Sunteți pe pagina 1din 8

ADVERBUL

Este o parte de vorbire care modifică un verb, un adjectiv sau un alt adverb. Adverbele stau întotdeauna pe
lângă verbe. De obicei, adverbele provin din adjective cărora li s-a adăugat terminaţia –ly (beautiful-beautifully,
careful-carefully, dangerous-dangerously, etc.).

This ride is dangerous. (adjectiv)


Plimbarea asta este periculoasă.
He rides his bike dangerously. (adverb)
El merge pe motocicletă într-un mod periculos.

Forma:
Dacă adjectivul se termină în –l, se adaugă –ly.
Dacă adjectivul se termină în –le, e cade şi se adaugă –ly (horrible-horribly, terrible-terribly)
Dacă adjectivul se termină în –y, acesta se transformă în i şi se adaugă –ly (easy-easily, heavy-heavily). Excepţie
face shy-shyly. Practic, se aplică aceleaşi reguli ca la adjective.

Unele adverbe au formă neregulată adică nu se formează adăugându-se terminaţia –ly.


Adjectiv Adverb
Good -bun Well-bine
Fast-rapid Fast-rapid
Hard-greu Hard-greu

He is a good writer. El este un bun scriitor. (adjectiv)


He writes well. El scrie bine. (adverb)
This is a fast car. Aceasta este o maşină rapidă. (adjectiv)
This car runs fast. Această maşină merge repede. (adverb)

Un caz special este hard. Cu înţelesul de greu, dificil nu are terminaţia –ly:
He works hard. El munceşte din greu.
Cu înţelesul de de-abia are terminaţia –ly:
She hardly opened the case. Ea de-abia a deschis lada.
Hardly had she entered the room when the phone rang. De-abia a intrat în cameră că a sunat telefonul.

FOLOSIREA ADVERBELOR

Pentru a modifica:
1. verbe
He hardly speaks. El de-abia vorbeşte.
2. Adjective
This is extremely dangerous. Asta e extrem de periculos.
3. Adverbe
The team played extremely well. Echipa a jucat extrem de bine.
4. Cantităţi
There are quite a lot of people there. Sunt chiar mulţi oameni acolo.
5. Propoziţii
Unfortunately, the flight has been delayed. Din păcate, zborul a fost amânat.

TIPURI DE ADVERBE

1. Mod (cum?)
He did well. S-a descurcat bine.
She writes fast. Ea scrie repede.
2. Loc (unde?)
Come here. Vino aici.
There’s no one there. Nu este nimeni acolo.
3. Timp (când?)
We got home at 5 o’clock. Am ajuns acasă la ora 5.
They watch TV in the evening. Ei se uită la TV seara.
4. Frecvenţă (cât de des?)
She often argues about trifles. Ea adesea se ceartă pe nimicuri.
I always get up early. Întotdeauna mă scol devreme.
5. Grad
He speaks very slowly. El vorbeşte foarte încet.
She earns rather poorly. Ea câştigă mai degrabă puţin.

CAZURI SPECIALE

După verbe de percepţie sau care exprimă simţuri, nu urmează adverbe, ci adjective:
This burger tastes strange.  Acest hamburger are gust ciudat.
Dinner smells great!  Cina miroase grozav.
Some rap music sounds terrible.  Unele cântece rap se aud îngrozitor.
Carl looked excited today.  Carl a părut emoţionat azi.
A storm must be coming in.  The sky seems dark. Vine furtuna. Cerul pare întunecat.
He appeared kind of slow after the accident. El părea cumva încet după accident.

Good şi well
How is she? She is well. Cum se simte? Se simte bine.
What is she like? She is good. Cum este ea (ca persoană). Este bună.

NEGATIVUL DUBLU
Folosire adverbelor hardly, scarcely cere afirmativul, nu negativul:
There were hardly any sandwiches left. (corect)
There were hardly no sandwiches left. (incorect)
De-abia mai erau nişte sandvişuri.
Scarcely anyone alive remembers WW2. (corect)
Scarcely no one alive remembers WW2. (incorect)
Aproape nimeni dintre cei în viaţă nu-şi mai aminteşte Al Doilea Război Mondial.

LOCUŢIUNI ADVERBIALE
Sunt grupuri de cuvinte cu rol de adverbe.

1. Locuţiuni adverbiale de mod


He left with great regret.
A plecat cu mare regret.
They were reading in silence.
Ei citeau în tăcere.
She looked at the creature in dismay.
Ea s-a uitat la creaturăcu groază.
2. Locuţiuni adverbiae de loc
The boy was waiting at the corner.
Băiatul aştepta la colţ.
It is the biggest in the world.
Este cel mai mare din lume.
The earth moves around the sun.
Pământul se mişcă în jurul soarelui.
3. Locuţiuni adverbiale de timp
I will be back in an hour.
Mă voi întoarce într-o oră.
Call me any time.
Sună-măoricând.
Meet me after the sunset.
Ne întâlnim după apus.

