuancée
rougeâtre, croquante, très juteuse, douceâtre, aigrelette, parfois aigre et astringente, à
saveur médiocre. Noyau non adhérent.
Les fruits sont utilisés surtout pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Variety of German origin, not widespread. Romania is only found in the collections
pomological and private gardens.
Tree − strong or very strong, not requiring to view floor relatively resistant to the
cold of winter, some diseases and insects. In a very early fruiting, it produces abundantly
and regularly.
Fruit − medium, ovoid, slightly asymmetrical, with a rudimentary collar, a deep
purple almost black, bloom profusely. Pulp greenish-yellow, tinged reddish, crisp, very
juicy, sweet, tart, sometimes bitter and astringent flavor poor. Freestone.
The fruits are mostly used for industrialization.
M I R A B E L E DE N A N C Y

sinonime : franc. Mirabelle grosse, Mirabelle double de Metz, Mirabelle grosse


de Nancy, Drap d'or, Perdrigon jaune, Perdrigon hâtive.
rus. Mirabeli Nansi, Mirabeli dvoinaia, Mirabeli zolotistaia, Mirabeli.
mag. Mirabella Nancy.
germ. Mirabelle v o n Nancy.
engl. Mirabelle of Nancy.
ceh. Mirabelka nancyskâ.
bulg. Mirabeli.
ital. Mirabella grande di Nancy.

Origine. Soi foarte vechi, de origine necunoscută sau în orice caz incertă, cu toate
că după nume ar părea că provine din jurul oraşului Nancy din Franţa. A fost citat în
literatură pentru prima dată în anul 1676.

Răspîndire. Mirabele de Nancy este cel mai cunoscut, răspîndit şi apreciat soi
de mirabele în toate ţările pomicole din Europa.
La noi în ţară răspîndirea lui s-a limitat mai mult în colecţii pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, se formează uşor în pepinieră şi în primii ani în livadă,


însă cu timpul, din cauza fructificaţiei abundente, se epuizează repede, avînd o durată
de viaţă scurtă (30—35 de ani). Nu este pretenţios faţă de sol şi climă, totuşi în solurile
fertile şi cu suficientă umezeală reuşeşte mai bine şi dă recolte mari şi regulate. Este
rezistent la ger şi relativ rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi unii dăunători.
înfloreşte spre sfîrşitul perioadei de înflorire a prunului. ,Deşi este considerat soi
autofertil sau numai parţial autofertil, dă rezultate mai bune cînd i se asigură o fecundaţie în­
crucişată. Cei mai buni polenizatori sînt soiurile : Mirabele de Metz, Nectarina roşie, Ren­
clod Althan, Renclod Oullins', Renclod verde, Vinete de Italia, Vinete româneşti. La rîn-
dul său acest soi este un bun polenizator pentru Mirabele de Metz, Renclod Althan, Ren­
clod verde şi Vinete de Italia.
140 SOIURI D E PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Intră pe rod destul de timpuriu, la 4—5 ani, rodeşte regulat şi abundent în fie­
care an.
Fructele sînt mici, frumos colorate, gustoase, foarte bune pentru industrializare
şi chiar pentru consum, în stare proaspătă sau uscate. Sînt rezistente la cădere, secetă,
boli şi dăunători. Suportă bine transportul şi se p o t păstra proaspete 7—10 zile.

Fig. 3 0 . — Mirabele de Nancy.

Asemănări cu alte soiuri. Fructele acestui soi se aseamănă c a formă c u cele ale
soiului Mirabele de Metz, sînt însă mai mari, mai frumos colorate şi din această cauză
mal căutate în comerţ, însă calitatea preparatelor din fructele acestui soi este puţin in­
ferioară aceleia d i n Mirabele de Metz.
Galităţi : fructificaţia timpurie, productivitatea mare şi destul de regulată, calitatea
bună a fructelor.
Defecte : dimensiunile mici ale fructelor, insufioienta rezistenţă a pomului la boli
în anii ploioşi şi în regiunile mai reci şi deprecierea fruotelor în aceste condiţii.
PLANŞA XI

Mirabele de Nancy
MIRABELE DE NANCY 141

POMUL

Pomul nu atinge dimensiuni mari (5—5,6 m înălţime), are trunchi drept, scoarţa
de culoare cenuşie, cu crăpături superficiale.
Coroana — globuloasă în tinereţe, apoi din ce în ce mai turtită şi mai largă (fig. 30).
Ramurile ăe schelet — lungi, destul de groase, răsfirate, cu scoarţa de culoare
cenuşie.
Ramurile ăe rod — predomină buchetele de mai, numeroase, garnisind bogat ramu­
rile de schelet, cu scoarţa de culoare cafenie-roşiatică.
Lăstarii — scurţi sau mijlocii, potrivit de groşi, slab pubescenţi, cu lenticele foarte
mici şi internoduri scurte.
Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, ovoconici, cu solzişorii slab lipiţi, de culoa­
re brună-roşiatică, cenuşie la bază, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe slab
izvoltate.
Mugurii floriferi — de mărime mijlocie, ovoconici, alungiţi, bombaţi, ascuţiţi la
vîrf, de culoare cafenie-roşcată.
Frunzele — mici, avînd lungimea de 60—70 m m şi lăţimea de 30—37 mm, eliptice
sau obovate, cu vîrful acut sau acuminat şi baza rotunjită. Limbul este gros, cu mar­
ginile crenate mărunt şi ridicate puţin. Peţiolul relativ scurt (12—13 m m ) , de grosime
mijlocie, canaliculat, roşiatic, colorat mai intens pe partea însorită şi verde pe cea um­
brită.
Florile — mici, cu petalele albe, de formă ovată.

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd H = 30—32 m, D = d = = 2 6 — 2 8 m m ; greutatea medie


de 10,3 g ; destul de uniforme pe acelaşi p o m .
Forma — globuloasă sau sferic-alungită, cu suprafaţa regulată ; brazda ventrală
aproape inexistentă, marcată printr-o linie (pl. X I ) .
Culoarea — galbenă-verzuie, la maturitatea completă galbenă-intens, mată, ade­
sea punctată cu roşu pe partea însorită, acoperită cu pruină cenuşie-albicioasă.
Pedunculul — lung de 15—18 mm, potrivit de subţire, puternic pubescent, bine
prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — foarte mică, superficială sau cu totul redusă.
Punctul stilar — mic, de culoare ruginie-deschis, situat pe un platou.
Pieliţa — relativ subţire, dar densă, aderentă la pulpă, rezistentă.
Pulpa — galbenă-intens, transparentă, fină, consistentă şi destul de suculentă,
foarte dulce, insuficient acidulată, plăcut aromată, bună la gust, neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mic ( 1 2 x 1 0 x 6 mm), elipsoidal, cu crestele ventrale slab pronunţate
sau aproape şterse şi cu şanţul dorsal bine marcat pe toată lungimea, însă nu adine ; cu­
loarea cafenie, suprafaţa destul de netedă şi curată.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

EECOMANDÄBI. Soiul Mirabele de Nancy se recomandă pentru grădinile de Ungă


case şi pentru livezile cu scop industrial.
142 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI B E VALOARE MAI MARE

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Старый сорт неизвестного происхождения, очень распространенный в плодовод­
ческих странах Европы. В Румынии встречается только в помологических коллекциях
и любительских посадках.
Дерево — сильнорослое, но недолговечное, малотребовательное к почве и кли­
мату, морозоустойчивое, сравнительно устойчивое к засухе и довольно устойчивое к
некоторым болезням и вредителям; плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — мелкий, шаровидный или продолговато-шаровидный, ярко-желтый, ча­
сто с точками красного цвета, покрыт беловатым налетом; мякоть ярко-желтая, плот­
ная, прозрачная, нежная, довольно сочная, очень сладкая, с недостаточной кислотно­
стью и приятным ароматом, легко отделяется от косточки.
Плоды очень хорошего качества; используются как для потребления в свежем
виде, так и для промышленной переработки.

EÉSUMÉ

Maturité — mi-août.
Ancienne variété d'origine inconnue, fort répandue dans les p a y s fruitiers de
l'Europe. E n E o u m a n i e o n la t r o u v e dans les collections p o m o l o g i q u e s et les jardins privés.
Arbre — v i g o u r e u x , mais à vie courte, p e u exigeant q u a n t au sol et au climat,
résistant au froid et r e l a t i v e m e n t résistant à la sécheresse, assez résistant à certaines
maladies et insectes. E é c o l t e abondante et régulière.
Fruit — petit, globuleux o u sphérique allongé, d'un j a u n e intense, souvent p o n c t u é
de rouge et recouvert de pruine blanchâtre. Chair d'un j a u n e intense, dense, transparente,
fine, assez juteuse, très sucrée, insuffisamment acidulée, agréablement parfumée, n o n
adhérente au n o y a u .
Les fruits, de très b o n n e qualité, tant p o u r la c o n s o m m a t i o n de table que p o u r
l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Old variety of unknown origin, widespread in the countries of Europe fruit. In
Romania it is found in the collections pomological and private gardens.
Tree − Vigorous but short-lived, undemanding as to soil and climate, cold-resistant
and relatively resistant to drought, rather resistant to disease and insects. Harvest abundant
and regular.
Fruit − small, globular or spherical elongated, deep yellow, often punctuated with
red and covered with whitish bloom. Pulp deep yellow, dense, transparent, thin, fairly
juicy, very sweet, tangy insufficiently, pleasantly scented, non-adherent to the nucleus.
The fruit of very good quality, both for consumption and industrialization.
KIRKE

Sinonime : engl. Kirke's Plum.


rus. Kirk, Urojainaia siniaia.
mag. Kirkeszilvöja.
franc. Prune de Kirke.
germ. Kirkes Pflaume.
ceh. Kirkova.

Origine. Soi de origine necunoscută, denumit astfel în cinstea pepinieristului en­


glez Kirke din Bromptom, care l-ar fi găsit sau — după literatura franceză — l-ar fi impor­
tat în Anglia.

Băspîndire. Este răspîndit în toate ţările pomicole din Europa.


La noi în ţară a fost introdus la începutul secolului al X X - l e a nu a căpătat însă
o extindere prea mare, întrucît nu a fost suficient popularizat. Se întîlneşte în colecţiile
pomologice, prin grădinile de Ungă case şi mai puţin prin livezile cu caracter comercial.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, are aspect sănătos şi reuşeşte foarte bine altoit pe Saint
Julien. Deşi nu este pretenţios faţă de sol, cele mai bune rezultate le dă în terenurile uşoa­
re, fertile, cu suficientă umiditate. î n condiţiile ţării noastre este rezistent la ger, relativ
rezistent la secetă şi boli şi unii dăunători, însă nu este prea longeviv, atingînd cel mult
vîrsta de 30 de ani.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă durează
3—4 zile.
Este un soi autosteril şi poate fi polenizat cu soiurile Agen, Anna Späth, Jefferson,
Nectarina roşie, Eenclod Althan, Eenclod Oullins, Benclod verde, Victoria, Vinete de Italia.
Intră pe rod la 6—7 ani de la plantare şi produce în fiecare ah destul de abun­
dent. Un p o m de vîrstă mijlocie, în condiţii de agrotehnică superioară, dă pînă la 80 —
86 kg de fructe anual. Producţia medie pe 10 ani, în condiţiile de la Staţiunea experimen­
tală Istriţa a fost de 24,2 kg.
Fructele, mijlocii sau mari, sînt de calitate foarte bună, caracterizate printr-un
conţinut mijlociu în zahăr (11—12,2%) şi aciditate (0,80—1,30%), fapt ce condiţionează
un gust plăcut. Sînt apreciate atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi ca materie
144 SOIUBI H E PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

primă pentru industria alimentară. D e asemenea, sînt bune pentru uscat şi distilare. Se
ţin bine pe pom, rezistă destul de bine la transport şi dacă sînt recoltate la timp, se
pot păstra uşor în stare proaspătă, timp de 10—14 zile.
Calităţi : vigoarea şi productivitatea pomului, precum şi calitatea foarte bună a
fructului.
Defecte : durata de viaţă relativ scurtă a pomului.

Fig. 31. — Kirke.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5,5—6 m şi formează trunchi drept, însă răsucit pînă
la 180°, gros de 18—20 c m în diametru, cu scoarţa roşiatică pe partea umbrită şi cenu­
şie pe cea însorită, ondulată din cauza răsucirii şi puternic crăpată.
Coroana — înaltă, larg-piramidală, răsfirată, relativ rară, cu timpul devine globu-
loasă (fig. 31).
Bamurile de schelet — destul de lungi, de grosime mijlocie, arcuite, relativ slab
garnigite; formează cu axul unghiuri de ramificare de 45—50°; au scoarţa de culoare
roşiatică-cenuşie, cu lenticele neuniforme şi proeminente.
PLANŞA XU

Kirke
KIRKE 145

Ramurile de rod — predomină buchetele de mai, destul de scurte, groase şi ramifi­


cate, cu scoarţa de culoare castanie, suflată cu cenuşiu ; cele de doi ani au scoarţa gălbuie-
cenuşie, mată, iar cele de un an, verzuie-roşcată, la bază puţin şi fin pubescente.
Lăstarii —lungi şi destul de groşi, cu internoduri lungi, cu scoarţa de culoare ver­
zuie, trecînd spre cenuşiu-roşiatic, cu lenticele mici şi numeroase.
Mugurii vegetativi — relativ mici, conici, cu vîrful puţin ascuţit şi depărtat de
ramură, aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mari, bombaţi la mijloc şi ascuţiţi la vîrf, de culoare cafenie.
Frunzele — mijlocii sau mari, avînd în medie 110 m m lungime şi 60 m m lăţime,
ovate sau alungit obovate, cu vîrful acut, baza îngustă, marginile crenate şi nervurile
fin pubescente pe faţa inferioară. Limbul verde-închis, semilucios. Peţiolul lung de 20—
25 mm, de grosime mijlocie, slab canaliculat, de culoare verde-roşiatică pe partea însori­
tă, uneori, cu 1—2 glande nec tarif ere negricioase. Frunzele din rozetă sînt mai mici, au
baza mai îngustată, aproape cuneată.
Florile — mijlocii, cu petalele rărite, de culoare albă, cu sepalele sub formă de
cupe mici, răsfrînte ; etaminele în număr de 25 —28, egale sau puţin mai scurte decît
stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare, avînd în medie 11=45 mm, D = 4 2 mm, d = 3 8 mm ;


greutatea de 30 —35 g.
Forma — sferică, sferic-alungită, sau elipsoidală, adesea asimetrică ; brazda ven­
trală, largă şi superficială, de multe ori aproape ştearsă (pl. X I I ) .
Culoarea — vînătă-mchis, mai închisă pe partea însorită, iar pe cea umbrită cu
pete transparente roşii sau cafenii, acoperite pe toată suprafaţa fructului cu o pruină
albicioasă, destul de groasă, printre care apar numeroase puncte deschise, iar pe alocuri
figuri de rugină.
Pedunculul — de 25—28 mm lungime, destul de gros, puternic şi acoperit în între­
gime de rugină.
Cavitatea pedunculară — mică, puţin adîncă, cu marginile regulate.
Punctul stilar — mijlociu, de culoare gălbuie, aşezat pe un mic platou sau într-o
uşoară depresiune.
Pielipi — fină, elastică, rezistentă, la fructele bine coapte se trage uşor de pe pulpă.
Pulpa —verde-gălbuie, străbătută de numeroase vinişoare străvezii, consistentă,
suculentă, dulce, fin acidulată, plăcut aromată; este aderentă numai pe creasta ven­
trală.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 27 X18 X15 mm, scurt-ovoid, sau ovoid,
cu vîrful rotunjit şi baza scurtă, dar puternic ascuţită, cu creasta ventrală redusă şi
şanţul dorsal inexistent, cu suprafaţa alveolată, de culoare cafenie-deschis.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august.

RECOMANDĂRI. Datorită calităţilor sale ca fruct de masă, soiul Kirke se recomand ă


pentru grădinile de Ungă case, nu însă şi pentru livezile mari, nefiind rezistent la
transport.

10 - o. 4670
146 SOIURI DE PRUN RAIONATE Ş I DE VALOARE M A I M A R E

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа.


Сорт неизвестного происхождения, распространенный во всех плодоводческих
странах Европы. В Румынии встречается во всех плодоводческих районах, но в
небольшом количестве.
Дерево—сильнорослое, сравнительно недолговечное, требовательное к почвен­
ным условиям, устойчивое к морозам, относительно устойчивое к засухе, устойчивое
к болезням и к некоторым вредителям; плодоносить начивает в воэрасте 6—7 лет,
и дает ежегодно довольно обильные урожаи.
Плод — средней величины или крупный, округлых или продолговато-округ­
лый, постепенно сужающийся к обоим концам, зачастую асимметричный, темносиний с
Просвечивающими пятнами красного или коричневого цвета, сплошь покрытый беловатым
восковым налетом; мякоть желтовато-зеленая, плотная, сочная, сладкая, со слабой
кислотностью и приятным ароматом, прирастает только к брюшной части косточки.
Плоды очень высокого качества, прочно держатся на дереве и хорошо выносят
перевозку.

Е Е SUME

Maturité — deuxième quinzaine d'août.


Variété d'origine inconnue, répandue dans tous les pays fruitiers d'Europe. E n
Boumanie on la trouve dans toutes les régions fruitières, mais sur une échelle réduite.
Arbre — vigoureux, à vie relativement courte, exigeant quant aux conditions de
sol, résistant aux grands froids, relativement résistant à la sécheresse, résistant à certaines
maladies et insectes, à fructification assez tardive et récolte régulière et assez abondante.
Fruit — m o y e n o u gros, globuleux ou sphérique allongé, s'amincissant progres-
sivement vers les deux pôles, souvent asymétrique. Peau violette foncé, avec des taches
transparentes rouges ou marron, recouverte de pruine blanchâtre. Chair vert jaunâtre,
ferme, juteuse, sucrée, finement acidulée, agréablement parfumée, se détachant assez bien.
Fruits de très bonne qualité, qui tiennent fortement aux branches et supportent le
transport.

ABSTRACT

Maturity − the second half of August.


Variety of unknown origin, common in all countries of Europe fruit. In Romania it
is found in all fruit growing regions, but on a smaller scale.
Tree − vigorous, relatively short-lived, requiring about soil conditions, resistant to
extreme cold, relatively drought resistant, resistant to disease and insects, fruiting and
harvest late enough regular and fairly abundant.
Fruit − medium or large, globular or spherical elongated, tapering gradually
towards the poles, often asymmetrical. Dark purple skin with red or brown spots
transparent, covered with whitish bloom. Pulp yellowish-green, firm, juicy, sweet, finely
tart, pleasantly scented, standing out quite well.
Fruits of very good quality, which hold firmly to the branches and support
transportation.
RENCLOD V E R D E

Sinonime : franc. Beine Claude verte, Beine Claude "[dorée.


rue. Benklod zelionii.
mag. Nagy zöld ringlô.
germ. Grosse grüne Eeneklode, Grosse Beneklode.
engl. Green Gage.
ceh. Zelenâ renkloda.
bulg. Edra zelena renkloda.

Origine. Soi foarte vechi, după autori, cunoscut încă din timpul romanilor.
Se presupune că acest soi a fost adus din Siria şi Damasc în Grecia, apoi în Italia,
unde s-a răspîndit în cultură sub numele de Verdochia. î n Franţa a fost adus în timpul
lui F r a n c i s e I (1494—1547) şi denumit Beine Claude în cinstea reginei C l a u d i a ,
soţia lui F r a n с i s ' c . Cu timpul, denumirea de Benclod a devenit generică şi se atribuie
tuturor soiurilor de prune din Prunus insititia var. italica. Datorită vecliimii sale, soiul
Benclod verde îşi transmite destul de bine caracterele la descendenţi cînd este înmulţit
prin sămînţă. Din Benclod verde au provenit numeroase soiuri valoroase, ca : Benclod
Althan, Benclod Bavay, Benclod Oullins, Benclod diafan, Lincoln, Washington, Strop
de aur şi altele. I. V . M i c i u r i n 1-a folosit ca genitor pentru crearea soiurilor Benclod-
reforma, Benclod auriu, Benclod colhoznîi, Benclod porumbar, Benclod dulce şi altele.

Băspîndire. Este răspîndit în toate ţările din lume unde în general reuşeşte cul­
tura prunului şi intră în sortimentul de bază al celor mai multe ţări cu pomicultura dez­
voltată.
î n ţara noastră este cultivat în toate regiunile, însă într-o proporţie care nu depă­
şeşte 1—2%. Cauza acestei situaţii îşi are explicaţia în preferinţa poporului nostru pen­
tru prunele colorate, precum şi în faptul că în sezonul Benclodului verde sînt şi alte
soiuri valoroase, cum sînt Tuleu gras, Benclod Althan, Kirke s.a.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros şi trăieşte destul de mult, atingînd vîrsta de 35—40 de ani.
Beuşeşte bine altoit pe corcoduş, în formă de semitrunchi sau trunchi înalt ; se preconizează
cultura pe rădăcini proprii, în care caz se înmulţeşte prin drajoni. Nu este pretenţios
faţă de condiţiile de mediu şi se adaptează uşor în toate solurile în care în general ren-
148 SOIURI DE P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

şeşte cultura prunului. Cele mai bune rezultate le dă insă în solurile fertile, calde, cu
suficientă umiditate. Este rezistent la ger, relativ rezistent la secetă şi destul de rezis­
tent la boli, cu excepţia anilor ploioşi, cînd este atacat de Monilinia.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar, perioada respectivă durează
7—8 zile.
Este un soi autosteril, cei mai buni polenizatori ai săi fiind soiurile Agen, Anna
Späth, Izium Eric, Kirke, Ou galben, Nectarina roşie, Benclod Althan, Benclod Oullins,
Victoria, Vinete de Italia, Vinete româneşti, Washington.
Intră pe r o d de timpuriu, la 4— 5 ani de la plantare, şi produce în fiecare an abun­
dent, în medie 60—70 kg de fructe de pom, iar în cazuri excepţionale chiar 150 de kg.
Fructele sînt mijlocii, cu aspect puţin atrăgător, însă dulci sau foarte dulci, cro­
cante, apreciate atît pentru consumul în stare proaspătă, cît mai ales pentru prepararea
compotului, dulceţii şi gemului. Se caracterizează printr-un conţinut foarte ridicat în
zahăr şi vitamina С şi destul de scăzut în acizi. Astfel, în 1954 la Staţiunea Istriţa
acest conţinut a fost de 14,44% zahăr, 0,59% aciditate şi 9,2 m g % vitamina C.Este con­
siderat ca unul dintre cele mai bogate soiuri de vitamina C, fiind întrecut numai de soiul
Grase româneşti.
Pe pom, fructele se ţin bine şi rezistă la fel de bine la transport ; de asemenea rezis­
tă la fierbere, ceea ce le ridică valoarea ca materie primă pentru industrializare. Ajunse
la completa maturitate, fructele trebuie repede culese, deoarece se înmoaie, se scutură
uşor de vînt, iar pe timp ploios adesea crapă.
Calităţi : rusticitatea şi productivitatea pomului, calitatea bună şi conţinutul
ridicat în zahăr şi în vitamina С al fructelor.
Defecte: dimensiunile insuficient de mari şi aspectul puţin atrăgător al fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m şi formează trunchi puternic, puţin răsucit,


cu scoarţa mai mult sau mai puţin netedă pînă aproape la bătrîneţe.
Coroana — globuloasă, răsfirată, puţin mai largă decît înaltă, atingînd 7—7,5 m
în diametru (fig. 32).
Ramurile ăe schelet — lungi, groase, intrncîtva şerpuite, crescute sub unghiuri
de ramificare mari, cu scoarţa netedă, de culoare rosiatică-cenuşie deschis.
Ramurile pe rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii, relativ
scurte şi subţiri, cu muguri deşi.
Lăstarii — scurţi sau mijlocii, subţiri, cu internoduri scurte şi foarte scurte, cu
scoarţa de culoare verde-măslinie pe partea umbrită şi bmnă-roşiatică, suflată cu cenuşiu,
pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici sau mijlocii, conici, cu vîrful depărtat de ramură, de
culoare brună-roşcată, aşezaţi pe pernuţe mici, turtite, formînd trei muchii destul de
pronunţate.
Mugurii floriferi — mici, ovoconici, cu vîrful ascuţit brusc, de culoare cafenie,
semilucioşi.
Frunzele — mari, avînd în medie 110 m m lungime şi 50 m m lăţime ovate sau
eliptice, cu vîrful şi baza acute şi marginile dublu serate. Limbul, pielos, glabra pe faţa
PLANŞA XIII

Renclod verde
RENCLOD VERDE 149

superioară şi pubescentă pe cea inferioară. Peţiolul de 15—18 m m , subţire roşiatic,


uneori cu 1—2 glande nectarifere.

Fig. 32. — Renclod verde.

Morüe — de mărime mijlocie, cu petalele mari eliptic-rotunjite, albe, puţin în­


depărtate; sepalele uşor alungite, c o n c a v e , ; etaminele 18—20, mai scurte c u 1—2 m m
decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — submijlocie sau mijlocie, avînd H — 35—40 m m , D — 38—42 m m ,


d = 37—41 m m ; greutatea de 35 —40 g.
Forma — globuloasă, uşor turtită la ambele capete, c u diametrul maxim situat
la mijloc sau foarte puţin spre peduncul ; brazda ventrală este larga şi superficială (pl. Х П 1 ) .
Culoarea — verde-gălbuie, iar mai tîrziu galbenă-verzuie tulbure, la unele fructe
cu numeroase puncte roşu-oarmin, concentrate mai ales pe partea însorită ; la oarecare
distanţă pe peduncul, prezintă numeroase crăpături fine şi întrerupte, aşezate concentric ;
pe toată suprafaţa, fructul este acoperit ou o pruină cenuşie-albicioasă.
150 SOIURI DE PRUN RAIONATE SI DE V A L O A R E M A I M A R E

Pedunculul — de 15—18 m m lungime, de grosime mijlocie, drept sau slab curbat,


de culoare verde-deschis, puţin pubescent, prins relativ slab de fructe.
Cavitatea pedunculară — mica, cn marginile regulate.
Punctul stilar — de mărime mijlocie, cafeniu, deplasat puţin spre partea dorsală,
aşezat într-o depresiune mică şi superficială.
Pieliţa — subţire, fină, insuficient de elastică, aderentă la pulpă.
Pulpa — verde-gălbuie, la completa maturitate galbenă-verzuie, străbătută de
numeroase vinişoare străvezii, consistentă, suculentă, foarte dulce, cu aciditate plăcută,
uneori puţin aderentă la sîmbure.
Sîmburele — relativ mic, ovoid, rotunjit spre vîrf şi tras spre peduncul, c u cres­
tele ventrale proeminente şi suprafaţa fin alveolată.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august.

EECOMANDÄRI. Soiul Benclod verde este foarte bun pentru c o m p o t şi distilare;


nu este însă raionat ca soi comercial în nici o regiune.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа.


Очень старый сорт неизвестного происхождения. В Румынии распространен во всех
плодоводческих районах, где составляет лишь 1—2% посадок.
Дерево — сильнорослое, довольно долговечное, нетребовательное к почве, устой­
чивое к морозам, относительно устойчивое к засухе, частично к болезням и неустой­
чивое к Monilinia. Плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — средней величины, шаровидный, на обоих концах приплюснутый, с ши­
роким поверхностным брюшным швом; зеленовато-желтый, иногда с множеством кар-
миново-красных точек на солнечной стороне, покрыт восковым налетом; мякоть зеле­
новато-желтая, • хрустящая, сочная, очень сладкая, с приятной кислотнотью, иногда
немного прирастает к косточке.
Плоды высокого качества и хорошо выносят транспортировку; годятся как для
потребления в свежем виде, так и для разных хозяйственных заготовок.

EÉSUMÉ

Maturité — deuxième quinzaine d'août.


Très ancienne variété d'origine inconnue. E n B o u m a n i e , répandue dans toutes les
régions fruitières, mais sur une échelle réduite ( 1 — 2 % ) .
Arbre — vigoureux, assez longévif, non exigeant quant au sol, résistant aux froids
d'hiver, relativement résistant à la sécheresse, à certaines maladies mais sensible à
Monilinia. Bécolte abondante et régulière.
Fruit — moyen, globuleux, aplati aux deux pôles, à sillon large, peu profond ;
peau d'un jaune verdâtre, parfois abondamment ponctuée de rouge carmin au soleil,
pruinée. Chair d'un jaune verdâtre, croquante, juteuse, très sucrée, agréablement acidulée,
parfois peu adhérente au noyau.
Fruit de table de bonne qualité et résistant au transport, utilisé aussi pour les
confitures.
150a
ABSTRACT

Maturity − the second half of August.


Very old variety of unknown origin. In Romania, widespread in all regions of fruit,
but on a smaller scale (1-2%).
Tree − vigorous, very long lived, not exacting as to soil, resistant to cold winter,
relatively resistant to drought, certain diseases but susceptible to Monilinia. Harvest
abundant and regular.
Fruit − medium, globular, flattened at the poles, to furrow broad, shallow,
greenish-yellow skin, sometimes punctuated with plenty of crimson sun, pruinée. Pulp
greenish-yellow, crisp, juicy, very sweet, pleasantly tart, sometimes very adherent to the
nucleus.
Fruit of good quality and resistant to transport, also used for jams.
URIAŞE

Sinonime : engl. Giant plum.


rue. Ispolinskaia.
franc. Géante.

Origine. Soi de origine americană, obţinut de L u t h e r B u r b a n k , din soiul


Agen prin polenizare cu Pond Seedling, şi denumit Uriaş din cauza mărimii excepţio­
nale a fructelor. A fos pus in comerţ între anii 1893 şi 1895.

Răsplndire. Apreciind după cea mai nouă literatură, este puţin răspîndit în Europa.
La noi în ţară este de asemenea puţin răspîndit.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare şi talie mijlocie, iar în condiţii neprielnice chiar mică, însă
foarte sănătos, rezistent şi nepretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă. î n condiţiile
de la Staţiunea experimentală Istriţa, din 15 pomi în vîrsta de 23 de ani n-a pierit
nici unul.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă durează
4—5 zile.
Este un soi parţial autofertil, iar ca polenizator se recomandă soiurile : Anna
Späth, Benclod Oullins, Victoria.
Intră pe rod la vîrsta de 6—7 ani de la plantare şi produce regulat şi b i n e ; un
pom în plină producţie dă în medie 25—30 kg, iar în anumiţi ani chiar pînă la 90 kg
de fructe.
Fructele sînt foarte mari, aspectoase, însă de calitate mediocră, caracterizate prin-
tr-un conţinut ridicat în zahăr şi destul de ridicat în aciditate. Astfel, acest conţinut a
atins la Istriţa 12,30% zahăr în 1949 şi 11,80 % în 1950, iar în acizi, 1% respectiv 1,7%.
Se ţin bine pe p o m , rezistă destul de bine la transport şi se păstrează uşor cîteva zile.
Calităţi : rezistenţa şi productivitatea pomului, precum şi mărimea şi aspectul
atrăgător al fructului.
Defecte: calitatea mediocră a fructelor.
152 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—5,5 m şi formează trunchi relativ subţire, drept,


de grosime uniformă, cu scoarţa de culoare cenuşie, foarte slab roşcată, cu crăpături
longitudinale dese şi înguste.

Fig. 33. - Uriaşe.

Coroana — invers-piramidală, strînsă, cu diametrul maxim situat spre bază


(fig. 33).
Ramurile de schelet — cele de ordinul I mai mult sau mai puţin ridicate, iar cele
de ordinul I I şi I I I mai apropiate de orizontală şi arcuite ; scoarţa de culoare cenuşie, cu
puţine crăpături longitudinale şi cu lenticele puţin suberificate, neuniform răspîndite.
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii, lungi şi
subţiri, cu scoarţa de culoare brună-roşiatică, iar la ramurile mai bătrîne cenuşie pe par­
tea însorită şi gălbuie-cenuşie pe partea umbrită.
Lăstarii — scurţi, cu internoduri dese, foarte puţin pubescent!, cu scoarţa de cu­
loare verde-roşiaţică.
PLANŞA XIV

Uriaşe
URIAŞE 153

Mugurii vegetaţiei — mici, conici, uşor bombaţi, scurţi, cu vîrful puţin depărtat
de ramură, de culoare brună-roşiatică, aşezaţi pe pernuţe slab proeminente.
Mugurii floriferi— mici, bombaţi, brusc ascuţiţi, de culoare castanie-roşiatică.
Frunzele — mijlocii sau mari, avînd în medie 90 m m lungime şi 60 m m lăţime,
obovat-alungite, cu vîrful rotunjit sau acut, baza puţin îngustă şi marginile mărunt
crenate. Limbul gros, de culoare verde-mat, cu nervura principală parţial înroşită şi fin
pubescentă. Peţiolul, de 20—22 m m lungime, destul de gros, aproape în întregime colorat
în roşu-mov şi cu două glande nectarifere de culoare roşiatică.
Florile — foarte mari, desfăcute, cu petalele foarte mari, concave şi emarginate
la vîrf ; sepalele alungite, concave, etaminele destul de lungi, depăşind stilul cu 2 —3 mm.

FRUCTUL

Mărimea — foarte mare, avînd H = 58—60 mm, D = 4 7 — 4 8 m m şi d = 44—45


m m ; greutatea pînă la 60—70 g.
Forma — invers-ovoidă, cu un gît scurt şi pronunţat ; brazda ventrală largă, dar
foarte superficială, vizibilă numai spre capete şi aproape pierdută spre mijlocul fructu­
lui (pl. X I V ) .
Culoarea — mov-roşcată eau mov propriu-zis, trecînd în mov-închis, prezentînd
uneori pe partea umbrită, prin transparenţă, o nuanţă galbenă-verzuie. întreg fructul
este acoperit de o brumă albăstruie, relativ subţire, care se şterge uşor.
Pedunculul — de 24—25 mm lungime, destul de gros, bine prins de fruct cît timp
acesta nu este trecut cu coacerea.
Cavitatea pedunculară — foarte mică, aproape inexistentă, cu o depresiune în drep­
tul brazdei ventrale.
Punctul stilar — mic, de culoare roşiatică, aşezat pe un platou în faţa căruia se gă­
seşte o depresiune foarte mică.
Pieliţa — destul de groasă, densă, lipită de pulpă, insuficient de elastică.
Pulpa — galbenă-chihlimbarie, la început tare, apoi întrucîtva moale, fără să
devină mălăiaţă, iar la coacerea completă suculentă, cu gust potrivit de dulce, în schimb
pronunţat de acrişor şi fără aromă ; este parţial aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu sau mare, avînd în medie 2 5 x 1 4 x 6 mm, elipsoidal, cu
vîrful şi baza uşor rotunjite, creasta ventrală redusă, şanţul dorsal superficial, iar supra­
faţa de culoare cafenie-roşiatică, fin alveolată.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august.

RECOMANDĂRI. Pentru fructe de masă, soiul Uriaşe se recomandă să fie cultivat


numai de amatori în localităţile din sudul ţării, unde fructul capătă un gust superior.
De asemenea este un material bun pentru ameliorare.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа.


Сорт американского происхождения, выведенный Лютером Борбанком; мало рас­
пространен в европейских странах, в том числе и в Румынии,
154 SOIURI D B P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Дерево — средней силы роста, очень здоровое, устойчивое и неприхотливое к


почве и климату. Дает ежегодные и обильные у р о ж а и .
Плод — очень купный, обратно-яйцевидный, с к о р о т к о й , х о р о ш о заметной
шейкой, красновато-сиреневый или темно-сиреневый, иногда на затемненной стороне с
зеленовато-желтым оттенком, покрыт синеватым восковым налетом; мякоть янтарно-
желтая, твердая, позднее становится несколько более мягкой, сочная, умеренно сладкая,
с заметной кислотностью, лишенная аромата, частично пристает к косточке.
Плоды сравнительно хорошего качества, хорошо переносят перевозку и могут
сохраняться свежими в течение нескольких дней.

BÉSUMÉ

Maturité — deuxième quinzaine d'août.


Variété d'origine américaine, obtenue par Luther Burbank, p e u répandue dans les
p a y s de l ' E u r o p e , y compris la B o u m a n i e .
Arbre — de vigueur m o y e n n e , très sain, résistant et n o n exigeant quant aux condi-
tions de sol et de climat, à récolte régulière et b o n n e .
Fruit — très gros, inversement o v o ï d e , à c o l court et p r o n o n c é , m a u v e rougeâtre
o u m a u v e sombre, parfois nuancé de jaune verdâtre du c ô t é n o n e x p o s é , à pruine bleu-
âtre. Chair d'un jaune ambré, ferme au début, ensuite plus o u moins molle, juteuse, assez
sucrée, acidulée, n o n parfumée, partiellement adhérente.
Fruit de qualité assez b o n n e ; supporte le transport et p e u t être conservé quel-
ques jours.

ABSTRACT

Maturity − the second half of August.


Variety of American origin, obtained by Luther Burbank, uncommon in the
countries of Europe, including Romania.
Tree − of medium vigor, very healthy, strong and not particular about soil
conditions and climate, regular and good harvest.
Fruit − very large, inversely ovoid, short neck and pronounced, dark purple or
reddish purple, sometimes tinged with greenish yellow on the side not exposed to bluish
bloom. Pulp amber-yellow, firm at first, then more or less soft, juicy, fairly sweet, sour,
unscented, and partially adherent.
Fruit of good enough quality; supports the transportation and can be stored for
several days.
G R A S E DE BECS

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi de origine incertă. Probabil este adus din împrejurimile Vienei, în
regiunea Hunedoara, unde este cel mai răspîndit şi unde se întâlnesc pomi de vîrsta
înaintată.

Răspîndire. Este răspîndit în Transilvania, mai ales în partea de sud, în regiu­


nile Hunedoara şi Braşov.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, are aspect sănătos şi trăieşte 50—60 de ani. Preferă un climat
cu suficiente precipitaţii şi un sol bogat. Este rezistent la ger, unele boli şi unii dău­
nători, însă sensibil la atacul viermelui prunelor.
înfloreşte pe la mijlocul sezonului cu cîteva zile înainte de înfrunzit.
Intră pe rod la vîrsta de 5 —6 ani şi rodeşte în fiecare an ; producţiile maxime
ajung pînă la 200 kg de pom.
Fructele sînt de calitate bună, se folosesc atît pentru consumul în stare proaspătă,
cît şi pentru industrializare. Sînt rezistente la cădere.
Galit&ţi : vigoarea şi producţiile mari ale pomului, calitatea bună a fructelor.
Defecte : slaba rezistenţă a lemnului la rupere.

POMUL

Pomul nu atinge dimensiuni mari, formează trunchi de grosime mijlocie, cu


scoarţa de culoare brună-cenuşie, cu crăpături mari şi adinei ; ritidomul se exf oliază sub
formă de plăci.
Coroana — globuloasă, cu un diametru de 5—5,5 m (fig. 34).
Bamurile de »ekelet — în număr de 3 —4, destul de groase, cu scoarţa crăpată, for­
mează cu axul un unghi mare de ramificare.
Ramurile de rod — scurte, groase, cu scoarţa de culoare brună-cenuşie.
Lăstarii — de asemenea scurţi şi groşi, de culoare verde-roşiatică, pubescenţi.
156 SOIURI D E PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Mugurii vegetativi — mici, comei, cu vîrful apropiat de ramură, aşezaţi pe pernuţe


proeminente.
Mugurii floriferi — mici, ovoizi, bombaţi.

Fig. 34. — Grase de Becs.

Frunzele — mari, avînd în medie lungimea de 9 0 m m şi lăţimea de 6 0 mm, ovate,


cu vîrful acut, baza cuneată şi marginile îndoite spre partea inferioară şi bi-sautri-crenate.
Peţiolul, mijlociu, de culoare verde-roşiatică, pubescentă, cu 1 — 2 glande neetarifere.
Florile — mari, albe, cîte una sau două la un loc.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mică, avînd H = 32—36 m m ; D = d = 28 —36 m m ;


greutatea medie de 1 9 g.
Forma — aproape sferică, puţin turtită către punctul stilar şi cu brazda ventrală
superficială (fig, 35).
Culoarea — vînătă-închis, aproape neagră, neuniformă p e toată suprafaţa, cu
numeroase puncte cenuşii, foarte fine ; fructul este acoperit în întregime cu o pruină groa­
să, de culoare albăstruie.
G R A S S DE BECS 157

Pedunculul — scurt, subţire, de ouloare verde, fin pubescent, semüenmificat.


Cavitatea pedunculară — largă şi puţin adîncă.
Punctul stilar — mic, de culoare cenuşie.
Pieliţa — de grosime mijlocie, bine întinsa, dezlipindu-se uşor de pulpă cînd fruc­
tul este bine copt.
Pulpa— verde gălbuie, cu filamente
gălbui dispuse radiär pe sîmbure; are
aspect străveziu ; e potrivit de suculentă,
dulce, moderat acidulată şi aromată ; nea­
derentă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie
(19x16x16 mm), rotunjit, cu ambele
feţe bombate, cu şanţul dorsal continuu
şi bine marcat iar creasta ventrală se pierde
spre vîrful sîmburelui.
Maturitatea — a doua jumătate a
lunii august. Fig. 35. - Grase de Becs.

RECOMANDĂRI. Soi de importanţă locală pentru sud-estul Transilvaniei, bun pen­


tru industrializare ; ca fruct de masă trebuie ameliorat.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа.


Происхождение сорта точно не установлено; распространен в южной части Тран-
сильвании.
Дерево — сильнорослое, здоровое, долговечное, устойчивое к морозам, некоторым
болезням и вредителям, но сильно поражается сливовым пилильщиком. Дает оби­
льные и ежегодные урожаи.
Плод — средней величины или мелкий, почти круглый, темно-синий, почти
черный, с множеством мелких серых точех, покрыт плотным синеватым налетом. Мя­
коть желтовато-зеленая, довольно сочная, сладкая, с умеренной кислотностью, аромат­
ная, не Пристает к косточке.
Сорт местного значения, годный для Промышленной переработки.

RÉSUMÉ

Maturité — deuxième quinzaine d'août.


Variété d'origine incertaine, répandue dans le sud de la Transylvanie.
Arbre — vigoureux, sain, longévif, résistant au froid, aux maladies et aux insectes,
mais sensible à l'attaque du carpocapse des prunes, à récolte abondante et régulière.
Fruit — moyen ou petit, presque sphérique, d'un bleu intense presque noir, fine-
ment et abondamment ponctue grisâtre, richement pruiné bleuâtre. Chair vert jaunâtre
assez juteuse, sucrée, modérément acidulée et parfumée, non adhérente au noyau.
Variété d'importance locale, utilisée pour l'industrialisation.
157a
ABSTRACT

Maturity − the second half of August.


Variety of uncertain origin common in the south of Transylvania.
Tree − strong, healthy, long-lived, resistant to cold, disease and insects, but is
susceptible to attack codling plums at harvest abundant and regular.
Fruit − medium or small, nearly spherical, deep blue, almost black, finely and
abundantly punctuated grayish, bluish bloom lavishly. Pulp yellowish green rather juicy,
sweet, mildly tangy and tasty, not adhering to the kernel.
Variety of local significance, used for industrialization.
RENCLOD A L T H A N

Sinonime : ceh. Altanova renkloda.


rus. Benklod Althana.
mag. Althan ringlô.
franc. Beine Claude d'Althan, Beine-Claude du comte d'Anthan, Berne-
Claude rouge comte Althan, Beine-Claude rouge du comte d'Althan.
germ. Althans Beneklode, Graf Althan's Beneklode, Althan's Bote
Beneklode.
engl. Count Atlhans Gage.
ital. Eegina Claudia d'Althan.

Origine. Soi de origine cehoslovacă, obţinut între anii 1850 şi 1860 în Boemia
(pe moşia grofului A l t h a n ) de către horticultorul ceh P r o c h a s k a dintr-un sîm­
bure de Eenclod verde. A fost descris pentru prima dată în 1869.

Răspmdire. Este răspîndit în majoritatea ţărilor pomicole şi apreciat ca unul din


cele mai bune soiuri de masă.
Cu toate acestea la noi, în trecut, pepinieriştii n-au înmulţit suficient acest soi,
urmînd a fi înmulţit de azi înainte.

CARACTERISTICA SOIULUI

î n pepinieră pomul creşte viguros, în livadă creşte repede, însă nu atinge dimensiu­
nile maxime, specifice prunului, decît în condiţii deosebit de prielnice. Trăieşte relativ
puţin (în medie 25—30 de ani). Nu este pretenţios faţă de sol, putînd suporta chiar solurile
salinizate, însă calitatea fructelor suferă; în solurile uşoare şi uscate, fructele coapte
devin fade, iar în solurile umede devin apoase;este destul de rezistent la ger, relativ
rezistent la secetă şi la unele boli, însă în anii foarte ploioşi fructele crapă şi sînt atacate
de Monilinia cinerea.
înfloreşte spre sfîrşitul epocii de înflorire a prunului. Este un soi parţial autosteril,
iar ca cei mai buni polenizatori se recomandă soiurile Anna Späth, Izinm Erik, Kirke,
Mirabele de Nancy, Nectarina roşie, Benclod Oullins, Eenclod verde, Eenclod violet,
Victoria, Vinete de Italia, Vinete româneşti. La rîndul său este un bun polenizator
pentru aceleaşi soiuri.
Intră pe rod la 4—5 ani de la plantare. î n general, produce regulat şi abundent,
ceea ce denotă că a păstrat sub acest raport însuşirile soiului Eenclod verde, din care
PLANŞA XV

Renclod Althan
RENCLOD ALTHAN 159

a provenit. Eecolta medie la pomii în plină producţie ajunge la 40—50 kg, iar în cazuri
izolate chiar la 175—180 kg.
Fructele sînt de calitate foarte bună, au un gust excelent, datorită armoniei dintre
zahăr şi aciditate. Conţinutul în zahăr a atins în zona dealurilor înalte (Bilceşti) 12,50%
în anul 1950 şi 13,32% în anul 1964, iar în acizi 0,80%, respectiv 0,47%. Sînt slab rezis­
tente la transport şi de aceea se recomandă recoltarea lor cu 2—3 zile mai devreme.
Culese însă prea devreme, fructele rămîn acre, neajungînd să-şi dezvolte aroma şi fineţea.
Calităţi : adaptarea pomului la diferite condiţii de sol şi climă, productivitatea
abundentă şi gustul excelent al fructelor.
Defecte : importante nu are.

POMUL

î n pepinieră pomul formează ramuri de schelet lungi pînă la 1,50 m , crescute sub
unghiuri de ramificare de 35—70°, iar pe acestea formează ramuri anticipate mai mult
sub formă de tulei sau spini. Culoarea scoarţei ramurilor este cafenie-mov, acoperisă cu o

Fig. 36. -_Renclod Althan.

pojghiţă cenuşie. î n livadă, obişnuit atinge 5—5,5 m în înălţime şi formează trunchi drept,
gTos, uşor torsionat, cu scoarţa de culoare cenuşie-închis ; formează ritidom de timpuriu.
Coroana — la început creşte înalt-elipsoidală, destul de deasă ; mai tîrziu se răs­
firă, luînd forma larg-globuloasă şi atingînd 6—6,5 m în diametru (fig. 36).
160 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E Ş I D E V A L O A R E M A I M A R E

Ramurile ăe schelet — lungi, groase, destul de drepte ; scoarţa este de culoare


cenuşie şi prezintă crăpături rare şi superficiale, cn numeroase lenticele suberificate.
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii, relativ groase.
Lăstarii— de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare cafenie-roşiatică,
acoperiţi cu o pojghiţă albicioasă-cenuşie.
Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, ovoconici, cu vîrful ascuţit, apropiaţi
de ramură.
Mugurii floriferi — de mărime mijlocie, ovoizi şi bombaţi.
Frunzele — mari, avînd în medie lungimea de 100 m m şi lăţimea de 60 mm,
obovate, en vîrful acut sau acuminat, cu baza îngustată şi cu marginile dublu serate.
Limbul este gros şi pielos. Feţiolul de lungime mijlocie, gros, cu 1—4 glande nectarifere
de culoare verde-gălbuie.
Florile — mari, cn petalele albe, nuanţate la bază în galben şi apropiate între ele.

FRUCTUL

Mărimea — mare, avînd H = 45—47 m m , D = 46 —49 mm, d = 48—50 m m ;


greutatea de 45—58 g.
Forma — globuloasă, puţin turtită la ambele capete şi cu partea ventrală mai
puţin rotunjită decît cea dorsală. Brazda ventrală puţin pronunţată, de cele mai multe
ori superficială şi largă, de adîncime neegală pe toată lungimea, împarte fructul în două
părţi egale, dîndu-i o simetrie pronunţată. Spre vîrf ea se prelungeşte puţin dincolo de
punctul stilar (pl. X V ) .
Culoarea — este un amestec marmorat, cu desen mare, de mai multe culori : roşie-
galbenă, roşie-violetă sau roşie-verznie, iar pe partea însorită roşie-cafenie sau roz-albăs-
truie. Toate aceste culori apar mate din cauza pruinei care se aşterne pe toată suprafaţa
fructului. Cînd fructele sînt bine coapte, culoarea roşie se intensifică, confluează şi aspectul
marmorat dispare. Pruina puternică şi de culoare roşcată-albăstruie este adesea între­
ruptă de pete ruginii mari şi de puncte mici roşietice. Este un fruct excepţional de frumos
ca formă şi culoare.
Pedunculul — destul de lung (15—18 mm), de grosime mijlocie, totuşi puternic,
glabra, parţial ruginiu şi puţin arcuit.
Cavitatea pedunculară — de adîncime mijlocie, largă şi distinctă, cu o depresiune
pronunţată în dreptul brazdei.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşezat într-o depresiune largă şi superficială.
Pieliţa — subţire, relativ densă şi potrivit de elastică. Cînd fructul este copt, pieliţa
se desprinde uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-aurie, consistentă şi totodată fină, suculentă, foarte dulce, aro­
mată şi ou o aciditate plăcută. î n general are un gust excelent.
Sîmburele — de mărime mijlocie (23 x 16 x 9 j m m ) , elipsoidal, neregulat, lăţit,
cu suprafaţa fin alveolată, cu şanţul dorsal superficial şi crestele ventrale reduse.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Renclod Althan se recomandă să fie extins rapid în cultură


în toate regiunile ţării.
R E N C L O D A L T H A N 161

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа.


