Sunteți pe pagina 1din 12

A

UN!UNEA EUROPEAN!\

• Prog,amul OJ><!r•llo:lal Capacitate Mmlnisuat,vi


Competenta face diferenta!

Nr.23699 / 19.05.2020

CAIET DE SARCINI

privind achizitia serviciilor de realizare a


Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului Caracal 2021-2027

in cadrul proiectului

,,PRO-ADMIN - Administratie locala performanta"


cod SMIS 129739 / cod SIPOCA 688

- 2020 -

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin


Programul Operational Capacitate AdministraHva 2014-2020!

----------------o--- www.poca.ro
P~CA
UNIUNEA EUROPEANA

• Pfostamul ()pe<a\i<)Ml C~itatf: Admlnlitratlvl


Competenta face diferen~!

UAT municipiul Caracal elaboreaza prezentul caiet de sarcini 1n vederea definirii specificatiilor
tehnice pentru achizitia publica de servicii privind realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a
municipiului Caracal 2021-2027.

UAT municipiul Caracal este beneficiar al unui contract de finantare pentru proiectul ,,PRO-
ADMI N - Administratie locala performanta", prin Programul Operational Capacitate
Administrativa 2014-2020, AXA PRIORITARA ,,Administratie publica ~i sistem judiciar accesibile
~i transparente", Obiectivul specific 2.1 - lntroducerea de sisteme ~i standarde comune 1n
administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari 1n
concordanta cu SCAP, Componenta 1 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica ~i
masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai
putin dezvoltate.
Obiectiv general al proiectului
Dezvoltarea si implementarea unor solutii informatice privind simplificarea procedurilor
administrative in Primaria Caracal, in vederea cresterii capacitatii institutionale privind
fundamentarea deciziilor si planificare strategica pe termen lung, precum si reducerea birocratiei,
prin dezvoltarea si implementarea unor sisteme informatice inovative pentru serviciile furnizate
cat re cetateni.

Obiectivele specifice ale proiectului


OS 1) lntroducerea si implementarea unui mecanism de bugetare participativa in scopul cresterii
calitatii procesului decizional, pentru a raspunde in mod fundamentat si coerent nevoilor
comunitatii locale Caracal
OS 2) Consolidarea capacitatii institutionale privind planificarea si fundamentarea strategica, prin
dezvoltarea, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului Caracal pentru perioada
2021 - 2027, ~i a Planului de Mobilitate Urbana Durabila.

Iii. OBIECTUL CONTRA.CfuLUi: Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului


Caracal pentru perioada 2021-~027

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabila locala presupune o dimensiune


participativa si respectarea principiilor dialogului, comunicarii si consultarii. Elaborarea acestei
strategii trebuie sa fie cat mai realista, motiv pentru care colectarea datelor din teritoriu trebuie
efectuata 1n colaborare cu autoritatea locala, institutiile locale si membrii comunitatii locale. De
asemenea, definirea obiectivelor de dezvoltare trebuie realizata prin metoda participativa, adica
prin consultarea tuturor partenerilor si a grupurilor interesate sau direct influentate de rezultatele
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020!

----------------o--- www.poca.ro
2
A
UNIUNEA EUROPEANA

• ProSf•mul ()pera!ional Capacitate Adm!nlslratlvi


Competenta face diferenµ! tnstrument. Sina~
2014.2020

acestor obiective. Prin Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Caracal se urmareste


