Sunteți pe pagina 1din 1
cietitilor. Pentru a sesiza natura acestul : aspect ‘esenjial al statului este necesar si-i urmiirim constituirea. Se pot distinge aici doud momente diferite, complementare si decalate, ce vor trebui analizate separat: pri- mul priveste faptul ci activitdtile stiintifice — termen ce trimite la disciplinele experimentale care au ca obiect materia neinsuflefits si viaja — patrund tot mai profund in viata societatilor dominate de in- dustrie si faptul c&, de asemenea, incetul cu incetul, din cauze ce fin atit de exigentele productivitatii, cit si de nevoile militare, organizarea stiintei si a tehnicilor care decurg din ea devine o problema de stat; tot in acest cadru, trebuie remarcat ci aceasta situatie de fapt duce la aparitia unor institujii fari precedent, in interiorul c4rora puterea $i cunoasterea intrefin relafii originale ce modifica cei doi termeni, de aici rezultind o mentalitate, o ,,ideologie* care induce, potrivit previ- ziunilor lui Nietzsche, o noua sacralitate. Cel de-al doilea aspect nu se adaugi celui dintii decit in ultimele decenii: organizindu-se administrativ, diferengiindu-se din punct de ve- dere social si industrializindu-se, societatile avansate sint, ca sa zicem asa, constrinse in secolul al XIX-lea sa se gindeasca pe ele insele ca un ansamblu empiric complex, sa incerce sa isi prevada crizele si di- ficultitile; intelectualii lor nu mai pot si creada in profetiile filozofilor istoriei; ei inventeaz astfel sociologia, o stiin{A pozitiva care, dincolo de studiile morale gi politice ca gi de cercetarile specializate din eco- nomie, istorie, geografie, are ca obiectiv cunoasterea legilor care gu- verneazé realitatea sociala in totalitatea ei. O data aparut acest nucleu, se dezvolt& stiinte sociale care, in mod firesc, avanseazd ideea ci 0 disciplin’ bazati pe observatie, ba chiar pe experiment, imitata dupa modelul stiinjelor naturii sau inspirat de cditre acest model, este ca- Pabili si furnizeze politicii un instrument controlat si eficace, capabil chiar 84 se substituie teoriilor aleatorii gi subiective. . Scanned with CamScanner

S-ar putea să vă placă și