Sunteți pe pagina 1din 36

Masina de spalat automata WMF 76141

WMF 76121
WMF 76101
Citiţi manual de utilizare mai întâi!
Stimate Client,
Sperăm că produsul care a fost fabricat în unităţi moderne şi care a trecut printr-o
procedură strictă de control a calităţii va da rezultatele cele mai bune.
Astfel, vă sfătuim să citiţi cu atenţie manualul înainte de a folosi produsul şi păstraţi-l
pentru eventuale consultări.

Acest manual de utilizare va …


….ajuta să folosiţi maşina într-un mod rapid şi sigur.
• Vă rugăm citiţi manualul de utilizare înainte de a instala şi porni maşina.
• Respectaţi în special instrucţiunile legate de siguranţă.
• Păstraţi acest manual de utilizare la îndemână. Poate aveţi nevoie de el pe
viitor.
• Vă rugăm să citiţi toate documentele suplimentare livrate cu maşina..
Aveţi grijă că acest manual de utilizare se poate aplica pentru mai multe modele.
Diferenţele dintre modele vor fi identificate în manual.

Explicarea simbolurilor
În acest manual de utilizare se utilizează următoarele simboluri:
C Informaţii importante sau sugestii utile cu privire la utilizare.
A Avertisment pentru situaţii periculoase legate de viaţă şi proprietate.
B Avertisment cu privire la tensiunea de alimentare.

Pe acest produs este inscripţionat simbolul de sortare pentru eliminarea echipa-


mentelor electrice şi electronice (WEEE).
Acest lucru înseamnă că acest produs trebuie manevrat în conformitate cu
Directiva europeană 2002/96/CE pentru a fi reciclat sau dezasamblat în vederea
minimizării impactului lui asupra mediului. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să
contactaţi autorităţile din localitatea sau regiunea în care locuiţi.
Produsele electronice care nu sunt incluse în procesul de sortare selectivă prezintă
un potenţial periculos pentru mediu şi pentru sănătatea umană din cauza prezenţei
substanţelor periculoase.
CUPRINS
1 Maşina de spălat 4 Buton viteză stoarcere 17
Privire de ansamblu 4 Selectare programe şi tabel de consum
energetic 18
Specificaţii 5
Funcţii auxiliare 19
Ecran timp 19
2 Avertismente 6
Începerea programului 20
Siguranţă generală 6 Evoluţia programului. 20
Prima utilizare 6 Schimbarea selectărilor după ce
Motivul utilizării 6 programul a început. 21
Instrucţiuni de siguranţă 7 Încuietoare de siguranţă 21
Dacă sunt copii în casă… 7 Terminarea programului prin anulare 22
Programul este în modul oprire clătire 22
3 Instalare 8 Terminarea Programului 22
Îndepărtarea foliei de împachetare 8
Deschiderea siguranţelor de transport 8 6 Instrucţiuni rapide pentru
Locul de instalare potrivit 8 utilizare zilnică 23
Ajustarea picioarelor: 8
Conectarea la conducta de alimentare 7 Curăţare şi întreţinere 25
cu apă 9
Conectarea la conducta de scurgere 9 Sertar pentru detergent 25
Conexiuni electrice 10 Uşa de serviciu şi cuva 25
Distrugerea materialului de Corpul şi panoul de comandă 25
împachetare 10 Filtre de admisie a apei 25
Depozitarea maşinii vechi 10 Scurgerea apei rămase şi curăţarea
filtrului de scurgere 26
4 Pregătiri iniţiale pentru
8 Depanare 28
spălare 11
Sortarea hainelor 11
Pregătirea hainelor pentru spălare 11
Capacitate actuală de încărcare 11
Uşă de serviciu 12
Detergenţi şi balsam 12

5 Selectarea programului şi
funcţionarea maşinii 14
Panoul de comandă 14
Simboluri de afişare 15
Pornirea maşinii 15
Selectarea programelor 15
Programe suplimentare 16
Programe speciale 16
Selectarea temperaturii 16
1 Maşina de spălat
Privire de ansamblu

Figura 1
1

3
2

1 Capacul de deasupra 4 Picioare de reglare a înălţimii

2 Compartiment pentru 5 Uşă de serviciu


detergent
Garnitură filtru
3 Panoul de comandă 6

4 RO
Specificaţii

Model WMF 76141 WMF 76121 WMF 76101


Capacitate 6 6 6
Inaltime 84 84 84
Latime 60 60 60
Adancime 54 54 54
Greutate 72 70 70
Alimentare cu curent electric 230 V / 50hz 230 V / 50hz 230 V / 50hz
Intensitatea curentului 10 10 10
Puterea motorului 2200 2200 2200
Turatie de centrifugare 1400 1200 1000

Specificaţiile pentru acest aparat electrocasnic se pot modifica fără notificare pentru
îmbunătăţirea calităţii produsului. Figurile din acest manual sunt schematice şi nu se
potrivesc exact cu produsul.
Valorile trecute pe etichetele maşinii sau din documentaţia ataşată sunt obţinute în
laborator în conformitate cu standardele aferente. În funcţie de condiţiile funcţionale
şi de mediu ale aparatului electrocasnic, valorile pot varia.

5 RO
2 Avertismente
Vă rugăm citiţi următoarele instrucţiuni:
În caz contrar, există ricul vătămării Prima utilizare
corporale sau riscul unor daune • Pentru a pregăti maşina de spălare,
materiale. Mai mult, orice angajament de efectuaţi primul proces de spălare
garanţie şi siguranţă va deveni nul. fără a încărca maşina şi cu detergent
în programul „Bumbac 90°C”.
Siguranţă generală • Asiguraţi-vă că conexiunile la apă
• Nu puneţi maşina pe un covor. În caz rece sau caldă sunt corect executate
contrar, lipsa fluxului de aer de sub când instalaţi maşina. În caz contrar,
maşină poate cauza supraîncălzirea hainele pot ieşi fierbinţi la terminarea
componentelor electrice. Acest procesului de spălare şi astfel se pot
lucru poate conduce la probleme cu uza.
maşina de spălat. • Dacă siguranţa de curent sau
• În cazul în care cablul de alimentare întrerupătorul circuitului are mai puţin
este deteriorat trebuie să apelaţi la de 16 amperi, vă rugăm să apelaţi la
Service autorizat pentru reparaţii. un electrician calificat pentru a instala
• Verificaţi dacă furtunurile de apă nu o siguranţă de 16 amperi sau un
sunt uzate. Nu folosiţi furtunuri de întrerupător de circuit.
admisie a apei vechi/uzate. Astfel vă • În timpul utilizării cu sau fără
puteţi păta hainele. transformator, nu neglijaţi faptul
• Fixaţi furtunul de scurgere în orificiul că trebuie să aveţi o instalaţie de
de scurgere pentru a preveni împământare executată de un
pierderile de apă şi pentru a permite electrician calificat. Societatea
maşinii să tragă sau să scurgă apa. noastră nu răspunde de daunele care
Este foarte important ca orificiul pot apărea când maşina este folosită
de intrare al apei şi furtunurile de la o instalaţie fără împământare.
scurgere să nu fie pliate, strânse sau • Pentru a pregăti maşina de utilizare,
rupte când maşina est împinsă la vă rugăm asiguraţi-vă că robinetul
locul ei după instalare sau curăţare. de alimentare cu apă şi sistemele
• Maşina este proiectată să continue de scurgere a apei funcţionează
funcţionarea în cazul unei pene corect înainte de a apela la un service
de curent. Nu puteţi anula nici autorizat. Dacă nu funcţionează,
un program apăsând pe butonul apelaţi la un instalator calificat pentru
“Pornit/Oprit”. Maşina nu va relua a face aranjamentele necesare.
programul când curentul va reveni.
Apăsaţi 3 secunde pe butonul Motivul utilizării
„Start/Pauză/Anulare” pentru a • Acest produs a fost proiectat pentru
anula programul (vezi, Anularea unui uz casnic.
program) • Aparatul electrocasnic poate fi utilizat
• S-ar putea să mai rămână apă în doar pentru spălarea şi clătirea
maşină când o primiţi. Aceasta se produselor textile care sunt marcate
datorează procesului de control corespunzător.
a calităţii şi este normal. Nu • Trebuie să folosiţi detergenţi, balsam
deteriorează maşina. şi înlocuitori speciali pentru maşina
• Anumite probleme pot fi cauzate de dumneavoastră.
infrastructură. Apăsaţi 3 secunde pe • Respectaţi instrucţiunile de utilizare
butonul „Start/Pauză/Anulare” pentru de pe etichetele produselor textile
a anula programul setat la maşină sau orice alte instrucţiuni furnizate
înainte de a apela la un service de societăţile care produc detergenţi
autorizat. pentru maşini de spălat.