dezvoltarea municipiului 1n mod controlat abordand cele trei dimensiuni ale conceptului
dezvoltarii durabile si anume dimensiunea ecologica, economica, si sociala, orientata spre
1mbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei 1n armonie cu mediul
natural, bazandu-se pe studii demografice, economice, statistice si de protectia mediului.
Metodologia de elaborare a SDD a municipiului Caracal presupune pe de o parte stabilirea
metodelor si tehnicilor de planificare strategica care pot varia 1n functie de conditiile si prioritatile
fiecarei comunitati. Un prim pas in elaborarea metodologiei il reprezinta stabilirea unui cadru
institutional participativ: structuri de lucru, procese, responsabilitati si documentatie. In aceasta
etapa se vor identifica si stabili structurile locale de lucru. Acestea sunt: Comitetul Local de
Coordonare, Secretariatul Local, Grupurile Consultative de Lucru. Un al doilea pas este activitatea
de colectare de date care are o deosebita importanta, cu implicatii directe asupra rezultatelor
obtinute. Tn vederea realizarii unei analize exhaustive a comunitatii, analiza situatiei prezente
poate cuprinde urmatoarele: 1. Colectarea datelor existente la nivelul primariei 2. Colectare de
date pe parcursul discutiilor cu grupele de lucru 3. Colectare de date de la institutiile si
organizatiile care detin si pot furniza informatiile pentru analiza contextuala 4. Realizarea de
sondaje de opinie la nivelul populatiei si a analizei mediului de afaceri 5. Realizarea de focus grup-
uri 1n domeniile relevante pentru activitatea comunitatii. Metodologia va descrie elaborat
modalitatea de colectare a datelor, atat prin cercetari cantitative cat si calitative side asemenea
instrumentele utilizate: chestionare, focus-grupuri etc. De asemenea, se va avea in vedere
respectarea prevederilor art.22 ~; art.23, alin.(1) din Propunere de REGULAMENT AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ~I AL CONSILIULUI de stabWre a unor dispozitii comune privind
Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european plus, Fondul de coeziune
~; Fondul european pentru pescuit ~; afaceri maritime, ~i de instituire a unor norme
financiare aplicabile acestor fonduri, precum ~; Fondului pentru azil ~; migratie, Fondului
pentru securitate interna ~; lnstrumentului pentru managementul frontierelor ~i vize.
Documentul poate fi descarcat de la adresa:
htt ps: / / eur-lex.europa.eu/resource. html?uri=cellar:26b02a36-6376-11 e8-ab9c-
01 aa75ed71 a1 .0009.03/DOC 1&format=PDF
Pasul trei il reprezinta realizarea in urma datelor colectate a Raportului de analiza a situatiei
actuale ce va releva o imagine a comunitatii cu toate datele relevante pentru aceasta.
Pasul patru, analiza SWOT, in urma efectuarii analizelor celor mai importante aspecte ale
comunitatii, privita ca un 1ntreg, se vor derula ample discutii 1n cadrul sedintelor consultative cu
grupurile de lucru asupra domeniilor de interes. Se vor concretiza o serie de avantaje,
dezavantaje, oportunitati si riscuri la nivel de municipiu. Pe parcursul acestei activitati, pentru
conturarea punctelor tari, a celor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor, se va 1mbina cercetarea
documentelor normative (pentru insusirea tendintelor si obiectivelor de nivel judetean, regional
si national) cu discutii cu reprezentanti ai primariei si cu membrii grupurilor de lucru. De asemenea
activitatea se va implementa respectand recomandarile regasite in GHIDUL PENTRU
PLANIFICAREA SI FUNDAMENTAREA PROCESULUI DECIZIONAL DIN ADMINISTRAIA PUBLICA
LOCALA ce are ca scop sa ofere suport metodologic pentru autoritatile administratiei publice
locale 1n planificarea si fundamentarea procesului decizional privind politicile publice locale din
sfera lor de competenta. ldentificarea si stabilirea obiectivului general si a obiectivelor specifice
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativii 2014-2020!

www.poca.ro

3
PC.,,CA
UNIUNEA EUROPEANA

• Programul Opera\ional Capl(ltate Admlnlstrauvl


Competenta face diferen~!

vor fi identificate in baza unui larg proces consultativ, pornind de la analiza de nevoi si evaluarea
problemelor si resurselor sociale, economice side mediu din teritoriu. 0 componenta deosebit de
importanta, si asupra careia se va acorda o atentie deosebita o reprezinta componenta de turism,
Strategia sectoriala privind dezvoltarea turismului in municipiului Caracal va fi o componenta
centrala a actualei Strategii de dezvoltare durabila a municipiului Caracal. Abordarea va fi
integrata, centrata pe problemele ce trebuie solutionate, dar avand in vedere si atuurile existente
si potentiale ale zonei. Pentru ca in fiecare domeniu poate exista o combinatie de politici
sectoriale, politici teritoriale si abordari bazate pe comunitate, se va prezenta
complementaritatea si sinergia SDD cu strategiile nationale si/sau europene, si anume:
- strategii/programe/politici ce vizeaza teritoriul acoperit (strategile municipiului, strategii
judetene, strategii regionale etc.).
- strategiile asurnate la nivel national (este necesara complernentaritatea eel putin cu Strategia
Nationala privind lncluziunea Sociala si Reducerea Saraciei).
Deoarece aceste docurnente strategice sunt complexe, este de preferat ca referinta sa fie
specifica, eventual indicandu-se in clar corespondenta intre obiectivul/ obiectivele SDD si
obiectivele rnai generale din diferitele strategii relevante la nivel national.
Subliniern irnportanta deosebita a procesului consultativ privind stabilirea obiectivelor
specifice si a planului de masuri cuprinse in Planul de actiune.