Сорт чехословацкого происхождения. В Румынии распространен во всех плодо­
водческих районах, но в небольшом количестве.
Дерево—сильнорослое, сравнительно недолговечное, довольно устойчивое к моро­
зам, сравнительно устойчивое к засухе, к некоторым болезням и вредителям, но неус­
тойчивое к Monilinia cinerea, нетребовательное к почве, но качество плодов в значи­
тельной степени зависит от характера почвы; начинает плодоносить на 5—6 году
жизни п дает ежегодные и обильные урожаи.
Плод — средней величины или крупный, круглый, на обоих концах слегка при­
плюснутый, фиолетово-красный на затененной и кофейно -красный на солнечной сто­
роне, покрыт плотным синеватым налетом, ржавыми пятнами и мелкими красноватыми
точками; мякоть золотисто-желтая, плотная, нежная, сочная, очень сладкая, приятно
кисловатая, ароматная, не пристает к косточке.
Плоды очень хорошего качества, но плохо выдерживают перевозку.

EÉSTJMÉ

Maturité — d e u x i è m e quinzaine d'août.


Variété d'origine t c h è q u e ; en E o u m a n i e répandue dans toutes les régions fruitières,
mais sur une échelle restreinte.
Arbre — v i g o u r e u x , à v i e assez c o u r t e , assez résistant a u x froids d'hiver, relati-
v e m e n t résistant à la sécheresse, à certaines maladies et insectes, mais sensible à Monilinia
cinerea, n o n exigeant sous le r a p p o r t d u sol, mais la qualité des fruits d é p e n d en grande
mesure de la nature d u sol. C o m m e n c e à fructifier à 5—6 ans et p r o d u i t a b o n d a m m e n t
et régulièrement.
Fruit — m o y e n o u gros, g l o b u l e u x , faiblement aplati a u x pôles, d'un rouge v i o l e t
sur le c ô t é n o n e x p o s é et rouge m a r r o n d u c ô t é d u soleil, à pruine épaisse, parsemée
d e taches d e rouille et d e petits points rougeâtres. Chair jaune dorée, ferme, fine, juteuse
très sucrée, agréablement acidulée, parfumée, n o n adhérente au n o y a u .
F r u i t d e très b o n n e qualité, mais p e u résistant au transport.

ABSTRACT

Maturity − the second half of August.


Variety of Czech origin; in Romania widespread in all fruit growing regions, but on
a limited scale.
Tree − vigorous, lived fairly short, fairly resistant to cold winter, relatively resistant
to drought, diseases and insects, but sensitive Monilinia cinerea, not requiring the report
under the ground, but fruit quality depends in large measure of the soil. Begin to grow at 5-
6 years and produced abundantly and regularly.
Fruit − medium or large, globular, slightly flattened at the poles of a reddish purple
on the unexposed side of brown and red side of the sun to bloom, thick, dotted with spots
of rust and red dots. Golden yellow pulp, firm, fine, juicy, very sweet, pleasantly tart,
scented, non-adherent to the nucleus.
Fruit of very good quality but low resistance to transport.

11 - c. 4670
STROP DE AUR

Sinonime : engl. Coë's golden drop, Pairs golden drop, Bury seedling, Golden
gage, New golden drop.
rus. Zolotaia Kaplia.
franc. Соёв Imperial, Goutte d'or.
germ. Coës Eotgefleckte, Goes Goldtropfen.
ital. Goccia d'oro di Coë.

Origine. Soi de provenienţă vest-europeanâ, şi anume, după cei mai mulţi autori,
ar fi de origine engleză, obţinut fiind de către J e r v a i s e C o ë la Bury Saint Edmund
din Comitatul de Suffolk.

Băspîndire. Este răspîndit în Anglia, Franţa, Belgia, B . D . G . , B . F . G . , Austria


şi mai puţin în celelalte ţări din sudul şi estul Europei.
î n TT.B.S.S. este răspîndit mult în B.S.S. Moldovenească, Crimeea şi în Caucaz.
In ţara noastră este puţin răspîndit şi se întîlneşte numai în colecţii şi în grădinile
de lingă case.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă, însă după cîţiva ani de rod
vigoarea lui scade. Preferă soluri cu fertilitate mijlocie, structurale şi cu suficientă umi­
ditate, î n solurile foarte compacte şi uscate, suferă de arsuri, iar în condiţii de multă umi­
ditate fructele crapă şi rărnîn de calitate inferioară. D e asemenea este insuficient de rezis­
tent la oscilaţiile de temperatură din timpul iernii, care îi provoacă plăgi pe trunchi şi
ramuri. Este destul de rezistent la unele boli şi unii dăunători.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă este
scurtă (3—6 zile).
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani, produce regulat, însă moderat ; un p o m de vîrstă
mijlocie, în condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa, a dat în medie 32 kg.
Fructele sînt mari, aspectuoase, de calitate relativ bună, aşa înoît s-ar putea spune
că este cea mai bună dintre prunele galbene. Se ţin bine pe p o m , rezistă la transport şi
se pot păstra relativ destul de mult. Conţinutul lor în zahăr poate ajunge la 14,65%, iar
în acizi este numai de 0,16%. Sînt bune atît ca fructe de masă, cît şi pentru prelucrări
i ndustriale şi pentru uscat.
S T R O P DE A U R 163

Calităţi : fructele mari şi aspectuoase, rezistente la transport şi păstrare.


Defecte : exigenţa pomului faţă de sol şi gustul lipsit de fineţe al fructelor.

POMUL

Pomul este de mărime mijlocie, atinge înălţimea de 4—4,6 m şi formează trunchi


drept, relativ subţire şi neuniform, cu scoarţa de culoare cenuşie şi cu crăpături longi-

Fig. 37. — Strop de aur.

tudinale, iar în epidermă şi cu crăpături transversale, exfoliind plăci mortificate şi lăsînd


să putrezească lemnul.
Coroana' — la început este globuloasă, apoi cu timpul devine sferic-turtită, răsfirată,
semicompactă (fig. 37).
Ramurile de schelet — destul de lungi şi relativ groase, ridicate, bine ramificate,
avînd scoarţa netedă, de culoare brună-cenuşie închis. Ш •
Ramurile de rod — relativ puţine, scurte şi destul de groase, în majoritate buchete
de mai, cu cîte 1—3 muguri floriferi şi 1—2 vegetativi, ceea ce duce la ramificarea lor.
164 SOIUÄI DE PRUN RAIONATE ŞI DE VALOARE M A I M A R E

Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu internoduri mijlocii, glabri, cu scoarţa


de culoare violetă-cafenie argintie, cu lenticele mici şi rare.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, ascuţiţi şi cu vîrful depărtat de ramură,
de culoare cafenie-închis spre vîrf şi cenuşie la baza solzilor, aşezaţi pe pernuţe proemi­
nente, mai alee la ramurile viguroase de prelungire.
Mugurii floriferi — mari, ovoizi, cu solzişorii bine lipiţi, de culoare castanie
roşiatică.
Frunzele — mari sau foarte mari, avînd în medie 140 m m lungime şi 95 m m lăţime,
lung-eliptice sau lung-obovate, cu vîrful acut sau acuminat, baza îngustată sau acută şi
marginile crenate, parţial dublu crenate. Limbul neted, cu marginile ridicate în sus, de
culoare verde-intens, lucios pe faţa superioară şi verde-argintiu pe cea inferioară. Peţiolul
scurt, gros, roşu-violaceu, cu 2—3 glande nectarifere, roşii spre baza limbului.
Florile — mari, cu petalele de culoare albă-verzuie, ovate, cu marginile puternic
răsfrînte în afară ; sepalele verzi, ovate şi răsfrînte în jos, rămînînd paralele cu pedunculul.
Staminele în număr de 22, de înălţime egală ou stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare spre foarte mare, avînd H = 50—56 mm, D = 40—44 mm,
d = 41—43 m m ; greutatea de 60—65 g.
Forma — elipsoidală, regulată, cîteodată invers-ovoidă, îngustată spre peduncul
uneori cu tendinţa de a forma un mic gît, cu vîrful aplatizat ; brazda ventrală, largă şi
superficială, însă bine marcată, în special către vîrful fructului (pl. X V I ) .
Culoarea — verde-gălbuie, la completa maturitate devenind galbenă, cu nuanţă
aurie pe partea însorită ; în condiţii de climă cu oscilaţii de temperatură mai pronunţate
apar şi puncte roşii.
Pedunculul — de lungime şi grosime mijlocie, bine prins de fruct şi ramură.
Cavitatea pedunculară — aproape inexistentă eau foarte mică.
Punctul stilar — mic, aşezat central pe conturul fructului.
Pieliţa — groasă, tare, rezistentă ; nu crapă de ploi, iar la coacerea completă se
trage uşor de pe fruct.
Pulpa — galbenă-verzuie, la maturitatea completă galbenă-aurie, consistentă, sucu­
lentă, dulce ; la supracoacere devine mălăiaţă, neaderentă sau parţial aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mare, avînd în medie 2 5 x 1 7 x 1 1 mm, elipsoidal sau ovoid, puţin
îngustat către bază, ascuţit la vîrf şi turtit lateral, cu şanţul dorsal adine şi larg, iarpartea
ventrală bombată, îngroşată, cu crestele şterse, rotunjite.
Maturitatea — din a doua jumătate a lunii august pînă în prima decadă a lunii
septembrie.

RECOMANDĂRI. Deoarece nu este cunoscut şi suficient experimentat, soiul Strop


de aur nu este prevăzut în sortimentele de perspectivă. Se propune totuşi a fi cultivat
de amatori şi în plantaţiile de concurs din zona cu climă mai caldă şi ou precipitaţii
suficiente.
STROP DE AUR 165

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа — Начало сентября.


Сорт западно-европейского, вероятно английского, происхождения. В Румынии
встречается только в помологических коллекциях и в приусадебных посадках.
Дерево — сильяорослое, требовательное к почве, довольно устойчивое к некоторым,
болезням и вредителям, но чувствительное к солнечному нагреву Плодоносит ежегод­
но, но умеренно.
Плод — крупный или очень крупный, эллипсоидальный, с короткой шеей у
основания, желтый, с золотистым оттенком на солнечной стороне и иногда с красными
точками; мякоть золотисто-желтая, плотная, сочная, сладкая, в перезрелом состоянии
становится мягкой, не пристает или только частично пристает к косточке.
Плоды сравнительно хорошего качества, хорошо переносят перевозку; исполь­
зуются как для потребления в свежем виде, так и для промышленной переработки.

BÉ8UMÉ

Maturité — deuxième quinzaine d'août — début de septembre.


Variété provenant de l'Europe occidentale, probablement de l'Angleterre. En
Roumanie, rencontrée seulement dans les collections pomologiques et les jardins privés.
Arbre — vigoureux, exigeant quant au sol, assez résistant à certaines maladies
et insectes, sensible à l'insolation. Production régulière, mais modérée.
Fruit — gros ou très gros, ellipsoïdal, pourvu à la base d'un petit col, jaune, doré
sur le côté au soleil, parfois ponctué de rouge. Chair jaune doré, ferme, juteuse, sucrée,
devenant molle après la complète maturité, non ou peu adhérente au noyau.
Les fruits, d'une qualité assez bonne, supportent le transport. On les utilise pour
la table et pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − the second half of August − early September.


Variety from Western Europe, probably England. In Romania, met only in
pomological collections and private gardens.
Tree − vigorous, demanding as to soil, fairly resistant to diseases and insects,
sensitive to sunburn. Regular production, but moderate.
Fruit − large or very large, elliptical, provided the basis of a small hill, yellow,
golden sun on the side, sometimes punctuated with red. Golden yellow pulp, firm, juicy,
sweet, becoming soft after full maturity, no or very adherent to the nucleus.
The fruit of good enough quality, to bear transportation. They are used for the table
and for industrialization.
TULEU GRAS

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi românesc, originar din regiunea Argeş, unde se găsesc cei mai numeroşi
pomi, altoiţi sau nealtoiţi, bătrini şi cu fructele cele mai bune.
Este probabil un hibrid natural, îndepărtat, dovadă fiind sterilitatea totală a
polenului ; se presupune că este unul din soiurile apărute în ultimele secole.

Răspîndire. între cele două războaie mondiale, aria de cultură a prunului Tuleu
gras a fost lărgită mult, întrucît pepinierele pomicole l-au înmulţit şi l-au livrat tuturor
regiunilor din ţară. Ca număr de pomi cultivaţi, este apreciat la circa 4 milioane, el ocu-
pînd al treilea loc pe ţară, după prunul Vînăt românesc şi Gras românesc.
î n alte ţări an fost trimise puţine exemplare pentru studii, însă în TLB.S.S. şi mai
ales în B.S.S. Moldovenească există plantaţii masive de Tuleu gras.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în primii ani în livadă ; după cîteva
recolte abundente, vigoarea începe să scadă treptat. Este destul de longeviv, atingînd
vîrsta de 30—40 de ani şi reuşeşte bine altoit pe prunul Boşior văratic ; altoit pe corcoduş,
cu care nu are afinitate, se dezbină uşor la punctul de altoire, începînd chiar din pepinieră.
De asemenea, are lemnul foarte fragil şi un unghi mic de ramificare, ceea ce duce la
dezbinarea şi ruperea ramurilor încărcate de rod sau aflate sub povara poleiului sau a
zăpezii. Creşte şi se dezvoltă bine în solurile afinate şi bogate, situate pe pantele însorite
şi ferite de vînturi puternice. î n regiunile umede şi în solurile grele, compacte şi joase,
unde circulaţia aerului este defectuoasă, pomul suferă mult de monilioză, iar ca urmare
fructele date in pîrgă încep să putrezească şi să se mumifice pe pom. Este destul de rezistent
la secetă, însă prezintă o slabă rezistenţă a scoarţei la „arsurile de iarnă".
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă durează
4—5 zile.
Este un soi autosteril şi ca atare impropriu pentru polenizarea altor soiuri, dat
fiind că este lipsit de polen sau are polen foarte puţin şi steril. Ca cei mai buni polenizatori
PLANŞA XVII

Tuleu gras
TULEU GRAS 167

se recomandă soiurile Agen, Anna Späth, Nectarina roşie, Benclod Althan, Vinete de
Italia, Vinete româneşti.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani de la plantare şi produce în fiecare an foarte
abundent. Un p o m în vîrsta de 14—15 ani dă 50—60 kg de fructe anual, iar mai tîrziu
100 şi chiar 200 kg de fructe. în condiţiile ţării noastre, ca productivitate, lasă mult în
urmă soiurile Vinete de Italia, Vinete romîneşti, Agen şi altele.
Prunele Tuleu gras sînt dintre cele mai bune. Ca fructe proaspete sînt riva­
lizate doar de prunele soiurilor Vinete româneşti, Vinete de Italia şi unele renelode.
Ele conţin 11—12% zahăr şi 1—1,2% aciditate, ceea ce condiţionează un gust foarte
plăcut. Sînt apreciate atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi pentru pre­
lucrări industriale, uscat şi distilare. Se ţin bine pe p o m ; suportă transportul şi se
păstrează uşor.
Calităţi : productivitatea pomului, precum şi mărimea şi gustul excelent al
fructelor.
Defecte : vigoarea redusă, fragilitatea lemnului, slaba rezistenţă a scoarţei tulpinii
la „arsurile de iarnă", sensibilitatea fructelor la Monilinia.

POMUL

î n pepinieră, pomul creşte viguros, atingînd în cîmpul I I înălţimea de 2—2,5 m,


cu. ramurile de schelet de 150—160 c m lungime, cu foarte multe ramuri anticipate lungi
sau scurte (tulei). Bamurile crescute din muguri axilari formează unghiuri de ramificare
de 35—40°, iar cele crescute din tulei formează unghiuri de ramificare de 75—90°. Scoarţa
este de culoare cafenie-gălbuie, acoperită cu o pojghiţă cenuşie mai ales spre bază.
î n livadă, pomul atinge înălţimea de 5—5,5 m şi formează trunchi destul de gros,
drept, nerăsucit, cu scoarţa de culoare cenuşie-închis, relativ puţin crăpată pe partea
nordică, însă de multe ori cu crăpături longitudinale şi adinei pe partea dinspre sud şi
sud-vest.
Coroana — elipsoidală în tinereţe, cu timpul neuniformă din caUza dezbinării şi
ruperii ramurilor. La vîrsta de 10—16 ani, diametrul mediu al coroanei este de 4—4,5 m
(fig. 38).
Bamurile de schelet — de lungime şi grosime mijlocie, bine ramificate, însă, dato­
rită unghiului mic de ramificare, între ele rămîne prinsă scoarţa, din care cauză sudura
se face incomplet.
Bamurile de rod — predomină buchetele de mai şi ramurile mijlocii, destul de lungi
şi relativ subţiri, de culoare cenuşie-închis, fin pubescente şi foarte fragile.
Lăstarii — lungi, destul de groşi la pomii tineri, iar la cei maturi scurţi şi subţiri.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, cu vîrful depărtat de ramură, de culoare
brună, pubescenţi, aşezaţi pe pernuţe de mărime mijlocie.
Mugurii floriferi — mari, bombaţi, de culoare brună-deschis.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 85 m m lungime şi 65 m m lăţime, lat-obovate,
cu vîrful obtuz sau obtuz-acut, baza rotunjită şi marginile crenate. Limbul, cu suprafaţa
mai mult sau mai puţin netedă la frunzele din rozetă şi gofrată la cele de pe lăstari. Pe-
168 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

ţiolul de 15—20 mm lungime, relativ subţire, avînd poziţia faţă de lăstar aproape per­
pendiculară.
Florile — mici sau mijlocii, cu petalele albe, apropiate la bază. Stammele scurte
şi cu sacii polinici lipsiţi de polen sau cu polen foarte puţin şi steril.

Fig. 38. - Tuleu gras.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, uneori mare, avînd H = 45—48 mm, D = 36 —38 m m ,


d = 34—36 m m ; greutatea pînă la 50 g.
Forma — elipsoidalä mai mult sau mai puţin regulată, cu diametrul maxim situat
la mijlocul fructului ; brazda ventrală aproape ştearsă, iar cea dorsală inexistentă, încît
secţinnea transversală are forma aproape rotundă (pl. X V I I ) .
Culoarea — violetă-încnis, trecînd spre negru, uniformă pe întreaga suprafaţă a
fructului şi acoperită cu o pruină albăstruie, nu prea groasă. In apropierea pedunculului
apar adesea numeroase crăpături fine, ruginii, orientate în lungul fructului, care însă
se pierd înainte de a ajunge la jumătatea lui.
Pedunculul — supramijlociu (18—22 mm), de grosime mijlocie, semilemnificat, de
culoare verzuie şi cu pete ruginii.
TULEU GRAS 169

Cavitatea pedunculară — foarte mică şi regulată, uneori inexistentă.


Punctul stilar — mare, de culoare cenuşie-ruginie, deplasat spre partea ventrală
şi aşezat pe linia de contur a fructului.
Pieliţa — relativ subţire şi lipsită de elasticitate, foarte bine întinsă pe fruct şi
lipită de pulpă, astfel încît plesneşte uşor, dacă fructul este puţin îndoit.
Pulpa — de culoare verzuie, apoi verde-galbenă, cîteodată slab-roşiatică (însă nu
atît ca la prunele Vinete româneşti), cu vinişoare albicioase dispuse radiär şi regulat, foarte
crocantă pînă aproape de coacerea completă, din care cauză fructul se rupe în două radiär,
fără zdrelituri ; este potrivit de suculentă, dulce, fin acidulată, c u nuanţă de taninozitate
agreabilă, toate împreună alcătuind un gust armonios şi foarte plăcut ; nu aderă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie (21 x 12 x 8 mm), elipsoidal-alungit, de culoare
cafenie-roşiatică deschis, cu suprafaţa fin alveolată, aproape netedă; şanţul dorsal este
adîncit, iar crestele ventrale foarte reduse, aproape şterse.
Maturitatea — de la mijlocul lunii august pînă la mijlocul lunii septembrie.

BECOMANDÂRI. C U toate defectele mari, soiul Tuleu gras rămîne cel mai de valoare
soi românesc de prune şi merită să fie cultivat în toate regiunile pomicole ale ţării, c u con­
diţia să fie amplasat în locuri adăpostite. Este un soi deosebit de preţios pentru plan­
taţiile individuale de la oraşe şi sate, satisfăcînd mai complet necesităţile familiale decît
oricare alt soi. D e aceea este raionat în toate regiunile ţării.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа — первая половина сентября.


Румынский сорт, происходит ив Арджешской области и широко распространяется
во всех плодоводческих районах Румынии.
Дерево — сильнорослое и довольно долговечное. Имеет очень хрупкую древе­
сину, что вызывает обламывание ветвей под тяжестью урожая, снега или ожеледи.
Довольно засухоустойчиво, но кора очень чувствительна к зимним ожогам. Плодоносит
ежегодно и очень обильно.
Плод — средней величины иногда крупный, эллипсоидальный, темно-фиолетового,
почти черного цвета, покрытый синеватым налетом. Мякоть — желтовато-зеленая,
иногда слабо красноватая, хрустящая, довольно сочная, сладкая, с нежной кислотно­
стью и едва заметной терпкостью, очень приятная на вкус, не пристает к косточке.
Это один из самых лучших сортов сливы, очень хорош как для потребления в
свежем виде, так и для промышленной переработки.
Плоды хорошо переносят перевозку.

BÉSUMÉ

Maturité — mi-août — mi-septembre.


Variété autochtone, originaire de la Bégion d'Argeş, dont la culture est en voie de
s'étendre dans toutes les régions fruitières de la Boumanie.
Arbre — vigoureux, assez longévif, caractérisé par son bois fragile, d'où les ruptures
des branches dues au verglas, à la neige, aux récoltes trop arides. Assez résistant à la
sécheresse, mais à l'écorce sensible aux brûlures produites par le gel. Production régulière
et très abondante.
Fruit — moyen, gros, ellipsoïdal, d'un violet intense presque noir, pruiné bleuâtre.
Chair d'un vert jaunâtre, parfois finement teintée rougeâtre, croquante, assez juteuse,
sucrée, finement acidulée, à peine astringente, à saveur très bonne, non adhérente au noyau.
C'est une des meilleure variétés de prunes, dont les fruits sont recherchés pour la
table ainsi que pour l'industriabsation et sont d'un transport et d'une conservation faciles.
169a
ABSTRACT

Maturity − mid-August − mid-September.


Native variety, originally from the region of Argeș, whose culture is being
expanded in all fruit growing regions of Romania.
Tree − vigorous, very long-lived, characterized by its fragile wood, where breakage
of branches due to ice, snow, crops too dry. Fairly drought resistant, but sensitive to the
bark burns produced by freezing. Regular production and very abundant.
Fruit − medium, large, elliptical, a deep purple almost black, bluish bloom. Pulp
yellowish-green, sometimes tinged reddish fine, crisp, fairly juicy, sweet, tangy finely,
scarcely astringent flavor very good, not adhering to the core.
This is one of the best varieties of plums, the fruits are wanted for the table as well
as for industrialization and can be transported easily and preserved.
GÎTLANE

Sinonime : Gîrlano, Giltane.

Origine. Soi vechi autohton, format în regiunea dealurilor subcarpatice ale Mun­
teniei.

Răspindire. Este mult răspîndit în regiunea Argeş, mai ales în comunele Racoviţă,
Conteşti, Davideşti, Dobreşti, Boţeşti şi altele, unde se găsesc livezi masive, cu pruni
bătrîni. Este de asemenea răspîndit şi în restul ţării, însă cultivat pe scară restrînsă, ca
pomi izolaţi, din cauză că nu rodeşte regulat, iar fructele prezintă o aciditate cu mult
sub normal.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul la început creşte foarte viguros, cu timpul însă pierde din vigoare; este
relativ longeviv, depăşind vîrsta de 36 de ani ; se înmulţeşte atît prin drajoni, cît şi prin altoire
şi este rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi unii dăunători.
înfloreşte la începutul epocii de înflorire a prunului.
Este un soi autosteril, iar ca polenizatori se recomandă soiurile Bărdace de Cotnari,
Jefferson, Kirke, Benclod verde.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi, în condiţii de sol fertil şi agrotehnică supe­
rioară, produce destul de regulat şi abundent.
Fructele sînt mari, aspectuoase, cu pulpa neaderentă, însă de calitate mediocră
şi chiar submediocră la fructele bine coapte, datorită insuficienţei zahărului şi mai ales
a acizilor ; se folosesc pentru consumul în stare proaspătă cînd nu sînt încă bine coapte
şi pentru uscat fără sîmbure, cunoscute în popor sub numele de „pastrama de prune".
Nu se ţin bine pe p o m , suportă însă transportul şi se păstrează uşor.
Calităţi : rusticitatea pomului, mărimea şi frumuseţea fructelor.
Defecte : calitatea mediocră a fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6 m şi formează trunchi drept, de 25—30 cm gro­


sime, uşor răsucit, cu scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, prezentînd crăpături mari,
cu toate acestea sănătoasă şi fără plăgi.
PLANŞA XVIII

Gîtlane
GlTLANE 171

Coroana — mvers-piramidală, destul de largă, cu diametrul maxim de 4,5 —5 m,


ieplasat puţin spre vîrf (fig. 39).
Ramurile de schelet — lungi şi groase, crescute sub unghiuri relativ ascuţite, cu
impui se arcuiesc, formînd arcade caracteristice. Din cauza unghiului mic de ramificare
a fragilităţii lemnului, ramurile adesea se dezbină sau se rup în punctul de îndoire.

Fig. 39. - Gîtlane.

Ramurile de rod — reprezentate mai mult prin buchete de mai şi mai puţin prin
ramuri mijlocii, relativ scurte şi groase, cu ţesuturile fragile, încît se rup uşor sub greu­
tatea fructelor.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare verde de partea
umbrită şi brună-violacee trecînd spre cafeniu pe cea însorită, împestriţată cu numeroase
lenticele mici.
Mugurii vegetativi — mijlocii, cu vîrful ascuţit şi depărtat de ramură, de culoare
brună-închis, aşezaţi pe pernuţe foarte proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii, bombaţi, mai alungiţi decît cei vegetativi.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 85 m m lungime şi 45 m m lăţime, eliptice, cu
vîrful acuminat, baza prelung îngustată şi marginile mărunt serate. Limbul gros, cu
suprafaţa netedă, semilucioasă. Peţiolul de 15 —20 mm lungime, gros, slab curbat, lipsit
de glande.
Florile — mici, cu petalele uşor alungite, de culoare albă-verzuie şi cu etaminele
fără polen.

FRUCTUL

Mărimea — supramijlocie, avînd în medie H — 48 mm, D = 34 mm, d = 31 mm ;


greutatea de 30—35 g..
Forma — elipsoidală, uneori invers-ovoidă, alungită, ou un gît lung la bază, de
unde şi denumirea ; brazda ventrală destul de evidentă, împărţind fructul în două jumătăţi
aproape egale (pl. X V I I I ) .
Culoarea — violetă-închis trecînd spre vînăt-negricios, uniformă pe întreaga supra­
faţă, acoperită de o brumă albăstruie, suficient de groasă. Uneori, In apropierea pedun-
culului, se găsesc crăpături ruginii suberificate, destul de fine, orientate în lungul fructului.
172 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Pedunoulul — de 16—22 m m lungime, de grosime mijlocie, slab lemnificat, la


coacerea completa insuficient de bine prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — aproape inexistentă sau foarte mică şi puţin excentrică.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, deplasat spre partea ventrală a fructului.
Pieliţa — relativ subţire, densă, iar la maturitate elastioă ; se dezlipeşte uşor
de pulpă.
Pulpa — galbenă in faza de pirgă a fructului, foarte crocantă, dulceagă şi cu aci­
ditate suficientă, insă înecăcioasă ; la maturitatea completă devine galbenă-portocalie,
uneori slab-roşcată, suculentă, mai dulce, însă lipsită de aciditate, prezentînd un gust
fad şi neplăcut; este neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mare, avînd în medie 27 x 11 x 1 m m , eliptic-alungit, cu vîrful şi
baza ascuţite, cu crestele ventrale reduse şi şanţul dorsal superficial.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august, primele zile ale lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Gîtlane, neavînd o importanţă deosebită, se recomandă


numai pentru grădinile de lîngă case, în scopul uscării fructelor fără sîmburi.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа — начало сентября.


Старый местный сорт, Происходящий из холмистой зоны Мунтеиии, где он очень
распространен.
Дерево — сильнорослое, сравнительно долговечное, устойчивое к морозам, сравни­
тельно устойчивое к засухе, устойчивое к некоторым болезням и вредителям; пло­
доносить начинает на 5—6 году жизни и при плодородной почве и высокой агротехнике
дает довольно регулярные и обильные урожаи.
Плод — крупный, эллипсоидальный, иногда обратно-яйцевидный, продолговатый
с длинной шейкой у основания, откуда и происходит название сорта; цвет темно-фио­
летовый, переходящий в равномерный черновато-синеватый, покрыт синеватым вос­
ковым налетом; мякоть оранжево-желтая, иногда слабо-красноватая, сочная, сладкая,
лишенная кислотности и аромата, легко отстает от косточки.
Плоды посредственного качества, хорошо переносят перевозку, но легко опа­
дают с дерева; используются как для потребления в свежем виде, так и для сушки.

RÉSUMÉ

Maturité — fin d'août — début de septembre.


Ancienne variété autochtone, originaire de la zone des collines de Valachie où elle
est fort répandue.
Arbre — vigoureux, assez longévif, résistant aux grands froids, relativement
résistant à la sécheresse, résistant à certaines maladies et insectes. Fructification assez
précoce ; dans des conditions de sol fertile et de technique culturale supérieure, récolte
assez régulière et abondante.
Fruit — gros, ellipsoïdal, parfois inversement ovoïde allongé, pourvu à la base
d'un long col. Peau d'un violet intense passant au violet noirâtre, uniforme, pruinée
bleuâtre. Chair d'un jaune orangé, parfois légèrement rougeâtre, juteuse, sucrée, non
acidulée et non parfumée, se détachant facilement.
Les fruits sont de qualité médiocre, supportent le transport, maie tombent facile-
ment. Fruit de table utilisé également pour le séchage.
172a
ABSTRACT

Maturity − late August − early September.


Former native variety, from the hilly zone of Wallachia where it is widespread.
Tree − vigorous, very long-lived, resistant to extreme cold, relatively drought
resistant, resistant to diseases and insects. Fruiting early enough, in fertile soil conditions
and cultivation techniques above, fairly regular and abundant harvest.
Fruit − large, ellipsoidal, sometimes inversely ovoid elongate, provided the basis
for a long neck. Skin from a deep purple to purple black, uniform, bluish bloom. Pulp
orange-yellow, sometimes slightly reddish, juicy, sweet, not sour and fragrance, is easily
detached.
The fruits are of poor quality, transportation support, but fall easily. Fruit table and
for drying.
AGEN

Sinonime : franc. D'Agen, D'Ente, B o b e de Sergent.


rus. Vengherca ajanskaia.
mag. Ageni szilva.
germ. Agener Pflaume.
ceh. Agenskâ.
bulg. Ajanska sliva.

Origine. După literatura franceză, soiul provine din împrejurimile oraşului Agen,
iar data cînd a fost obţinut, este necunoscută.

Răspîndire. Este mult răspîndit în Europa occidentală, mai ales în partea ei sud-
vestică, în statele sudice ale S.U. A. şi parţial în U.B.S.S.
î n ţara noastră a fost introdus cu 50—60 de ani în urmă şi răspîndit în sudul şi
estul ţării. î n regiunea dealurilor nu urcă decît pînă la 300—400 m altitudine, pentru că
mai sus nu găseşte suficientă căldură.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul în pepinieră creşte foarte viguros. în livadă vigoarea scade brusc. Trăieşte
relativ puţin, în medie 25—30 de ani. î n condiţii de suficientă căldură şi umiditate în
sol, cum este cazul în lunca Oltului, la Drăgăşani, produce pînă la vîrsta de 35—40 de ani.
Din punct de vedere ecologic, prunul Agen se caracterizează prin cerinţe mai mari faţă de
lumină şi căldură şi faţă de aeraţia solului. D e aceea el nu reuşeşte în zona dealurilor mai
înalte de 300—400 m, din cauza insuficienţei de căldură, a compactităţii solurilor şi a
unei umidităţi mai ridicate. Pomul este rezistent la ger şi relativ rezistent la secetă, este
însă puternic atacat de boala petelor roşii (Polystigma rubrum) şi de putregaiul brun
(Monilinia cinerea). D e asemenea, fructele sînt atacate de viermele prunelor (Laspeyresia
funebrana) într-o măsură mai mare decît alte soiuri.
înfloreşte tîrziu, abundent, iar perioada respectivă durează 5—6 zile.
Este un soi autosteril, care însă în unele cazuri se comportă şi ca autofertil. Ca
polenizatori se recomandă soiurile Anna Späth, Renclod Althan, Renclod verde, Victoria,
Vinete româneşti.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce în fiecare an destul de mult, uneori
foarte mult.
174 SOIURI DE P R U N RAIONATE ŞI DE VALOARE MAI MARE

î n condiţiile de la Istriţa, producţia medie pe 10 ani a fost de 35,2 kg de pom,


iar in anul 1954 de 70 kg.
Fructele, caracterizate printr-un conţinut foarte ridicat în zahăr şi scăzut în aci­
ditate, sînt puţin apreciate pentru consumul în stare proaspătă ; sînt însă neîntrecute ca

Fig. 40 a. — Agen. Pom tlnär.

prune uscate, pentru că nu se înegresc în cuptor, ci rămîn de culoare mov-transparent,


amintind curmalele ; în acelaşi timp sînt foarte dulci şi de data aceasta cu aciditate sufi­
cientă. Ca materie primă pentru marmeladă şi gem, prunele Agen sînt de asemenea foarte
bune, iar la fabricarea rachiului rezultă un procent mare de alcool, ceea ce le face foarte
căutate şi pentru acest scop. !Nu se ţin tocmai bine pe pom, iar pe vreme de ploaie crapă
la vîrf, dar nu putrezesc decît în cazul cînd umiditatea se menţine foarte ridicată. Sînt
rezistente la transport şi se păstrează uşor cîteva zile.
Calităţi : rezistenţa la ger şi secetă, productivitatea pomului, precum şi conţinutul
ridicat în zahăr al fructelor.
Defecte : scăderea bruscă a vigorii pomului după intrarea pe rod, sensibilitatea la
boli şi dăunători şi dimensiunile relativ mici ale fructelor.
PLANŞA XIX

Agen
AGEN 175

POMUL

Pomul atinge în cîmpul I I din pepinieră înălţimea de 2,6—3 m şi formează în


cîmpul I I I ramuri de coroană lungi pînă la 1,75 m , de grosime mijlocie, cu unghiuri de

ramificare cuprinse între 35 şi 60°, fără a forma ramuri anticipate. î n livadă viteza de
creştere scade repede, aşa încît pomul abia atinge înălţimi medii de 3,5—4 m şi formează
trunchi drept, de grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare cenuşie-roşiatică, cu crăpături
longitudinale mai adinei şi crăpături transversale numai în epidermă.
Coroana — deşi de formă globuloasă în tinereţe, cu timpul se lăţeşte, căpătînd o
formă de ciupercă lată de 4,5—5 m în diametru şi foarte deasă (fig. 40 a, b ) .
Bamurile de schelet — în număr de 5—7, relativ subţiri şi destul de scurte, uşor
ondulate, formînd cu axul unghiuri mici de ramificare ; mai tîrziu ramurile iau o poziţie
divergentă, iar cele de ordinul I I şi I I I au o poziţie mai apropiată de orizontală.
Bamurile ăe rod — predomină buchetele de mai, relativ scurte, d e grosime mijlocie,
cu scoarţa de culoare cafenie-cenuşie, cu lenticele rare şi acoperite de o pubescenţă foarte
176 SOIURI D E PRUN RAIONATE ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

fină. Se întâlnesc şi ramuri mijlocii, scurte şi subţiri, cu scoarţa de culoare roşiatică la


cele de un an şi cenuşie, lucioasă, la cele de doi ani.
Lăstarii — scurţi, subţiri, cu scoarţa de culoare roşie-verzuie, trecînd spre cafeniu-
închis, pubescenţi, cu numeroase lenticele mici.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi pe
pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mici sau submijlocii, ovoizi, cu vîrful ascuţit şi cu solzişorii
slab lipiţi.
Frunzele — mijlocii, avînd 83—86 m m lungime şi 45—50 m m lăţime, obovate, cu
vîrful rotunjit, baza îngustată şi marginile dubluserate. Limbul moale, lucios, formează
un fel de greabăn în apropierea peţiolului. Peţiolul lung, subţire, cu două glande nectari-
fere, de culoare brună.
Florile — grupate cîte 2—4 într-o inflorescenţă, mijlocii, cu sepalele mici, sub
formă de cupe, cu petalele de culoare albă-curat, petrecute la bază ; etaminele de lungime
egală cu stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 30—36 mm, D = 26—28 mm, d = 24—26 mm ;


greutatea de 19—35 g.
Forma — invers-ovoidă sau elipsoidală, adesea asimetrică, avînd uneori la bază
un gît slab pronunţat ; unele fructe, insuficient coapte, sînt puţin turtite lateral. Brazda
ventrală este aproape inexistentă (pl. X I X ) .
Culoarea — roşie-violetă sau roşie-vineţie, alternînd adesea cu roşu-galben verzui
în partea umbrită a fructului şi acoperită de o brumă violacee, destul de intensă, prin care
apar — mai ales la vîrf — numeroase puncte mici cafenii-albicioase.
Peăuneulul — lung de 20—25 mm, de grosime mijlocie, verde, glabru, semilemni-
ficat şi relativ slab prins de fruct şi ramură.
Cavitatea pedunculară — foarte mică, uneori inexistentă.
Punctul stilar — mic, vizibil, de culoare cafenie-gălbuie, aşezat central pe un platou
san pe conturul vîrfului fructului.
Pieliţa — subţire însă densă, insuficient de elastică şi nu se dezlipeşte uşor de
pulpă. Pe Treme ploioasă, în epoca de pîrgă, numeroase fructe crapă la vîrf, însă după
ploaie crăpăturile se cicatrizează şi fructele nu putrezesc.
Pulpa — galben-verzuie, trecînd spre galben-portocaliu, la început crocantă, apoi
moale şi foarte suculentă ; este neaderentă sau semiaderentă.
Sîmburele — mic, invers-ovoid, turtit lateral, cu vîrful rotunjit şi baza trasă puţin
înapoi, cu crestele ventrale aproape şterse şi şanţul dorsal slab adîncit ; suprafaţa fin
alveolată, de culoare cafenie-deschis, cu urme de roşeaţă cînd sîmburele este proaspăt.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august şi aproape tot cursul lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Agen se recomandă a fi ameliorat în vederea obţinerii unui


fruct mai mare şi c u aciditate mai pronunţată. Este raionat în regiunile administrative,
Bacău, Banat, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Oltenia, Ploieşti şi Suceava.
AGEN 177

Р Е З Ю М Е

Созревание— конец августа—сентябрь.


Сорт французского происхождения. В Румынии распространен в южной и вос­
точной части страны.
Дерево — обладает очень сильным ростом в питомнике, и менее мощным в саду;
живет сравнительно мало, требовательно к почве и к местоположению, устойчиво к
морозам и относительно устойчиво к васухе, но поражается Polystigma rubrum, Мо-
nilinia cinerea и Laspeyresia funebrana. Плодоносит ежегодно и довольно обильно.
Плод — средний, обратно-яйцевидный, зачасстую асимметричный, иногда у осно­
вания со слабо выраженной шейкой; брюшная бороздка почти отсутствует; красно-
фиолетового или синевато-красного цвета и покрыт восковым налетом; мякоть желтова­
тая или оранжево-желтая, мягкая, очень сочная, сладкая, без кислотности и аромата,
не пристает или слабо пристает к косточке.
Плоды мало используются для потребления в свежем виде, но очень хороши для
сушки; хорошо выдерживают перевозку и хранение.

EÉSUMÉ

Maturité — fin août — septembre.


Variété d'origine française. En Koumanie répandue dans le sud et l'est du pays.
Arbre — très vigoureux dans la pépinière, moins vigoureux au verger, à vie rela-
tivement courte, exigeant quant au sol et l'exposition, résistant aux grands froids et
relativement résistant à la sécheresse, mais sensible à Polystigma rubrum, Monilinia
cinerea et Laspeyresia funebrana. Produit assez abondamment et chaque année.
Fruit — moyen, inversement ovoïde, souvent asymétrique, parfois se terminant
en un petit col vers le pédoncule, à sillon très peu sensible ; d'un rouge violacé plus ou
moins foncé, pruiné ; chair jaune verdâtre ou jaune orangée, tendre, très juteuse, sucrée,
sans arôme et acidité. Noyau mi- ou non adhérent.
Pas très appréciés pour la consommation de table, les fruits sont très bons pour le
séchage. Ils supportent le transport et la conservation.

ABSTRACT

Maturity − late August to September.


Variety of French origin. In Romania widespread in southern and eastern countries.
Tree − very vigorous in the nursery, orchard less vigorous, relatively short-lived,
demanding as to soil and exposure, resistant to extreme cold and relatively resistant to
drought but susceptible to Polystigma rubrum cinerea and Monilinia Laspeyresia
funebrana. Produced abundantly and every year.
Fruit − medium, inversely ovoid, often asymmetrical, sometimes ending a quick
pass into the stem, very insensitive to furrow; purplish-red or more. Darker, bloom, yellow
pulp greenish yellow or orange, tender, very juicy, sweet, without flavor and acidity. Core
mid-or non-adherent.
Not very popular for table consumption, the fruits are very good for drying. They
support the transportation and storage.

12 - e. 4670
B Ă R D A C E DE COTNARI

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi autohton, format în nord-vestul regiunii Iaşi, probabil în podgoria


Cotnari. Reprezintă un biotip selecţionat al soiului Bărdace, cu coacere mai tîrzie şi fruc­
tele mai mari, mai frumoase şi de calitate mai bună.

Răspîndire. Este răspîndit pe scară restrînsă prin grădinile ţărăneşti, în regiunile


Iaşi, Bacău şi Galaţi ; se întîlneşte de asemenea şi în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă, nu este pretenţios faţă de
sol şi este rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, la unele boli şi unii dăunători.
Intră pe rod la vîrsta de 5— 6 ani şi produce abundent în fiecare a n ; un pom în
vîrsta de 10—12 ani, în condiţiile de la Mărculeşti, regiunea Bucureşti, dă în medie
80—90 kg de fructe anual.
Fructele sînt mari, aspectuoase, de calitate bună, apreciate atît pentru consumul
în stare proaspătă, cît şi pentru uscat. Ajunse la maturitate, cad uşor din pom, suportă
însă transportul şi se păstrează destul de bine 5—7 zile după recoltare.
Calităţi : rusticitatea şi productivitatea pomului, precum şi aspectul atrăgător şi
calitatea bună a fructelor.
Defecte : slaba rezistenţă la cădere a fructelor ajunse la maturitate.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6 m şi formează trunchi drept, destul de gros, cu


scoarţa netedă, de culoare brună-cenuşie.
Coroana — globuloasă, neregulată, potrivit de deasă (fig. 41).
Bamurile de schelet — lungi, destul de groase, bine ramificate, cu scoarţa netedă,
de culoare brună-cenuşie, eemilueioasă.
PLANŞA XX

Bar dace de Cotnari


BARDACE DE COTNARI 179

Bamurile de rod — sînt reprezentate prin ramuri mijlocii şi buchete de mai scurte
şi subţiri.
Lăstarii — mijlocii sau lungi, destul de groşi, cu internodurile mijlocii, scoarţa
de culoare verde-măslinie pe partea umbrită şi brună-roşiatieă pe cea însorită, cu lenticele
mici, orbiculare.

F i g . 4 1 . — Bărdace de Cotnari.

Mugurii vegetativi — mari, conici, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe


proeminente.
Mugurii floriferi — mici sau mijlocii, ovoizi, bombaţi, de culoare brună-roşcată.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 64 m m lungime, 58 m m lăţime, de formă
o vată, cu vîrful rotunjit şi ascuţit brusc, îngustate la bază, cu marginile crenate destul
de regulat şi adine, ridicate sub formă de jgheab larg, cu nervurile pubescente ; culoarea
limbului verde-deschis şi mată pe partea superioară, verde-desohis cu nuanţă gălbuie
pe cea inferioară. Peţiolul lung de 18—22 mm, potrivit de gros, de culoare verde, cu o
slabă roşeaţă pe partea superioară, cu 1—2 glande nectarifere micit'aşezate aproape de
baza limbului. ;.
Florile — mici, cu petalele albe, obovate, concave, depărtate la bază,, multe einar-
ginate la vîrf şi fin dinţate. Sepalèle de lungime mijlocie, înguste, pubescente, slab răsfrînte.
Stilul de aceeaşi lungime ou etaminele.


180 SOIURI D E P I T O N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

FRUCTUL

Mărimea — supramijlocie sau mare, avînd H s= 48—55 m m , D = 35—38 mm


d = 32—36 m m ; greutatea 38—46 g.
Forma — invers-ovoidă, uşor turtită dorsoventral, cu contur neregulat, formînd
un gît gros şi potrivit de lung ; brazda ventrală potrivit de largă şi superficială, slab adin­
ei tă şi îngustă către baza fructului (pl. X X ) .
Culoarea — vînătă-închis cu reflexe roşiatice, uniformă, acoperită uniform cu un
strat gros de pruină albăstruie.
Pedunculul — de 18—24 mm lungime, de grosime mijlocie, curbat şi îngroşat
către bază, semilemnificat, slab pubescent, se desprinde uşor de fruct.
Cavitatea pedunculară - îngustă şi destul de adîncă, regulată ca formă.
Punctul stilar — mic, brun-descbis, aşezat simetric într-o mică depresiune
în capătul brazdei.
Pieliţa — destul de subţire, însă elastică şi rezistentă, aderentă la pulpă
nu crapă de ploi.
Pulpa — galbenă-verzuie, devenind galbenă-cbihlimbarie, semitransparentă la
coacere completă, destul de compactă, suculentă, dulce-acidulată, bună la gust, slab ade­
rentă sau neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — destul de mare, avînd în medie 27 x 14 x 7 mm, invers ovoid-alungit,
puţin asimetric, cu baza alungită şi slab gîtuită, cu vîrful rotunjit, crestele ventrale slab
proeminente, iar şanţul doreai aproape lipseşte; suprafaţa aspră de culoare maronie-
deschis.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august, prima jumătate a lui septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Bărdace de Cotnari se recomandă a fi cultivat în grădinile


de lîngă case şi ca material pentru ameliorare.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа — первая половина сентября.


Местный сорт, молдавского происхождения, распространенный вЯсской, Бакэу-
ской и Галацкой областях.
Дерево — сильнорослое, нетребовательное к почве, устойчивое к морозам,
сравнительно устойчивое к засухе, устойчивое к некоторым болезням и вредителям.
Начинает плодоносить на 5—6 году и дает ежегодные и обильные урожаи.
Плод—крупный и красивый, продолговато-эллиптический, с шейкой; однообразного
синего цвета, покрыт плотным синеватым налетом; мякоть довольно плотная, сочная,
сладкая, кисловатая, приятного вкуса, слабо пристает к косточке.
Плоды ценятся как для потребления в свежем виде, так и для сушки, при полной
зрелости, легко опадают от ветра; переносят хорошо транспортировку и могут сохра­
няться в свежем виде от 3 до 5 дней.
BĂRDACE DE COTNARI 181

RÉSUME

Maturité — fin d'août — première quinzaine de septembre.


Variété autochtone, originaire de Moldavie, répandue dans les Régions de Jassy,
Bacău et Galaţi.
Arbre — vigoureux, non exigeant quant au sol, résistant au froid, relativement
résistant à la sécheresse, résistant à certaines maladies et insectes. Fructification à
5 —6 ans, produisant abondamment et régulièrement.
Fruit — gros, aspectueux, ellipsoïdal-allongé, à col d'un bleu foncé uniforme,
recouvert d'une pruine épaisse, bleuâtre. Chair assez dense, juteuse, sucrée, acidulée, à
saveur bonne, peu adhérente au noyau.
Fruit estimé de table, utilisé aussi pour la fabrication des pruneaux. Les fruits
murs tombent facilement, mais supportent le transport et peuvent être conservés de 3
à 5 jours.

ABSTRACT

Maturity − late August − the first fortnight of September.


Native variety, originally from Moldova, widespread in the regions of Iasi, Bacau
and Galati.
Tree − vigorous, non-demanding on the ground, cold-resistant, relatively drought
resistant, resistant to diseases and insects. Fruiting at 5-6 years, producing abundantly and
regularly.
Fruit − large, showy, ellipsoidal-elongated neck of a dark blue uniform, covered
with a thick bloom, bluish. Dense pulp, juicy, sweet, tart, good flavor, slightly adherent to
the nucleus.
Fruit estimated table, also used for making prunes. The ripe fruits fall easily, but
support the transport and can be stored for 3 to 5 days.
GÎTLANOASE

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi autohton, format în bazinele pomicole din regiunea subcarpatică


meridională.

