Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL EDUCATIEI $I CERCETARI CABINET MINISTRU ORDIN Privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, Precum sia criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achizitionate prin PROGRAMUL NATIONAL ,,SCOALA DE ACASA” Avand in vedere: Prevederile art. 4, alin (1), art. 38, alin. (1), art. 39, alin. (1) si (2) din Legea nr. 5/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; cart. 1, alin.(1) din H.G. nr, 394/2020 privind declararea stirii de alerta si masurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; cart. 1, art. 2 siart. 3 alin. (2) din din H.G nr. 370/2020 privind aprobarea Programului national "Scoala de acasa'" si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului; -Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii nr, 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea fn aplicare a masurilor privind sistemul de invatimant in contextul instituirii starii de alert pe teritoriul Romaniei -Referatul de aprobare nr. / Art. 15 alin. (3) din Hotarérea de Guvern nr. 24/2020 privind organizarea gi functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii; MINISTRUL EDUCATIEI $I CERCETARIT emite prezentul ordin: Art. 1 incepand cu data prezentului ordin se aproba necesarul de 250.000 de dispozitive clectronice cu conexiune la internet ce se vor achizitiona prin PROGRAMUL NATIONAL * SCOALA DE ACASA"pentru elevii din invapmantul primar, gimnazial si secundar, forma de invatamant de zi si cu frecvenfi (clasa pregititoare, clasele I-XIl, scoala profesionala) inmatriculati, la inceput de an gcolar, in unitati de invafimént preuniversitar de stat;elevii care Provin din medii defavorizate; elevii ai céror familii nu defin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET, precum si pentru elevii care nu defin, in folosin{& personal, un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. Art. 2 De prevederile prezentului ordin beneficiazé si elevii de cetatenie romana care s-au inlors pe teritoriul Roméniei de la declansarea pandemici de Covid -19 si care nu au Posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, Pentru aceasti categorie de beneficiari se alock un numar de 20.495 de bucafi/dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250,000 de bucii, prevazut la art, I de mai sus, Art. 3 Ministerul Educatiei si Cercetarii repartizeaza dispozitivele electronice cu conexiune la INTERNET judetelor/municipiului Bucuresti, in baza fundamentirii necesarului, la nivel national, de catre inspectoratele gcolare judefene gi al Municipiului Bucuresti. Art. 4 (1) La nivelul fiecdrui inspectorat scolar judefean si al Municipiului Bucuresti se constituie o Comisie de implementare a Programului format 3-5 membri, desemnati prin decizie a inspectorului scolar general. (2) Comisia mentionat& la alin. (1) elaboreazd Procedura de hucru prin care se stabilesc detaliile selectiei beneficiarilor Programului, modalititile de distribuire si gestionare, aplicabild la nivelul inspectoratului scolar judefean/ al Municipiului Bucuresti i al unitatilor de invatimant, 3) Dupé repartizarea de citre comisiile de la nivelul inspectoratelor scolare_prevzute la alin, (2), in baza unui proces-verbal de predare-primire, dispozitivele vor fi inregistrate in inventarul unitatii de invatimant. Art. 5 Cu aceeagi data se aproba criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet ce se vor achizifiona prin PROGRAMUL NATIONAL “ SCOALA DE ACASA” astfel: Criteriile generale pentru selectia primara a beneficiarilor Programului sunt: 1. Elevii din invafamantul primar, gimnazial gi secundar, forma de invatimant de zi cu frecventa (clasa pregititoare, clasele LXII, scoala profesionals) inmatriculati, la inceput de an scolar, in unititi de invatamant de stat, 2. Elevii provenifi din medii defavorizate. Suplimentar, criteriile specifice pentru selectia beneficiarilor Programului sunt: 1. Elevii ai c&ror familii nu defin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET 2, Blevii care nu detin, in folosinta personal’, un dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. 3. Elevii de cetafenie romana care s-au intors pe teritoriul Romaniei de la declansarea pandemiei de Covid 19 si care nu au posobilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Art, 6 (1) Distribuirea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet c&tre beneficiarii Programului se va realiza in baza unei cereri scrise gi a unei declaratii pe proprie raspundere a parintelui/ /tutorelui legal sau a elevului daca este major, potrivit careia familia sau potentialul beneficiar al Programului, dup’ caz, nu detine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la INTERNET. (2) Unitatea de invafimant va incheia cu parintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, dup caz, cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea in folosin{a gratuit a dispozitivului electronic cu conexiune la internet, @) Durata contractului de comodat esie de un an scolar, cu posibilitatea prelungicii acestuia pani la finalizarea studiilor in unitatea de invatamant respectiva. (4) Modelul-cadru al contractului de comodat este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Axt.7 Inspectoratele scolare si conducerile unititilor de invatimant vor monitoriza activitatile aferente Programului, vor colecta datele necesare feedback-lui si vor realiza evaluarea Programului la nivel regional i local transmitand, in acest sens, date gi informatii, prin intermediul SITIR, c&tre Ministerul Educatiei gi Cercetarii Art. 8 Prevederile prezentului ordin se duc la indeplinire de catre inspectoratele gcolare judetene si al Municipiului Bucuresti, de citre unititile de invatAmant preuniversitar de stat, de catre beneficiarii dispozitivelor electronice cu conexiune la internet, precum gi de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii,