Sunteți pe pagina 1din 12

Rrcx RrcnoeN

Blestemul titaruului
Traducere din timba englezd gi note
de AIex Moldovan
Cupnms

I. in care uedem cd. misiunea rnea


de saluare tnerge foarte prost . . . . 5

II. in care directorul adjunct capd,td' o catapultd . . . . 2L

III. in Di Angelo face o alegere


care Bianca 32
lY. in ure Thatiapdrjotegte linutut New Engtnnd . . . . 47
Y. in care dau un tetefon subacuatic 59
YI. in care sunt uizitat d,e un uechi prieten mort . . 77
YII. in care md, urd,gte toatd,lumea,
cu excep[iacalului 93
YLIL in care fac o promisiune periculoasd, . .. . . . .' 115
IX. in care aflu cufil. se cresc zombi. . . .. . . L25
X. in care distrug cd,teua rachete ...... . L42
XI. in care Grouer are parte de un Lamborghini . . Lll
XII. in care fac snowboarding cu un porc - . L64
XTIT. in care uizitdm
cimitirul de uechituri al zeilor. . . . . . . . 178
XIY. in care aul probleme cu un baraj. . . . . . 202
XY. in care md,lupt cu fratele malefic
alluiMogCrd.ciun .... 223
XVI. fz care ne tntd.lnim cu dragonul respira{iei
uegnicurd,tmirositoare . ......244
XVII. i, car" pun pe mine cd'teua milioane
dekilograme..... .....265
XV[I. In care un prieten tgi ia la reuedere .. . 278
XIX. lrr care zeii uoteazd, cum sd. ne ofii.oare. ..... . 286
XX. in care d.e Crd,ciun
md, aleg cu un nou dugman ... . 303
&," Caprtotull c6
in coru ued.em cd, misiuneq. m.ea
de suluure m,erge foarte prost

f n vinerea de dinainteavacanlei de iarn5, mama mi-a


Ifdcut bagajul: mi-a pus lntr-o geantd tot ce-aveam
nevoie pentru o noapte, plus cAteva arme letale, si m-a
dus la un internat nou. Pe drum, le-am luat gi pe prie-
tenele mele Annabeth qi Thalia.
Am fdcut opt ore cu magina de la New York la Bar
Harbor, in statul Maine. Lapovila si ninsoarea cddeau
pe autostradd. Annabeth, Thalia qi cu mine nu ne mai
vdzuserdm de c6teva luni, dar, din cauza viscolului gi
a gdndurilor legate de ceea ce urma s5 facem, eram prea
ingrijora,ti ca sd vorbim. Nu gi mama. Ea vorbeqte mai
mult cdnd e ingrijoratd. CAnd am ajuns in sfdrgit la
Westover Hall, se intunecase, iar ea Ie povestise lui
Annabeth gi Thaliei absolut toate povegtile jenante din
copildria mea.
Thalia a gters aburul de pe geamul maginii qi a privit
afar6.
sd fie distractiv.
- O, da. O
Westover HalI semdna cu castelul unui cavaler aflat
de partea rdului. Era construit din piatrd neagre si avea
turnuri, ferestre inalte gi inguste gi doud usi imense de
lemn. Se afla pe o stAncd,inzdpezitd, de unde domnea
asupra pddurii inghelate qi a oceanului involburat,
cenuqiu.
Sigur nu vrei sd vd aqtept? a intrebat mama.
-
&5 s
Rrcr< Rronnex

