Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 5 AUGUST 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului
Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările la Primăria Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.4, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar
DUMITRAȘ CORNEL, doamna BRONŢ DACIANA secretar general al Comunei Periam, precum și
următorii consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-
MIRCEA, CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU
ANIŞOARA, HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, STRUTINSCHI
RODICA, ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN, USVAT
VIORICA și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi 14 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 111 din data de 4 august
2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr. 6130/04.08.2020, când le-a
fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


investiții „Dotare și reabilitare termică Liceul Teoretic Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia
de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Modernizare strada Plopului în comuna Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia
de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Modernizare strada Liliacului în comuna Periam”;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia
de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local Periam.
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr.
58/30.07.2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Periam.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit
legii, a unui teren înscris în C.F. nr. 404605 Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu
privat, reprezentând teren viran;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Periam.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii construcţiei cu destinaţie de locuinţă aflată
în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia domnului Iusco Iulian - Damian;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr. II din cadrul
Consiliului Local Periam.

1
Secretarul general al Comunei Periam, doamna Bronţ Daciana, înștiințează consiliul local despre
faptul că doamna consilier local Bucșe Adriana, a anunțat în prealabil că nu poate participa la ședința
extraordinară a Consiliului Local Periam, fiind plecată din localitate și supune la vot Procesul-verbal al
şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei ordinare a Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de
30.07.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).
Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președinte de ședință și președintele comisiei I, dă
citire materialelor: devize generale, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector de specialitate IA-promotor local, Proiectul de hotărâre nr.
1/04.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Dotare și
reabilitare termică Liceul Teoretic Periam” și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/04.08.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/04.08.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președinte de ședință și președintele comisiei I, dă
citire materialelor: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare prezentat de
primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector de specialitate IA-
promotor local, Proiectul de hotărâre nr. 2/04.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Plopului în comuna Periam” și avizul comisiei
I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/04.08.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/04.08.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președinte de ședință și președintele comisiei I, dă
citire materialelor: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare prezentat de
primarul Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector de specialitate IA-
promotor local, Proiectul de hotărâre nr. 3/04.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Liliacului în comuna Periam” și avizul
comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/04.08.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/04.08.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Usvat Viorica, secretarul comisiei II, dă citire materialelor: cererea
domnului Șandor Gabriel-Liviu, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector I principal, Proiectul de hotărâre nr. 4/04.08.2020 privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 58/30.07.2020 și avizul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/04.08.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/04.08.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

V. Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Usvat Viorica, secretarul comisiei II, dă citire materialelor: cererea
domnului Șandor Gabriel-Liviu, referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector I principal, raportul de evaluare, Proiectul de hotărâre nr.
5/04.08.2020 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui teren

2
înscris în C.F. nr. 404605 Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, reprezentând
teren viran și avizul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/04.08.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/04.08.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

VI. Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Usvat Viorica, secretarul comisiei II, dă citire materialelor: cererea
domnului Iusco Iulian-Damian, referatul comisiei de analiză, referatul de aprobare prezentat de primarul
Comunei Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal, Proiectul de hotărâre
nr. 6/04.08.2020 privind aprobarea închirierii construcţiei cu destinaţie de locuinţă aflată în
proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, către familia domnului Iusco Iulian - Damian și avizul
comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 6/04.08.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 6/04.08.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

VII. Se trece la punctul 7 al Ordinii de zi, DIVERSE.


a) Solicitarea Dr. Isai Lucia-Emilia, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.
6128/04.08.2020; consiliul local ia act de conținutul cererii și consideră inoportună vânzarea
respectivului imobil în momentul de față, având în vedere că localitatea Periam este o
comună mare, cu peste 5.000 de locuitori și tinînd cont de faptul că spațiile cu destinație de
cabinet medical sunt limitate, în eventualitatea în care vor fi identificate spații în care să
funcționeze cabinete medicale sau activități conexe actului medical, solicitarea doamnei
doctor va fi repusă în discuție; de asemenea, actualul consiliu local nu dorește să-și asume
răspunderea în privința înstrăinării respectivului imobil, o decizie în acest sens urmând a fi
luată de către noul consiliu care va fi constituit după alegerile locale din data de 27.09.2020,
după o analiză mai amănunțită a solicitării;

b) Solicitarea Dr. Nesar Nobari Babak, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.
6129/04.08.2020; consiliul local ia act de conținutul cererii și este de acord, în unanimitate,
cu închirierea spațiului solicitat.

În încheiere, nemaifiind alte probleme de discutat, doamna consilier local Hărdălău Anișoara,
preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise
lucrările şedinţei extraordinare cu convocare de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General al Comunei,
HĂRDĂLĂU ANIȘOARA BRONŢ DACIANA