Sunteți pe pagina 1din 16

Politica Agricolă Comună – Prezent și

viitor

Prezentarea Cadrului General al


Planului Național Strategic

1
PACHETUL DE REFORMA PAC
Pachetul de reformă PAC post 2020 conține trei propuneri legislative:

 Un regulament privind planurile strategice în domeniul PAC (în care


sunt abordate plățile directe, măsurile de piață și dezvoltarea rurală)
 Un regulament privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC
 Modificarea regulamentului privind organizarea comună a piețelor
(OCP unică)

2
PRINCIPALELE ELEMENTE ALE PAC
-conform propunerilor de regulamente-

 Simplificarea și modernizarea politicii;


 Reechilibrarea responsabilităților între COM și statele membre;
 Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe performanță;
 Distribuirea mai echitabilă a plăților directe;
 Creșterea așteptărilor în materie de mediu și climă.

3
BUGETUL PAC 2021-2027
Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM) aferent perioadei
2021-2027 include 365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest
cuantum corespunde unei proporții medii de 28,5 % din bugetul general al UE
pentru perioada 2021-2027.
Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care:
- 13,5 miliarde este destinată plăților directe
- 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA)
- 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).

4
OBIECTIVE COMUNE ALE PAC
- conform propunerii de regulament -

Creșterea Reechilibrarea lanțului


competitivității alimentar

Combaterea
schimbărilor
climatice
Venituri
echitabile
pentru
9 obiective Managementul
fermieri specifice durabil al
resurselor
PAC
Siguranța alimentară
Conservarea
și bunăstarea
peisajelor și a
animalelor
biodiversității

Sprijinirea reînnoirii
Dezvoltarea generaționale
5
zonelor rurale
NOUA ARHITECTURĂ A POLITICII AGRICOLE COMUNE

 Statele membre își vor prezenta intervențiile propuse pentru a atinge obiectivele
specifice la nivelul UE într-un Plan Național Strategic PAC (PNS).

 Planurile strategice PAC vor combina majoritatea instrumentelor de sprijin


finanțate prin FEGA (inclusiv programele sectoriale instituite în temeiul
precedentului Regulamentului OCP) și FEADR.

 La baza planului strategic va sta o Strategie de intervenție unică și coerentă și se


vor stabili țintele pe pentru perioada de programare, utilizând indicatori de
rezultat definiți în comun.
 În noul cadru PAC măsurile FEADR, schemele de plăți directe FEGA și măsurile de
piață vor fi redenumite intervenții.
6
STRUCTURĂ PLAN STRATEGIC PAC

Consultarea cu autoritățile și părțile interesate relevante

Plan Strategic
PAC
Proiectare intervenție
9
ANALIZA
OBIECTIVE
NEVOILOR
Alocări bugetare PAC

Ținte, Repere

Comisia evaluează și aprobă planurile strategice PAC și monitorizează progresul


CONȚINUT PLAN STRATEGIC

 o evaluare a nevoilor - inclusiv analiza SWOT, nevoile pentru fiecare obiectiv stabilit
 o strategie de intervenție - unică și coerentă
 o descriere a elementelor comune ale mai multor intervenții
 o descriere a intervențiilor sub formă de plăți directe, a intervențiilor sectoriale și a intervențiilor din
domeniul dezvoltării rurale specificate în strategie
 ținte și planul financiar
 o descriere a sistemului de guvernanță și de coordonare - inclusiv IACS, sistemul de control și sistemul
sancțiunilor administrative aferente condiționalităților, structurile de monitorizare și raportare
 o descriere a elementelor care asigură modernizarea PAC – inclusiv descrierea sistemului de cunoștințe și
inovare în agricultură (AKIS) și a modalității de utilizare a tehnologiilor digitale în agricultură

8
 Tipuri de intervenții sprijinite din FEGA

1) Plățile directe (ca și în actualul exercițiu bugetar vor fi decuplate și cuplate).


- Plățile directe decuplate:
> sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS);
> sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (PR);
> sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri;
> schemele pentru climă și mediu (ecoscheme)
- Plata directă cuplată:
> sprijinul cuplat pentru venit;
2) Intervenții sectoriale (sectorul fructelor și legumelor, sectorul apiculturii, sectorul vitivinicol).
PLANURILE STRATEGICE

Planurile strategice pot cuprinde următoarele tipuri de intervenții în ceea ce privește FEADR:

 Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente;


 Plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone;
 Plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii;
 Investiții;
 Instalarea tinerilor fermieri și întreprinderi rurale noi înființate;
 Instrumente de gestionare a riscurilor;
 Cooperare;
 Schimb de cunoștințe și informare.

