Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT EDUCAȚIONAL

în care este abordată și tema jocului în școala incluzivă


(pentru modulul al IV –lea al cursului de formare profesională
„Jocul didactic în școala incluzivă”)

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ 1. PALATUL COPIILOR .....................


aplicante: 2. CLUBUL COPIILOR ...........................
Adresa completă 1. Str........., nr....... cod ......., municipiul......, jud..........;
2. Str........., nr....... cod ......., municipiul......, jud..........;

Nr. de telefon/fax 0243..............


07................
Site şi adresă poştă electronică ..................@yahoo.com
Coordonator/i Prof................................ coordonator proiect, ................, nr.............,
cod......, municipiul.........., jud..............., e-mail..........@yahoo.com
Prof.............. director , str................ nr..........., .................,
jud. .............., e-mail................@yahoo.com
Numărul cadrelor didactice participante la 35
proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi 250
la proiect
Alte programe/proiecte organizate Concursul Național de educație ecologică ”Pământul e casa
noastră” 2002/2018
Concurs național de ecologie și informatică ”Floarea de colț”
2009-2018
Concursul Național de Teatru Medieval 2003/2018
Concursul Național „Bona Fortuna” 2013-2018
Parteneriatul educațional regional bilateral ”Metode de abordare
a teatrului și bune practici de educație ecologică” 2011- 2018

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului: Parteneriatul educaţional interjudețean ,, Bune practici pentru dezvoltarea
durabilă în educaţia nonformală în școala incluzivă ”
B 2: Concurs interdisciplinar bilateral
B.3 Domeniul ecologie şi protecţia mediului
B4: Ediţia a X-a
B5: Număr participanţi: 350 elevi, inclusiv elevi de la școala incluzivă si 35 cadre didactice
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie
19500 - 19500
C. REZUMATUL PROIECTULUI
Ca urmare a experienţei bogate a echipei ce se implică în derularea acestui proiect orice
problemă este rezolvată în cel mai scurt timp şi cu un grad înalt de profesionalism, fiecare membru din
echipă ştiind şi rezolvând foarte bine sarcinile ce îi revin.
Educaţia nonformală în școala incluzivă a fost definită de către J. Kleis drept “orice activitate
educaţională, intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei
1
conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi
cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confrunta acesta în sistemul formal .
Activităţile extraşcolare desfăşurate în palate, școli incluzive şi cluburi au caracter opţional.
Calitatea lor constă nu numai în conţinuturi, ci şi într-o ambianţă relaxantă, calmă şi plăcută, desfășurată
sub formă de joc didactic, precum și în utilizarea unor mijloace didactice menite să atragă copiii de
diferite vârste, religii, etnii. Fiecare cerc îşi desfăşoară activitatea într-un cabinet cu o dotare
corespunzătoare. Coordonatorii acestei forme de educaţie îşi joacă mai discret rolul, ei fiind animatori,
moderatori.
Proiectul îmbină arta teatrală și jocul didactic cu educația pentru mediu, artisticul desfășurat în
natură, având în vedere pitorescul medieval al orașului Sighișoara și frumusețile naturale ale Munților
Făgăraș. Este o premieră având în vedere că îmbină domenii diferite artistic, educaţia ecologică și
utilizarea jocului ăn contextul incluziunii școlare.
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate - 350 elevi ; 50 cadre didactice;
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
Direcţi- elevii şi cadrele didactice implicate în proiect
Indirecţi- comunitatea locală, părinţii prin elevii participanţi, comunitatea şcolară locală;
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura Constituirea unei baze de date cu participanții
la proiect și constituirea echipei de implementare a proiectului; Organizarea unor evenimente de
diseminare; Educaţie ecologică în contextul nonformalului, abordarea jocurilor în condițiile școlii
incluzive și a teatrului în Castelul Huniazilor ; Școala altfel pentru dascălii și copii de sex, religie, etnie
diferite din palatele, cluburile copiilor și școlile incluzive; Educația nonformală interdisciplinară
incluzivă; Metode de abordare practică a educaţiei ecologice în contextul nonformalului și a școlii
incluzive - Biodiversitatea şi ariile protejate din Munţii Făgăraş; Metode și tehnici de abordare a
bunelor practici în educaţia nonformală incluzivă. Imaginea ca puncte între arte; Metode de abordare a
educaţiei ecologice in contextul nonformalului și a școlii incluzive - Biodiversitatea Deltei Dunării;
Metode de abordare a educaţiei ecologice in contextul nonformalului în școala incluzivă -
Biodiversitatea litoralului Mării Negre; Parteneriatul educaţional interjudețean ,,Bune practici pentru
dezvoltarea durabilă în educaţia nonformală în școala incluzivă” - concurs interdisciplinar bilateral;
Evaluarea, mediatizarea și diseminarea rezultatelor concursului.
c. Descrierea activității finale (faza națională) : se va desfășura pe 2 secțiuni:
1. Secțiunea de educație ecologică : Echipajele participante vor susţine o probă de realizare a
unei expoziţii cu materialele realizate la activități (fotografii, exponate din materiale
refolosibile etc.) sau cu o temă dedicată Zilei Pământului şi susţinerea proiectului de mediu
(PPS).
2. Secțiunea artistică : Echipajele vor susține o probă artistică folosind una din metodele sau
tehnicile abordate în proiect.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context :
"Modelând caractere diferite, formezi competenţe reale !"
CONTEXT
▪ Puncte tari:
- interesul copiilor pentru activitățile de educație nonformală desfașurate la palatele și cluburile copiilor
si/sau în școala incluzivă și pentru jocul didactic și lucrul în echipă , promovând competitivitatea în
contextul incluziunii.
- existenţa unei tradiţii în domeniu, ambele unități aplicante având experienta implementării a
proiectelor educative la nivel național, aprobate în CAEN, atât in domeniul jocului didactic incluziv, a
teatrului cât și în educația ecologică, iar participarea foarte mare la ediţiile acestor concursuri precum și
rezultatele deosebite obținute, ne îndreptăţeste să plasăm proiectul în CAER.

