Sunteți pe pagina 1din 6

f4^ re

';;ig;i;:#:""
'9oJr"

cles&
a 33-a

'-=-
Rodica Chiran * Celina lordache

Caiffi da*
vaQanqn
clasa
a JJ-a
Cuprins

*d
i:i: .:i:i:!

sa
*
s
'e € iii'irui'
+i,:ift€
_,::ri:'

*"&
'*

* ffi& &
ffi Cit.gte, apoi stabilegte corespondenla intre text 9i imagine.

Romdnio, patria meo, este uno dintre cele mai


frumoase ldri, cu priveliSti incdntdtoare.
Ww
a

jljl: ::Fn'l];l
t.':,''.-'..1! |i.] N i jjj.]iilir+

:"

Delta Dundrii este o minundlie a naturii care atrage anual un i


numdr foarte mare de turigti. Este celebri prin peisajele ei unice,
prin flora gifauna regalS. l'u
. ..,

W O.t.operi in grila de maijos specii de pegti din Delta Dunirii.

L.
2.
{",i
3.
ij 4.
5.
6.
*&#
uw
ffi ffi*
{,1lll
@@
',fl,i.fl *u.,,. ffi- & 'wt
*Xii Completeazd calendarul pentru lunile corespunzdtoare vacanlei de vard.

IULIE
IUNIE L
L M
M
M J
^4
J V
V 5
3 b
,,,.:.:.aii:*i.lS-ti-g!*q$hB3*.
b *,1"a*r'f*9 '-f. ffip6n

.':"Ft. ^ , ,
q*ry Calculeazd cdte zile are vacanta mare.
*J-;a*

,.- Fjr
il:l * [:_:]_-: * il_J_l . [T:: = l_---_]:_l
fuJ ^
Scrie Tn casete numere potrivite, astfelinc6t relaliile sd fie adevirate.

a) 8 r*-t b)
m=r_l .) .il:.il:
il_l
II
r*i t__ i ffi.ffi il:'ffi'ffi
iffi Coto reazd c6te o jumdtate din fiecare imagine.

._a
\t
i\

\/

ffi Coto reazd hainele potrivite anotimpului vara.

"s'*F\ ^
&H Scrie rdspunsul la ghicitoarea de maijos.
J'**E;?aT;il ;';#i;d
-*" - I
A- n ce p ut v a ca nfo'm o re,
E pldcut sd stoi la soore,
M Dar ce onotimp e oare?
'€ ffi
': w ,. ':,'
e u'# 'Il'i:t1+
Iwr ,"$'LqXq$&a t

W 6i1.rte textul.

POVESTEA CROCODILULUI CARE PLANGEA


dupd Vlodimir Colin
Un crocodilgedea pe malulapei. El pl6ngea, pl6ngea cu lacrimide crocodil.
-Vai, vai, c6t de r5u imi pare !
-Ce-aipdlit, crocodilule?intrebd o cdprioarS. De ce p16ngi?
- Cum sb nu pl6ng, daci am inghilit un v6nitor cu pugcd si ranitd cu
tot? Sunt un nelegiuit. Cum am putut sd fac aga ceva? Voi m6nca de acum
numai iarb5.
CSprioara, auzind regretele crocodilului, se apropie de el siincercS s5-l
mdngdie. Crocodilul ficu o gurd mare gi o inghili pe cbprioard cu cornile cu

A9a p5legte acela care credein lacrimile unuicrocodil.

,,.!fT:"" _
&d$ Transcrie enunlul care cuprinde invSlStura care se desprinde din text.

d4.?:t ^
ffi Ctuti fn text, apoi scrie cuvintele care
ffi# lncercuiegte animilulul care ili place
conlin grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, ghi). mai mult.

o#
s &* , {p#} o *
,:r,ii

'rr.

jrilli::
#'
#
ffi sffi *ffi*' .:iti: iI