Sunteți pe pagina 1din 2

ACADENIIA DE $TIINTE ACADEMY OF SCIENCES

A MOLDOVEI 51-llU"- OF MOLDOVA


"ft -i
:-o
bci. Stefan cel Mare,1 5 *.\ i3
<!-
1, Stefan cel Mare Ave.
MD-2001. Chi;ina'-r. i
- ,:.1i
,l rrl-r
,c MD- 2001, Chisinau,
t-, , .tl l, r<
Republica \,1oldova -z tl ',il$iI-: .:r Repubiic of Moldova
t. t'.t
tel: (373 22) ?7- 14-78 ''.g
'.. ,el-.3.',r, . tel: (373 22) 27 -14-78
l--rr: (i7j ll I 5l-18-13 Fax: (373 ?2) 54-28-23
E-mail : consilin @asrn.ild E-n'rai I : consiliu@asrn.md

"i@4*0^4!tP
din
La nr. 21-06-0150 14.07,2020
Dornnului Ion PERJU,
N'Iinistrul Agriculturii,
Dezvoltirrii Regionale
si Nlcdiului
Copie:
Doamnei Liliana IACONI,
Secretar general al Guvernului
iVligcarca Iicologist:i din Molclova
N'lD 2004, Chiqin:iu
Str. Serghci Lazo. 13,
Tcl. 022 232 408

Stimate domnule N{inistru,


_ Stimati doamn[ Secretar
general al Guvernului,

Acadernia de $tiinte a Moldovei, cr.r leferire la nr. 2I-06-6150 din 14.01.2020 a examinat
Declaragia ecologi;tilor din Parteneriatul Estic din 8 iuiie 2020 ,.Repr-rblica Moldova liscd si
piarda rezervele de apd potabilb ;i solul" gi in baza analizei ;tiinfifice efectuate de cercetdtorii
din domeniul dat gi a avizrilui plezentat de Institr.rtul de Ecologie gi Geografie al MECC. Va
comunicf, urmatoarele.
lnstitr-rtul de Ecologie 9i Ceografie a ar ut in perrnanenla o pozilie rezervata (negativ[)
privind perspcctiva utilizalii resurselor de rpe sLrbtcrauc in irigarc.
I\4enliondrl ca pe telitoLiul RepLrblicii N4oldova eristd circa J mii sonde exploatabile a
difeLitoL orizontuli acvit-ere. Apele I'r'eatice sunt fblosite intens in zonele rurale prin interruediul ir

cca. 250 rlii f?ntini gi iz-r oare.


Problerlelc plincipale prir irrd apclc de plolirnzinie din Republica Moldova sllnt
con!iillriul Lidicat de sodiu (200-560 mgil), anroniac (2-10 nrgil), stron{iLr (7-14 nglL), fier (1-
2,5 nru/L). iar pentnr cele freatice - mineralizarea
apei (pentru cele mai multe plante de culturit
este potrivita apa cr.r o salinitate de 1000 mg/L), concentrAtiile ridicate ale ioniloL de sulfali (500-
800 rng/L), sodiu (220-600 rng/L) 9i cloruri (350-700 mg/l-).
Apele din sonclele arteziene confin, de asemenea, fluor de la 2 la i6 mgil, (mun. Balii.
localitalile raioanelor Calaragi, Ciugeni, Crir.rleni, Fdle;ti, Glodeni. Hdncegti. Nisporenl.
Ungheni, UTA Cagauzia). iar hidrogenLrl sulfrrrai (i-20 nrcil) este o problcnra extrem de actr-iali
pentnr pbpulatia din raioanele CIlnrasi. Ialoverri. Hance;ti, Nispoleni. Ungheni, niun. Chi;irtau
etc,
Utilizlrrca atpelol subterane (inclusii,gi in scopuri de irigare) presupune prezeltla unoi'
studii actualizate liir nir elLrl aniior 2011-2019) privind:
l)
cantitatea gi debitele disponibile;
2) calitatea apelor subterane (gradul de mineralizare, in primul rdnd);
3) gradul de recuperare a acviferului in cazul unei exploatdri extensive a acestuia;
4) regionarea teritoriului republicii din punct de vedere ai aplicarii irigarii terenurilor
agricole cu ape subterane;
5) selectarea in anumite zane a unui anumit acvifer pentru exploatare;
6) aplicarea apelor subterane pentru irigare din punct de vedere al proceselor ce pot duce
la degradarea solului (dehumificarea, gleizarea, compactarea, inmlagtinirea, solone{izarea,
salinizarea g.a.);
7) estimarea impactului ecologic;
8) gradul de asigurare a populaliei din zona respectiva cu apd potabild (care este prima
prioritate de utilizare in conformitate cu Legea Apelor).
La moment nu existd astfel de clate actualizate, d,e aceea consideram cd este prematr,r. de
vorbit despre posibilitatea utilizdrii apelor: subterane in irigare.
F Menfiofldm, cd in anul 2017, Institutul de Ecologie Ei Geografie, impreund cu Institutul
de Geologie qi Seismologie au eiaborat Ei inaintat la Fondul Ecologic Nalional un proiect (la
solicitarea prim-nlinistrultri) care includea toate obiectivele sus-enumerate. proiectul, in
sumd cie
4 milioane de lei, a fost aplobat de cdtre Consiliul Fondului Ecologic Nalional, insd
aga gi nu a
fost demarat.
inbazacelor expltse, Acacler-nia de $tiinle a Moldovei susfine denrersul societdtii civile in
domenir'rl ecologiei din Republica Moldova privind necesitatea efectudrii unui studiu
compler
privind rezervele ;i calitatea apelor subterane, daL gi estimarea impactr.rlui utilizarii apelor
subterane asllpra sohllui.

Vicepreqedinte, academician Boris GAINA

m. c. M. Nedeaicov
dr. hab. A. l'ari{A
dr. lu. Bejan
dr. M. Sandu,
rel.022-7i-15-50