I Etapa I - Activitati pre~atitoare


Activitati Actiuni / Rezultate asteptate Livrabile
1 Elaborarea Acordul autoritatii contractante • Planul si
Metodologiei privind privind Metodologia de realizare a SDD, calendarul
realizarea SDD, respective a structuri lor de lucru, a metodologiei de
respectiv a proceselor ~i a responsabilitatilor elaborare a SDD
structurilor de lucru,
a proceselor ~i a
resoonsabilitatilor
2 Elaborarea listelor Consultari cu autoritatea contractanta • Lista viitorilor
prelirninare cu privire la lista viitorilor actori actori i nteresati
cu actorii interesati interesati irnportanti in
in elaborarea SDD: elaborarea SDD
Cornitelul local de
coordonare,
Secretariatul local,
Grupurile
consultative de lucru
3 Evenirnentul de Lansarea procesului de elaborare a SDD • Lista invitatilor
lansare al elaborarii cu participarea tuturor actorilor • lnvitatia si
SDD interesati, prezentarea proiectului, agenda
calendarului de activitati, prezentarea eveni rnentului
grupurilor de lucru • Minuta
evenirnentului
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020/

www.poca.ro
4
PC-.CA
,. * *
...* *...
*
*"*
* Programul Opera\!on.\l Capa<:ltate Mmln!strattvi
Competenta face diferenta!
UNIUNEA EUROPEANA

• Fotografii de la
eveniment
II Etapa II - Colectarea de date / informatii
Activitati Actiuni / Rezultate asteptate Livrabile
1 Colectarea datelor / 1. Culegerii de informatii pe baza de • Chestionare
i nformatiilor chestionar, de la responsabilii • Rapoarte
existente la nivelul directiilor I serviciilor / birourilor • Analize
UAT municipiul / compartimentelor, din cadrul • Sondaje
Caracal, conform UAT municipiul Caracal; • Minute ale
metodologiei de 2. Colectarea de date ~i informatii intalnirilor de
realizare a SDD, m de la institutiile ~i organizatiile lucru
vederea realizarii care detin ~i pot furniza • Fotografii de la
analizei comunitatii informatii cu privire la analiza intalniri
contextuala;
3. Realizarea de sondaje de opinie
la nivelul populatiei ~i agentilor
economici;
4. Realizarea de focus-grupuri in
domenii relevante pentru
comunitate, ce vor precede
analizei SWOT;
2 Elaborarea analizei Acordul autoritatii contractante privind • Analiza
comunitatii Analiza comunitatii comunitatii
3 Analize SWOT Discutii in cadrul ~edintelor consultative • Analizele SWOT
sectoriale: cu grupurile de lucru desemnate pentru sectoriale
1. Administratie fiecare dintre domeniile de interes ce fac • Fotografii de la
publica locala; obiectul analizelor sectoriale SWOT intalniri
2. Mediul de • Minute ale
afaceri si forta intalnirilor de
de munca; , lucru
3. Cultura,
educatie,
sport;
4. Turism;
5. Urbanism,
amenajarea
teritoriului ~i
infrastructura
urbana;
6. Patrimoniu
cultural;
7. Agricultura ~i
mediu;
Pr01ect cofinantat dm Fondul Social European prm
Programul Operational Capacitate Administrativii 2014-2020!

www.poca.ro
5
Prnvamul 0pe<a1ional Capaoltate Admil\istratlvi
UNlUNEA EUROPEANA
Competenta face diferentat

8. Sanatate ~i
asistenta
social;
9. Transport,
mobilitate
urbana si TIC;
Ill Etapa Ill - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila
Activitati Actiuni / Rezultate asteptate Livrabile
1 Elaborarea Strategiei Acordul autoritatii contractante privind • SDD
de Dezvoltare continutul SDD • PV de predare
Durabila a primire SDD
municipiului Caracal • Fisele privind
- Stabilirea descrierea
potentialului proiectelor
de dezvoltare
- Stabilirea
cadrului
strategic
- Stabilirea
Obiectivului
general
- Stabilirea
obiectivelor
specific
- Stabilirea
prioritatilor de
dezvoltare
- Elaborarea
Planului de
actiune
- Elaborarea
fi~elor de
proiect ~i a
portofoliului
de proiecte
- Elaborarea
portofoliului
de proiecte
- Stabilirea
criteriilor de
prioritizare a
proiectelor din
cadrul
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativi:I 2014-2020!