10
CADRUL DE PERFORMANȚĂ
Cadrul de performanță - Legătura dintre planificare, raportare şi
asigurare (eligibilitatea cheltuielilor SM)
ANALIZA
NEVOILOR

STRATEGIE

INTERVENŢII
Plăţi directe
Măsuri de piaţă
Dezvoltare rurală

ȚINTE
Buget Cadru de performanţă
ŢINTE OBIECTIVE DE ETAPĂ VALOARE UNITARĂ
INDICATORI
(targets) (milestones) (unit amount)

• de context • indicatori de • indicatori de • indicatori de


• de realizare rezultat_2029 rezultat anuali output/cheltuieli
• de rezultat
• de impact

Raport Anual de Performanţă (RAP)


Tipuri de indicatori utilizați în cadrul PNS (I)
 Indicatorii de context oferă informații cu privire la tendințele generale ale economiei, la starea
mediului, la indicatorii climatici generali, la statisticile agricole și rurale, etc., acești indicatori
reprezentând punctul de plecare pentru stabilirea intervențiilor, a realizărilor și a performanțelor
estimate ale Planului Național Strategic.

 Acești indicatori pot fi utilizați pentru identificarea nevoilor unui stat membru și în cadrul analizei
SWOT în vederea identificării potențialelor intervenții.

 De asemenea, acești indicatori sunt utilizați pentru evaluarea performanțelor PNS (impact), cât și
pentru stabilirea țintelor aferente indicatorilor de rezultat.

 Exemple de indicatori de context ce pot fi utilizați în PNS: Populație (C.01); Densitatea populației
(C.02); Rata sărăciei (C.10), Suprafața agricolă (C.17), Productivitatea muncii (C.29), Suprafața
agricolă inclusă în agricultura ecologică (C.32), etc.
Tipuri de indicatori utilizați în cadrul PNS (II)
 Indicatorii de realizare (output) reflectă punerea în aplicare a instrumentelor individuale PNS,
oferind „produsul” direct al unei intervenții. Aceștia sunt măsurați în unități fizice sau monetare.

 Indicatorii de realizare sunt încluși în Anexa I a noii propuneri de regulament PAC, sunt în număr de
35 și sunt împărțiți în două categorii:

 30 indicatori de realizare ce sunt utilizați pentru verificarea financiară anuală (pe baza unui
cuantum unitar mediu planificat la nivel de indicator de realizare - unit amount) și verificarea
anuală a performanței (pe baza contribuției indicatorilor de realizare la atingerea indicatorilor
de rezultat);
 5 indicatori de realizare suplimentari ce sunt utilizați pentru monitorizarea și evaluarea întregii
PAC (O.3. O.7, O.31, O.32, O.33).

 Exemple de indicatori de realizare ce pot fi utilizați în PNS: Numărul de investiții non-productive


sprijinite (O.20), Numărul de hectare cu sprijin pentru agricultura ecologică (O.15), Numărul de
grupuri/organizații de producători sprijinite (O.24), etc.
Tipuri de indicatori utilizați în cadrul PNS (III)
 Indicatorii de rezultat reflectă efectul direct, imediat al unei intervenții sau al Planului Național
Strategic și se referă la obiectivele specifice ale acestuia.

 Vor fi stabilite ținte și obiective anuale de etapă pentru fiecare indicator de rezultat considerat
relevant pentru obiectivele și intervențiile utilizate în cadrul PNS.

 Anual fiecare stat membru va raporta în cadrul Raportului Anual privind Performanța (APR) valorile
fiecărui indicator de rezultat planificat în cadrul PNS.

 Fiecare intervenție planificată contribuie la cel puțin un indicator comun de rezultat.

 Exemple de indicatori de rezultat/țintă ce pot fi utilizați în PNS: Ponderea fermelor cu instrumente


de gestionare a riscurilor din cadrul PAC (R.5), Noi locuri de muncă în cadrul proiectelor sprijinite
(R.31), Ponderea populației rurale care beneficiază de un acces îmbunătățit la servicii și
infrastructură grație sprijinului PAC (R.34), Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul
angajamentelor în materie de gestionare pentru calitatea apei (R.20), etc.
Informații cu privire la noul cadru PAC pot fi regăsite la
următorul link:

https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-
2020.html