Nu, mullumesc, mamd, am spus. Nu gtiu c6t o sd


-
dureze. O sd fim bine.
Dar cum o sd vd intoarceli? Sunt ingrijoratd, Percy.
-Am sperat cd nu m-am inroqit. De parcS nu era sufi-
cient cd depindeam de mama ca sd m[ conducd la luptd.
E in regu16, doamn6Jackson, i-a zAmbit linigtitor
-
Annabeth.
PdruI ei blond era ascuns sub o cdciuld de schi, iar
ochii ei cenugii aveau culoarea oceanului.
O s-avem noi grijd sd nu intre in necazuri.
-Mama a pdrut cd se linigtegte. Ea crede cd Annabeth
e semizeul cel mai cu capul pe umeri care-a ajuns vreo-
datd in elasa a opta. E convinsd cdAnnabeth e cea care
md salveazd de obicei. Are dreptate, dar asta nu inseam-
nd cd trebuie sd-mi qi convind situafia.
Bine, dragilor, a spus mama. Aveli tot ce vd tre-
-
buie?
Da, doamnd Jackson, a zis gi Thalia. Mullumim
-
ci ne-ali adus.
Mai vreli pulovere? Ave,ti numdrul meu de mobil?
- Mamd...
- Ambrozia gi nectarul, Percy? $i o drahmd de aur
-
in caz cd trebuie sd iei legdtura cu tabdra?
Mamd, serios! Ne descurcdm. Haideli, fetelor!
-A pdrut pulin jignitd gi mia pdrut rdu, dar abia agtep-
tam sdies din magind. Dacdmamamai spuneao singurd
poveste despre c6t de drdgu! ardtam in cadd Ia v6rsta
de trei ani, aveam de g6nd sd md afund in zdpadd qi sd
rdmdn acolo pAnd as fi murit inghefat.
Annabeth qi Thalia m-au urmat. VAntul imi trecea
prin haind ca un pumnal inghe,tat.
Maicd-ta e foarte miqto, Percy, a spus Thalia, ime-
-
diat ce maqina mamei nu s-a mai vdzut.

&p6"6
Blestemul titanului

E destul de in regu16, am recunoscut. A ta cum e?


-
Mai lii legdtura cu ea?
In clipa ln care am spus asta, mi-am dorit sd nu fi zis
nimic. Thalia se pricepe de minune sd se uite urdt, ceea
ce se potriveqte perfect cu hainele punk pe care le poartd
mereu -jachetl militar6 zdrenluitd, pantaloni din piele
neagrd qi bijuterii din lan!, dermatograf negru gi ochii
de un albastru intens. Dar privirea pe care mi-a arun-
cat-o ar fi cAqtigat orice competi,tie de genul Ssta.
asta ar fl fost treaba ta, Percy...
- Dacd
Se intr6m, ne-a intrerupt Annabeth. Grover ne
-
aqteaptS.
Thalia a privit spre castel gi s-a infiorat.
dreptate. Md intreb ce-a descoperit aici de ne-a
-Ai
chemat in ajutor.
Am privit in sus la Westover Hall, spre turnurile
intunecate.
Nu ceva bun, am zis.
-

Ugile de stejar au scAr!6it cAnd le-am deschis gi am


pdtruns cu tolii in holul de la intrare, odatd cu un vArtej
de zdpadS.
Tot ce-am putut spune a fost:
Uau!
-Locul dla era imens. Perelii erau acoperi{i cu steaguri
de luptd qi vitrine cu arme: puqti antice, topoare de
lupti gi o gr5madd de alte chestii. $tiam cd laWestover
fusese o qcoali militard sau aqa ceva, dar decoraliunile
alea erau mult prea mu1te. Serios.
Mi-am dus m6na la buzunar, unde-mi lineam pixul
magic, Anaklusmos. Deja simleam cd ceva nu era in