Băspîndire. Se întîlneşte mai mult prin grădinile de lingă case din bazinele pomicole
ale Argeşului şi Dîmboviţei. Dovedindu-se a fi un soi destul de valoros, a fost introdus şi
în colecţiile pomologice ale staţiunilor experimentale pomicole.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte foarte viguros, este longeviv şi atinge dimensiuni destul de mari.
Nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă şi este rezistent la ger, relativ rezistent
la secetă, rezistent la unele b o l i şi unii dăunători.
Intră pe rod de timpuriu şi produce abundent în fiecare an.
Fructele sînt uniforme ca mărime, frumos colorate, bune atît pentru consumul în
stare proaspătă, cît şi pentru uscat ; se ţin bine pe p o m şi suportă uşor transportul.
Asemănări. Fructele soiului Gîtlănoase se aseamănă cu cele ale soiurilor Bărdace
de Cotnari şi Gîtlane, cu deosebirea că sînt mai mici şi formează un gît mai scurt şi
mai gros.
Calităţi : rusticitatea şi producţiile mari ale pomului, flexibilitatea ramurilor şi
rezistenţa lor la rupere, precum şi calitatea bună a fructelor.
Defecte : nu se semnalează.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 7—8 m şi formează trunchi drept, gros, cu scoarţa


netedă.
Coroana — piramidală, destul de deasă (fig. 42).
Ramurile de schelet — de lungime mijlocie, groase, formează cu axul unghiuri de
45—50°; scoarţa este de culoare brună-cenuşie, netedă.
Ramurile de rod — reprezentate prin ramuri mijlocii şi buchete de mai scurte şi
groase, care îmbracă ramurile de schelet mai tinere, pe toată lungimea lor.
GÎTLĂNOASE 183

Jjăgtarii — foarte lungi, relativ subţiri, cu internoduri mari, cu scoarţa de culoare


verde pe partea umbrită şi cafenie-roşiatică pe cea însorită, cu numeroase lenticele foarte
mici, de culoare cafenie-deschis.
Mugurii vegetativi — mari, conici, cu vîrful depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe
proeminente.

Fig. 42. — Gîtlănoase.

Mugurii florifeti — mici, ovoconici, bombaţi.


Frunzele — mijlocii, avînd în medie 65 m m lungime şi 45 m m lăţime, eliptice, cu
vîrful acut, baza rotunjită şi marginile adînc şi neregulat serate. Peţiolul scurt, gros,
drept, cu stipele lanceolate.
Florile — mijlocii, cu petale albe, alungite, apropiate la bază.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 44—50 mm, D = 30—33 mm, d = 29—32 m m ;


greutatea de 30—35 g.
Forma —'invers ovoidă, uşor turtită dorso-ventral, cu contur neregulat şi cu un
gît scurt şi gros ; brazda ventrală largă şi superficială (fig. 43).
Culoarea — vinătă-roşiatică, acoperită cu un strat fin de pruină. î n apropierea
pedunculului se observă crăpături ruginii, suberif icate, destul de fine, orientate în lungul
fructului.
184 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Pedunculul de 10—12 m m lungime, de grosime mijlocie, semilemnificat, bine


prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — îngustă, destul de adîncă.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşe­
zat central, p e conturul fructului.
Pieliţa — subţire, rezistentă, elas­
tică, se dezlipeşte uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-portoealie, uneori
slab-roşcată, densă, suculentă, dulce, slab
acidulată, c u gust p l ă c u t ; nu aderă la
sîmbure.
Sîmburele — mare, avînd în medie
25 X 13 x 8 m m , invers ovoid-alungit, c u
vîrful rotunjit, baza îngustată, crestele
ventrale reduse, şanţul dorsal adînc şi
continuu, iar suprafaţa neregulată.
Fig. 43. — GItlănoase. Maturitatea — a doua şi a treia
decadă a lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Gîtlănoase se recomandă a fi cultivat în grădinile de lîngă


case şi c a material de ameliorare.

РЕЗЮМЕ

Созревание — Вторая и третья декада сентября.


Местный сорт, происходящий из южного прикарпатского плодоводческого района,
распространен больше всего на приусадебных участках плодоводческих бассейнов
Арджеша и Дымбовицы, встречается и в помологических коллекциях.
Дерево — сильнорослое, долговечное, нетребовательное к почве и климату, у с ­
тойчивое к морозам, сравнительно устойчивое к засухе и устойчивое к некоторым бо­
лезням и вредителям. Плодоносит регулярно и обильно.
Плод — средней величины, яйцевидный, вдоль слегка приплюснутый, с короткой
и толстой шейкой; красновато-синего цвета, покрыт тонким восковым налетом. Мя­
коть довольно плотная, зеленовато-желтая, сочная, сладкая, слабо кисловатая и
ароматная, приятного вкуса; хорошо отделяется от косточки.
Плоды годятся как для потребления в свежем виде, так и для сушки; хорошо
переносят перевозку.

Е Е SUME

Maturité — deuxième et troisième décade de septembre.


Variété autochtone originaire de la région fruitière subcarpatique méridionale,
répandue notamment dans les jardins privés des bassins fruitiers de l'Argeş et de la
Dîmboviţa, introduite aussi dans les collections pomologiques.
Arbre — très vigoureux, longévif, non exigeant sous le rapport du sol et du climat,
résistant au froid, relativement résistant à la sécheresse, résistant à certaines maladies
et insectes, à récolte abondante et réguUère.
Fruit — m o y e n , ovoïde, à faible aplatissement dorso-ventral, à col court et gros ;
peau bleu rougeâtre, recouverte de pruine fine. Chair assez ferme, jaune verdâtre, juteuse,
douce, légèrement acidulée, aromatique, à goût agréable. Peu adhérente au noyau.
Fruit de table utilisé aussi pour le séchage. Supporte le transport.
184a
ABSTRACT

Maturity − the second and third decade of September.


Native variety originating in the Carpathian region fruit southern widespread
especially in the private gardens of the Argeş river fruit and Dîmboviţa, introduced in the
collections pomological.
Tree − very vigorous, long lived, not requiring the report in the soil and climate,
cold-tolerant, relatively drought resistant, resistant to disease and insects, regular and
abundant crop.
Fruit − medium, ovoid, low dorso-ventral flattening, short neck and large, reddish-
blue skin, covered with thin bloom. Pulp fairly firm, greenish yellow, juicy, sweet, slightly
tart, aromatic, pleasant taste. Loosely attached to the nucleus.
Fruit table also used for drying. Supports transport.
STANLEY

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi de origine americană, obţinut prin încrucişarea soiurilor Agen şi Marele
Duce în anul 1913 la Staţiunea experimentală agricolă din Geneva (statul New York)
şi' dat în comerţ în 1926.

Răspindire. Este din ce în ce mai răspîndit atît în America, cît şi în Europa Occi­
dentală, unde este foarte apreciat pentru că rivalizează cu succes cu cele mai bune soiuri
vechi.
In ţara noastră a fost introdus abia în ultimii ani în colecţiile pomologice ale Insti­
tutelor de învăţămînt şi de cercetări ştiinţifice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte foarte viguros ; cele mai bune rezultate se obţin în locuri adăpostite,
cu soluri fertile şi revene ; este rezistent la ger şi destul de rezistent la boli.
înfloreşte la mijlocul epocii do înflorire, este autofertil ; la rîndul său este un bun
polenizator.
Intră pe rod timpuriu, la 4—5 ani, şi produce mult şi regulat.
Fructele sînt mari sau foarte mari, de culoare vînătă-închis, negricioasă. Se colo­
rează cu mult înainte de a se coace, din care cauză trebuie lăsate în p o m 2 —3 săptămini
pînă la completa maturitate, cînd pulpa devine neaderentă, căpătînd un gust plăcut,
dulce şi aromat; sînt foarte rezistente la transport.
Calităţi : vigoarea şi productivitatea pomului, precum şi calitatea foarte bună a
netului.
• Defecte : demne de semnalat nu sînt.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 4—5 m şi formează trunchi drept, de grosime mijlocie.


Coroana — invers-piramidală, înaltă sau sub formă de vas (fig. 44).
Ramurile de schelet — relativ lungi, de grosime mijlocie ; formează cu axul unghiuri
între 30 şi 50°.
Ramurile de rod — mijlocii sau lungi destul de rare, însă garnisite cu buchete de m a i .
18 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa do culoare brună-verzuie, cu


lenticele mici şi numeroase.
Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, ovoconici, de culoare brună, cu solzii
bine lipiţi, cu vîrful slab depărtat de ramură, aşezaţi pe pernuţe destul de proeminente.

Fig. 44. — Stanley.

Mugurii floriferi — de mărime mijlocie sau supramijlocie ovoconici slab rotunjiţi


la vîrf, de culoare castanie-negricioasă.
Frunzele — destul de mari, eliptice, îngustate şi alungite către bază, cu vîrful
rotunjit şi brusc ascuţit, de culoare verde-închis, semilucioase pe faţa superioară, verde-
deschis p e cea inferioară, c u nervurile proeminente şi c u perişori rari p e ambele părţi ;
marginile mărunt serate. Limbul puţin arcuit către partea inferioară. Feţiolul de lungime
şi grosime mijlocie, fin pubescent.
Florile — destul de mari ; apar o dată cu frunzele. Petalele albe, obovate, îngustate
şi îndepărtate la bază, concave ; sepalele verzi-gălbui, răsfrinte în afară, cu vîrful puţin
ridicat. Stilul aproape de aceeaşi lungime c u staminele.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte m a r e , a v î n d H = 53—56 m m , D = 41 — 42 m m ,


d = 4 1 — 4 2 m m ; greutatea de 45—50. g.
PLANŞA XXI

Stanley
STANLEY 187

Forma — în general neregulată, o v o i d ă , mai des invers-ovoidă, alungită, cu ten­


dinţa de a forma gît tipic şi cu diametrul mai mare spre gît, spre vîrf sau la mijloc ; brazda
ventrală largă şi puţin adîncită, mai pronunţată spre peduncul, împarte fructul în două
părţi neegale (pl. X X I ) .
Culoarea — vînătă-închis, aproape neagră, acoperită cu o pruină albăstruie densă.
Pedunculul — foarte lung, de 30 —31 m m şi relativ subţire, uşor curbat, de culoare
verzuie şi foarte bine prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — de lărgime şi adîncime mijlocie, regulată, deschisă spre
brazda ventrală.
Punctul stilar — foarte mic, cenuşiu, aşezat excentric pe un relief neregulat şi
adesea cu o urmă de stil tare.
Pieliţa — subţire, însă densă, elastică ; la fructele coapte se dezlipeşte relativ
uşor, lăsînd urme roşii pe pulpă.
Pulpa — verzuie, apoi galbenă-aurie, c u aderenţe roşii dinspre sîmbure, la început
foarte consistentă, apoi fermă, relativ suculentă, dulce şi nu tocmai armonios acidulată,
totuşi plăcută, pe alocuri puţin aderentă la sîmbure chiar cînd fructele sînt complet coapte.
Sîmburele — mare sau foarte mare (32 x 13 x 8 m m ) , alungit, ovoid, asimetric,
cu partea ventrală mai bombată, cu baza îngustat ascuţită şi partea superioară rotunjită,
cu un foarte m i c vîrf ascuţit ; creasta ventrală principală relativ redusă şi şanţul dorsal
bine marcat, neîntrerupt şi relativ adine ; suprafaţa alveolată, de culoare cafenie-deschis.
Maturitatea — din a treia decadă a lui august spre sfîrşitul lunii septembrie.

EECOMANDĂRI. D a t fiind că soiul Stanley s-a afirmat foarte mult în ţările din
vestul Europei, mai ales ca fruct foarte rezistent la transport, şi ţinînd pe de altă parte
seama de calităţile fructelor, merită a fi introdus în toate regiunile pomicole ale ţării,
repede şi fără un prealabil concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — последняя декада августа — первая половина сентября.


Сорт американского происхождения, распространен как в С Ш А , так и в евро­
пейских плодоводческих странах. В Румынии встречается только в помологических
коллекциях.
Дерево — сильнорослое, требовательное к почве, устойчивое к морозам и частично
к болезням ; плодоносит обильно и ежегодно.
Плод — крупный или очень крупный, обратно-яйцевидный, продолговатый,
асимметричный, с тенденцией к образованию типичной шейки; темиосинего цвета,
почти черный, с синеватым восковым налетом; мякоть золотисто-желтая, плотная, срав­
нительно сочная, сладкая, умеренно кисловатая, с приятным ароматом, не пристает
к косточке.
Плоды высокого качества, очень хорошо переносят транспортировку и особенно
ценятся для потребления в свежем виде.

BÉ8UMÉ

Maturité — troisième décade d'août — mi-septembre.


Variété d'origine américaine, répandue a u x Etats-Unis d'Amérique, de m ê m e que
dans les pays fruitiers de l'Europe. E n Eoumanie on la trouve seulement dans les col-
lections pomologiques.
188 SOIURI D E P R U N R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Arbre — vigoureux, exigeant quant au sol, résistant au froid et partiellement aux


maladies, à récolte abondante et régulière.
Fruit — gros o u très gros, inversement ovoïde, allongé, asymétrique, tendant à
former un col caractéristique ; peau bleu intense, presque noire, pruinée bleuâtre. Chair
d'un jaune d'or, ferme, relativement juteuse, sucrée et légèrement acidulée, agréablement
parfumée, non adhérente au noyau.
Les fruits de bonne qualité, résistants au transport, appréciés pour la consomma­
tion de table.

ABSTRACT

Maturity − the third decade of August - mid-September.


Variety of American origin, common in the United States of America, as well as
fruit in countries of Europe. In Romania it is found only in collections pomological.
Tree − vigorous, demanding as to soil, resistant to cold and partly to disease,
regular and abundant harvest.
Fruit − large or very large, inversely ovoid, elongated, asymmetrical, tending to
form a collar characteristic skin deep blue, almost black, blue. Pulp of a golden yellow,
firm, fairly juicy, sweet and slightly tangy, pleasantly scented, non-adherent to the nucleus.
The fruits of good quality, resistant to transport, valued for table consumption.
RENCLOD B A V A Y

Sinonime : franc. Monstrueux de Bavay, Keine Claude de Bavay, Prune de Bavay.


germ. Bavays Beneklode.

Origine. A fost obţinut de maiorul E s p o r e n in Malines (Belgia) dintr-un sîm­


bure de Benclod verde şi dedicat pepinieristului X . L. B a v a y din Vilvorde.

Răsptndire. Deşi este un soi destul de rezistent şi productiv, cu fructe de calitate


excepţională, nu s-a impus mult în cultură.
î n ţara noastră este de asemenea puţin răspîndit.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte în pepinieră viguros, drept şi se formează uşor în doi ani. Plantat
la locul definitiv, îşi menţine vigoarea pînă în perioada de plină rodire, apoi aceasta începe
să scadă treptat. Este destul de longeviv. Oarecum pretenţios faţă de sol, reuşeşte în
solurile bogate, calde şi revene, situate în locuri bine expuse la soare şi ferite de brume,
î n solurile compacte, reci şi umede, precum şi în cele prea afinate şi expuse la secetă,
fructele rămîn mici şi nu ating calităţile caracteristice acestui soi.
Este rezistent la ger, însă insuficient de rezistent la secetă. D e asemenea nu este
sensibil la atacurile bolilor şi dăunătorilor.
înfloreşte timpuriu şi de aceea florile suferă uneori din cauza brumelor de primă­
vară. Este un soi autofertil.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani, rodeşte aproape în fiecare an, însă neconstant,
un an abundent şi altul moderat. Un p o m în plină producţie dă o recoltă de 80—100 kg.
Fructele sînt de calitate excepţională, au gust delicios, culoare frumoasă şi pulpa
eaderentă la sîmbure. Se folosesc atît ca fructe de masă, cît şi pentru prepararea compo-
'ui, dulceţii şi gemului. Sînt sensibile la transport, însă se pot păstra timp de două
ăptămîni.
Calităţi : vigoarea şi sănătatea pomului, productivitatea ridicată şi calitatea foarte
ună a fructelor.
Defecte : exigenţa pomului faţă de sol şi insuficienta rezistenţă la secetă.
190 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E M A I M A R E

POMUL

Pomul nu atinge dimensiuni mari şi formează trunchi drept, de grosime mijlocie.


Coroana — la început larg-elipsoidală, apoi sferic-turtită, mai mult largă decît
înaltă, răsfirată, rară (fig. 45).

Fig. 45. — Renclod Bavay.

Bamurile de schelet — lungi, groase, cu scoarţa de culoare brună-roşiatică.


Ramurile de rod — mijlocii sau scurte, destul de groase.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa semilucioasă, de culoare
maro-roşiatică şi cu lenticele mici şi rare.
Mugurii vegetativi — destul de mari, de formă ovoconică alungită, cu vîrful ascuţit
şi bine lipiţi de ramură.
Mugurii floriferi — man, ovoizi, c u vîrful rotunjit.
Frunzele — mari, cu limbul gros, de formă ovată sau obovată, cu vîrful ascuţit,
cu marginile ondulate şi puţin ridicate, crenate destul de neregulat şi adine. Peţiolul lung,
destul de gros, drept sau puţin încovoiat, de culoare verde-roşiatică şi cu 1—3 glande
nectarifere rotunde, de culoare verde-gălbuie.
Florile — mari, ou petalele obovate, concave, albe ; sepalele destul de lungi, răs­
frînte.
RENCLOD B A V A Y 191

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd în medie H = 40 mm, D = 38 m m şi d = 37 m m ;


greutatea de 37—40 g.
Forma — sferică, foarte regulată, uneori ovoid-rotunjită ; cu brazda ventrală largă,
superficială (fig. 46).

Fig. 46. — Renclod Bavay.

Culoarea — galbenă-verzuie, mai tîrziu galbenă ca paiul, acoperită cu puncte şi


pete mici roşietice, neclare.
Pedunculul — destul de lung, subţire, pubescent, aşezat într-o depresiune mică,
regulată, destul de adîncă.
Cavitatea pedunculară — largă, superficială, adîncită brusc aproape de peduncul,
regulată.
Punctul stilar — mic, de culoare cenuşie.
Pielita — subţire, destul de rezistentă, aderentă la pulpă.
Pulpa — de culoare gălbenă-aurie, suculentă, fină, cu gust dulce, foarte bun şi
cu o aromă fină. Este neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie, avînd în medie 22 x 16 x 8 mm, elipsoidal, cu
un gît mic spre bază.
Maturitatea — în luna septembrie, prelungindu-se pînă în octombrie.

RECOMANDĂRI. Se propune ca soiul Renclod Bavay să fie încercat în culturile de


concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — сентябрь — начало октября.


Сорт бельгийского происхождения, мало распространен в культуре.
Дерево — сильнорослое, довольно долговечное, малотребовательное к почве,
морозоустойчивое, но Недостаточно устойчивое к засухе; устойчивое к некоторым
болезням и вредителям. Плодоносит почти ежегодно, но дает неустойчивые урожаи.
192 SOIURI DE PRUN RAIONATE ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Плод — средней величины, полушаровидной очень правильной формы, зелено­


вато-желтый, позднее соломенно-желтого цвета с точками и мелкими красноватыми
пятнами. Мякоть золотисто-желтая, сочная, нежная, очень хорошего качества, с неж­
ным ароматом, не пристает к косточке.
Ценный сорт как для потребления в свежем виде, так и для промышленной пере­
работки. Плоды плохо переносят перевозку, но могут все же сохраняться свежими до
двух недель.

BÉSUME

Maturité — septembre — début d'octobre.


Variété d'origine belge, peu répandue dans la culture.
Arbre — vigoureux, assez longévif, peu exigeant sons le rapport du sol, résistant
au froid, mais insuffisamment résistant à la sécheresse, résistant à certaines maladies
et insectes. Production régulière, mais inégale.
Fruit — m o y e n , presque globuleux, très régulier, d'abord d'un jaune verdâtre,
puis jaune paille, p o n c t u é et finement tacheté rougeâtre. Chair d'un jaune doré, juteuse,
fine, de très bonne qualité, finement parfumée, non adhérente an noyau.
Variété bonne pour la table, de même que pour l'industrialisation.
Les fruits ne supportent pas le transport, mais peuvent être conservés jusqu'à
2 semaines.

ABSTRACT

Maturity − September − early October.


Variety of Belgian origin, rare in cultivation.
Tree − vigorous, very long lived, requiring little in the report of the soil, resistant to
cold, but under drought resistant, resistant to diseases and insects. Regular production, but
uneven.
Fruit − medium, almost globular, very regular, first of a greenish yellow, then pale
yellow, dotted and finely mottled reddish. Golden yellow pulp, juicy, fine, very good
quality, finely scented, non-adherent to the nucleus.
Good variety for the table as well as for industrialization. The fruits do not support
the transport, but can be stored up to 2 weeks.
V I N E T E DE ITALIA

Sinonime : franc. Quetsche d'Italie, Quetsche Fellemberg. Altesse double.


rus. Yengherka italianskaia, Ugorka italianskaia, ItaUanskii cer-
nosliv, Vengherka socinskaia.
mag. Olaszkék, Bâkoczi szilva.
germ. Italienische Zwetsche, Fellemberger Zwetsche, Schweizer Zwet-
sche.
engl. Italian prune.
Hal. Prugna d'Italia.

Origine. Soi vechi de origine incerta. Se crede că ar proveni din nordul Italiei,
din împrejurimile oraşului Milano, unde acest soi este cultivat de peste 100 de ani.

Răspîndire : Este răspîndit şi apreciat în toate ţările pomicole din Europa, precum
şi în S.U.A.
La noi în ţară a fost introdus către sfîrşitul secolului al X I X - l e a , s-a răspîndit
aproape în toată ţara, însă pe o scară foarte restrînsă, mai mult prin grădinile de amatori
şi mai rar în plantaţiile masive.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul în pepinieră creşte moderat, adesea în două reprize ; se formează greu din
cauza creşterii strîmbe. î n livadă, de asemenea creşte moderat. Trăieşte 28 —30 de ani şi
reuşeşte bine altoit pe corcoduş. Este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă, mai ales
sub raportul căldurii şi umidităţii. Reuşeşte bine în solurile fertile, structurale şi cu sufi­
cientă umiditate. î n condiţiile ţării noastre este destul de rezistent la ger, însă sensibil
la secetă. Este de asemenea rezistent la unele boli şi unii dăunători, însă este atacat de
viermele prunelor {Laspeyresia funebrana).
înfloreşte la sfîrşitul perioadei de înflorire a prunului, simultan cu înfrunzitul, iar
perioada respectivă durează 6—7 zile.
Este un soi autofertil, totuşi produce mai mult polenizat cu alte soiuri, printre care
Agen, Anna Späth, Izium Eric, Kirke, Marele Duce, Mirabele de Nancy, ÏTectarina roşie,
Ou galben, Renclod Althan, Renclod verde, Vinete româneşti.
Intră pe rod la 4—5 ani şi dă producţii nesatisfăcătoare, în general neregulate,
variind în funcţie de condiţiile climatice. Astfel, la Staţiunea experimentală Istriţa, în

13 - o. 4570
194 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E §1 D E V A L O A R E M A I M A R E

condiţii apropiate de cele de stepă, media pe 10 ani a fost de 5,1 kg, in timp ce în regiunea
Baia Mare produce 30—40 kg.
Fructele sînt mari, aspectuoase, de calitate foarte bună, atît pentru consumul în
stare proaspătă, cît şi pentru scopuri culinare şi industriale, iar pentru uscat sînt excep­
ţional de valoroase. Sînt bogate în zahăr, conţinînd 10,73—11,50%, aciditate 0,91—1,54%
şi 2—3,6 m g % vitamina C. Suportă bine transportul şi se pot păstra proaspete pînă la
două săptămîni, dacă sînt culese înainte de a ajunge la supracoacere. Fiind voluminoase,
se scutură destul de uşor de vînt, cînd au ajuns la completă maturitate.
Asemănări cu alte soiuri. Fructele acestui soi se aseamănă cu unele tipuri ale
soiului Vinete româneşti, în comparaţie cu care sînt mai mari, mai închise la culoare, mai
bombate şi cu linia conturului ventral mai pronunţată.
Calităţi : sănătatea pomului, mărimea şi gustul excelent al fructelor, neaderenţa
pulpei la sîmbure.
Defecte : creşterea dezordonată a coroanei, insuficienţa rezistenţei la secetă, precum
si la excesul de umezeală, productivitatea nesatisfăcătoare în zonele reci şi scuturarea
uşoară a fructelor.

POMUL

Pomul în pepinieră formează ramuri lungi de 150 cm, groase şi puternice, fără
lăstari anticipaţi, cu unghiurile de ramificare de 40—45°, cu scoarţa de culoare cenuşie,
apărînd prin transparenţă culoarea castanie. î n livadă nu atinge dimensiuni mari (4—5 m
înălţime) şi formează trunchi perfect sănătos, mai mult sau mai puţin drept, cu scoarţa
netedă pînă la vîrstă înaintată, fără nici o crăpătură longitudinală şi cu lenticele mari
aşezate transversal.
Coroana — sferic-turtită, în mod obişnuit mai largă decît înălţimea pomului,
destul de deasă (fig. 47).
Ramurile de schelet — relativ scurte şi groase, curbate neregulat, cu scoarţa netedă,
formînd unghiuri mari de ramificare (50—70°).
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai, ramuri mijlocii şi ramuri
lungi. Buchetele de mai sînt scurte, relativ groase, cu pernuţele puternic dezvoltate, însă
numeric relativ puţine, din cauză că prelungirile de un an diferenţiază un număr mare de
muguri, iar după rodire se degarnisesc.
Lăstarii — lungi sau mijlocii, relativ subţiri, cu internodurile lungi, cu scoarţa
de culoare verde pe partea umbrită şi brună-cenuşie pe partea însorită, pubescenţi spre
vîrf, cu lenticele mici, de formă alungită, de culoare cenuşie-deschis.
Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, conic-ascuţiţi, cu vîrful depărtat de ramură,
aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — supramijlocii sau mari, bombaţi şi ascuţiţi, de culoare roşcată.
Frunzele — mari, de 90—125 m m lungime şi 58—65 mm lăţime, eliptic-alungite
sau eliptice, amintind pe cele ale piersicului, cu vîrful acut sau acuminat, îngustate la
bază, cu diametrul maxim către vîrf la frunzele din rozete, iar cele de pe lăstari mai sime­
trice, cu marginile crenate, iar crenelele cu 2 —3 dinţi mici ; culoarea limbului este verde
pe faţa superioară şi verde-deschis, cu nuanţă gălbuie, mată pe cea inferioară. Peţiolul
lung de 20—27 mm, gros sau potrivit de gros, de culoare verde, iar pe partea însorită
roşu-mov.
PLANŞA XXII

Vinete de Italia
VINETE DE ITALIA 1Ô5

Florile — puţine, mari, cu petalele de formă alungită, puţin concave, depărtate


între ele, albe, cu nuanţă verzuie la vîrf. Sepalele lungi pi înguste, la înflorirea com­
pletă răsfrînte înafară. Staminele în număr de 20—22, mult mai scurte decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — variabilă, în raport cu abundenţa recoltei, de la mijlocie pînă la mare,


avînd H = 47—51 mm, D = 43—45 m m şi d = 41—43 mm, greutatea de 45—48 g.

Fig. 47. — Vinete de Italia.

Forma — ovoidă sau scurt-ovoidă, uneori asimetrică, cu diametrul mare amplasat


mai mult către peduncul. Linia ventrală formează o curbură caracteristică, ca un piept
de porumbel. Brazda ventrală este de adlncime variabilă, la unele fructe bine vizibilă,
la altele aproape inexistentă, adâncită mai mult către bază şi vîrf (pl. X X I I ) .
Culoarea — albastru-violet închis, aproape negru, uniformă pe toată suprafaţa şi
acoperită cu un strat gros de pruină fină, albăstruie, bine lipită de pieliţă.
Pedunculul — lung de 15 —18 mm, potrivit de gros, lemnificat sau semilemnificat,
de culoare verde-gălbuie, bine prins de fruct.
196 SOIURI DE P R U N R A l O N A T E $1 DE V A L O A R E M A I M A R E

Cavitatea pedunculară — de lărgime şi adincime mică, cu suprafaţa înclinată către


brazda ventrală.
Punctul etilar — destul de mare, de culoare cafenie-roşcată, aşezat excentric, mai
mult ventral, la capătul brazdei.
Pieliţa — destul de groasă, elastică, rezistentă.
Pulpa — galbenă-verzuie, la maturitatea completă galbenă-arămie, crocantă, fină,
relativ suculentă, dulce, plăcut acidulată, foarte plăcut aromată, neaderentă la sîmbure,
formînd în jurul sîmburelui un gol foarte mare.
Sîmburele — de mărime mijlocie (25 x 15 x 8 mm), elipsoidal sau ovoid, ascuţit
brusc către vîrf şi slab alungit şi ascuţit către bază, formînd un mic gît, turtit lateral, cn
creasta ventrală principală redusă, iar crestele ventrale secundare destul de pronunţate
şi cu şanţul dorsal adînc ; suprafaţa sîmburelui aspră, de culoare cafenie-deschis.
Maturitatea — din a doua jumătate a lunii septembrie pînă la 5—10 octombrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Vinete de Italia este excelent pentru toate scopurile; se


recomandă atît pentru grădinile de Ungă case, cît şi pentru livezile mari. î n sortimentul
de microraionare este prevăzut pentru toate regiunile, afară de Bacău, Dobrogea şi Oltenia.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина сентября — первая декада октября.


Сорт неизвестного, вероятно итальянского, происхождения. В Румынии распро­
странен повсеместно, но лишь в небольшом количестве.
Дерево — умеренного роста, сравнительно долговечное, требовательное к почве,
устойчивое к морозам, частичной болезням и вредителям, неустойчивое к Laspeyrestafu-
nebrana страдает от засухи; плодоносить начинает на 4—5 году жизни и дает нерегулярные
и умеренные урожаи.
Плод — крупный, яйцевидный или укороченно-яйцевидный, асимметричный,
темно-фиолетового цвета, почти черный, покрыт тонким синеватым валетом; мякоть
красновато-желтая, хрустящая, нежная, умеренно сочная, сладкая, с приятной кислот­
ностью, ароматная, легко отделяется от косточки.
Плоды очень хорошего качества и используются как в свежем виде, так и для
сушки.

RÉSUMÉ

Maturité — deuxième quinzaine de septembre — première décade d'octobre.


Variété d'origine inconnue, présumée italienne, en Roumanie répandue dans
toutes les régions fruitières, mais sur une échelle restreinte.
Arbre — de vigueur modérée, assez longévif quant au sol, résistant aux froids
d'hiver, relativement résistant à certaines maladies et insectes, mais redoutant la séche-
resse. Fructification précoce, récolte irréguUère et modérée.
Fruit — gros, ovoïde ou courtement ovoïde, asymétrique, d'un violet intense
presque noir, finement pruiné bleuâtre. Chair jaune rougeâtre, croquante, fine, assez
juteuse, sucrée, agréablement acidulée, parfumée. Noyau non adhérent.
Fruit de table de très bonne qualité, utilisé aussi pour le séchage.
196a
ABSTRACT

Maturity − the second half of September − the first decade of October.


Variety of unknown origin, presumably Italian, Romania widespread in all regions
of fruit, but on a limited scale.
Tree − of moderate vigor, very long lived on the ground, cold-resistant winter,
relatively resistant to certain diseases and insects, but fearing drought. Early fruiting,
harvesting and irregular moderate.
Fruit − large, ovoid or shortly ovoid, asymmetric, a deep purple almost black,
finely bluish bloom. Reddish yellow pulp, crisp, thin, fairly juicy, sweet, pleasantly tart,
fragrant. Freestone.
Dessert fruit of very good quality, used also for drying.
VINETE ROMÂNEŞTI

Sinonime : rus. Vengherka domaşniaia, Ugorka, Vengherka obîknovennaia.


germ. Hauszwetsche.
franc. Quetsche, Quetsche d'Allemagne.
ital. Prugna di Germania.
mag. Boman kek.
rom. Brumării, Perje, D e Bistriţa.

Origine. Face parte din marea familie de soiuri şi tipuri de prun vînăt (Prunus
domestica L.), în care mai intră : Tuleu gras, D e Bosnia, Vinete de Italia, Vinete timpurii
de Bühl, Vinete Wangenheim şi altele, al căror leagăn este partea de est a Asiei Mici (Iran
şi Siria), după unii autori Caucazul, iar a doua patrie Peninsula Balcanică.

Răspîndire. Este răspîndit în R . P . Ungară, B.S.F. Iugoslavia, B.P. Bulgaria, B.S. Ceho­
slovacă, apoi în R . S.S. Moldovenească, R. S. S. Ucraineană şi în R . S.F. S. R., mai ales în Caucaz.
î n ţara noastră este răspîndită în toate regiunile pomicole, ca urmare a faptului că
are o foarte mare importanţă economică.
Atît datorită condiţiilor deosebite de climă şi sol de la o provincie la alta, cît şi
datorită faptului că prunele vinete au fost înmulţite şi prin sîmburi, în decursul timpului
s-au format mai multe tipuri cu caractere oarecum distincte. Astfel, prunul D e Bistriţa
este mai puţin rezistent la secetă, are fructele mai simetrice, mai slab brumate, pe cînd
prunul Brumăriu este mai adaptat la condiţiile de secetă, are fructele mai mult sau mai
puţin asimetrice şi mai puternic brumate.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare mijlocie şi trăieşte în medie 30 de ani, iar în condiţii favo­
rabile atinge vîrsta de 35—40 de ani. Creşte pe rădăcini proprii, însă dă rezultate foarte
bune altoit pe corcoduş. Unii autori recomandă să fie folosit ca portaltoi prunul Saint-
Julien, însă această recomandare trebuie să fie verificată de la caz la caz. Nu este preten­
ţios faţă de condiţiile de sol şi climă, este rezistent la ger şi destul de rezistent la secetă.
Cu toate acestea, în condiţii de secetă prelungită şi căldură mare, în lunile de vară, produce
oarecum puţin în zona de stepă şi silvostepă. Este relativ puţin rezistent la atacul bolilor
şi dăunătorilor şi sensibil în special la boala petelor roşii (Polystigma rubrum) şi la fuma-
gină (Gapnodium salicinum), precum şi la atacul păduchelui ţestos (Eulecanium corni).
198 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI DE V A L O A R E M A I MARE

înfloreşte către sfîrşitul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă du­
rează în medie 5—7 zile.
Este un soi autofertil, însă dă producţii mai mari pe bază de polenizare străină, in
special cu soiurile Agen, Anna Späth, Izium Eric, Mirabele de Nancy, Nectarina roşie, Ou
galben, Eenclod Althan, Eenclod verde, Boşioare văratice, Vinete de Italia, Washington.
Intră pe rod la 5—6 ani de la plantare şi produce neregulat şi insuficient în majo­
ritatea anilor; un p o m de vîrsta mijlocie, în condiţiile de la Staţiunea experimentală
Istriţa, a produs în medie pe 10 ani 26,3 kg fructe. î n anii foarte favorabili produce abun­
dent, ajungînd pînă la 100—110 kg.
Din punctul de vedere al calităţii, prunele Vinete româneşti sînt printre cele mai
bune din lume. Ele rivalizează chiar cu soiurile de Eenclod, prin aceea că, pe lingă aroma
şi armonia dintre dulceaţă şi aciditate, gustul lor prezintă şi o nuanţă de taninozitate
care face posibil consumul unor cantităţi mai mari de fructe. Se caracterizează printr-un
conţinut mijlociu în zahăr (10,74—12,97%), aciditate (0,61—0,83%) şi substanţe proteice
(0,72—0,92%) şi ridicat în tanin (0,15—0,22%). Sînt apreciate atît pentru consumul
în stare proaspătă, cît şi pentru prepararea marmeladei, pentru uscat şi distilare. Datorită
faptului că ajung la maturitate tîrziu şi se ţin bine pe pom, recoltatul poate fi la nevoie
prelungit; după recoltare se păstrează uşor 10—15 şi chiar 20 de zile.
Calităţi : rezistenţa pomului la ger, gustul excelent al fructelor, neaderenţa pulpei
la sîmbure, precum şi coacerea tîrzie.
Defecte : sensibilitatea pomului la boi şi dăunători, insuficienta productivitate îu
condiţii de secetă şi insuficienta mărime a fructului.

POMUL

Pomul este de talie mijlocie sau mare, atinge înălţimea de 5,5—6 m şi formează
trunchi drept, destul de gros, nerăsucit, cu scoarţa cenuşie, cu crăpături longitudinale
relativ late, superficiale şi distanţate între ele.
Coroana — elipsoidală sau invers-piramidală, cu un diametru de 5—5,5 m (fig. 48).
Ramurile de schelet — destul de lungi, însă insuficient de groase, totuşi viguroase,
mai mult sau mai puţin ridicate, formînd cu axul unghiuri de ramificare relativ mici
(35—55°). Cu timpul, părţile lor periferice se apleacă uşor, fără însă să provoace răsfi­
rarea pronunţată a coroanei.
Ramurile de rod — numeroase, reprezentate prin buohete de mai şi ramuri mijlocii,
iar în condiţii foarte favorabile şi prin ramuri lungi, subţiri, glabre, cu scoarţa de culoare
roşiatică, acoperită cu o pojghiţă fină cenuşie.
Lăstarii — lungi, subţiri, glabri, cu scoarţa de culoare verde, iar pe partea însorită
roşiatică.
Mugurii vegetativi — mici, scurt-conici, cu vîrful apropiat de ramură, aşezaţi pe
pernuţe proeminente, de culoare roşiatică.
Mugurii floriferi — destul de mari, ovoconici, ou vîrful ascuţit, bombaţi, grupaţi
cîte 1—2 la baza frunzelor.
Frunzele — mici sau mijlocii, eliptice sau obovate, cu lăţimea maximă situată
în treimea superioară, simetrice sau asimetrice, cu vîrful acut, baza îngustată şi marginile
serate. Limbul slab rugos, foarte puţin pubescent, mat, de culoare verde-normal pe faţa
superioară. Peţiolul scurt, de circa 10 mm, de grosime mijlocie, de culoare roşiatică, fin
PLANŞA XXIII

Vinete româneşti
VINETE ROMANEŞTI 199

pubescent, cu 1—2 glande nectarifere, rotunde, de culoare cenuşie, situate către baza
Umbului.
Florile — de mărime mijlocie, cu petalele albe-verzui, mult alungite, ou marginile
ondulate, depărtate la bază.

Fig. 48. — Vinete româneşti.

Mărimea — foarte variabilă, în funcţie de tipul prin care este reprezentat soiul ;
în majoritate este mijlocie, avînd H = 45—60 mm, D = 30—35 mm, d = 25—28 m m ;
greutatea de 35 —40 g.
Forma — elipsoidală sau ovoid-alungită, turtită lateral şi de regulă simetrică ;
brazda ventrală foarte redusă, însă mai vizibilă spre vîrf (pl. X X I I I ) .
Culoarea — vînătă-încnis, cîteodată aproape neagră, uniformă, foarte puternic
brumată, cu o brumă albăstruie-albicioasă. După ce se şterge bruma, pe toată suprafaţa
fructului se observă numeroase puncte rotunde, foarte mici, de culoare cafenie.
200 S O I U R I DE P R U N R A I O N A T E Ş I D E V A L O A R E M A I M A R E

Pedunoulul — mijlociu, de 15—16 mm lungime, subţire şi de culoare verde, slab


lemnificat.
Punctul stilar — mijlociu, de culoare ruginie-cenuşie, situat ventral, pe linia de
contur a fructului.
Pieliţa — mată, subţire, insă foarte elastică ; se dezlipeşte destul de uşor cînd
fructul este bine copt.
Pulpa — galbenă-verzuie, apoi galbenă-roşiatică, semitare, nn se mălăieţează, sufi­
cient de suculentă, fără a fi zemoasă, dulce, plăcut acidulată, cu o nuanţă taninoasă foarte
fină; nn este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu, elipsoidal oval-alungit, turtit lateral, cu şanţul dorsal adine
şi creasta ventrală puţin evidentă.
Maturitatea — de la mijlocul lunii septembrie pînă la sfîrşitul Ini octombrie.

RECOMANDĂRI. Datorită importanţei sale economice, soiul Vinete româneşti se


recomandă a fi ameliorat sub raportul rezistenţei la secetă şi la boala petelor roşii. Se reco­
mandă de asemenea selecţia clonală a celor mai bune tipuri, mai ales sub raportul mărimii
fructului. î n sortimentele de microraionare este prevăzut în toate regiunile administra­
tive ale ţării, afară de Argeş, Bucureşti, Dobrogea şi Iaşi.

T Ă M Î I O A S E DE BISTRIŢA
Soiul Tămîioase de Bistriţa, după toate probabilităţile, este o mutaţie a prunului de
Bistriţa, apărută şi înmulţită în Transilvania, în plantaţii unde îl găsim deocamdată puţin
răspîndit. Se deosebeşte de prunul de Bistriţa prin aroma specifică de tămîios a fructelor.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина сентября-конец октября.


Старый отечественный сорт, от которого происходит целый ряд различных типов.
В Румынии распространен во всех плодоводческих районах, а также и во всех
соседних странах, за исключением ПНР.
Дерево — средней силы роста, неприхотливое к почве и климату, морозоустой­
чивое и довольно устойчивое к засухе, но сравнительно малоустойчивое к некото­
рым болезням и вредителям Polistygma rubrum, Capnodium salicinum, и Eule-
canium corni. Плодоносит не ежегодно и умеренно, редко — обильно.
Плод — в основном средней величины, эллипсоидальный или продолговато-
яйцевидный, обычно симметрический, темно-синего цвета, иногда Почти черный, обиль­
но покрыт беловато-синим восковым налетом. Мякоть красновато-желтая, полутвер­
дая, довольно сочная, сладкая, с приятными кислотностью и терпкостью, не при­
стает к косточке.
Сорт Вынэт ромынеск является одним ив лучших сортов слив. Его плоды
очень ценятся как для потребления в свежем виде, так и для промышленной перера­
ботки; сохраняются легко 2—3 недели.
Сорт Тэмыйос де Бистрица, считающийся мутацией этого сорта и происходящий
ив Трансильвании, отличается прекрасным мускатным ароматом своих плодов, которые
весьма ценятся для потребления в свежем виде.
VINETE ROMANEŞTI 201

RÉSUMÉ

Maturité — mi-septembre — fin-octobre.


Ancienne variété autochtone, ayant plusieurs types répandus dans toutes les
régions fruitières de la Roumanie, de même que dans les pays limitrophes, sauf la
Pologne.
Arbre — de vigueur moyenne, non exigeant quant au sol et au climat, résistant
au froid, assez résistant à la sécheresse, relativement peu résistant à certaines mala­
dies et insectes Polystygma rubrum, Capnodium salicinum et Eulecanium oorni. Récolte
irrégulière, modérée, rarement abondante.
Fruit — généralement moyen, ellipsoïdal ou ovoïde allongé, d'habitude symé­
trique. Peau d'un bleu intense, parfois presque noire, abondamment pruinée bleuâtre
blanchâtre. Chair d'un jaune rougeâtre, mi-ferme, assez juteuse, sucrée, agréablement
acidulée, finement astringente, non adhérente au noyau.
C'est une des meilleures variétés de prunes de table, dont les fruits sont très recher­
chés par les fabriques de conserves, en présentant aussi l'avantage d'une conservation
jusqu'à deux et même trois semaines.
Tămîios de Bistriţa, présumée une mutation de la variété de Bistriţa, originaire
de la Transylvanie ; fruits à arôme musqué, agréable, qui augmente beaucoup leur valeur
comme fruits de table.

BSTRACT

Maturity − mid-September − late October.


Former native variety, with several popular types in all fruit growing regions of
Romania, as well as in neighboring countries, except Poland.
Tree − medium vigor, not particular about soil and climate, resistant to cold, fairly
drought resistant, relatively resistant to disease and insects Polystygma rubrum,
Capnodium salicinum and Eulecanium corni. Harvest irregular, moderate, rarely abundant.
Fruit − generally middle elongated ellipsoidal or ovoid, usually symmetrical. Skin
deep blue, sometimes almost black, bluish-white bloom plenty. Pulp of a reddish-yellow,
semi-firm, somewhat juicy, sweet, pleasantly tart, astringent fine, non-adherent to the
nucleus.
One of the best varieties of plums, the fruits are much sought after by canneries,
presenting the advantage of preservation up to two and even three weeks.
Tămîios de Bistriţa, presumably a mutation of the variety of Bistriţa, native of
Transylvania; musky fruit-flavored, pleasant, greatly increasing their value as table fruit.
GRASE ROMÂNEŞTI

Sinonime : mag. Eomân Köverszilva.


rom. Goldane, Goldane negre, Tuleu rotund, Prune româneşti.

Origine. Soi autohton vechi, a cărui provenienţă nu se cunoaşte precis.

Răspîndire. Soiul Grase româneşti este foarte mult răspîndit în regiunea subcarpa­
tică meridională, mai ales in regiunea Argeş, unde se întîlnesc diferite tipuri, unele cunoscute
sub alte denumiri, cum sînt, de exemplu Boambe de Leordeni. Se mai cultivă mult în
partea de est a regiunii Ploieşti, pînă în valea Buzăului. începînd de la cotitura Carpaţilor
spre Moldova, se întîlneşte mai rar, iar în centrul şi nordul Moldovei frecvenţa lui creşte,
de data aceasta sub denumirea de Prune româneşti, Goldane sau Goldane negre, care, dato­
rită condiţiilor deosebite în care se cultivă de sute de ani, au căpătat mici caractere distincte.

CARACTERISTICA SOIULUI

Atît în pepinieră, cît şi în livadă, pomul creşte viguros sau foarte viguros. Trăieşte
în medie 40 de ani, iar în condiţii bune de cultură atinge vîrsta de 60 de ani. Este foarte
rezistent la ger şi umiditate, ceea ce face posibilă cultura lui p e orice sol în regiunea dealu­
rilor, unde creşte aproape semisălbatio, pe locuri bătătorite, pe fineţe şi păşuni, pe haturi
în rîpi şi în sate, servind adesea drept stîlpi de gard viu. Pe de altă parte, prunul românesc
este foarte sensibil la secetă şi la căldura excesivă. De aceea, cultura lui nu trebuie să depă­
şească zona de silvostepă şi cu atît mai mult cea de stepă ; cu toate acestea pomul rezistă
şi produce în condiţi in care multe soiuri pier c a totul. Este destul de rezistent la atacurile
bolilor şi dăunătorilor, cu excepţia anilor ploioşi, cînd este atacat de Monilinia.
înfloreşte abundent la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă
durează 4—5 zile.
Este un soi parţial autosteril, iar ca polenizatori se recomandă soiurile Agen, Anna
Späth, Kirke, Nectarina roşie.
Intră pe rod la 4—5 ani de la plantare şi este foarte productiv, puţind da 50—60 kg
de fructe anual, iar unii pomi izolaţi pînă la 200 k g de fructe. î n condiţii de agrotehnică
inferioară, produce insuficient şi neregulat.
Fructele se ţin foarte bine pe pom, ceea ce permite întîrzierea recoltatului, pînă la
căderea brumelor sau chiar a primei zăpezi. Sînt dintre cele mai dulci prune, cu un conţi­
nut de zahăr pînă la 15,5°/ , cum a fost cazul cu Staţiunea experimentală Istriţa în anul 1954,
0
PLANŞA XXIV

Grase româneşti
VINETE ROMANEŞTI 203

cînd aciditatea a fost de 0,68%, iar raportul dintre zahăr şi acizi de 23,26. Această bogăţie
în zahăr constituie motivul pentru care poporul a consacrat soiul acesta producţiei de ţuică
ca soiul cu cel mai mare randament. Pulpa fiind aderentă la sîmbure, foarte suculentă şi
foarte dulce, face ca prunele grase să nu fie apreciate ca fructe de masă decît în anii cînd
nu sînt alte soiuri de prune, dar şi atunci în cantităţi mici. Valorificarea lor se face
aproape exclusiv prin transformarea în ţuică ; numai o parte se folosesc la prepararea
magiunului sau pentru uscat.
Calităţi : vigoarea pomului, rezistenţa la ger şi umiditate, conţinutul b o g a t în
zahăr al fructului, precum şi coacerea foarte tîrzie şi prelungită, ceea ce permite prelun­
girea sezonului de valorificare.
Defecte : slaba rezistenţă a pomului la secetă şi vînt, aderenţa pulpei la sîmbure şi
gustul nearmonios.