▪ Oportunităţi:
a. deschiderea faţă de proiectele de educație nonformală desfășurate în context incluziv,
manifestată de către Ministerul Educaţiei Naționale.
2
b. posibilitatea finanţării din surse diverse
▪Amenintări: a. imposibilitatea de a invita mai multe echipaje din lipsa de fonduri.
D.2. Scopul proiectului : intensificarea dialogului şi cooperării între domeniile educaţiei
formale şi nonformale, incluzive, dar şi aprofundarea domeniului teatrului și jocului didactic, prin
prezentarea unor metode şi tehnici moderne de abordare a jocurilor didactice și a acestui gen artistic,
teatru, precum și dezvoltarea activităţii conştiente şi responsabile care are drept scop îmbunătăţirea
calităţii mediului .
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Completarea şi promovarea ideilor şi strategiei privind educaţia nonformală, incluzivă, dezvoltată în
urma implemetării și desfășurării proiectului;
2. Implicarea dascălilor, specialiştilor în educaţie nonformală, incluzivă, în vederea promovării unor
proceduri cât mai responsabile de realizare a educaţiei nonformale, incluzive în învăţământul românesc;
3. Dezvoltarea unui parteneriat club/şcoală şi a unei reţele de persoane resursă în realizarea educaţiei
nonformale și incluzive din sistemul educaţional;
4. Dezvoltarea competenţelor unui grup de 120 persoane resursă din regiunea centru, în special, în ceea
ce priveşte realizarea educaţiei nonformale și incluzive;
5. Prezentarea și abordarea practică a educației ecologice, a noilor metode şi a tehnicilor folosite în
teatrul profesionist, metode şi tehnici care se pot aplica cu uşurinţă şi în educaţia nonformală și
incluzivă;
6. Promovarea, în mod explicit, a educaţiei nonformale, incluzive şi a voluntariatului, drept pioni
principali pentru o societate conștientă, responsabilă şi activă.
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul.
Proiectul se adresează tuturor elevilor și dascălilor care promovează și prestează activități de educație
nonformală și incluzivă în domeniul teatrului și a educaţiei ecologice, din cadrul cercurilor de protecţia
mediului/ ecologie și teatru de la palatele și cluburile ale copiilor din țară, școli gimnaziale.
D.5 Beneficiari– elevii, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală;
D.6. Durata proiectului : 1 octombrie 2019- 30 august 2020
D.7. Descrierea activităţilor
Activitatea nr.1
a. Titlul activităţii: Constituirea unei baze de date cu participanții la proiect și constituirea echipei de
implementare a proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: 01. 11.2019 – 15.11.2019
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor Victoria
d. Participanţi: coordonatorii proiectului și echipa de proiect.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: Se va costitui electronic o bază de date cu presupușii participanți la
concurs.
Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii: Organizarea unor evenimente de diseminare
b. Data/perioada de desfăşurare: 14. 11.2019 – 28 11 2019
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor....................
d. Participanţi: echipa de proiect.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: se vor organiza activități de diseminare ale concursului în mediul
școlar prin întâlniri directe și diseminări indirecte pe site-uri: www.didactic.ro; www.ccdg.ro, paginile
web ale inspectoratelor școlare.
Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii: „ Schimbările climatice ”
b. Data/perioada de desfăşurare: 22-24.XI. 2019
c. Locul desfăşurării: Palatul Național al Copiilor București
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile implicate cu preocupări in
domeniul teatrului și a educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: Activitate practică în aria protejată Văcărești, programului Educația

