Sunteți pe pagina 1din 11

Nr.

4 din 03/08/2020

UPDATE JURIDIC
Noutăți juridice și informații pe înțelesul tuturor

Publicație săptămânală a blogului startlawyers.com

Noutăți legislative Conținut


Acte publicate în Monitorul Oficial în să ptă mâ na 27/07-
➔ Noutăți legislative
02/08.
➔ Protecția datelor
Am selectat pentru dvs. cele mai importante acte normative
 Noi amenzi aplicate
cu impact în urmă toarele domenii:
de ANSPDCP

➔ Persoane fizice
• Energie
 Certificatul de
• Formare profesională
integritate
• Financiar-fiscal
comportamentală
• Concurență
• Protecția consumatorilor
➔ Dicționar juridic
• Locuințe
 Prosumatorul
• Construcții
• ICCJ - dezlegarea unor chestiuni de drept în materie
civilă
• COVID-19
Nr. 4 din 03/08/2020

Energie printre altele, faptul că înainte de a


LEGE nr. 155 din 24 iulie 2020 pentru adresa o plâ ngere că tre ANRE, dacă
modificarea și completarea Legii energiei aceasta privește activitatea unui
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prestator de servicii/de activită ți,
și privind modificarea și completarea altor reclamantul trebuie în prealabil să se
acte normative adreseze spre soluționare prestatorului
MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie de serviciu/activitate de a că rei
2020 prestație este nemulțumit; nu vor face
obiectul soluționă rii plâ ngerile al că ror
http://legislatie.just.ro/Public/ obiect depă șește 36 de luni de la data
DetaliiDocument/228440 săvâ rșirii;
• s-au fă cut modifică ri privind:
Actele modificate și completate sunt: ◦ persoanele fizice și juridice care
• Legea energiei electrice și a gazelor desfă șoară activită ți în domeniul
naturale nr. 123/2012 energiei fă ră a fi obligate să dețină
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în licență ;
construcții ◦ prevederile articolului 14 privind
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Drepturile și obligațiile titularilor de
• Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea autorizații de înființare și de licență
sistemului de promovare a producerii asupra proprietă ții terților;
energiei din surse regenerabile de ◦ concesiunile, obiectul acestora și
energie autoritatea contractantă ;
◦ participanții la piața de energie
Legea energiei electrice și a gazelor electrică ;
naturale nr. 123/2012 se modifică și se ◦ noile atribuții ale ANRE pe piața
completează după cum urmează: concurențială angro.
• sunt definiți și redefiniți termeni de • s-a introdus prevederea ca, în cazul în
specialitate cum ar fi: adecvanța SEN, care dețină torul rețelei de distribuție a
agregare, agregator independent, energiei electrice se află în
instalație de stocare a energiei, imposibilitatea de a presta serviciul de
instalație electrică tehnologică , distribuție sau de a acorda sporul de
plâ ngere, stocare de energie, instalație putere solicitat, pentru utilizatorii
de stocare a energiei, instalație electrică racordați la acea rețea, acesta are
tehnologică ; obligația de a preda rețeaua, în folosință
• ministerul de resort va beneficia gratuită în exploatare, în termen de 15
periodic de la bugetul de stat de sumele zile de la data constată rii imposibilită ții
necesare actualiză rii strategiei de a presta serviciul de distribuție sau
energetice, precum și pentru de a acorda sporul de putere solicitat,
dezvoltarea de studii, analize, evaluă ri, pâ nă la preluarea acesteia cu titlu legal,
monitoriză ri necesare îndeplinirii operatorului de distribuție concesionar,
atribuțiilor proprii, în vederea elaboră rii titular de licență în zona în care se află
legislației aferente strategiei energetice rețeaua electrică respectivă , iar acesta
naționale și a politicii Guvernului în din urmă are obligația de a presta
sectorul energetic și evaluă rii serviciul de distribuție pentru
impactului acesteia; utilizatorii acesteia;
• sunt actualizate atribuțiile ministerului • este reglementată limitarea sau
de resort; întreruperea alimentă rii în cazul
• este introdus un articol referitor la sustragerii de energie electrică ;
soluționarea plâ ngerilor care prevede,
Nr. 4 din 03/08/2020

