Sunteți pe pagina 1din 5

Catavasii în Miercurea Înjumătățirii

traduse de Macarie Ieromonahul după cele ale lui Petru


Vizantie
Glas Νη

Peasna I

M a a rea o a ai în che e gat cu fun dâ â â ând pre mâ

ân dru ul Fa ra o o o on cu u că ru u țe le e și

ai mâ â ân tu u i i i it pre no ro o od ne u da a

at Doa a a a am ne și i i-ai a du us pre e dân șii î

în mun te e le sfi i in țe ni i e ei ca re e a a a au

stri i i gat cân tă ăm Ți i e e e Dum ne ze u u lui no

o o stru Ce lui ta a a re e e î î în ră ă ăz boa a

a a a ie cân ta a a a re de e bi ru u u i i i in

ță

Peasna a III-a

Î n tă ri i tu u u s-a a i i ni ma mea a a

î î în tru u u Do o o o om nul î năl ța tu u s-a


1
cor nu ul meu î î în tru u u Du um ne ze e ul me eu lăr

gi i i i tu u u s-a a a gu u ra a a mea

a su u pra a vră ăj ma și lor me ei ve se li i i i tu

u u u u m-a am de e e mâ â ân tu i i i i

i i rea a a a Ta

Peasna a IV-a

P ro o ro cu ul A va a cum cu o chi ii min ții mai na

in te e a vă ă ă zut ve ni i i i rea a Ta Doa a a mne e

pen tru a cea sta a și i i i i i stri i i i

gat de la a mia a ză ă zi i va ve ni i Du u um ne e e

ze eu sla a vă pu te e ri i Ta a a le e e

Hri i i stoa a a a a se sla a a vă sme re e e e ni i ei

Ta a a le e

Peasna a V-a

D oa am ne Dum ne ze u ul no stru pa a a a cea ta dă


2
ă ne e o o o no o o uă Doa am ne Dum ne ze u u ul

no o o stru câș ti i i gă ne e e e e pre e e e noi

Doa am ne a fa a ră de Ti i i ne pre e a a a al

tul nu u u știm nu u u me le Tă ă ă ău nu u u u mim

Peasna a VI-a

C a a pe le e mă rii Iu bi to o ru u u u le de e

e oa a a me eni va lu u u u ri le vi e e ți ii mă

î în vi fo o o rea a a a ză pen tru a cea a a

a a sta a ca și i I i o o na a stri i ig că tre Ti ne

e Cu u vâ â ân tu u u u le scoa te e din stri că ciu u u

u ne vi a ța a mea a a a Mi lo o sti ve e e Doa

a a am ne

Peasna a VII-a

C up to o o o rul hal de e i i i lor cu fo o

o o oc fi i i ind ars s-a ră co o rit prin Du u u u hu


3
ul cu a ju to ra a a a rea a lui Dum ne ze eu și co

co o ni ii a a au stri i i i gat: Bi ne e e ești cu u

u vâ ân tat Dum ne ze e u ul Pă ri i in ți i lo o or

no o o oș tri

Peasna a VIII-a

Î n ge e rii și ce e ru ri i le pre Ce e e la a Ce

șa a de e pre e e Sca a a u u u nu u ul sla

a a a vei și ca a a un Du u um ne e ze e e eu se

slă ve e e ște e ne în ce ta at Bi ne-L cu vâ ân tați, lă u

da a a ți-L și-L prea a î î î nă ăl ța ați î î în tru

u u toți ve e ci i i i i

Peasna a IX-a

S tră i in lu u u cru u es te ma a ai ci lor fe e

cio ri i i i a stră in ie e e ste e și fe cioa a re

e lor na a ște rea a a a a de e e e fii da ar


4
în tru ti i i i ne Năs că toa re e de Du mne e ze eu

a mân do o uă s-au au râ â ân du u u u it pe en tru

a cea sta toa te se min ți i le e e pă mâ â ân tu u

u u lui pre ti i ne ne în ce e ta at te fe e ri i ci i i i

im

alta.

S tră i in lu u u cru u es te ma ai ci i lor fe

e cio o ri i i i i a stră i in ie e e e es te și

fe cioa a re e lo o or na ște e rea a de e e fii

dar în tru ti i i ne Năs că toa a a a a re de e

Du u um ne e zeu a mân do o o o uă s-a au râ â ân

du u u u it pen tru a cea a sta toa a a te se min ți

i le pă ă mâ â ân tu u u u lui pre ti i ne ne în ce tat

te fe e ri i ci i i i im

S-ar putea să vă placă și