POMUL

î n pepinieră, pomul formează în cîmpul I I I ramuri pînă la 120 cm lungime, de grosime


mijlocie, fără sau cu foarte puţine ramuri anticipate. Unghiurile de ramificare sînt mici
(35 —45°), din care cauză coroana are forma strînsă. Culoarea scoarţei ramurilor este cenuşie-
murdar, iar spre vîrf mov-cenuşie. î n livadă creşte înalt pînă la 6,5—7 m şi formează
trunchi sănătos, atingînd grosimea de 20—30 c m , drept sau puţin arcuit, nu perfect
rotund, cu scoarţa de culoare maronie-negricioasă şi cu puţine crăpături, sub formă de
dungi late.
Coroana — elipsoidală, destul de deasă, atingînd înălţimea de 5,5 m, cu diametrul
de 5 m, situat mai sus de linia de mijloc (fig. 49).
Bamurile de schelet — drepte, puternice, crescute sub unghiuri de ramificare relativ
mici (35—55°), iar cele de ordinul I I şi I I I în poziţie apropiată de orizontală.
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii ; sînt lungi
şi subţiri, relativ flexibile, cu scoarţa de culoare cenuşie-închis.
Lăstarii — lungi, groşi, cu scoarţa de culoare brună-verzuie, pubescenţi, cu foarte
multe lenticele bine vizibile.
Mugurii vegetativi — mici, relativ scurt ascuţiţi.
Mugurii floriferi — mijlocii şi mai bombaţi la mijloc.
Frunzele — de pe lăstari sînt mari, avînd pînă la 90—95 mm langime şi 40—50 mm
lăţime, iar cele din rozetă sînt de mărime mijlocie sau mică, eliptic-alungite sau obovate,
simetrice, cu vîrful acut sau acuminat, baza îngustată şi marginile mărunt crenate. Limbul
uşor gofrat, de culoare verde-închis lucios pe faţa superioară. Peţiolul de 20 —25 mm lun­
gime, foarte fin pubescent.
Florile — mari, cu sepalele de mărime mijlocie, în formă de cupe şi cu petalele mari
late, de culoare albă curat, petrecîndu-se parţial una peste alta. Staminele 28—32, de
lungime egală cu a stilului.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, uneori mare, avînd în medie H = 33 —35 mm, D = 32 —33 mm,
d = 31—32 mm ; greutatea de 30—35 g şi chiar mai mult.
204 SOIURI DE PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Forma — sferică, mai rar puţin elipsoidală, cu brazda ventrală slab pronunţată
(pl. X X I V ) .
Culoarea — mov-închis, aproape neagră, uniformă pe toată suprafaţa fructului, cu
excepţia zonei pedunculului, care rămîne mai deschisă. Spre baza fructului se observă nu-

Fig. 49. — Grase româneşti.

meroase crăpături fine sau linii curbe ruginii. Pe toată suprafaţa, fructul este acoperit cu
pruină albăstruie-albicioasă.
Pedunculul — de 18—20 m m lungime, de grosime mijlocie, semilemnficat, fin
pubescent, foarte bine prins de fruct şi ramură, astfel încît fructul nu se scutură nici pe
timp de secetă.
Cavitatea pedunculară — inexistentă.
Punctul stilar — mic, de culoare cenuşie-gălbuie, situat pe un mic platou sau într-o
adîncitură foarte uşoară sau pe conturul fructului.
Pieliţa — subţire, întinsă bine pe fruct şi lipită de pulpă, fără luciu, este insuficient de
elastică, astfel încît la scuturarea fructelor crapă uşor cînd fructul se loveşte de pămînt.
GRASE ROMÂNEŞTI 205

Pulpa — verzuie-gălbuie, cîteodată galbenă-roşiatică, ou vinişoare albe dispuse ne­


regulat, oarecum străvezie. Este consistentă, iar cu timpul devine moale şi din ce în ce mai
suculentă. Cu toate acestea nu are un aspect apos, întrucît sucul fructului conţine mult
zahăr, ceea ce dă pulpei un aspect gras, de unde şi denumirea soiului. Este dulce sau foarte
dulce, insuficient de acidulată, lipsită de aromă, cu gust mediocru; este puternic ade­
rentă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie, avînd în medie 19 x 13 x 9 mm, elipsoidal, asi­
metric din cauza Unor convexităţi mai pronunţate pe partea ventrală spre peduncul, iar
pe cea dorsală spre vîrf, cu baza şi vîrful acut cu creasta ventrală redusă şi c u şanţul dorsal
adine. Suprafaţa este aproape netedă, de culoare gălbuie-deschis.
Maturitatea — în a doua jumătate a lunii septembrie, prelungindu-se (după regiuni)
pînă în primele zile ale lunii noiembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Grase româneşti se recomandă pentrugrădinile de lingă case,


din zona dealurilor înalte şi mijlocii. De asemenea merită să fie încercat în această zonă
ca portaltoi pentru alte soiuri. în sortimentele de microraionare este prevăzut în regiunile
Argeş, Bacău şi Ploieşti.
Tipul de prune Grase cultivat în Moldova sub denumirea'de Goldane se deosebeşte
de cel din Muntenia prin dimensiunile mai mici ale fructelor şi culoarea mai neuniformă,
cu pruină mai puţină şi pe alocuri ştearsă.
Tipul denumit Boambe de beordern se caracterizează prin frunza obovată cu peţiol
scurt şi prin epoca mai timpurie de coacere a fructului (1—10 septembrie).

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина сентября и весь октябрь.


Очень старый румынский сорт, распространенный в южном Прикарпатье, в осо­
бенности в Арджешской области.
Дерево — сильнорослое или очень сильнорослое, долговечное, неприхотливое в
отношении почвы, морозоустойчивое и устойчивое к излишней влажности, болез­
ням и вредителям, но неустойчивое к Monilinia, страдает от засухи и сильной жары;
плодоносить начинает на 4—5 году жизни и дает ежегодные и обильные урожаи.
Плод — средней величины или крупный, шаровидный, слегка удлиненный, тем­
но-фиолетового, почти черного цвета, покрытый серым восковым налетом; мякоть
желтовато-зеленая, мягкая, очень сочная, сладкая, с недостаточной кислотностью,
неароматная, сильно пристающая к косточке.
Плоды посредственного качества и используются преимущественно в производ­
стве „пуйки".

BÉSUMÉ
Maturité — deuxième quinzaine de septembre — octobre.
Variété autochtone, très ancienne, répandue dans la Bégion d'Argeş.
Arbre — vigoureux ou très vigoureux, longévif, non exigeant quant au sol, résistant
aux gelées d'hiver et à l'humidité, aux maladies et aux insectes, mais sensible à Mo­
nilinia et sensible à la sécheresse et aux grandes chaleurs. Commence à fructifier à 4 — 5
ans, produit régulièrement et abondamment.
Fruit — moyen ou gros, globuleux, légèrement allongé, d'un violet foncé presque
noir, pruiné gris cendré. Chair verdâtre jaunâtre, tendre, très juteuse, sucrée, insuffisam­
ment acidulée, sans arôme, fortement adhérente au noyau.
Les fruits, de qualité médiocre, sont utilisés presque exclusivement dans la distillerie.
205a
ABSTRACT

Maturity − the second fortnight of September to October.


Native variety, very old, widespread in the Region of Argeş.
Tree − strong or very strong, long-lived, non-demanding as to soil, frost-resistant
winter and humidity, disease and insects, but susceptible to Monilinia and susceptible to
drought and heat waves. Begin to fruit at 4-5 years, regularly and abundantly.
Fruit − medium or large, globular, slightly elongated, with a dark purple, almost
black, ash gray bloom. Pulp greenish yellow, tender, very juicy, sweet, tangy insufficiently
without flavor, strongly adherent to the nucleus.
The fruits of poor quality and are used almost exclusively in the distillery.
ANNA S P Ä T H

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi obţinut la pepinierele S p ä t h , din Ketzin, lingă Berlin in anul 1860
şi pus in comerţ in 1874.

Răspîndire. Astăzi este răspîndit în toată lumea.


î n ţara noastră s-a răspîndit mult în ultimele 3 —4 decenii, datorită calităţilor excep­
ţionale ale pomului, în ceea ce priveşte vigoarea sănătatea şi productivitatea, şi ale fructu­
lui, în ceea ce priveşte mărimea, frumuseştea, rezistenţa la transport şi tardivitatea coacerii.
î n zona dealurilor joase şi mai ales la şes, soiul Anna Späth a dat rezultate atît de
bune, încît proporţia în care se cultivă este în continuă creştere.

CARACTERISTICA SOIULUI

î n pepinieră pomul creşte relativ viguros, rărnînînd însă în urma soiurilor Agen,
Vinete româneşti şi a altor soiuri. î n livadă este destul de viguros şi se menţine astfel multă
vreme. Se pretează pentru formarea coroanei după sistemul etajat rărit, leader modificat
san mixt şi nu cere tăieri de fructificare detaliate. Prezintă o afinitate foarte bună pentru cor­
coduş, pe care este cultivat cu succes. Produce pînă lavîrsta de 30—35 de ani; astfel, la
Staţiunea experimentală Istriţa pomii se prezintă, la vîrsta de 27 de ani, perfect sănătoşi
şi în plină stare de rodire, iar în condiţiile de pe valea Oltului (Drăgăşani) pomii rodesc
abundent, fiind în vîrstă de 34 de ani. Este nu soi puţin pretenţios faţă de sol şi climă ;
preferă regiunile de dealuri joase şi de şes, bine însorite şi calde. Cultivat pe podzoluri
nelucrate, înţelenite, compacte şi impermeabile, dă fructe mici şi de calitate inferioară.
Cultivat însă pe soluri revene, uşoare şi bogate, produce mult şi regulat, fructele fiind de
bună calitate. Este rezistent la ger şi relativ rezistent la secetă, suficient de rezistent la
boli şi mai puţin la unii dăunători. î n regiunile umede şi în anii ploioşi este totuşi atacat
de Monilinia cinerea.
înfloreşte la sfîrşitul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă este de
lungă durată. Este parţial autofertil ; ca polenizatori pentru acest soi se recomandă soiu­
rile Agen, Izium Eric, Kirke, Nectarina roşie, Ou galben, Eenclod Althan, Benclod verde,
Victoria, Vinete de Italia, Vinete româneşti, Washington.
Intră pe rod la 5—6 ani de la plantare, produclnd mult sau foarte mult şi regulat,
înfloreşte şi leagă fructe foarte abundent. Producţia medie la un p o m în plină rodire ajunge
la 100 kg, iar producţia maximă depăşeşte 150 kg, ajunglnd la 200 kg de fructe anual.
PLANŞA XXV

Anna Späth
A N N A SPÄTH 207

Fructele sînt de calitate superioară sub raportul mărimii, culorii şi neaderenţei


pulpei la sîmbure ; uneori lasă de dorit în ceea ce priveşte aciditatea, aroma şi conţinutul
in zahăr. Cu toate acestea, în regiunile calde şi în anii bogaţi în căldură solară conţinutul
în zahăr creşte pînă la 12—13%. Astfel la Staţiunea experimentală Istriţa, în anul 1953,
conţinutul în zahăr a fost de 11,92% şi cel în acizi de 0,73%, pe cînd la Bucureşti, în anul
1954, a fost de 9,22%, respectiv 0,78%. Valoarea energetică în calorii a prunelor Anna
Späth a fost în primul caz de 73,56.
Pe pom fructele se ţin bine, de aceea pot fi culese odată sau în două reprize ; rezistă
foarte bine la transport, iar păstrarea lor poate dura pînă la o lună. Se folosesc atît pentru
consum în stare proaspătă, cît şi ca materie primă pentru industrializare. Experienţele
făcute în anul 1959 la Staţiunea experimentală Voineşti au arătat că prunele uscate din
soiul Anna Späth au depăşit toate aşteptările, fiind un produs excelent.
Calităţi : vigoarea, rezistenţa şi productivitatea mare ; fructele mari, frumoase şi
destul de gustoase, cu pulpa neaderentă la sîmbure.
Defecte : insuficienţa acidităţii, aromei şi dulceţii fructelor în anii ploioşi şi reci.

POMUL

Pomul, în pepinieră, rămîne în urma altor soiuri din cauză că mugurii, în cîmpul I I ,
pornesc neuniform şi cu mare întârziere, iar altoii cresc în reprize c u stagnări. Cu toate acestea,
pomul formează ramuri pînă la 120 —130 cm, drepte, destul de groase şi cu pernuţele muguri­
lor foarte proeminente, caracteristice, fără ramuri anticipate. Unghiurile de ramificare osci­
lează între 40 şi 80°, iar culoarea ramurilor e castanie, acoperită cu o pojghiţă cenuşie. In
livadă înălţimea medie a pomului este de 5 —5,5 m. Trunchiul este perfect rotund, cu dia­
metrul de 20—30 cm, cu scoarţa cenuşie spre sud şi cenuşie cu roşu-transparent spre nord,
netedă, prezentînd rare şi scurte crăpături longitudinale şi transversale.
Coroana — invers piramidală, cu diametrul de 4—5 m (fig. 50).
Ramurile de schelet — destul de lungi, puternice şi ridicate, cu scoarţa netedă,
lucioasă, de culoare cenuşie-uniform.
Ramurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii, relativ
scurte şi groase, cu scoarţa de culoare cenuşie-cafenie, îmhrăcînd bine scheletul ; cele tinere
sînt parţial şi foarte fin pubescente, cu scoarţa de culoare gălbuie sau mov-roşiatică. Pre­
zintă îngroşări pronunţate la pernuţele mugurilor, mai ales la vîrful ramurilor de 2 şi 3 ani
şi în punctele de ramificare.
Lăstarii — lungi sau foarte lungi (37 —45 cm), de grosime mijlocie, cu scoarţa de
culoare verde pe partea umbrită şi roşiatică cu nuanţă violacee pe cea însorită, fin pubes-
cenţi.
Mugurii vegetativi — mici, mai rar mijlocii, scurţi, conici, turtiţi la bază, cu vîrful
slab desprins sau lipit de ramură aşezaţi pe pernuţe mici, însă proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii sau destul de mari, cu vîrful alungit şi ascuţit, strangu­
laţi la bază, de culoare brună-roşiatică.
Frunzele — mari, avînd în medie 110 mm lungime şi 50 m m lăţime, ovat-alungite,
cu vîrful acuminat, baza alungită, iar marginile mărunt serate sau crenate. Faţa superioară
prezintă perişori rari şi scurţi, iar cea inferioară perişori lînoşi. Peţiolul lung de 12—15 mm,
destul de gros şi pubescent.
208 SOIURI DE PRUN RAIONATE Si DE VALOARE MAI MARE

Florile — mari, însă rare, cu petalele lungi sau foarte lungi, adesea cu marginile ondu­
late, de culoare albă-verzuie. Sepalele lung-ascuţite ; etaminele în număr de 20—26 cu
1—3 m m mai scurte decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte mare, avînd în medie H = 48 mm, D = 46 mm şi d


41,5 m m ; greutatea de 35—40 g, atingînd 60 g.

Fig. 50. — Anna Späth.

Forma — globuloasă-alungită sau globuloasă, cu tendinţa de dedublare la vîrf ;


brazda ventrală este largă şi din ce în ce mai vizibilă pe măsura înaintării spre vîrf ( p l . X X V ) .
Culoarea — vînătă-roşiatică, mai mult sau mai puţin uniformă pe toată suprafaţa
fructului, trecînd în roşie-negricioasă sau vînătă-negricioasă pe partea dinspre soare. Pruina
este de culoare albastră-desohis, de grosime mijlocie, iar prin ea apar figuri fine, ruginii
sau puncte de culoare maro.
Pedunculul — mijlociu spre lung, relativ subţire, glabra şi de culoare verde, însă
lemnifioat.
ANNA SPÄTH 209

Cavitatea pedunoulară — largă şi puţin adineă.


Punctul stilar — mare, cenuşiu, aşezat pe un platou sau într-o mică adîncitură, care
reprezintă prelungirea brazdei ventrale.
Pieliţa — relativ groasă şi aderentă la pulpă, putîndu-se trage numai la fructele
bine coapte.
Pulpa — galbenă-verzuie sau galbenă-aurie, suculentă, consistentă la fructele in­
complet coapte ; la fructele bine coapte devine moale, cu insuficientă aciditate, dulceaţă
şi aromă; nu este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie (20 x 15 x 9 mm), gros, de formă elipsoidală, cu
şanţul dorsal vizibil, cu crestele ventrale destul de proeminente. Culoarea sîmburelui ca-
fenie-deschis, iar suprafaţa alveolată.
Maturitatea — mijlocul lunii septembrie, pînă la sfîrşitul lui octombrie.

RECOMANDĂRI. Datorită calităţilor sale, soiul Anna Späth este raionat în toate
regiunile c u cUmat mai cald. Se mai recomandă şi pentru grădinile de lingă case.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина сентября — конец октября.


Германский сорт, распространен во всех плодоводческих странах, в том числе
в Румынии.
Дерево — довольно сильнорослое, малотребовательное к почве и климату, устой­
чивое к морозам и сравнительно устойчивое к засухе, довольно устойчивое к некоторым
болезням, но Неустойчивое к Monilinia cinerea и менее устойчивое к вредителям. Плодо­
носит обильно или даже очень обильно и ежегодно.
Плод — крупный или очень крупный, продолговато-округлый или шаровидный,
с широким брюшным швом, красновато-синего цвета, на солнечной стороне переходит
в черновато-красный или черновато-синий, с бледно-синеватым восковым налетом.
Мякоть зеленовато-желтая или желтовато-золотистая, сочная, полуплотная, при полной
зрелости становится рыхлой; высокого качества, не пристает к косточке.
Плоды очень хорошо переносят перевозку и могут сохраняться до одного месяца.
Используются как в свежем виде, так и для промышленной переработки.

RÉSUMÉ

Maturité — mi-septembre — fin d'octobre.


Variété d'origine allemande, répandue dans tous les pays fruitiers, y compris la
Roumanie.
Arbre — assez vigoureux, peu exigeant quant au sol et au climat, résistant au
froid et relativement résistant à la sécheresse, suffisamment résistant à certaines maladies,
sensible à Monilinia cinerea, moins résistant aux insectes. Récolte régulière, abon-
dante, même très abondante.
Fruit — gros ou très gros, globuleux allongé ou globuleux, à sillon large, d'un bleu
rougeâtre, passant du côté au soleil à un rouge noirâtre ou bleu noirâtre, pruiné bleu pâle.
Chair d'un jaune verdâtre ou jaune d'or, mi-ferme, juteuse, devenant plus ou moins blette
à complète maturité, de très bonne qualité, non adhérente au noyau.
Les fruits résistent au transport et se conservent 3 à 4 semaines depuis la cueil-
lette ; ils sont recherchés comme fruits de table, de même que par les fabriques de con-
serves.
11 - c. 4570
209a
ABSTRACT

Maturity − mid-September − late October.


Variety of German origin, popular in every country fruit, including Romania.
Tree − fairly vigorous, undemanding as to soil and climate, resistant to cold and
relatively drought resistant, sufficiently resistant to certain diseases, Monilinia cinerea
sensitive and less resistant to insects. Regular harvest, abundant, even very abundant.
Fruit − large or very large, globular or elongated, globular to furrow broad, reddish
blue, from the side in the sun a dark red or blackish blue, pale blue bloom. Pulp greenish-
yellow or golden yellow, semi-firm, juicy, overripe becoming more or less fully ripe, very
good quality, non-adherent to the nucleus.
The fruits are resistant to transport and retain 3-4 weeks from harvest and are
sought after as dessert fruit, as well as by the canneries.
BOSNIACE

Sinonime : rom. D e Bosnia.


mag. Boszniai szilva.

Origine. Soi vechi, a cărui provenienţă nu se cunoaşte exact. Este o formă amelio­
rată a prunului Vînăt (Prunus domestica), obţinută probabil in Bosnia prin selecţie populară.

Răspîndire. Este foarte mult cultivat in Bosnia ( R . S. Ê. Iugoslavia), unde con­


stituie baza industriei de prune uscate, cunoscută în toată lumea.
î n ţara noastră este mai des întîlnit în vestul ţăruşi mai puţin în celelalte regiuni.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte foarte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă, are aspect sănătos
şi trăieşte destul de mult. Creşte pe rădăcini proprii, însă dă rezultate foarte bune fiind
altoit pe corcoduş. N u este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă, este destul de
rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi unii dăunători,
însă scoarţa trunchiului şi a ramurilor groase suferă de arsurile do iarnă şi se mortifică
pe o suprafaţă mare.
înfloreşte spre sfîrşitul epocii de înflorire a prunului iar perioada respectivă durează
4—5 zile.
Este un soi autosteril, iar ca polenizatori se recomandă soiurile Anna Späth, Bor­
sum, Grase româneşti, Benclod violet, Wilhelmina Späth.
Intră pe rod tîrziu, la 6—7 ani de la plantare, şi produce puţin şi neregulat; în
condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa, a dat o producţie medie p e 10 ani de
4,8 kg de prune pe p o m .
î n stare proaspătă fructele nu au calităţi deosebite, prezentînd adesea un conţinut
insuficient în acizi şi unul foarte ridicat în zahăr. Astfel în anul 1954, la Staţiunea expe­
rimentală Istriţa, acest conţinut a fost de 0,49%, respectiv 12,20%. Ca fructe uscate,
prezintă calităţi superioare, fiind greu rivalizate sub acest raport. Se ţin bine pe p o m ,
suportă transportul şi se păstrează uşor 2—3 săptămîni.
Calităţi : vigoarea şi rusticitatea pomului, precum şi calitatea superioară a fruc­
telor pentru uscat.
Defecte : productivitatea mică şi neregulată a pomului, preoum şi slaba rezistenţă
a scoarţei la arsurile de iarnă.
BOSNIACE 211

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m şi formează trunchi gros, puternic răsucit, cu


scoarţa de culoare cenuşie-deschis, cu numeroase crăpături largi.
Coroana — la început elipsoidală sau invers-piramidală, mai tîrziu devine globu­
loasă, semicompactă (fig. 51).

Fig. 51. — Bosniace.

Bamurile de schelet — foarteTlungi, groase drepte, ridicate, formează cu axul un­


ghiuri de ramificare de"35— 45° ; scoarţa este netedă, de culoare cenuşie-închis, cu lenti­
cele mari, alungite, aşezate transversal.
Bamurile de rod — destul de numeroase, reprezentate prin buchete de mai scurte
şi groase, uniform repartizate şi prin ramuri mijlocii puternic pubescente, cu scoarţa
de culoare oafenie-verzuie, nuanţată în roşiatic-închis pe părţile însorite.
Lăstarii — scurţi, groşi, pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde pe partea um­
brită şi cenuşie-roşiatică pe cea însorită.
212 S O I U R I D E P R U N R A I O N A T E SI D E V A L O A R E M A I M A R E

Mugurii vegetativi — mici eau foarte mici, ovoconici, lipiţi de ramură, aşezaţi
pe permite slab proeminente.
Mugurii floriferi — mici, ovoizi, bombaţi, cu vîrful slab ascuţit de culoare cafenie-
roşcată.
Frunzele — mijlocii, cele de pe lăstari avînd în [medie 85 mm^lungime şi 53 m m
lăţime, iar cele din rozetă 60 m m lungime şi 35 m m lăţime, obovate, cu vîrful acut, baza
îngustată şi marginile crenate spre vîrf şi serate spre bază. Peţiolul relativ scurt, de
15—16 m m lungime, drept, pubescent, de culoare verde-gălbuie pe partea inferioară
şi roşiatică pe cea superioară, prevăzut cu 2—3 glande nectarifere, mici roşietice.
Florile — mari, cu sepalele relativ mici, în formă de cupe, cu vîrful ascuţit şi cu
petalele albe, slab-verzui, în formă de cupe elipsoidale; staminele în număr de 18—20,
mai scurte cu 1 m m decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare, avînd H = 42—48 mm, D = 36—40 mm, d =


34—38 m m ; greutatea de 35—40 g.

Fig. 52. — Bosniace.

Forma — ovoidă, asimetrică, cu o c u r b u r ă pronunţată a ï i n i e f ventrale, formînd


în apropierea pedunculului un „piept de porumbel" şi cîteodată un rudiment de gît scurt
şi gros la bază ; brazda ventrală este largă şi superficială la mijloc, dar mai adâncă spre
vîrf (fig. 52).
Culoarea — vînătă-închis, nuanţată în m o v şi acoperită cu o brumă groasă, albăs-
truie-deschis.
Pedunculul — lung de 13 —15 mm, destul de gros, lemnificat, foarte bine prins de
fruct şi ramură. ţ>.
Cavitatea pedunculară — foarte mică, însă adlncă.
Punctul stilar — mic, de culoare brună-verzuie, aşezat excentric, puţin spre partea
dorsală.
BOSNIACE 213

Pieliţa — groasă, rezistentă ; la maturitatea completă se desprinde uşor de pulpă.


Pulpa — verde-gălbuie, mai tîrziu gălbuie-verzuie, străbătută de o reţea de nervuri ;
este compactă, crocantă, dulce, slab acidulată, foarte suculentă, cu gust nearmonios, nu
aderă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie, avînd în medie 26 x 13 x 8 mm, elipsoidal, cu
vîrful alungit uşor, iar baza ascuţită, cu crestele ventrale reduse şi şanţul dorsal destul
de adine; suprafaţa foarte slab alveolată, de culoare cafenie-roşcată.
Maturitatea — mijlocul lunii septembrie, pînă la mijlocul lunii octombrie.

RECOMANDĂRI. Fiind foarte slab productiv, nu poate fi recomandat pentru secto­


rul de producţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина сентября — середина октября.


Старый сорт, неизвестного происхождения. В Румынии распространен преиму­
щественно в западной части и в меньшей степени в остальных районах.
Дерево — очень сильного роста, долговечное, довольно устойчивое к морозам,
сравнительно устойчивое к засухе и устойчивое к некоторым болезням и вредителям,
но страдает от зимних ожогов; плодоносить начинает на 6—7 году жизни и дает нерегу­
лярные и низкие урожаи.
Плод — средней величины или крупный, яйцевидный, асимметричный, с высту­
пающим горбом на брюшной стороне, образующим вблизи плодоножки так называемую
„голубпнНуюгрудь", темно-синего цвета с фиолетовым оттенком, покрыт синеватым вос­
ковым нелетом; мякоть 8ЕЛЕНОВАТО-желтая, плотная, хрустящая, сладкая, со слабой
кислотностью, очень сочная, негармоничного вкуса, легко отделяется от косточки.
Плоды очень хорошего качества для сушки и для промышленной переработки.

RÉSUME

Maturité — mi-septembre — mi-octobre.


Ancienne variété d'origine inconnue. E n Roumanie répandue surtout dans
l'ouest du pays, moins dans les autres régions.
Arbre — très vigoureux, longévif, assez résistant au froid et relativement résistant
à la sécheresse, mais sensible aux brûlures d'hiver; résistant aux maladies et aux
insectes, â fructification assez tardive, récolte pauvre et irrégulière.
Fruit — moyen ou gros, ovoïde, asymétrique, ayant sur la partie ventrale une
courbure prononcée, laquelle forme tout près du pédoncule une espèce de «poitrine de
pigeon». Peau d'un violet intense, nuancé de mauve et recouverte de pruine bleuâtre.
Chair jaune verdâtre, ferme, croquante, sucrée, légèrement acidulée, très juteuse, à saveur
non agréable, non adhérente au noyau.
Les fruits, de très bonne qualité, sont utilisés surtout pour le séchage et l'industria-
lisation.
213a
ABSTRACT

Maturity − mid-September − mid-October.


Old variety of unknown origin. In Romania especially prevalent in western
countries, less in other regions.
Tree − very vigorous, long lived, relatively cold hardy and relatively drought
resistant, but susceptible to winter burn; resistant to diseases and insects, rather late
fruiting, harvesting poor and irregular.
Fruit − medium or large, ovoid, asymmetrical, with the ventral pronounced
curvature, which form the stalk close to a kind of "pigeon breast. Skin of a deep purple,
shades of purple and covered with bluish bloom. Pulp greenish yellow, firm, crisp, sweet,
slightly tart, very juicy, flavor not pleasant, non-adherent to the nucleus.
The fruit, of very good quality, are used primarily for drying and industrialization.
BORSUM

Sinonime : germ. Borsumer Zwetsche.

Origine. Soi de origine incertă.

Răsplndire. î n ţara noastră este relativ recent introdus şi se găseşte la începutul


răspîndirii sale ; deocamdată numai în plantaţiile experimentale.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare mijlocie, reuşeşte altoit pe corcoduş, nu este pretenţios faţă
de sol şi este rezistent la unele boli şi unii dăunători.
înfloreşte tîrziu şi este autosteril. Cei mai buni polenizatori ai săi sînt soiurile :
Anna Späth, Renclod Althan, Keciarina roşie, Yinete de Italia. înfloreşte simultan sau
puţin mai înainte de înfrunzire.
Intră pe rod la 4—6 ani şi rodeşte foarte abundent. Producţia medie pe anii 1956—
1960 a fost de 11030 kg/ha, depăşind martorul Anna Späth.
Fructele sînt destul de mari, bine colorate, foarte gustoase şi rezistente la transport,
Îndeplinind toate condiţiile unui soi pentru comerţ şi pentru prelucrare industrială. Se
coace foarte tîrziu, ceea ce contribuie şi mai mult la mărirea rezistenţei fructelor la transport
şi păstrare. Sînt slab rezistente la cădere.
Calităţi : rusticitatea şi productivitatea pomului, coacerea foarte tîrzie, rezistenţa
la transport şi păstrare a fructelor.
Defecte : slaba rezistenţă a fructelor la cădere.

POMUL

Pomul la vîrsta de 12 ani atinge înălţimea de 5 —5,5 m ; trunchiul este de grosime


mijlocie, cu scoarţa de culoare cenuşie, uniformă, cu puţine crăpături, bine cicatrizate.
Coroana — de 4—4,5 m înălţime şi de 6—6,5 m în diametru, sferic-turtită, rară
(fig. 53).
Ramurile de schelet — destul de lungi şi de groase, cu poziţie oblică, chiar aplecată,
formînd unghiuri de ramificare pînă la 85°, şi cu tendinţă de arcuire. Cele de ordinul I I au o
PLANŞA XXVI

Borsum
BORSUM 215

poziţie orizontală sau apropiată de aceasta. A x u l coroanei părăseşte verticala, de regulă,


după al 2-lea etaj. Scoarţa este de culoare cenuşie, cu lenticele aşezate transversal şi din ce
în ce mai mari pe măsura îngroşării ramurilor. Ramurile mai tinere au scoarţa de culoare
tot cenuşie, însă prin transparenţă apare şi culoarea castanie.
Ramurile de rod — reprezentate în special prin buchete de mai simple sau ramificate
şi prin ramuri mijlocii, lungi de 8—25 c m şi suficient de groase, garnisesc bogat scheletul ;

Fig. 53. - Borsum.

durata lor de viaţă nu depăşeşte 4—5 ani. O parte din ramurile de prelungire sînt de ase­
menea purtătoare de muguri floriferi axilari.
Lăstarii — de lungime mijlocie, subţiri, uşor geniculaţi, cu internodurile scurte,
slab pubescenţi cu scoarţa de culoare verde-deschis, cu nuanţă roşcată-cărămizie pe partea
însorită, cu lenticele mici, albe şi dese.
" Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, scurţi şi lăţiţi la bază, de culoare cafenie-
deschis, c u pernuţele bine dezvoltate.
Mugurii floriferi — mari, bombaţi şi ascuţiţi la vîrf, de culoare castanie-deschis.
Frunzele — de mărime mijlocie, avînd în medie lungimea de 85 m m şi lăţimea de
50 mm, de formă ovată sau ovat-alungită, cu vîrful acut, baza îngustată şi marginile cre­
nate. Limbul subţire, foarte slab gofrat, de culoare verde normal. Peţiolul lung de 20 —22
mm, de grosime mijlocie slab canaliculat, puţin înroşit, pubescent, cu glande nectarifere
aşezate la baza limbului.
216 SOIURI D E PRUN R A I O N A T E ŞI D E V A L O A R E M A I M A R E

Florile — de mărime mijlocie, cu petalele rare, alungite, perpendiculare faţă de


peduncul, de culoare albă-gălbuie. Staminele răsfrînte, stilul potrivit de lung, relativ sub­
ţire, la acelaşi nivel cu staminele.

FRUCTUL

Mărime — mijlocie sau supramijlocie, avînd H = 43—49 mm, D = 3 2 — 3 6 mm şi


d = 31—36 mm, greutatea de 25—30 g.
Forma — ovoidă, mai trasă spre peduncul, avînd diametrul maxim la jumătatea
fructului. Brazda ventrală este aproape ştearsă fiind marcată spre vîrf de o dungă de culoare
mai închisă (pl. X X V I ) .
Culoarea — vînătă-închis, trecînd spre negru, c u numeroase puncte foarte mici de
culoare ruginie-cafenie, fiind acoperită cu o brumă intensă albicioasă, cu o nuanţă albăs­
truie. Unele fructe au striuri fine şi longitudinale, în apropierea pedunculului, ca la prunele
Tuleu gras.
Pedunculul — lung de 22 —25 mm, de grosime mijlocie, de culoare cafenie-roşcată,
slab prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — inexistentă sau foarte slab marcată.
Pumvtul stilar — mic, de culoare cenuşie-cafenie, situat pe conturul fructului, la
capătul liniei care marchează brazda ventrală, sau pe un mic mamelon.
Pieliţa — destul de groasă şi bine lipită de pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, trecînd spre galben-portocaliu, iar spre sîmbure mai
albicioasă, străbătută de filamente roz, care pornesc de sub pieliţă către sîmbure, fără să
ajungă Ia acesta ; tare, consistentă, suculentă, dulce sau foarte dulce, cu aciditate plăcută,
relativ insuficientă la supracoacere. Gustul este cel al prunelor Vinete româneşti, faţă
de care totuşi cedează întrucîtva. Pulpa este neaderentă la sîmbure sau aderă parţial
numai la creasta ventrală.
Sîmburele — relativ mic (25—30 x 18—19 X 6—8 mm), reprezentînd 3,93% din
greutatea totală a fructului ; este de formă elipsoidal-alungită, trasă spre peduncul, turtit
lateral, cu creasta ventrală ştearsă, cu şanţul dorsal întrerupt. Suprafaţa este alveolată, de
culoare castanie-deschis. La unii sîmburi stratul alveolar se detaşează de creasta sîmburelui,
rămînînd prins pe partea interioară a pulpei, ceea ce constituie un defect neînsemnat.
Maturitatea — sfîrşitul lunii septembrie, prima jumătate a lunii octombrie.

RECOMANDĂRI. Ţinînd seama de calităţilesale, se propune ca soiul Borsum să


fie încercat în plantaţiile de concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец сентября — первая половина октября.


Сорт неизвестного происхождения недавно введений в Румынии, находится в
испытании.
Дерево — средней силы роста, нетребовательное к почве, частично устойчивое
к болезням и вредителям; вступает в пору плодоношения на 4—5 году жизни и дает
ежегодные, но умеренные урожаи.
B O R S U M 217

Плод — средней или вышесредней величины, яйцевидный, суженный к плодо­


ножке, темносиний, почти черный, с множеством мелких точек кофейно-ржавого цвета, по­
крыт беловатым восковым налетом; мякоть зеленовато-желтая, твердая, плотная, сочная,
сладкая, с приятной кислотностью, не пристает к косточке.
Плоды хорошего качества отличаются хорошей транспортабельностью и лежко-
стью, но легко опадают с дерева; пригодны преимущественно для промышленной пера-
работки.

RÉSUMÉ

Maturité — fin de septembre — première quinzaine d'octobre.


Variété d'origine inconnue, introduite récemment en Roumanie, où on la trouve
seulement dans les plantations expérimentales.
Arbre — de vigueur moyenne, non exigeant quant au sol, résistant à certaines
maladies et insectes ; fructification à 4—5 ans, récolte régulière mais modérée.
Fruit — moyen ou surmoyen, ovoïde, rétréci vers le pédoncule, d'un violet foncé
presque noir, abondamment et finement ponctué de rouille et recouvert de pruine blan-
châtre. Chair jaune verdâtre, ferme, dense, juteuse, sucrée, agréablement acidulée, non
adhérente au noyau.
Fruit de bonne qualité, qui supporte le transport, mais tombe facilement. D'une
conservation assez facile, il est apprécié surtout pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − end of September - the first half of October.


Variety of unknown origin, recently introduced in Romania, where it is found only
in the experimental plantations.
Tree − medium vigor, not exacting as to soil, resistant to diseases and insects,
fruiting at 4-5 years, but moderate regular harvest.
Fruit − above medium, ovoid, narrowed towards the stalk, a dark purple almost
black, finely and profusely dotted with rust and covered with whitish bloom. Pulp greenish
yellow, firm, dense, juicy, sweet and pleasantly acidic, non-adherent to the nucleus.
Fruit of good quality which supports the transport, but falls easily. In a fairly easy
storage, it is especially popular for industrialization.
SOIURI DE PRUN AUTOHTONE
ŞI STRĂINE DE MAI MICĂ IMPORTANŢĂ
T I M P U R I I DE ALBACH

Sinonime : germ. Albachs Frühzwetsche.

Origine. Soi relativ nou, de origine germană.

Răspîndirc. Este puţin răspîndit în cultură.


In ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte destul de viguros şi produce abundent în fiecare an.


Fructele sînt mari, frumos colorate, de calitate bună apreciate mai ales pentru con­
sumul în stare proaspătă, se ţin bine pe pom şi suportă uşor transportul.
Calităţi : producţiile mari şi regulate ale pomului, timpurietatea şi calitatea
bună a fructelor.
Defecte: nesemnalate.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m şi formează trunchi drept, destul de gros,


cu scoarţa de culoare brună-cenuşie, cu numeroase crăpături longitudinale, destul
de adinei.
Coroana — invers-piramidală, înaltă.
Bamurile de schelet — numeroase, lungi, groase, drepte, formează cu axul
unghiuri de 35°—40° ; scoarţa cenuşie-negricioasă, cu slabe nuanţe roşietice, cu cră­
pături longitudinale şi cu numeroase lenticele mici.
Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii, subţiri garnisite cu ramuri
buchet alungite.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, pubescenţi, cu scoarţa de culoare
verde-cenuşie pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici sau mijlocii, cu vîrful ascuţit, aşezaţi pe pernuţe
relativ mari.
Mugurii floriferi — mici, bombaţi, de culoare castanie roşiatică.
Frunzele — mijlocii sau mari, avînd 75—100 mm lungime şi 40—50 m m lă­
ţime, obovate, cu vîrful acut, baza alungită şi marginile serate. Limbul relativ
222 SOIURI D B PRUN AUTOHTONE ŞI STRĂINE (DE M A I MICA IMPORTANŢA

gros, uşor gofrat, pubescent pe faţa inferioară. Peţiolul de 15—23 m m lungime,


destul de gros, pubescent, cu două glande nectarifere, rotunde, de culoare gălbuie.
Florile — mijlocii sau mari, cu petalele albe-gălbui, ovat-alungite, depărtate la
bază ; sepalele mici, înguste, lungi, răsfrînte mult ; etaminele în număr de 20 — 25; mai
scurte decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare, avînd în medie H = 41 m m , D = 34 m m , d =


33 m m ; greutatea medie de 40 g.
Forma — ovoidă sau elipsoidă, asimetrică cu brazda ventrală slab marcată (fig. 54).
Culoarea — vînătă-violetă, aproape
neagră, acoperită c u un strat gros de
pruină albăstruie.
Pedunculul — potrivit de lung, gros,
uşor curbat, acoperit c u un strat de suber
de culoare cafenie-cenuşie, cu crăpături
transversale sub formă de inele, bine prins
de fruct şi ramură.
Cavitatea pedunculară — mică, în­
gustă, cu marginile regulate.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşe­
zat excentric.
Pieliţa — subţire, lucioasă, se des­
prinde uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, crocantă,
Fig. 54. — Timpurii de Afbaeli.
potrivit de suculentă, dulce, puternic
aromată.
Sîmburele — relativ mare, invers-ovoid, cu vîrful rotunjit şi baza alungit-ascuţită ;
creasta ventrală slab proeminentă, iar şanţul dorsal, îngust, adine, continuu.
Maturitatea — mijlocul lunii iulie.

RECOMANDĂRI. Soiul Timpurii de Albach se recomandă pentru grăcinile de lîngă


case şi ca soi de încercare în cultura de concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина июля.


Сорт сравнительно новый, германского происхождения, мало распространенный
в культуре. В Румынии встречается только в помологических коллекциях.
Дерево — отличается довольно мощным ростом, плодоносит ежегодно и обильно.
Плод j— средней величины или. крупный, яйцевидный или эллипсоидальный,
асимметричный, фиолетово-синего, почти черного цвета, покрытый плотным слоем
TIMPURII DE A L B A C H 223

синеватого воскового налета. Мякоть веленовато-желтая, хрустящая, довольно сочная,


сладкая, с СИЛЬНЫЙ! ароматом.
Плоды хорошего качества; используются как для потребления в свежем виде,
так и для промышленной переработки. Хорошо выдерживают перевозку.

EÉSTJME

Maturité : mi-juillet.
Variété relativement récente, d'origine allemande, peu répandue. En Roumanie
on la trouve seulement dans les collections pomologiques.
Arbre — assez vigoureux, à récolte régulière et abondante.
Fruit — moyen ou gros, ovoïde ou ellipsoïdal, asymétrique, d'un bleu violet presque
noir, à pruine bleuâtre abondante. Chair d'un jaune verdâtre, croquante, assez juteuse,
sucrée, fortement parfumée.
Fruit de bonne qualité recherché comme fruit de table, de même que pour l'in-
dustrialisation, supportant le transport.

ABSTRACT

Maturity − mid-July.
Relatively new variety, of German origin, not widespread. In Romania it is found
only in pomological collections.
Tree − fairly vigorous, regular and abundant at harvest.
Fruit − medium or large, ovoid or ellipsoidal, asymmetrical, blue, purple, almost
black, with bluish bloom abundant. Pulp greenish-yellow, crisp, fairly juicy, sweet, highly
perfumed.
Fruit of good quality, looking as fruit table as well as industrialization, supporting
transportation.
NEGRU DE VARA

Sinonime : Prunul negru.

Origine. Soi autohton, format in bazinul pomicol Haţeg, regiunea Hunedoara.

Răspîndire. Se întilneşte ca pom răzleţ sau în amestec cu alte soiuri în grădinile de


Ungă case din bazinele pomicole Peşteana, Peşteniţa, Demsuş, Răchitova, raionul Haţeg,
regiunea Hunedoara.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare mijlocie, longeviv, nepretenţios faţă de sol, rezistent la ger,
relativ rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi la unii dăunători.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi produce în fiecare an destul de mult ; un pom
în plină producţie dă 40—50 kg de fructe anual.
Fructele sînt destul de aspectuoase, de calitate bună, timpurii, din care cauză se
folosesc mai ales pentru consum în stare proaspătă ; se ţin bine pe pom, sînt foarte sensi­
bile la transport şi nu se pot păstra mai mult de 2 —3 zile.
Calităţi : longevitatea şi rusticitatea pomului, aspectul frumos şi calitatea bună a
fructelor.
Defecte : sensibilitatea fructelor la transport şi păstrare.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6 m şi formează trunchi subţire, slab răsucit,


cu scoarţa de culoare cenuşie, cu crăpături longitudinale superficiale.
Coroana — larg-piramidală, neregulată, potrivit de deasă.
Ramurile de schelet — destul de lungi şi subţiri, strîmbe, arcuite, formînd ou axul
unghiuri de ramificare cuprinse între 45 şi 70' ; scoarţa este aspră, de culoare cenuşie-
negricioasă, cu lenticele de mărime mijlocie, de culoare cafenie.
Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii şi buchetele de mai scurte şi subţiri.
Lăstarii — scurţi şi mijlocii, slab pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde pe partea
umbrită şi cenuşie-roşiatică pe cea însorită.
NEGRU B E VARA 225

Mugurii vegetativi — mici, comei, c u vîrful slab depărtat de ramură, aşezaţi pe


pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mici, ovoconici, bombaţi, slab pubescenţi.
.Frunzele — mici sau mijlocii, avînd 67 —72 m m lungime şi 45 —51 m m lăţime, elip­
tice, cu vîrful rotunjit, baza uşor îngustată şi marginile crenate. Peţiolul de 15 —20 m m lun­
gime, de grosime mijlocie, verde-albicios pe partea umbrită şi roşcat pe cea însorită.
Florile — mijlocii, cu petalele albe, obovate, concave, cu marginile uşor ondulate.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 31—36 mm, D 29—33 mm, d = 28—31 m m ;greutatea de 17 —20 g.

I
Forma — sferic-alungită,. cu conturul regulat; brazda ventrală largă şi super-
sială, uneori inexistentă (fig.. 55).
Culoarea — roşie-închis, aproape neagră
I partea însorită, cu puncte şi pete de rugină
acoperită c u pruină albăstruie.
Pedunculul — de 14—16 m m lungime,
bţire, de culoare verde-ruginie, bine prins
de fruct şi ramură.
Cavitatea pedunculară — potrivit de largă,
superficială, uşor deschisă către brazda ventrală.
Punctul stilar — destul de mare, de cu­
loare ruginie, aşezat central pe linia de contur
a fructului.
Pieliţa — potrivit de groasă, se dezli­ Fig. 55. — Negru de vară.
peşte uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-aurie, străbătută de vinişoare albicioase, moale, suculentă, des­
tul de dulce, potrivit de acidulată, cu aromă şi gust plăcut, semiaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 19 x 16 x 8 mm, ovoid, cu suprafaţa fin
alveolată; crestele ventrale destul de proeminente, iar şanţul dorsal destul de adine şi
continuu.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii iulie.

RECOMANDĂRI. Soiul Negru de vară prezintă oarecare interes ca material de selecţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина июля.


Отечественный сорт, образовавшийся в Хунедоарской области, где распростра­
нен отдельными экземплярами или же в смеси с другими сортами.
Дерево — среднего роста, долговечное, нетребовательное к почве, устойчивое
к морозу, сравнительно усточивоек засухе, частично усточивое к болезням и вреди­
телям. Плодоносит ежегодно и довольно обильно.
226 SOIURI D E PRÜM A U T O H T O N E $1 STRĂINE D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ Ă

Плод — средней величины, продолговато-шаровидный, темно-красного, почти


черного цвета на солнечной стороне, с ржавыми точками и пятнами, покрыт синеватым
восковым налетом. Мякоть золотисто-желтая, мягкая, сочная, довольно сладкая с
приятным ароматом, частично пристает к косточке.
Плоды довольно хорошего качества, употребляются главным образом в свежем
виде.

RÉSUMÉ

Maturité : deuxième quinzaine de juillet.


Variété autochtone originaire de la Région de Hunedoara, où elle est répandue
comme arbre isolé o u avec d'autres variétés.
Arbre — de vigueur moyenne, longévif, non exigeant quant au sol, résistant au
grands froids, relativement résistant à la sécheresse, résistant à certaines maladies
et insectes, à production régulière, assez grande.
Fruit — m o y e n , sphérique allongé, d'un rouge sombre presque noir à l'insolation,
ponctué et tacheté de rouille, et recouvert de pruine bleuâtre. Chair jaune dorée, tendre,
juteuse, assez sucrée, agréablement parfumée, mi-adhérente au noyau.
Fruit d'assez bonne qualité, apprécié surtout c o m m e fruit de table.

ABSTRACT

Maturity − second half of July.


Variety native of Hunedoara County, where it is spread like a single tree with other
varieties.
Tree − medium vigor, long lived, not exacting as to soil, resistant to extreme cold,
relatively drought resistant, resistant to disease and insects, regular production, quite large.
Fruit − medium, elongated ball, a dark red almost black in the sunshine, dotted and
spotted with rust and covered with bluish bloom. Golden yellow pulp, tender, juicy, fairly
sweet, pleasantly scented, mid-adherent to the nucleus.
The result of fairly good quality, popular mainly as fruit table.
TRAGEDIA

Sinonime : engl. Prune Tragedy.


germ. Tragedy.
ceh. Tradzedy.

Origine. Soi originar, din California.


Răspindire. Este puţin răspîndit, atît în S. C . A . , cît şi în Europa.
La noi se întuneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros şi este rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, şi parţial
de rezistent la unele boli şi dăunători,
înfloreşte de timpuriu.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce în fiecare an, destul de bine ; un p o m
în plină producţie dă 30—50 kg de fructe anual.
Fructele sînt de mărime mijlocie, destul de frumos colorate, foarte timpurii, apreci­
ate pentru consumul în stare proaspătă ; se ţin bine pe p o m şi suportă bine transportul.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea pomului, precum şi calitatea şi timpurietatea fruc­
telor.
Defecte : nu se semnalează.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m şi formează trunchi destul de gros, uşor răsucit,
cu scoarţa de culoare brună-cenuşie, cu crăpături longitudinale şi superficiale.
Coroana — la început piramidală, mai tîrziu devine larg-piramidală, deasă.
Bamurile de schelet — lungi, destul de groase, uşor arcuite, formînd cu axul un
unghi mic de ramificare; scoarţa de culoare brună-cenuşie, zgrunţuroasă, cu lenticele
mari, de culoare cafenie-deschis, aşezate transversal.
Bamurile de rod — predomină ramurile mijlocii, bine garnisite cu buchete de mai
scurte, groase, cu scoarţa de culoare cenuşie-roşiatioă, acoperită de o pubescenţă fină.
Lăstarii — lungi, subţiri, pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde pe partea umbrită
şi roşiatică pe cea însorită,
238 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E ŞI STRĂINE DE M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, c u vîrful ascuţit şi depărtat de ramură, pubes­


cenţi, aşezaţi pe pernuţe relativ proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoizi, cu vîrful ascuţit, pubescenţi.
Frunzele — mijlocii, avînd 85—100 m m lungime şi 50—60 m m lăţime, ovat-alun-
gite, c u vîrful acnminat, baza îngustată şi marginile crenate. Peţiolul de 9 —12 m m lungime,
subţire, uşor curbat, de culoare verde pe partea umbrită şi violet-roşiatică pe cea însorită.
Florile — mijlocii, cu petalele albe, obovate, concave, cu marginile ondulate,
depărtate la bază ; sepalele scurt-obovate, răsfrlnte, slab pubescente ; etaminele egale ca
lungime cu stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mare, avînd H = 40—45 m m , D = 30—35 mm, d = 30 —


35 m m ; greutatea de 40—45 g.
Forma — elipsoidală, uşor turtită la vîrf ; brazda ventrală, largă şi superficială,
împarte fructul în două părţi neegale
(fig. 56).
Culoarea — purpurie-închis, uni­
formă, acoperită cu pruină albăstruie.
Peăunculul — de 20—25 m m lun­
gime, gros, de culoare verde, pubescent.
Cavitatea peăuncularâ — îngustă,
adîncă, c u marginile regulate.
Punctul stilar — mic, de culoare
cenuşie, aşezat într-o mică depresiune.
Pieliţa — groasă, lucioasă, semi-
aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, străbă­
tută de filamente albicioase, crocantă,
slab suculentă, dulce, nşor acidulată,
Fig. 56. - Tragedia. puţin aromată, cu gust bun ; nu aderă
la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 19 X 6 x 6 m m , alungit, puţin bombat,
cu suprafaţa aspră ; crestele ventrale slab conturate, iar şanţul dorsal superficial, evident
numai la mijloc.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii iulie.