• mă sura întreruperii în alimentarea cu • introducerea și definirea noțiunii de


energie electrică va fi luată după plâ ngere și un articol dedicat
prelevarea probelor și dovezilor soluționă rii plâ ngerilor (ca și în cazul
necesare, imediat în cazul în care la energiei electrice, soluționarea se face
locul de consum nu există un contract de prin derogare de la prevederile
furnizare încheiat cu un furnizor sau Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 și cu
după pronunțarea unei hotă râ ri obligația reclamantului de a se adresa în
judecă torești definitive în cazul în care prealabil prestatorului de
la locul de consum există un contract de serviciu/activită ții de a că rei prestație
furnizare încheiat cu un furnizor; este nemulțumit și nu vor face obiectul
• furnizorul este obligat ca în relația cu soluționă rii plâ ngerile al că ror obiect
clientul final să nu utilizeze practici depă șește 36 de luni de la data
comerciale incorecte sau înșelă toare; săvâ rșirii);
• sunt introduse în lege prevederile • introducerea autorizației pentru
privind stabilirea consumului de energie instalațiile de producere a hidrogenului;
electrică în sistem paușal atunci câ nd • obligația de racordare a tuturor
consumul nu poate fi determinat prin solicitanților la sistemul de distribuție,
mă surare, acestea aplicâ ndu-se doar în în termen de 90 de zile de la data
anumite situații: obținerii autorizației de construire,
(i) pentru clienții finali temporari, cu durată de conform reglementă rilor ANRE.
existență mai mică de 6 luni, pentru care nu se Recuperarea costurilor privind
justifică sau nu este posibilă montarea unui racordarea clienților casnici se
grup de mă surare; realizează prin tarifele de distribuție
(ii) pentru locuri de consum cu puteri conform reglementă rilor ANRE;
absorbite sub 100 W, pentru care nu se • introducerea obligației de notificare în
justifică sau nu este posibilă montarea unui cazul clienților casnici situați la o
grup de mă surare; distanță mai mare de 50 km de punctul
(iii) în cazul înregistră rii eronate sau al unic de contact. În cazul modifică rilor
defectă rii grupurilor de mă surare, conform condițiilor contractuale notificarea se
reglementă rilor ANRE. face în scris, cu confirmare de primire,
• se introduce o derogare de la cu cel puțin 30 de zile calendaristice
prevederile legale în materia achizițiilor înainte de data la care modifică rile intră
conform că reia achiziția de lucră ri, în vigoare, cu precizarea dreptului
bunuri și servicii pentru realizarea clientului de a denunța contractul în
activită ților din sectorul energiei cazul în care nu acceptă noile condiții
electrice care se desfă șoară pe baza contractuale;
tarifelor reglementate de autoritatea • introducerea prevederii conform că reia
competentă se face prin proceduri în cazul clientului casnic, dacă în urma
concurențiale, transparente și regulariză rii suma plă tită de acesta în
nediscriminatorii, în conformitate cu plus este mai mare de 100 lei, atunci
reglementă rile aprobate de ANRE, fă ră furnizorul este obligat să restituie suma
constatarea existenței unor drepturi plă tită de că tre client, în termen de 5
speciale sau exclusive; zile de la data emiterii facturii de
• s-au modificat prevederile privind regularizare. Sumele sub această valoare
contravențiile și sancțiunile. vor fi compensate în contul facturilor
urmă toare;
În sectorul gazelor naturale modificările • obligații noi referitoare la racordare:
privesc: ◦ Operatorul de distribuție are
obligația să asigure finanțarea și
Nr. 4 din 03/08/2020