GRADE DE COMPARAŢIE
EGALITATE

Se formează la fel ca la adjective: as+adv.+as. Nu contează lungimea adverbului.


He works as hard as anyone.
El munceşte la fel de mult ca oricine.

SUPERIORITATE

Adverbele terminate în y, formează comparativul de superioritate după modelul more+adv.+than


He behaves more intelligently than his friends.
El se comportă mai inteligent decât prietenii săi.

Excepţie: early-earlier-the earliest

Adverbele scurte care nu se termină în y formează comparativul de superioritate la fel ca adjectivele scurte,
adică adăugându-se terminaţia –er.
This car runs faster.
Această maşină fuge mai repede.
I’ll be home sooner than expected.
Voi fi acasă mai curând decît mă aştept.

Excepţie: often
He is coughing more often than before.
El tuşeşte mai des ca înainte.

INFERIORITATE

Forma: less+adv
He speaks less fluently than her.
El vorbeşte mai puţin fluent decât ea.

O altă formă de exprimare este not as+adv+as


He does not speak as fluently as her.
El nu vorbeşte la fel de fluent ca ea.

SUPERLATIVUL

1. ABSOLUT
a. Adverbe terminate în –ly
Forma: most+adv.
He decided most wisely.
El a hotărât cel mai înţelept.
b. Adverbe care nu se termină în –ly
Forma: adv.+est
Hard-hardest
Fast-fastest
Near-nearest
He stopped nearest the finish line.
El a oprit cel mai aproape de linia de sosire.
DOUĂ COMPARATIVE
Forma: se repetă de două ori adverbul la comparativul de superioritate cele două adverbe fiind legate prin conjuncţia
and.
She acts more and more stubbornly.
Ea se poartă din ce în ce mai încăpăţânat.
I like him less and less.
Îmi place din ce în cemai puţin.

Expresia cu cât mai...cu atât mai... the+adv. la comparativ de superioritate...the +adv. la comparativ de
superioritate
The more he tried, the less he succeeded.
Cu cât încerca mai mult, cu atât reuşea mai puţin.

Când două adverbe sunt în contrast prin intermediul lui than, se adaugă more înaintea primului.
He acts more boldly than wisely.
El acţionează mai mult curajos decât înţelept.

Unele adverbe formează comparativul şi superlativul neregulat la fel ca şi adjectivele corespunzătoare.


Well-better-best (bine)
Badly-better-best (rău)
Ill-better-best (rău)

Far-farther-farthest (departe)
Further-furthest

Near-nearer-nerarest/next (aproape)
Little-less-least (puţin)
Much-more-most (mult)
Late-later-latest/last (târziu)

ORDINEA ADVERBELOR

Adverbele îşi au locul de obicei după verb în ordinea de mai jos:


MOD+LOC+TIMP

He works hard (mod) at the shop (loc) every day (timp).


El munceşte din greu la magazin în fiecare zi.

Adverbul sau locuţiunea adverbială de timp poate sta şi la începutul propoziţiei.


On Sundays she would take a walk around town in no hurry.
Duminica obişnuia să se plimbe prin oraş fără grabă.

Adverbele de timp neprecis stau înaintea verbelor obişnuite:


He always drinks coffee in the morning.
El întotdeauna bea cafea dimineaţa.

..dar stau după verbele be, can, may, must:


I could never tell a lie.
N-aş putea minţi niciodată.
He may rarely be seen on the playground.
El poate fi văzut rareori pe terenul de joacă.
LOCUL UNOR ADVERBE SPECIALE

1. ALSO
Se pune înaintea cuvântului pe care îl determină:
He is also a teacher.
El este de asemenea profesor.
They ought also to include a song.
Ei ar trebui de asemenea să includă un cântec.

Se pune înaintea verbelor cu excepţia be, can, may, must când vine după ele.
He can also sing.
El poate de asemnea (în plus) cânta.
He also sings.
El de asemenea cântă.

2. ELSE
Vine după substantivul, pronumele sau adverbul determinat:
Who else was there?
Cine altcineva mai era acolo?
There was nothing else to do.
Nu mai era nimic altceva de făcut.
Where else would I go?
Unde altundeva să mă duc?

3. ENOUGH
Se pune după adjectiv, adverb sau verb:
This isn’t a good enough reason.
Acesta nu este un motiv destul de bun.
You are not near enough to hear well.
Nu eşti destul de aproape ca să auzi bine.
The cake isn’t baked enough.
Prăjitura nu este destul de coaptă.