6 RO
loc sigur care nu este la îndemâna
Instrucţiuni de siguranţă copiilor.
• Aparatul electrocasnic trebuie
conectat la o priză împământată
protejată de o siguranţă de
capacitate adecvată.
• Furtunurile de alimentare şi scurgere
trebuie bine strânse şi în stare bună.
• Fixaţi bine furtunul de scurgere într-un
lavoar sau o cadă înainte de a porni
maşina. Există riscul ca acesta să fie
ars din cauza unor temperaturi de
spălare foarte înalte!
• Nu deschideţi niciodată uşa de
serviciu sau nu îndepărtaţi filtrul cât
timp mai este apă în cuvă. În caz
contrar, există riscul inundării sau a
arsurii cu apă fierbinte
• Nu forţaţi niciodată uşa de serviciu
blocată! Uşa de serviciu va putea fi
deschisă doar după câteva minute de
la terminarea ciclului de spălare.
• Scoateţi maşina din priză când nu o
folosiţi.
• Nu spălaţi niciodată maşina cu
furtunul de apă. Există riscul
producerii unor şocuri electrice!
Deconectaţi întotdeauna de la cablul
de alimentare înainte de curăţare.
• Nu atingeţi niciodată priza dacă aveţi
mâinile ude. Nu scoateţi niciodată din
priză trăgând de cablu, trageţi doar
de ştecher. Nu porniţi maşina dacă
priza sau cablul de alimentare este
deteriorat.
• Nu încercaţi niciodată să reparaţi
singuri maşina. În caz contrar, vă
puteţi pune viaţa în pericol.
• Pentru defecţiunile care pot fi
rezolvate cu ajutorul informaţiilor din
manualul de utilizare:
Opriţi maşina, scoateţi-o din priză,
închideţi robinetul de apă şi contactaţi
un agent de service.

Dacă sunt copii în casă…


• Aparatele electrice pot fi periculoase
pentru copii. Ţineţi copii la distanţă de
maşină când aceasta funcţionează.
Nu-i lăsai să se joace lângă maşină.
• Închideţi uşa de serviciu când plecaţi
din zona în care se află maşina.
• Depozitaţi toţi detergenţii într-un

7 RO
3 Instalare
Îndepărtarea foliei de
împachetare
Înclinaţi maşina pentru a scoate foliile
de împachetare. Îndepărtaţi folia de
împachetare trăgând de fundă.

C Păstraţi într-un loc sigur şuruburile


de siguranţă pentru a le refolosi când
trebuie să mutaţi iarăşi maşina de
spălat.
C Nu mutaţi niciodată maşina fără
şuruburile de siguranţă fixate bine!

Locul de instalare potrivit


Instalaţi maşina într-un loc în care nu
poate îngheţa, într-o poziţie stabilă şi
Deschiderea siguranţelor de dreaptă.
transport C Podeaua trebuie să poată susţine
C Şuruburile pentru siguranţa greutatea acesteia!
transportului trebuie scoase înainte C Sacă maşina de spălat şi un uscător
de a porni maşina de spălat! În caz sunt aşezate unul peste altul,
contrar, maşina se poate defecta! greutatea lor trebuie să fie de 180 kg
când sunt încărcate.
1. Desfaceţi toate şuruburile cu o cheie Important:
până când acestea se desfac singure • Nu aşezaţi maşina pe cablul de
(“C”) alimentare.
• Păstraţi o distanţă de cel puţin 1 cm
de mobilă.
• Aşezaţi maşina pe o suprafaţă fermă,
nu pe o placă de lemn sau alte
suprafeţe asemănătoare.

Ajustarea picioarelor:
C Nu folosiţi ustensile pentru a slăbi
2. Scoateţi şuruburile pentru siguranţa contrapiuliţele. În caz contrar acestea
transportului deşurubând încet. se pot deteriora.
1. Desfaceţi manual (cu mâna)
contrapiuliţele de la picioare.
2. Reglaţi-le până când maşina stă
dreaptă şi stabil.
3. Important: Strângeţi toate
contrapiuliţele din nou.

3. Fixaţi carcasele (care sunt din pungă


cu manualul de utilizare) în găurile de
pe panoul din spate. (“P”)

8 RO
verifica dacă există pierderi de apă
Conectarea la conducta de la punctele de conectare. Închideţi
alimentare cu apă robinetul şi scoateţi piuliţa în cazul
Important: pierderilor de apă. Strângeţi la loc
• Presiunea din conducta de piuliţa după ce aţi verificat garnitura.
alimentare cu apă necesară pentru Pentru a preveni pierderile de apă şi
ca maşina să funcţioneze este de orice alte deteriorări cauzate de acest
1-10 bari (0,1 – 1 Mpa). (Practic, din lucru, ţineţi robinetele închise când
robinet trebuie să curgă 10 – 80 litri nu utilizaţi maşina.
de apă pe minut pentru ca maşina să • Modelele cu un singur furtun de
funcţioneze bine.) Ataşaţi clapeta de admisie a apei nu trebuie conectate
reducere a presiunii dacă presiunea la robinetul de apă caldă. Hainele se
apei este mai mare. pot deteriora sau maşina poate trece
• Conectaţi furtunurile speciale în modul de protecţie şi să nu mai
furnizate cu maşina la clapetele funcţioneze.
de admisie a apei de pe maşină.
Furtunul cu semnul “roşu” (max. Când puneţi maşina la loc după
90°C) este furtunul de admisie a întreţinere sau curăţare, aveţi grijă să nu
apei calde iar furtunul cu semnul pliaţi, strângeţi sau bloca furtunurile.
“albastru” (max.25°C) este pentru
furtunul de admisie a apei reci. Conectarea la conducta de
scurgere
Furtunul de scurgere a apei trebuie
ataşat la capătul lavoarului sau căzii.
Furtunul de scurgere trebuie strâns
foarte bine pentru a nu ieşi din carcasă.

Important:
• Capătul furtunului de scurgere
• Pentru a preveni pierderile de apă ca poate fi conectat direct la sistemul
pot apărea la punctele de conectare, de canalizare al apei sau la lavoar.
există garnituri de cauciuc (4 garnituri Garnitura trebuie fixată la toate
pentru modelele cu furtun dublu tipurile de conectări. Casa pateu fi
de admisie şi 2 garnituri pentru alte inundată dacă acest furtun iese din
modele) ataşate la furtunuri. Aceste carcasă în timpul scurgerii apei.
garnituri trebuie folosite la capetele • Furtunul trebuie ataşat la o înălţime
de conectare de sus ale furtunurilor de cel puţin 40 cm şi cel mult 100
cu maşina Capătul plat al furtunului cm.
dotat cu un filtru trebuie ataşat la
robinet şi capătul îndoit trebuie ataşat
la maşină. Strângeţi piuliţele pe furtun
foarte bine cu mâna; nu folosiţi chei
pentru a strânge piuliţele.

• În cazul în care furtunul este ridicat


• Deschideţi complet robinetele după după ce a fost aşezat la nivelul
ce conectaţi furtunurile pentru a podelei sau aproape de pământ

9 RO
(mai puţin de 40 cm deasupra Distrugerea materialului de
pământului), scurgerea apei se face împachetare
mai greu iar hainele pot ieşi ude. Materialul de împachetare poate
Astfel, înălţimile specificate în figură fi periculos pentru copii. Nu ţineţi
trebuie respectate. materialele de împachetare la îndemâna
• Pentru a preveni reumplerea copiilor sau sortaţi-le în funcţie de
maşinii cu apă murdară şi pentru a directivele cu privire la deşeuri. Nu le
permite o scurgere uşoară, capătul lăsaţi împreună cu deşeurile casnice.
furtunului nu trebuie scufundat în Materialele de împachetare ale maşinii
apa de scurgere. Capătul furtunului sunt fabricate din materiale reciclabile
trebuie să poată primi aer. Furtunul
nu trebuie împins în conducta de Depozitarea maşinii vechi
scurgere mai mult de 15 cm. Dacă Depozitaţi maşina veche în loc plăcut.
acesta este prea lung, îl puteţi tăia. • Puteţi apela la agentul local sau la
• Capătul furtunului nu trebuie să fie centrul de colectare a deşeurilor
îndoit, nu trebuie călcat pe acesta din oraşul dumneavoastră pentru a
şi nu trebuie pliat între conducta de învăţa cum să depozitaţi maşina.
scurgere şi maşină. Înainte de a depozita maşina de spălat
• furtunul este prea scurt, puteţi face veche, tăiaţi priza cablului de alimentare
o extensie a furtunului. Balul este şi faceţi ca blocarea uşii să nu mai
mai lung de 3,2 m după ce iese din funcţioneze.
maşină. Pentru a evita pierderile
de apă, conectarea între extensia
furtunului şi furtunul de scurgere al
produsului trebuie fixat bine cu o
clemă specială pentru nu ieşi şi a nu
pierde apă.

Conexiuni electrice
Conectaţi maşina la o priză
împământată protejată de o siguranţă
de capacitate adecvată.
Important:
• Conectarea trebuie să respecte
reglementările naţionale.
• Priza cablului de alimentare trebuie
să fie la îndemână după instalare.
• Tensiunea şi protejarea permisă
a siguranţei sunt specificate în
secţiunea „Specificaţii tehnice”.
• Tensiunea specificată trebuie să
fie egală cu tensiunea cablului de
alimentare.
• Nu se face conectare prin extensii de
cabluri sau cu mai multe prize.
B Un cablu de curent deteriorat trebuie
înlocuit de un electrician calificat.
B Maşina nu trebuie să fie pornită
dacă nu este reparată! Există riscul
producerii unor şocuri electrice!