realizarea lucră rilor de proiectare și în Domeniul Energiei iar cei care


execuție a instalației de extindere și desfă șoară activită ți de verificatori de
branșare a clientului final noncasnic proiecte și experți tehnici ai instalațiilor
a că rei lungime va fi pâ nă la 2.500 de utilizare a gazelor naturale, sunt
metri aflată pe teritoriul unită ții atestați de că tre Ministerul Lucră rilor
administrativ-teritoriale pentru care Publice, Dezvoltă rii și Administrației.
are concesiunea serviciul public de
distribuție, a că rei contravaloare va fi Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
recunoscută în tarif de că tre ANRE. • noută țile privesc scutirile aplicabile
Termenul de realizare a racordă rii prosumatorilor; aceștia sunt scutiți:
este de maximum 90 de zile de la ◦ de la plata impozitului pe venit
data obținerii autorizației de pentru veniturile obținute din
construire. vâ nzarea energiei electrice la
◦ Solicitantul, viitor client final furnizorii de energie electrică cu care
noncasnic, are obligația să utilizeze respectivii prosumatori au încheiate
locul de consum și să pă streze contracte de furnizare a energiei
destinația acestuia pe o perioadă de electrice, dacă centralele electrice de
5 ani de la data punerii în funcțiune a producere a energiei electrice din
instalației de racordare. În caz de surse regenerabile pe care le dețin au
nerespectare acesta este obligat să puterea electrică instalată de cel
restituie operatorului de distribuție mult 27 kW pe loc de consum;
contravaloarea lucră rilor de ◦ de obligația de a depune Declarația
proiectare și execuție a instalației de unică privind impozitul pe venit și
racordare, proporțional cu perioada contribuțiile sociale datorate dacă
ră masă neutilizată , în mod gradual, centralele electrice de producere a
în conformitate cu reglementă rile energiei electrice din surse
adoptate de ANRE. regenerabile pe care le dețin au
• s-au modificat prevederile privind puterea electrică instalată de cel
contravențiile și sancțiunile. mult 27 kW pe loc de consum;
◦ de la plata contribuțiilor de asigură ri
Dispozițiile art. 93 (Contravenții), 94 (Regimul sociale pentru veniturile obținute din
juridic al contravențiilor), 194 (Contravenții) și vâ nzarea energiei electrice dacă
195 (Sancțiuni) din Legea energiei nr. centralele electrice de producere a
123/2012, astfel cum acestea au fost energiei electrice din surse
modificate și completate intră în vigoare la 60 regenerabile pe care le dețin au
de zile de la data publică rii prezentei legi. puterea electrică instalată de cel
Legea se va republica, dâ ndu-se textelor o mult 27 kW pe loc de consum;
nouă numerotare. ◦ de obligația emiterii facturii, cu
excepția cazului în care beneficiarul
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în solicită factura;
construcții ◦ de a ține evidențe pentru livră rile de
• se completează prin introducerea unui energie electrică efectuate că tre
articol privind atestarea tehnico- furnizorii de energie electrică cu care
profesională a specialiștilor. Cei care respectivii prosumatori au încheiate
desfă șoară activită ți de verificatori de contracte de furnizare a energiei
proiecte și experți tehnici ai electrice, dacă centralele electrice de
obiectivelor/sistemelor din sectorul producere a energiei electrice din
gazelor naturale sunt atestați de că tre surse regenerabile pe care le dețin au
Autoritatea Națională de Reglementare
Nr. 4 din 03/08/2020

puterea electrică instalată de cel programelor de formare profesională


mult 27 kW pe loc de consum. autorizate în sistem on-line;
• procedura pentru autorizarea
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea furnizorilor de formare profesională să
sistemului de promovare a producerii desfă șoare programe de formare
energiei din surse regenerabile de energie, profesională a adulților în sistem on-
Modifică rile privesc line;
• pragul de cel mult 27 kW aplicabil • instrucțiunile privind notificarea pentru
prosumatorilor care este crescut la cel desfă șurarea programelor de formare
mult 100 kW pe loc de consum; profesională în sistem online de că tre
• aplicarea sancțiunii amenzii furnizorii de formare profesională
contravenționale care, după modificare, autorizați.
se prescrie în termen de 2 ani de la data
săvâ rșirii faptei. Financiar-fiscal
LEGE nr. 158 din 27 iulie 2020 pentru
Persoanele fizice sau juridice care dețin unită ți modificarea, completarea și abrogarea
de producere a energiei electrice din surse unor acte normative, precum și pentru
regenerabile sunt obligate să le declare la stabilirea unor măsuri de punere în
Autoritatea Națională de Reglementare în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402
Domeniul Energiei în termen de 18 luni de la al Parlamentului European și al Consiliului
data intră rii în vigoare a legii. din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui
cadru general privind securitizarea și de
Sancțiunea pentru nedeclararea în termenul de creare a unui cadru specific pentru o
18 luni este neexceptarea de la obligația de securitizare simplă, transparentă și
achiziție de certificate verzi conform art. 14 standardizată și de modificare a
alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008 pentru Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și
stabilirea sistemului de promovare a 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor
producerii energiei din surse regenerabile de (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012
energie, pentru o perioadă de 2 ani de la data MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 29 iulie
constată rii. 2020
http://legislatie.just.ro/Public/
Formare profesională DetaliiDocument/228486
ORDIN nr. 1.149 din 16 iulie 2020 privind
stabilirea domeniilor de activitate și a Sunt modificate și completate urmă toarele
procedurii pentru autorizarea furnizorilor acte normative:
de formare profesională să desfășoare • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
programe de formare profesională a instrumente financiare și operațiuni de
adulților în sistem on-line piață - se va republica în Monitorul
MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 28 iulie Oficial al Româ niei, Partea I, dâ ndu-se
2020 textelor o nouă numerotare
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
http://legislatie.just.ro/Public/ 32/2012 privind organismele de
DetaliiDocument/228472 plasament colectiv în valori mobiliare și
societă țile de administrare a
Prin acest act normativ sunt aprobate: investițiilor, precum și pentru
• domeniile de activitate pentru care se modificarea și completarea Legii nr.
poate acorda avizul comisiilor de 297/2004 privind piața de capital
autorizare în vederea desfă șură rii
Nr. 4 din 03/08/2020