r* / q(ir
Rrcx RronoeN

regul5 cu locul 5sta. Avea ceva perieulos. Thalia iqi


mAngdia brdfara.de argint, obiectul ei magic preferat.
$tiam c5. ne gAndim la acelagi lucru. Urma o luptd.
Me intreb unde..., a inceput Annabeth sd spun5.
-
Atunci uqile s-au trAntit in spatele nostru cu o buf-
niturS.
Buuun, am mormdit. Cred cd o sE stdm o vreme
-
pe-aici.
Din cel5lalt cap5.t al holului se auzea muzicd. Pdrea
sd fie muzicd de dans.
Ne-am ascuns bagajele dupd o coloand gi am pornit
pe hol. Nu ajunseserdm foarte departe cAnd am atzit
zgomot de pagi pe podeaua de piatrd qi din intuneric
ne-au tdiat calea un bdrbat gi o femeie
AmAndoi aveau p5rul c6runt, tuns scurt, qi uniforme
negre in stil militar, eu ornamente rosii. Femeia avea
o mustald subfire, iar tipul era perfect ras, ceea ce mi
s-a p5rut total de-a-ndoaselea. Am6.ndoi aveau un mers
feapdn, de parc-ar fi avut un b5! in fund.
bine? a intrebat femeia. Ce cdutali aici?
- Ei
Aaa... Mi-am dat seama ci nu md gdndisem la
-
asta. Fusesem atdt de preocupat sd ajung la Grover gi
sd aflu care era problema, cd nu md gdndisem c5. cineva
ar putea lua la intrebdri trei copii care se furigeazd
noaptea intr-o gcoald. in magind nu discutaserd.m deloc
despre cum o sd ajungem induntru. Am spus:
Doamn5, noi tocmai...
- Ha! a exclamat bdrbatul, f6c6ndu-md sd tresar.
-
Vizitatorii n-au voie la dans! O sd fi,ti dali afaaaaardt
Avea accent - probabil, francez. Pronunta r-ul ca fran-
cezii, era inalt si avea o fald agresivd. CAnd vorbea, nd-
rile i se umflau, aga cd era,greu sd. te ablii sd nu te
&p8g
Blestemul titanului

holbezi Ia nasul lui, gi avea ochii de dou5. culori - unul


cdprui qi unul albastru, ca ai unei pisici vagaboande.
Cred cd era pe punctul de-a ne arunca afard', in zd'
padd, c6nd Thalia a pSgit in fa!6 gi a fdcut un gest foarte
neaqteptat.
Apocnit din degete. S-a auzit un sunet clar 9i puter-
nic. Poate cd doar mi s-a pdrut, dar am simlit cum
o rafal5 de vAnt pornegte din mAna ei qi cuprinde intrea-
ga incdpere. Ne-a atins pe to!i, fdcAnd ca steagurile de
pe pereli sd fAlf6ie.
O, dar nu suntem vizitatori, domnule, a rdspuns
-
Thatia. Noi invS!5m aici. Ne cunoaqtefi: eu sunt Thalia.
Iar ei sunt Annabeth gi Percy. Suntem in clasa a opta.
Profesorul gi-amijit ochii de culori diferite. Nu qtiam
ce-avea de gdnd Thalia. Acum urma, probabil, momentul
ln care eram pedepsi,ti pentru c-am minlit 9i eram
aruncali afard,, in zdpadd. Dar bdrbatul pdrea sd ezite.
S-a uitat la colega lui gi a intrebat:
Doamnd Gottschalk, ii cunoaqteli pe acegti elevi?
-tn ciuda pericolului, a trebuit sd-mi muqc limba ca
sd nu izbucnesc in rds. O profesoard pe nume Gol
Chalkt? Trebuia sd fie o gium5.
Femeia a tresdrit, ca iegit5 din transd.
Eu... da. Cred cE da, domnule. S-a incruntat la noi.
-
Annabeth. Thalia. Percy. De ce-afi iegit din sala de sport?
tnainte sd rdspundem, s-au auzitalli paqi qi a apdrut
Grover, g6f6ind.
A,ti ajuns! A!i...
-S-a oprit brusc cAnd i-a vdzut pe cei doi profesori.
O, doamna Gottschalk. Dl. Thorn! Eu, 555...
-
Numele profesoarei Gottschalk se pronunld la fel ca ,,Got
1

Chalk", care s-ar traduce prin ,,ai cretd".

