Sunteți pe pagina 1din 9

Raport de evaluare sumativă grupa mare

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă,
fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte și ale grupei în
ansamblu . Pe lîngă funcţiile de măsurare și de diagnosticare și de prognozare un rol important al
evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare și care
urmărește în primul rînd socializarea copiilor . Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale,
scrise , practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât și individuale și
frontal. Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul anului de învățământ 2019-2020
unui număr de 29 de copii și comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul anului 2019-2020 , a avut drept scop evaluarea
cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite. Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de
dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă unde am desfășurat cu copiii activități cu temele
globale: Eu ca personalitate, Eu și lumea înconjurătoare. Prin evaluarea interdisciplinară , preșcolarul are
posibilitatea de a se folosi de cât mai multe domenii , exersându-şi capacităţile de transfer.
Evaluarea sumativă am realizat-o de la data de 15.05.20-15.06.20 în baza observărilor rezultatelor
copiilor cu care am lucrat de la distanță.

Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premizele citirii și scrierii


Referitor la educarea limbajului , copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât
şi exprimarea. Am atins câteva obiective împreunăcu copiii:
-să pronunțe corect vocale și grupe de consoane
-să audieze cu atenție un fragment dintr-o poveste și să o continue
-să recunoscă o poveste după citirea unui fragment din aceasta
-să povestească un text cu ajutorul imaginilor, respectând ordinea cronologică a acțiunilor.

În urma evaluării am constat un progres, atât în ceea ce privește volumul vocal cât și exprimarea. Copiii
înțeleg și utilizează corect structurile verbale. Majoritatea se exprimă corect, redau conținutul unor
povești utilizând calitățile expresive ale limbajului oral și corporal.
S-au remarcat și copii care prezintă deficiențe de vorbire cu diferite grade de dificultate.

Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi în activaţi într-un program de recupertare
şi exersare a comunicării orale, în activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea
conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri . Ceilalţi copii vor
fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale , fiind solicitaţi în
rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de dificultate mai ridicat.

Domeniul: Dezvoltarea cognitivă ( FREM)


La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice .
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii ; numără corect în limitele 1 – 10 .
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale
ale obiectelor. Efectuează operații simple de adunare și scădere cu 1-2 unități.

Măsuri ameliorative
Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la acest domeniu şi în activităţile recuperatorii .
De asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage mai mult copiii
în fixarea cunoştinţelor matematice.

Domeniul: Dezvoltarea cognitivă (Cunoașterea mediului)


În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul
înconjurător. Ei descriu , enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale , obiecte
ș.a.), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; toţi denumesc corect anotimpurile ,
asociază corect imaginea cu anotimpul cerut ; respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina
didactică, participă la îngrijirea și protecția mediului, reciclarea materialelor.

Măsuri ameliorative
Se va lucra diferenţiat , cu copiii care au întâmpinat dificultăţi , atât la activităţile comune cât şi la
jocurile desfăşurate . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele
referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora . Se vor organiza vizite şi excursii , urmărindu-se
formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul înconjurător.

Domeniul: Dezvoltarea personală, emoțională și socială


Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup , însă , toți copiii dovedesc
un comportament civilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru realizarea unei
sarcini , iar alții preferă lucrul (jocul) individual.
Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă ,
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi , îşi
adaptează comportamentul la diferite situaţii .
Totuşi , deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi , nu au iniţiativă,
dar răspund bine provocărilor.
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor
de lucru ( creion, pensulă, cretă) ; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite
utilizând tehnici specifice.
Sunt unele probleme în ceea ce privește aranjarea și încadrarea în pagină, respectarea proporțiilor,
rigiditatea mâinilor.

Măsuri ameliorative
Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua
iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe
grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.

Domeniul: Educația muzicală


Am constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică și textul cântecului, audiază cu atenție un
fragment dintr-un cântec cunoscut.
Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu execută mișcările în concordanță cu textul, nu cântă
toți deodată la unison.

Măsuri ameliorative
Vom învăța și vom repeta în cadrul activităților (de joc, alese), unele cântece ritmate la care se folosesc
bătă-i din palme, observații sonore.

Domeniul: Dezvoltarea fizică și fortificarea sănătății


În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte , de asemenea execută mişcări care necesită
orientare spaţială şi temporală. Copii cu ușurință coordonează părțile propriului corp în realizarea unor
mișcări, participă în mod regulat la activități fizice de alergare, dans, jocuri. Preșcolarii recunosc at
produsele alimentare sănătoase cât și cele nesănătoase dintr-un grup.

Măsuri ameliorative
Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi ; exersarea individuală pentru a-şi
însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi
sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice.

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul
de cunoştinţe , priceperi , deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului de învățământ.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

În urma probelor de evaluare aplicate la grupa mare, s-au obținut următoarele


rezultate:
21 copii au obținut calificative de “Foarte bine”(obiective atinse)= 86 %
și
8 copii au obținut calificativ “ Bine”(obiective în dezvoltare)= 14 %
Fișă de lucru
Grupa mare
Domeniul de activitate: Dezvoltarea personală
Recunoașteți harta. Colorați după model (fără stemă).
Fișă de lucru
Grupa mare
Domeniul de activitate: Limbaj comunicare
Citiți-le copiilor clar și cu intonație două strofe din imnul țării și
împreună cu copilul

Limba noastră-i o comoară


În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.

Limba noastră-i foc, ce arde


Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.
Fișă de lucru
Grupa mare
Domeniul de activitate: F.R.E.M.
Comparea numerelor de la 1-10.
Numără și apoi compara, folosind semnele >, <, =.
Fișă de lucru
Grupa mare
Domeniul de activitate: Dezvoltarea personală
Citiți-le copiilor bunele maniere la masă. Discutați cu copilul dvs-tră cum
trebuie să se comporte la masă atât acasă cât și în ospeție.
Domeniul de activitate: F.R.E.M.
Rezultatele copiilor lucrând de la distanță