• Legea nr. 74/2015 privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie


administratorii de fonduri de investiții 2020 a operatorilor economici este cuprins în
alternative anexa care face parte integrantă din ordin și se
• Legea nr. 237/2015 privind autorizarea aplică :
și supravegherea activită ții de asigurare • entită ților că rora le sunt incidente
și reasigurare Reglementă rile contabile privind
• Legea nr. 236/2018 privind distribuția situațiile financiare anuale individuale și
de asigură ri situațiile financiare anuale consolidate,
• Legea nr. 126/2018 privind piețele de aprobate prin Ordinul ministrului
instrumente financiare finanțelor publice nr. 1.802/2014, și
• Legea nr. 297/2004 privind piața de care în exercițiul financiar precedent au
capital înregistrat o cifră de afaceri mai mare de
• Legea nr. 411/2004 privind fondurile de 220.000 lei;
pensii administrate privat • persoanelor că rora le sunt incidente
• Legea nr. 204/2006 privind pensiile Reglementă rile contabile conforme cu
facultative Standardele Internaționale de Raportare
• Legea nr. 1/2020 privind pensiile Financiară , aprobate prin Ordinul
ocupaționale. ministrului finanțelor publice nr.
2.844/2016, și care în exercițiul
Este abrogată Legea nr. 31/2006 privind financiar precedent au înregistrat o cifră
securitizarea creanțelor începâ nd cu data de afaceri mai mare de 220.000 lei;
intră rii în vigoare a prezentei legi. (în 30 de • operatorilor economici al că ror exercițiu
zile de la data publică rii în Monitorul Oficial, cu financiar este diferit de anul
excepția prevederilor art. I pct. 46 referitor la calendaristic.
prevederile art. 91^3-art. 91^5 din Legea nr.
24/2017 privind emitenții de instrumente REGULAMENT nr. 16 din 29 iulie 2020
financiare și operațiuni de piață , și prevederile pentru modificarea și completarea
aferente sancționă rii acestora de la art. I pct. Regulamentului Autorității de
53, precum și prevederile art. VIII pct. 16, care Supraveghere Financiară nr. 10/2016
intră în vigoare la data de 3 septembrie 2020) privind organizarea și funcționarea
Autorității de Supraveghere Financiară
ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 30 iulie
aprobarea Sistemului de raportare 2020
contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor
economici, precum și pentru completarea http://legislatie.just.ro/Public/
unor prevederi contabile DetaliiDocument/228536
MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie
2020 Regulamentul ASF este actualizat. Printre
modifică rile semnificative se numă ră
http://legislatie.just.ro/Public/ introducerea unor servicii noi cum ar fi:
DetaliiDocument/228503 Serviciul de management operațional și
protecția datelor cu caracter personal și
Ordinul intră în vigoare de la data publică rii și Serviciul monitorizare activită ți neautorizate.
abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice Noul regulament intră în vigoare la data de 1
nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului august 2020.
de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a
operatorilor economic. ORDIN nr. 3.039 din 24 iulie 2020 privind
modificarea și completarea anexei la
Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Nr. 4 din 03/08/2020

Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru către Consiliul Concurenței, pus în aplicare
aprobarea Procedurii de înregistrare a prin Ordinul președintelui Consiliului
persoanelor impozabile, în vederea Concurenței nr. 407/2019
utilizării unuia dintre regimurile speciale MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 31 iulie
pentru servicii electronice, de 2020
telecomunicații, de radiodifuziune sau
televiziune, precum și pentru declararea http://legislatie.just.ro/Public/
taxei pe valoarea adăugată, potrivit DetaliiDocumentAfis/228552
prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul
fiscal, în situația în care România este stat Sunt fă cute modifică ri importante mai ales în
membru de înregistrare ceea ce privește deciziile Consiliului.
MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie
2020 Cu titlu de exemplu, menționă m urmă toarele:
http://legislatie.just.ro/Public/ • Deciziile Consiliului Concurenței prin
DetaliiDocument/228555 care se constată și se aplică sancțiuni
pentru săvâ rșirea contravențiilor
Este introdusă o nouă situație în care se prevă zute la art. 45 alin. (2) din
consideră că persoana impozabilă nu mai Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
îndeplinește condițiile necesare pentru 77/2014 se motivează și se comunică
utilizarea regimului special - persoana pă rților implicate în termen de
impozabilă , care utilizează regimul UE și care maximum 120 de zile de la deliberare,
îndeplinește condițiile prevă zute la art. 278 urmâ nd a fi publicate pe pagina web a
alin. (8) din Codul fiscal, nu optează ca locul Consiliului Concurenței cu respectarea
prestă rii să fie stabilit în conformitate cu interesului legitim al orică rei pă rți
prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul implicate, în condițiile legii.
fiscal, respectiv la beneficiar. • Deciziile Consiliului Concurenței prin
care se constată și se aplică sancțiuni
Pentru aplicarea acestor prevederi, organul pentru săvâ rșirea contravențiilor
fiscal competent identifică , cu ajutorul prevă zute de art. 45 alin. (2) din
aplicației informatice, persoanele impozabile Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
care utilizează regimul Mini One Stop Shop și 77/2014 constituie titlu executoriu, fă ră
care, în declarațiile speciale de TVA, depuse în vreo altă formalitate, în termen de 30 de
Româ nia potrivit art. 315 alin. (6) din Codul zile de la comunicarea acestora.
fiscal, au declarat prestă ri de servicii a că ror
valoare totală , fă ră TVA, nu depă șește, în anul Protecția consumatorilor
calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) ORDIN nr. 311 din 13 iulie 2020 privind
și nu a depă șit această sumă în cursul anului stabilirea tarifelor pentru prestarea unor
calendaristic precedent. Persoanele selectate servicii de către personalul Direcției
sunt înscrise în Lista persoanelor impozabile generale laboratoare Larex din cadrul
care utilizează regimul special Mini One Stop Autorității Naționale pentru Protecția
Shop și care îndeplinesc condițiile prevă zute la Consumatorilor, la cererea persoanelor
art. 278 alin. (8) din Codul fiscal. fizice și juridice interesate
MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 30 iulie
Concurență 2020
ORDINUL nr. 712 din 16 iulie 2020 privind
punerea în aplicare a Regulamentului http://legislatie.just.ro/Public/
pentru modificarea și completarea DetaliiDocument/228500
Regulamentului privind constatarea
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de
Nr. 4 din 03/08/2020