www.poca.ro

6
P'-.,CA
UNIUNEA EUROPEANA

• '
l'rntf•mo! CJ)<!ra11ona1 Capa<:itate Admin!st<ativi
Competenta face diferen~!

portofoliului
de proiecte ~i
prioritizarea
acestora
- Stabilirea
managementul
ui SDD
- Predarea SDD
catre
autoritatea
contractanta
2 Consultarea I Consultari cu autoritatea contractanta • Anuntul privind
lnformarea publica in cu privire la lansarea evenimentului ~edinta publica
baza Legii nr.52/2003 • Agenda
privind transparenta eveni mentu lui
decizionala in • Minuta
administratia publica evenimentului
• Fotografii de la
eveniment

3 Aprobarea SDD a • HCL


municipiului Caracal
de catre Consiliul
local Caracal

IV. FO~ FINAL\


Strategia de Dezvoltare Durabila va fi destinata Administratiei Publice Locale, institutiilor
partenere, publicului larg si investitorilor. Formularul va fi atragator, continutul structurat pe
aspectele principale, usor inteligibil, usor de urmarit in implementare.
Se va tipari intr-un numar de 100 de exemplare ce se vor preda autoritatii contractante.
De asemenea Strategia de Dezvoltare Durabila va fi livrata atat in format electronic editabil cat
~i format .pdf.

I V. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de 6 luni.

VI. CEFUNJE ~I MOD PE LUCRU


Consultanti cheie pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a municipiului Caracal
2021-2027 vor fi aceia a caror implicare (activitate) este esentiala in atingerea obiectivelor
contractului.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020!

www.poca.ro
7
P~ CA
UNIUNEA EUROPEANA

• Pr09ramut Ope<a\iOnal Copacltate Admlnl$tratlvii


Competenµi face diferenla!

lndiferent de perioada de desfa~urare a activitati[or consultantilor propu~i, ofertantul se va asigura


~i va urmari cu strictete ca oricare dintre ace~tia sa cunoasca foarte bine ~i sa inteleaga cerintele,
scopul ~i obiectivele contractului, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfa~oare in cadrul
contractului, precum ~i responsabilitatilor atribuite.
Ofertantul trebuie sa se asigure ca expertii cheie pe care ii propune in cadrul acestui proiect au
experienta in servicii de consultanta adresate administratiei publice, cuno~tinte privind structura
administrativa ~i organizationala: proiecte, metodica, administrare, experienta in elaborarea de
Strategii de dezvoltare, elaborare ~i implementare de proiecte finantate din fonduri
nerambursabile (fonduri structurale, fonduri preaderare, etc.), experienta in moderarea de
procese complexe ~i de corelare a deciziilor cu obiectivul de a echilibra interesele ~i de a depa~i
orice potential conflict si/sau alte activitati direct relevante cu obiectul contractului

Ofertantul trebuie sa se asigure ~i sa garanteze ca expertii pe care ii propune in cadrul acestui


proiect sunt disponibili pe intreaga perioada de executie a proiectului pentru realizarea
activitati lor prevazute.

Ofertantul va furniza personal auxiliar (personal administrativ, secretariat, dupa caz) necesar
indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin prin acest contract. Costurile personalului
auxiliar sunt considerate incluse in pretul contractului. Costurile administrative ~i sprijin logistic
asigurat echipei sunt de asemenea considerate ca incluse in pretul contractului.

Ofertantul va descrie in oferta sa, modalitatea in care va asigura echipei de proiect sprijinul
necesar in termeni de personal auxiliar, logistica ~i asistenta.

Cerinte pentru pregatirea ofertelor tehnice si financiare

A. OFERTA TEHNICA:

Oferta tehnica trebuie intocmita conform cerintelor din caietul de sarcini ~i trebuie sa
includa:
Metodologia de implementare a contractului propusa pentru realizarea proiectului va contine
propuneri concrete si realiste in ceea ce priveste modul de atingere a obiectivelor si a rezultatelor
asteptate, dovedind astfel gradul de intelegere a serviciilor care urmeaza sa fie furnizate.