3
Globală ( Global Education Week)

Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii: „Educaţia nonformală interdisciplinară în școala incluzivă”
b. Data/perioada de desfăşurare: - 18-20 martie 2020
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor.....
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile implicate cu preocupări in
domeniul teatrului si a educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: : activități de igenizare și ecologizare în zona Defileul Jiului-Lainici.
Activitatea nr. 5
a. Titlul activităţii: „Metode de abordare practică a educaţiei ecologice în contextul nonformalului
în școala incluzivă - Biodiversitatea şi ariile protejate din Munţii Făgăraş
b. Data/perioada de desfăşurare: - 11-13 ianuarie 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor...................
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile implicate cu preocupări in
domeniul teatrului si a educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: : activități de igenizare și ecologizare în zona Sâmbăta de Sus,
delimitarea și monitorizarea pădurii cu ghiocei.
Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: „ Educaţie ecologică în contextul nonformalului în Castelul Huniazilor”
b. Data/perioada de desfăşurare: 11-12.04. 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor..................
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile implicate cu preocupări in
domeniul teatrului si a educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: Activitate practică în Țara Hațegului, spectacole de teatru la Castelul
Huniazilor si la Sarmizegetusa
Activitatea nr. 7
a. Titlul activităţii: Metode de abordare a educaţiei ecologice in contextul nonformalului din școlile
incluzive –Lacul Oașa.
b. Data/perioada de desfăşurare: 05-06 mai 2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor..........................
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile, școlile și palatele implicate
cu preocupări educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea : exploatarea zonei, observarea fenomenelor geologice, identificarea
florei şi faunei .
Activitatea nr. 8
a. Titlul activităţii: Metode de abordare a educaţiei ecologice in contextul nonformalului -
Biodiversitatea Deltei Dunării.
b. Data/perioada de desfăşurare: 19- 21 mai 2020
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor .................., Liceul Teoretic ...............................
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile, școlile incluzive și palatele
implicate cu preocupări educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea : exploatarea bioduversitații din Delta Dunării
Activitatea nr. 10
a. Titlul activităţii: Metode de abordare a educaţiei ecologice in contextul nonformalului în școala
incluzivă - Biodiversitatea litoralului Mării Negre
b. Data/perioada de desfăşurare: 17-20 iunie 2020
c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor.........................
d. Participanţi: echipa de proiect, elevii şi cadrele didactice din cluburile, școlile și palatele implicate
cu preocupări educației ecologice.
e. Descrieţi pe scurt activitatea : exploatarea zonei litorale transfrontaliere Vama Veche- Balcik –
4
Kaliakra; vizitarea cetății Histria .
Activitatea nr. 11
a. Titlul activităţii: Finalizarea proiectului prin concurs - desfăşurarea concursului;
Parteneriatul educaţional interjudețean ,,Bune practici pentru dezvoltarea durabilă și tehnici de
abordare jocului didactic și a teatrului în educaţia nonformală în școala incluzivă” - concurs
interdisciplinar bilateral
b. Data/perioada de desfăşurare: 08- 10.07. 2020 și 15-17.07.2020
c. Locul desfăşurării: Clubul Copiilor..................- ecologie
Clubul Copiilor....................... – secţiunea artistică
d. Participanţi: 300 de elevi şi 50 de cadre didactice din ţară; 30 elevi şi 10 cadre didactice din şcolile
din Victoria și Sighișoara; 100 elevi si 20 de cadre didactice din şcoli incluzive, invitate să participe la
manifestările artistice dedicat Zilei Pământului ; reprezentaţii părinţilor, ai comuniţăţii locale;echipa de
proiect.
e. Descrieţi pe scurt activitatea: : concursul se va desfășura pe 2 secțiuni:
1. Secțiunea de educație ecologică : Echipajele participante vor susţine o probă de realizare a unei
expoziţii cu materialele realizate la activități( fotografii, exponate din materiale refolosibile etc.) sau cu
o temă dedicată Zilei Pământului şi susţinerea proiectului de mediu (PPS)și o proba practica
desfășurată în Parcul Drăguș.
2. Secțiunea artistică : Echipajele vor susține o probă artistică folosind una din metodele sau
tehnicile abordate în proiect în diferite locații din cetatea medievala, Sighișoara.