10 RO
4 Pregătiri iniţiale pentru spălare
Sortarea hainelor • Goliţi buzunarele şi scoateţi toate
• Sortaţi hainele în funcţie de tipul de obiectele străine, monede, stilouri
ţesătură, culoare, gradul de murdărie şi agrafe. Dacă se poate, întoarceţi
şi temperatura permisă a apei. buzunarele pe dos şi periaţi-le.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile • Puneţi articole mici precum şosete
de pe etichetele hainelor. de copii şi ciorapi de damă, etc.
într-o pungă faţă de pernă sau ceva
asemănător. Astfel nu veţi pierde
hainele.
• Puneţi cu grijă perdelele în maşina de
spălat. Scoateţi şinele de perdele şi
clipsurile.
• Închideţi fermoarele, coaseţi nasturii,
rupturile şi despicăturile.
• Spălaţi produsele cu etichetele
„spălat la maşină” sau „spălat de
mână” doar la programul potrivit.
• Nu spălaţi haine colorate şi albe
împreună. Poate ieşi multă vopsea
din hainele de bumbac noi, de culori
închise. Spălaţi-le separat.
• Petele dificile trebuie tratate adecvat
înainte de spălare. Dacă nu sunteţi
siguri, verificaţi la curăţătoria chimică.
• Folosiţi doar schimbătoare culori/
vopsea şi produse în îndepărtare a
calcarului potrivire pentru maşina
dumneavoastră. Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalaj.
• Spălaţi pantalonii şi hainele delicate
Pregătirea hainelor pentru pe dos.
• Ţineţi hainele din Angora la frigider
spălare pentru câteva ore înainte de spălare.
Hainele cu accesorii metalice precum Acest lucru va reduce scămoşarea.
spiţele, cataramele şi nasturii de metal
pot deteriora maşina. Îndepărtaţi
accesoriile metalice sau puneţi-le într-o Capacitate actuală de
pungă de pânză, într-o faţă de pernă încărcare
sau ceva asemănător. • Capacitatea maximă de încărcare
depinde de tipul de haine, de gradul
de murdărie şi de programul de
spălare pe care doriţi să-l folosiţi.
C Maşina reglează cantitatea de apă în
funcţie de cantitatea de haine.
C Vă rugăm respectaţi informaţiile din
“Tabelul de selectare programe”.
Rezultatele de spălare se vor
degrada în cazul în care maşina este
supraîncărcată.

11 RO
Greutăţi ce trebuie respectate sunt Detergent, balsam sau alţi agenţi de
specificate în următoarele exemple: curăţare
Greutate Adăugaţi detergent şi balsam înainte de
Tip de haine începerea programului de spălare.
(gr.)
Halat de baie 1200 Nu deschideţi niciodată sertarul
de distribuţie detergent în timp ce
Şervet de baie 100 programul rulează!
Pilotă 700 Când folosiţi un program fără
Cearşaf de pat 500 prespălare, nu trebuie pus detergent
Faţă de pernă 200 în compartimentul de prespălare
Faţă de masă 250 (Compartimentul nr. I).
Un program fără prespălare nu trebuie
Prosop 200 selectat dacă se foloseşte o pungă de
Cămaşă de detergent sau o bilă de distribuire. Puteţi
200
noapte pune punga de detergent pe bila de
Lenjerie intimă 100 distribuire direct între hainele din maşină.
Combinezon 600
bărbaţi Alegerea tipului de detergent
Cămaşă bărbaţi 200 Tipul de detergent care trebuie folosit
Pijamale bărbaţi 500 depinde de tipul şi culoare ţesăturii.
Bluză 100 • Utilizaţi detergenţi diferiţi pentru haine
colorate şi albe.
Uşă de serviciu • Spălaţi articolele de lână cu un
Uşa este blocată în timpul funcţionării detergent special pentru lână.
programului. Uşa poate fi deschisă • Folosiţi doar detergenţi fabricaţi
la câteva minute după terminarea special pentru maşinile de spălat.
programului.
• Deschideţi uşa de serviciu. Calitatea detergentului
• Introduceţi hainele desfăcute în Cantitatea de detergent care trebuie
maşină. folosită depinde de cantitatea de haine,
• Împingeţi uşa de serviciu până face de gradul de murdărire şi de duritatea
clic. Asiguraţi-vă că nu sunt haine apei.
prinse în uşă.
• Nu folosiţi cantităţi care depăşesc
Detergenţi şi balsam cantităţile recomandate pe ambalaj
Sertar pentru detergent pentru a evita problemele cu
Sertarul pentru detergent are trei spumă excesivă, clătire insuficientă,
compartimente: economisiri financiare şi în final,
Distribuitorul de detergent poate fi de protecţia mediului.
două tipuri în funcţie de modelul maşinii. • Folosiţi cantităţi mici de detergent în
anumite dozaje pentru cantităţi mici
de haine sau doar pentru hainele
puţin murdare.
• Folosiţi dozajele exacte pentru
detergenţii concentraţi.

Calitatea
detergentului
- (I) pentru prespălare pentru
prespălare 1/2 de măsură
–(II) pentru spălarea principală
- (III) sifon pentru spălarea
1 măsură
– ( ) pentru balsam principală

12 RO
un plus de 1/2
cu apă dură măsură
Agent de dedurizare
Puneţi balsamul în compartimentul
pentru balsam al distribuitorului de
detergent.
• Folosiţi proporţiile recomandate pe
ambalaj.
• Nu depăşiţi niciodată nivelul de
marcare (> max <); în caz contrar
balsamul se va pierde şi nu va fi
folosit.
• Dacă balsamul şi-a pierdut fluiditatea,
diluaţi bine cu apă înainte de a pune
în sertarul pentru detergent.

Detergent lichid
Când folosiţi detergenţi lichizi sau gel,
atenţie la următoarele:
• Detergentul lichid poate lăsa pete pe
haine dacă funcţia amânare perioadă
este selectată.
• Nu folosiţi detergent lichid dacă doriţi
să spălaţi utilizând funcţia amânare
perioadă.
• Nu folosiţi detergent lichid pentru
spălarea principală într-un ciclu cu
prespălare.
• Folosiţi cutia de dozare de la
producător şi respectaţi instrucţiunile
de pe ambalaj.

Apretare
• Toate produsele de apretare lichide,
pudră sau coloranţi în compartimentul
de balsam după instrucţiunile de pe
ambalaj.
• Nu folosiţi niciodată balsam şi apret în
acelaşi ciclu de spălare.
• Ştergeţi interiorul cuvei după utilizarea
apretului.

Eliminarea depunerilor de calcar


• Dacă doriţi, utilizaţi produse de
îndepărtare a calcarului speciale
pentru maşinile de spălat şi respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de pe
ambalaj.

13 RO
5 Selectarea programului şi funcţionarea maşinii
Panoul de comandă
Figura 2
7 13 9 14

8 11a 11b 11c 11d 10


12

7 – Buton de reglare a vitezei de stoarcere


8 – Buton de amânare perioadă (+/-)
9 – Buton de reglare temperatură
10 - Buton Start / Pauză / Anulare
11 - Butoane funcţii auxiliare
a- Prespălare
b- Spălare rapidă
c- Clătire suplimentară
d- Anti-şifonare
12 - Buton selectare programe
13 - Afişaj
14 - Buton Pornit / Oprit

3’’
Reset 8
Pornire Start Stop 3” Bumbac Sintetice Lân\ Delicate Babycare Sport C\m\si Sp\lare
Oprire Pauz\ M\n\

Intensive Fara Rapid Sp\lare Pilot\ Anti- Clatire Amanare Temperatur\ F\r\ Rece
Cl\tire Rapid\ sifonare Suplimentare incepere c\ldur\
program

Presp\lare Sp\lare Cl\tire Evacuare Stoarcere Fara Deschidere Sp\lare Sf\rsit Blocare Balsam
Stoarcere Usa Butoane

14 RO
Simboluri de afişare
Figura 3

începe programul.
F1 F2 F3 F4 Programe principale
În funcţie de tipul de textile, următoarele
programe principale sunt disponibile:
•Bumbac
Puteţi spăla haine rezistente cu acest
program. Hainele dumneavoastră vor fi
13.a – Indicator viteză de stoarcere spălate cu mişcări puternice la un ciclu
13.b – Indicator de temperatură de spălare mai lung. Este recomandat
13.c – Simbol de stoarcere pentru hainele din bumbac (cum ar fi
13.d – Simbol de temperatură cearşafuri, seturi de pilote şi plapumă,
13.e – Indicator pentru timp rămas şi halate de baie, lenjerie, etc.)
amânare perioadă C Programul C “Super 40” poate fi
13.f – Simboluri indicatoare programe selectat în loc de programul “Bumbac
(prespălare/spălare principală/clătire/ 60*” pe perioada de iarnă în zonele
balsam/stoarcere) în care temperatura de admisie a
13.g – Simbol economic apei este scăzută şi/sau în zonele cu
13.h – Simbol amânare perioadă tensiune joasă de alimentare.
13.i – Simbol uşă blocată Funcţiile auxiliare din tabel pot diferi în
13.j – Simbol de începere funcţie de modelul maşinii.
13.k – Simbol standby • Intensiv
13.l – Simboluri funcţii auxiliare Puteţi spăla haine rezistente şi foarte
murdare cu acest program. Acest
Pornirea maşinii program spală mai mult iar ciclul
Conectaţi maşina Rotiţi complet suplimentar de clătire se va face în
robinetul. Verificaţi dacă furtunurile sunt comparaţie cu programul "Bumbac". Îl
bine conectate. Introduceţi hainele în puteţi utiliza pentru haine foarte murdare
maşină. Adăugaţi detergent şi balsam. pe care doriţi să le clătiţi delicat.
Apăsaţi pe butonul Pornit / Oprit (Figura • Mini
2-14). Aceste program este folosit pentru a
spăla rapid o cantitate mică de haine de
Selectarea programelor bumbac puţin murdare.
Selectaţi programul potrivit din tabelul de •Spălare de mână
programe în funcţie de tipul, cantitatea şi La acest program, puteţi spăla hainele
gradul de murdărie al hainelor precum şi de lână/delicate care au etichete cu "a
temperatura de spălare. nu se spăla în maşina de spălat" pentru
Rotiţi butonul de selectare programe care se recomandă spălarea de mână.
(Figura 2-12) la modul de programe pe Hainele sunt spălate cu mişcări foarte
care îl doriţi pentru a spăla hainele. delicate fără a deteriora hainele.
Temperatura şi viteza de stoarcere •Lână
recomandată apar pentru programul Cu acest program puteţi spăla articolele
selectat. Apăsaţi pe butonul "Start/ de lână care se pot spăla în maşină.
Pauză/Anulare" (Figura 2-10) pentru a Spălaţi la temperatura adecvată în

