Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (7)

MODULUL II. Evaluarea cadrelor didactice pe baza competențelor profesionale. Contexte evaluative
profesionale didactice
3. Profilul de competență al cadrului didactic-evaluator
3.2. Competențele cadrului didactic-evaluator în contextul examenelor și concursurilor
profesionale din învățământul preuniversitar

Sarcină de lucru:
Folosindu-vă de actele legale în vigoare, completați tabelul competențelor privind evoluţia în
cariera didactică:

GRADUL DIDACTIC II GRADUL DIDACTIC I


(1) Competenţe profesionale: (1).Competenţe profesionale:
a. Realizarea de conexiuni între conţinuturile a. Realizarea corelaţiilor intra, inter şi
disciplinei de specialitate şi problemele de pluridisciplinare ale conţinuturilor;
învăţare specifice domeniului de pregătire
b. Valorificarea superioară a conceptelor
fundamentale achiziţionate prin cercetarea
b. Asimilarea noilor concepte şi teorii în
metodico-ştiinţifică.
concordanţă cu tendinţele şi abordările actuale
din domeniul didacticii specialităţii

(2) Competenţe psiho-pedagogice: (2). Competenţe psiho-pedagogice:


a. Valorificarea personalizată a programei şi a a. Stabilirea unor conexiuni concrete între
manualelor şcolare şi adaptarea acestora la rezultatele învăţării, experienţele de învăţare
particularităţile elevului/grupului de elevi şi formele de evaluare;

b.Valorificarea, în cadrul proiectului b. Utilizarea achiziţiilor cognitive şi


activităţilor educative/extracurriculare, a practico-aplicative în elaborarea
potenţialului metodologic al diferitelor modele programelor pentru curriculum la decizia
de proiectare curriculară şi al altor studii şcolii şi curriculum de dezvoltare locală;
curriculare integrate;
c. Elaborarea unor situaţii de învăţare cu
c. Aplicarea tehnicii şi a strategiilor centrate pe caracter aplicativ, raportate la exigenţele
elev în vederea atingerii progresului şcolar unui învăţământ aflat în progres, integrat
evoluţiei învăţământului European
(3) Competenţe psiho-sociale: (3). Competenţe psiho-sociale:
a. cooperarea cu şcoala, cu elevii, cu părinţii, cu a. a. Stabilirea de parteneriate cu elevii,
diferiţi parteneri sociali în vederea atingerii colegii, părinţii şi alţi factori interesaţi în
obiectivelor educative ale şcolii; procesul instructiv-educative;

b. pilotarea situaţiilor de predare-învăţare în b. Selectarea unor metode şi tehnici


funcţie de particularitățile clasei/grupului de
moderne de organizare a activităţilor
elevi şi de competenţele vizate de programele
şcolare; didactice, extracurriculare folosind o gamă
variată de mijloace şi materiale legate de
c. elaborarea de proiecte şi programe de adaptare
viaţa comunităţii pentru punerea în evidenţă
rapidă a elevilor la schimbările de natură socială
(legate de drepturile copilului, viaţa asociativă şi a atitudinilor şi comportamentelor psiho-
participarea la viaţa comunităţii modificând sociale;
comportamentul de tip tradiţional);

d. colaborarea cu membrii echipei pedagogice c. Identificarea dinamicii şi a tendinţelor de


pentru realizarea sarcinilor care permit pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu
dezvoltarea şi evaluarea competenţelor vizate de procesul instructiv-educativ.
programele şcolare.
(4) Competenţe privind managementul 4). Competenţe privind managementul
clasei: clasei:
a. Planificarea, organizarea şi monitorizarea a. Capacitatea de a crea condiţii pentru ca
modului de funcţionare a clasei în vederea elevii să se angajeze în situaţii-problemă,
favorizării învăţării şi socializării elevilor; sarcini sau proiecte semnificative, ţinând
cont de particularităţile cognitive, afective şi
b. Operarea cu standarde de pregătire sociale;
profesională pentru proiectarea unui demers
didactic adaptat specificului clasei;
b. Organizarea şi administrarea mediului de
c. Comunicarea clară a exigenţelor cu privire la învăţare în colaborare cu părinţii şi
comportamentele şcolare şi sociale adecvate,
conducerea organizaţiei şcolare;
aşteptate de la elevi.
c. Gestionarea situaţiilor de criză
educaţională;

d. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii


(activităţi umanitare, culturale, sportive, de
protecţie a mediului, de voluntariat s.a.).