Activitatea nr.12
a. Titlul activităţii: Evaluarea, mediatizarea și diseminarea rezultatelor concursului
b. Data/perioada de desfăşurare:01-29.02. 2020; 20 - 30.07.2020
c. Locul desfăşurării : Clubul Copiilor ................... și Clubul Copiilor..................................
d. Participanţi : Echipa de proiect și echipa de evaluatori.
e. Descrierea pe scurt a activității: Se va face mapa concursului, realizarea unui film, publicarea
rezultatelor și concluziilor in mass media locală, județeană și pe pagina web a clubului.

5
D.8. Diagrama Gantt a activităților
Nr. Obiectiv Activitate Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Lu Responsabili
crt. specific na na na na na na na na na
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pregătirea și Constituirea unei baze de date ..............
promovarea cu participanții la proiect
concursului
Organizarea unor evenimente Echipa de proiect
şi a de diseminare
regulamentu
lui
2. Organizarea Educaţie ecologică în ........................
si contextul nonformalului în
desfășurarea școala incluzivă si abordarea
activităților teatrului în Castelul
Huniazilor

Școala altfel pentru dascălii ........................


și copii din palatele și
cluburile copiilor
„Educaţia nonformală Echipa de proiect
interdisciplinară în școala
incluzivă”
Metode de abordare practică a ...........................
educaţiei ecologice în
contextul nonformaluluidin
școala incluzivă -
Biodiversitatea şi ariile
protejate din Munţii Făgăraş
Metode şi tehnici de abordare .........................
a bunelor practici pentru
dezvoltare durabilă în educaţia
nonformală în școala incluzivă
Metode de abordare a .....................
educaţiei ecologice in
contextul nonformalului în
școala incluzivă -
Biodiversitatea Deltei Dunării.
Metode de abordare a ............................
educaţiei ecologice in
contextul nonformalului în
școala incluzivă -
Biodiversitatea litoralului
Mării Negre
4. Desfășurara Ziua 1 Echipa de proiect
concursului Sosirea și cazarea Comisia de
participanților. organizare
Profesorii
1.Secțiunea Ziua 2
coordonatori
ecologie Desfășurarea concursului
Proba practica
Ziua 3
Festivitatea de premiere
Ziua 1 Echipa de proiect
Sosirea și cazarea Comisia de
2.Secțiunea
participanților. organizare
artistică Profesorii
Ziua 2
coordonatori
Desfășurarea concursului
Ziua 3
Festivitatea de premiere