15 RO
conformitate cu etichetele de pe haine. culoare, gradul de murdărie şi
Se recomandă folosirea unor detergenţi temperatura permisă a apei.
speciali pentru articolele de lână. C Selectaţi întotdeauna cea mai joasă
•Delicate temperatură cerută. Temperatura cea
Cu acest program puteţi spăla haine mai înaltă reprezintă consumul de
delicate. Are mişcări de spălare sensibile energie cel mai mare.
şi nu se face centrifugare intermediară C Pentru mai multe detalii referitoare la
ca la programul “Sintetice”. Trebuie programe vezi, „Tabel de selectare
folosit pentru hainele care se recomandă programe”
o spălare delicată.
•Sintetice Simbol economic
Puteţi spăla haine mai puţin rezistente Arată programele care economisesc
cu acest program. Mişcări de spălare energie şi seletările de temperatură.
uşoare şi un ciclu de spălare mai mic Pentru că programele "Intensiv" and
este folosit în comparaţie cu programul "Copii" durează foarte mult şi este
“Bumbac”. Este recomandat pentru selectată o temperatură înaltă pentru o
hainele din materiale sintetice (cum igienă mai bună, simbolul “Economic”
ar fi fuste, bluze, articole tricotate din (Figura 3-13g) nu se va aprinde.
bumbac/material sintetic, etc.) Pentru
perdele şi voaluri, se recomandă să
folosiţi programul “Sintetice 40 C” cu
funcţiile de prespălare şi anti-şifonare
selectate. Nu se pune detergent în
compartimentul de prespălare. În
compartimentul principal de spălare
se pune mai puţin detergent deoarece
voalul face multă spumă din cauza Programe speciale
structurii cu ochiuri. Pentru aplicaţii specifice, puteţi selecta
unul din următoarele programe:
Programe suplimentare • Clătire
În cazuri speciale, există şi programe Acest program este folosit când doriţi să
suplimentare disponibile: clătiţi sau să apretaţi separat.
• Babycare • Stoarcere
O igienă ridicată este furnizată de Acest program stoarce cu o valoare
perioada de încălzire mai mare şi de maximă posibilă de rotaţii pe minut (rpm)
un ciclu suplimentar de clătire. Este în setarea iniţială.
recomandat pentru haine de copii şi C Trebuie să folosiţi o viteză de
haine purtate de persoane alergice. stoarcere mai mică pentru hainele
• Super delicate.
Acest program spală mai mult timp • Scurgere
la 40°C şi dă aceleaşi rezultate ca şi Acest program este folosit pentru a
programul "Bumbac 60°C", astfel se scurge apa din hainele din maşină
economiseşte energie. Este potrivit înmuiate în apă.
pentru haine care nu pot fi spălate cu
programul "Bumbac 60°C". Selectarea temperaturii
Când selectaţi un program nou,
Fiecare din aceste programe principale temperatura anticipată pentru acel
cuprinde un proces de spălare complet, program apare pe indicatorul de
inclusiv spălare, clătire şi, la cerere, temperatură (13b).
cicluri de stoarcere. Pentru a schimba temperatura, apăsaţi
pe butnul temperatură (Figura 2-9).
C Când alegeţi programul, sortaţi Temperatura scade cu 10°.
hainele în funcţie de tipul de ţesătură, Selectarea de apă rece este indicată de

16 RO
puteţi folosi funcţia oprire clătire pentru
a evita ca hainele dumneavoastră să se
şifoneze în condiţii uscate. Cu această
funcţie, hainele sunt ţinute în ultima
apă de clătire. Dacă doriţi să stoarceţi
hainele după funcţia de oprire clătire:
- Reglaţi viteza de stoarcere.
- Apăsaţi pe butonul Start / Pauză /
simbolul “-”. Anulare Programul reîncepe. Maşina
Când butonul de “Temperatură” este scurge apa şi stoarce hainele.
apăsat după ce aţi selectat apa rece, Puteţi folosi funcţia fără stoarcere
temperatura maximă a programului pe pentru a scurge apa fără stoarcere la
care aţi selectat-o va fi afişată. terminarea programului.
Pentru a scădea temperatura, apăsaţi
din nou pe butonul “Temperatură”.
Normal murdare, lenjerie
albă şi din bumbac (Ex.: feţe
90˚C de măsuţe de cafea, feţe de
masă, prosoape, cearşafuri)
Normal murdare, lenjerie
colorată rezistentă la
decolorare, haine din
60˚C bumbac sau sintetice (Ex:
cămăşi, cămăşi de noapte,
pijamale) şi lenjerii albe puţin
murdare (Ex: lenjerie intimă)
Pentru haine delicate (Ex:
40˚C- perdele din voal), haine
30°C- amestecate inclusiv sintetice
Rece şi din lână.

Buton viteză stoarcere


Când selectaţi un nou program, viteza
maximă de stoarcere a programului
selectat este afişată pe indicatorul viteză
de stoarcere (Figura 3-13a).
Pentru a scade viteza de stoarcere,
apăsaţi pe butonul “Stoarcere” (Figura
2-7). Viteza de stoarcere scade gradual.
După aceea, opţiunile de oprire clătire şi
fără stoarcere sunt afişate.
Oprire clătire este indicată cu simbolul “
” şi fără stoarcere cu simbolul “ ”.

e
F1 F2 F3 F4

Dacă nu doriţi să scoateţi hainele


imediat după terminarea programului,

17 RO
Selectare programe şi tabel de consum energetic

Durrată Funcţiei
Temperatură
(program (~min auxiliare

Viteză stoarcere 1600


Viteză stoarcere 600-

Clătire suplimentară
(Greutate max.(kg

Clătire prelungită
Consum energie

Viteză stoarcere
(Consum apă (l

Spălare rapidă

Anti grăsime
Program

Prespălare
((kWh
1400

Rece
90
80
70
60
50
40
30
Bumbac 90 6 156 165 55 2.30 max. • • • • • • • • • • • • •

Bumbac 60** 6 144 153 45 1,02 max. • • • • • • • • • • • • •

Bumbac 40 6 134 143 45 0.65 max. • • • • • • • • • • • • •


Super 40 6 162 171 72 1.07 max. • •
Intensiv 60 6 199 208 97 1.75 max. * • • • • •
Îmbrăcăminte
90 6 142 151 94 2.44 max. * • • • • • • •
pentru copii
Materiale sintetice 60 3 135 135 56 1.00 800 • • • • • • • • • •
Materiale sintetice 40 3 93 93 56 0.65 800 • • • • • • • • • •
Materiale delicate 40 2 75 75 46 0.27 600 • • • • • •
Materiale din lână 40 1.5 70 70 42 0.43 600 • • • • •
Materiale din lână 30 1 52 52 35 0.15 600 • •
max.
Mini 30 2.5 30 30 39 0.21 • •
***

• Selectabil
* Selectat automat, nu poate fi anulat.
** Programe etichetare energie (EN 60456)
***Viteza de stoarcere a programului Mini 30 la maşinile de spălat cu viteze de
stoarcere mai mari de 1400rpm este de maxim 1400 rpm.”
Consumul de apă şi energie şi durata programului poate diferi de tabelul arătat,
în funcţie de schimbările de presiune a apei, de duritatea şi temperatura apei, de
temperatura ambientală, de tipul şi cantitatea de haine, de selectarea funcţiilor
auxiliare şi de fluctuaţiile de tensiune.

C Funcţiile auxiliare din tabel pot diferi în funcţie de modelul maşinii.