RECOMANDĂRI. Soiul Tragedia merită a fi studiat în culturile de concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая-половина июля.


Сорт калифорнийского происхождения, мало распространен в европейских плодо­
водческих странах. В Румынии встречается только в помологических коллекциях.
TRAGEDIA 229

Дерево — сильнорослое, устойчивое к морозам, сравнительно устойчивое к за­


сухе, частично к болезням и вредителям; вступает в пору плодоношения в 4—5-ле­
тнем возрасте и дает ежегодные и довольно хорошие урожаи.
Плод*—средний или крупный по величине. Эллипсоидальной формы, на конце
слабо приплюснутый, ровного темно-пурпурового цвета, покрыт синеватым восковым
налетом; мякоть зеленовато-желтая, хрустящая, малосочная, сладкая, слегка кисловатая
и немного ароматная, приятного вкуса, отделяется от косточки.
Плоды ценятся для потребления в свежем виде; крепко держатся на дереве и
хорошо переносят перевозку.

EÉSUMÉ

Maturité : deuxième quinzaine de juillet.


Variété d'origine californienne, peu répandue en Europe. En Eoumanie on la trouve
seulement dans les collections pomologiques.
Arbre — vigoureux, résistant aux grands froids, relativement résistant à la
sécheresse, résistant à certaines maladies et insectes, d'une fertilité précoce, récolte
assez grande et régulière.
Fruit — m o y e n ou gros, ellipsoïdal, légèrement déprimé au sommet, d'un pourpre
foncé, uniforme, pruiné bleuâtre. Chair d'un jaune verdâtre, croquante, faiblement juteuse,
sucrée, légèrement acidulée, peu parfumée, à saveur bonne, non adhérente au noyau.
B o n fruit de table, qui tient bien à l'arbre et supporte le transport.

ABSTRACT

Maturity − second half of July.


Variety original from California, uncommon in Europe. In Romania it is found only
in pomological collections.
Tree − vigorous, resistant to extreme cold, relatively drought resistant, resistant to
diseases and insects, early fertility, harvest large enough and regularly.
Fruit − medium or large, ellipsoidal, slightly depressed at the summit, a dark
purple, uniform, bluish bloom. Pulp greenish-yellow, crisp, slightly juicy, sweet, slightly
tart, slightly fragrant, good-flavored, non-adherent kernel.
Good dessert fruit, which holds well to the tree and supports transportation.
RENCLOD DE I U L I E

Sinonime : frame. Eeine Claude hâtive, Eeiné-Claude de juillet, Beine-Claude


Davion.
germ. Frühe Beneklode.
engl. Early Green Gage.

Origine. Soi de origine necunoscută, probabil franceză.

Răspîndire. Este puţin răspîndit in cultură.


La noi se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi rar în grădinile de amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este destul de viguros, însă în condiţiile ţării noastre slab rezistent la ger
şi secetă.
Intră pe rod la 5—6 ani şi produce aproape în fiecare an destul de mult. î n condi­
ţiile de la Staţiunea experimentată Istriţa media pe 10 ani a fost de 26,3 kg de fructe
p e p o m şi maximum 50 kg.
Fructele sînt mari, aspectuoase, însă de culoare verde şi cu gust fad, mediocru la
fructele coapte şi destul de bun la cele neajunse la completa maturitate ; sînt sensibile la
transport.
Calităţi : mărimea şi aspectul frumos al fructelor.
Defecte : slaba rezistenţă la ger şi secetă a pomului, precum şi gustul fad al fruc­
telor la coacerea completă.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6 m şi formează trunchi drept, gros de 20—22 cm,
cu scoarţa de culoare cenuşie-deschis spre soare, cu crăpături longitudinale foarte dese,
aproape contopite, şi cu epiderma crăpată transversal.
Coroana — sferică sau sferic-turtită, cu diametrul de 4,5 —5 m.
Bamurile de schelet — de lungime şi grosime mijlocie, destul de groase la bază,
puţin aplecate, cu scoarţa de culoare cenuşie-închis, cu crăpături şi mortificări reduse.
Bamurile de rod — predomină ramurile mijlocii ; cele de doi ani sînt pubescente,
cu scoarţa de culoare cafenie-verzuie roşcată, cu foarte multe lenticele, iar cele de un an
RENCLOD D E IULIE 231

au scoarţa de culoare verde-roşiatică, cu foarte multe pete negre şi sînt mai fin pubescente.
Buchetele de mai sînt puternice, scurte, uneori mai deşirate.
Lăstarii — groşi, puternici, cu internoduri de lungime mijlocie (2 —3 cm), cu scoarţa
de culoare castanie-negricioasă, cu foarte multe lenticele mici, gălbui.
Mugurii vegetativi — mari sau foarte mari, conici, de culoare castanie-închis, aşezaţi
pe permite mici.
Mugurii floriferi — foarte mari, ovoconici, bombaţi şi cu vîrful ascuţit.
Frunzele — mari, avînd în medie 140 m m lungime şi 71 m m lăţime, obovate sau
scurt-ovate, cu vîrful larg-acut sau rotunjit, cu baza de asemenea rotunjită şi marginile
mărunt crenate, iar spre peţiol serate. Limbul gros, cu suprafaţa netedă, cu aspect pielos
de culoare verde-închis, semilucios. Peţiolul de 12—20 m m lungime, slab canalicnlat, fin
pubescent, violaceu pe partea însorită.
Florile — mari sau foarte mari, cu petalele alungite, neregulate, concave, albe ;
sepalele mari, răsfrînte complet şi aproape culcate pe peduncul; gtaminele în număr de
22—25, la acelaşi nivel cu stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie spre mare, avînd H = 41—44 mm, D = 39—45 mm, d = 38 —


44 m m ; greutatea de 36—50 g.
Forma— scurt-ovoidă, cu diametrul maxim spre peduncul, cu partea dorsală

Fig. 57. — Renclod de iulie.

regulat bombată, uneori turtită lateral; brazda ventrală foarte largă şi superficială,
lîngă peduncul aproape ştearsă (fig. 57).
Culoarea — verde-pal trecînd spre galben-verzui, cu puncte albicioase foarte mici,
aproape imperceptibile, uneori punctată cu roz pe partea însorită, acoperită cu o pruină
subţire, albicioasă.
Pedunculul — de 15 —20 m m lungime, de grosime mijlocie, verde, cu pete de
rugină, slab pubescent, foarte bine prins de fruct.
232 S O I U R I DK P R U N A U T O H T O N E - Ş I S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Cavitatea pedunculară — de lărgime mijlocie, foarte superficială, regulată, însă cu o


slabă deschidere spre brazda'ventrală.
Punctul stilar — ruginiu-gălbui, aşezat pe un platou sau într-o adâncitură foarte
superficială.
Pieliţa — subţire, mată ; se desprinde uşor de pe fructele coapte.
Pulpa — galbenă-străvezie, crocantă înainte de coacere, apoi mălăiaţă, oarecum
suculentă, cu gust destul de bun pînă la coacerea completă, dulceagă, relativ lipsită de
acreală, la fructele coapte fadă, neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mare (20 x 15 x 10 mm), elipsoidal, cu baza şi vîrful rotunjit, creaeta
ventrală pronunţată, şanţul dorsal bine vizibil şi de adîncime mijlocie, suprafaţa cu desen
regulat.
Maturitatea — ultima decadă a lunii iulie.

BECOMANDĂRI. Soiul Eenclod de iulie se recomandă numai pentru grădinile de


amatori.

РЕЗЮМЕ

Созревание — последняя декада июля.


Сорт неизвестного происхождения, распространен мало. В Румынии встречается
только в помологических коллекциях и в любительских посадках.
Дерево — довольно сильнорослое, но мало устойчивое к морозам и к засухе.
Плодоносит обильно и ежегодно.
Плод — средний ИЛИ крупный, в виде укороченного яйца, от бледно-зеленого
до зеленовато-желтого цвета, иногда с румянцем на солнечной стороне; восковой налет
тонкий, синеватый; мякоть желтая, просвечивающая, при полном соаревании рыхлая,
сравнительно сочная, довольно хорошего вкуса перед этой фазой, легко отделяется от
косточки.
Плоды красивые, при полном созревании безвкусные, плохо выдерживают пере­
возку.
Любительский сорт.

BÉSUME

Maturité : troisième decade de juillet.


Variété d'origine inconnue, peu répandue. En Roumanie on la trouve seulement
dans les collections pomologiques et les jardins privés.
Arbre — assez vigoureux, mais peu résistant au grands froids et à la sécheresse, à
production régulière et assez abondante.
Fruit — moyen ou gros, très courtement ovoïde, d'un vert pâle jusqu'à jaune
verdâtre, parfois ponctué de rose au soleil, finement pruiné blanchâtre. Chair jaune,
translucide, blette à complète maturité, relativement juteuse, à saveur assez bonne avant
la complète maturité, non adhérente au noyau.
Beau fruit d'amateur, fade à complète maturité et ne supportant pas le transport.
232a
ABSTRACT

Maturity − third decade of July.


Variety of unknown origin, not widespread. In Romania it is found only in
collections pomological and private gardens.
Tree − fairly vigorous, but not very resistant to extreme cold and drought, regular
production and quite abundant.
Fruit − medium or large, very shortly ovoid, pale green to yellow-green, sometimes
punctuated with pink in the sun, finely whitish bloom. Pulp yellow, translucent, chard fully
ripe, relatively juicy, flavor good enough before full maturity, not adhering to the kernel.
Beautiful fruit, fade to full maturity and not supporting transport.
SIMON

Sinonime : rus. Abrikosovaia sliva, Iaponskaia sliva.


franc. Simon, Prunus Simonii.
engl. Simon, Prunus Simoni.

Origine. Soi originar din China de nord. Este singurul reprezentat al speciei Prunus
simonii, a cărui formă sălbatică nu a fost găsită. In anul 1867, consulul francez în China
E u g e n S i m o n 1-a trimis la Paris Muzeului de istorie naturală.

Răspîndire. Este răspîndit în China, Coreea, Japonia, S.TJ.A. şi foarte puţin în


Europa şi U.E.S.S., unde este cunoscut şi sub numele impropriu de Pruna-caisă sau
înglobat în categoria soiurilor japoneze sau a soiurilor ornamentale.
î n ţara noastră, deşi a fost introdus de mai multe decenii, nu s-a răspîndit, deoarece
pomul este foarte debil şi piere repede, iar fructele prezintă particularităţi din punctul de
vedere al gustului. Atît pomul, cît şi fructele se deosebesc mult de celelalte specii de prun,
şi anume : coroana este piramidală, frunzele se aseamănă cu ale piersicului şi migdalului,
iar fructul prezintă atît caractere de prună şi de caisă, cît şi de piersică golaşă, avînd forma
asemănătoare cu piersica turtită de China.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare slabă şi trăieşte puţin din cauza insuficientei rezistenţe la
ger ; în special după anii cu rod bogat şi în condiţii nepotrivite de sol, pomii degeră parţial
sau total. Predispunerea la pieire se poate atribui şi portaltoiului de corcoduş, folosit cu
exclusivitate, care, fiind mult prea viguros şi prelungind vegetaţia, nu asigură coacerea
perfectă a lăstarilor şi îi expune la degerare. De asemenea, în tinereţe, pomul suferă de
scurgeri cleioase, oare de altfel se observă şi la fructe, cu toate că acestea sînt foarte rezis­
tente la boli şi dăunători. î n această ordine de idei, cultura acestui soi prezintă interes pe
portaltoi mai puţin viguroşi, cum ar fi Saint Julien, porumbarul, sau unii puieţi franc.
înfloreşte foarte timpuriu, iar perioada respectivă durează 8—10 zile.
Este un soi autofertil.
Intră pe rod de timpuriu, la vîrsta de 3—4 ani şi produce în fiecare an, uneori
destul de mult. '1
Fructele, prinse cîte una, sînt mari sau foarte mari, aspectuoase atît ca formă,
cît şi culoare, de calitate relativ bună, cu gust foarte caracteristic, apreciate ca fructe
234 S O I U R I D E .PRUN A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E DE M A I M I C A IMPORTANŢA

de masă ; p o t fi folosite şi pentru compot, avînd pulpa foarte consistentă, frumos colorată
şi aromată. Se ţin bine pe pom, suportă excelent transportul şi se păstrează uşor timp de
10—16 zile.
Calităţi : precocitatea de rodire a pomului şi mărimea, aspectul atrăgător, aroma
specifică şi rezistenţa la transport şi păstrare a fructelor.
Defecte : durata de viaţă scurtă şi sensibilitatea pomului la ger, înflorirea prea
timpurie, precum şi conţinutul în tanin excesiv şi gustul specific al fructelor.

POMUL

Pomul este de talie mică sau mijlocie, cu trunchiul subţire, drept, cu scoarţa de
culoare cenuşie şi formează ritidom de timpuriu.
Coroana — îngust-piramidală, aproape fusiformă la început ; apoi se lărgeşte treptat,
devenind invers-piramidală, destul de deasă.
Bamurile de schelet — lungi, subţiri, flexibile, formînd cu axul un unghi de rami­
ficare cuprins între 25 şi 45°. Bamurile mai tinere sînt de asemenea lungi, drepte, cu scoarţa
netedă, semilucioasă, de culoare măslinie-roşiatică şi cu nuanţă gălbuie.
Bamurile de rod — reprezentate prin buchete de mai şi ramuri mijlocii ; sînt relativ
subţiri şi slab ramificate.
Lăstarii — lungi şi relativ subţiri, cu internodurile mijlocii ; au scoarţa de culoare
verde-deschis, lucioasă pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, conici, cu vîrful depărtat de ramură,
aşezaţi pe pernuţe slab proeminente.
Mugurii floriferi — de mărime mijlocie, ovoizi, bombaţi.
Frunzele — lungi sau foarte lungi, lanceolate, glabre, de culoare verde, semilucioase ;
nervurile secundare sînt recurbate brusc şi orientate către vîrful limbului. Peţiolul de
lungime şi grosime mijlocie.
Florile — mici, cu petalele albe, foarte îngustate către bază, depărtate între ele.
Sepalele, de formă scurt ovată, sînt ridicate şi lipite de petale. Staminele, în număr de
circa 30, depăşesc stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte mare, mai rar mijlocie, avînd H = 39 —52 mm, D =
48—66 mm, d = 45—62 m m ; greutatea de 54—76 g, în cazuri excepţionale 100—110 g.
Forma — sferic-turtită, în special dinspre peduncul ; brazda ventrală, foarte largă,
se adînceşte spre peduncul, unde formează două buze, şi dispare treptat spre punctul
stilar (fig. 58).
Culoarea — galbenă-aurie de fond, acoperită de o roşeaţă rubinie, care în partea
însorită trece treptat spre bordo sau roşu-negricios ; culoarea acoperitoare adesea se extinde
pe întreaga suprafaţă a fructului.
Pedunculul — foarte scurt şi gros, nu iese din cavitate şi este mai puternic prins
de ramură, încît la recoltare adesea rămîne pe aceasta, fără însă să vatăme fructul în
punctul de inserţie.
Cavitatea pedunculară — foarte largă şi adîncă, deschisă către brazda ventrală.
SIMON 335

Punctul stilar — d e culoare gălbuie-deschis, aşezat într-o uşoara depresiune, el


însuşi formînd la m i j l o c o foarte m i c ă adîncitură.
Pieliţa — groasă, foarte rezistentă şi bine prinsă de pulpă, lucioasă, acoperită cu
pruină albăstruie.
Pulpa — galbenă-portocalie, foarte consistentă, tare chiar atunci cînd fructul a

Fig. 58. - Simon.

ajuns la maturitatea completă, crocantă, suculentă, dulce, c u aciditate şi aromă carac­


teristică, deosebită de ale celorlalte p r u n e ; parţial aderentă la sîmbure.
Sîmburele — m i c în raport c u fructul, d e formă neregulată ; privit din faţă este
asimetric, rotund, turtit şi scobit la bază şi c u vîrful p u ţ i n proeminent ; privit din profil
apare o v o i d cu vîrful ascuţit. Suprafaţa este încreţită neregulat, asem ănătoare c u a pier­
sicului.
Maturitatea — sfirşitul lunii iulie, începutul lunii august.

B E C O M A N D Ă R I . Soiul S i m o n se recomandă pentru grădinile de lîngă case ; prezintă


deosebit interes c a material pentru crearea de soiuri noi, c u fructul foarte consistent, b u n
atît pentru c o n s u m în stare proaspătă, cît şi p e n t r u prelucrări industriale.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — начало августа.


Местопроисхождением сорта считают Северный Китай; он является единственным
представителем вида Prunus simonii. В Румынии распространен очень мало.
Дерево — обладает слабым ростом и слабой м о р о з о у с т о й ч и в о с т ь ю , недолговеч­
1
ное; как само дерево, так и его плоды страдают камедетечением ; устойчивое к некоторым
болезням и вредителям; плодоносить начинает на 3—4 году жизни и дает нерегуляр­
ные у р о ж а и .
Плод — крупный или очень крупный, приплюснуто-шаровидный, с широкой б р ю ­
шной бороздкой, сильно углубленной к плодоножке, золотисто-желтый, покрытый
сплошным ржавым румянцем, который на солнечной стороне переходит постепенно в
бордово-красный или в черновато-красный цвет; мякоть оранжево-желтая, очень плот­
ная, хрустящая, сочная, сладкая, с кислотностью и с сильным характерным ароматом,
частично приросшая к косточке.
Плоды хорошего качества, прекрасно переносят перевозку и и с п о л ь з у ю т с я как
в свежем виде, так и для приготовления компотов.
236 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

BÉSUME

Maturité : fin juillet — début d'août.


Variété originaire de la Chine du Nord, le seul représentant de l'espèce Prunus
Simonii. E n Roumanie très peu répandue.
Arbre — peu vigoureux et peu résistant au grand froid, à vie courte, sensible
ainsi que les fruits à la gomme mais très resistant à certaines maladies et insectes •
se met à fruit à 3 - 4 ans et ne produit pas régulièrement.
Fruit — gros ou très gros, globuleux aplati, à sillon large et profond vers le pédon-
cule, d'un jaune doré, recouvert d'une rougeur de rubis, à l'insolation passe successive-
ment au bordeaux ou au rouge noirâtre. Chair d'un jaune orangé, très ferme, croquante
juteuse, sucrée, acidulée, à arôme spécifique, mi-adhérente au noyau.
Fruit de bonne qualité, supporte bien le transport. Indiqué pour la consommation
de table et pour la compote.

ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Variety native of northern China, the only representative of the species Prunus
simonii. In Romania very little spread.
Tree − low vigor and low resistance to cold, short-lived, sensitive and fruit gum but
very resistant to disease and insect; begins to fruit at 3-4 years and does not regularly.
Fruit − large or very large, globose flattened, wide and deep groove around the
stalk of a golden yellow, covered with a red ruby in the sunlight passes successively
maroon or dark red. Pulp orange-yellow, very firm, crisp, juicy, sweet, tangy, with specific
flavor, semi-adherent to the nucleus.
Fruit of good quality, tolerates transport. Suitable for table consumption and
compote.
ROŞII MICI DULCI

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi autohton, format în bazinul pomicol Hunedoara.

Răspîndire. Este răspîndit puţin şi localizat mai mult în centrul pomicol Demsuş
din raionul Haţeg, regiunea Hunedoara.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de vigoare mijlocie şi foarte longeviv, atingînd vîrsta de 60—70 de


ani; nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă, rezistent la ger, brume, la
unele boli şi la unii dăunători.
Epoca de înflorire mijlocie.
Intră pe rod la 4 —5 ani, rodeşte în fiecare an şi abundent, un pom la vîrsta de
30 de ani producînd în medie 80—90 kg, iar maximum 140 kg.
Fructele sînt mici, colorate în roşu, dulci, de unde le vine şi numele ; se ţin bine
pe pom, la supracoacere cad uşor ; rezistă destul de greu la transport şi nu se păstrează
în stare proaspătă ; se folosesc atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi pentru
diferite preparate industriale şi în special pentru distilare.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea şi longevitatea pomului, precum şi gustul destul
de bun al fructelor.
Defecte : dimensiunile mici, slaba rezistenţă la transport şi păstrare a fructelor.

POMUL

Pomul este de talie mijlocie, atinge Înălţimea de 6—7 m, are trunchiul drept şi
de grosime mijlocie, ou scoarţa de culoare cenuşie-închis, aspră, crăpată superficial şi
longitudinal.
Coroana — larg - piramidală cu diametrul de 5—6 m, neregulată, destul de
deasă.
Ramurile de schelet — de lungime şi grosime mijlocie, în număr de 7 —8, genicu­
late, strîmbe, cu soarta aspră; unghiul de ramificare de 70—90°.
238 SOIURI B Ê P R U N A U T O H T O N E Ş l STRĂINE DE M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Bamurile de rod — predomina ramurile-buchet şi ramurile mijlocii, subţiri.


Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu lenticele mici, numeroase, de culoare
brună-cafenie.
Mugurii vegetativi - mici, ascuţiţi, de culoare brună, glabri, cu vîrful slab depăr­
tat de ramură, aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii de rod — mici, conici, slab bombaţi la mijloc, cu solzii strîns lipiţi.
Frunzele — de mărime mijlocie, avînd lungimea de 70—95 m m şi lăţimea de 30 —
37 mm, ovate, cu vîrful acuminat, baza îngustată şi marginile crenate, de culoare verde-
încbis pe partea superioară şi verde-albicios pe cea inferioară, pubescentă. Feţiolul lung
de 16—21 mm, de grosime mijlocie, pubescent, roşcat pe partea însorită şi verde pe
cea umbrită.
Florile — mici, albe.

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd H = 26—31 mm, D = 24—29 m m şi d = 24—27 mm,


greutatea de 16—20 g.
Forma — sferică-alungita (fig. 59).
Culoarea — roşie-verzuie, acoperită cu roşu-închis, împestriţată cu numeroase
puncte mici, albe şi acoperite de un strat subţire de pruină albăstruie.
Pedunculul — lung de 15—17 mm, subţire, slab pubescent, de culoare verde-găl-
buie, bine prins de ramură şi mai slab de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, îngustă şi puţin adîncă, regulată.
Punctul sttlar — mic, ruginiu, aşezat pe linia de contur.
Pieliţa — groasă, lucioasă, slab aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă cu nuanţă verzuie, moale, întreţesută cu vinişoare albe, sucu­
lentă, cu sucul necolorat, foarte dulce, cu
aciditate potrivită, plăcut aromată bună la
gust, neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie
(14—18 x 10—12 x 6 — 8 mm), elipsoidal alun­
git, cu crestele ventrale slab proeminente ;
cea din mijloc ascuţită, iar cele laterale ro­
tunjite, şanţul dorsal destul de adine, cu
marginile neregulate şi ascuţite.
Maturitatea — ultima decadă a lunii
F i g . 59. - Roşii mici dulci. iulie, prima decadă a lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Roşii mici dulci este destul de valoros, şi merită să fie men­
ţinut în cultură în cadrul ariei actuale de răspîndire, în terenurile sărace unde nu reu­
şesc alte soiuri.
ftOŞlî MICI DULCI 239

РЕЗЮМЕ

Созревание — последняя декада июля — первая декада августа.


Местный сорт из плодоводческого бассейна Хунедоары, распространен мало.
Дерево — средней силы роста, очень долговечное, нетребовательное к почве и
климату, устойчивое к морозам, заморозкам, частично к болезням и вредителям.
Плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — мелкий, продолговато-круглый, зеленовато-красный, покрытый темно-
красным румянцем. Мякоть зеленовато-желтая, мягкая, очень сладкая, ароматная,
приятного вкуса, хорошо отделяется от косточки.
Плоды употребляются как в свежем виде, так и для промышленной переработки,
в особенности в водочном производстве.

EÉSUMÉ

Maturité : dernière décade de juillet — première décade d'août.


Variété autochtone, originaire du bassin fruitier de Hunedoara, peu répandue.
Arbre — de vigueur moyenne, très longévif, non exigeant quant au sol et au climat,
résistant au grands froids, à la gelée blanche, à certaines maladies et insectes. E é c o l t e
régulière et abondante.
Fruit — petit, sphérique allongé, rouge verdâtre, recouvert de rouge sombre.
Chair d'un jaune verdâtre, molle, très sucrée, agréablement parfumée, savoureuse, non
adhérente au noyau.
Variété utilisée c o m m e fruit de table ou pour l'industrialisation, notamment la
distillation.

ABSTRACT

Maturity − last decade of July − the first decade of August.


Native variety, originally from Hunedoara fruit basin, less spread.
Tree − of medium vigor, very long lived, not exacting as to soil and climate,
resistant to extreme cold, frost white, certain diseases and insects. Regular and abundant
harvest.
Fruit − small, spherical, elongated, greenish red, covered with dark red. Pulp
greenish-yellow, soft, very sweet, pleasantly fragrant, tasty, not adhering to the kernel.
Variety used as fruit table or industrialization, including distillation.
ROZ T I M P U R I I

Sinonime : Timpurii, Prune albe.

Origine. Soi autohton, identificat în zona deluroasă a bazinului rîului Dîmboviţa.

Răspîndire. Se întîlneşte ca p o m răzleţ în comunele Voineşti, Lăicăi, Malu cu Flori


şi altele, din raionul Tîrgovişte, regiunea Ploieşti.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, este destul de longeviv, nepretenţios faţă de condiţiile de


sol, rezistent la ger, şi parţial la boli şi dăunători.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce abundent în fiecare an.
Fructele sînt de calitate mediocră, slab rezistente la transport şi păstrare.
Calităţi : vigoarea şi rusticitatea pomului, precum şi coacerea timpurie a fructelor.
Defecte : calitatea mediocră a fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6 m şi formează trunchi drept, de grosime mijlocie,


cu scoarţa de culoare cenuşie-închis, cu crăpături longitudinale, adinei.
Coroana — piramidală, destul de deasă, la pomii bătrîni cu aspect uşor pletos,
Frunzele — mici sau mijlocii, avînd 55—75 m m lungime şi 35—48 m m lăţime,
eliptice, cu vîrful acut şi baza îngustată. Limbul neted, cu marginile uşor ondulate. Pe-
ţiolul scurt, de grosime mijlocie, roşiatic pe partea însorită, pubescent.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd în medie H = 33 mm, D = 31 mm,d = 31 mm ; greu­


tatea de 18—22 g.
Forma — scurt-elipsoidală, foarte regulată ; brazda ventrală aproape inexistentă
(fig. 60).
ROZ TIMPURÏÎ 241

Culoarea — roz, acoperită cu roşu pe partea însorită pe toată suprafaţă fructului


se observă un strat gros de pruină albicioasă.
Pedunculul — scurt, gros, semilemnificat, pubescent.
Cavitatea penduoulară — mică, superficială; aproape inexistentă.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşezat
central.
Pieliţa — subţire, foarte elastică.
Pulpa — galbenă, chiar în prima fază
de coacere foarte moale, suculentă, cu struc­
tură laxă, lipsită de dulceaţă, aciditate [şi
aromă, puternic aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu, elipsoidal-alun-
git, cu crestele ventrale aproape şterse şi cu
suprafaţa fin alveolată.
Maturitatea — sfîrşitul lunii iulie, pri­
mele zile ale lunii august. F i g . 6 0 . _ R o z timpurii.

RECOMANDĂRI. Soiul Eoz timpurii se recomandă ca material de selecţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля, начало августа.


Отечественный сорт, распространенный отдельными экземплярами в районе Тырго-
виште, Плоештской области.
Дерево—сильнорослое, Довольно долговечное, нетребовательное к почве, устой­
чивое к морозам, и частично к болезням и вредителям. Плодоносит обильно и ежегодно.
Плод — средней величины, коротко-овальный, очень правильной формы, розо­
вый, на солнечной стороне красный, покрытый густым беловатым восковым налетом.
Мякоть желтая, очень мягкая, приросшая к косточке.
Плоды посредственного качества.

RÉSUMÉ

Maturité : fin de juillet — début d'août.


Variété autochtone, répandue comme arbre isolé dans le district de Tîrgovişte,
Région de Ploieşti.
Arbre — vigoureux, assez longévif, non exigeant quant au sol, résistant aux grands
froids et partiellement aux maladies et insectes. Récolte abondante et régulière.
Fruit — moyen, courtement ovoïde, très régulier, rosé, rouge à l'insolation, abon­
damment pruiné blanchâtre. Chair jaune, très molle, adhérente au noyau.
Qualité médiocre.

10 - c. 4670
241a
ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Native variety, widely planted as isolated in the District of Tîrgoviște, Ploiesti
region.
Tree − vigorous, very long lived, not exacting as to soil, resistant to extreme cold
and partly to disease and insects. Harvest abundant and regular.
Fruit − medium, shortly ovoid, very regular, pink, red sunshine, abundant whitish
bloom. Yellow pulp, very soft, adherent to the nucleus.
Poor quality.
GÄLBIOR

Sinonime : Gălbeor, Galben văratic.

Origine. Soi vechi românesc, identificat în bazinul rîului Dîmboviţa.

Răspîndirc. Este răspîndit în comunele Teiu, Eăteşti, Siliştea, Căteasca, Dobreşti,


Boţeşti, Cîndeşti, Bogaţi şi Suseni, raionul Topoloveni, regiunea Argeş.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, este longeviv şi reuşeşte în cele mai sărace terenuri. Eezistă
foarte bine la ger, mai puţin la boli şi dăunători. Intră pe r o d i a 3—4 ani de la plantare şi
produce regulat şi destul de bogat.
Fructul — de mărime mijlocie, invers ovoid
sau elipsoidal, turtit dorsoventral, de culoare
galbenă, acoperit cu pruină albicioasă ; pulpa gal­
benă, cu sucul necolorat, sucnlentă, dulce-acri-
şoară, cu aciditate pronunţată sub pieliţă, ade­
rentă Ia sîmbure ; de calitate inferioară.
Fructele se folosesc aproape exclusiv pentru
distilare (fig. 61).
Maturitatea— sfîrşitul lunii iulie, începutul
Fig. 61. - Gălbior. lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Gălbior prezintă interes atît ca material de selecţie, cît şi


pentru valorificarea terenurilor sărace, unde nn reuşeso alte culturi.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля — начало августа.


Старый румынский сорт, обнаруженный в плодоводческом бассейне реки Дым-
бовица.
GÄLBIOR 243

Дерево — сильнорослое, долговечное, очень устойчивое к морозам, и менее к


болезням и вредителям. Плодоносит ежегодно и довольно обильно.
Плод —- средней величины, обратно-яйцевидной или эллипсоидальной формы, низ­
кого качества. Употребляется почти исключительно в водочном производстве.

RÉSUMÉ

Maturité : fin de juillet — début d'août.


Ancienne variété autochtone identifiée dans le bassin fruitier de la rivière de Dîm-
boviţa.
Arbre — vigoureux, longévif, très résistant au froid, moins aux maladies et insectes.
Récolte régulière et assez abondante.
Fruit — moyen, inversement ovoïde ou ellipsoïdal, de qualité inférieure, utilisé
presque exclusivement pour la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − late July − early August.


Old native variety identified in the fruit basin of the Dîmboviţa River.
Tree − vigorous, long lived, highly resistant to cold, less disease and insects.
Harvest regularly and fairly abundant.
Fruit − medium, ovoid or ellipsoidal conversely, lower quality, used almost
exclusively for the distillery.
ONTARIO

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Este un soi de provenienţă americană, dat în comerţ în anul 1874 de către
M. E l l w a n g e r şi A . B a r r y din Rochester.

Râspîndire. Din S.U.A. a fost introdus în Germania, de unde apoi s-a răspîndit
în toată Europa.
î n ţara noastră este puţin cultivat pentru motivul că poporul nostru nu apreciază
prunele de culoare galbenă sau verde.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte relativ slab, dar în condiţiile ţării noastre trăieşte şi rodeşte pînă
la vîrsta de 25—28 de ani. Nu este pretenţios faţă de sol şi climă, cu toate acestea nu
se pretează pentru regiunile reci din cauză că lemnul şi florile sînt sensibile la ger, şi
îngheţ. Rezistă destul de bine la secetă, însă scoarţa tulpinii suferă de „arsurile" de
iarnă. Este foarte slab rezistent la boala petelor roşii (Polystigma rubrum), la ciuruirea
frunzelor (Аасоврога beijerinkii) şi la putrezirea şi mumificarea fructelor (Monilinia
cinerea), însă este rezistent la fumagină (Capnodium salicinum).
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar florile apar o dată cu
frunzele.
Este un soi autosteril, însă rodeşte mai bine cînd este polenizat cu soiul Victoria.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce foarte mult şi regulat, mai ales dacă
i se aplică o agrotehnică superioară.
Calitatea fructelor este relativ bună, însă lasă de dorit din cauza culorii verde-
gălbui, a insuficienţei acidităţii şi a conţinutului ridicat în tanin, pe lîngă defectul
mălăieţirii fructelor bine coapte. De asemenea sînt insuficient de rezistente la cădere,
transport şi păstrare. Nu sînt bune pentru prelucrare. Totuşi, culese înainte de coacere
completă, sînt fructe bune de masă, oonţinînd pînă la 10—11% zahăr.
Calităţi : productivitatea foarte mare, coacerea relativ timpurie şi dimensiunile
mari ale fructului.
PLANŞA XXVII

Ontario
ONTARIO 245

Defecte : vigoarea slabă, sensibilitatea la ger şi boli a pomului, precum şi culoarea


verde şi gustul aproape mediocru al fructelor; de asemenea slaba lor rezistenţă la trans­
port şi păstrare.

POMUL

Pomul este de talie relativ mică, Înălţimea medie fiind de 4,6—5 m. Trunchiul
are o grosime neuniformă din cauza plăgilor scoarţei ; aceasta din urmă prezintă crăpă­
turi longitudinale; dese şi late de 2 —3 cm.
Coroana — globuloasă, atingînd în diametru 4—4,5 m.
Ramurile de schelet — de vigoare mijlocie, mai mult sau mai puţin drepte, formează
cu axul un unghi mic de ramificare. Scoarţa este de culoare cenuşie-gălbuie, crăpată
longitudinal şi transversal, exfoliind părţile mortificate, încît apare aspră.
Ramurile de rod — predomină ramurile buchet scurte sau alungite şi cu mulţi mu­
guri p e ele ; scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, iar a celor de un an cafenie-deschis.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare gălbuie-cafenie.
Mugurii vegetativi — mari sau mijlocii, de formă conică, cu pernuţele foarte dez­
voltate, cîteodată prezentând un aspect anormal.
Mugurii floriferi — mari, slab ascuţiţi, umflaţi.
Frunzele — mari, avînd în medie 110 m m lungime şi 65 m m lăţime ; cele din ro-
zetă sînt mai mari decît frunzele lăstarilor. Forma este eliptică, cu vîrful scurt acut sau
perfect rotunjit, c u baza îngustă ori rotunjită. Limbul este gros, cu marginile regulat
dublu crenate. Culoarea verde-închis, de regulă mată, iar la frunzele mai bătrîne uneori
semilucioasă. Peţiolul lung de 20—23 mm, gros, de culoare- verde-albicioasă şi cu urme
de roşeaţă pe partea însorită.
Florile — mari, cu petalele de culoare alb-străveziu, foarte late, încît marginile
lor se ating sau chiar se suprapun parţial. Sepalele mici, puţin ovate şi parţial răsfrînte
în afară ; etaminele, în număr de 24—26, au sacii polinici mari şi galbeni, stilul depăşeşte
foarte puţin etaminele ca lungime.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte mare, avînd H = 4 5 ^ 5 0 mm, D — 46—48 mm şi


d — 45—46 m m ; greutatea de 60—65 g.
Forma — globuloasă său elipsoidal-globuloasă, mai mult sau mai puţin regulată,
însă la unele fructe cu tendinţă de lăţire spre vîrf. Linia de contur pe partea ventrală
este teşită atît spre vîrf, cît şi spre bază. Brazda ventrală este lată şi potrivit de adîncă,
iar brazda dorsală inexistentă (pl. X X V I I ) .
Culoarea — verde-deschis, la coacerea completă verde-gălbuie, mată, cu numeroase
puncte albe şi pete de rugină ; privit dinspre peduncul, fructul prezintă numeroase raze
albicioase, care merg pînă la jumătatea fructului.
Pedunculul — lung, pînă la 20 mm, îngroşat numai la punctul de inserţie cu fruc­
tul, de culoare verde şi slab lemnificat, bine prins de fruct.
946 SOIURI D E PRUN A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E DE M A I MICA I M P O R T A N Ţ Ă

Cavitatea pedunculară — îngustă şi superficială.


Punctul stilar — mare, ruginiu-deschie, aşezat central într-o depresiune superfi­
cială, uneori foarte redusă, avînd pe contur o inflexiune în dreptul brazdei.
Pieliţa — subţire şi elastică, la fructele bine coapte dezlipindu-se destul de uşor
de pulpă.
Pulpa — de culoare verde-descbis, consistentă, devenind fondantă apoi mălăiaţă,
potrivit de suculentă sau suculentă, cu gust dulceag şi cu urme de amăreală, fără aromă,
însă cu aciditate slabă, apoi scăzută. î n general gustul lasă de dorit, mai ales la fructele
coapte, cînd e cu totul neplăcut.
Sîmburele — de mărime mijlocie, avînd în medie 22 x 1С x 8 mm, elipsoidal, cu
vîrful rotunjit ; şanţul dorsal pe jumătate închis, iar crestele ventrale reduse ; suprafaţa
cu asperităţi alveolare mici şi adinei. La fructele bine coapte, sîmburele se separă destul
de uşor de pulpă. ,
Maturitatea — de la sfîrşitul lunii iulie pînă în a doua decadă a lunii august.

U
• KECOMANDĂRI. Pe baza rezultatelor obţinute la staţiunile experimentale Istriţa,
Voineşti şi Mărculeşti, soiul Ontario se recomandă a fi lăsat numai în colecţii şi în gră­
dinile din jurul caselor.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец июля и первая декада августа.


«СШ. Сорт американского происхождения, распространенный по всей Европе. В Ру­
мынии культивируется мало.
Дерево — довольно сильнорослое, малотребовательное к почве и климату, доволь­
но засухоустойчивое, Но страдает от- поражения грибными болезнями. Дает очень
богатые и ежегодные урожаи.
Плод — крупный или очень крупный, шаровидный или приплюснуто-округлый;
желтовато-зеленого, матового цвета, с множеством белых точек и ржавых пятен. Мя­
коть светло-зеленая, плотная, позднее—рыхлая, сочная, сладковатая, с горьковатым
привкусом, не пристает к косточке.
Как десертный сорт — посредственный.,, но хорош для сушки.

EÉSUMÉ

Maturité : fin de juillet — début d'août*


Variété d'origine américaine, répandue dans toute l'Europe. En Roumanie assez
peu répandue.
Arbre — assez vigoureux, peu exigeant sous lé rapport du sol et du climat, assez
résistant à la sécheresse, mais sensible aux maladies cryptogamiques. Récolte très abon-
dante et régulière.
., fruit — gros ou très gros, globuleux ou sous-globuleux, d'un vert jaunâtre, mat,
avec de nombreux points blancs et des taches de rouille. Chair d'un vert pâle, d'abord
ferme puis molle, blette, juteuse, à saveur douceâtre, avec un léger arrière-goût amer,
non adhérente au noyau.
Médiocre comme fruit de table, maie assez apprécié pour le séchage.
246a
ABSTRACT

Maturity − late July - early August


Variety of American origin, spread throughout Europe. In Romania fairly
uncommon.
Tree − fairly vigorous, undemanding as the ratio of soil and climate, fairly resistant
to drought but susceptible to fungal diseases. Harvest abundant and regular.
Fruit − large or very large, globose to sub-globose, yellowish green, dull, with
numerous white spots and rust stains. Pulp pale green, firm and soft at first, overripe, juicy,
sweet flavor with a slight bitter aftertaste, not adhering to the kernel.
Poor as table fruit, but fairly popular for drying.
F R U M O A S A DE L O U V A I N

Sinonime : franc. Belle de Louvain.


germ. Schöne aus Löwen.
rus. Luvenskaia krasaviţa.
ceh. Lovaăskâ.
bulg. Hubava Luvenska, Hubava Lovenska.

Origine. Soi destul de vechi, de provenienţă incertă, probabil belgiană.

Băspindirc. Este puţin răspîndit în toată Europa, inclusiv în ţara noastră.Acest


soi a fost lansat de unii pepinierişti şi începuse să se răspîndească în cultură, însă repede
a fost părăsit, în ciuda mărimii şi frumuseţii excepţionale a fructului, datorită faptului
că la coacerea completă fructele devin cu totul fade şi mălăieţe, cu gust neplăcut.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte înalt, viguros şi trăieşte în medie 35—40 de ani. Nu este pretenţios
faţă de sol rezistă la ger şi destul de bine la secetă. î n anii cu ierni- grele, gerul
provoacă crăpături longitudinale pe trunchi, care însă se vindecă în primul an. Faţă
de boli şi parţial faţă de dăunători, acest soi este unul din cele mai rezistente ; une­
ori, în anii ploioşi, în epoca de coacere, fructele sînt atacate de Monilinia, iar frun­
zele suferă do boala petelor roşii (Polystigma rubrum).
înfloreşte timpuriu, iar florile sînt rezistente la intemperii.
Intră pe rod la vîrsta de 4—5 ani şi produce mult şi destul de regulat.
Fructele sînt de calitate submediocră, din cauza gustului fad (fără aciditate şi
fără dulceaţă suficientă). Nu se pot valorifica prin uscare, deoarece pieliţa crapă uşor.
Fructele coapte se scutură uşor din pom, iar cele culese în pîrgă nu ating calităţile soiu­
lui sau se veştejesc.
Calităţi : productivitatea şi rezistenţa pomului la boli, fructele foarte mari, bine
colorate şi aspectoase.
Defecte : calitatea inferioară a fructelor şi deprecierea acestora în timpul transpor­
tului.
248 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A IMPORTANŢA

POMUL

Pomul creşte înalt pînă la 7—8 m, formînd un schelet puternic. Trunchiul este
gros, cu scoarţa de culoare cenuşie, netedă sau cu crăpături superficiale, longitudinale
şi cu lenticele numeroase, puternic reliefate, elipsoidale, alungite, cu aşezare transversală
faţă de trunchi.
Coroana — mare, globuloasă sau invers-piramidală, destul de deasă.
Ramurile de schelet—în număr de 4—5, groase, cu direcţia de creştere dreaptă
şi cu un unghi de ramificare mic. Scoarţa este netedă, de culoare cenuşie şi cu lenticele
cu aşezare transversală.
Ramurile de rod — de lungime mijlocie sau chiar lungi, de culoare cenuşie sau
brună-închis.
Lăstarii — lungi şi groşi, cn scoarţa de culoare cafenie-violetă, acoperiţi cn o p o j ­
ghiţă fină de culoare albă-cenuşie.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conici, cu vîrful depărtat de ramură, de culoare
cafenie-brună, cu pernuţe mici, aproape şterse.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoizi, bombaţi, de culoare castanie-închis.
Frunzele — mijlocii, avînd lungimea de 90—100 m m şi lăţimea de 30—40 mm,
obovat-alungite, cu vîrful acnt, baza îngustată şi cu marginile serate. Suprafaţa frunzei
este gofrată, cu luciu pe partea superioară şi pubescenţă pe cea inferioară. Peţiolul lung
şi subţire.
Florile — mari, cu petalele albe, ovat-alungite, depărtate la bază ; sepalele lungi,
pubescente, răsfrînte; etaminele în număr de 25—30, mai lungi decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare, sau foarte mare, avînd H == 55—65 mm, O = 48—50 mm şi


d = 45 —48 m m ; greutatea de 60 —65 g.
Forma — elipsoidală sau invers-ovoidă, mai mult sau mai puţin regulată. Diame­
trul maxim este situat la mijlocul fructului sau în treimea superioară, iar brazda ventrală
este foarte lată, superficială, mai pronunţată spre pedunoul (fig. 62).
Culoarea — violet-închis, trecînd spre vînăt, acoperită de o pruină albăstruie, nu
prea groasă.
Peduneulul — de lungime mijlocie, gros, curb, de culoare cafenie, pubescent şi
adesea cu un guleraş format din pieliţă şi din puţină pulpă, care se detaşează din fruct
o dată cu peduneulul.
Cavitatea pedunculară — foarte mică.
Punctul stilar — vizibil, aşezat pe linia de contur.
Pieliţa — semielastică de regulă se desprinde uşor de pe pulpă.
Pulpa — de culoare galbenă-verzuie, crocantă cînd este în pîrgă ; se trece însă
foarte repede, devenind mălăiaţă, totuşi suficient de suculentă. Gustul fructelor coapte
este fad, lipsit de aciditate şi aromă şi ca atare neplăcut. Este neaderent la sîmbure.
F R U M O A S A DE L O U V A I N 249

Sîmburele — în general lung şi îngust, puternic ascuţit spre peduncul şi mai ro­
tunjit spre vîrf, cu suprafaţa aspră, cu creasta ventrală obtuză şi cu şanţul dorsal larg şi
continuu.
Maturitatea — diferă după regiune. în sudul ţării fructele se coc la începutul lunii
august, iar în nord începînd de la 15 august.

Fig. 62. — Frumoasa de Lou vain.

RECOMANDĂRI. Deşi nu a fost prevăzut în sortimentele de perspectivă, soiul Fru­


moasa de Louvain prezintă interes ca material iniţial pentru lucrările de ameliorare dat
fiind că fructul este foarte тате, frumos şi cu pulpa neaderentă, iar pomul viguros şi
rezistent. De asemenea poate servi ca intermediar pentru soiurile de prun lipsite de
afinitate faţă de corcoduş sau nerezistente la ger.

РЕЗЮМЕ

Созревание — в августе.
Старый сорт неизвестного, вероятно бельгийского, происхождения. В Румынии
распространен мало.
Дерево — сильнорослое, неприхотливое к почве, устойчивое к морозам,
сравнительно устойчивое к засухе, очень устойчивое к болезням й частично к вре­
дителям. Плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — крупный или очень крупный, эллипсоидальный или обратно-яйцевидный,
темно-фиолетовый, покрытый синеватым налетом, мякоть зеленовато-желтая, хрустящая,
довольно сочная, лишенная кислотности и аромата, Не прирастает к косточке.
Плоды низкосортные, слабо держатся на дереве и не выдерживают пере­
возки.
250 S O I U R I D E P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A IMPORTANTA

RÉSUMÉ

Maturité : août.
Ancienne variété d'origine incertaine, présumée belge. En Roumanie peu ré-
pandue.
Arbre — vigoureux, non exigeant quant au sol, résistant aux grands froids et
assez bien à la sécheresse et très résistant aux maladies et partiellement aux insectes. Ré-
colte abondante et régulière.
Fruit — gros ou très gros, ellipsoïdal ou inversement ovoïde, d'un violet intense,
pruiné bleuâtre. Chair d'un jaune verdâtre, croquante, assez juteuse, non acidulée, non
parfumée, se détachant bien.
Les fruits, de qualité inférieure, tombent facilement et ne supportent pas le transport.

ABSTRACT

Maturity − August.
Old variety of unknown origin, presumed Belgium. In Romania uncommon.
Tree − vigorous, not demanding as to soil, resistant to extreme cold and fairly
drought tolerant and resistant to diseases and insects partially. Harvest abundant and
regular.
Fruit − large or very large, ellipsoidal or ovoid conversely, a deep purple, bluish
bloom. Pulp greenish-yellow, crisp, fairly juicy, non-acidic, unscented, standing out well.
The fruits of inferior quality, fall easily and will not bear transportation.
W I L H E L M I N A SPÄTH

Sinonime : ceh. Späthova.

Origine. Soi de origine germană, obţinut la pepinerele S p ä t h din Ketzin, lingă


Berlin, în anul 1909. * » k

Răspmdire. Este foarte puţin răspîndit în ţările pomicole din Europa.


In ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi în grădinile de
amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul se caracterizează printr-o vigoare la început mare, apoi mijlocie şi o durată


de viaţă relativ lungă. Nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă şi este rezistent
la ger, relativ rezistent la secetă, parţial la unele boli şi rezistent la dăunători.
înfloreşte de timpuriu, înaintea înfrunzitului.
Este un soi autosteril, iar ca polenizator se recomandă soiurile Agen, Anna Späth,
Izium Eric, Jefferson, Ontario. La rîndul său, este bun polenizator pentru aceste soiuri.
Intră pe rod la vîrsta de 4 —5 ani şi produce abundent în fiecare an.
Fructele sînt supramijlocii, de calitate destul de bună, apreciate atît pentru
consumul în stare proaspătă, cît şi pentru uscat ; se ţin bine pe pom şi suportă
transportul la distanţe mari.
Calităţi : rusticitatea şi productivitatea pomului, precum şi calitatea destul de
bună a fructelor.
Defecte : aciditatea pronunţată a pieliţei şi tendinţa de crăparea a fructului
lingă peduncul pe linia brazdei ventrale.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 4 —5 m şi formează trunchi drept, de grosime mijlocie,


uşor răsucit, cu scoarţa de culoare brună-cenuşie, cu crăpături longitudinale superficiale.
Coroana — în tinereţe, îngust-piramidală caracteristică, iar mai tîrziu invers-pira-
midală, rărindu-se pe măsură ce se răsfiră ramurile.
Ramvrüe de schelet — de lungime şi grosime mijlocie, ridicate, la început uşor arcu­
ite spre vîrf şi apoi de la mijloc, cu scoarţa netedă, de culoare cenuşie-roşiatică. Scoarţa
252 SOIURI DB PRUN A U T O H T O N E ŞI S T R A I N S DE M A I MICA I M P O R T A N Ţ A

ramurilor de doi ani este de culoare cenuşie-gălbuie, cu foarte multe lenticele neregulate,
proeminente.
Bamurile de rod — predomină buchetele de mai, mai mult sau mai puţin scurte,
groase, dispuse des ; mai rar se intîlnesc ramurile mijlocii.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu internoduri scurte, foarte slab pu-
beecenţi, cu scoarţa de culoare verde pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici sau submijlocii, conici, cu vîrful ascuţit şi depărtat
de ramură, aşezaţi pe pernuţe mici, slab proeminente.
Mugurii floriferi — mici sau mijlocii, ovoizi, alungiţi şi ascuţiţi la vîrf, de culoare
castanie, semilucioaşi.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 70 m m lungime şi 50 mm lăţime, eliptice sau
slab ovate, cu vîrful şi baza rotunjite, iar marginile mărunt şi foarte regulat crenate.
Peţiolul de 18—20 m m lungime, potrivit de gros, canaliculat, pubescent, cu două glande
nectarifere, mari, globuloase, de culoare galbenă-roşiatică.
Florile — de mărime mijlocie, cu petalele plate, albe, aproape unite la bază ;
sepalele mici, răsfrînte, iar staminele în număr de 25—30 şi de lungime .egală cu stilul.

FRUCTUL

Mărimea — supramijlociu, avînd H = 36—40 mm, D = 36—39 mm, d =32—39


mm; greutatea medie de 41 g.
Forma — sferic-alungită neregulată, asimetrică, cu brazda ventrală largă, adîncă
pe toată lungimea, dar mai ales Ungă peduncul, unde deseori ajunge pînă la sîmbure,
încît jumătăţile se desfac (pl. X X V I I I ) .
Culoarea — vioietă-închis, aproape neagră, cu numeroase puncte de culoare hrună-
cafenie răspîndite neregulat şi acoperite cu un strat destul de gros de pruină albăstruie.
Pedunculul — de 21—23 m m lungime, potrivit de gros, de culoare cafenie- des­
chis, slab pubescent, cu pustule ruginii pe toată lungimea lui, bine prins de fruct şi
ramură.
Cavitatea pedunculară — largă, superficială, neregulată, deschisă spre brazda
ventrală.
Punctul stilar — mic, neregulat, de culoare castanie, aşezat într-o depresiune su­
perficială, deplasată mult spre partea dorsală.
Pieliţa — groasă, rezistentă, aderentă la pulpă, pronunţat mai acidă decît pulpa.
Pulpa — galbenă-albicioasă, iar la maturitatea completă galbenă-roşcată, destul
de consistentă, suculentă, dulce, cu aciditate bine dozată şi cu aromă specifică; aderă
puţin de creasta principală a sîmburelui.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 20 x 15 X 6 mm, elipsoidal, cu baza şi vîrful
uşor alungite, cu şanţul dorsal existent, însă superficial ; crestele ventrale ascuţite, larg-
deschise, suprafaţa de culoare cafenie-deschis, alveolată regulat.
Maturitatea — prima decadă a lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Wilhelmina Späth se recomandă pentru grădinile de


lingă case.
PLANŞA XXVIII

Wilhelmina Späth
WILHELMINA SPÄTH 253

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая декада августа.


Сорт германского происхождения, еще очень мало распространенный. В Румынии
встречается только в помологических коллекциях и в любительских посадках.
Дерево — средней силы роста и долговечности, нетребовательное к почве, устой­
чивое к морозам, сравнительно устойчивое к засухе, частичйо устойчивое к болезням
и вредителям; начинает плодоносить на 4—5 году жизни и дает ежегодные и обиль­
ные у р о ж а и .
Плод — выше средней величины или крупный, продолговато-шаровидйый, асим­
метричный, темно-фиолетовый, почти черный, с множеством неравномерно распре­
деленных точек, буро-коричневого цвета, покрыт плотным синеватым восковым нале­
том; мякоть красновато-желтая, довольно плотная, сочная, сладкая, с хорошо дозиро­
ванной кислотностью и специфическим ароматом; слабо прирастает к главному ребру
косточки.
Плоды хорошего качества, прочно держатся на дереве и хорошо выдерживают
перевозку.

EÉSUMÉ

Maturité : première décade d'août.


Variété d'origine allemande, jusqu'à présent peu répandue. En Eoumanie on ne
la trouve que dans les collections pomologiques et dans les jardins privés.
Arbre — à vigueur et durée de vie moyennes, n o n exigeant sous le rapport du sol,
résistant aux froids d'hiver, relativement résistant à la sécheresse, résistant à certaines
maladies et partiellement aux insectes ; à fructification précoce, récolte abondante et
régulière.
Fruit — surmoyen o u gros, sphérique allongé, asymétrique, d'un violet foncé,
presque noir, abondamment et irrégulièrement ponctué de brun-café ; pruine abondante,
bleuâtre. Chair d'un jaune r o u x , assez ferme, juteuse, sucrée, agréablement acidulée, à
arôme spécifique. N o y a u peu adhérant.
Fruits d'assez bonne qualité, se tenant fortement aux branches et supportant le
transport.

ABSTRACT

Maturity − the first decade of August.


Variety of German origin, so far widespread. In Romania it is found only in
collections pomological and in private gardens.
Tree − in force and lifetime averages, not requiring the report in the soil, resistant
to cold winter, relatively drought resistant, resistant to disease and insects partially; fruiting
early, regular and abundant crop.
Fruit − above medium or large, spherical, elongated, asymmetrical, a dark purple,
almost black, and irregularly punctuated with plenty of brown cafe; abundant bloom,
bluish. Pulp of a reddish-yellow, rather firm, juicy, sweet, pleasantly tart, with specific
flavor. Core bit joining.
Fruit fairly good, holding tight to the branches and supporting transport.
MISTREŢ

Sinonime : Prun mistreţ.

Origine. Soi autohton, format în regiunea subcarpatică meridională, mai ales pe


valea Oltului.

Răspmdire. Este răspîndit în comunele Dăeşti, Călimăneşti, Sălătrncelu, Berislă-


veşti şi Muereasca, raionul Rîmniou-Yîlcea, regiunea Argeş.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, are o durată de viaţă de 60—70 de ani, unele exemplare
depăşesc vîrsta de 100 de ani. Se înmulţeşte prin drajoni. Nu este pretenţios faţă de
condiţiile de climă şi sol, este rezistent la ger, boli şi la unii dăunători.
Înfloreşte relativ timpuriu, iar perioada respectivă durează 5—7 zile.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi produce abundent, însă neregulat.
Fructele destul de mari, sînt aspectuoase şi de calitate bună. Se ţin bine pe pom,
suportă transportul şi sînt relativ rezistente la păstrare. Se folosesc atît pentru consumul
în stare proaspătă, olt şi pentru industrializare.
Calităţi : vigoarea, longevitatea şi rusticitatea pomului, precum şi calitatea bună
a fructelor.
Defecte : rodirea intermitentă.

POMUL

Pomul, înalt de 6—7 m, formează trunchi drept, destul de gros, cu scoarţa puţin
crăpată, de culoare cenuşie, cn numeroase lenticele mari, eliptice de culoare brună-
roşcată.
Coroana — piramidală, largă, de 6,6—7 m diametru.
Bamurile ăe schelet — lungi şi groase, formînd ou axul unghiuri de ramificare de
45 —60° ; scoarţa de culoare cenuşie.
Bamurile ăe rod — predomină ramurile scurte şi buchetele de mai, de minimum
2—6 ani, cu scoarţa de culoare brună-cenuşie.
MISTREŢ 255

Lăstarii — lungi sau mijlocii, potrivit de groşi, cu scoarţa de culoare verde-deschis,


pe partea umbrită şi cenuşie-roşiatică pe cea însorită, cu numeroase lenticele mici.
Mugurii vegetativi — mici, conici, roşietici la vîrf şi cenuşii la bază, cu vîrful
ascuţit, lipit de ramură, aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi—destul de mari, ovoconici, bombaţi, de culoare brună-roşiatică.
Frunzele— mijlocii, avînd 90—100
mm lungime şi 40—50 m m lăţime,
cliptic-alungite, cu vîrful acuminat, baza
îngustată şi marginile mărunt crenate.
Limbul uşor gofrat, de culoare verde-
închis, lucios pe faţa superioară şi
mat pe cea inferioară. Peţiolul de
20—25 m m lungime, de grosime mij­
locie, foarte fin pubescent.
Florile — de mărime mijlocie, cn
sepalele alungite, iar petalele albe, ovate.

FRUCTUL
Fig. 63. — Mistreţ.
Mărimea — mijlocie, avînd [H =
45—50 mm, D = 30—32 m m şi d = 30—32 m m ; greutatea de 30—35 g.
Forma — scurt-elipsoidă sau ovoidă, cu diametrul maxim situat mai des la mijlo­
cul fructului ; brazda ventrală aproape ştearsă, marcată printr-o linie (fig. 63).
Culoarea — violetă-intens, acoperită cu pruină abundentă.
Peduneulul — lung de 10—13 mm, de grosime mijlocie, arcuit, seinüemmficat,
de culoare verzuie.
Cavitatea pedunculară — mică sau cu totul redusă.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşezat pe conturul fructului sau pe un mic platou.
Pieliţa — destul de densă, lipită de pulpă.
Pulpa — gălbuie, apoi galbenă cu nuanţă roz, crocantă, suculentă, dulce, plăcut
acidulată; nu este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mare (25x13x7 mm), elipsoidal-alungit, de culoare cafenie-roşia-
tic deschis, cu suprafaţa fin alveolată; crestele ventrale foarte reduse, şanţul dorsal
pronunţat.
Maturitatea — începutul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Mistreţ se recomandă a fi înmulţit în zona în care s-a for­


mat pînă va fi depăşit de noi soiuri mai bune cu coacere simultană.

РЕЗЮМЕ
Созревание — начало августа.
Местный сорт, распространен в районе Рымнику Вылча, область Арджеш.
Дерево — сильнорослое, долговечное, нетребовательное к климатическим усло­
виям и ночве, устойчивое к морозам, болеаням и к некоторым вредителям; начинает
плодоносить на 5—6 год и дает нерегулярные урожаи.
256 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E ŞI STRĂINE D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Плод — средней величины, короткой эллипсоидной или яйцевидной формы,


немного удлиненный, темно-фиолетового цвета, покрытый толстым слоем; мякоть вна­
чале желтоватая, потом желтая с розовым оттенком, хрустящая, сочная, сладкая, не­
много кисловатая; отделение от косточки — нетрудное.
Плоды высшего качества, хорошо переносят перевоэку и хранение, используются
как в свежем виде, так и для промышленной переработки.

RÉSUMÉ

Maturité : début d'août.


Variété autochtone, répandue dans le district de Rîmnicu-Vîlcea, Région d'Argeş.
Arbre — vigoureux, longévif, non exigeant envers les conditions de sol et de climat,
résistant au froid, aux maladies cryptogamiques et à quelques insectes. Commence
à fructifier à 5—6 ans, produit abondamment mais avec intermittance.
Fruit — m o y e n , courtement ellipsoïdal o u ovoïde, un peu allongé, d'un violet
intense, recouvert d'une pruine abondante. Chair jaunâtre, plus tard jaune nuancé de
rose, croquante, juteuse, douce, agréablement acidulée, n o n adhérente.
Fruits de dessert de qualité supérieure, résistants au transport et à la conservation,
utilisés aussi pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity: early August.


Native variety, widespread in the district Rîmnicu-Vîlcea, Region of Argeş.
Tree − vigorous, long lived, not strict with the conditions of soil and climate,
resistant to cold, fungal diseases and some insects. Begin to fruit at 5-6 years, produced
abundantly but intermittently.
Fruit − medium, shortly ellipsoid or ovoid, slightly elongated, with a deep purple,
covered with abundant bloom. Pulp yellowish, later yellow tinged with pink, crisp, juicy,
sweet, pleasantly acidic, non-adherent.
High quality fruit for dessert, resistant to transportation and storage, also used for
industrialization.
SCOLDUŞE

Origine. Grup de soiuri autohtone, provenite din P. insititia, formate in regiunea


dealurilor subcarpatice, caracterizate prin pomi rustici, longevivi, mai mult sau mai
puţin productivi, cu fructe mici de calitatea mediocră, cu pulpa aderentă la sîmbure.
Dintre acestea, mai importante sînt Scolduşul de vară, Scolduşul negru, Scolduşul
roşu, Gogoşelele galbene, Gogoşelele molive.

Răspindire. Sînt răspîndite în zona dealurilor din întreaga ţară, cu deosebire în


raioanele Horezu, Curtea de Argeş, Rîmnicu-Vîlcea, regiunea Argeş.

SCOLDUŞE DE V A R A
Sinonime : Colduşe, Tolţuşe, Cioate, Gogoşele, Clotuşe, Prune de deal, Gogonele.

POMUL

Pomul este viguros, atinge înălţimea de 4—4,5 m, formează trunchi drept,


de grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, cu crăpături longi­
tudinale, destul de adinei. Este rustic, rezistent la ger, la unele boli şi la unii
dăunători, produce regulat, însă moderat.
Coroana — larg-piramidală, Înaltă, rară.
Frunzele — mici, eliptic-ovate, cu vîrful uşor
acut şi marginile serate. Peţiolul scurt, subţire, cu
1—2 glande nectarifere.

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd în medie H = 25 mm,


D = 22 mm, d = 20 m m ; greutatea de 13—16 g.
F
Forma — sferică, uşor alungită, cu brazda ven- >s- - - Scoiduşc de vară.
6 4

trală superficială (fig. 64).


Culoarea — vînătă-închis, aproape neagră, acoperită cu pruină albăstruie.
Pedunculul — de 8—10 mm lungime, destul de gros, pubescent.
Cavitatea pedunculară — mică, superficială.
Punctul stilar — mic, aşezat central pe o mică ridicătură.

17 - C. 4670
258 SOIURI Db PRUN AUTOHTONE ŞI STRĂINE D E M A IM I C A I M P O R T A N Ţ A

Pieliţa — subţire,"aderentă la pulpă.


Pulpa— galbenă-deschis, consistentă, suculentă, dulceagă, c u gust acru, ierbos;
este aderentă la sîmbure ; de calitate inferioară.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 2 0 x 1 2 x 9 m m , elipsoidal, c u crestele ven­
trale slab proeminente şi c u suprafaţa aspră.
Maturitatea - prima şi a doua decadă a lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Scolduşe de vară prezintă interes ca material de amelio­


rare. Avînd o înrădăcinare puternică, este valoros î n combaterea eroziunii solului.

РЕЗЮМЕ

Под этим названием известна целая группа местных сортов, образовавшихся в


холмистой прикарпатской зоне, характеризующихся нетребовательностью к почвенно-
климатическим условиям, долговечностью и слабой урожайностью. Среди них главными
считаются: Летний сколдуш, Черный сколдуш, Красный сколдуш, Гогошеле желтые
и Гогошеле моливе.

ЛЕТНИЙ СКОЛДУШ

Созревание — первая и вторая декада августа.


Дерево — сильнорослое, неприхотливое и очень устойчивое к морозам, частично к
болезням и вредителям; плодоносит ежегодно, но умеренно.
Плод — мягкий, шаровидный, немного продолговатый, темно-синего цвета, почти
черный; мякоть светло-желтая, плотная, сочная, сладковатая, кислая, с травянистым
привкусом, приросшая к косточке; качество низкое.

EÉSUMÉ

Dénomination qui comprend u n groupe de variétés autochtones, originaires de la


zone des collines subcarpatiques, caractérisées par l'arbre rustique, longévif, peu pro­
ductif . Les plus valeureuses sont : Scolduşul de vară, Scolduşul negru, Scolduşul roşu,
Gogoşelele galbene şi Gogoşelele moUve.

SCOLDUŞUL D E V A E Ä

Maturité : première et deuxième décade d'août.


Arbre — vigoureux, rustique et fort résistant a u x grands froids, à certaines
maladies et insectes, à récolte régulière, mais modérée.
Fruit — petit, globuleux, légèrement allongé, d'un bleu violet foncé, presque noir ;
chair d'un jaune blafard, ferme, juteuse, à saveur douceâtre, aigre, d'herbe, adhérente
au noyau, de qualité inférieure.
258a
ABSTRACT

Name that includes a group of indigenous varieties, from the Sub-Carpathian hills
area, characterized by the hardy tree, long lived, very productive. Most are brave:
Scolduşul de vară, Scolduşul negru, Scolduşul roșu, Gogoşelele galbene şi Gogoşelele
molive.

SCOLDUŞUL DE VARĂ

Maturity − first and second decade of August.


Tree − vigorous, hardy and very resistant to extreme cold, to certain diseases and
insects, regular harvest, but moderate.
Fruit − small, globular, slightly elongated, dark purple-blue, almost black, pale
yellow pulp, firm, juicy, sweet-flavored, sour grass, adherent to nucleus, poor quality.
LINCOLN

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi de origine americană.

Răspîndire. Este foarte puţin răspîndit.


La noi se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul altoit pe corcoduş creşte foarte încet şi nu atinge dimensiuni mari,


cu toate acestea este longeviv şi rezistent la ger, însă slab rezistent la secetă.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani, produce relativ regulat, dar puţin; în condi­
ţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa a dat o producţie medie pe 10 ani de 10
kg/pom.
Fructele sînt mari sau foarte mari, aspectuoase, de calitate mediocră, se folosesc
pentru consumul în stare proaspătă şi pentru prepararea compotului. Ajunse la maturi­
tate, se scutură uşor de vînt şi suportă greu transportul.
Calităţi : rusticitatea şi rezistenţa pomului, precum şi mărimea şi frumuseţea
fructelor.
Defecte : sensibilitatea pomului la secetă, gustul mediocru, precum şi slaba rezis­
tenţă a fructelor la cădere.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 2,6—3 m şi formează trunchi subţire, slab răsucit, cu


scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, cu puţine crăpături longitudinale, superficiale.
Coroana — globuloasă, neregulată, puţin turtită, destul de rară, atingînd 2 —2,5 m
în diametru.
Ramurile de schelet — scurte şi subţiri, arcuite, garnisite bine cn ramuri de rod ;
scoarţa de culoare cenuşie-închis, cu crăpături longitudinale.
Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii relativ lungi şi subţiri, arcuite ;
cele de un an au scoarţa de culoare roşcată şi fin pubescenţă.
Lăstarii — scurţi sau mijlocii, relativ subţiri, cu internodurile scurte.
Mugurii vegetativi — mici, ou vîrful ascuţit.
260 S O I U R I D E P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Mugurii floriferi — mici sau mijlocii, conic-alungiţi, cu solzişorii slab lipiţi, de


culoare castanie-roşiatică.
Frunzele — mari, avînd în medie 110 mm lungime şi 60 m m lăţime, ovate, cu vîrful
acut, baza îngustată şi marginile serate. Limbul, subţire, slab gofrat, pubescent de-a lun­
gul nervurilor. Peţiolul de 20—27 m m lungime, de grosime mijlocie, cu 1—2 glande
nectarifere aşezate spre baza limbului.
Florile — destul de mari, cu petalele alungite, concave, semirăsfirate ; staminele,
în număr de 25—28, sînt mai lungi decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte mare, avînd în medie H = 51 mm, D = 44 mm,


d = 43 m m ; greutatea de 43 g.
Forma — scurt-elipsoidală, neregulată, asimetrică, cu o urmă de gît scurt şi gros ;
brazda ventrală largă şi superficială, marcată de o dungă mai închisă (fig. 65).
Culoarea — roşie-violetă, cu o nuanţă galbenă-verzuie pe partea umbrită şi mov-
închis p e cea însorită, cu numeroase puncte foarte mici, de culoare cenuşie, acoperită
de o pruină destul de groasă, de culoare roz intens.

Fig. 65. — Lincoln.

Peduneuhil — de 20—25 m m lungime, subţire, lemnificat, îngroşat la bază, de


culoare verde-deschis, de desprinde uşor de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, puţin adîncă, regulată, uneori deschisă spre partea
ventrală.
Punctul stilar — mic, cenuşiu-deschis, aşezat într-o mică depresiune.
Pieliţa — subţire, lucioasă, densă, semiaderentă.
Pulpa — galbenă-portocalie, străbătută de filamente fine, albicioase, dispuse
radiär, la început crocantă, apoi moale, suculentă, insuficient de dulce şi acidă, ou gust
f a d ; aderentă la sîmbure.
LINCOLN 261

Sîmburele — mijlociu spre mare, avînd în medie 2 3 x 1 3 x 7 m m , ovoid-alungit,


cu suprafaţa fin alveolată, vîrful rotunjit şi baza ascuţita ; crestele ventrale pronun­
ţate şi ascuţite, cea principală ieşind mult în evidenţă. Şanţul dorsal, de adâncime mijlo­
cie, străbate sîmburele pe toată lungimea lui.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

R E C O M A N D Ă R I . Soiul Lincoln nu se recomandă a fi extins în cultură.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Сорт американского происхождения, распространен очень мало. В Румынии
встречается только в помологических коллекциях.
Дерево — обладает медленным ростом, долговечное и морозоустойчивое, но
мало засухоустойчивое. Плодоносит сравнительно регулярно, но умеренно.
Плод — крупный или очень крупный, вида укороченного яйца, асимметричный,
фиолетово-красный с зеленовато-желтым оттенком на затененной стороне и темно-си­
реневый на солнечной стороне, с множеством очень мелких серых точек и ярко розовым
восковым налетом. Мякоть оранжево-желтая, вначале хрустящая, а позже мягкая,соч­
ная, недостаточно сладкая и кислотная, безвкусная, не пристает к косточке.
Плоды слабо держатся на дереве и не выдерживают перевозки; используются как
в свежем виде, так и для приготовления компотов.

RÉSUMÉ

Maturité : mi-août.
Variété d'origine américaine, fort peu répandue. E n R o u m a n i e on la trouve
seulement dans les collections pomologiques.
Arbre — de faible vigueur, mais longévif, résistant au froid, mais p e u résistant à la
sécheresse ; récolte assez régulière, mais peu abondante.
Fruit — gros o u très gros, courtement ovoïde, asymétrique, d'un rouge violet teinté
de jaune verdâtre à l'ombre et mauve foncé au soleil, avec de n o m b r e u x petits points
cendrés et pruiné d'un rose intense. Chair d'un jaune orangé, d'abord croquante, puis
molle, juteuse, insuffisamment sucrée et acidulée, fade, non adhérente au noyau.
Fruit de table et pour la compote. T o m b e facilement et ne supporte pas le transport.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Variety of American origin, very widespread. In Romania it is found only in
collections pomological.
Tree − low force, but long-lived, resistant to cold, but not very resistant to drought,
crop fairly regular, but scanty.
Fruit − large or very large, short oval, asymmetrical, purple-red tinged with yellow-
green to dark purple shade and sun, with many small spots of ash and a bright pink bloom.
Orange-yellow pulp, first crisp and soft, juicy, sweet and sour insufficiently, tasteless, non-
adherent to the nucleus.
Fruit compote and tableware. Tomb easily and does not support transport.
GOLDANE A L B E

Sinonime : Goldane albe mari.

Origine. Soi autohton, format in centrul Moldovei.

Răspîndire. Este răspîndit pe scară restrînsă în regiunile Iaşi şi Galaţi.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul se caracterizează prin vigoare mijlocie şi durată de viaţă destul de lungă,


atingînd vîrsta de 36—40 ani. Nu este pretenţios faţă de sol, este rezistent la' ger,
relativ rezistent la secetă, rezistent la unele boli şi unii dăunători.
Intră pe rod la 5 —6 ani şi produce un an abundent, iar al doilea moderat.
Fructele sînt aspectuoase, însă de calitate mediocră, ; se folosesc mai mult pentru
distilare.
Calităţi : rusticitatea şi longevitatea pomului.
Defecte : calitatea mediocră a fructelor şi aderenţa pulpei la sîmbure.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5,5—6 m şi formează trunohi relativ gros, puţin răsu­
cit, cu scoarţa netedă, de culoare brună-cenuşie.
Coroana — larg-piramidală, neregulată, destul de deasă.
Pomii proveniţi din drajoni şi formaţi pe loc au adesea 2 —3 tulpini, formînd un
fel de tufe, cu coroana semi-sferică şi cu contur neregulat.
Bamurile ăe schelet — lungi, subţiri, ridicate şi cu vîrfurile arcuite.
Bamurile ăe roă — reprezentate prin ramuri mijlocii şi buchete de mai.
Lăstarii — lungi, relativ subţiri, pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde pe par­
tea umbrită şi roşiatică pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful slab depărtat de ramură.
Mugurii floriferi — mici, ovoconici, de culoare brună-castanie.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 71 m m lungime şi 38 m m lăţime, eliptice sau
obovate, cu vîrful acut, baza alungită şi marginile mărunt şi regulat serate. Peţiolul
G O L D A N E A L B E
263

de 11—22 m m lungime, destul de gros, drept, puţin răsucit, pubescent, uneori cu 1—2
glande nectarifere foarte mici.
Florile — mijlocii, cu petalele albe, uşor alungite, depărtate la bază.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd în medie H = 36 m m , D — 34 m m , d = 33 m m ;


greutatea de 26 g.
Forma — globuloasă, uşor turtită spre partea ventrală ; brazda ventrală este super­
ficiala, puţin adîncită spre baza fructului
(fig. 66).
Culoarea — galbenă-verzuie pe par­
tea umbrită şi galbenă-aurie p e cea
însorită, acoperită c u u n strat fin de
pruină albăstruie.
Peduneulul — de 18—23 m m lungi­
me, de grosime mijlocie, drept sau uşor
curbat.
Cavitatea pedunculară —foarte mică,
îngustă, cu marginile regulate.
Punctul Hilar—mic, aşezat central
pe conturul fructului.
Pieliţa — subţire, destul de rezis­
tentă, se desprinde uşor de pulpă. Fig. 66. — Goldane albe.
Pulpa—galbouă, semitransparentă,
foarte suculentă, dulce-acrişoară, aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 20 x 12 x 6 m m , elipsoidal, cu vîrful alun­
git : crestele ventrale sînt aproape şterse, iar şanţul dorsal lipseşte ; suprafaţa este destul
de netedă, de culoare cafenie-deschis.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

R E C O M A N D Ă R I . Soiul Goldane albe se recomandă pentru grădinile de lingă case


| П regiunile de munte.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Отечественный сорт, образовавшийся в центре Молдовы и ограниченно распростра­
ненный в Ясской и Галацкой областях.
Дерево — средней силы роста, довольно долговечное, нетребовательнее к почве,
устойчивое к морозам, сравнительно устойчивое к öaeyxe и частично к болезням и
вредителям. Плодоносит переменно, один год обильно, другой — умеренно.
Плод — средней величины, шаровидный, зеленовато-желтый на затененной сто­
роне и золотисто-желтый На солнечной, покрыт тонким слоем синеватого воскового нале­
та. Мякоть желтая, очень сочная, кисловато-сладкая, приросшая к косточке.
Плоды посредственного качества; используются преимущественно в водочном
производстве.
264 S O I U R I DE P R U N A U T O H T O N E Ş I S T R Ă I N E D E M A I M I C A IMPORTANŢA

RÉSUMÉ

Maturité : mi-août.
Variété autochtone originaire du centre de la Moldavie et peu répandue dans les
Régions de Jassy et de Galaţi.
Arbre — de vigueur moyenne, assez longévif, non exigeant quant au sol, résistant
au froid, relativement résistant à la sécheresse et partiellement aux maladies et insec­
tes. Production alternante, une anné abondante et l'antre modérée.
Fruit — moyen, globuleux, d'un jaune verdâtre à l'ombre et jaune doré au soleil,
finement pruiné bleuâtre. Chair jaune, très juteuse, douce-aigrelette, adhérente au noyau.
Fruit de qualité médiocre, utilisé presque exclusivement pour la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Native variety native to central Moldova and uncommon in the regions of Iasi and
Galati.
Tree − medium vigor, very long lived, not exacting as to soil, resistant to cold,
relatively resistant to drought and partly to disease and insects.
Production alternate, abundant one year and one moderate.
Fruit − medium, globular, greenish-yellow to golden yellow shade and sun, finely
bluish bloom. Yellow pulp, very juicy, sweet-tart, adhering to the kernel.
Fruits of poor quality used almost exclusively for the distillery.
STICLOS

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi românesc, cu mai multe tipuri, format în zona dealurilor Carpaţilor
Meridionali.

Răspmdire. Livezi masive din acest soi se găsesc pe valea Ialomiţei, Dîmboviţei,
Argeşului şi Cîrcinovului.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este foarte viguros, nu este pretenţios faţă de sol şi climă. Este rezistent
la unele boli şi unii dăunători ; prezintă interes ca portaltoi franc pentru prun.
Vara se deosebeşte uşor prin frunzişul bogat şi de un colorit verde-deschis, iar iarna
prin culoarea cenuşie-albicioasă a ramurilor.
Produce abundent. Fructele sînt mici, destul de dulci, întrebuinţate mai mult
pentru distilare împreună cu fructele altor soiuri ; se coc treptat şi nu sînt rezistente la
cădere.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea, producţia mare a pomului şi dulceaţa fructelor.
Defecte : dimensiunile mici şi slaba rezistenţă la cădere a fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m, formează truncbi aproape drept, cu scoarţa de


culoare cenuşie şi crăpături rare.
Coroana — înalt-piramidală, largă, cu diametrul de 3—3,5 m.
Ramurile de schelet — lungi şi groase, cu unghi mic de ramificare, cu scoarţa de
culoare cenuşie-albicioasă.
Ramurile de rod - scurte, reprezentate prin ramuri-buchet.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare verde-deschis,
glabri, cu numeroase lenticele.
Mugurii vegetativi — mici, conici, de culoare cenuşie-deschis.
266 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N T A

Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, do culoare brună-deschis, cu pernuţele


proeminente.
Frunzele — de mărime mijlocie, de 70—72 mm lungime şi 43—45 mm lăţime, scurt
eliptice, cu vîrful obtuz, aproape rotunjit, baza treptat îngustată, marginile crenato, mai
rar serate, cu limbul subţire, de culoare verde-deschis. Peţiolul lung şi uşor curbat.
Florile — mici, cu petalele uşor concave, albe.

FRUCTUL

Mărimea — mică spre mijlocie, avînd H = 30—31 mm, D = 23—25 mm, d = 22 —


23 m m ; greutatea de 17—19 g.
Forma — ovoidă, trunchiată la vîrf, sime­
trică, cu brazda ventrală puţin evidentă (fig. 67).
Culoarea — variabilă, albă-verzuie, roz,
roşie-deschis sau neagră, acoperită cu un strat
foarte subţire şi fin de pruină albicioasă.
Pedunculul — de lungime şi grosime mij­
locie, de culoare verde-deschis, slab pubescent,
scmilemnificat, prins foarte slab de fruct.
Cavitatea pedunculară — superficială sau
inexistentă.
Fig. 67. — sticlos. Punctul stilar — mic, de culoare cenuşie-
deschis, aşezat într-o uşoară depresiune.
Pieliţa — subţire, elastică, cu un aspect unsuros, sticlos, lucios, de unde vine şi
numele soiului.
Pulpa — galbenă-portocalie, moale, cu vinişoare foarte fine, suculentă, destul de
dulce şi cu urme de tanin ; este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — destul de mare în raport cu grosimea pulpei, elipsoidul, ascuţit la
capete, cu crestele ventrale şterse.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Sticlos se recomandă ca material de selecţie şi pentru a fi


încercat ca portaltoi pe solurile sărace.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Отечественный сорт, охватывающий целый ряд биотипов, распространен в доли­
нах рек Яломица, Дымбовица, Арджеш и Кырчинов.
Дерево — очень сильнорослое, нетребовательное к почве и климату, частично
устойчивое к болезням и вредителям; плодоносит обильно.
Плод — мелкий иди средней величины, яйцевидный, с усеченной верхушкой,
различного цвета: зеленовато-белый, розовый, светло-красный или черный, покрытый
STICLOS 267

очень тонким беловатым восковым налетом. Мякоть оранжево-желтая, мягкая, довольно


сладкая, немного терпковатая, приросшая к косточке.
Плоды используются преимущественно в водочном производстве.

EÉSUMÉ

Maturité : mi-août.
Variété autochtone à plusieurs types, répandue dans la vallée de la Ialomiţa, de
la Dîmboviţa, de l'Argeş et de Cîrcinov.
Arbre — très vigoureux, non exigeant quant aux conditions de sol et de climat,
résistant à certaines maladies et insectes, à récolte abondante.
Fruit — petit ou moyen, ovoïde, tronqué au sommet, de couleur variable : blanc
verdâtre, rose, rouge pâle ou noir, recouvert de pruine très fine, blanchâtre. Chair d'un
jaune orangé, molle, assez douce, un peu astringente, adhérente au noyau.
Variété de distillerie.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Native variety to several types, common in the valley of Ialomița, Dîmboviţa,
Argeş and Cîrcinov.
Tree − very strong, not exacting as to soil conditions and climate, resistant to
diseases and insects at harvest.
Fruit − small to medium, oval, truncated at the top, variable color: greenish-white,
pink, pale red or black, covered with thin bloom, white. Pulp orange-yellow, soft,
somewhat sweet, somewhat astringent, adhering to the core.
Variety for distillery.
ALBE

Sinonime : Albe de Găeşti.

Origine. Soi autohton, identificat în raionul Găeşti, regiunea Argeş, unde este şi
mai răspîndit.
Este de vigoare mijlocie, adaptat condiţiilor de sol, rezistent la ger, la unele boli
şi la unii dăunători. Intră pe rod de timpuriu, însă produce puţin şi neregulat.
Fructele, de calitate mediocră, slab rezistente la cădere şi transport, se folosesc
aproape exclusiv pentru distilare.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 3,5—4 m şi formează trunchi drept, subţire, cu scoarţa


de culoare brună-cenuşie, cu crăpături longitudinale, dese şi adinei.
Coroana — larg-piramidală, destul de deasă.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 65 mm lungime şi 47 mm lăţime, rotund-ovate,
cu vîrful acut. Peţiolul de 20—25 mm lungime,
drept, cu 1—2 glande nectarifere.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd în medie


H = 35 mm, D = 28 mm, d = 25 mm ; greu­
tatea de 13—16 g.
Forma — ovoidă, regulată, ou brazda
ventrală superficială (fig. 68).
Fig. 68. - Albe. Culoarea — galbenă-verzuie, uniformă,
acoperită cu pruină.
Pedunculul — de 9—11 mm, potrivit de gros.
Cavitatea pedunculară mică, superficială.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşezat pe conturul fructului.
Pieliţa — groasă, rezistentă, aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă, străbătută de vinişoare fine, albicioase ; moale, suculentă, dulce-
acrişoară, slab aromată, foarte aderentă la sîmbure.
ALBE 269

Sîmburele — mare, avînd în medie 22 x 11 X 8 mm, elipsoidal, plat, cu crestele


ventrale aproape şterse.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Albe se recomandă ca material pentru selecţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Местный сорт из Арджешской области.
Дерево — средней силы роста, устойчивое к морозам, к некоторым болезням
и вредителям. Дает нерегулярные и низкие урожаи.
Плод — средней величины, яйцевидный, зеленовато-желтый, покрытый восковым
налетом. Мякоть желтая, посредственного качества, сильно приросшая к косточке.
Используется почти исключительно для дистиллятов.

BÉSTJMÉ

Maturité : mi-août.
Variété autochtone de la région d'Argeş.
Arbre — de vigueur moyenne, résistant au froid, à certaines maladies et in­
sectes. Production réduite et irrégulière.
Fruit — moyen, ovoïde, d'un jaune verdâtre, pruiné. Chair jaune, de qualité mé­
diocre, fortement adhérente an noyau.
Utilisé presque exclusivement pour la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Native variety from Argeș region.
Tree − of medium vigor, cold-resistant to certain diseases and insects.
Reduced production and irregular.
Fruit − medium, ovoid, greenish-yellow, bloom. Yellow pulp, low quality, strongly
adherent to the nucleus.
Used almost exclusively for the distillery.
R O Ş I O A R E DE D E M S U Ş

Sinonime : Prune cu osul mic.

Origine. Soi autohton vechi, format în raionul Haţeg.

Răspîndire. Este răspîndit pe valea Streiului şi îndeosebi în centrul pomicol Demsuş,


regiunea Hunedoara.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte foarte viguros, este longeviv, atingînd vîrsta de 35—40 de ani, nu
este pretenţios faţă de sol, este rezistent la ger, la unele boli şi unii dăunători.
Rodeşte bogat, însă neregulat ; un p o m în vîrsta de 16 ani produce 40—60 kg.
Fructele au aspect atrăgător, sînt de calitate bună, rezistente la cădere, suportă
bine transportul, se folosesc pentru consumul în stare proaspătă, pentru industrializare
şi în special pentru distilare.
Calităţi : rusticitatea şi producţia abundentă a pomului ; aspectul frumos şi calitatea
bună a fructelor pentru diferite întrebuinţări.
Defecte : rodirea intermitentă şi slaba rezistenţă la păstrare în stare proaspătă.

POMUL

Pomul la vîrsta de 16 ani atinge înălţimea de 5 —6 m, formează trunchi drept, gros,


cu scoarţa de culoare brună-cennşie, cn crăpături longitudinale.
Coroana — îngust-piramidală, cu diametrul de 4—5 m, deasă.
Ramurile de schelet — lungi şi subţiri, în număr de 6—7, slab arcuite către vîrf,
cu unghiul de ramificare de 35—45°. Scoarţa de culoare cenuşie cu nuanţă brună, aspră.
Ramurile de rod — predomină ramurile-buchet, foarte scurte şi groase, şi ramurile
mijlocii.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, pubescenţi, cu scoarţa de culoare verde-
cenuşie pe partea umbrită şi brună-verzuie pe cea însorită, ou lenticele destul de mari
şi rare.
ROŞIOARE D E D E M S U Ş 271

Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful puţin depărtat de ramură, aşezaţi pe


pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — scurţi, groşi, ovoconici, de culoare brună-închis, pubescenţi.
Frunzele — mijlocii, de 61—80 mm lungime şi de 40—61 mm lăţime, eliptice, cu
vîrful acut, uneori rotunjit, baza alungită şi marginile crenate. Limbul de culoare verde
cu nuanţă gălbuie, semilucios, glabra, neted pe partea superioară şi verde-albicios, pubes­
cent pe partea inferioară. Feţiolul scurt şi
gros, slab pubescent, de culoare brună-roş-
cată, cu nuanţă cenuşie.
Florile — mici, cu petalele ovate, de
culoare albă.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 31 —


34 mm, D = 32—35 mm şi d = 28—31 mm ;
greutatea de 20—26 g.
Forma — globuloasă, îngustată la bază,
turtită la vîrf şi dorsoventral, adesea ne­
regulată (fig. 69). ~ Fig. 69. — Roşioare de Demsuş.
Culoarea — roşu-deschis, acoperită cu
un roşu mai închis pe partea însorită, împestriţată cu numeroase puncte roşii-închis şi
puncte albicioase; pruina puţin abundentă.
Pedunculul — lung de 18 —21 mm, de grosime mijlocie, slab pubescent, de culoare
ruginie, semilemnificat, bine prins de ramură şi fruct.
Cavitatea pedunculară — îngustă, potrivit de adîncă, cu conturul regulat.
Punctul stilar — mare, de culoare ruginie, neregulat, aşezat simetric într-o mică
depresiune.
Pieliţa — groasă, lucioasă, aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-aurie, la început crocantă, apoi moale, slab suculentă, plăcut
aromată, dulce, cu aciditate potrivită, bună la gust ; neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mic (14—16 x 11—12 x 6—7 mm), elipsoidal, turtit la bază, de
culoare cafenie, creasta mijlocie pronunţată şi ascuţită mai mult către bază ; şanţul
dorsal puţin adine, cu marginile ascuţite şi neregulate.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Roşioare de Demsuş, avînd multe însuşiri bune ca pom şi


fruct, merită să fie menţinut în cultură şi ameliorat în direcţia măririi fructului.

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Старый местный сорт, образовавшийся в районе Хацег, где и распространен в
культуре. г г г
272 S O I U R I DE iPRUN A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Дерево — очень сильнорослое, нетребовательное к почве, устойчивое к моро­


зам, к некоторым болезням и вредителям. Плодоносит обильно, но Нерегулярно.
Плод — средней величины, шаровидно-приплюснутый, светло-красный, на сол­
нечной стороне более темного цвета, со слабым восковым налетом. Мякоть золотисто-
желтая, сначала хрустящая, а потом мягкая, ароматная, сладкая, приятного вкуса,
легко отделяется от косточки.
Плоды хорошего качества, прочно держатся на дереве и хорошо выдерживают
перевозку; используются как в свежем виде, так и в производстве цуйки.

RÉSUMÉ

Maturité : mi-août.
Ancienne variété autochtone du district de Haţeg, Région de Hunedoara, où elle
est répandue.
Arbre — très vigoureux, longévif, non exigeant quant au sol, résistant au froid,
à certaines maladies et insectes. Récolte abondante, mais irrégulière.
Fruit — moyen, sphérique aplati, d'un rouge pâle, plus foncé au soleil, faiblement
pruiné. Chair d'un jaune doré, croquante, puis molle, agréablement parfumée, sucrée,
à saveur bonne, non adhérente au noyau.
Fruit de bonne qualité, tenant bien aux branches, résistant au transport, utilisé
pour la consommation de table et la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Former native variety of Haţeg District, Hunedoara County, where it is
widespread.
Tree − very vigorous, long lived, not exacting as to soil, cold-resistant to certain
diseases and insects. Bountiful harvest, but irregular.
Fruit − medium, flattened ball, a light red, darker in the sun, low bloom. Golden
yellow pulp, crisp and soft, pleasantly scented, sweet, good flavored, non-adherent to the
nucleus.
Good quality fruit, well into the branches, resisting transportation, used for table
consumption and the distillery.
RENCLOD NEGRU

Sinonime : engl. Woolston's Black Gage.


franc. Beine Claude noire de Woolston.
germ. Woolston's Violette Beneklode.

Origine. Originea acestui soi este incertă.

Rüspindire. Este puţin răspîndit în cultură.


La noi în ţară se găseşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este de "vigoare mijlocie, slab rezistent la ger şi secetă.


Intră pe rod la vîrsta de 6—6 ani şi produce regulat, însă relativ puţin; media
pe 10 ani în condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa a fost de 18,2 kg, iar maximul
de 60 kg.
Fructele sînt mari, bine colorate, de calitate bună, cu pulpa neaderentă, însă insu­
ficient de rezistente la transport.
Calităţi : dimensiunile mari şi calitatea bună a fructelor.
Defecte : slaba rezistenţă la ger şi secetă a pomului şi la transport a fructelor.

POMUL

Pomul, înalt de 4—4,5 m, formează trunchi gros cu scoarţa de culoare brună-


roşcată, mai intensă pe partea umbrită, puternic crăpată sub formă de plăci longitudinale,
late, suberificate, dese.
Coroana — globuloasă, cu diametral de 4,5 —5 m.
Bamurile de schelet — destul de groase, scurt şerpuite şi arcuite. Scoarţa de culoare
cenuşie, mai deschisă la ramurile tinere, cu crăpături dese, suberificate; lenticelele de
asemenea suberificate.
Bamurile de rod — relativ lungi, subţiri şi arcuite, cu scoarţa de culoare cenuşie-
roşcată. Cele de 1 şi 2 ani pubescente, mai ales cele scurte. Cele de 1 an de culoare roşcată
sau roşcat-verzuie.

18 - o. 4670
274 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E ŞI STRĂINE D E M A I MICA I M P O R T A N Ţ A

Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, cu scoarţa de culoare verde, apoi mov


sau mai cenuşie.
Mugurii vegetativi — mari sau mijlocii, conic ascuţiţi.
Mugurii floriferi — mari, ovoconici, potrivit de bombaţi şi de ascuţiţi.
Frunzele — mijlocii sau mari, cu lungimea de 100—110 m m şi lăţimea de 60 —
65 mm, obovate, înalte, cu vîrful foarte bine rotunjit sau scurt-acut şi baza îngustată.
Limbul este gros, cu marginile cre­
nate şi suprafaţa netedă, de culoare
verde normal, lucios, slab căuşat,
cu suprapuneri deasupra peţiolu-
lui. Nervura principală puternic
pubescenţă p e partea inferioară.
Peţiolul lung pînă la 25 mm, destul
de gros, slab canaliculat, roşu pe
partea însorită, cu două glande
nectarifere foarte mici, roşietice la
baza limbului.
Florile — mijlocii, albe, cu
petalele obovate, concave ; sepalele
înguste, răsfrînte; staminele 20 —
Fig. 70. — Renclod negru. 22, mai lungi decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie sau mai mare, avînd H = 40—45 mm, D = 38—40 mm,
d no 36—38 m m ; greutatea medie de 33 g.
Forma — scurt-ovoidă, c u vîrful rotunjit ; brazda ventrală largă şi superficială,
uneori aproape ştearsă (fig. 70).
Culoarea — vînătă, puţin roşcată, cu puncte foarte mici, aproape invizibile. Pruina
destul de intensă, albăstruie.
Peduneulul — scurt (12—18 mm), destul de gros, verde-deschis, foarte puţin
pubescent.
Cavitatea pedunculară — de adîncime mijlocie.
Punctul stilar — destul de mare, gălbui, aşezat lateral pe o mică ridicătură.
Pieliţa — subţire, se desface uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă-portocalie, cu filamente albicioase. Gustul bun, dulce, armonios.
Pulpa subţire, neaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu (21 x 15 X 8 mm), elipsoidal, ascuţit spre bază, cu şanţul
dorsal vizibil, creasta ventrală pronunţată şi suprafaţa cu desen regulat, alveolar. Culoarea
cafenie-roşcată.
Maturitatea — mijlocul lunii august.

RECOMANDĂRI. Soiul Renclod negru se recomandă să fie cultivat în grădinile de


amatori.
RENCLOD NEGRU 275

РЕЗЮМЕ

Созревание — середина августа.


Сорт неизвестного происхождения. В Румынии встречается только в помологи­
ческих коллекциях.
Дерево — средней силы роста, слабо устойчивое к морозам и засухе; вступает в
пору плодоношения на 5—-6 году жизйи и плодоносит ежегодно, но сравнительно скупо.
Плод — средней величины или крупный, коротко-яйцевидный с округленной
верхушкой, синий, слегка красноватый, с очень мелкими, еле заметными точками, по­
крытый синим восковым налетом; мякоть оранжево-желтая, пронизанная беловатыми
жилками, сладкая, гармонично-кисловатая, не приросшая к косточке.
Плоды хорошего качества, но недостаточно хорошо выдерживают перевозку.

RÉSUMÉ

Maturité : mi-août.
Variété d'origine inconnue. E n Roumanie rencontrée seulement dans les collec-
tions pomologiques.
Arbre — de vigueur moyenne, peu résistant au froid et à la sécheresse, se met à
fruit à 5—6 ans ; récolte régulière, mais relativement peu abondante.
Fruit — moyen ou gros, courtement ovoïde, arrondi au bout, violet, faiblement
rougeâtre, très finement ponctué, recouvert de pruine bleuâtre. Chair jaune orangé, réti-
culée blanchâtre, sucrée, agréablement acidulée, non adhérente au noyau.
Fruit de bonne qualité, mais insuffisamment résistant au transport.

ABSTRACT

Maturity − mid-August.
Variety of unknown origin. In Romania met only in collections pomological.
Tree − of medium vigor, very resistant to cold and drought, began to fruit at 5-6
years; regular harvest, but relatively scarce.
Fruit − medium or large, short oval, rounded at the tip, purple, slightly reddish,
very finely punctuates, covered with bluish bloom. Pulp orange-yellow, reticulated white,
sweet, pleasantly acidic, non-adherent to the nucleus.
Good quality fruit but insufficiently resistant to transport.
AGEN DUBLU

Sinonime : rus. Dvoinaia franţuzkaia.

Oiigine. Soi a cărui origine nu se cunoaşte exact ; se bănuieşte a fi provenit dintr-un


sîmbure din soiul Agen. Denumirea de Agen dublu i s-a dat probabil din cauza asemănării
pomului şi fructelor cu cele ale soiului Agen şi pentru faptul că fructele sînt mult mai mari.