6
5. Evaluarea, Evaluarea, mediatizarea și Echipa de proiect
mediatizarea diseminarea concursului Echipa de evaluare
și
diseminarea
concursului

D.9. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului:


Proiectul având ca scop principal intensificarea dialogului şi cooperării între domeniile educaţiei
formale şi nonformale în școala incluzivă, dar şi aprofundarea domeniului teatrului prin prezentarea
unor metode şi tehnici moderne de abordare a acestui gen artistic, precum și dezvoltarea activităţii
conştiente şi responsabile care are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului , va avea un impact
deosebit asupra creşterii prestigiului unităţilor noastre în cadrul comunităţii şcolare şi locale.
-dezvoltarea abilitaţilor manageriale ale elevilor, dezvoltarea atitudinii de responsabilitate şi
respect faţă de natură , a spiritului de lucrul în echipă, a calităţii de formatori de opini in ceea ce priveşte
mediul şi protejarea lui.

D.10. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului


Vor fi realizate pliante cu programul manifestărilor, precum şi un banner color, care va reflecta
specificul Concursului. De asemenea, vor fi realizate “Mapa Concursului”, cuprinzând proiectele
premiate, lucrările premiate (CD), aprecieri ale participanţilor şi ale membrilor juriului. La nivelul
clubului, va fi realizat şi “Filmul Concursului”, conţinând cele mai importante secvenţe ale manifestării
(PowerPoint).
Criterii de evaluare
Gradul de implicare şi de comunicare
a. Gradul de participare
b. Valoarea lucrărilor participante
*Standarde (minimale):
a. Participarea a minimum 50 de elevi , reprezentând minimum 20 cluburi din ţară
*Indicatori:
a. Lista nominală a participanţilor
b. Sondaj de opinie
I. Evaluare internă a proiectului (coerenţă scop – obiective - activităţi – metode – evaluare -
indicatori)
▪ Aplicarea baremului de evaluare a lucrărilor
II. Evaluare externă a proiectului (indicatori)
▪ Publicarea lucrărilor în “Mapa Concursului”
▪ Promovarea câştigătorilor în mass-media
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau prin atragerea de
noi parteneri.
Continuitatea se va face prin:
- prezentarea rezultatelor concursului cu ocazia diferitelor activităţi ale clubului.
- informarea comunităţii locale despre concurs prin părinţii copiilor participanţi , a postului local
de radio şi tv, presa locală, site-uri specializate.
D.12. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le
realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
Pentru promovarea activităţilor şi rezultatelor proiectului :
- pagina web, prin care ne propunem promovarea imaginii clubului şi situri de specialitate:
www.edums.ro; www.ccdg.ro
- 2 articole în presa locala, 1 emisiune la postul de televiziune in care sa fie evidenţiată importanţa
concursului, participanţi şi caştigatorii acestuia.
- articol .publicațile de specialitate.

7
Şi-au exprimat disponibilitatea sprijinirii Concursului diferite organizaţii şi instituţii de protecţia
mediului locale şi regionale, ziare şi reviste, sponsori, televiziunea locală.
E. DEVIZ ESTIMATIV
Finanţare Finanţări anterioare pe acelaşi proiect
Fonduri solicitată (anul 2012)
Nr. Descrierea Total sumă
proprii MEN 2015 Surse MEN TOTAL
crt. cheltuielilor* RON
RON  proprii 2012
Cazare + masă pt. 150x30x3  - 13500  19000    19000
150 pers/ 3 zile cu 13500      
1 30 ron/pers    
Cheltuieli de  2100  -  2100  
 
 
organizare(consum Sponsori +
abile, tricouri,  
Extrabuge
2. sepcuţe, bannere) tar
Premii ptr.      
Echipaje: 900 - 900
A)Sectiunea 900 900
proiecte mediu
-
Sponsori+
B)Secţiunea extrabuget
3. costume eco ar
Exursie in aria 1600 - 1600
4. protejata sponsori
TOTAL RON   19500 -  19000
100% 100%

S-ar putea să vă placă și