&,9€r
Rlcx RronoeN

Ce se intAmpld, domnule Underwood? a intrebat


-
tipul, care probabil cd era Dl. Thorn. Dupd ton, era clar
cd-l detesta pe Grover. Cum adicd, au ajuns? Aceqti elevi
locuiesc aici.
Grover a inghilit in sec.
Da, domnule. Desigur. Am vrut sd spun cd mi
-
bucur c-au ajuns specialiqti... in fficutul punch-ului pen-
tru seara de dans! E un punch grozaY. Iar ei au ajuns
specialigti!
Dl. Thorn ne-a aruncat o privire. Am ajuns la conclu-
zia cd unul dintre ochi trebuie sd fi fost de sticl5. Cel
cdprui? Cel albastru? Se uita Ia noi de parc-ar fl vrut sd
ne azvArle din turnul cel mai inalt aI castelului, dar
doamna Gottschalk a spus visdtoare:
Da, punch-ul e excelent. Acum plecafi, cu tolii. $i
-
sd nu mai ieqili din sala de sport!
N-am agteptat sd nise spund de doud ori. Am plecat
impdrlind o mullime de ,,Da, doamni", ,,Da, domnule"
qi cdteva saluturi, pentru cd situalia pdrea s-o cear6.
Grover ne-azorit pe hol in direclia de unde se auzea
muzica.
Simleam privirea profesorilor,tintuindu-m6, dar m-am
apropiat din mers de Thalia qi am intrebat-o in goapt5:
Cum ai fdcut chestia aia cu pocnitul din degete?
- Te referi la Ceafd? tncd nu li-aardtatChiron cum
-
se face?
Mi s-a pus un nod in gAt. Chiron era instructorul-9ef
din tabdra noastrd, dar nu-mi aritase cum sd fac asta.
De ce-i aritase Thaliei gi mie nu?
Grover ne-a grdbit spre o ugd pe care scria SALA DE
SPORT. in ciuda dislexiei mele, asta am reugit sd citesc.
a spus Grover. Slavd zeilor c-a!i ajuns!
-Lafix!
&p 10 qd
Blestemul titanului

Annabeth gi Thalia l-au imbrdligat pe Grover. Eu am


bdtut palma cu el.
Md bueuram sd-l v6d dupd atAtea luni. Era pulin mai
inalt qi-i mai apdruserd tuleie in barbd, dar in rest ar6ta
la fel ca intotdeauna c6nd voia sd treacd drept om - cu
o qapcd rogie peste pdrul gaten si cre!, care-i ascundea
coarnele de !ap, cu blugi largi qi adidaqi cu talpd falsl
care-i ascundeau picioarele cu blani qi copite' Purta un
tricou negru qi mi-au trebuit cAteva secunde ca sd citesc
ce soia p" ui' WESTOVER HALL: LUPTATOR. Nu
eram sigur dacd era un soi de rang de-al lui Grover sau
doar deviza qcolii.
Deci, ce-i atAt de urgent? l-am intrebat.
-Grover a inspirat adAnc.
Am gdsit doi.
- Doi semizei? a intrebat Thalia surprinsd. Aici?
-Grover a dat din eap aprobator.
Era mare lucru s5 gdseqti p6nd gi un singur semizeu.
ln ultimul an, Chiron le ceruse satirilor sS lucreze su-
plimentar qi-i trimisese prin toatd laracasi scotoceasc6
prin toate gcolile, de la clasa a patra in sus, pAn5la liceu,
in cdutare de posibili reeruli. Erau wemuri disperate.
Pierdeam acoli,ti. Aveam nevoie de toli noii luptdtori pe
care-i puteam gdsi. Problema era cd pur gi simplu nu
existau destui semizei.
Un bdiat qi sora lui, ne-a spus. Au zece, respectiv
-
doisprezece ani. Nu le cunosc ascendenfa, dar sunt pu-
ternici. Suntem in qizd. de timp. Am nevoie de ajutor.
Sunt qi mongtri?
- Unul, a rdspuns Grover neliniqtit. $i suspecteazd
-
ceva. Nu cred cd-i convins, dar azie ultima zi din trimes-
tru. Sunt sigur cd nu-i va ISsa pe cei doi sd plece din cam-
pus fdrd sd afle adevdrul. Ar putea fi ultima noastrd

&" 11 "6
RIcr< RronolN

gans6! De fiecare dati cAnd incerc sd md apropii de ei,


e mereu acolo gi mE blocheazd. Nu gtiu ce sE mai fac!
Grover s-a uitat disperat la Thalia. Am incercat sd
trec peste asta. Odinioari, Grover imi cerea mie sfatul,
dar Thalia era mai mare in rang. Nu doar pentru cd
tatdl ei era Zeus. Thalia avea mai multd experienld ca
oricare dintre noi in a-i line la distanli pe mongtrii din
lumea real5.
Bun, a spus. Cei doi semizei sunt la dans?
-Grover a incuviinlat din cap.