Răspmdire. Este răspîndit în regiunile Galaţi şi Iaşi şi în unele centre pomicole


din regiunile Argeş şi Ploieşti.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, însă nu atinge dimensiuni mari şi are o durată de viaţă
mijlocie. Preferă soluri fertile, permeabile, cu suficientă umiditate. Este rezistent la ger şi
relativ rezistent la secetă, destul de rezistent la boli, însă sensibil la dăunători, frunzele
fiind adesea puternic atacate de păduchii de frunze (Aphiăae).
înfloreşte abundent la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respec­
tivă durează 5—6 zile.
Intră pe r o d la 6—7 ani de la plantare şi rodeşte în fiecare an, însă neuniform ; un
p o m în perioada de plină rodire dă 40—80 kg de fructe, iar în cazuri excepţionale pînă
la 120 kg. î n condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa, a produs în medie pe 10 ani,
28,5 k g de fructe de p o m .
Fructele sînt supramijlocii, de calitate bună, pînă la coacerea completă, apreciate
mai ales pentru uscat, deoarece dau un produs de calitate superioară, depăşit numai de
prunele Vinete de Italia. Se c o c treptat, timp de 2—3 săptămîni, se ţin bine pe p o m , chiar
cînd au ajuns la completa maturitate, şi suportă uşor transportul.
Calităţi : productivitatea pomului şi calitatea bună a fructelor, mai ales pentru uscat.
Defecte : slaba rezistenţă la atacul dăunătorilor, precum şi deprecierea gustului
fructelor la maturitatea completă.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 3—4 m şi formează trunchi gros, uniform, cu scoarţa


mult crăpată, parţial chiar exfoliată.
Coroana — sferic-turtită, foarte deasă.
AGEN DUBLU 2"7

Ramurile de schelet — scurte său mijlocii, groase, arcuite, formînd cu axul unghiuri
de 45—50°, degarnisite la bază, cu scoarţa netedă.
Ramurile de rod — predomină buchetele de mai scurte sau mijlocii, destul de
groase, dese.
Lăstarii — mijlocii sau lungi,.subţiri, slab geniculaţi, cu internoduri de 20—30 mm,
cu scoarţa de culoare verde pe partea umbrită, brună-roşiatică pe cea Însorită, cu Ienti-
celele rare, orbiculare, de culoare cafenie-deschis, răspîndite neuniform.
Mugurii vegetativi — mari, conici, bombaţi, cu vîrful foarte ascuţit şi depărtat de
ramură, aşezaţi pe permite mari, proeminente, turtite brusc la bază.
Mugurii floriferi — mari sau foarte mari, ovoconici, cu vîrful ascuţit, bombaţi,
de culoare castanie-roşiatică.
Frunzele — mari, avînd în medie 85 m m lungime şi 65 m m lăţime, obovate sau
ovate, cu vîrful acut, baza rotunjită şi marginile ondulate şi serate. Limbul slab vălurat,
de culoare verde-închis, foarte lucios, caracteristic. Peţiolul de 17—18 m m lungime, de
grosime mijlocie, drept sau puţin arcuit şi puternic înroşit pe partea însorită.
Florile — de mărime mijlocie, răsfirate, cu petalele puternic răsfrînte, ovat alun­
gite, cu marginile slab ridicate sau plate ; sepalele răsfrînte, cu vîrful alungit ; stilul egal
cu staminele.

FRUCTUL

Mărimea — supramijlocie sau mare, avînd H = 38—45 mm, D = 30—38 mm,


d = 30 —38 mm ; greutatea de 25 —38 g.
Forma — scurt-elipsoidală, asimetrică, puţin teşită la vîrf dinspre partea ven­
trală; brazda ventrală largă, destul de adîncă (fig. 71).
Culoarea — mov-verzuie treoînd spre mov-înciàs, împestriţată cu puncte mici şi
linii scurte de culoare albicioasă.
Pedunculul — lung de 18—20
mm, foarte subţire.
Cavitatea pedunculară — mică,
puţin adîncă.
Punctul stilar — mic, aşezat
într-o depresiune alungită.
Pieliţa — subţire, însă elastică
şi rezistentă ; se desprinde uşor de
pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, la
completa maturitate galbenă-aurie,
semitransparentă, tare, crocantă,
suculentă, dulce-acidulată şi cu
gust plăcut.
Sîmburele — mijlociu sau mare, Fig 71. — Agen dublu.
avînd în medie 21 x 17 x 7 mm,
elipsoidal, crestele ventrale foarte reduse, şanţul dorsal puţin adînc, c u suprafaţa fin
alveolată, de culoare galbenă-deschis.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august,
278 SOIURI D E PRUN A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

B E C O M A N D Ă R I . Soiul Agen dublu prezintă interes ca materie primă pentru uscat


şi pentru gTădinile de amatori.

РЕЗЮМЕ

Созревание •— вторая половина августа.


Сорт неизвестного происхождения, распространен в Молдове и в меньшей мере
в Мунтении.
Дерево — сильнорослое, но не достигает крупных размеров; требовательное к
почве, устойчивое к морозам, довольно устойчивое к засухе и болезням, но поражается
тлями; вступает в пору плодоношения на 6—7 году жизни и дает ежегодные, но
неустойчивые урожаи.
Плод — вышесредней или крупной величины, вида укороченного яйца, асимме­
тричный, веленовато-сиреневого цвета, переходящего в темно-сиреневый, испещрён точ­
ками и короткими черточками беловатого цвета; мякоть золотисто-желтая, твердая,
хрустящая, просвечивающая, сочная, кисловато-сладкая.
Плоды хорошего качества и используются главным образом для сушки.

EÉSUMÉ

Maturité : deuxième quinzaine d'août.


Variété d'origine inconnue, répandue en Moldavie et moins en Valachie.
Arbre — vigoureux, mais n'atteignant pas de grandee dimensions ; exigeant quant
au sol, résistant au froid, relativement résistant à la sécheresse et aux maladies, mais
sensible à l'attaque des pucerons ; se met à fruit à 6 —7 ans ; récolte régulière, mais inégale.
Fruit — surmoyen o u gros, courtement ovoïde, asymétrique, mauve verdâtre
passant jusqu'au mauve foncé, bigarré de petits points et stries courtes blanchâtres. Chair
d'un jaune d'or, ferme, croquante, mi-transparente, juteuse, douce-acidulée.
Fruits de bonne quahté, utilisés surtout pour le s é c h i j e .

ABSTRACT

Maturity − second half of August.


Variety of unknown origin, common in Moldova and Wallachia least.
Tree − vigorous but not reaching large dimensions as to require soil, resistant to
cold, relatively resistant to drought and disease, but is susceptible to attack by aphids, fruit
starts at 6-7 years; regular harvest, but uneven.
Fruit − above medium or large, short oval, asymmetrical, from greenish purple to
dark purple, mottled with small white dots and streaks short. Pulp of a golden yellow, firm,
crisp, semi-transparent, juicy, sweet-tart.
Good quality fruits used primarily for drying.
ECATERINA

Sinonime : franc. Sainte-Catherine, Sainte-Catherine de Tours, Sainte-Catherine


jaune.
rus. Ekaterina.
germ. Gelbe Catharinen-Pflaume.
Hal. Santa Caterina.
rom. Sfînta Ecaterina.

Origine. Soi vechi, de origine necunoscută, descris pentru prima dată în anul 1699.

Răspîndire. Este răspîndit aproape în toate ţările din Europa, însă în proporţie
redusă.
La noi în ţară se întîlneşte numai în colecţiile pomologice şi prin grădinile de
amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros mai ales în perioada de tinereţe, iar în condiţiile ţării noastre
nu este pretenţios faţă de sol şi este rezistent la ger şi destul de rezistent la secetă, boli
şi dăunători.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului.
Este un soi autofertil, iar uneori parţial autofertil. Cele mai bune rezultate se obţin
cînd se folosesc ca polenizatori soiurile Renclod Althan, Renclod verde, Vinete de Italia,
Vinete româneşti. La rîndul său, soiul Ecaterina este bun polenizator pentru aceste soiuri.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi produce destul de bine în fiecare an ; un p o m
în vîrsta de 12—15 ani produce 32—48 kg de fructe, iar în plină producţie dă pînă la
70—80 k g ; în anii cu rod îmbelşugat, fructele rămîn mai mici.
Fructele sînt de mărime mijlocie, nu tocmai aspectuoase, însă bune pentru con­
sumul în stare proaspătă şi excelente pentru uscat. î n Franţa, renumitele prune uscate
„Pruneaux de Tours" sînt obţinute din fructele soiului Ecaterina.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea şi producţia regulată a pomului, valoarea fructelor
ea materie primă pentru uscat, precum şi calitatea bună a produsului finit.
Defecte : dimensiunile relativ mici ale fructelor în anii cu rod bogat şi aderenţa
parţială a pulpei la sîmbure.
280 SOIURI D É P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 4—5 m şi formează trunchi drept, relativ gros.


Coroana — invers-piramidală, largă, potrivit de deasă.
Bamurile de schelet — destul de lungi şi groase, ridicate, bine ramificate, cu scoarţa
de culoare brună-roşiatioă.
Bamurile de rod — predomină buchetele de mai, scurte, repartizate uniform pe
toată lungimea ramurilor de 2—6 ani.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, geniculaţi, cu scoarţa de culoare verde-
închis pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită.
Mugurii vegetativi — mici, scurţi, aproape lipiţi de ramură.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, bombaţi, de culoare castanie-cenuşie.
Frunzele — mijlocii, obovate, cu marginile serate. Limbul slab pubescent de-a
lungul nervurii principale pe faţa superioară şi puternic pubescent pe cea inferioară.
Peţiolul scurt şi gros, de culoare roşiatică, uneori cu 1—2 glande nectarifere, aşezate spre
baza limbului.
Florile — grupate cîte 2—3 într-o inflorescenţă, de mărime mijlocie, cu petalele albe.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 33—35 mm, D = 25—26 mm, d = 22—23 m m ;


greutatea medie de 23 g.
Fmma — elipsoidală sau invers-ovoidă, rotunjită la vîrf, cu un mic gît caracteristic ;
brazda ventrală superficială, însă bine
marcată şi accentuată la capete (fig. 72).
I''-** Culoarea — galbenă-aurie cu puncte
şi pete mici roşii-deschis mai ales pe
partea însorită şi acoperită cu un strat
de pruină liliachie ; sub pieliţă se observă
numeroase puncte brunii.
Pedunculul — de 25—30 mm lun­
gime, destul de gros, slab curbat, pubes­
cent, de culoare cafenie-deschis.
Cavitatea pedunculară — largă, po­
trivit de adîncă, neregulată.
Punctul stilar — mic, situat pe linia
de contur.
Fig. 72. — Ecatorina. Pieliţa — subţire, fină, elastică ; se
desprinde uşor de pulpă.
Pulpa — galbenă sau galbenă-aurie, străbătută de vinişoare albicioase, moale,
fondantă, suculentă, dulce, uşor acidulată, plăcut aromată şi cu gust bun, semiaderentă
la sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie, alungit, turtit lateral, ascuţit la capete.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august ; uneori se prelungeşte şi în prima
decadă a lunii septembrie.
ECATERINA 281

RECOMANDĂRI. Datorită calităţii fructelor pentru uscat, soiul Ecaterina ее reco­


mandă pentru grădinile de lingă case şi se propune pentru încercare în culturile de concurs.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа — начало сентября.


Старый сорт неизвестного происхождения, распространен мало. В Румынии встре­
чается только в помологических коллекциях и в любительских посадках.
Дерево — сильнорослое, Нетребовательное к почве, устойчивое к морозам, довольно
устойчивое к эасухе, болезням и вредителям; плодоносит ежегодно и довольно обильно.
Плод — средней величины, яйцевидный или обратно-яйцевидный, с короткой
характерной шейкой и хорошо выраженным брюшным швом; золотист о-желтого цвета,
с точками и мелкими пятнышками светло-красного цвета, в особенности на солнечной
сторопе, покрытый сиреневым восковым налетом; мякоть желтая или золотисто-желтая,
с беловатыми жилками, мягкая, тающая, сочная, сладкая, со слабой кислотностью
и приятным ароматом, частично приросшая к косточке.
Плоды хорошего качества, используются преимущественно для сушки.

RÉSUMÉ

Maturité : deuxième quinzaine d'août, début de septembre.


Ancienne variété d'origine inconnue, peu répandue. E n Roumanie o n la trouve
seulement dans les collections pomologiques et les jardins privés.
Arbre — vigoureux, n o n exigeant sous le rapport du sol, résistant aux grands froids,
assez à la sécheresse, aux maladies et a u x insectes, récolte régulière et assez abondante.
Fruit — m o y e n , ovoïde, o u inversement ovoïde, avec u n petit c o l typique, au sillon
bien marqué ; peau d'un jaune d'or, finement ponctuée et tachetée de rouge pâle, surtout
sur le côté au soleil, à pruine violacée. Chair jaune o u jaune dorée, réticulée blanchâtre,
molle, fondante, juteuse, sucrée, faiblement acidulée, agréablement parfumée, mi-adhé-
rente au noya .
Fruit de bonne qualité, utilisé surtout pour le séchage.

ABSTRACT

Maturity − second half of August, early September.


Old variety of unknown origin, not widespread. In Romania it is found only in
pomological collections and private gardens.
Tree − vigorous, not requiring the report under the soil, resistant to extreme cold,
enough to drought, diseases and insects, harvest regularly and fairly abundant.
Fruit − medium, ovoid, ovoid or vice versa, with a typical small hill, the trail well
marked; skin of a golden yellow, finely punctuate and speckled with pale red, especially on
the side of the sun, violet bloom. Pulp yellow or golden yellow, reticulated white, soft,
melting, juicy, sweet, slightly tart, pleasantly scented, semi-adherent drowned.
Good quality fruit mainly used for drying.
OU G A L B E N

Sinonime : germ. Gelbe Eierpflaume.


rus. Iaicinaia joltaia.
franc. Dame Aubert jaune, B o n u m Magnum.
engl. Yellow Egg.
bulg. Jeltata iaiciana.

Origine. Boi vechi, de provenienţă necunoscută, descris pentru prima dată In anul
1676 sub denumirea de Magnum Bonum.

Răspîndire. Nu este mult răspîndit în cultură, din cauză că fructul lasă de dorit
sub aspectul gustului, al aderenţei pulpei la sîmbure şi al rezistenţei faţă de bohle crip-
togamice.
î n ţara noastră se întîlneşte mai în toate livezile cu soiuri străine, însă numai ca
pomi izolaţi.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul are o vigoare mijlocie şi trăieşte în medie 25 —30 de ani. Nu este pretenţios
faţă de condiţiile de sol şi crimă, este foarte rezistent la ger, relativ rezistent la secetă, însă
sensibil la putregaiul brun şi ciuruirea frunzelor.
înfloreşte relativ timpuriu, simultan cu înfrunzitul, iar perioada respectivă durează
4—5 zile.
Deşi este autofertil, produce mai bine fiind polenizat cu soiurile Anna Späth,
Kirke, Nectarina roşie, Renclod verde, Victoria, Vinete de Italia.
Intră pe rod tîrziu, şi anume la vîrsta de 6—7 ani, produce abundent, însă nere­
gulat, î n condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa, media pe 10 ani a fost 19,2 kg,
însă în 1955, în aceleaşi condiţii, a dat 45 kg.
Fructele sînt mari şi foarte frumoase, însă gustul lor acru şi lipsa de aromă clasează
soiul printre cele comune. Astfel, în anul 1954, la Istriţa, prunele acestui soi au avut un
conţinut de 1,66—1,67% acizi faţă de 11,87%—12,21% zahăr, deci un raport de zahăr-
aciditate de 7,1—7,3. Se ţin bine pe pom, sînt rezistente la transport şi se pot păstra 5—7
zile după recoltare. Se folosesc mai mult pentru consumul în stare proaspătă.
OU G A L B E N 283

Calităţi : rezistenţa pomului la ger şi secetă şi productivitatea mulţumitoare.


Defecte : gustul fad şi acru al fructelor, în special în zona pieliţei, şi slaba lor
rezistenţă la bolile criptogamice.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6,5 m şi formează trunchi drept, relativ subţire, cu


scoarţa netedă, de culoare cenuşie.
Coroana — globuloasă, relativ rară.
Bamurile de schelet — relativ puţine, destul de lungi şi subţiri, ridicate, drepte, cu
scoarţa netedă, de culoare cenuşie-roşiatică.
Ramurile de rod — reprezentate prin ramuri mijlocii şi mai puţin prin buchete de
mai ; sînt destul de rare, foarte groase, şi mai mult sau mai puţin lungi.
Lăstarii — lungi, destul de groşi, ou internoduri lungi, pubescenţi, cu scoarţa de
culoare verde pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită, cu lenticele mici, ovale, albi­
cioase.
Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful ascuţit şi depărtat de ramură, aşezaţi
pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovo conici, bombaţi, de culoare brună-cafenie roşcată.
Frunzele — mari sau foarte mari, avînd 106 —128 mm şi 72 —89 mm, scurt-ovate,
cu vîrful alungit şi brusc ascuţit, cu baza rotunjită şi marginile adînc şi dublu crenate.
Limbul cu suprafaţa puţin bulbucată, de culoare verde-intens, lucios pe faţa superioară
şi verde-deschis, puternic pubescent pe cea inferioară. Peţiolul de 15—18 mm lungime,
gros, de culoare verde-deschis pe partea umbrită şi roşiatică pe cea însorită, cu 1—2 glande
nectarifere, rotunde, de culoare verde-gălbuie.
Florile — mari, cu petalele albe, ovat-ahingite, cu marginile larg-ondnlate şi apro­
piate între ele ; sepalele în formă de cupe, destul de late şi slab răsfrînte ; etaminele în
număr de 20—25, mai scurte cu 1—2 mm decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare sau foarte mare, avînd în medie H = 61 mm, D = 51 mm,


d = 48 m m ; greutatea de 75 g.
Forma — variabilă, ovoidă, cîteodată invers-ovoidă sau scurt-elipsoidală, puţin
turtită lateral şi foarte regulată, cu brazda ventrală foarte largă, mai aparentă spre peduncul
şi pierdută spre vîrful fructului (fig. 73).
Culoarea — galbenă, asemănătoare cu a gălbenuşului de ou, devenind pe partea
însorită portocalie, acoperită cu brumă albicioasă subţire. Numeroase puncte albe sau
verzui foarte mici sînt răspîndite pe toată suprafaţa fructului.
Peduneulul — de 20 —25 mm lungime, subţire, semüemnificat, fin pubescent, bine
prins de fruct şi ramură ; la inserţia cu fructul, prezintă un guleraş de pieliţă şi miez, care
se detaşează de pe fruct împreună cu peduneulul.
284 SOIURI D B P R U N A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E M A I M I C A IMPORTANŢA

Cavitatea pedunculară — larga, adîncă, cu marginile regulate.


Punctul stilar — mic, rotund, ruginiu, aşezat pe un platou sau pe linia de contur.
Pulpa — galbenă-aurie, densă, chiar grosieră, semisucule^tă, cu gust fad, insuficient
de dulce, cu aciditate pronunţată; este puternic aderentă la sîmbure.

Fig. 73. — Ou galben.

Sîmburele — mare, avînd în medie 27 x 17 x 11 m m , etipsoidal, turtit, cu baza


mai ascuţită, cu vîrful rotunjit şi prevăzut cu un cioc şi cu suprafaţa alveolată, spre bază
canaliculată. Creasta ventrală principală evidentă, ascuţită, crestele ventrale secundare
dezvoltate, iar şanţul dorsal larg şi adine.
Maturitatea — din a doua jumătate a lunii august pînă în prima decadă a lunii
septembrie.

RECOMANDĂRI. Cu toate că este un soi foarte vechi, c u fructul frumos şi foarte


mare, nu poate fi recomandat decît pentru amatori ; poate fi însă ameliorat în direcţia
lichidării aderenţei, acidităţii şi a sporirii cantităţii în zahăr.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа и первая декада сентября.


Сорт неизвестного происхождения. В Румынии распространен во всех плодоводчес­
ких районах, но лишь в ограниченном количестве.
Дерево — средней силы роста и долговечности, неприхотливое, устойчивое к
морозам и сравнительно устойчивое к засухе, но поражается болезнями — Ascospora
beijerinhü и MoniUnia emerea; плодоносить начинает на 6—7 году жизни и дает
обильные, но Нерегулярные урожаи.
Плод — крупный или очень крупный, яйцевидный или укороченно-яйцевидный,
слабо сжатый в дорзо-вентральном направлении, желтого цвета, покрытый беловатым
O U G A L B Ë N 285

восковым налетом; мякоть — золотисто-желтая, плотная, даже грубоватая, полусоч­


ная, малосладкая, с сильной кислотностью, неароматная, прирастающая к косточке.
Плоды посредственного качества, прочно держатся на дереве, хорошо переносят
перевозку и используются преимущественно для потребления в свежем виде.

BÉSUME

Maturité : deuxième quinzaine d'août et première décade de septembre.


Variété d'origine inconnue. E n Roumanie, répandue dans toutes les régions
fruitières, mais sur une échelle restreinte.
Arbre — de vigueur et durée de vie moyennes, non exigeant sous le rapport du sol,
résistant aux grands froids et relativement résistant à la sécheresse, mais sensible aux
maladies Ascospora beijerinMi et Monilima cinerea. Fructification assez tardive, récolte
abondante, irrégulière.
Fruit — gros ou très gros, ovoïde ou courtement ellipsoïdal, légèrement aplati dans
le sens dorso-ventral, jaune, à pruine blanchâtre. Chair d'un jaune doré, dense, même
grossière, mi-juteuse, insuffisamment sucrée, très acidulée, non parfumée. Noyau adhérent.
Fruits de qualité médiocre, fortement attachés à l'arbre et supportant le transport.
Utilisés surtout pour la table.

ABSTRACT

Maturity − second half of August and first decade of September.


Variety of unknown origin. In Romania, widespread in all regions of fruit, but on a
limited scale.
Tree − vigor and life span averages, not requiring the report in the soil, resistant to
extreme cold and relatively drought resistant, but susceptible to disease Aseospora
Beijerinkii and Monilinia cinerea. Rather late fruiting, harvesting abundant, irregular.
Fruit − large or very large, ovoid or shortly ellipsoidal, slightly flattened in the
dorso-ventral direction, yellow, whitish bloom. Golden-yellow pulp is dense, even coarse,
medium juicy, sweet insufficiently, very sharp, unscented. Clingstone.
Poor quality fruit, strongly attached to the shaft and supporting the carriage. Used
primarily for the table.
BĂLIGOS

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi românesc, format in regiunea dealurilor subcarpatice meridionale.

Răspmdire. Este răspîndit mai mult pe valea rîului Dîmboviţa, alături de prunul
Ciorăsc, în comunele Gheboieni, Măneşti, Dragodăneşti şi Cîndeşti-Vale, şi pe valea Oîrci-
novului, în comunele Boţeşti, Greci şi Cîndeşti-Deal ; mai puţin răspîndit în comunele
Malu cn Flori şi Lăicăi.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este viguros şi destul de longeviv. Nu este pretenţios faţă de condiţiile de


sol. Este rezistent la ger, la unele boli şi la unii dăunători.
Înfloreşte la mijlocul perioadei de înflorire a prunului şi produce abundent.
Fructele, de mărime mijlocie, sînt de calitate inferioară. Nn sînt bune pentru con­
sumul în stare proaspătă ; se întrebuinţează pentru distilare şi pentru prepararea marme­
lade!, însă numai în amestec cn alte soiuri. Nu sînt rezistente la transport, la păstrare
şi la cădere.
Calităţi : vigoarea şi rusticitatea pomului.
Defecte : gustul inferior al fructelor, slaba rezistenţă la cădere, transport şi păstrare.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 7 m, formează trunchi gros, puţin răsucit, cu scoarţa


cenuşie-închis, puternic crăpată.
Coroana — invers-piramidală, înaltă, cu diametrul de 3 — 3,50 m .
Ramurile de schelet — scurte şi groase, cu unghi mic de ramificare, cu scoarţa de
culoare cenuşie-închis, degarnisiţe către interiorul coroanei.
Ramurile ăe rod — relativ scurte, cu scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă.
Lăstarii — de lungime mijlocie, groşi, cu scoarţa de culoare verde-brună, pubescenţi.
Mugurii vegetat/iei — mici, conici, lipiţi de ramură, de culoare cenuşie-închis, pubes­
cenţi, cu pernuţele reduse.
Mugurii floriferi — mijlocii, ovoconici, de culoare cenuşie, pubescenţi.
BALIGOS 287

Frunzele — mijlocii sali mici, avînd lungimea de 63 —55 m m şi lăţimea de 31 —


33 mm, eliptice, cu vîrful obtuz, baza îngustată şi marginile serate, de culoare verde-
gălbuie. Peţiolul scurt, de grosime mijlocie, canaliculat, cu două glande nectarifere la
baza limbului.
Florile — mici, cu petalele albe ; sepalele de asemenea mici.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd H = 33—35 m m , D = 25—26 mm, d = 22—23 m m ;


greutatea de 25 g.
Forma — elipsoidală, trunchiată la vîrf, asimetrică, cu brazda ventrală superficială
şi largă, la unele fructe mai adâncită (fig. 74).
Culoarea — la început roşie-violetă, iar
la maturitatea deplină aproape neagră, uni­
formă pe toată suprafaţa fructului şi acoperită
cu o pruină subţire albicioasă.
Pedunculul — de lungime şi grosime mij -
locie, de culoare verde, cu pete de rugină, pu­
bescent, slab prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, puţin
adîncă.
Punctul stilar — mare, de culoare rugi­
nie, aşezat într-o cavitate trasă puţin către
brazda ventrală.
Pieliţa— de grosime mijlocie, elastică ; la Fig. 74. — Băligos.
maturitatea deplină se desface uşor de pe pulpă.
Pulpa — albă-verzuie, la început puţin crocantă apoi moale, puţin suculentă, acri-
şoară, mai acră sub pieliţă şi în jurul sîmburelui, dulceagă şi cu o aromă neplăcută, spe­
cifică ; nu este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mare, bombat, cu crestele ventrale aproape şterse.
Maturitatea — în a doua jumătate a lunii august şi la începutul lunii septembrie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа — начало сентября.


Местный сорт, образовавшийся в южной холмистой прикарпатской зоне, где
и распространен в культуре.
Дерево — сильнорослое, довольно долговечное, Нетребовательное к почве; ус­
тойчивое к морозам, некоторым болезням и вредителям; плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — средней величины, эллипсоидальной формы, с усеченной верхушкой,
асимметричный, вначале красно-фиолетового цвета, а при полном созревании — почти
черный; мякоть зеленовато-белая, мягкая, малосочная, сладковатая кисловатая, с
неприятным специфическим запахом, неприрастающая к косточке, низкого качества.
Плоды не пригодны для потребления в свежем виде; используются для производства
дистиллятов и для приготовления мармелада в смеси с другими сортами.
Не выдерживают перевозки и хранения и слабо держатся на дереве.
288 SOIURI D E P R U N A U T O H T O N E Şt S T R Ă I N E DE M A I MICA I M P O R T A N Ţ A

RÉSUMÉ

Maturité : deuxième quinzaine d'août — début de septembre.


Variété autochtone, originaire de la zone des collines subcarpatiques méridionales,
où elle est répandue.
Arbre — vigoureux, assez longévif, non exigeant quant aux conditions de sol,
résistant au froid, à certaines maladies et insectes, à fertilité régulière et abondante.
Fruit — moyen, ellipsoïdal, tronqué au sommet, asymétrique, d'un rouge violacé,
presque noir à complète maturité. Chair d'un blanc verdâtre, molle, peu juteuse, douceâtre,
aigrelette, à arôme spécifique, non agréable, non adhérente au noyau, de qualité inférieure.
Le fruit est utuisé poux la distillerie et les marmelades, en mélange avee d'autres
variétés. Les fruits tombent facilement et ne sont pas résistants au transport et à la
conservation.

ABSTRACT

Maturity − second half of August − early September.


Native variety, originally from the southern area of Sub-Carpathian hills, where it is
widespread.
Tree − vigorous, very long lived, not exacting as to soil conditions, cold-resistant to
certain diseases and insects, regular and abundant fertility.
Fruit − medium, ellipsoidal, truncated at the top, asymmetrical, purplish red, almost
black when fully ripe. Pulp greenish-white, soft, slightly juicy, sweet, tart, with specific
flavor, not pleasant, non-adherent to the nucleus of inferior quality.
The fruit is used lice distillery and marmalades, mixed with other varieties. The
fruits fall easily and are not resistant to transportation and storage.
CIORĂŞTI

Sinonime : Prun negru.

Origine. Soi local, format în zona dealurilor subcarpatice din regiunea Ploieşti.

Răspmdire. Sub denumirea de Prun negru este cunoscut mai mult pe valea Dîmbo­
viţei, unde este foarte răspîndit, mai ales de la Tîrgovişte în sus pînă la Stoeneşti. Cele
mai întinse livezi se găsesc în comunele Dragomireşti, Măneşti, Ungureni, Gheboieni,
Voineşti, Cîndeştii din Vale. Denumirea de prun Ciorăsc are o circulaţie mai largă, fiind
folosită în cea mai mare parte în regiunile Argeş, Ploieşti şi altele şi atribuită mai multor
tipuri de Prun negru.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, atingînd dimensiunile maxime întîlnite la prun, nu este


pretenţios faţă de condiţiile de sol, este rezistent la ger şi la unii dăunători, însă lem­
nul vechi (duramenul) putrezeşte foarte uşor, provocînd formarea de scorburi la majorita­
tea pomilor.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului.
Intră pe rod de timpuriu şi produce mult în fiecare an.
Fructele sînt mici, de calitate inferioară, bune numai pentru distilare. La matu­
ritate se scutură uşor, pedunculul rămînînd de obicei pe ramură.
Calităţi : vigoarea, longevitatea şi rezistenţa pomului la ger şi dăunători.
Defecte : fragilitatea lemnului, precum şi dimensiunile mici şi calitatea inferioară a
fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 7—7,6 m, uneori 9—10 m şi formează trunchi gros,


depăşind 30—35 cm în diametru, cu scoarţa de culoare cenuşie-închis.
Coroana — piramidală, destul de înaltă, cu timpul devine globuloasă, cu partea
periferică atîrnîndă.
Ramurile de schelet — lungi şi destul de groase, formînd cu axul unghiuri de mă­
rime mijlocie.
Ramurile de rod — lungi, relativ subţiri şi flexibile, garnisite cu buchete de mai
scurte şi subţiri.

1» - c. 4670
290 S O I U R I Du P R U N AUTOHTOJftE $ 1 S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Lăstarii — lungi şi subţiri, glabri, cu scoarţa de culoare violacee pe partea însorită


şi cu lenticele mici şi rare.
Mugurii vegetativi — mici, conici, de culoare cenuşie-închis, cu vîrful depărtat de
ramură.
Mugurii floriferi — mici, ovoconici, bombaţi.
Frunzele — mici sau mijlocii, avînd 70—75 m m lungime şi 30—35 m m lăţime,
eliptic-alungite, uneori puţin asimetrice, cu vîrful acuminat, baza treptat îngustată şi
marginile serate. Limbul cu suprafaţa rugoasă, de culoare verde-înohis. Feţiolul de lun­
gime mijlocie, subţire, canaliculat.
Florile — mici, cu petalele obovate, uşor depărtate la bază, de culoare albă, cu
slabă nuanţă verzuie.

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd H = 27—31 m m , D = 24—26 mm, d = 18—20 m m ;


greutatea de 17—21 g.
Forma — scurt-elipsoidală sau ovoidă, asimetrică, cu brazda ventrală aproape
ştearsă, însă cu conturul mai bombat decît pe partea dorsală (fig. 75). »>*.»•:••
Culoarea — albăstruie-violacee, cu nuanţă ne­
gricioasă, acoperită de o pruină albăstruie, destul
de groasă; sub pieliţă, spre vîrful fructului, se ob­
servă puncte mari, rare, de culoare cafenie-deschis.
Pedunculul — lung şi subţire, de culoare verde,
slab pubescent, bine prins de ramură şi slab de fruct.
Cavitatea pedunculară — îngustă, însă adîncă,
uşor deschisă spre brazda ventrală.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşezat într-o
depresiune superficială.
Pieliţa — relativ subţire, elastică; se dezli­
peşte greu de pulpă.
Fig. 75. - Ciorăstt. Pulpa — verzuie-gălbuie, la coacerea com­
pletă devenind galbenă-pal, moale, suculentă,
dulceagă, acrişoară, cu urme de tanin, în general cu gust mediocru, semiaderentă la
sîmbure.
Sîmburele — de mărime mijlocie, elipsoidal, ou flancurile bombate şi creasta ven­
trală proeminentă.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august, uneori şi începutul lunii septembrie.

RECOMANDĂRI, Soiul Ciorăşti, datorită faptului că produce mult şi regulat, pre­


zintă interes ca material de selecţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа — начало сентября.


Местный сорт, обнаруженный в холмистой прикарпатской аоне Плоештской
области.
Дерево — сильнорослое, достигает максимальных для сливы размеров; нетре­
бовательное к почвенным условиям, устойчивое к морозам и некоторым вредителям, но
CiöRÄSTt 291

ядровая древесина легко загнивает, так что большинство деревьев становятся дупл­
истыми. В пору плодоношения вступает рано и дает обильные и ежегодные урожаи.
Плоды — мелкие, низкого качества и годятся только для перегонки. При Полном
созревании легко опадают с дерева.

BÉSUMÉ

Maturité: deuxième quinzaine d'août — début de septembre.


Variété autochtone identifiée dans la zone des collines subcarpatiques de la Région
de Ploieşti.
Arbre — vigoureux, atteignant les dimensions maxima du prunier, non exigeant
envers les conditions de sol, résistant aux grands froids et à certains insectes, mais
le duramen pourrit aisément, de sorte que la majorité, des arbres présentent des creux.
Fructification précoce, récolte abondante et régulière.
Fruit — petit, de quaUté inférieure, utilisé exclusivement pour la distillerie. A
complète maturité les fruits tombent facilement.

ABSTRACT

Maturity − second half of August - early September.


Variety Aboriginal identified in the hilly area of Sub-Carpathian, Ploiești Region.
Tree − vigorous, reaching the maximum size of the tree, not demanding of soil
conditions, extreme cold and resistant to certain insects, but the heartwood rots easily, so
the majority of key trees have hollows. Fruiting early, regular and abundant harvest.
Fruit − small, low quality, used exclusively for the distillery. A fully ripe fruits fall
easily.
POPEŞTI

Soi autohton, identificat în raionul Haţeg, regiunea Hunedoara.

POMUL

Pomul viguros, longeviv şi rustic, rezistent la ger, la unele boli şi la unii dăunători,
atinge înălţimea de 7—8 m şi formează trunchi drept, gros, uşor torsionat, cu scoarţa
de culoare brună-cenuşie, cu crăpături longitudinale destul de adinei. Produce regulat
şi abundent.
Frunzele — mijlocii, avînd 65—85 mm lungime şi 45—62 mm lăţime, eliptice, cu
vîrful acut. Peţiolul de lungime şi grosime mijlocie, pubescent, roşiatic.

FRUCTUL

Mărimea — mare, avînd H = 43—47 mm, D = 35—38 mm, d = 35—37 m m ;


greutatea medie de 40 g.
Forma — invers-ovoidă, cu brazda ventrală largă şi superficială, uneori marcată
de o dungă fină, roşiatică (fig. 76).
Culoarea — galbenă, acoperită cu
roz pe partea însorită şi cu numeroase
puncte roşii.
Peduneulul — de lungime şi grosime
mijlocie, semilemnificat, fin pubescent,
foarte bine prins de ramură şi mai slab
de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, su­
perficială.
Punctul stilar— mic, cafeniu-închis,
aşezat pe conturul fructului.
PieUfa — subţire, lucioasă, slab
aderentă la pulpă.
Fig. 76. - Popeşti. Pulpa — galbenă-aurie, străbătută
de vinişoare albe, moale, suculentă, dulce,
uşor acidulată, slab aromată ; nu aderă la sîmbure, destul de bună pentru consumul în
stare proaspătă şi pentru unele scopuri industriale.
POPEŞTI 293

Sîmburele — mare, avînd 27 x 17 x 8 mm, ovoid, cu crestele ventrale aproape


şterse, iar şanţul dorsal îngust, puţin adine.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august şi începutul lunii septembrie.

BECOMANDÄRI. Soiul Popeşti se recomandă ca material pentru ameliorare.

РЕЗЮМЕ

Созревание — вторая половина августа — начало сентября.|


Местный сорт, обнаруженный в районе Хацег, Хунедоарской области.
Дерево — сильнорослое, 7—8 м вышины, с слегка косослойным стволом, долго­
вечное, нетребовательное, устойчивое к морозам, к некоторым болезням и вредителям;
плодоносит регулярно и обильно.
Плод — крупный, обратно-яйцевидной формы, желтого цвета с розовым румян­
цем на солнечной стороне и множеством красных точек; мякоть золотисто-желтая,
мягкая, сочная, сладкая, слегка кисловатая, со слабым ароматом, не пристает к кос­
точке.
Плоды годятся как для потребления в свежем виде, так и для промышленной
переработки.

BÉSUMÉ

Maturité : deuxième quinzaine d'août — début de septembre.


Variété autochtone, identifié dans le district de Haţeg, Bégion de Hunedoara.
Arbre — vigoureux, d'une hauteur jusqu'à 7 —8 m, ayant le tronc légèrement tordu,
longévif, rustique, résistant au froid, aux maladies et certains insectes, à récolte régubère
et abondante.
Fruit — gros, inversement ovoïde, d'un jaune teinté de rouge-rosé sur le côté
exposé au soleil, avec de nombreux points rouges. Chair d'un jaune doré, molle, juteuse,
sucrée, faiblement acidulée, légèrement parfumée, non adhérente au noyau.
Fruit de table et pour l'industrialisation.

ABSTRACT

Maturity − second half of August − early September.


Native variety, identified in the Haţeg district, Hunedoara Region.
Tree − vigorous, with a height up to 7 -8 m, with the trunk slightly bent, long lived,
hardy, resistant to cold, disease and insects, to regular and abundant harvest.
Fruit − large, inversely ovoid, yellow with reddish-pink on the side exposed to the
sun, with many red dots. Pulp golden yellow, soft, juicy, sweet, slightly tart, lightly
scented, non-adherent to the nucleus.
Table fruit and for industrialization.
ARTON

Sinonime : franc. Abbaye d'Arton.


гш. Arton.

Origine. Soi de origine franceză, obţinut întîmplător din sîmburi, pe ruinele gospo­
dăriei A b a t e l u i de A r t o n dinValréas. A fost altoit şi răspîndit în anul 1897
de către Valdy, din Valréas.

Răspîndire. Deşi creat în apusul Europei, acest soi este puţin răspîndit în Franţa,
Anglia, E . D . G . , E . F . G . şi alte ţări. î n Ü.E.S.S. este cunoscut şi apreciat încă de la
începutul secolului al X X - l e a .
î n ţara noastră a fost adus din Franţa în anul 1912 şi s-a răspîndit în toată Mol­
dova, Muntenia şi Oltenia, iar mai tîrziu în toată ţara, însă pe o scară foarte redusă.
Actualmente este în curs de dispariţie.

ЩЁ CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros în pepinieră şi se formează uşor, cu sistem radicular puternic


şi coroana bine dezvoltată. î n livadă îşi menţine vigoarea pînă la 12—15 ani, apoi aceasta
scade, iar în terenurile secetoase devine chiar slabă, încît pomul trăieşte puţin. Astfel,
în condiţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa, la vîrsta de 18 ani aproape toţi pomii
se găsesc în stare de declin, avînd scoarţa trunchiului moartă şi căzută în proporţie de
30—50% şi multe ramuri lipsă. Reuşeşte altoit pe corcoduş. Este foarte pretenţios faţă de
condiţiile de sol şi climă. Cele mai bune rezultate se obţin pe solurile fertile şi relativ revene,
situate în locuri bine însorite şi adăpostite. î n aceste condiţii pomul trăieşte mult. Rezis­
tenţa la ger şi secetă este mai asigurată în zona pădurilor, însă insuficientă în regiunea
cu climat excesiv continental. Este rezistent la boala petelor roşii (Polystigma rubrum
(Pers.) DC) şi fumagină {Capnodium salioinum Mont.), slab rezistent la monilioză (Moni-
linia cinerea (Bonord.) Honey) şi potrivit de rezistent la Ascospora beijerinkii Vuffl. Este
puţin atacat de viermele prunelor (Laspeyresia funebrana Тт.).
înfloreşte tîrziu, pe la mijlocul lui aprilie, simultan cu înfrunzirea. Este autosteril
şi reuşeşte bine cultivat în asociaţie cu soiurile Agen, Anna Späth, Renclod Althan, Ren­
clod verde, Renclod violet, Vinete de Italia şi Victoria.
Intră pe rod la vîrsta de 5—6 ani şi produce în condiţii favorabile în medie 40—
50 kg de fructe de p o m ; în regiunile secetoase, cum sînt cele de la Staţiunea experimentală
Istriţa, dă producţii medii de 14—16 kg»
ARTON 295

Fructele sînt mari, aspectuoase, cu un conţinut bogat in zabăr, însă la coacerea


completă cu un gust insuficient de armonios, lipsit de fineţe. Sînt apreciate ca prune
uscate, dînd un produs de prima calitate. Ajung la maturitate treptat, suportă greu trans­
portul şi se păstrează un timp foarte scurt.. Nu sînt rezistente la vînt şi cad pe măsură
ce se c o c .
Calităţi : mărimea şi aspectul frumos al fructelor proaspete, precum şi calitatea
celor uscate.
Defecte : exigenţa pomilor faţă de condiţiile de sol şi climă, slaba rezistenţă a fruc­
telor la cădere şi la păstrarea în stare proaspătă, crăparea uşoară în timpul uscării.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 4—4,5 m, dar în condiţii favorabile 5—5,5 m ; formează


trunchiul gros, drept, însă slab răsucit, cu scoarţa de culoare cenuşie-deschis, cu nuanţă
roşcată, cu crăpături dese şi largi, care pe alocuri conf luează.
Coroana — în tinereţe aproape sferică, semicompactă, cu frunziş bogat ; în perioada
de plin rod devine semisferică sau în formă de vas, răsfirată, largă, cu diametrul situat
la mijloc sau în treimea superioară.
Bamurile de schelet — scurte şi groase, arcuite, formînd cu axul unghiuri de rami­
ficare de 50—75°. Scoarţa cu crăpături, mai ales pe partea însorită, de culoare cenuşie-
deschis, c u lenticele mari, rare, aşezate transversal şi neuniform.
Bamurile de rod — reprezentate prin numeroase buchete de mai, extrem de scurte,
groase pînă la 1 c m şi îndesate, încît dau pomului o înfăţişare caracteristică. Scoarţa ramu­
rilor tinere este netedă, brună-roşiatică, acoperită cu un strat subţire de culoare cenuşie,
fin pubescentă; lenticelele sînt mici, dese, dispersate neuniform.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie sau destul de lungi, mai groşi la bază
şi subţiaţi treptat către vîrf, cu internodurile scurte, mai rar mijlocii,., cu scoarţa de culoare
verde pe partea umbrită şi brună-roşiatică deschis pe cea însorită. Lenticelele numeroase,
foarte mici, cafenii.
Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, conici, ascuţiţi, depărtaţi de ramură,
de culoare castanie-roşiatică, aşezaţi pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi — de mărime mijlocie sau mare, ovoconici, brusc ascuţiţi, bom­
baţi, scurţi.
Frunzele — mari, ovate, cu vîrful ascuţit, baza alungită şi îngustată treptat, iar
marginile crenate. Limbul subţire, de culoare verde-închis pe partea superioară şi verde-
deschis, slab pubescent pe cea inferioară. Peţiolul, lung şi gros, slab arcuit, canaliculat şi
cu 2—4 glande nectarifere, roşii.
Florile — de mărime mijlocie, cu petalele rotunde sau slab-ovate, de culoare albă,
relativ apropiate. Staminele în număr de 28—30, la acelaşi nivel cu stilul.

FRUCTUL

Mărimea — mare, avînd în medie H = 46 m m ; D = 41 m m .şi d = 36 m m ; greu­


tatea de 30—50 g.
Forma — sferic alungită sau scurt invers-ovoidă, puţin turtită lateral, cu un început
de gît ; brazda ventrală este potrivit de adîncă împărţind fructul în două părţi egale
296 SOIURI DE .PRUN AUTOHTONE ŞI STRĂINE DE MAI MICA IMPORTANTA

Culoarea — violeta-cenuşie închis, sub pieliţă cu numeroase puncte mici, albicioase,


acoperită cu o pruină cenuşie-albăstruie.
Pedumulul — lung de 12—18 mm, destul de subţire, de culoare verde-deschis, cu
pete de rugină, glabru, semilemnificat, bine prins de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, puţin adîncă.

Fig. 77. - Arton.

Punctul stilar — mare, roşiatic, aşezat la capătul brazdei ventrale, într-o uşoară
depresiune.
Pieliţa — subţire, lucioasă, aderentă la pulpă.
Pulpa — galbenă-verzuie, ou multe filamente albicioase, foarte suculentă, dulce,
destul de consistentă, fără fineţe; semiaderentă la sîmbure.
Sîmburele — mare (25 x 15 x 8 mm), elipsoidal, cu suprafaţa fin alveolată, de
culoare cafenie-deschis. Prezintă trei creste ventrale, cea mijlocie mai ridicată, şi nn şanţ
dorsal continuu, mijlociu de larg şi de adine.
Maturitatea — a doua jumătate a lunii august, începutul lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Se recomandă pentru grădinile de lingă case în zona dealurilor


şi în zona pădurilor.

РЕЗЮМЕ

Согревание — вторая половина августа — начало сентября.


Сорт французского происхождения. В Румынии распространен во всех плодовод­
ческих районах, но лишь в ограниченном количестве.
Дерево — сильнорослое, со средней долговечностью, очень требовательное к
почве, сравнительно морозо- и засухоустойчивое, но подверженное поражению болезнями
и вредителями; плодоносить начинает в 5—6-летнем возрасте и дает ежегодные и обиль­
ные урожаи; в неблагоприятных условиях плодоносит мало и не каждый год.
Плод — крупный, продолговато-округлый или коротко«обратно-яйцевидный, сле­
гка приплюснутый с боков, темного серо-фиолетового цвета, с множеством мелких бело-
ABTON 297

ватых точек и покрыт синевато-серым восковым йалетом; мякоть зеленовато-желтая,


пронизанная многочисленными беловатыми жилками, довольно плотная, очень сочная,
сладкая, лишенная нежности, частично прирастающая к косточке.
Плоды хорошего качества и используются преимущественно для сушки.

RÉSUME

Maturité : deuxième quinzaine d'août — début de septembre.


Variété d'origine française, répandue en Roumanie dans toutes les régions
fruitières, mais sur une échelle réduite.
Arbre — vigoureux, à durée de vie moyenne, fort exigeant sous le rapport du sol,
relativement résistant aux grands froids et à la sécheresse, sensible aux maladies et aux
insectes, se mettant à fruit à б —6 ans et produisant abondamment et régulièrement ;
dans des conditions défavorables, les récoltes sont faibles et irrégulières.
Fruit — gros, globuleux allongé ou inversement ovoïde, court, légèrement aplati
dans le sens dorso-ventral, d'un violet cendré foncé, richement et finement ponctué blan-
châtre et pruiné gris bleuâtre. Chair jaune verdâtre, abondamment réticulée blanchâtre,
assez dense, très juteuse, sucrée, dépourvue de finesse. N o y a u mi-adhérent.
Fruit de bonne quahté, apprécié notamment pour la conservation.

ABSTRACT

Maturity − second half of August − early September.


Variety of French origin, common in Romania in all fruit growing regions, but on a
smaller scale.
Tree − vigorous, average life, very demanding on the soil report, relatively resistant
to extreme cold and drought, susceptible to diseases and insects, fruit after 5-6 years and
producing abundantly and regularly; in adverse conditions, yields were low and erratic.
Fruit − large, globular or elongated ovoid conversely, short, slightly flattened in the
dorso-ventral direction, a dark purple ash, richly and finely dotted white and bluish gray
bloom. Pulp greenish yellow, heavily reticulated whitish, dense, very juicy, sweet, devoid
of subtlety. Core mid-stick.
Good quality fruit, particularly appreciated for conservation.
POND SEEDLING

Sinonime : engl. Pond'e Seedling, Farleigh Castle.


rue. Seianeţ Ponda.
franc. Semis de Pond, Pourprée de Pond.
germ. Ponds Sämling.

Origine. Soi de origine engleză, obţinut in anul 1831 de către pomicultorul P o n d .

Răspîndire. Este răspîndit atît în Anglia, cît şi în celelalte ţări pomicole din
Europa, însă în proporţie redusă în raport cu alte soiuri.
î n ţara noastră se întUneşte în colecţiile pomologice şi foarte rar în grădinile de
amatori.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, atinge dimensiuni mijlocii şi trăieşte destul de mult. Deşi
nu este pretenţios faţă de sol, cele mai bune rezultate le dă în solurile fertile, uşoare şi
revene ; este rezistent la ger şi destul de rezistent la secetă, boli şi dăunători.
Intră pe rod la vîrsta de 4 — 5 ani, însă produce neregulat şi moderat.
Fructele sînt foarte mari, aspectuoase, însă de calitate mediocră ; recoltate la timp,
rezistă la transport şi se păstrează bine cîteva zile.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea şi aspectul frumos al fructelor.
Defecte : calitatea mediocră a fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5,6—6 m şi formează trunchi drept, gros, uşor răsucit,
cu scoarţa de culoare cafenie-cenuşie şi ou crăpături longitudinale, adinei şi largi.
Coroana — mare, elipsoidală sau piramidală neregulată, dresată.
Ramurile de schelet — destul de lungi, neuniforme ca grosime, ridicate, cu vîrfurile
uşor răsfrînte, scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, cu crăpături longitudinale şi cu
numeroase lenticele alungite.
Ramurile de rod — predomină buchetele de mai scurte şi destul de groase şi ramu­
rile mijlocii.
POND SEEDLING 299

Lăstarii — lungi sau mijlocii, cu internoduri mijlocii, .cu scoarţa de culoare galbenă-
verzuie, iar pe partea însorită roşiatică.:':
Mugurii vegetativi —r mijlocii, conici, cu vîrful ascuţit şi depărtat de ramură.
Mugurii ßoriferi ~ mijlocii, ovoconici, bombaţi, cu solzişorii strîns lipiţi.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 80 m m lungime şi 50 m m lăţime, eliptice sau
obovat-alungite, cu vîrful acut, baza uşor îngustată şi marginile mărunt crenate. Limbul
slab gofrat, de culoare verde-închis. mat. Peţiolul de 1 6 . r - 1 6 mm lungime, relativ
subţire, pubescent, de culoare verde-deschis, uneori mov-roşoată pe partea însorită.
Florile — mari sau foarte mari, cu petalele foarte late, puţin ovate, de culoare
albă, unite la b a z ă ; sepalele mari, late, mult răsfrînte; etaminele în număr de 28—31,
mai scurte decît stilul.

