Sunteți pe pagina 1din 4

DEVIZ GENERAL

al obiectivului investitii:
CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE CAZARE SI ALIMENTATIE PUBLICA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA
Nr.crt.
cheltuieli lei lei
1 2 3 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
2 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu apa 5000.00
2.2 Canalizare menajeara 5000.00
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.1.1.Studii de teren 6000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea
3.2. de avize, acorduri şi autorizaţii 5000.00 0.00
3.3. Expertizare tehnică
Certificarea performanţei energetice şi auditul
3.4. energetic al clădirilor
3.5. Proiectare 73000.00 13870.00
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 10000.00 1900.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului
tehnic şi a detaliilor de execuţie 8000.00 1520.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55000.00 10450.00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00
3.7. Consultanta 0.00 0.00
a) Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00
b) Auditul financiar
3.8. Asistenta tehnica 13000.00 2470.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5000.00 950.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2500.00 475.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii 2500.00 475.00
3.8.2. Dirigentie de şantier 8000.00 1520.00
TOTAL CAPITOL 3 91000.00 16340.00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1639000.00 311410.00
411 CONSTRUCTIE P+1E 1584000.00 300960.00
412 IMPREJMUIRE 40000.00 7600.00
413 AMENAJARI EXTERIOARE 15000.00 2850.00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
4.4 transport
4.5 Dotari 110000.00 20900.00
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 1749000.00 332310.00
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 8000.00 1520.00
5.1.1 Lucrari de constructii 2,5% 8000.00 1520.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8317.47
Comisioanele si dobanzile aferente creditului
băncii finanţatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 3780.67
Cota aferenta ISC pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 756.13
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -
CSC 3780.67
Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute < 10% 43100.00 8189.00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000.00 190.00
TOTAL CAPITOL 5 60417.47 9899.00
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 1900417.47 358549.00
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 1647000.00 312930.00

Data:

Intocmit,
i:
ALIMENTATIE PUBLICA
Valoare (inclusiv TVA)
lei
6
erenului

esare obiectivului

nica

5000.00

86870.00

0.00

11900.00

9520.00
65450.00
0.00
0.00

0.00

15470.00
5950.00
2975.00

2975.00
9520.00
107340.00

1950410.00
1884960.00
47600.00
17850.00

130900.00

2081310.00

9520.00
9520.00

8317.47

3780.67

756.13

3780.67

51289.00
1190.00
70316.47
si predare la beneficiar

2258966.47
1959930.00

S-ar putea să vă placă și