Ordinul aprobă tarifele pentru prestarea unor


servicii de că tre personalul Direcției generale http://legislatie.just.ro/Public/
laboratoare Larex din cadrul ANPC, la cererea DetaliiDocument/228554
persoanelor fizice și juridice interesate.
Ordinul reglementează modalitatea de
Tarifele se aplică în termen de 10 zile de la realizare și formatele necesare comunică rii
data publică rii în Monitorul Oficial. notifică rii prealabile și emiterii acordului scris,
prevă zut la art. 11 alin. (4) din Legea nr.
Locuințe 50/1991 privind autorizarea execută rii
ORDIN nr. 1.438 din 22 iulie 2020 pentru lucră rilor de construcții, care se aplică în cazul
aprobarea Ghidului de finanțare a construcțiilor monument istoric și al
Programului privind efectuarea de lucrări construcțiilor cu valoare arhitecturală sau
destinate creșterii eficienței energetice în istorică stabilită prin documentații de
locuințe unifamiliale, beneficiari persoane urbanism aprobate, asupra că rora se execută
fizice lucră rile prevă zute la art. 11 alin. (2) din
MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 30 iulie aceeași lege (lucră ri care se pot executa fă ră
2020 autorizație de construire/desființare și care nu
http://legislatie.just.ro/Public/ modifică structura de rezistență și/sau
DetaliiDocument/228507 aspectul arhitectural al construcțiilor
amplasate în zone de protecție a
Ordinul aprobă Ghidul de finanțare a monumentelor sau în zone construite
Programului privind efectuarea de lucră ri protejate, care nu sunt monumente istorice
destinate creșterii eficienței energetice în clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea
locuințe unifamiliale, beneficiari persoane nu reprezintă construcții cu valoare
fizice. arhitecturală sau istorică , stabilite prin
documentații de urbanism aprobate).
Ghidul conține dispoziții privind:
a) obiectul, scopul, obiectivele și În anexe puteți gă si
indicatorul de performanță al • modelul notifică rii prealabile
programului; • modelul acordului scris
b) categoriile de beneficiari și eligibilitatea • modelul comunică rii cu privire la
solicitantului, a proiectului propus și a Notificarea prealabilă (în cazul în care
cheltuielilor legate de acesta; nu poate fi emis acordul scris, atunci
c) condițiile de depunere a dosarului de câ nd nu sunt întrunite condițiile legale
finanțare, metodologia de analiză și sau din cauză că lucră rile nu se pot
selectare, aprobare, finanțare, realiza fă ră autorizație de construcție,
implementare și monitorizare a după caz).
proiectului propus.
ICCJ - dezlegarea unor chestiuni de drept în
Construcții materie civilă
ORDIN nr. 3.037 din 20 iulie 2020 pentru Decizia nr. 40/2020 a Completului pentru
aprobarea procedurii privind notificarea dezlegarea unor chestiuni de drept
prealabilă și emiterea acordului scris, în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 31 iulie
cazul executării lucrărilor, în condițiile 2020.
prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea Prin Decizia nr. 40 dată în dosarul
executării lucrărilor de construcții nr.696/1/2020, Completul pentru dezlegarea
MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie unor chestiuni de drept în materie civilă , în
2020 şedinţa din 18 mai 2020, a reținut că :
Nr. 4 din 03/08/2020

publice deschise, cum ar fi piețele,


„În interpretarea și aplicarea art. 55 alin. (3) tâ rgurile, zonele de așteptare (stații de
raportat la art. 53 alin. (11) din Legea nr. autobuz, peroane și altele asemenea),
101/2016 privind remediile și că ile de atac în falezele, zonele în care se desfă șoară
materie de atribuire a contractelor de achiziție serbă ri publice sau pelerinaje, exteriorul
publică , a contractelor sectoriale și a obiectivelor turistice, în anumite
contractelor de concesiune de lucră ri și intervale orare, stabilite prin hotă râ re a
concesiune de servicii, precum și pentru comitetului județean/al municipiului
organizarea și funcționarea Consiliului București pentru situații de urgență ;
Național de Soluționare a Contestațiilor (în • spațiile și intervalele orare se stabilesc,
forma în vigoare anterior modifică rii prin la propunerea direcțiilor de să nă tate
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. publică județene, respectiv a
23/2020 pentru modificarea și completarea municipiului București;
unor acte normative cu impact asupra • administratorii/proprietarii spațiilor
sistemului achizițiilor publice), stabilește că : publice deschise stabilite trebuie să
afișeze la loc vizibil informații privind
Hotă râ rea pronunțată în primă instanță în obligativitatea purtă rii mă știi de
procesele și cererile care decurg din protecției în spațiile respective, la
executarea contractelor administrative se solicitarea comitetului județean/al
atacă cu recurs în termen de 10 zile de la municipiului București pentru situații
comunicare la instanța ierarhic superioară - de urgență .
secția sau completul specializat în litigii cu Modifică rile privesc și Anexa nr. 3 la Hotă râ rea
profesioniști, conform procedurii prevă zute de Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea
Legea nr. 101/2016.” stă rii de alertă pe teritoriul Româ niei începâ nd
cu data de 17 iulie 2020 care se completează
COVID-19 cu urmă toarele:
HOTĂRÂRE nr. 588 din 31 iulie 2020 • Comitetului Național pentru Situații de
pentru modificarea și completarea Urgență , la propunerea Grupului de
anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului suport tehnico-științific privind
nr. 553/2020 privind prelungirea stării de gestionarea bolilor înalt contagioase pe
alertă pe teritoriul României începând cu teritoriul Româ niei sau a comitetului
data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea județean/al municipiului București
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru situații de urgență poate dispune
pentru prevenirea și combaterea efectelor mă suri speciale pentru operatorii
pandemiei de COVID-19 economici care își desfă șoară activitatea
MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie în cadrul spațiilor deschise (terase,
2020 cluburi, baruri);
• mă surile dispuse pot avea ca obiect
http://legislatie.just.ro/Public/ orarul de lucru cu publicul și alte
DetaliiDocument/228580 restricții și se stabilesc pentru unită țile
administrativ-teritoriale în care se
Este modificată și completată Anexa nr. 2 a constată o ră spâ ndire comunitară
Hotă râ rii Guvernului nr. 553/2020 astfel: intensă a virusului și/sau un numă r în
• purtarea mă știi de protecție (trebuie să creștere al persoanelor infectate cu
acopere nasul și gura) este obligatorie virusul SARS-CoV-2.
pentru toate persoanele care au împlinit
vâ rsta de 5 ani, prezente în spațiile
Nr. 4 din 03/08/2020