Descriere
Metodologia propusa pentru realizarea proiectului se bazeaza in mare masura pe o serie de
instrumente testate, recunoscute si prezinta propuneri concrete si realiste in ceea ce priveste
modul de atingere a obiectivelor si a rezultatelor asteptate, dovedind astfel gradul de intelegere
a serviciilor care urmeaza sa fie furnizate. (Se var avea in vedere prezentarea si detalierea
activitatii de management si coordonare propusa de ofertant, din punct de vedere al claritatii si
complexitatii). De asemenea se va avea in vedere in elaborarea Metodologiei de implementare a
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operat;onal Capacitate Administrativd 2014-2020!

www.poca.ro

8
P~CA
VNltJNEA EUROPEANA

• Prost•mul ~•!lot>al Capa<:ltate Admln!st<allvi


Competenta face diferenta!

contractului urmatoarele: obiectiv general, obiective specifice, rezultate asumate, activitatile


propuse, resursele umane implicate, modalitatea de atingere a obiectivelor din documentele
strategice nationale relevante pentru prezentul contract de servicii, modalitatea si prezentarea
integrarii temelor secundare si orizontale in activitatea specifica acestui contract, modalitatile
de monitorizare a implementarii documentelor rezultate.
Oferta tehnica se va elabora astfel incat sa cuprinda toate conditiile prevazute in prezentul
caiet de sarcini.

In oferta tehnica, prestatorul va prezenta o programare esalonata in timp a tuturor


fazelor / etapelor necesare elaborarii serviciilor specifice intocmirii documentatiilor aferente
obiectului contractului, identificand in mod clar durata acestora si personalul responsabil de
indeplinirea fazelor contractului conform cerintelor prevazute in prezentul caiet de sarcini.
lnformatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei
cu specificatiile minime precum si cu toate cerintele impuse in Caietul de sarcini.
Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele prevazute in
Caietul de sarcini.
Graficul de timp pentru prestarea serviciului pe etape va avea urmatorul continut:

Etape de derulare contract Descriere etapa Durata etapei / Personal responsabil


Etaoa I
Etapa II
Etapa Ill
...
Etapa n

Se va urmari o prezentare intr-un mod detaliat realist si specific privind etapele propuse
pentru realizarea activitatilor, in vederea indeplinirii contractului, inclusiv contributiile, punctele
de referinta, rezultatele si indicatorii ce trebuie prezentati pentru fiecare activitate, si
modalitatea de monitorizare a activitatilor.

B. OFERTA FINANCIARA:

Se va elabora astfel incat sa cuprinda conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini. Pretul
contractului va fi ferm. Nuse accepta actualizarea pretului contractului.
Oferta financiara se va prezenta in forma tabelara, conform etapelor prezentate in oferta tehnica,
iar pretul va fi ofertat pe fiecare etapa.
Prestatorul va cuprinde, in cadrul ofertei financiare, toate cheltuielile necesare realizarii
documentatiilor solicitate.
Orice modificare/completare/actualizare la documentatiile tehnico-economice necesare se vor
efectua tot de catre prestator in regim de maxima urgenta, profesionalism si promptitudine, fara
modificarea pretului contractului.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capacitate Administrativi:i 2014-2020!

www.poca.ro
9
**
* **
*,.
PC.., CA
*
* *,.
,.
UNIIJNEA EUROPEANA

• Provamul Opera\iooal C•pa<itate Admilllstrativi


Competenta face diferen~I

Plata se va realiza dupa indeplinirea contractului, in baza facturilor si a proceselor verbale de


predare-primire incheiate cu beneficiarul.

VII. INCEPEREA CONTRACTULUI

Data pentru inceperea prestarii serviciilor este ziua urmatoare de la data semnarii contractului,
iar termenul maxim pentru finalizarea tuturor serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de
sarcini este mentionat la capitolul V.

Viii. c:~iTERIDL DE Afr{fBLflRE


Criteriul de atribuire este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul caiet de
sarcini.

IX. OISPOZIJII FINALE

1. Ofertele care nu indepliniesc cerintele de la nivelul prezentului caiet de sarcini vor fi


considerate neconforme.
2. In conformitate cu art. 123 din HG nr. 395/2016 ofertantul elaboreaza oferta in
conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire in caz contrar autoritatea
contractanta va declara oferta ca fiind inacceptabila , in baza prevederilor art. 137 alin.2
sau neconforma in baza prevederilor art. 137 alin.3 din HG 395/2016.
3. In conformitate cu art 125 din HG nr. 395/2016 "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
ma jora sau cazul fortuit , cad in sarcina operatorului economic care transmite res pectiva
oferta."

intocmit,

Responsabil cu e~:re•
~ef Serviciu Programe Strategii de Dezvoltare
Strate~ zvoltare Durabilli

~ ~*!¼noanut

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin


Programul Operational Capacitate Administrativii 2014-2020!

www.poca.ro
UN!UNEA EUROPEANA
PC.,,CA
Prog1a,m:\ Opera1iO<lot C~J>,\Citati, Adm1nlstrauvl
Competenta face diferen~!