4. GENERALLY
Poate fi :
a. Adverb calificativ cu sensul de ,,în general” (aproapedecătre toţi) şi precedă cuvântul care îl
caracterizează:
A writer generally estemeed.
Un scriitor în general stimat.
b. Adverb de timp neprecis cu sensul de îndeobşte, de cele mai multe ori, de obicei cînd este pud
înaintea verbului dacă acesta are formă simplă sau după be sau auxiliare sau verbe modale can,
may, must):
They generally call here on Sundays.
În general, ei sună aici duminica.
We are generally in on weekdays.
În general suntem aici în cursul săptămânii.
I can generally understand spokenenglish.
În general înţeleg engleza vorbită.
Generally, I know my lesson.
În general, ştiu lecţia.
Generally speaking the new film is widely appreciated.
În general, noul film este larg apreciat.
c. adverb de mod cu sensul de din punct de vedere general, în mod general, în ansamblul, în
total, per total adică opusul expresiei în special şi este pus după verb, complementul direct scurt
sau la sfârşitul propoziţiei:
She helps generally in the house.
Per total, ea ajută în casă.
The pupils knew the lesson generally.
Elevii au ştiut lecţia în general.

A se compara cu:
She helps generally in the house.
Ea ajută la mai toate în casă.
She generally helps in the house.
De obicei ajută în casă.

5. ONLY
În mod normal, only stă cât mai aproape de cuvântul pe care îl determină:
Only we looked at your painting.
Numai noi ne-am uitat la tabloul tău.
We only looked at your painting.
Noi doar ne-am uitat la tabloul tău.
We looked only at your painting.
Ne-am uitat doar la tabloul tău.

În limba vorbită, only nu precedă neapărat cuvântul pe care îl determină, ci este pus în genere înaintea
verbului principal sau după un substantiv sau pronume:
We only looked at your painting.
Doar noi ne-am uitat la tabloul tău.
We only looked at your painting.
Doar n-am uitat la tabloul tău. (nu l-am şi atins)
We only looked at your painting.
Noi ne-am uitat doar la tabloul tău. (nu la al altcuiva)
We only looked at your painting.
Ne-am uitat doar la tabloul tău. (nu şi la gravuri)
We looked at your painting only.
Ne-am uitat doar la tabloul tău. (nu şi la altceva)

Alte exemple:
For ladies only. Numai pentru femei.
This side only. Numai pe partea asta.
Give it to him only. Dă-i-o numai lui.
If only I knew. De-aş fi ştiut!
If only he would come! De-ar veni!
I only saw him once.
L-am văzut doar o dată.
He only came twicw.
El a venit doar de două ori.
I only have two dollars.
Am doar doi dolari.

Only poate fi şi adjectiv:


My only child. Unicul meu copil.
The only one missing. Singurul dispărut.
Her only hope. Singura ei speranţă.
Only she can do this. Doar ea poate să facă asta.
The only friends I had lived in the country. Singurii prieteni pe care i-am avut locuiau la ţară.
6. TOO
Are înţeles diferit în funcţie de poziţia pe care o ocupă în propoziţie:
a. Dacă precedă un adjectiv sau un adverb, are sensul de prea
He is too young. El este prea tânăr.
They spoke too fast. Ei vorbeau prea repede.
b. Dacă urmează după un adjectiv sau adverb are sensul de de asemenea
He is young too. El este tânăr de asemenea.
They spoke fast too. Ei vorbeau repede de asemenea.

7. WELL
Precedă adesea un verb la participiu prezent sau trecut:
Well-known Bine cunoscut.
Well-done Bine făcut
Well-wishing Care doreşte binele
Well-meaning Care are intenţii bune
Well-pleasing Care satisface

DOUĂ COMPARATIVE
Forma: se repetă de două ori adverbul la comparativul de superioritate cele două adverbe fiind legate prin conjuncţia
and.
She acts more and more stubbornly.
Ea se poartă din ce în ce mai încăpăţânat.
I like him less and less.
Îmi place din ce în cemai puţin.

Expresia cu cât mai...cu atât mai... the+adv. la comparativ de superioritate...the +adv. la comparativ de
superioritate
The more he tried, the less he succeeded.
Cu cât încerca mai mult, cu atât reuşea mai puţin.

Când două adverbe sunt în contrast prin intermediul lui than, se adaugă more înaintea primului.
He acts more boldly than wisely.
El acţionează mai mult curajos decât înţelept.

ADVERBE ÎN POZIŢIE ACCENTUATĂ

Trecerea adverbului de la sfârşitul la începutul propoziţiei areca rezultataccentuarea ideii exprimate de el.
Acest lucru este valabil în construcţiile emfatice unde se foloseşte inversiunea:
Never have I thought that he may do such a thing.
Niciodată nu m-am gândit că ar face aşa ceva.
If ever you want to talk to me, think again.
Dacă vreodată vrei să-mi mai vorbeşti, mai gândeşte-te.
Adverbele de loc, de timp precis se pun la începutul propoziţiei pentru a accentua ideea:
At home, he feels at ease.
Acasă, se simte la largul lui.
Here, everything is all right.
Aici, totul este în regulă.
Perhaps the result is good.
Probabil rezultatul este bun.

Particula adverbială se poate pune la începutul propoziţiei:


Down went the flag and off we started.
Jos a coborât steagul şi am şi plecat.
Up and down he was walknig.
În sus şi-n jos mergea.