Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

LA COMUNICARE

• TEMA 1: Formele comunicării


• ŞEDINŢA 2: Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală
• OBIECTIV FUNDAMENTAL: Studiind manualul de comunicare al prof. dr. Ion
Ovidiu PÂNIŞOARA, studenţii să cunoască detalii despre comunicarea verbală si
nonverbală.
• OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. Studenţii să definească corect conceptele de „comunicare verbal㔺i „comunicare
nonverbală”.
2. Studenţii să identifice cele două tipuri de comunicare verbală;
3. Studentii să identifice cele patru canale ale comunicării nonverbale;
4. Studentii sa identifice principiile comunicării verbale şi nonverbale.
• DETALII ORGANIZATORICE:
• Locul de desfăşurare:sala de clasă;
• Durata: 100 min;
• Grupa:124;
• Data: 11.11.2007;
• Forma de organizare: curs

TIPUL LECTIEI: transmitere si insusire a cunostintelor;


MOD DE ORGANIZARE: frontal;
METODE DIDACTICE: expunere, conversatie, observare, verificare orală;
MIJLOACE DIDACTICE UTILIZATE:
- videoproiector;
- laptop
- manual;
- caiet;
- ustensile de scris;
- cretă albă;
- burete.
• BIBLIOGRAFIA:
1)Ion-Ovidiu PÂNIŞOARA, „Comunicarea eficientă”, Editura Polirom,
Iaşi, 2004;
2)
Secvenţe de Timp Continutul secventelor Metode Mijl. Obs.
instruire didactice did.

1. I. Secvenţa 10 -Primesc raportul; Expunerea, -Creta


minute -Verific prezenţa, asigurarea Conversatia alba;
introductiv
materială; -burete
ă
-Verific cunoştinţele însuşite
anterior:
- notiunea de comunicare;
- elementele componente ale
comunicării ;
-Prelucrez normele de securitate
a muncii.
2. II. Secvenţe 80 -Anunţ tema, şedinţa, obiec-
de instruire minute tivul fundamental al şedinţei; Expunerea Creta,
-prezint modul de organizare Burete
a şedinţei;

Secvenţa de 40 1. Captarea atenţiei: Expunerea


minute -Explic importanta cunoasterii Conversatia
instruire
caracteristicilor celor două tipuri Verificarea
numărul 1. de comunicare. orala
„Comunicar 2. Enuntarea obiectivului Expunerea
operaţional: O1, O2,O4.
ea verbală” 3. Reactualizarea cunoştinţelor: Conversatie
Le cer studenţilor să enunţe Verificare
diferite definiţii ale orala
comunicării(pentru a le identifica Expunere Creta
pe cele ale comunicării verbale) Caiet
4. Transmiterea noului conţinut: Expunere, Usten
„comunicarea care utilizează Conversatie sile de
limbajul articulat”. Observare, scris,
laptop
• Comunicarea scrisă. Video
Avantajele comunicării scrise: proiect
durabilitate în raport cu forma or
orală a comunicării, textul poate
fi văzut/citit de mai multe
persoane, poate fi citit la un
moment potrivit şi poate fi recitit
• Comunicarea orală

Principii ale comunicării


verbale, caracteristice mai ales
pentru comunicarea orală:
presupune un mesaj, presupune
oferirea unor suporturi multiple de
înţelegere a acestui mesaj, este
circulară şi permisivă, este
puternic influenţată de situaţie şi
ocazie, de caracteristicile
individuale ale emiţătorului,
posedă şi atributele necesităţii.

Comunicarea orală are în centrul


demersului său limbajului

Limbajul este definit de mai multe


atribute: claritatea, energia şi
însufleţirea.