- Atunci, sd dansdm , a zis Thalia. Cine e monstrul?


O, a rdspuns Grover, privind neliniqtit in jur.
-
Tocmai l-ati cunoscut. Directorul adjunct, Dl. Thorn.

Chestia cu gcolile militare e cd puqtii o iau razna cu


totul cAnd se organizeazd vreun eveniment special gi
pot renunla la uniformd. Cred cd de vind e strictelea
din restul timpului - au impresia cd trebuie sd compen-
seze sau ceva de genul 5sta.
Podeaua sdlii de sport era plind de baloane negre si
rogii, iar pugtii si le aruncau unii altora in fald sau incer-
cau sd se stranguleze reciproc cu ghirlandele din crep
lipite pe pereti. Fetele se plimbau de colo-colo in mici
g upuri, aga cum fac mereu, machiate strident qi purtAnd
maieuri cu bretele subliri, pantaloni in culorilipdtoare
gi pantofi care aritau ca nigte instrumente de torturd.
Din eAnd in cAnd, il inconjurau pe c6te un ghinionist ca
un banc de piranha, lipAnd gi chicotind, iar c6nd, in
sfArsit, treceau mai departe, bdiatul avea panglici in pdr
qi era plin de urme de ruj pe fa!d. CAfiva dintre cei mai

l&e L2 d
Blestemul titanului

mari semdnau mai degrabd cu mine - erau stAnjenili,


stdteau pe margine gi incercau sd se aseundd, de parcd
in orice moment ar fi trebuit sd lupte pentru a-gi salva
viala. Desigur, in cazul meu, asta era adevdrat...
Grover ne-a ardtat cu o miqcare a capului doi copii
mai mici care se certau ln tribune: Bianca qi Nico di
Angelo...
Ei sunt.
-Fata purta o qapci verde, 1arg5, de parc5. incerca sd-
gi ascundd fa!a. B6iatul era, in mod evident, fratele mai
mic. Am6ndoi aveau pdr castaniu mdtdsos qi pielea
mdslinie qi gesticulau intruna cAnd vorbeau. Bdiatul
amesteca un teanc de cartonaqe. Sora lui pdrea s5-1
certe pentru ceva. Se tot uita ln jur de parc-ar fi simlit
cd ceva nu era in regul5.
Ei au... adicd... le-ai spus? a intrebat Annabeth.
-Grover a cl5tinat din cap.
- $titi gi voi cum e. Asta i-ar putea pune qi mai mult
in pericol. Odatd ce-gi dau seama cine sunt, mirosul lor
devine mai puternic.
S-a uitat la mine qi l-am aprobat. Nu inlelesesem
prea bine cum Ie ,,miros" semizeii mongtrilor qi satirilor,
dar gtiam cd propriul miros ili putea aduce moartea. $i
cu cAt deveneai un semizeu mai puternic, cu atAt mi-
roseai mai r[u ca pr6nzul unui monstru.
Pdi, hai sd-i luim gi sd plecdm de-aici, am spus.
-Am luat-o inainte, dar Thalia m-a prins de umdr.
Directorul adjunct, dl. Thorn, se strecurase pe o uqd de
lAngd tribune gi stdtea l6ngd fralii di Angelo. A dat din
cap cu r6cealS ln direclia noastrd. Ochiul lui albastru
pdrea s[ strdluceascd.
Judec6nd dupd expresia felei, mi-am dat seama cd
Thorn nu se l[sase pdcdlit de trucul Thaliei cu Ceafa.

ap 13 "6

S-ar putea să vă placă și