FRUCTUL

Mărimea ; mare sau foarte mare, avînd H = 55—68 mm, D = 45—48 mm,
d = 45—48 m m ; greutatea de 60—65 g."
Forma — elipsoidală, trasă spre ambele capete şi uşor turtită dorsoventral, asime­
trică, cu brazda ventrală marcată de o linie mai vizibilă spre peduncul (fig. 78).

Fig. 78...— Pond Seedling.

Culoarea — mov-roşiatică pe partea umbrită, trecînd spre mov-închis pe cea înso­


rită, acoperită de o pruină albăstruie, relativ densă ; prin transparenţă se observă nume­
roase puncte mici, cafenii.
Peduneulul M. de 15 —20 m m lungime, relativ gros, fin pubescent, bine prins
de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, îngustă, mijlociu de adîncă, neregulată, deschisă
spre brazda ventrală.
Punctul stilar — mijlociu, cenuşiu, aşezat central pe un platou sau într-o mică
depresiune.
300 SOIURI D E P R U N AUTOHTONE ŞI STRĂINE DE M A I MICA IMPORTANTA

Pieliţa — potrivit de groasă, rezistentă ; se desprinde greu de pulpă.


Pulpa — galbenă-aurie, cu numeroase filamente albicioase, compactă, cu structură
granulată, trecind spre mălăiaţă la maturitatea completă, relativ suculentă, acrişoară
sau chiar acră lingă pieliţă, insuficient de dxdce, fără aromă, cu gust mediocru; aderă
la sîmbure numai pe creasta principală şi pe şanţul dorsal.
Sîmburele — mare, avînd în medie 27 x 17 x 9 mm, asimetric, elipsoidal, puţin
tras spre bază, cu creasta ventrală principală ascuţită, cele secundare de asemenea destul
d e pronunţate şi distanţate, iar şanţul dorsal continuu, dar nu prea adînc; suprafaţa
cafenie-deschis, fin alveolată.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august, primele zile ale lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Pond Seedling prezintă interes ca material pentru hibridare


şi selecţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа — начало сентября.


Английский сорт, распространенный как в Англии, так и в других плодоводческих
странах Европы, но в ограниченном масштабе. В Румынии встречается в помологических
коллекциях и лишь очень редко в любительских садах.
Дерево — сильнорослое, живет довольно долго, нетребовательное к почве, моро­
зоустойчивое и довольно устойчивое к засухе, болезням и вредителям. Плодоносит
нерегулярно и умеренно.
Плод — крупный или очень крупный, эллипсоидальной формы, асимметричный,
красновато-лилового цвета на теневой и темно-сиреневого на солнечной стороне, с си­
неватым восковым налетом. Мякоть золотисто-желтая с множеством беловатых прожи­
лок, плотная, при полной зрелости становится рыхлой; сравнительно сочная, кисло­
ватая, недостаточно сладкая, неароматная, посредственного вкуса, частично пристает
к косточке.
Плоды хорошо выдерживают перевозку и легко сохраняются в течение несколь­
ких дней.

RÉSUMÉ

Maturité : fin d'août — début de septembre.


Variété d'origine anglaise répandue en Angleterre et les autres pays fruitiers de
l'Europe, mais sur une échelle réduite. En Roumanie on la rencontre dans les
collections pomologiques et bien rarement dans les jardine privés.
Arbre — vigoureux, assez longévif, non exigeant sons le rapport du sol, résistant
au froid et assez résistant à la sécheresse, aux maladies et aux insectes. Récolte irrégulière
et modérée.
Fruit — gros o u très gros, ellipsoïdal, asymétrique, d'un mauve rougeâtre à l'ombre
et mauve intense à l'insolation, pruiné bleuâtre. Chair d'un jaune doré, abondamment
réticulée blanchâtre, dense, à complète maturité blette, relativement juteuse, aigrelette
insuffisamment sucrée, dépourvue d'arôme, â saveur médiocre, partiellement adhérente
au noyau.
Fruit résistant au transport, pouvant être conservé quelques jours.
300a
ABSTRACT

Maturity − late August − early September.


Variety of English prevalent in Britain and other fruit countries of Europe, but on a
smaller scale. In Romania it is found in the pomological collections and rarely in private
gardens.
Tree − vigorous, very long lived, not requiring the report under the ground, cold-
resistant and relatively resistant to drought, diseases and insects. Harvest irregular and
moderate.
Fruit − large or very large, ellipsoidal, asymmetrical, a reddish purple to dark
purple and intense sunshine, bluish bloom. Pulp golden yellow, widely reticulated whitish,
dense, fully ripe overripe, fairly juicy, tart insufficiently sweet, devoid of aroma, flavor
poor, partially adherent to the nucleus.
Fruit resistance to transport, can be stored for several days.
IZIUM ERIC

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi originar din Crimeea.

Răspîndire. Este răspîndit mai mult în partea de sud a U. B . S. S.


La noi în ţară este puţin răspîndit şi se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte foarte viguros, atinge dimensiuni destul de mari şi este longeviv.
Nu este pretenţios faţă de condiţiile de sol şi climă, este rezistent la ger, relativ re­
zistent la secetă şi rezistent la unele boli şi dăunători.
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului.
Este un soi parţial autofertil, iar ca polenizatori se recomandă soiurile Anna Späth,
Kirke, Victoria, Vinete de Italia, Ou galben, Renclod Oullins, Vinete timpurii de Bühl,
Vinete româneşti.
Intră pe rod la vîrsta de 6—7 ani şi produce în fiecare an abundent ; un pom în
vîrsta de 17—20 de ani dă în medie 70 —80 kg de fructe anual, iar în anii de recoltă
bogată atinge 140—160 kg.
Fructele sînt mici, însă foarte dulci (conţin 10—14% zahăr) şi, ca atare, bune
pentru industrializare ; uscate, dau un produs excelent, asemănător cu stafidele, de unde
şi numele de Izium | Se ţin bine pe p o m , suportă transportul şi se păstrează uşor
10—12 zile după recoltare.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea şi productivitatea pomului, precum şi calitatea
bună a fructelor pentru consum şi prelucrări industriale.
Defecte : dimensiunile mici ale fructelor.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5—6 m şi formează trunchi drept, cu scoarţa netedă,


de culoare brună-cenuşie.
Coroana — invers-piramidalft, înaltă, strînsă şi deasă.
1
Izium In limbile turcă şl rusă Înseamnă stafidă.
302 S O I U R I DE' P R U N A U T O H T O N E Ş l S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Ramurile de schelet — lungi sau foarte lungi, relativ subţiri, flexibile, formînd
cu axul unghiuri foarte mici ; scoarţa netedă, de culoare brună-roşiatică.
Ramurile de rod — predomină buchetele de mai, scurte.
Lăstarii — lungi, subţiri, pubescenţi, cu scoarţa de culoare cafenie-roşiatică pe
partea însorită şi verde-deschis pe cea umbrită.
Mugurii vegetativi — mici, conici, cu vîrful ascuţit şi depărtat de ramură, aşezaţi
pe pernuţe proeminente.
Mugurii floriferi - mici, ovooonici,. bombaţi, de culoare castanie-roşiatică.
Frunzele — mici, avînd 50—75 mm lungime şi 25—32 m m lăţime, eliptic alungite
sau obovate. Limbul aproape plan, cu vîrful aplecat în jos şi marginile mărunt şi regulat
serate. Peţiolul subţire, de lungime mijlocie, slab pubescent.
Florile — mici, cu petalele albe.

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd în medie H = 31 mm, D = 22 mm, d = 21 mm ; greu


tatea de 9,3 g.
Forma — invers-ovoidă, cu gît ; brazda ventrală superficială puţin vizibilă (fig. 79).
Culoarea.— vînătă-închis, la coacerea com­
pletă aproape neagră, cu numeroase puncte mici
albicioase şi acoperită de un strat dens de pruină
albăstruie.
Pedunculul — lung, subţire, curbat la bază,
de culoare verde, semilemnificat.
Cavitatea pedunculară — de regulă inexis­
tentă, uneori abia marcată.
Punctul stilar — mic, de culoare brună-des-
chis, aşezat central, pe linia de contur a fructului.
Pieliţa — subţire, elastică, rezistentă, bine
prinsă de pulpă.
Fig. 79. — Izium Eric. Pulpa — galbenă-verzuie sau galbenă-deschis,
străvezie, cu nuanţă rozie sub pieliţă la maturitatea
completă, compactă şi crocantă, suculentă, fină, foarte dulce şi cu gust bun.
Sîmburele — foarte mic, avînd în medie 15 x 7 x 7 mm, cu vîrful rotunjit şi as­
cuţit la bază, bombat, cu suprafaţa fin alveolată.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august, începutul lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Izium Eric se recomandă atît pentru industrializare, cît şi


ca material pentru selecţie.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа —'• начало сентября.


Сорт Крымского происхождения. В Румынии встр ечается в помологических
коллекциях и в любительских садах.
1 2 Г 0 Х -SBIC ЗоЗ

Дерево — сильнорослое, долговечное, устойчивое к морозам, сравнительно


устойчивое к засухе, устойчивое к некоторым болезням и вредителям; вступает в пору
плодоношения на 6—7 году жизни и плодоносит ежегодно и обильно.
Плод — мелкий, обратно-яйцевидный с шейкой, темно-синий, почти черный, по­
крытый синеватым восковым налетом; мякоть светло-желтая, плотная, полупрозрач­
ная, сочная, нежная, очень сладкая.
Плоды хорошо переносят перевозку, легко сохраняются в свежем виде 10—12
дней и употребляются как в свежем виде, так и для приготовления джемов и компотов.

EÉSUMÉ

Maturité : fin d'août — début de septembre.


Variété originaire de la Grimée, en Roumanie rencontrée seulement dans les
collections pomologiques et les. jardins privés.
Arbre — vigoureux, longévif, résistant aux grands froids, relativement résistant à la
sécheresse, résistant à certaines maladies et insectes; se met à fruit à 6 — 7 ans,
produit abondamment et régulièrement.
Fruit— petit, inversement ovoïde, doué d'un col, de couleur violette foncée presque
noire, recouvert de pruine bleuâtre. Chair d'un jaune pâle, dense, transparente, juteuse
fine, très sucrée.
Les fruits résistent» au transport, sont d'une conservation facile à l'état frais (jus-
qu'à 10—12 jours). On les consomme c o m m e tels o u bien ou en prépare différents produits
(marmelade, c o m p o t e s , etc.).

ABSTRACT

Maturity − late August − early September.


Original variety of the Crimea, Romania met only in pomological collections and
privates gardens.
Tree − vigorous, long-lived, resistant to extreme cold, relatively drought resistant,
resistant to disease and insects began to fruit at 6-7 years, produced abundantly and
regularly.
Fruit − small, ovoid conversely, endowed with a collar, dark purple, almost black,
covered with bluish bloom. Pulp is pale yellow, thick, transparent, juicy fine, very sweet.
The fruit stand for transport, are easy to preserve a fresh (up to 10-12 days). They
are eaten as such or prepared or different products (jam, compotes, etc.).
RENCLOD D I A F A N

Sinonime : frame. Reine-Claude diaphane, Beine-Claude transparente.


rus. Benclod skvoznoi.
germ. Durchscheinende Beneklode.
engl. Transparent gage.

Origine. Soi de provenienţă franceză, obţinut de L a f a y probabil din sîmburi


de Benclod verde. A rodit pentru prima dată in jurul anului 1845.

Răsplndire. Este introdus in numeroase ţări, insă răspîndit pe o scară foarte res-
trînsă.
La noi în ţară se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul, în condiţii favorabile, este viguros şi destul de productiv.


Fructele sînt foarte frumoase, cu pieliţa subţire şi transparentă, foarte bune la
gust, însă în anii ploioşi crapă şi putrezesc pe pom şi nu sînt rezistente la transport.

POMUL

Pomul este înalt, volumions, cu portul neregulat. Trunchiul, gros, drept şi slab
răsucit, formează ritidom destul de tîrziu.
Coroana — sfero-conică, devine apoi sferic-turtită, largă, răsfirată şi rară, cn frunziş
bogat.
Ramurile de schelet — lungi, groase la bază şi subţiate mult către vîrf, cu unghiul
de ramificare de mărime mijlocie, bine garnisite cn ramuri de rod. Scoarţa este crăpată
către bază, de culoare brună-cenuşie. Pe ramurile mai tinere ее observă numeroase lenti­
cele relativ mici, alungite, aşezate orizontal, aproape de aceeaşi culoare on scoarţa.
Ramurile de rod — viguroase, puţin ramificate ; predomină ramurile mijlocii şi
buchetele de mai, cu 4—5 muguri.
Lăstarii — lungi sau mijlocii, groşi, ou internodurile scurte, cu scoarţa de culoare
cafenie-violacee pe partea însorită şi cu pete de culoare verde-oenuşie pe cea umbrită;
lenticelele mici, таге, dispersate neregulat.
RENCLOD DIAFAN 305

Mugurii vegetativi — de mărime mijlocie, conici, ascuţiţi, cu vîrful depărtat de


ramură, aşezaţi pe pernuţe mari şi foarte proeminente.
Mugurii floriferi — mari, ovoconici, ascuţiţi, bombaţi, de culoare castanie-roşi-
atică.
Frunzele — mari sau foarte mari, avînd în medie lungimea de 100 m m şi
lăţimea de 65 m m , ovat-alungite, cu vîrful scurt acuminat, cu marginile drepte, dinţate
adine şi neregulat. Limbul este de culoare verde pe partea superioara şi verde-deschis,
slab pubescent, pe cea inferioară. Feţiolul scurt, gros, puţin arcuit şi îngroşat la bază, slab
pubescent cu 1—2 glande nectarifere mari, globuloase, de culoare brună-roşiatică.
Florile — mari, cu petalele ovate, albe.

FRUCTUL

Mărimea — mare, avînd H = 43—45 mm, D = d = 46—48 m m ; greutatea de


40—47 g.
Forma — sferică, turtită la ambele capete, cu diametrul mai mare ca înălţimea ;
brazda ventrală slab adîncită sau de adîncime mijlocie, mai aparentă către cele două ea-
pete (fig. 80).

Fig. 80. — Renclod diafan.

Culoarea — galbenă-aurie şi acoperită cu o slabă roşeaţă şi cu pete mici roz-car-


min pe partea însorită, verzuie pe cea umbrită ; întreaga suprafaţă este acoperită de un
strat subţire de pruină foare fină şi transparentă.
Pedunculul — scurt sau mijlociu de lung, gros, drept sau slab arcuit, de culoare
galbenă-verzuie, aproape lemnificat, bine prins de ramură şi fruct.
Cavitatea pedunculară — îngustă, puţin adîncă, de formă regulată.
Punctul slilar — mic, de culoare castanie, aşezat în vîrful fructului, în capătul braz­
dei ventrale, într-o mică depresiune.
Pieliţa — subţire, fină, se desprinde destul de uşor de pulpă la maturitatea completă,
semilucioasă sau lucioasă, foarte transparentă.
306 S O I U R I D E P R U N A U T O H T O N E Ş I S T R Ă I N E IDE M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Pulpa — galbenă-verzuie, semitransparentä, destul de fină, la început consistentă,


iar la completa maturitate moale, fondantă, suculentă, foarte dulce, plăcut acidulată şi
parfumată, de calitate bună sau foarte bună, neaderentă la sîmbure, uneori prinsă pe par­
tea ventrală.
Sîmburele — de mărime mijlocie (18 x 16 x 8 m m ) , ovoid, c u suprafaţa alveolată,
de culoare cafenie-deschis şi crestele destul de pronunţate, formînd două şanţuri largi şi
rotunjite, îngustate către vîrf; şanţul dorsal nu atinge extremităţile sîmburelui.
Maturitatea ăe consum — sfîrşitul lunii august, începutul lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Renclod diafan se recomandă a fi cultivat în grădinile de


amatori.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа, начало сентября.


Сорт французского происхождения, распространенный во многих странах, но
в ограниченном количестве. В Румынии встречается только в помологических
коллекциях
Дерево — сильнорослое, объемистое и довольно урожайное.
Плод — крупный, приплюснуто-шаровидный, золотисто-желтый со слабым ру­
мянцем и мелкими пятнами пунцово-розового цвета на солнечной стороне, покрыт
тонким слоем прозрачного воскового налета. Мякоть зеленовато-желтая, полупроз­
рачная, довольно нежная, при полном созревании мягкая, тающая, сочная, очень слад­
кая, с приятной кислотностью и ароматная, не прирастающая к косточке, хорошего
или очень хорошего качества; используется для потребления в свежем виде.
Плоды не выдерживают Перевозки и хранения, а в дождливые годы трескаются
и загнивают еще на дереве.

RÉSUMÉ

Maturité : fin d'août — début d e septembre.


Variété d'origine française, dans les autres pays répandue sur une échelle restreinte.
En R o u m a n i e o n la t r o u v e seulement dans les c o l l e c t i o n s p o m o l o g i q u e s .
Arbre — vigoureux, volumineux, assez productif.
Fruit — gros, sphérique aplati a u x pôles, d'un jaune doré, avec une faible rougeur
et de petits points rouge carminé du côté au soleil, recouvert de pruine fine et transpa-
rente. Chair d'un jaune verdâtre, mi-transparente, assez fine, à complète maturité molle,
fondante, juteuse, très sucrée, agréablement acidulée et parfumée, non adhérente au noyau.
Fruit de table de bonne o u même d'excellente qualité. Les fruits ne supportent pas
le transport et la conservation. Pendant les années humides ils éclatent et pourrissent
aisément sur l'arbre.

ABSTRACT

Maturity − late August − early September.


Variety of French origin, popular in other countries on a limited scale. In Romania
it is found only in pomological collections.
Tree − vigorous, large, fairly productive.
Fruit − large, spherical, flattened at the poles, a golden yellow with a faint blush
and crimson red dots on the side in the sun, covered with thin bloom and transparent. Pulp
greenish-yellow, semi-transparent, subtle, soft when fully ripe, luscious, juicy, very sweet,
tangy and pleasantly scented, non-adherent to the nucleus.
Good dessert fruit or even excellent. The fruits do not support the transportation
and storage. During wet years they break easily and rot on the tree.
A L B E DE V O I N E Ş T I

Sinonime : nn se cunosc.

Origine. Soi autohton, de provenienţă necunoscută.

Răspîndire. Este răspîndit în zona deluroasă a bazinului rîului Dîmboviţa, în spe


cial în comunele Voineşti, Lăicăi, Malul cu Flori etc.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, este longeviv şi foarte bine adaptat condiţiilor de sol şi climă.
Produce abundent în fiecare an.
Fructele sînt mici, de calitate inferioară şi se folosesc numai pentru distilare.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6,5—7 m şi formează trunchi drept de grosime mijlocie,


slab răsucit, cu scoarţa aspră, de culoare cenuşie-închis.
Coroana — aproape sferică, destul de deasă.
Frunzele — mici sau mijlocii, avînd în medie 80 m m lungime şi 50 m m lăţime, o b o -
vate, cu vîrful acut, baza îngustată şi marginile adine şi regulat serate. Peţiolul scurt, drept
sau slab curbat, destul de gros.
Florile — mici, cu petalele ovate şi albe.

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd H = 32 —35 mm, D = 25 —28 mm, d = 23 —26 m m ; greu­


tatea de 15—20 g.
Forma — invers-ovoidă, slab strangulată la bază, formînd un gît scurt ; brazda
ventrală largă şi superficială (fig. 81).
Culoarea — galbenă-aurie, acoperită cu un strat subţire de pruină albicioasă.
308 SOIURI D E PRUN A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E DE M A I M I C A IMPORTANTA

Peduneulul — de 16—18 m m lungime, subţire, drept sau slab curbat.


Cavitatea pedunculară — mică, superficială.
Punctul stilar — mic, cenuşiu, aşezat p e con­
turul fructului.
Pielita—rezistentă, elastică, aderentă la pnlpă.
Pulpa — portocalie, străbătută de vinişoare
albicioase, semitransparentă, suculentă, dulce-acri-
şoară, lipsită de aromă; aderă la sîmbure.
Sîmburele — destul de mare, avînd în medie
22 x 14 X 7 m m , alungit, ascuţit la capete, cn
crestele ventrale aproape şterse.
Maturitatea — ultima decadă a lunii august,
, , . uneori şi începutul lunii septembrie.
4
Fig. 81. — Albe de Vomeşti. -

RECOMANDĂRI. Soiul Albe de Vomeşti, fiind de calitate mediocră, nn se


recomandă să fie extins în cultură.

РЕЗЮМЕ

Созревание — последняя декада августа.


Отечественный сорт, происхождение которого неизвестно.
Дерево — сильнорослое, долговечное и очень хорошо приспособленное к почвен-
но-климатическим условиям. Плодоносит обильно и ежегодно.
Плод — мелкий, обратно-яйцевидный, слабо сжатый у основания, где образует
короткую шейку; аолотисто-даелтого цвета, покрыт тонким беловатым налетом; мякоть
оранжевая, эластичная прирастающая к косточке, полупрозрачная, сочная, кисло-слад­
кая, неароматная, низкого качества; используется только для перегонки.

BÉSUMÉ

Maturité : dernière décade d'août.


Variété autochtone, de provenance inconnue.
Arbre — vigoureux," longévif, très adapté aux conditions de sol et de climat. Fruc-
tification abondante et régulière.
Fruit — petit, inversement ovoïde, légèrement étranglé à la base, o ù il forme un
col court ; peau d'un jaune doré, finement pruinée blanchâtre. Chair orangée, élastique,
adhérente au noyau, mi-transparente, juteuse, douce-aigrelette, sans arôme, de qualité
inférieure.
Fruits utilisés exclusivement pour la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − last decade of August.


Native variety, provenance unknown.
Tree − vigorous, long-lived, highly adapted to soil conditions and climate. Fruiting
abundant and regular.
Fruit − small, inversely ovoid, slightly strangled at the base, where it forms a short
neck, a golden yellow skin, damson finely whitish. Orange pulp, elastic, adherent to the
core, semi-transparent, juicy, sweet-tart, without flavor, inferior.
Fruit used exclusively for the distillery.
ZÀRZÀRESC

Sinonime : nu se cunosc.

Origine. Soi local, format în regiunea dealurilor subcarpatice meridionale.

Bäspindire : Este puţin răspîndit, în comunele de pe valea rîului Dîmboviţa.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul este foarte viguros, drajonează puternic şi este longeviv.


înfloreşte la mijlocul perioadei de înflorire a prunului şi produce abundent.
Fructele sînt mici, cu gust asemănător cu al corcoduşelor, de unde şi denumirea
soiului (pe valea Dîmboviţei corcoduşele se numesc zarzăre) ; se întrebuinţează mai mult
pentru distilare.
Calităţi : vigoarea şi longevitatea pomului, rezistenţa la rupere a lemnului.
Defecte : dimensiunile mici şi calitatea inferioară a fructelor.

POMUL

Pomul are talia înaltă şi formează trunchi gros şi drept.


Coroana — înalt-piramidală, puţin pletoasă.
Ramurile de schelet — lungi şi destul de groase, cu unghi mic de ramificare, cu
scoarţa de culoare cenuşie.
Ramurile de rod — lungi, dese iau uneori o poziţie uşor pletoasă.
Lăstarii — de lungime mijlocie, subţiri, glabri.
Mugurii vegetativi — mici, conici, de culoare brună-cenuşie.
Mugurii floriferi — mici, ovoconici, de culoare brună-roşiatică, pernuţele
proeminente.
Frunzele — mici, avînd lungimea de 50—60 mm, lăţimea de 30—35 mm, eliptice,
cu vîrful acuminat, baza îngustată şi marginile crenate sau serate. Peţiolul de lungime
şi grosime mijlocie.
Florile — mici, cu petalele uşor concave, albe.
310 SOIURI DE PRUN A U T O H T O N E ŞI STRĂINE DE M A I MICA IMPORTANŢA

FRUCTUL

Mărimea — mică, avînd H = 3 3 — 3 5 m m , D = 2 8 — 3 0 m m , d — 2 6 — 2 8 m m ; greu­


tatea de 18—20 g.
Forma — o v o i d ă , ascuţită spre capete
şi turtită pe flancuri, brazda ventrală ştear­
să (fig. 82).
Culoarea — vînătă, c u o slabă nuanţă
roşiatică.
Pedunculul — lung, subţire, slab prins
de fruct.
Cavitatea pedunculară — mică, super­
ficială.
Punctul stilar — m i c , de culoare cenuşie.
Pieliţa — subţire şi aderentă la pulpă.
Pulpa — galbena, fin granulată, fadă şi
c u pieliţa acră ; este semiaderentă la sîmbure.
Sîmburele — m i c , elipsoidal, mult ascuţit Fig. 8 2 . — Zărzăresc.
la capete.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august, începutul lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Zărzăresc nu se recomandă să fie extins în cultură.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа — н*ачало сентября.


Сорт местного значения, образовавшийся в южной холмистой прикарпатской зоне.
Дерево — очень сильнорослое, дает множество корневых отпрысков, долговечное.
Плод — мелкий, яйцевидный, заостренный к концам и сдавленный с б о к о в ,
синего цвета, со слабым красноватым оттенком. Мякоть желтая, безвкусная с кислой
кожицей, частично пристающая к косточке.
Используется почти исключительно для перегснки.

EÉSUMÉ

Maturité : fin d ' a o û t — début septembre.


Variété d'importance locale, originaire de la zone des collines subcarpatiques
méridionales.
Arbre — très v i g o u r e u x , fortement drageonnant, longévif.
Fruit — petit, o v o ï d e , très rétréci a u x pôles e t aplati sur les faces, d'un bleu fine-
m e n t nuancé de rougeâtre. Chair jaune, fade, à peau aigre, mi-adhérente au n o y a u .
Utilisé presque exclusivement pour la distillerie.
310a
ABSTRACT

Maturity − late August − early September.


Variety of local, native of the southern area of Sub-Carpathian hills.
Tree − very vigorous, strong suckering, long-lived.
Fruit − small, oval, very narrow at the poles and flattened on the sides, a blue finely
nuanced red. Pulp yellow, fade, peel and sour, half-adherent to the core.
Used almost exclusively for the distillery.
GALBENE

Soi autohton, identificat în raionul Găeşti, regiunea Argeş.


Este viguros, longeviv, adaptat condiţiilor de sol şi climă ; produce mult aproape
în fiecare an.
Fructele, de calitate mediocră, se folosesc pentru distilare.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 6—7 m şi formează trunchi drept, destul de gros, slab
răsucit, cu scoarţa de culoare brună-cenuşie, cu crăpături adinei.
Coroana — piramidală, largă, răsfirată.
Frunzele — mijlocii, avînd în medie 70 m m lungime şi 45 m m lăţime, ovate sau
obovate, cu vîrful acut şi marginile serate. Limbul subţire, cu marginile uşor ondulate.
Peţiolul de 16—18 m m lungime, pubescent, cu 1—2 glande nectarifere.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd în medie H = 40 mm, D = 31 mm, d = 29 mm ;


greutatea de 20—26 g.
Forma — elipsoidală, trasă uşor spre
capete, cu brazda ventrală largă şi su­
perficială (fig. 83).
Culoarea — galbenă-portocalie, a-
coperită cu pruină albicioasă.
Pedunculul — de 18—20 m m lun­
gime, gros, lemnificat.
Cavitatea pedunculară — de adîn­
cime şi lărgime mijlocie, cu marginile
regulate.
Punctul stilar — mic, ruginiu, aşe­
zat central.
Pieliţa — groasă, puţin aderentă
la pulpă. Fig. 83. — Galbene.
312 S O I U R I DE P R U N A U T O H T O N E ŞI STRĂINE DE M A I MICA IMPORTANTA

Pulpa — galbenă-portocalie, străbătută de vinişoare gălbui, semicrocantă, sucu­


lentă, dulce-acrişoară, lipsită de aromă.
Sîmburele — mare, avînd în medie 25 x 12 x 8 mm, elipsoid, puţin bombat, cu
crestele ventrale slab proeminente.
Maturitatea —- a treia decadă a lunii august, prelungindu-se uneori şi în prima
decadă din septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Galbene nu merită să fie extins în cultură.

РЕЗЮМЕ

Созревание — последняя декада августа.


Отечественный сорт, обнаруженный в районе Гэйешти, Арджешской области.
Дерево — сильнорослое, долговечное и очень неприхотливое, плодоносит обильно
и почти ежегодно.
Плод — средней величины, яйцевидной формы, оранжево-желтого цвета, покры­
тый беловатым восковым налетом; мякоть оранжево-желтая, сочная, кисловато-сладкая,
неароматная, посредственного качества; используется почти исключительно для пере­
гонки.

RÉSUMÉ

Maturité : dernière décade d'août.


Variété autochtone identifiée dans le district de Găieşti, Région d'Argeş.
Arbre — vigoureux, longévif et rustique, à récolte abondante, presque régulière.
Fruit — moyen, ovoïde, d'un jaune orangé, recouvert de pruine blanchâtre. Chair
jaune orangé, juteuse, douce-aigrelette, non parfumée, de qualité médiocre.
Utilisé presque uniquement pour la distillerie.

ABSTRACT

Maturity − last decade of August.


Variety Aboriginal identified in the district Găiești, Argeş Region.
Tree − vigorous, long lived and hardy, abundant harvest, almost regular.
Fruit − medium, ovoid, orange-yellow, covered with whitish bloom. Orange-
yellow pulp, juicy, sweet-tart, unscented, of poor quality.
Used almost exclusively for the distillery.
PLETOASE

Soi autohton, identificat în comuna Scheiul, raionul Găeşti, regiunea Argeş.


Este de vigoare mijlocie, longeviv, puţin pretenţios faţă de sol, relativ rezistent
la ger, secetă, boli şi dăunători. Produce mult şi aproape regulat.
Fructele sînt mijlocii, de calitate mediocră.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 3,5—4 m şi formează trunchi relativ subţire, puţin


răsucit, cu scoarţa de culoare brună-cenuşie, cu crăpături longitudinale, scurte şi dese.
Coroana — sferic-turtită, deasă şi pletoasă, cu diametrul de 3—3,5 m.
Frunzele — mari, avînd în medie 80 mm lungime şi 65 mm lăţime, ovate, cu vîrful
scurt, acuminat, şi suprafaţa ondulată. Peţiolul de 22—25 mm, cu o glandă nectariferă
în apropierea limbului.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie, avînd în medie H = 37 mm, D = 30 mm şi d = 27 mm ;


greutatea de 20 g.
Forma — ovoidă, cu brazda ven­
trală superficială (fig. 84).
Culoarea — violetă-închis, aproape
neagră, acoperită cu multă pruină.
Pedunculul — lung de 23 —24 mm,
gros, pubescent, lemnificat.
Pieliţa — groasă, puţin aderentă
la pulpă.
Pulpa — galbenă, cu puţine vini­
şoare gălbui, destul de crocantă, sucu­
lentă, fără aromă, cu gust dulce.
Sîmburele — mare, avînd în medie
25 X 13 x 7 mm, elipsoidal.
Maturitatea — ultima decadă a
lunii august. Fig. 84. — Pletoase.
314 SOIURI DE PRUN A U T O H T O N E ŞI S T R Ă I N E D E MAI MICA IMPORTANŢA

EECOMANDARI. Soiul Pletoase nu se recomandă să fie extins în cultură.

РЕЗЮМЕ

Созревание — последняя декада августа.


Местный сорт, распространный в районе Гэйешти, Арджеской области.
Дерево — средней силы роста, долговечное, малотребовательное к почве, срав­
нительно устойчивое к морозам, засухе, болезням и вредителям. Дает обильные и почти
ежегодные урожаи.
Плод — средней величины, яйцевидный, темно-фиолетовый, почти черный,
посредственного качества.

EÉSUMÉ

Maturité : dernière décade d'août.


Variété autochtone répandue dans le district de Găeşti.
Arbre — de vigueur moyenne, longévif, peu exigeant sous le rapport du sol, rela
tivement résistant au froid, à la sécheresse, aux maladies et aux insectes. Eécolte grande,
presque régulière.
Fruit — moyen, ovoïde, d'un violacé foncé presque noir, de qualité médiocre.

ABSTRACT

Maturity − last decade of August.


Native variety common in the Găiești district.
Tree − of medium vigor, long lived, requiring little in the report of the soil,
relatively resistant to cold, drought, disease and insects. Harvesting large, almost regular.
Fruit − medium, ovoid, a dark purple almost black, poor quality.
DE AIUD

Sinonime : Prune de Aiud, Timpurii de Aiud (impropriu).

Origine. Soi autohton format prin selecţie populară.

Răspîndire. La noi în ţară este foarte puţin răspîndit în livezile din Transilvania.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros atît în pepinieră, cît şi în livadă ; reuşeşte bine altoit pe
corcoduş şi este destul de longeviv. Nu este pretenţios faţă de climă şi sol ; este foarte
rezistent la ger şi destul de rezistent la secetă, însă sensibil la boala petelor roşii
{Polystigma rubrum (Pers.) DC.)
înfloreşte la mijlocul epocii de înflorire a prunului, iar perioada respectivă durează
4—5 zile. Este un soi autofertil şi bun polenizator pentru soiurile Tuleu gras, Gîtlane,
Roşioare văratice şi altele. Ca genitor s-a dovedit a fi un soi valoros, transmiţînd în
descendenţă calităţile sale.
Intră pe rod tîrziu, la vîrsta de 7—8 ani de la plantare şi dă producţii mari din
primul an de rodire. Producţiile medii anuale pe pom variază între 35 şi 74 kg.
Fructele sînt de calitate bună, destul de rezistente la cădere, transport şi păs­
trare. Sînt apreciate atît pentru consumul în stare proaspătă, cît şi pentru industriali­
zare.
Calităţi : vigoarea, rusticitatea, rezistenţa la ger şi secetă, producţiile mari ale pomu­
lui, coacerea relativ timpurie şi calitatea bună a fructelor.
Defecte : sensibilitatea la boala petelor roşii.

POMUL

Pomul, înalt de 6—7 m, formează trunchi drept, gros, uşor răsucit; scoarţa este
netedă, cenuşie-albicioasă, cu puţine crăpături longitudinale; lenticelele sînt mari,trans­
versale, de culoare castanie.
Coroana — larg-piramidală, asimetrică, destul de mare şi deasă, avînd axul de
prelungire cotit şi formînd 5—6 etaje.
316 S O I U R I DE PRUN A U T O H T O N E ŞI STRĂINE DE M A I MICA I M P O R T A N Ţ A

Bamurile ăe schelet — lungi şi groase, cu unghiul de ramificare de 70—76°, bine


garnisite cu ramuri de rod spre vîrf şi degarnisite la bază. Scoarţa este de culoare cenuşie-
albicioasă, netedă, cu lenticele dese, de culoare castanie.
Bamurile ăe roă — predomină buchetele de mai şi ramurile mijlocii, cu scoarţa de
culoare brună-cenuşie.
Lăstarii — do lungime mijlocie, destul de groşi, cu internodurile în medie de
2 c m ; scoarţa de culoare castanie-închis, cu o pubescenţă mijlocie.
Mugurii vegetativi — mari, conici, aproape lipiţi de ramură, cu solzii uşor dezli­
piţi ; pernuţele sînt mari şi proeminente.
Mugurii floriferi — mici sau mijlocii, ovoconici, scurţi, solitari şi mai rar grupaţi,
cu vîrful depărtat mult de ramură.
Frunzele — mijlocii sau mari, avînd în medie 100 m m lungime şi 58 m m lăţime,
eliptice, cu vîrful acuminat, baza ascuţită brusc şi marginile serate neregulat, parţial
dublu serate, iar spre baza limbului dinţate. Limbul este neted, de grosime mijlocie, de
culoare verde-închis. Nervurile sînt uşor pubescente pe partea inferioară. Peţiolul lung
de 30 mm, gros, de culoare verde-închis, uşor pubescent, fără stipele. Glandele neotari-
fere, în număr de 2, sînt aşezate la baza limbului, paralele sau alterne, de culoare verde-
deschis.
Florile — mari, cu petalele albe, obovate ; sepalele alungite, ascuţite spre vîrf, de
culoare verde-deschis.

FRUCTUL

Mărimea — mijlocie pînă la mare, avînd în medie H = 49 mm, D = 40 m m şi


d = 39 m m ; greutatea medie de 48 g.
Forma — ovoidă, uşor asimetrică, formînd în dreptul lăţimii maxime, pe unul din
flancuri, o proeminenţă ; brazda ventrală superficială (fig. 85).
Culoarea — roşie-închis pe par­
tea însorită, iar în partea opusă
uşor decolorată, acoperită cu un
strat subţire de pruină persistentă,
de culoare albicioasă. Punctele de
sub pieliţă sînt de culoare mai des­
chisă, uşor vizibile.
Pedunculul — lung de 21—25
mm, subţire, de culoare verde, pu­
bescent.
Cavitatea pedunculară — largă,
superficială, uşor adîncită în dreptul
brazdei ventrale.
Punctul stilar -r mic, de cu­
loare albicioasă, aşezat pe linia
Fig. 85. - De Aiud. de Contur.
DE A I U D 317

Pieliţa — de grosime mijlocie, semilucioasă, elastică, netedă, lipită de pulpă.


Pulpa — galbenă-portocalie, semicrocantă, c u filamente fine, mijlociu de suculentă,
cu aromă plăcută şi gustul foarte bun. N u este aderentă la sîmbure.
Sîmburele — mijlociu (25 x 16 x 8 m m ) , elipsoidal-alungit, uşor b o m b a t , c u supra­
faţa striată, de culoare cafenie-deschis. î n jurul lui se formează un gol mare.
Maturitatea — sfîrşitul lunii august. î n regiunile muntoase şi la altitudini mai mari,
maturitatea se poate prelungi şi în prima decadă a lunii septembrie.

R E C O M A N D Ă R I . Datorita calităţilor sale, soiul Timpurii de A i u d se recomandă


atît pentru grădinile de lîngă case, cît şi pentru livezile mari.

РЕЗЮМЕ

Созревание — конец августа — начало сентября.


Местный сорт, мало распространенный в Трансильвании и в помологических
коллекциях.
Дерево — сильнорослое, достаточно долговечное, нетребовательное к климатичес­
ким условиям и почве, морозоустойчивое и достаточно хорошо переносит засуху, од­
нако немного чувствителен к Poly stigma rubrum. Начинает плодоносить на 7—-8 год
и дает обильные урожаи.
Плод — от среднего до крупного; яйцевидный, немного асимметричный, темно-
красный, немного светлее с теневой стороны, покрытый плотным слоем с беловатым
налетом и со светлыми точками под кожицей. Мякоть желтовато -апельсинная, полухрустя­
щая, нежная, средней сочности с приятным запахом и очень хорошим вкусом, не при­
росшая к косточке.
Плоды хорошего качества, хорошо переносят перевозку и хранение, используются
как в свежем виде, так и для промышленной переработки.

RÉSUMÉ

Maturité : fin d'août — début de septembre.


Variété autochtone, peu répandue, cultivée en Transylvanie et dans les collections
pomologiques.
Arbre — vigoureux, assez longévif, non exigeant aux conditions du sol et du climat,
fort résistant au froid et assez résistant à la sécheresse, mais relativement sensible à l'at-
taque du Polystigma rubrum.
Commence à fructifier à 7—8 ans et produit abondamment.
Fruit — m o y e n jusqu'à gros, ovoïde, légèrement asymétrique, d'un rouge foncé,
faiblement décoloré à l'ombre, recouvert de pruine blanchâtre persistante. Les points
sous-cutanés, de couleur pâle, peu visibles. Chair jaune orangé, mi-croquante, à fines
filaments, assez juteuse, à arôme agréable et très b o n goût, non adhérente.
Fruit d e qualité supérieure, assez résistant au transport et à la conservation, ap-
précié tant c o m m e fruit de table, que pour l'industrialisation.
317a
ABSTRACT

Maturity − late August − early September.


Native variety, uncommon, grown in Transylvania and in collections pomological.
Tree − vigorous, very long-lived, non-demanding soil conditions and climate, very
cold hardy and fairly drought resistant, but relatively susceptible to attack Polystigma
rubrum.
Begin to fruit at 7-8 years and produces abundantly.
Fruit − medium to large, ovoid, slightly asymmetrical, with a dark red, slightly
faded in the shade, covered with whitish bloom persistent. Points subcutaneous, pale,
inconspicuous. Orange-yellow pulp, semi-crunchy, with thin filaments, fairly juicy, with
pleasant aroma and good taste, non-adherent.
Fruit quality, strong enough to transport and storage, as popular as table fruit, and
for industrialization.
T Î R Z I I MUSCATE

Sinonime : franc. Tardive musquée.


germ. Späte Muskateller.

Origine. Soi de origine franceză, obţinut de fraţii В a 11 e t , pepinierişti în Troyes


(Franţa), şi pus în comerţ în anul 1859.

Răspîndire. Este puţin răspîndit în cultură.


î n ţara noastră se întîlneşte numai în colecţiile pomologice.

CARACTERISTICA SOIULUI

Pomul creşte viguros, este însă slab rezistent la ger şi secetă.


Intră pe rod la vîrsta de 5 —6 ani şi produce în fiecare an, însă moderat ; în con­
diţiile de la Staţiunea experimentală Istriţa, media pe 10 ani a fost de 23,5 kg de
fructe pe pom, producţia maximă fiind de 59 kg.
Fructele sînt mici sau mijlocii, bine colorate, de calitate bună, cu gust plăcut,
bune pentru consumul în stare proaspătă.
Calităţi : vigoarea pomului şi calitatea bună a fructelor.
Defecte : sensibilitatea pomului la ger şi secetă, precum şi aderenţa pulpei la sîmbure.

POMUL

Pomul atinge înălţimea de 5,5—6 m şi formează trunchi gros de 27—30 cm,


foarte răsucit, cu scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă, cu puternice crăpături longitudi­
nale, cu scurgeri de clei şi cu crăpături transversale superficiale.
Coroana — sferică sau răsfirată.
Ramurile de schelet — lungi, puternice, uşor şerpuite, degarnisite mult la bază, cu
scoarţa de culoare cenuşie-negricioasă pe partea însorită şi roşiatică pe cea umbrită, cu
numeroase lenticele alungite, aşezate transversal, prezentînd suberificări aspre.
Ramurile de rod — predomină ramurile mijlocii şi scurte, groase, garnisite cu bu­
chete de mai scurte, c u cîte 2 muguri floriferi.
Lăstarii — de lungime şi grosime mijlocie, pubescenţi, cu scoarţa verde-roşiatică.
Mugurii vegetativi — mijlocii, conic-alungi ţii, de culoare cafenie-cenuşie.
TiRZII MUSCATE 319

Mugurii floriferi — mijlocii, ovoizi, bombaţi, de culoare cafenie-roşiatică.


Frunzele — mijlocii, avînd în medie 95 m m lungime şi 46 m m lăţime, eUptice sau
alungit-obovate, cu vîrful acut, rotunjit, baza mai mult sau mai puţin îngustată şi margi­
nile crenate. Peţiolul, de 10—12 m m lungime, slab canaliculat, roşcat pe partea însorită.
Florile — mici sau mijlocii, cu petalele albe, alungite, concave, cu vîrful slab din­
ţat, depărtate la b a z ă ; sepalele alungite, răsfrînte; staminele, în număr de 25—30, de
lungime egală cu stilul; unele flori prezintă două pistiluri.

FRUCTUL

Mărimea — mică sau mijlocie, avînd în medie H = 30 mm, D = 34 mm, d = 34


m m ; greutatea de 15—20 g.
Forma — globuloasă sau sferic-ovoidă, regulată, cu brazda ventrală inexistentă
(fig. 86).
Culoarea — purpurie, aproape nea­
gră, acoperită cu o pruină albăstruie.
Pedunculul — de 12—15 m m lun­
gime, drept, destul de gros.
Cavitatea pedunculară — îngustă,
puţin adîncă, cu marginile regulate.
Punctul stilar — mijlociu, galben-
ruginiu, aşezat pe un platou sau într-o
uşoară adâncitură.
Pieliţa — subţire, destul de densă ;
se desprinde uşor de pulpă.
Fie. 86. — Tîrzii muscate.
Pulpa — verde-gălbuie, foarte sucu­
lentă, dulce, uşor acidulată, acrişoară în
jurul piebţei, cu o aromă de muscat, cu gust foarte plăcut.
Sîmburele — mijlociu, avînd în medie 19 X 12 x 7 mm, elipsoidal, asimetric,
uneori cu baza mai ascuţită decît vîrful ; creasta ventrală foarte redusă, uneori evidentă,
iar şanţul dorsal vizibil, de adîncime mijlocie. Suprafaţa fin alveolată, de culoare galbenă-
roşcată.
Maturitatea — prima jumătate a lunii septembrie.

RECOMANDĂRI. Soiul Tîrzii muscate se recomandă pentru grădinile de amatori.

РЕЗЮМЕ

Созревание — первая половина сентября.


Сорт французского происхождения, распространен мало. В Румынии встречается
только в помологических коллекциях.
Дерево — сильнорослое, но мало мороао- и засухоустойчивое; вступает в пору
плодоношения на 5—6 году жизни и дает* ежегодные, но умеренные урожаи.
320 S O I U R I DE' (PRUN A U T O H T O N E Ş I S T R Ă I N E D E M A I M I C A I M P O R T A N Ţ A

Плод — мелкий или средней величины, круглый или яйцевидно-округленный,


пурпурный, почти черный, покрытый синеватым восковым налетом; мякоть желтовато-
зеленая, очень сочная, сладкая, слегка кисловатая под кожицей, с приятным мускат­
ным ароматом, прирастает к косточке.
Плоды хорошего качества, ценятся для потребления в свежем виде.

RÉSUMÉ

Maturité : première quinzaine de septembre.


Variété d'origine française, peu répandue en Roumanie o ù on la trouve seulement
dans les collections pomologiques.
Arbre — vigoureux, mais sensible au froid et à la sécheresse ; se met à fruit à
5—6 ans, produit régulièrement mais modérément.
Fruit — petit o u moyen, globuleux ou sphérique-ovoïde, violet pourpré, presque
noir, à pruine bleuâtre. Chair verte jaunâtre, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée,
aigrelette sous la peau, agréablement musquée, adhérente au noyau.
Fruits de bonne qualité, appréciés pour la consommation à l'état frais.

ABSTRACT

Maturity: first fortnight of September.


Variety of French origin, uncommon in Romania where it is found only in
pomological collections.
Tree − strong, but sensitive to cold and drought, begin to fruit at 5-6 years,
regularly but moderately.
Fruit − small or medium, globular or spherical, ovoid, violet purple, almost black,
with bluish bloom. Yellowish green pulp, very juicy, sweet, slightly tangy, tart under the
skin, pleasantly musky, adherent to the nucleus.
Good quality fruit, valued for fresh consumption.
VICTORIA

Sinonime : engl. Queen Victoria.


rus. Koroleva Viktoria.
mag. Victoria szilva.
germ. Königin Viktoria, Viktoria Pflaume.
franc. Peine Victoria.
ceh. Viktoria.

Origine. Soi de provenienţă engleză. A fost introdus pentru prima dată în Belgia,
de către A . P a p e l e n din localitatea Vetern, de unde în scurt timp a ajuns în Ger­
mania (la 1841 după L i e g e 1, 1856 după D o c h n a l ) , Austria, Franţa şi în celelalte
ţări din apusul şi răsăritul Europei.

Băsplndire. Deşi s-a răspîndit repede în toate ţările din Europa, prunul Victoria
nu s-a putut impune nicăieri ca soi de bază pentru fructe de desert.
î n ţara noastră a pătruns către sfîrşitul secolului al X I X - l e a , bucurîndu-se la înce­
put de oarecare faimă, datorită frumuseţii şi mărimii fructelor, însă în scurtă vreme şi-a
pierdut această faimă din cauza gustului mediocru al fructelor.

CARACTERISTICA SOIULUI

î n pepinieră şi în primii ani după plantare, pomul creşte viguros. După intrarea pe
rod, din cauza producţiei abundente şi regulate, vigoarea scade repede, iar pomul nu
atinge niciodată dimensiuni mari. Reuşeşte altoit pe corcoduş. Are o durată de viaţă relativ
scurtă, din cauza rodirii abundente, fapt ce duce adesea la avarierea scheletului coroanei.
î n general, pomul este pretenţios faţă de condiţiile de climă şi sol, produeînd fructe
frumoase şi de calitate bună în sudul ţării, pe soluri cu expoziţie favorabilă. Calităţile fruc­
telor sînt foarte nestatornice şi influenţate de factorul climatic.
Rezistenţa pomului la ger şi secetă este relativă. Frunzele sînt destul de puternic
atacate de boala petelor roşii precum şi de păduchele cenuşiu al prunului, iar în anii ploioşi
dovedeşte o slabă rezistenţă