ANEXA
AUTORITATEA CONTRACTANTA

CRITERII DE EVALUARE OFERTA

Autoritatea contractanta a ales sa propuna pentru achizitia de fata criteriul de atribuire ,,Cel mai
bun raport calitate / pret'', tinand cont de importanta strategica a proiectului in dezvoltarea
generala a municipiului si de complexitatea ridicata a serviciilor ce urmeaza a fi prestate.

Criteriile de evaluare sunt: Oferta financiara ~i Experienta expertilor cheie.

Se stabileste cuantum maxim de 100 puncte, astfel: Oferta Financiara - 40 puncte, Experienta
expertilor cheie - 60 puncte

A. Oferta financiara - 40 puncte

Punctajul maxim de 40 de puncte al pretului ofertei financiare a fost stabilit astfel incat
sa reflecte utilizarea cat mai eficienta a fondurilor europene cheltuite pentru prestarea serviciilor.

Algoritm de calcul
1. oferta admisibila cu eel mai mic pret primeste punctajul maxim alocat - 40 puncte
2. punctajul financiar (Pfinanciar) se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Pfinanciar = Pret minim/Pret ofertat x 40, unde:

- pretul minim este pretul eel mai scazut din ofertele considerate admisibile
- pretul ofertat este pretul ofertei evaluate

B. Experti cheie / experienta expertilor - 60 puncte, defalcate astfel:

1. Manager de proiect: 15 puncte


Algoritm de calcul: Punctaj maxim acordat - 15 puncte
Se acorda cate cate 3 puncte pentru fiecare proiect/ contract care demonstreaza experienta
specifica privind management/coordonare.
Pentru 5 sau mai multe proiecte/contracte care demonstreaza experienta specifica in calitate de
manager de proiect/ coordonator de proiect se acorda punctajul maxim de 15 puncte.

2. Expert Strategii / politici publice: 15 puncte


Algoritm de calcul: Punctaj maxim acordat - 15 puncte
Se acorda cate cate 3 puncte pentru fiecare proiect / contract care demonstreaza experienta
specifica in elaborarea de strategii de dezvoltare /politici publice.

Proiect cofinantat dfn Fondul Social European prin


Programul Operational Capacitate Administrativii 2014-2020!

www.poca.ro

11
PC-.,CA
UNlUNEA EUROPEANA

• l'roil'•mut Oj:<!f•\ionat Capacitate Adml<listr•ti•ii


Competenl<! face diferenta!
......

Pentru 5 sau mai multe proiecte/contracte care demonstreaza experienta specifica in calitate de
Expert strategii / politici publice se acorda punctajul maxim de 15 puncte.

3. Expert Administratie publica: 15 puncte


Algoritm de calcul: Punctaj maxim acordat - 15 puncte
Se acorda cate cate 3 puncte pentru fiecare proiect/ contract care demonstreaza experienta
specifica in elaborarea de proceduri in domeniul public/strategii in si/sau pentru domeniul public.
Pentru 5 sau mai multe proiecte/contracte care demonstreaza experienta specifica in calitate de
Expert Administratie publica se acorda punctajul maxim de 15 puncte.

4. Expert planificare strategica regionala ~i dezvoltare urbana: 15 puncte


Algoritm de calcul: Punctaj maxim acordat - 15 puncte
Se acorda cate cate 3 puncte pentru fiecare proiect/ contract care demonstreaza experienta
specifica in elaborare de metodologii/standarde/proceduri de lucru/strategii de dezvoltare
locala/ regional/ dezvoltare urbana.
Pentru 5 sau mai multe proiecte/contracte care demonstreaza experienta specifica in calitate de
Expert planificare strategica regionala ~i dezvoltare urbana se acorda punctajul maxim de 15
puncte.

Modul de evaluare a ofertei castigatoare:

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecarui
criteriu de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior. Oferta cu
punctajul final eel mai mare va fi considerata oferta ca~tigatoare.

lntocmit,
~ef Serviciu Programe Strategii de Dezvoltare
Responsabil cu elabo& t z . :p ltare Durabilii

Toma Octavian Danut

Proiect cofinantat din F'ondul Social European prin


Programul Operational Capacitate Administrat;va 2014-2020!

www.poca.ro
12