18 RO
Funcţii auxiliare • Utilizaţi această funcţie pentru
Taste de selectare funcţii auxiliare cantităţi mici sau pentru haine puţin
murdare.
Clătire suplimentară
Această funcţie (11c) permite maşinii să
efectueze o clătire suplimentară faţă de
ciclurile de clătire efectuate după ciclul
principal de spălare. Astfel, riscurile ca
pielea sensibilă (copii, piele alergică
şi, etc.) să fie afectată de resturile
de detergent rămase pe haine să fie
reduse. Simbolul “3” se va aprinde pe
11a 11b 11c 11d afişaj.
Anti şifonare
Cu această funcţie (11d), mişcările
• În funcţie de program, puteţi selecta cuvei vor facilita prevenirea şifonării iar
funcţia uxiliară dorită apăsând pe viteza de stoarcere este limitată. În plus,
tastele 11a, 11b, 11c, 11d. spălarea este efectuată la un nivel mai
• Selectaţi funcţiile auxiliare cerute înalt al apei. Simbolul “4” se va aprinde
înainte de începerea programului. pe afişaj.
• Unele combinaţii nu pot fi selectate • Utilizaţi această funcţie pentru hainele
împreună. (Ex.: Prespălare (Figura 2- delicate care se şifonează uşor.
11a) şi Spălare rapidă (Figura 2-11b). C Când selectaţi această funcţie
• Simbolul funcţiei auxiliare selectate auxiliară, încărcaţi maşina la jumătate
(Figura 3-13l) se va aprinde. din capacitatea maximă de haine
specificată în tabelul de programe.
Selectarea funcţiei auxiliare
Dacă se alege o funcţie auxiliară care Ecran timp
nu ar fi trebuit selectată împreună cu Afişajul arată timpul care a rămas până
funcţia selectată anterior, prima funcţie la terminarea programului în timpul de
selectată va fi anulată şi ultima funcţie programul rulează Timpul este afişat în
auxiliară selectată va rămâne activată ore şi minute, ex. “01:30”.
(Ex.: Dacă doriţi să selectaţi mai întâi • Durata programelor poate diferi de
prespălare şi apoi spălare rapidă, valorile din tabelul de consum în
prespălarea va fi anulată şi spălarea funcţie de schimbările pe presiune
rapidă va rămâne activată. a apei, de duritatea şi temperatura
Funcţia auxiliară care nu este apei, de temperatura ambientală,
compatibilă cu programul nu poate fi de tipul şi cantitatea de haine, de
selectată. (Vezi, “Tabel de selectare funcţiile auxiliare selectate şi de
programe”) modificările tensiunii de alimentare.
Prespălare
Când selectaţi această funcţie (11a),
afişajul va indica simbolul "1".
• Prespălarea este necesarăî doar
pentru hainele foarte murdare. Fără
prespălare economisiţi energie, apă,
detergent şi timp.
• Se recomandă prespălarea fără
detergent pentru voaluri şi perdele.
Spălare rapidă
Cu acest program (11b), timpul de Amânarea perioadei
spălare este scurtat. Simbolul “2” se va Cu funcţia “Amânare perioadă” puteţi
aprinde pe afişaj. amâna începerea programului până

19 RO
la 24 de ore. Setarea se poate face la Anularea amânării perioadei
intervale de 30 de minute. Dacă doriţi să anulaţi numărătoarea
1. Deschideţi uşa de serviciu, inversă pentru amânarea perioadei şi să
puneţi hainele înăuntru şi umpleţi începeţi programul imediat:
compartimentul cu detergent. 1. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză /
2. Alegeţi programul de spălare, Anulare (Figura 2-10). “:” in centrul
temperatura, viteza de stoarcere şi, la afişajului amânare perioadă va înceta
cerere, selectaţi funcţiile auxiliare. să clipească.
3. Apăsaţi pe butoanele “Amânare 2. Simbolul de pornire (Figura 3-13j) se
perioadă” “+” şi “-” (Figura 2-8) va stinge. Simbolul standby (Figura
pentru a seta amânarea dorită. 3-13k) şi simbolul de amânare
Simbolul de amânare perioadă perioadă (Figura 3-13h) vor clipi.
(Figura 3-13h) va clipi. 3. Apăsaţi pe butonul amânare
4. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză perioadă “-” (Figura 2-8) pentru a
/ Anulare (Figura 2-10). Amânarea scădea amânarea perioadei. Durata
perioadei va începe o numărătoare programului va fi afişată după 30 de
inversă. Simbolul de amânare minute.
perioadă (Figura 3-13h) se va 4. Apăsaţi pe butonul "Start/Pauză/
aprinde. Simbolul de pornire (Figura Anulare" (Figura 2-10) pentru a
3-13h) se va aprinde. începe programul.
“:” in centrul afişajului amânare perioadă
va începe să clipească. Începerea programului
1. Apăsaţi pe butonul "Start/Pauză/
• Puteţi încărca sau scoate mai Anulare" (Figura 2-10) pentru a
multe haine în timpul de amânare a începe programul.
perioadei. La terminarea procesului 2. Simbolul pornire (Figura 3-13j) care
de numărătoare inversă a amânării indică că programul a început se va
perioadei, simbolul de amânare aprinde.
perioadă (Figura 3-13h) se stinge 3. Uşa se blochează iar simbolul uşă
şi apălarea începe după cum se blocată (Figura 3-13i) se va aprinde.
afişează durata programului. 4. Simbolul aferent etapei (prespălare,
spălare principală, clătire, balsam
Schimbarea amânării perioadei sau stoarcere) de unde programul a
Dacă doriţi să schimbaţi amânarea început, se va aprinde (Figura 3-13f).
perioadei în timpul numărătorii inverse:
1. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză / Evoluţia programului.
Anulare (Figura 2-10). “:” din centru Evoluţia unui program în derulare va
ecranului nu va mai clipi. Simbolul fi indicată de mai multe simboluri pe
standby (Figura 3-13h) se va aprinde. ecran.
Simbolul de amânare perioadă • La începerea fiecărei etape a
(Figura 3-13h) va clipi. Simbolul de programului, simbolul aferent din
pornire (Figura 3-13j) se va stinge. seria de simboluri se va aprinde şi
2. Apăsaţi pe butoanele “Amânare astfel, la terminarea programului,
perioadă” “+” şi “-” (Figura 2-8) toate simbolurile vor rămâne aprinse.
pentru a seta amânarea dorită. Simbolul care se aprinde în partea
3. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză / dreaptă a seriilor de simboluri indică
Anulare (Figura 2-10). Simbolul de etapa care a fost încheiată.
amânare perioadă (Figura 3-13h) se
va aprinde. Simbolul standby (Figura Prespălare
3-13k) se va stinge. Simbolul de Când selectaţi funcţia auxiliară de
pornire (Figura 3-13h) se va aprinde. “Prespălare”, simbolul de prespălare se
4. “:” in centrul afişajului amânare va aprinde pentru a indica începerea
perioadă va începe să clipească. etapei de prespălare.

20 RO
Spălare principală 13i) se va aprinde până când uşa poate
Simbolul de spălare principală se va fi deschisă. Acest simbol va dispărea
aprinde pentru a indica că ciclul de imediat ce uşa se va putea deschide.
spălare proncipală a început. Se pot adăuga/scoate haine doar dacă
Clătire deschideţi uşa.
Simbolul de clătire se aprinde la
începerea etapei de clătire.
Agent de dedurizare
Simbolul de dedurizare se aprinde la
începerea etapei de dedurizare.
Stoarcere
Simbolul de stoarcere se va aprinde la F1 F2 F3 F4

începerea etapei finale de stoarcere,


la programele speciale “Stoarcere” şi
“Scurgere”. Blocare uşă
Simbolul uşă blocată (Figura 3-13i) se
• Dacă maşina nu stoarce, programul va aprinde când uşa de serviciu este
poate fi în modul oprire clătire sau blocată. Acest simbol va clipi până când
sistemul de corectare stoarcere a uşa se va putea deschide. În această
fost automat activat din cauza unei etapă, nu forţaţi uşa. Acest simbol va
distribuţii dezechilibrate a hainelor în dispărea imediat ce uşa se va putea
maşină. deschide. Puteţi deschide uşa după ce
simbolul dispare.
Schimbarea selectărilor după
ce programul a început. Încuietoare de siguranţă
Viteza de stoarcere şi temperatura Puteţi proteja maşina de acţiunea
selectate pentru program vor dispărea. copiilor cu ajutorul unei încuietori de
Apare un cadru gol. siguranţă. În acest caz, nu se poate
Când butonul “Selectare programe” face nici o modificare la programul care
este poziţionat corect, datele de rpm şi rulează.
temperatură reapar. 2. Maşina trece pe încuietoarea de
siguranţă apăsând funcţiile auxiliare 2
Trecerea maşinii în modul standby. şi 4 de sus pentru 3 secunde. Afişajul
Maşina trece în modul stanby apăsând “C:on“ (încuietoarea de siguranţă este
pe butonul “Start/Pauză/Anulare” (Figura
2-10) pentru o perioadă scurtă de timp.
Simbolul standby (Figura 3-13k) care
indică că maşina este în modul standby
se aprinde şi simbolul de pornire (Figura
e
3-13j) care indică că programul a
început şi încă rulează dispare. F1 F2 F3 F4

Selectarea sau anularea unei funcţii activată) apare pe ecran. Acelaşi simbol
auxiliare în modul standby va fi afişat pe ecran când acest buton
Funcţia auxiliară poate fi anulată sau este apăsat în timp ce maşina este
selectată în funcţie de etapa în care se blocată cu încuietoarea de siguranţă.
află programul. Pentru a dezactiva încuietoarea de
siguranţă, apăsaţi pe butoanele funcţiilro
Adăugarea/scoaterea hainelor în auxiliare 2 şi 4 pentru 3 secunde.
modul standby ““C:OFF” (Încuietoarea de siguranţă este
Uşa poate fi deschisă dacă nivelul apei o dezactivată) apare pe ecran.
permite. Simbolul uşă blocată (Figura 3-

21 RO
programului vor rămâne selectate.
“Textul “End” va apărea pe ecran.
e
F1 F2 F3 F4

Terminarea programului prin


anulare
Pentru a anula programul, apăsaţi pe
butonul „Start/Pauză/Anulare” (Figura
2-10) timp de 3 secunde. Simbolul de
pornire (Figura 3-13j) va clip în timpul
anulării. După anulare, simbolul pentru
etapa corespunzătoare la care s-a făcut
anularea va rămâne aprins iar textul
“End” va apărea pe ecran.

Programul este în modul


oprire clătire
• Acest proces este indicat de simbolul
Stoarcere care clipeşte (Figura 3-
13c) şi ce simbolul standby care se
aprinde (Figura 3-13k).
Dacă doriţi să stoarceţi când maşina
este în acest mod:
Reglaţi viteza de stoarcere. Apăsaţi pe
butonul Start / Pauză / Anulare (Figura
2-10). Programul continuă, scurge apa şi
stoarce. Simbolul standby (Figura 3-13k)
dispare şi simbolul de pornire (Figura 3-
13j) se aprinde.
Dacă doriţi să scurgeţi apa doar fără
stoarcere:
Apăsaţi pe butonul Start / Pauză /
Anulare (Figura 2-10). Simbolul standby
(Figura 3-13k) se va stinge. Simbolul de
pornire (Figura 3-13h) se va aprinde.
Programul continuă şi doar scurge apa.

Terminarea Programului
Când programul se termină, simbolurile
aferente etapelor şi funcţiile auxiliare vor
rămâne aprinse, datele de stoarcere şi
de temperatură selectată la începerea

e
F1 F2 F3 F4

22 RO
6 Instrucţiuni rapide pentru utilizare zilnică
Pregătire a deschide uşa de serviciu sau dacă
1. Rotiţi complet robinetul. Verificaţi temperatura din maşină este joasă).
dacă furtunurile sunt bine conectate. Pentru a adăuga haine după
2. Introduceţi hainele în maşină. începerea programului:
3. Adăugaţi detergent şi balsam. 1. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză /
Pornire Anulare (Figura 2-10).
1. Apăsaţi pe butonul Pornit / Oprit 2. Deschideţi uşa de serviciu şi adăugaţi
(Figura 2-14). haine.
2. Selectaţi programul şi temperatura. 3. Închideţi uşa de serviciu.
3. Dacă doriţi: 4. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză /
– selectaţi orice funcţie auxiliară, Anulare (Figura 2-10).
– reglaţi viteza de stoarcere, Programul este în modul oprire
– setaţi amânarea perioadei, clătire.
4. Închideţi uşa de serviciu. C Acest proces este indicat de simbolul
5. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză / de stoarcere care clipeşte (Figura 3-
Anulare (Figura 2-10). 13c) şi de simbolul standby care se
Afişajul arată timpul care a rămas aprinde (Figura 3-13k).
până la terminarea programului dacă Dacă doriţi să stoarceţi când maşina
amânarea perioadei nu este setată. este în acest mod:
Afişajul arată timpul care a rămas până 1. Reglaţi viteza de stoarcere.
la începerea programului dacă amânarea 2. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză
perioadei este setată. / Anulare (Figura 2-10). Programul
6. Verificaţi dacă simbolul uşă blocată continuă, scurge apa şi stoarce.
(Figura 3-13i) se aprinde pe ecran. 3. Simbolul standby (Figura 3-13k)
Simbolul uşă blocată (Figura 3-13i) se dispare şi simbolul de pornire (Figura
va aprinde dacă amânarea perioadei nu 3-13j) se aprinde.
este setată. Dacă doriţi să scurgeţi apa fără
Simbolul uşă blocată (Figura 3-13i) va stoarcere:
dispărea dacă amânarea perioadei este 1. Apăsaţi pe butonul Start / Pauză /
setată. Anulare (Figura 2-10).
Anularea programului 2. Simbolul standby (Figura 3-13k)
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul "Start/ dispare şi simbolul de pornire (Figura
Pauză/Anulare" (Figura 2-10) pentru 3 3-13j) se aprinde.
secunde; simbolul de pornire (Figura 3. Programul continuă şi doar scurge
3-13j) va începe să clipească. apa.
2. Maşina poate scurge toată apa sau Răstoarcerea hainelor
poate să tragă apă de cel mult 3 Sistemul de control pentru o greutate
ori pentru a răci hainele şi a termina dezechilibrată poate opri stoarcerea în
procesul de scurgere. cazurile în care distribuţia hainelor în
Adăugare haine cuvă este dezechilibrată.
• Acest lucru este posibil doar în Dacă doriţi să răstoarceţi hainele:
următoarele condiţii: 1. Distribuirea hainelor în maşină pentru
– în timpul amânării perioadei, o încărcare echilibrată.
C Puteţi adăuga sau scoate haine în 2. Selectaţi programul de stoarcere.
timpul amânării perioadei (până când 3. Reglaţi viteza de stoarcere.
programul începe). La începutul
ciclului de spălare (maşina permite După ce programul s-a terminat
adăugarea mai multor haine doar în Simbolurile indicatoare ale programelor
etapa târzie doar dacă nivelul apei (Figura 3-13f) de pe ecran vor rămâne
nu este îndeajuns de scăzut pentru aprinse după ce programul se termină.

23 RO
Textul “End” va apărea pe ecran.
1. Deschideţi uşa de serviciu şi scoateţi
hainele când simbolul uşă blocată de
pe afişaj dispare (Figura 3-13i).
2. Apăsaţi pe butonul Pornit / Oprit
(Figura 2-14).
3. Închideţi robinetul de apă.
4. Îndreptaţi cutele sigiliului de cauciuc
de pe uşa de serviciu şi verificaţi de
impurităţi
5. Lăsaţi deschise uşa de serviciu şi
compartimentul pentru detergent
pentru a se usca.

24 RO
7 Curăţare şi întreţinere
Sertar pentru detergent Curăţaţi cuva cu un agent de
Îndepărtaţi orice depunere de pudră curăţare pentru oţel inoxidabil. Nu
reziduală din sertar. Pentru acest lucru; folosiţi niciodată o sârmă de parchet
1. Apăsaţi pe butonul punctat de sau un burete de sârmă.
pe sifonul din compartimentul
pentru balsam şi trageţi înspre Corpul şi panoul de comandă
dumneavoastră pentru a-l scoate. Dacă este necesar:
• Ştergeţi panourile exterioare ale
maşinii cu apă cu săpun sau cu
detergent uşor. Uscaţi cu o cârpă
moale.
• Folosiţi o cârpă moale şi umedă
pentru a curăţa panoul de comandă.
C Nu folosiţi niciodată un burete sau
un material de curăţat. Acestea vor
deteriora părţile vopsite şi de plastic.
C Dacă se adună prea mult amestec
de apă şi balsam în compartimentul Filtre de admisie a apei
pentru balsam, sifonul trebuie Există un filtru la capătul fiecărei clapete
curăţat. de admisie a apei din partea din spate
2. Spălaţi sertarul distribuitorului şi lateral a maşinii şi de asemenea la
sifonul cu multă apă călduţă în capătul fiecărui furtun de intrare a apei
lavoar. Purtaţi mănuşi de protecţie unde sunt conectate la robinet. Aceste
sau folosiţi o perie pentru a evita filtre previn intrarea substanţelor străine
contactul cu reziduurile din sertar şi a mizeriei din apă în maşina de
atunci când îl curăţaţi. spălat. Filtrele trebuie curăţate când se
3. Puneţi sertarul la loc în carcasă după murdăresc.
curăţare. Verificaţi dacă sifonul este • Închideţi robinetele.
amplasat corect.

Uşa de serviciu şi cuva


După fiecare spălare:
• Verificaţi dacă există substanţe în
cuvă.

• Îndepărtaţi piuliţele de la furtunul


de intrare a apei pentru a curăţa
suprafeţele filtrelor de pe clapetele de
admisie a apei cu o perie specială.
• Dacă filtrele sunt foarte murdare le
puteţi scoate cu ajutorul unui cleşte şi
• Deschideţi orificiul de jos cu ajutorul le puteţi curăţa.
unei scobitori dacă s-a blocat. • Scoateţi filtrele din capetele plate ale
furtunurilor de intrare a apei împreună
C Substanţele metalice străine din cu garniturile şi curăţaţi-le foarte bine
maşină pot produce pete de rugină. sub jet de apă.
În astfel de cazuri: • Puneţi la loc cu atenţie garniturile şi

