Sunteți pe pagina 1din 2

MffiISTNRUL MINffiTNRUI,

x.{r*,&r'nTII, h{ulrcl I gI nnucAT{EI, cuJ"TURIr


PROTnCTTET SOCTALR $r cnRCnTARrr

$,;_,.. oRDIN
,,
..@"*"-*_
,! !',{,i'$1t5 " a.f f f 2019

Cu privire Ia unele misuri rls e{icientir.sre * organizsrii


ndrniterii in invfifiimiinful grr*fesional tchnic qi superior

in tern*iul Legii nr. 41 1119$5 ocrotirii s$nXtdtii, Codului educa{iei al R.epublicii


Moldova nr. 152/20X4, L*gii nr. 13312011 privind protec{ia datelor cu caracrer
personal. in scopul efi*ientizflrii admiterii ln invd$rn&ntuJ protbsional tehnic ryi
superior, asigurflrii dr*ptului c*nstitutional nelimitst la studii fXrd condilionalitfitri,
respectfirii dreptului la con{lclsn1ia}itate qi pratecliei datelor cu character personftl}
procum gi in temsiul Regulamentului privind organizarea qi funclionarea
Ministerului $Xn*t${ii. Muncii qi Protec}iei $ociale, aprobat prin Hotsrirea
Guvernului nr" 694/2$1.7, Regulamentului cu privire la organizarea gi funclianarea
Ministerului Educaliei, Cultur:ii Ei Cercet$rii, aprobat prin l{otdrirea Guvemu}ui nr.
69U2An.
SfiI}ONAM:
I " Se exslude clin cerinl*le penfru inscrierea Ia concursul de nrlrnitere in
instituliile de inv[fbnr0nt profbsional tehnic qi superisr a examrnului medical
obligatoriu, ru prezentarea Adev*r'irrfei medicale (F SS6 e), cu exceplia institufilor
in care specialitatea pentru cnre npliu6 c*ndidatul nncesit$ condilii fizice speciale,

2. Canduc$torii Direc{iei fi$ner*le Asistenla sncial& qi S[nXtate a Csnsiliului


${unicipal Chi6in6r:, $erviciuh:i $6ndtate a Primiriei rnunicipiul Bil{i, Direcfiei
principale a s6n&t[1ii pi pr:*tec{ii:i socia]e UTA Glg$uzia, prestatorilor de asisten}&
rnedicalft primar*, indiferent de f*nns juridic{ de organir-are, canducfitarii
institutriik:r d* inv6![nl6nt pr*lesional tehnic qi superior vor lun act de prevederile
prer.entu.lui crdin pi vor aslgw"n reali:iilrea acestuia.

3" Ministerul $&n$t5{ii, &funcii qi Frotecqiei fiocia}s in comun cu h,trinisterul


Educafie i, Culturii Ei Cercetfir:ii, ?n tsilnen de .10 rile, vor asigura revizuirea qi
ajustarea caelrului normativ exisleni in contextul preveclerilor prezentului ordin"

4, Direcliile de prafil din cndnrl Minister-ului $6nitd1ii, Muncii Ei Protecfiei


Stxial*, Ministerul Educaliei, Culturii ryi Cercetfirii vor asigura suportul
consultativ-metsdic neces&r psntru realizarea previ:derilor preaentului ordin"
$, eonffalul executdrii prezentului ordin $e pune trn sarcim secretefrdui d&
in dorneniul asistenpi medicale al Ministerutui S6n6td$i, Muncii qi Protecfiei
stat
Sociale gi seuetarului de stat in domeniul educafiei al Ministerului Educa$ei,
Cularrii gi Cercet6rii.

Ministru al sfinfl't*fii, Ministru sl Sducetisfl,


mnncii 6i,protecfici culturii pi e$rc*f*rii
soeiale

't\. /.
;1" ilfrt
,'\-oul-n {"'t t'd' ''t* ,*.-
'' ' -"1
\
AlB,hlEndHRnNCO Lil$na
ONOFKNT