Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 15
Pentru: 15
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 60 din 30.07.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înființarea


Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite
de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020, având
în vedere următoarele:
- adresa nr. 132/22.07.2020 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr. 5749/23.07.2020;
- procesul-verbal nr. 131/22.07.2020 încheiat cu ocazia ședinței Consiliului Director al
Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
5750/23.07.2020;
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 5780 din 23.07.2020
elaborat de Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5789/23.07.2020 întocmit de
domnul Ologu Ionuț-Florin, în calitate de administrator I (Bază sportivă) în cadrul Primăriei
Comunei Periam, prin care propune consiliului local modificarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam
nr. 75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, respectiv modificarea
Regulamentului, a Organigramei și a Statului de funcții ale clubului sportiv;
- prevederile H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
„AVÂNTUL”Periam, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul de constituire şi Autorizaţia de funcţionare nr. 377/27.11.2009 eliberate de
Ministerul Tineretului şi Sportului;
- prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

1
- prevederile H.G. nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea  Ministerului Tineretului și
Sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 13 lit. a, art. 14 alin. 1, art. 14 alin. 2 lit. c, lit. g și lit. o din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv de drept public „AVÂNTUL” Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, cu
modificările și completările ulterioare;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. d, art. 129 alin. 7 lit.
e și lit. f, art. 134 alin. 1 lit. a, art.134 alin.3 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexelor nr. 1-3 ale H.C.L. Periam
nr.75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, anexe reprezentând
Regulamentul, Organigrama și Statul de funcții ale Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, conform
Anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice prevederi
contrare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş


Cornel, primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei
Comunei Periam și conducerea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Consiliului Local al Comunei Periam;
- Primarului Comunei Periam;
- Ministerului Tineretului și Sportului;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei
Periam;
- Consiliului Director al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam;
- Doamnei Oros Mariana-Adriana, contabil în cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL”
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PERIAM,
L.S. ,
BRONȚ
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL ? DACIANA
AL COMUNEI PERIAM,
_________________
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 60/2020
_______________________
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 30/07/2020
2 Comunicarea către primarul comunei2) 30/07/2020

2
3 Comunicarea către prefectul județului3) 31/07/2020
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 31/07/2020
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 31/07/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare
de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”