Sunteți pe pagina 1din 1

S.C……………………….

Cu sediul…………………………….
C.U.I…………………………………
NR. ORD. REG.COM………………

CĂTRE
TRIBUNALUL ILFOV,

DELEGAŢIE

Prin prezenta, domnul......................................., cu domiciliul


în........................................................................................................., legitimat
prin:.........seria......., nr.................., C.N.P.............................., eliberat de ....................la data
de ......................................, este împuternicit să se prezinte la Tribunalul Ilfov în vederea
apostilării următoarelor documente anexate.
În acest scop, sus – numitul va depune actele şi va solicita restituirea acestora,
semnând de primire, va achita orice taxă şi va îndeplini toate formalităţile necesare în vederea
realizării prezentei delegaţii.

Nr. Nume şi prenume Felul Seria / număr


Crt. documentului

Data : Director,