5. Dirijarea învăţării: Expunere,


pe timpul prezentării noului Conversatie
conţinut subliniez ideile de bază Observare,
ale informaţiilor transmise
6. Obţinerea performanţei: Conversatia
pe timpul prezentării noului
conţinut solicit câte un exemplu de
comunicare scrisă şi orală.
7. Evaluarea performanţei: Conversatia
apreciez, dacă este cazul, pozitiv
sau negativ modul de lucru a 1-2
studenţi
8. Fixarea cunostintelor: Observare,
urmăresc ca toţi studenţii să Expunere,
reţină noţiunile esenţiale Creta
referitoare la comunicare Caiet
verbală.Reiau cele mei importante Usten
idei. sile
9. Realizarea feedback-ului: Conversatie scris
observ reacţia studenţilor pe
timpul predării şi solicit întrebări
pentru clarificare.
10. Asigurarea transferului: Expunere
atenţionez asupra importanţei
cunoaşterii celor prezentate
3. Secvenţa de 40 1. Captarea atenţiei: ii întreb pe Expunerea
minute studenti ce ştiu despre Conversatia
instruire
comunicarea nonverbală
numărul 2
„Comunicar 2. Anunţ obiectivul operaţional: Expunere
O1, O2, O3
ea 3. Reactualizarea cunoştinţelor: Conversatie
nonverbală” cer studenţilor să exemplifice(prin
gestică, mimică etc.) răspunsul la
intrebarea anterioară
4. Transmiterea noului conţinut: Expunere
Funcţii ale comunicării Conversatie
nonverbale: observare Creta
- accentuează comunicarea Caiet
verbală, Usten
- poate să completeze mesajul sile de
transmis pe cale verbală, scris,
- poate să contrazică unele aspecte laptop
ale comunicării verbale, Video
- repetă sau reactualizează proiect
înţelesul comunicării verbale, or
- elemente ale comunicării
nonverbale pot să substituie
aspecte ale comunicării verbale.

Principiile comunicării
nonverbale:
- este determinată cultural,
- mesajele nonverbale pot fi
transmise în conflict cu
mesajele verbale,
- mesajele nonverbale sunt în
mare măsură inconştiente,
- canalele nonverbale sunt
importante în comunicarea
sentimentelor şi atitudinilor.

Canale în comunicarea
nonverbală:
- expresiile feţei,
- „limbajul ochilor”,
- „limbajul trupului”,
- contactul fizic.
5. Dirijarea învăţării: Expunere
pe timpul prezentării noului
conţinut subliniez, cu ajutorul
tonului folosit sau specificând clar,
ideile de bază ale informaţiilor
transmise.
6. Obţinerea performanţei: Expunere
pe timpul prezentării noului
conţinut solicit notarea ideilor
esenţiale în caiete.
7. Evaluarea performanţei: Verificarea
apreciez, dacă este cazul, pozitiv orală
sau negativ modul de insusire
acunostintelor de catre 1-2
studenţi.
8.: Fixarea cunostintelor Observare
urmăresc ca toţi studenţii să fie
atenţi la predarea noţiunilor
importante referitoare la conţinutul
secvenţei
9. Realizarea feedback-ului: Observarea
observ reacţia studenţilor pe Conversatia
timpul predării şi solicit întrebări
pentru clarificare.
10. Asigurarea transferului: Expunerea,
atenţionez asupra importanţei Conversatia
cunoaşterii caracteristicilor celor observarea
două tipuri de comunicare
4. III. 10 • Verific dacă studenţii şi-au Expunerea,
Secvenţa minute însuşit conţinutul temei (îi Conversatia
finală întreb dacă au nelămuriri faţă observarea
de cele discutate);
• Fac aprecieri asupra modului
de desfăşurare a şedinţei, apreciez
pozitiv şi/sau negativ 1 sau 2
studenţi.
• Sarcini pentru studiu
individual: le cer studenţilor să
facă următorul exerciţiu acasă: să
urmărească un teatru televizat
înregistrat; după o perioadă
introductivă, vor trebui să dea
sonorul minim şi să urmărească
piesa interpretând doar mesajele
nonverbale; apoi, sonorul va fi dat
din nou la un nivel auditiv
suficient, şi cursanţii vor trebui să
observe acurateţea descifrării
continuităţii acţiunii.
• Anunţ tema pentru următoarea
întâlnire
• Anunţ titlul temei următoare:
„Bariere în comunicare şi
aspecte privind efeicienţa
comunicării”;
• Strângerea şi verificarea
materialelor.