Sunteți pe pagina 1din 2

PRIMA–ADOUA ATREI

A–APATRA PÂNĂLANORMALI
ZAREA DUPĂNORMALI
ZAREA
ZIDEMALADI
E ZIDEMALADI
E SCAUNULUI SCAUNULUI

Ter
cidegr
ișpe2/
3 Diver
set er
ciur
ipel
apt
e
Or
ezf
ierconcent
rat Chef
irdul
cedegr
esat delapt
ecuunt i
ntegralcuunt
PRI
MUL Pesmețial
bif
ără

MENI
UL
Pesmeț
ial
bif
ărădr
ojdi
e Ceaisauchi
selcu Ceai
,compotsauchisel
DEJUN droj
die f
ranzel
ăneproaspăt
ă cufr
anzel
ăneproaspătă

Ter
cidegri
șpeapă Tercidegri
șpebulion Brânzădevacicuf ri
șcăsau

COPI
LULUI delegumecuf r
ișcă Brânz ădevacipisat
ăcu
saupebuli
on fr
ișcă,sauoml et
ăpe smântânăproaspătă,sau
delegume șibrânzădevaci omletăpeaburi,sau
proaspătăpi
sat
ă aburi,ouăfi
ertmoale
Chiselcubi
scui
ți budincădi
nbr ânzădevaci
MICUL uscați Î
nlocui
tordecaf
ea
Chi
selcubi
scui
țiuscaț
i Î
nlocui
tordecaf
eacul
apt
e
cui nfecție DEJUN
Mărcoptdul
cef
ără
culapt
e
Pesmețif
ărădroj
diesau Pesmețif
ărădroj
diesau
i
nt estinalăacută coaj
ăras Mărcoptdul
coaj
ăras
cef
ără
bi
scui
țiuscaț
i bi
scui
țiuscaț
i

îndiferit
eperioade
Supădel egumenepi
sat
ă
alemal adiei cuuntsausmântână
Supădel egumepi
sată proaspăt
ă
Supă-cr
emădelegume Supămuci
laginoasădi
n
cucr upădegri
șsau
(
li
chid,pir
eubi
neras) ovăzcumorcov Pâr
joal
e,budi
ncă,chi
ft
eluț
e
tăi
țeidecasăcuunt
Suf
leudi
ncar
ne peaburidi
ncarnedevit
ă
Chiseldemărsaude Budincăpeaburidi
n macrăsaupeșt
e
pară,sauchiseldi
n Chiseldemărsaude car
net ocat
ăfi
art
ăcuou
decoctdefructe pară,sauchiseldi
n Legumepi
sat
esauf
ier
te
PRÂNZ Pi
reudel
egume
uscate decoctdefructeuscat
e
Or
ezf
ier
t,t
ăiț
ei
Chi
selsaucompot
Pesmețial
bif
ără Pesmeț
ial
bifărădroj
die
droj
die saubi
scui
țiuscaț
i Ceai
,compotsauchi
sel
Bi
scui
țif
ărădr
ojdi
e
Biscui
țif
ărădr
ojdi
e,pâi
ne
neagră

Ter
cideor
ezpisatpe Diverseter
ciur
i,pi
sat
e,
Ter
cideorezpi
satpe bul
iondel
egumecuunt Ceai
,compotsauchi
sel
l
ichide,pe2/3delapt
e
apăsaubuli
on
cuunt
delegume Brânzădevacipi
sat
ă Biscui
țif
ărădrojdi
esau
cufri
șcă Ceaisauchi
sel fr
anzelăalbăneproaspăt
ă
CHI
NDI
I Mărdulcefăr
ăcoaj
ă cuuntsaumagi un
coptî
nr ol
ă Mărcoptdul
cef
ără
coaj
ăras Pesmeț
ial
bif
ărădr
ojdi
e
Af
laț
i,cum săscăpaț
i
detul
burar
ei nt
est
inal
ă: Chef
irdul
cedegresat
saui
aurtdebăut
www.
ent
erof
uryl
.md Chef
irdul
cedegr
esat Chef
irdul
cedegr
esat Chef
irdul
cedegr
esat
Pesmețial
bif
ără Pesmețial
bif
ără Ouf
ier
tmoal
e
CI
NĂ Fr
anzel
ănepr
oaspăt
ă
droj
die droj
die
Franzel
ăsaupâi
ne
neagrăcuunt
Sugar
iit
rebui
eîncont
inuar
eal
ăpt
ațil
asân. CÂTEVA SFATURI UTILE
Aceast aestedeasemeneași Vol
umul,cant
it
ateaș iti
puri
l
edeal i
mente
omăsur ăterapeutică:pecont ul sedet
erminăînfunc ț
iedev âr
stacopil
ului
,
anticorpil
ormat ernicopil
ul modul
sev
eri
t
deal
at
i
ment
eamal