25 RO
filtrele şi strângeţi piuliţele furtunului piesa înspre dumneavoastră.
cu mâna. Dacă are doar o piesă, apucaţi-o din
ambele părţi şi trageţi ca să-l deschideţi.
Scurgerea apei rămase şi
curăţarea filtrului de scurgere 3- La anumite modele este prevăzut un
Sistemul de filtrare al maşinii furtun pentru scurgere de urgenţă. Alte
dumneavoastră previne înfundarea elicei modele cu au acest articol.
de scurgere cu nasturi, monede şi fible
de ţesături în timpul scurgerii apei de Dacă produsul este furnizat cu un furtun
spălare. Astfel, se realizează o scurgere pentru scurgerea de urgenţă, urmaţi
foarte bună şi durata de viaţă a pompei paşii din figura de mai jos:
de scurgere este mai mare.
• Dacă maşina nu mai scurge apa,
este posibil ca filtrul pompei să fie
înfundat. Trebuie să-l curăţaţi o dată
la 2 ani sau când este băgat în priză.
Apa trebuie scursă pentru a curăţa
filtrul pompei de scurgere.
În plus, apa trebuie scursă în totalitate în
următoarele cazuri:
• înainte de a transporta maşina (ex.
când vă mutaţi) • Scoateţi din carcasă furtunul de ieşire
• când există pericol de îngheţ a pompei.
Pentru a curăţa filtrul murdar şi pentru a • Puneţi un recipient mare la capătul
scurge apa; furtunului. Scurgeţi apa în recipient
1- Scoateţi maşina din priză şi opriţi scoţând dopul de la capătul
alimentarea cu energie. furtunului. Dacă cantitatea de apă
A În maşină poate fi apa la o ca trebuie scursă este mai mare
temperatură de 90°C. Astfel, filtrul decât volumul recipientului, puneţi
trebuie curăţat doar după ce apa se la loc dopul, turnaţi apa, apoi reluaţi
răceşte pentru a evita o eventuală procesul de scurgere.
opărire. • După ce procesul de scurgere este
finalizat, puneţi dopul la loc la capătul
2- Deschideţi capacul filtrului. Capacul furtunului.
filtrului poate avea una sau mai multe
piese în funcţie de modelul maşinii. Dacă produsul nu este furnizat cu un
furtun pentru scurgerea de urgenţă,
urmaţi paşii din figura de mai jos:

Dacă are 2 piese, apăsaţi în jos pe


plăcuţa de pe capacul filtrului şi trageţi • Puneţi un recipient mare în faţa
filtrului pentru a scoate apa din filtru.
• Desfaceţi filtrului pompei (în
sens invers acelor de ceasornic)
până când apa începe să curgă.
Direcţionaţi apa în recipientul pe care
l-aţi pus în faţa filtrului. Puteţi folosi
o bucată de pânză pentru a absorbi
26 RO
apa vărsată.
• Când nu mai este apă, rotiţi filtrul
pompei până când se desface
complet şi scoateţi-l.
• Curăţaţi reziduurile din filtru precum şi
fibrele, dacă există, din jurul elicei.
• Dacă produsul are o caracteristică
jet de apă, asiguraţi-vă că fixaţi filtrul
în carcasa pentru pompă. Nu forţaţi
filtrul când îl puneţi la loc în carcasă.
Fixaţi filtrul în carcasă; în caz contrar,
se poate pierde apă prin capacul
filtrului.

4- Închideţi capacul filtrului.


Închideţi capacul filtrului din două piese
împingând plăcuţa la loc.

Închideţi capacului filtrului cu o piesă


fixând plăcuţele de deasupra în
împingând partea superioară.

27 RO
8 Depanare
Problemă Cauză Explicaţie / Sugestie
Maşina poate a tre-
cut automat în mo-
Programul nu dul de protecţie datorită Resetaţi maşina apăsând 3 secunde pe butonul
poate fi pornit unei probleme de Start / Pauză / Anulare. (vezi, Anulare Program)
sau selectat. infrastructură (precum
tensiunea de alimentare,
presiunea apei, etc.)
S-ar putea să mai
rămână apă în maşină
Apa din când o primiţi. Aceasta Nu deteriorează maşina.
maşină. se datorează procesu-
lui de control a calităţii şi
este normal.
Asiguraţi-vă că garniturile de pe furtunurile de ad-
Iese apa de la Puteţi avea probleme cu misie a apei sunt fixate foarte bine.
baza maşinii. furtunurile
scurgere.
sau cu filtrul de Conectaţi corect furtunul de scurgere la robinet.
Asiguraţi-vă că filtrul pompei este închis bine.
Poate robinetul este în- Deschideţi complet robinete de alimentare cu
chis. apă.
Furtunul de alimentare cu Îndreptaţi furtunul de alimentare cu apă.
Maşina nu se apă poate fi îndoit.
alimentează
cu apă. Furtunul de alimentare cu Curăţaţi filtrul de admisie a apei.
apă poate fi înfundat.
Uşa de serviciu poate Închideţi uşa de serviciu.
este întredeschisă.
Furtunul de evacuare a
apei poate fi înfundat sau Curăţaţi sau îndreptaţi furtunul.
Maşina nu îndoit.
scurge apa.
Filtrul pompei poate fi în- Curăţaţi filtrul pompei
fundat.
Poate nu aţi reglat picio- Reglaţi picioarele maşinii.
arele maşinii.
Poate nu aţi scos
şuruburile de siguranţă Scoateţi şuruburile de siguranţă pentru transport.
pentru transport.
Maşina S-ar putea să fie o canti-
vibrează sau tate prea mică de haine în Adăugaţi mai multe haine în maşină.
tremură. maşină.
Poate aţi supraîncărcat Reduceţi cantitatea de haine din maşină sau
maşina sau hainele nu echilibraţi încărcătura cu mâna.
sunt distribuite egal.
Maşina poate atinge o Asiguraţi-vă că nimic nu atinge maşina.
suprafaţă tare.
Maşina s-a
oprit imedi- Maşina se poate opri Îşi va relua programul când tensiunea va ajunge la
at după înce- temporar din cauza tensi- un nivel normal.
perea progra- unii joase.
mului.
Apa care intră
în maşină Poziţia incorectă a fur- Conectaţi furtunul de scurgere a apei după cum
este scursă tunului de scurgere. se descrie în manualul de utilizare.
imediat.

28 RO
Nu se vede Nu e nici o problemă.
apă în timp Nivelul apei nu se vede
de maşina
funcţionează. din afara maşinii.
Nivelul apei poate este
deasupra nivelului cel mai Rulaţi programul „Scurgere” sau „Stoarcere”.
jos al uşii.
Maşina poate încălzi apa
Uşa este sau poate fi în ciclul de Aşteptaţi până ce procesul este finalizat.
înţepenită. stoarcere.
Datorită unui meca-
nism electric, uşa poate fi
deschisă doar după câte- Aşteptaţi până ce procesul este finalizat.
va minute de la termina-
rea programului.
Maşina se
umple cu apă Interiorul maşinii poate fi Pentru siguranţă, apa trebuie recirculată de câte-
când pro- încins. va ori.
cesul a fost
anulat.
Maşina va aştepta până când există o cantitate
Presiunea apei poate fi suficientă de apă, care poate prelungi timpul de
scăzută. spălare pentru a evita rezultatele scăzute datorită
insuficienţei apei.
Tensiunea de alimentare Timpul de spălare este prelungit pentru a evita re-
poate fi foarte joasă. zultatele scăzute datorită unei tensiuni joase.
Durata ciclului se prelungeşte pentru a încălzi apa
Temperatura de intrare a când apa de intrare este rece. De asemenea, tim-
apei este prea scăzută. pul de spălare poate fi prelungit pentru a evita re-
Perioada zultate scăzute.
de spălare
durează mai Sistemul automat de corectare a stoarcerii a fost
mult decât se activat datorită unei distribuţii inegale a hainelor
specifică în în cuvă.
manual. S-ar putea să fie un de- Hainele din cuvă sunt adunate sunt într-un loc
zechilibru al hainelor în (haine băgate într-o pungă). Hainele trebuie aran-
maşină. jate din nou şi răstoarse.
Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă,
maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriora-
rea.
Se poate ca numărul Cantitatea de apă a crescut pentru a obţine o
de clătiri şi/sau cantita- clătire mai bună şi, dacă este necesar, puteţi
tea de apă de clătire să fi adăuga un ciclu de clătire.
crescut.

29 RO
În cazul unei pau-
ze a numărătorii inver-
se în timp ce maşina tra- Maşina va aştepta până există o cantita-
ge apă: te suficientă de apă pentru a evita rezultatele
Cronometrul nu va înce- scăzute de spălare cauzate de lipsa apei. Apoi,
pe numărătoarea inversă cronometrul va începe numărătoarea inversă.
până când maşina nu s-a
umplut cât trebuie.
În cazul unei pau-
ze a numărătorii inver-
Spală în con- se în timpul unei etape de
tinuu. încălzire:
Nu se face o Perioada nu va fi
numărătoare cronometrată până când
inversă a tim- nu se ajunge la tempe-
pului rămas. ratura selectată pentru
program.
Sistemul automat de corectare a stoarcerii a fost
În cazul unei pauze a activat datorită unei distribuţii inegale a hainelor
numărătorii inverse în tim- în cuvă.
pul unei etape de stoar- Hainele din cuvă sunt adunate sunt într-un loc
cere: (haine băgate într-o pungă). Hainele trebuie aran-
S-ar putea să fie un de- jate din nou şi răstoarse.
zechilibru al hainelor în Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă,
maşină. maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriora-
rea.

Sistemul automat de corectare a stoarcerii a fost


Stoarce în activat datorită unei distribuţii inegale a hainelor
continuu. în cuvă.
Nu se face o S-ar putea să fie un de- Hainele din cuvă sunt adunate sunt într-un loc
numărătoare zechilibru al hainelor în (haine băgate într-o pungă). Hainele trebuie aran-
inversă a tim- maşină. jate din nou şi răstoarse.
Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă,
pului rămas. maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriora-
rea.

