Sunteți pe pagina 1din 1

NR.____________ din____.____.

________
CĂTRE,
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT
Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B,
Tel: 0365/807872, Fax: 0365/807873
E-mail: adp@tirgumures.ro , pagina web: www.tirgumures.ro

CERERE DE ELIBERARE AVIZ


PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT

Subsemnatul/a___________________________________________________________ posesor

al B.I./C.I. seria _____, numărul ___________, CNP _______________ reprezentant/ă a

SC/II/PFA/IF______________________________, având nr. de înreg. (J) _________, CIF _____________

cu domiciliul (sediul) în ______________ str./B-dul _______________________ nr._______,

solicit, eliberarea AVIZULUI pentru ocuparea temporară a domeniului public/ privat pentru :

• Ocuparea cu materiale de construcţii : *


• Container : *
• Schelă de construcţie : *

pe suprafaţa totală: *______ mp, în perioada:_* de la ____.____. până la ____.____. ________ pe

următorul amplasament din faţa imobilului situat în: *str./B-dul. _________________________nr._____

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă


angajez să respect, în cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii.

Persoană de contact: _______________________________ număr telefon:_____________________.

Data: __________ Semnătura:____________________

Condiţii obligatorii:

 Cererea tip se depune la registratura Municipiului Tg-Mureş cu cel puţin 5 zile înainte de data
pentru care se solicită avizul.

 NOTĂ : Rubricile marcate * sunt obligatoriu a fi completate , în caz contrar nu se va lua în


considerare solicitarea!!!!