adi
i
epânăl
ei
,prez

enț
mbol
aalt
năv
oraf
i
r
ec
e,
ți
uni
.
Cecant
it
atedeal
iment
e
pr
i
nf
imeșt
ecț i
i
epr
l
or
otecți
aî mpot
.Dardacăsugar
r i
va
ulsuge
tr
ebuiesăi
idați
?
Copil
ultr
ebuieali
mentatrespect
ândregi
mul,
rău,seadmi t
esăf ieali
ment atcu st
abil
itî
nfunc ț
iedevârst
ă,darnumaidecât
l
apt el
est orscâte10,20sau50ml derespectatpauzanoct
urnăî nal
iment
ați
e. I
ndi f
erentdegr adul severit
ăț iiI
IA,formei di
areiiși
fi
ecar ejumătatedeor ă,iarînt
r e maladi i
loras ociates erec omandăușur areîn
elesevordaal telichi
de. ali
ment ație:trebui es ăî ireduc ețivolumul șicăcreșt
eți
f
rec vențames el or.Ac estas emni f
icati
vv afaci
li
ta
f
unc ți
onar eaenz i
mel or,diges t
iaaliment elorșiasimil
area
REȚI
NEȚI
,DACĂCOPI
LULNUAREPOFTĂDEMÂNCARE,
l
or.Înf ormaușoar ăaI IAc antit
ateaal imentelorluat
e
ELNUTREBUIEALI
MENTATFORȚAT
t
impdeoz i,ser educ ec u15- 20%,l az iuaat rei
a–
apat ras er evi
nel ac antit
at eai niț
ială.Înf ormă
moder at-sever ăr educ eți cant i
tat
eac u20- 30%
șit
rept atadăugaț i
,pânăl anor măl az iuaac incea
Reț
etasupeimuci
lagi
noase — aș asea.Î nf or masever ă— r educ eț i
Punem vas
ulcuapăpepl i
t
ă,șioaduc
em pânăl
a
cantit
ateaal i
ment elorcu30- 50% ș icreș t
eți
Chi
seldefr
ucte t
reptat,pânăl av olumul iniți
al laziua
f
ier
ber
e,apoipunem ovăzspăl
at;
depădur
e,reț
eta aș asea— aopt aamal adi ei.
Măr
unți
mc eapașimor
c ovul
,l
eadăugăm c
u15
mi
nutepânălapr
egăti
re;
Spălăm 2/
3pahardef
ruc
tede
St
ingem,mărunț
i
m pr
ins
ită,adăugăm puț
i
n pădure;
Canti
tat
eanecesar
ădeali
mente
ul
eiveget
al. seresti
tui
ecuconsumuldel
ichi
de.
Turnăm î
nv as400gapă,oaducem
pânălafi
erbere;
Volumuldeal i
ment epent ruoal iment aț
ies edet ermină
Adăugăm î
napă2l
i
ngur
idemasă
dezahăr
;
șiconfor mvârst
ei copilului,șisever i
tat
eas t
ării,prezenț
a
Reț
etăSuf
leudi
ncar
nedepui poft
ei demânc are,f r
ec venț avomei șidiarei
i.
Amestecăm î
ntr-
unpahardeapă
r
ece1l i
ngurădemas ădeamidon,
Dinz i
uaadouaamal adieicant itateapor țieipoat e
Fi
erbem șimăr
unț
i
mcumi
xer
ulobucat
ădecar
nedi
n t
rept
atturnăm amest
eculî
ncrat

ă; ficrescut ăcu20- 30ml ,sev ac reș t
eintervalul di
ntre
pi
epdepui; Totacol
oadăugăm și
fruc
tel
ede
mes e.Înunelec az ur
ilac opiicuv ârstamai mar e
pădur
e,amestecăm; detrei aniseadmi tealiment ațiaredus ă( ușoar ă)
Adăugăm 2l
ingur

edeorezf
ier
tșipi
sat
,obucăț
ică
deuntșigăl
benușdeou; Facem f
oculmaimic,îladucem
cuc hefirsaubi
olac tînpr imeledouăz i
ledemal adie:
pânălafi
erber
e,s
tingem foc
ul; 100,150s au200ml f
iec aretrei-
pat r
uor e,v olumul
Mixăm și
dil
uăm cu3li
nguridebuli
ondincar
nede porț
ieis edeter
mi năînf unc ț
iedev ârst
ă.
pui
,inser
ăm înamest
ecalbușulbăt
ut; St
recur
ăm.

Punem conț
i
nut
ulî
nfor
mășiî
lpr
egăt
iml
aabur
i.