Sistemul automat de corectare a stoarcerii a fost


activat datorită unei distribuţii inegale a hainelor
S-ar putea să fie un de- în cuvă.
zechilibru al hainelor în Hainele din cuvă sunt adunate sunt într-un loc
maşină. În acest caz, pro- (haine băgate într-o pungă). Hainele trebuie aran-
gramul s-ar putea să se fi jate din nou şi răstoarse.
Nu stoarce. terminat fără stoarcere. Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă,
maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriora-
rea.
Maşina nu va stoarce - Verificaţi filtrul.
dacă apa nu s-a scurs în - Verificaţi furtunul de scurgere.
totalitate.

30 RO
- folosind o cantitate
insuficientă de detergent
pentru mai mult timp,
- spălând la temperatri - folosiţi cantităţile de detergent potrivite pentru
Performanţele scăzute pentru mai mult apă dură şi pentru haine.
spălării sunt timp, - Selectaţi temperatura potrivită pentru spălarea
scăzute: - folosind o cantitate hainelor.
Hainele sunt insuficientă de detergent - Dacă apa este foarte dură, folosirea unei
mai mult gri. pentru apa dură (pământ cantităţi insuficiente de detergent poate cauza în-
se poate lipi de haine), chiderea la culoare a hainelor în timp.
- folosind o cantitate - Este dificil să eliminaţi culoarea gri din haine.
exagerată de detergent
(detergentul se poate lipi
de haine).
Folosiţi o cantitate Folosiţi cantitatea de detergent recomandată
insuficientă de detergent. potrivită pentru haine.
Performanţele Aţi supraîncărcat maşina
spălării sunt cu haine. Nu supraîncărcaţi maşina.
scăzute: Aşi selectat un program şi Selectaţi programul şi temperatura potrivită pen-
Petele nu pot o temperatură greşită. tru spălarea hainelor.
fi scoase sau
curăţate. Nu folosiţi detergenţi
Hainele nu se nepotriviţi.
albesc. Puneţi detergent în compartimentul
Folosiţi un tip de deter-
corespunzător.
gent nepotrivit. Nu amestecaţi detergentul cu agenţii de albire.
Aceste mirosuri şi straturi bacteriene se pot for-
Performanţele ma pe cuvă ca rezultat a spălării continue la tem-
spălării sunt peraturi scăzute şi/sau cu programe scurte. După
scăzute: Depunerile uleioase de pe fiecare
gent şi
spălare, lăsaţi sertarul de distribuţie deter-
uşa de serviciu a maşinii deschise. Astfel,
Apar pete cuvă s-au lipit de haine. nu se poate crea un mediu umed favorabil bac-
uleioase pe teriilor.
haine. Maşina trebuie pornită goală la un program 60°C
or 90°C cu detergent o dată la 6 luni.
Performanţele
spălării sunt Depunerile uleioase de pe Maşina trebuie pornită goală la un program 60°C
scăzute: cuvă s-au lipit de haine. or 90°C cu detergent o dată la 6 luni.
Miros
neplăcut
Aţi supraîncărcat maşina Nu supraîncărcaţi maşina.
cu haine.
Hainele s-au Detergentul s-a umezit. Depozitaţi detergentul într-un loc închis şi uscat.
decolorat. Nu ţineţi detergentul la temperaturi foarte înalte.
Poate aţi selectat o Selectaţi programul şi temperatura potrivită în
temperatură prea înaltă. funcţie de tipul şi dragul de murdărie a hainelor.

31 RO
Poate nu aţi folo-
sit cantitatea, marca şi Depozitaţi detergentul într-un loc închis şi uscat.
condiţiile de depozitare Nu ţineţi detergentul la temperaturi foarte înalte.
corespunzătoare.
Dacă se pune detergent în compartimentul de
Poate aţi pus detergent prespălare cu toate că ciclul de prespălare nu a
într-un alt compartiment. fost selectat, maşina îşi poate lua detergent în
timpul în timpul etapei de clătire sau dedurizare.
Filtrul maşinii poate fi în- Verificaţi filtrul.
Nu clăteşte fundat.
bine. Furtunul de scurgere po-
ate fi pilat. Verificaţi furtunul de scurgere.
S-ar putea să fie un dezechilibru al hainelor în
maşină.
Hainele din cuvă sunt adunate sunt într-un loc
Se poate sări peste stoar- (haine băgate într-o pungă). Hainele trebuie aran-
cerile intermediare. jate din nou şi răstoarse.
Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă,
maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriora-
rea.
Dacă apa este foarte dură, folosirea unei cantităţi
Folosiţi o cantitate insuficiente de detergent poate cauza întărirea
insuficientă de detergent. hainelor în timp. Folosiţi o cantitate adecvată de
detergent în funcţie de duritatea apei.
Hainele se Dacă se pune detergent în compartimentul de
întăresc. Poate aţi pus detergent prespălare cu toate că ciclul de prespălare nu a
într-un alt compartiment; fost selectat, maşina îşi poate lua detergent în
timpul în timpul etapei de clătire sau dedurizare.
poate aţi amestecat de- Balsamul nu trebuie să intre în contact cu deter-
tergentul cu balsamul. gentul atunci când este adăugat.
Spălaţi şi curăţaţi sertarul cu apă fierbinte.
Dacă apa este foarte dură, folosirea unei cantităţi
Folosiţi o cantitate insuficiente de detergent poate cauza întărirea
insuficientă de detergent. hainelor în timp. Folosiţi o cantitate adecvată de
detergent în funcţie de duritatea apei.
Hainele nu Dacă se pune detergent în compartimentul de
miros ca bal- prespălare cu toate că ciclul de prespălare nu a
samul. Poate aţi pus detergent
într-un alt compartiment; fost selectat, maşina îşi poate lua detergent în
timpul în timpul etapei de clătire sau dedurizare.
poate aţi amestecat de- Balsamul nu trebuie să intre în contact cu deter-
tergentul cu balsamul. gentul atunci când este adăugat.
Spălaţi şi curăţaţi sertarul cu apă fierbinte.
Poate aţi detergent în Uscaţi sertarul pentru detergent înainte de a pune
sertarul de distribuţie ud. detergent.

Detergentul s-a umezit. Depozitaţi detergentul într-un loc închis şi uscat.


Nu ţineţi detergentul la temperaturi foarte înalte.
Presiunea apei poate fi
Există resturi scăzută
de detergent
în sertarul de Detergentul din com-
distribuţie. partimentul de spălare Orificiul (găurile) de distribuţie pentru detergent
principală s-a umezit în poate avea o problemă.
timp ce s-a alimentat Clapetele de distribuţie detergent pot fi defecte.
pentru prespălare.
Poate aţi amestecat de- Balsamul nu trebuie să intre în contact cu deter-
tergentul cu agentul de gentul atunci când este adăugat.
albire.

32 RO
Aţi supraîncărcat maşina Nu supraîncărcaţi maşina.
cu haine.
Rămâne de- Aşi selectat un program şi Selectaţi programul şi temperatura potrivită pen-
tergent pe o temperatură greşită. tru spălarea hainelor.
haine.
Poate aţi folosit Folosiţi detergenţi speciali pentru articole de lână.
detergenţi nepotriviţi.
Poate nu aţi folosit de-
tergentul potrivit pen- Folosiţi doar detergent automat în maşina de
tru maşinile automate de spălat.
spălat.
Poate aţi folosit o canti-
tate exagerată de deter- Folosiţi o cantitate suficientă de detergent.
gent.
Poate aţi folosit prea mult
detergent pentru o can- Folosiţi o cantitate suficientă de detergent.
titate prea mică de haine
puţin murdare.
Poate nu aţi depozi- Depozitaţi detergentul într-un loc închis şi uscat.
tat corespunzător deter- Nu depozitaţi în locuri foarte calde.
gentul.
Tipul de material care a
Este prea fost spălat (articolele de
multă spumă. dantelă cauzează pro- Folosiţi cantităţi mici de detergent pentru articole-
ducerea spumei în ex- le de dantelă.
ces datorită structurii cu
ochiuri).
Dacă se pune detergent în compartimentul de
Poate aţi pus detergent prespălare cu toate că ciclul de prespălare nu a
într-un alt compartiment. fost selectat, maşina îşi poate lua detergent în
timpul în timpul etapei de clătire sau dedurizare.

Poate aţi adăugat prea mult balsam.


Distribuitorul de detergent poate avea probleme.
Balsamul a fost eliberat Apa poate fi aspirată (aspirând balsamul mai de-
mai devreme. vreme în apă) în timpul umplerii sau a ciclurilor de
clătire.
Clapetele pot fi defecte.

33 RO
Poate cablul nu este băgat în Verificaţi priza.
Maşina nu priza de alimentare.
funcţionează. Poate a sărit siguranţa. Verificaţi siguranţa.
Nu apare nimic Curentul este oprit. Verificaţi sursa de alimentare.
pe ecran. Poate butonul “Pornit/Oprit”
nu a fost apăsat.. Apăsaţi acest buton.
Maşina nu a
pornit după ce
programul a
fost selectat şi Uşa din faţă poate este
butonul „Start/ întredeschisă.
Pauză/Anulare”
a fost apăsat.
Simbolul clătire
dintre simbolu-
rile indicatoare
ale programelor Puteţi reporni maşina apăsând butonul
clipeşte. (în
funcţie de mo- Poate apa este oprită. „Start/Pauză/Anulare” după ce v-aţi asi-
gurat că apa nu este oprită.
delul maşinii,
simbolul de op-
rire apă poate
să se aprindă)

34 RO
35 RO