Poșta Română și Viva Credit IFN S.A. amendate în baza


GDPR
Poșta Română
ANSPDCP a sancționat contravențional Poșta Româ nă
cu amendă în cuantum de 9.686,60 lei, echivalentul a
2000 euro, ca urmare a primirii unei notifică ri de
încă lcare a securită ții datelor trimisă de operator.

În urma investigației efectuate s-a constatat că Poșta


Româ nă nu a luat mă surile tehnice și organizatorice
adecvate care să prevină accesul neautorizat la datele
cu caracter personal (adrese de e-mail și numere de
telefon) pe adresa https://awb.posta-romana.ro aparținâ nd operatorului sancționat, ceea ce a
dus la compromiterea confidențialită ții datelor personale a 81 de persoane vizate.

Viva Credit IFN S.A.


Amenda în cuantum de 9680 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO, a fost aplicată pentru că
operatorul nu a soluționat cererea petentului prin care își exercita dreptul de ștergerea datelor și
nu a furnizat acestuia informații cu privire la acțiunile întreprinse în urma cererii sale în termen
de cel mult o lună (sau maximum 3 luni, prezentâ nd și motivele întâ rzierii) la adresa sa de
domiciliu sau la adresa de contact (e-mail) disponibilă în evidențele sale.

Autoritatea a aplicat și o mă sura corectivă în sensul obligă rii operatorului de a transmite un


ră spuns petentului la cererea depusă , în termen de 5 zile lucră toare de la comunicarea
procesului-verbal.

Certificatul de integritate dovedească faptul că nu sunt agresori sexuali,


prin prezentarea unui certificat de integritate
comportamentală comportamentală .

Cererea pentru eliberarea certificatului de


integritate comportamentală va fi pusă la
dispoziția solicitantului de că tre instituția care
eliberează documentul solicitat.

Modelele formularelor-tip folosite în


activitatea privind Registrul național
automatizat cu privire la persoanele care au
comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor au fost
Conform legii Registrului național automatizat publicate în M. Of. nr. 125 din 18 Februarie
cu privire la persoanele care au comis 2020 (H.G. nr. 127/2020).
infracțiuni cu caracter sexual, profesorii, În anexele hotă râ rii sunt publicate
cadrele medicale și alte categorii de specimenele certificatelor eliberate și
angajați care lucrează, prin natura meseriei modelele formularelor:
lor, cu copii sau femei, sunt obligați să
Nr. 4 din 03/08/2020

• cerere pentru eliberarea certificatului • cerere de informații extrase din


de integritate comportamentală ; Registru.
• cerere pentru eliberarea copiei de pe
Registru;

S-ar putea să vă placă și